Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0279(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0042/2014

Texte depuse :

A7-0042/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2014 - 8.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0226

Texte adoptate
PDF 400kWORD 80k
Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg
Statisticile privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0579),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0243/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0042/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri
P7_TC1-COD(2013)0279

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), competențele conferite Comisiei ar trebui să fie aliniate la articolele 290 și 291 din TFUE.

(2)  Cu prilejul adoptării Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(2), Comisia s-a angajat(3) să revizuiască, prin prisma criteriilor stabilite în TFUE, actele legislative care conțin în prezent trimiteri la procedura de reglementare cu control.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(4) conferă Comisiei competențe pentru punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile respectivului regulament.

(4)  În contextul alinierii Regulamentului (CE) nr. 471/2009 la noile norme din TFUE, competențele de executare conferite în prezent Comisiei ar trebui să fie asigurate prin conferirea către Comisie a competenței de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare.

(5)  Pentru a ține seama de modificările aduse Codului vamal sau de dispozițiile derivate din convenții internaționale, de modificările necesare din motive metodologice și de necesitatea instituirii unui sistem eficient de culegere a datelor și de producere a statisticilor, ar trebui să-i fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește adaptarea listei procedurilor vamale sau a destinației vamale admise, mărfurile sau mișcările speciale și dispozițiile diferite sau speciale aplicabile acestora, excluderea de mărfuri sau mișcări din statisticile privind comerțul exterior, culegerea de date în conformitate cu articolul 4 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 471/2009, precizarea suplimentară a datelor statistice, cerința privind seriile limitate de date referitoare la mărfuri sau mișcări speciale și la date furnizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), caracteristicile eșantionului, perioada de raportare și nivelul de agregare pentru țările partenere, mărfuri și valute pentru statisticile privind comerțul defalcate pe moneda de facturare, adaptarea termenului de transmitere a statisticilor, a conținutului, a problematicii abordate și a condițiilor de revizuire ale statisticilor deja transmise, termenul de transmitere a statisticilor privind comerțul defalcate în funcție de caracteristicile întreprinderilor și a statisticilor privind comerțul defalcate pe moneda de facturare.

(6)  Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(7)  Comisia ar trebui să se asigure că aceste acte delegate nu implică sarcini administrative suplimentare semnificative pentru statele membre și pentru unitățile respondente.

(8)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009, ar trebui să fie conferite Comisiei competențe de executare care să îi permită să adopte măsuri referitoare la codurile care urmează să fie utilizate pentru datele menționate la articolul 5 alineatul (1) din respectivul regulament și măsuri referitoare la coroborarea datelor privind caracteristicile întreprinderilor cu datele înregistrate în conformitate cu același articol. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 1]

(9)  Comitetul pentru statistici privind schimbul de mărfuri cu țări terțe (Comitetul Extrastat) menționat la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 471/2009 oferă consultanță Comisiei și asistă Comisia în exercitarea competențelor sale de executare. [AM 2]

(10)  În cadrul strategiei pentru o nouă structură a sistemului statistic european (denumit în continuare SSE), care vizează îmbunătățirea coordonării și a parteneriatului în conformitate cu o structură piramidală clară în cadrul SSE, Comitetul sistemului statistic european (denumit în continuare Comitetul SSE), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene(5), ar trebui să aibă un rol consultativ și să asiste Comisia în exercitarea competențelor sale de executare. [AM 3]

(11)  Regulamentul (CE) nr. 471/2009 ar trebui modificat în vederea înlocuirii trimiterii la Comitetul Extrastat cu o trimitere la Comitetul SSE. [AM 4]

(12)  Pentru a asigura certitudinea juridică, procedurile de adoptare a unor măsuri care au fost inițiate însă nu au fost finalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament ar trebui să nu fie afectate de prezentul regulament.

(13)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 471/2009 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 471/2009 se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Pentru a ține seama de modificările aduse Codului vamal sau de dispozițiile derivate din convenții internaționale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a pentru adaptarea listei procedurilor vamale sau a destinației vamale admise prevăzute la alineatul (1).”;

"

(b)  la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a referitoare la mărfuri sau mișcări speciale și la dispozițiile diferite sau speciale aplicabile acestora.”;

"

(c)  la alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a referitoare la excluderea de mărfuri sau mișcări din statisticile privind comerțul exterior.”

"

2.  La articolul 4, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a referitoare la culegerea de date în conformitate cu alineatele (2) și (4) din prezentul articol.”

"

3.  Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a referitoare la adoptarea de norme cu privire la precizarea suplimentară a datelor menționate la alineatul (1) și la măsurile referitoare la codurile care trebuie utilizate pentru aceste date.

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri cu privire la codurile care urmează să fie utilizate pentru aceste date.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).”; [AM 5]

"

(b)  la alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a referitoare la aceste serii limitate de date.”

"

4.  Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a, pentru adoptarea unor norme cu privire la coroborarea datelor și la statisticile care urmează să fie produse.”;

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).”; [AM 6]

"

(b)  la alineatul (3), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a referitoare la caracteristicile eșantionului, perioada de raportare și nivelul de agregare pentru țările partenere, mărfuri și valute.”

"

5.  Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a referitoare la adaptarea termenului de transmitere a statisticilor, a conținutului, a problematicii abordate și a condițiilor de revizuire ale statisticilor deja transmise.”;

"

(b)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a referitoare la termenul de transmitere a statisticilor privind comerțul defalcate în funcție de caracteristicile întreprinderilor, menționate la articolul 6 alineatul (2), precum și a statisticilor privind comerțul defalcate pe moneda de facturare, menționate la articolul 6 alineatul (3).”

"

6.  Se introduce următorul articol:"

Articolul 10a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Atunci când exercită competențele delegate prin articolul 3 alineatele (2), (3) și (4), articolul 4 alineatul (5), articolul 5 alineatele (2) și (4), articolul 6 alineatul (3) și articolul 8 alineatele (1) și (2), Comisia se asigură că actele delegate nu creează o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre și pentru respondenți.

(3)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatele (2), (3) și (4), articolul 4 alineatul (5), articolul 5 alineatele (2) și (4), articolul 6 alineatul (3) și articolul 8 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată începând de la data de [Oficiul pentru publicații: vă rugăm să introduceți data exactă a intrării în vigoare a acestui regulament] de cinci ani de la ...(6). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 7]

(4)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatele (2), (3) și (4), articolul 4 alineatul (5), articolul 5 alineatele (2) și (4), articolul 6 alineatul (3) și articolul 8 alineatele (1) și (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.O decizie de revocare pune capăt delegării de competenţe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menţionată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatele (2), (3) și (4), al articolului 4 alineatul (5), al articolului 5 alineatele (2) și (4), al articolului 6 alineatul (3) și al articolului 8 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European şi Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European şi Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecţiuni. Respectivul termen se prelungeşte cu două luni la iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

"

7.  Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 11

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de Comitetul sistemului statistic european instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene.(*) Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (*).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(*) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(*) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”. [AM 8]

"

Articolul 2

Prezentul regulament nu afectează procedurile de adoptare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 471/2009 care au fost inițiate, însă nu au fost finalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se consolidează cu regulamentul pe care îl modifică în termen de trei luni de la intrarea sa în vigoare. [AM 9]

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)Poziția Parlamentului European din 12 martie 2014.
(2)Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(3)JO L 55, 28.2.2011, p. 19.
(4)Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 23).
(5)JO L 87, 31.3.2009, p. 164.
(6)Data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate