Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0164(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0027/2014

Indgivne tekster :

A7-0027/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.20
CRE 12/03/2014 - 8.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0227

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 70k
Onsdag den 12. marts 2014 - Strasbourg
Copernicusprogrammet ***I
P7_TA(2014)0227A7-0027/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Copernicusprogrammet og ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 (COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0312),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 189, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0195/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. oktober 2013(1),

—  efter høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. december 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0027/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 67 af 6.3.2014, s. 88.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010
P7_TC1-COD(2013)0164

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 377/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik