Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0279(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0042/2014

Predložena besedila :

A7-0042/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2014 - 8.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0226

Sprejeta besedila
PDF 390kWORD 70k
Sreda, 12. marec 2014 - Strasbourg
Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0579),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0243/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0042/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov
P7_TC1-COD(2013)0279

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Zaradi začetka veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU) bi bilo treba pooblastila, podeljena Komisiji, uskladiti s členoma 290 in 291 PDEU.

(2)  V povezavi s sprejetjem Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(2) se je Komisija zavezala(3), da bo v skladu z merili iz PDEU pregledala zakonodajne akte, ki vsebujejo sklicevanja na regulativni postopek s pregledom.

(3)  Uredba (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(4) Komisiji podeljuje pooblastila za izvajanje nekaterih določb navedene uredbe.

(4)  V okviru uskladitve Uredbe (ES) št. 471/2009 z novimi pravili PDEU bi bilo treba izvedbena pooblastila, trenutno podeljena Komisiji, zagotoviti tako, da se Komisiji podelijo pooblastila za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov.

(5)  Zaradi upoštevanja sprememb Carinskega zakonika ali določb, izpeljanih iz mednarodnih konvencij, sprememb, ki so potrebne iz metodoloških razlogov, in potrebe po vzpostavitvi učinkovitega sistema za zbiranje podatkov in pripravo statistike, bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU glede prilagoditve seznama carinskih postopkov ali carinsko dovoljene rabe ali uporabe, posebnega blaga ali gibanja in drugačnih ali specifičnih določb, ki veljajo zanje, izključitve blaga ali gibanj iz statistik zunanje trgovine, zbiranja podatkov v skladu s členom 4(2) in (4) Uredbe (ES) št. 471/2009, podrobnejše določitve podatkov, zahtev po omejenih nizih podatkov za posebno blago ali gibanje in podatke, ki so zagotovljeni v skladu s členom 4(2) navedene uredbe, značilnosti vzorca, obdobja poročanja in ravni agregacije za države partnerice, blaga in valut za statistiko o trgovanju z valuto računa, prilagajanja roka za posredovanje statistike, vsebine, zajetja podatkov in pogojev revizije že posredovane statistike, roka za posredovanje trgovinske statistike po značilnostih podjetij in trgovinske statistike, razčlenjene po valuti računa.

(6)  Predvsem je pomembno, da Komisija med pripravami izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(7)  Komisija bi morala zagotoviti, da se s temi delegiranimi akti državam članicam in poročevalskim enotam ne naloži znatno dodatno upravno breme.

(8)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 471/2009 bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila, s katerimi bi lahko sprejela ukrepe glede oznak, ki jih je treba uporabiti za podatke iz člena 5(1) Uredbe, in ukrepe, ki zadevajo povezovanje podatkov o značilnostih podjetij s podatki, zajetimi v skladu z istim členom. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. [Sprememba 1]

(9)  Odbor za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo z državami nečlanicami (Odbor Extrastat) iz člena 11 Uredbe (ES) št. 471/2009 svetuje Komisiji in ji pomaga pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. [Sprememba 2]

(10)  V skladu s strategijo za novo strukturo evropskega statističnega sistema (v nadaljnjem besedilu: ESS), katere cilj je izboljšati usklajevanje in partnerstvo z jasno piramidno strukturo znotraj ESS, bi moral imeti svetovalno vlogo in Komisiji pomagati pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil Odbor za evropski statistični sistem (v nadaljnjem besedilu: Odbor ESS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki(5). [Sprememba 3]

(11)  Uredba (ES) št. 471/2009 bi se morala spremeniti tako, da se sklicevanje na Odbor Extrastat nadomesti s sklicevanjem na Odbor ESS. [Sprememba 4]

(12)  Za zagotovitev pravne varnosti ta uredba ne sme vplivati na postopke za sprejetje ukrepov, ki so se začeli in niso bili dokončani pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(13)  Uredbo (ES) št. 471/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 471/2009 se spremeni:

(1)  Člen 3 se spremeni:

(a)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Za upoštevanje sprememb v carinskem zakoniku ali določb, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, se na Komisijo prenese pooblastilo, da v skladu s členom 10a sprejme delegirane akte, prilagodi seznam carinskih postopkov ali carinsko dovoljene rabe ali uporabe, navedene v odstavku 1.“

"

(b)  v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 10a sprejme delegirane akte, ki se nanašajo na posebno blago ali gibanja in na različne ali posebne določbe, ki veljajo zanje.“

"

(c)  v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10(a), delegiranih aktov, ki se nanašajo na izključitev blaga ali gibanj iz zunanjetrgovinske statistike.“

"

(2)  V členu 4 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a, ki se nanašajo na zbiranje podatkov v skladu z odstavkoma 2 in 4 tega člena.“

"

(3)  Člen 5 se spremeni:

(a)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Na Komisijo se v skladu s členom 10a prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s podrobnejšo določitvijo s sprejemanjem pravil glede podrobnejše določitve podatkov iz odstavka 1 in glede ukrepov v zvezi z oznakami, ki jih je treba uporabiti za te podatke.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, ki se nanašajo na oznake, ki jih je treba uporabiti za te podatke.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).[Sprememba 5]

"

(b)  drugi pododstavek odstavka 4 se nadomesti z naslednjim:"

„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 10a sprejme delegirane akte, ki se nanašajo na te omejene nize podatkov.“

"

(4)  Člen 6 se spremeni:

(a)  v odstavku 2 se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

Komisija z izvedbenimi akti sprejme ukrepe Komisijo se v skladu s členom 10a pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov, ki se nanašajo na povezovanje sprejetje pravil o povezovanju podatkov s pripravo te statistike.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).[Sprememba 6]

"

(b)  v odstavku 3 se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Na Komisijo se prenesejo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a, ki se nanašajo na značilnosti vzorca, obdobje poročanja in raven agregacije za države partnerice, blago in valute.“

"

(5)  Člen 8 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Na Komisijo se prenesejo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za prilagoditev roka za posredovanje statistike, vsebine, zajetja podatkov in pogojev za revizijo že posredovane statistike.“

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Na Komisijo se v skladu s členom 10a prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov, ki se navezujejo na rok za posredovanje trgovinske statistike po značilnostih podjetja iz člena 6(2) in trgovinske statistike, razčlenjene po valuti računa iz člena 6(3).“

"

(6)  Vstavi se naslednji člen 10a:"

Člen 10a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

2.  Komisija pri izvajanju pooblastil za sprejetje delegiranih aktov iz člena 3(2), (3) in (4), člena 4(5), člena 5(2) in (4), člena 6(3) ter člena 8(1) in (2) zagotovi, da se državam članicam in poročevalskim enotam z delegiranimi akti ne naloži znatno dodatno upravno breme.

3.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 3(2), (3) in (4), člena 4(5), člena 5(2) in (4), člena 6(3) ter člena 8(1) in (2) se Komisiji podeli za nedoločen čas od (Urad za publikacije: vstavite točen datum začetka veljavnosti Uredbe) obdobje petih let od ...*. Komisija najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja nasprotuje temu podaljšanju.. [Sprememba 7]

_____________________

* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

4.  Pooblastilo iz člena 3(2), (3) in (4), člena 4(5), člena 5(2) in (4), člena 6(3) ter člena 8(1) in (2) lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(2), (3) in (4), člena 4(5), člena 5(2) in (4), člena 6(3) ter člena 8(1) in (2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od dne, ko sta bila o tem uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.“

"

(7)  Člen 11 se nadomesti z naslednjim črta:"

„Člen 11

Odbor

1.  Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (*). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil s strani Komisije (*).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

______________________

(*) UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(*) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.“ [Sprememba 8]

"

Člen 2

Ta uredba ne vpliva na postopke za sprejetje ukrepov iz Uredbe (ES) št. 471/2009, ki so se začeli in niso bili dokončani pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in se konsolidira z uredbo, ki jo spreminja, v treh mesecih po začetku njene veljavnosti. [Sprememba 9]

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014.
(2)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(3)UL L 55, 28.2.2011, str. 19.
(4)Uredba (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (UL L 152,16.6.2009, str. 23).
(5)UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov