Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0279(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0042/2014

Teksty złożone :

A7-0042/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2014 - 8.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0226

Teksty przyjęte
PDF 394kWORD 111k
Środa, 12 marca 2014 r. - Strasburg
Statystyki dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0579),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0243/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0042/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków
P7_TC1-COD(2013)0279

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W związku z wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) uprawnienia powierzone Komisji należy dostosować do postanowień art. 290 i 291 TFUE.

(2)  W związku z przyjęciem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(2), Komisja zobowiązała się(3) do dokonywania przeglądu aktów ustawodawczych, które zawierają obecnie odesłania do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w TFUE.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009(4) przyznaje Komisji uprawnienia w celu wdrożenia niektórych przepisów tego rozporządzenia.

(4)  W kontekście dostosowania rozporządzenia (WE) nr 471/2009 do nowych postanowień TFUE, należy ugruntować uprawnienia wykonawcze powierzone obecnie Komisji poprzez przyznanie jej uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych lub wykonawczych.

(5)  W celu uwzględnienia zmian w kodeksie celnym lub przepisów wywodzących się z konwencji międzynarodowych, jak również zmian koniecznych ze względów metodologicznych i wynikających z potrzeby stworzenia skutecznego systemu gromadzenia danych oraz opracowywania statystyk, uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 TFUE powinny zostać przekazane Komisji w odniesieniu do dostosowania wykazu procedur celnych lub przeznaczeń celnych, szczególnych towarów lub przepływów oraz innych lub szczególnych przepisów ich dotyczących, wyłączania towarów lub przepływów ze statystyk dotyczących handlu zagranicznego, zbierania danych zgodnie z art. 4 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 471/2009, dalszego określania danych statystycznych, wymogu dotyczącego ograniczonych zestawów danych w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów oraz danych dostarczanych zgodnie z art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia, charakterystyki próby, okresu sprawozdawczości oraz poziomu agregacji dla krajów partnerskich, towarów i walut w przypadku statystyk dotyczących handlu w podziale według waluty fakturowania, zmian terminu przekazywania statystyk, zawartości, zakresu i warunków poprawiania już przekazanych statystyk, terminu przekazywania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności i statystyk handlowych w podziale według waluty fakturowania.

(6)  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(7)  Komisja powinna dopilnować, by te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na udzielające odpowiedzi jednostki organizacyjne.

(8)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania rozporządzenia (WE) nr 471/2009, Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze, tak aby mogła ona przyjąć środki odnoszące się do kodów, które należy stosować w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, a także środki odnoszące się do łączenia danych o charakterystyce działalności z danymi zarejestrowanymi na podstawie przepisów tego samego artykułu. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. [Popr. 1]

(9)  Komitet ds. Statystyk odnoszących się do Handlu Towarami z Państwami Trzecimi (Extrastat), o którym mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 471/2009, doradza Komisji i wspiera ją w wykonywaniu uprawnień wykonawczych. [Popr. 2]

(10)  W ramach strategii dotyczącej nowego Europejskiego Systemu Statystycznego (zwanego dalej „ESS”), której celem jest poprawa koordynacji i partnerstwa w ramach nowej przejrzystej struktury ESS opartej na zasadzie hierarchiczności, Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (zwany dalej „Komitetem ds. ESS”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej(5) powinien pełnić rolę doradczą i wspierać Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. [Popr. 3]

(11)  Rozporządzenie (WE) nr 471/2009 powinno zostać zmienione przez zastąpienie odniesień do Extrastatu odniesieniami do Komitetu ds. ESS. [Popr. 4]

(12)  W celu zapewnienia pewności prawa niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na procedury przyjmowania środków, które zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(13)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 471/2009,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 471/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. W celu uwzględnienia zmian w kodeksie celnym lub przepisów wywodzących się z konwencji międzynarodowych, Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych w celu dostosowania wykazu procedur celnych lub przeznaczeń celnych, o których mowa w ust. 1.”;

"

b)  ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących szczególnych towarów lub przepływów oraz innych lub szczególnych przepisów ich dotyczących.”;

"

c)  ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych, dotyczących wyłączania towarów lub przepływów ze statystyk dotyczących handlu zagranicznego.”;

"

2)  art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:"

„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących zbierania danych zgodnie z ust. 2 i 4 niniejszego artykułu.”;

"

3)  w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:"

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących przyjmowania przepisów w sprawie dalszego określenia danych, o których mowa w ust. 1, i w sprawie środków dotyczących kodów, które należy stosować w odniesieniu do tych danych.

Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, środki dotyczące kodów, które należy stosować w odniesieniu do tych danych.

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”; [Popr. 5]

"

b)  ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących tych ograniczonych zestawów danych.”;

"

4)  w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:"

„Komisja przyjmuje, jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących przyjmowania przepisów w drodze aktów wykonawczych, środki dotyczące sprawie łączenia danych oraz sporządzania statystyk, które mają być zestawiane.

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”; [Popr. 6]

"

b)  w ust. 3 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:"

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących charakterystyki próby, okresu sprawozdawczości oraz poziomu agregacji w odniesieniu do państw partnerskich, towarów i walut.”;

"

5)  w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:"

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych w celu dostosowania terminu przekazywania statystyk, zawartości, zakresu i warunków poprawiania już przekazanych statystyk.”;

"

b)  ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:"

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych w odniesieniu do terminu przekazywania statystyk dotyczących handlu w podziale według charakterystyki działalności, o których mowa w art. 6 ust. 2, oraz statystyk dotyczących handlu w podziale na walutę fakturowania, o których mowa w art. 6 ust. 3.”;

"

6)  dodaje się art. 10a w brzmieniu:"

Artykuł 10a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Wykonując uprawnienia do przyjmowania aktów, o których mowa w art. 3 ust. 2, 3 i 4, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 i 4, art. 6 ust. 3 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2, Komisja dopilnuje, aby akty delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów.

3.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, 3 i 4, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 i 4, art. 6 ust. 3 oraz art. 8 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony okres pięciu lat, począwszy do od dnia ...(6)(Publications Office: please insert the exact date of the entry into force of this Regulation) Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.. [Popr. 7]

4.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 3 i 4, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 i 4, art. 6 ust. 3 oraz art. 8 ust. 1 i 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2, 3 i 4, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 i 4, art. 6 ust. 3 oraz art. 8 ust. 1 i 2 wchodzi w życie jedynie pod warunkiem, że Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeżeli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

"

7)  Skreśla się art. 11 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 11

Komitet

1.  Komisję wspiera Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (*). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (*).

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

(*) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

(*) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.”. [Popr. 8]

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na procedury przyjmowania środków przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 471/2009, które zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zostaje skonsolidowane ze zmienianym przezeń rozporządzeniem w ciągu trzech miesięcy od jego wejścia w życie. [Popr. 9]

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r.
(2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(3)Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 19.
(4)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 23).
(5)Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.
(6) Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności