Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0164(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0027/2014

Внесени текстове :

A7-0027/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2014 - 8.20
CRE 12/03/2014 - 8.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0227

Приети текстове
PDF 280kWORD 68k
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург
Програмата „Коперник“ ***I
P7_TA(2014)0227A7-0027/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2013)0312),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 189, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0195/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 октомври 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджети и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7‑0027/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 67, 6.3.2014 г., стр. 88.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010
P7_TC1-COD(2013)0164

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 377/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност