Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0279(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0042/2014

Ingivna texter :

A7-0042/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0226

Antagna texter
PDF 242kWORD 75k
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0579),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0243/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0042/2014),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder
P7_TC1-COD(2013)0279

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  Till följd av att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) har trätt i kraft bör kommissionens befogenheter anpassas till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget.

(2)  I och med att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(2) antagits har kommissionen åtagit sig(3) att mot bakgrund av de kriterier som fastställs i EUF-fördraget se över de lagstiftningsakter som för närvarande innehåller hänvisningar till det föreskrivande förfarandet med kontroll.

(3)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009(4) ges kommissionen befogenhet att genomföra vissa bestämmelser i den förordningen.

(4)  De genomförandebefogenheter som kommissionen för närvarande har enligt förordning (EG) nr 471/2009 bör anpassas till de nya bestämmelserna i EUF-fördraget genom att kommissionen tilldelas befogenheter att anta delegerade akter och genomförandeakter.

(5)  I syfte att beakta förändringar i tullkodexen eller bestämmelser som härrör från internationella konventioner, förändringar som är nödvändiga av metodskäl samt behovet av att upprätta ett effektivt system för datainsamling och sammanställning av statistik, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på anpassning av förteckningen över tullförfaranden eller godkänd tullbehandling, särskilda varor eller varurörelser samt andra eller särskilda regler för dem, undantagande av vissa varor och varurörelser från utrikeshandelsstatistiken, uppgiftsinsamlingen i enlighet med artikel 4.2 och 4.4 i förordning (EG) nr 471/2009, ytterligare specifikationer av uppgifterna, begäran av begränsade uppgifter för särskilda varor eller varurörelser och de uppgifter som ska lämnas i enlighet med artikel 4.2, urvalens kännetecken, rapporteringsperiod och aggregeringsnivå för partnerländer, varor och valutor för handelsstatistiken utifrån fakturavaluta, anpassningen av tidsfristen för statistiköverföringen och av innehåll, omfattning och revideringar av statistik som redan lämnats in samt tidsfristen för överföring av handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag och handelsstatistik utifrån fakturavaluta.

(6)  Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(7)  Kommissionen bör se till att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

(8)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 471/2009 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter, så att den kan anta åtgärder avseende de koder som ska använda för de uppgifter som avses i artikel 5.1 i den förordningen samt åtgärder avseende sammanlänkning av uppgifterna om affärsverksamhetens särdrag med de uppgifter som registreras i enlighet med samma artikel. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 1]

(9)  Den kommitté för statistik över varuhandeln med icke-medlemsstater (nedan kallad Extrastat-kommittén) som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 471/2009 ger råd till och bistår kommissionen när denna utövar sina genomförandebefogenheter. [Ändr. 2]

(10)  Enligt strategin för en ny struktur för det europeiska statistiksystemet (nedan kallat ESS) som syftar till bättre samordning och partnerskap i en tydlig pyramidstruktur inom systemet, bör kommittén för det europeiska statistiksystemet (nedan kallad ESS-kommittén), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik(5), ha en rådgivande funktion och bistå kommissionen när denna utövar sina genomförandebefogenheter. [Ändr. 3]

(11)  Förordning (EG) nr 471/2009 bör ändras genom att hänvisningen till Extrastat-kommittén ersätts med en hänvisning till ESS-kommittén. [Ändr. 4]

(12)  I syfte att säkerställa ett klart rättsläge bör förfaranden för antagande av åtgärder som inletts men inte avslutats innan den här förordningen träder i kraft inte påverkas av denna förordning.

(13)  Förordning (EG) nr 471/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 471/2009 ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. I syfte att beakta förändringar i tullkodexen eller bestämmelser som härrör från internationella konventioner ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a för att anpassa förteckningen över tullförfaranden eller godkänd tullbehandling eller tullmässig tillämpning i punkt 1.”

"

b)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på särskilda varor och varurörelser och olika eller särskilda regler som ska gälla för dem.”

"

c)  I punkt 4 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på huruvida vissa varor och varurörelser ska undantas från utrikeshandelsstatistiken.”

"

2.  I artikel 4 ska punkt 5 ersättas med följande:"

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på insamling av uppgifter i enlighet med punkterna 2 och 4 i den här artikeln.”

"

3.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med för att anta bestämmelser avseende ytterligare specifikationer av de uppgifter som avses i punkt 1 och åtgärder relaterade till de koder som ska användas för dessa uppgifter.

Kommissionen ska med hjälp av genomförandeakter anta åtgärder avseende de koder som ska användas för dessa uppgifter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2. [Ändr. 5]

"

b)  I punkt 4 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på dessa begränsade uppgifter.”

"

4.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 2 ska sista stycket ersättas med följande:"

Kommissionen ska med hjälp av genomförandeakter ges befogenhet att anta åtgärder delegerade akter enligt artikel 10a för att anta bestämmelser avseende sammanlänkningen av uppgifterna och den statistik som ska sammanställas.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2. [Ändr. 6]

"

b)  I punkt 3 ska sista stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på urvalens kännetecken, rapporteringsperiod och aggregeringsnivå för partnerländer, varor och valutor.”

"

5.  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska sista stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på tidsfristen för att överföra statistik, innehållet, omfattning och revideringar av statistik som redan lämnats in.”

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på tidsfristen för överföring av handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag som avses i artikel 6.2 och handelsstatistik utifrån fakturavaluta som avses i artikel 6.3.”

"

6.  Följande artikel ska införas:"

Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  När kommissionen utövar den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 3.3 och 3.4, 4.5, 5.2 och 5.4, 6.3 samt 8.1 och 8.2 ska den se till att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra administrativ belastning för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

3.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 3.3 och 3.4, 4.5, 5.2 och 5.4, 6.3 samt 8.1 och 8.2 ska ges till kommissionen tills vidare för en period av fem år från och med den …(6). [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenheter senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 7]

4.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 3.3 och 3.4, 4.5, 5.2 och 5.4, 6.3 samt 8.1 och 8.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 5.2, 5.4, 6.3, 8.1 eller 8.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

"

7.  Artikel 11 ska ersättas med följande: utgå."

”Artikel 11

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik(*). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(*).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

(*) EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(*) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.” [Ändr. 8]

"

Artikel 2

Denna förordning ska inte påverka förfaranden för antagande av åtgärder enligt förordning (EG) nr 471/2009 som har inletts men inte avslutats innan den här förordningen träder i kraft.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, och ska konsolideras med den förordning som den ändrar senast tre månader efter det att den har trätt i kraft. [Ändr. 9]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(3)EUT L 55, 28.2.2011, s. 19.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (EUT L 152,16.6.2009, s. 23).
(5)EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.
(6) Datumet för denna förordnings ikraftträdande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy