Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0279(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0042/2014

Predkladané texty :

A7-0042/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2014 - 8.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0226

Prijaté texty
PDF 397kWORD 72k
Streda, 12. marca 2014 - Štrasburg
Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0579),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0243/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0042/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia
P7_TC1-COD(2013)0279

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  V dôsledku nadobudnutia platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa právomoci prenesené na Komisiu mali zosúladiť s článkami 290 a 291 ZFEÚ.

(2)  V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(2) sa Komisia zaviazala(3) preskúmať legislatívne akty, ktoré v súčasnosti obsahujú odkazy na regulačný postup s kontrolou, s ohľadom na kritériá stanovené v ZFEÚ.

(3)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009(4) sa Komisii udeľujú právomoci, aby mohla vykonať niektoré ustanovenia uvedeného nariadenia.

(4)  V súvislosti so zosúladením nariadenia (ES) č. 471/2009 s novými pravidlami ZFEÚ by sa vykonávacie právomoci, ktoré sú v súčasnosti prenesené na Komisiu, mali stanoviť tak, že sa Komisii udelí právomoc prijímať delegované a vykonávacie akty.

(5)  S cieľom zohľadniť zmeny colného kódexu alebo ustanovení vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov, zmeny potrebné z metodických dôvodov a potrebu zriadiť účinný systém zberu údajov a zostavovania štatistiky by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o úpravu zoznamu colných režimov alebo colne schválených určení alebo použití, špecifický tovar alebo pohyby a iné alebo osobitné ustanovenia, ktoré sa na ne vzťahujú, vyňatie tovarov alebo pohybov zo štatistiky zahraničného obchodu, zber údajov v súlade s článkom 4 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 471/2009, ďalšie spresnenie štatistických údajov, požiadavku na obmedzené súbory údajov v prípade špecifických tovarov alebo pohybov a údajov poskytovaných podľa článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia, charakteristiky výberových vzoriek, sledované obdobia a úroveň agregácie pre partnerské krajiny, tovar a meny v prípade štatistiky obchodu podľa fakturačnej meny, úpravu termínov zasielania štatistík, obsah, rozsah a podmienky, za akých by sa mali už zaslané štatistiky revidovať, termín zasielania štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a štatistiky obchodu podľa fakturačnej meny.

(6)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(7)  Komisia by mala zabezpečiť, aby uvedené delegované akty nespôsobovali značné dodatočné administratívne zaťaženie členských štátov a respondentov.

(8)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonanie nariadenia (ES) č. 471/2009 by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, ktoré jej umožnia prijímať opatrenia týkajúce sa kódov, ktoré sa majú používať v prípade údajov uvedených v článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia, a opatrenia, ktoré sa týkajú prepojenia údajov o podnikových ukazovateľoch s údajmi zaznamenanými podľa toho istého článku. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. [PN 1]

(9)  Výbor pre štatistiku obchodovania s tovarom s nečlenskými krajinami (Výbor pre Extrastat) uvedený v článku 11 nariadenia (ES) č. 471/2009 poskytuje Komisii poradenstvo a pomoc pri výkone jej vykonávacích právomocí. [PN 2]

(10)  V rámci stratégie pre novú štruktúru Európskeho štatistického systému (ďalej len „ESS“), ktorou sa má zlepšiť koordinácia a partnerstvo v jasnej pyramídovej štruktúre v rámci ESS, by mal Výbor pre Európsky štatistický systém (ďalej len „Výbor pre ESS“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike(5), plniť poradnú úlohu a pomáhať Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí. [PN 3]

(11)  Nariadenie (ES) č. 471/2009 by sa malo zmeniť tak, že sa odkaz na Výbor pre Extrastat nahradí odkazom na Výbor pre ESS. [PN 4]

(12)  V záujme zabezpečenia právnej istoty by postupy prijímania opatrení, ktoré sa začali, ale neboli dokončené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, nemali byť týmto nariadením dotknuté.

(13)  Nariadenie (ES) č. 471/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 471/2009 sa mení takto:

1.  Článok 3 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. S cieľom zohľadniť zmeny Colného kódexu alebo ustanovení vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty na účely úpravy zoznamu colných režimov alebo colne schválených určení alebo použití uvedených v odseku 1.“;

"

b)  v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty týkajúce sa špecifických tovarov alebo pohybov a iných alebo osobitných ustanovení, ktoré sa na ne vzťahujú.“;

"

c)  v odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty týkajúce sa vyňatia tovarov alebo pohybov zo štatistiky zahraničného obchodu.“

"

2.  V článku 4 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty týkajúce sa zberu údajov podľa odsekov 2 a 4 tohto článku.“

"

3.  Článok 5 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty týkajúce sa ďalšej špecifikácie prijatia pravidiel, pokiaľ ide o ďalšiu špecifikáciu údajov uvedených v odseku 1 a opatrenia týkajúce sa kódov, ktoré sa majú používať v prípade týchto údajov.

Komisia prijíma vo forme vykonávacích aktov opatrenia týkajúce sa kódov, ktoré sa majú použiť v prípade týchto údajov.

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.“; [PN 5]

"

b)  v odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty týkajúce sa týchto obmedzených súborov údajov.“

"

4.  Článok 6 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa posledný pododsek nahrádza takto:"

„Komisia prijíma vo forme vykonávacích aktov opatrenia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty týkajúce sa prepojenia prijatia pravidiel o prepojení údajov a týchto štatistík, ktoré sa majú zostaviť.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.“; [PN 6]

"

b)  v odseku 3 sa posledný pododsek nahrádza takto:"

„Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty týkajúce sa charakteristík výberovej vzorky, sledovaného obdobia a úrovne agregácie pre partnerské krajiny, tovary a meny.“

"

5.  Článok 8 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa posledný pododsek nahrádza takto:"

„Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty na úpravu termínu zasielania štatistík, obsahu, rozsahu a podmienok, za akých by sa mali už zaslané štatistiky revidovať.“;

"

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty týkajúce sa termínu zasielania štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov podľa článku 6 ods. 2 a štatistiky obchodu podľa fakturačnej meny podľa článku 6 ods. 3.“

"

6.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 10a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Komisia pri výkone právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, 3 a 4, článku 4 ods. 5, článku 5 ods. 2 a 4, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 1 a 2 zabezpečuje, aby delegované akty nespôsobovali významné dodatočné administratívne zaťaženie členských štátov a respondentov.

3.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, 3 a 4, článku 4 ods. 5, článku 5 ods. 2 a 4, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie piatich rokov od (Úrad pre publikácie: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia) (6). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobie, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PN 7]

4.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2, 3 a 4, článku 4 ods. 5, článku 5 ods. 2 a 4, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 1 a 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2, 3 a 4, článku 4 ods. 5, článku 5 ods. 2 a 4, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

"

7.  Článok 11 sa nahrádza takto:vypúšťa."

„Článok 11

Výbor

1.  Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (*). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (*).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

___________________________

(*) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(*) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“ [PN 8]

"

Článok 2

Týmto nariadením nie sú dotknuté postupy prijímania opatrení stanovené v nariadení (ES) č. 471/2009, ktoré sa začali, ale neboli dokončené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a do troch mesiacov od nadobudnutia svojej účinnosti sa skonsoliduje s nariadením, ktoré sa ním mení. [PN 9]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2014.
(2)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(3)Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 19.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23).
(5)Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.
(6) Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia