Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0164(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0027/2014

Teksty złożone :

A7-0027/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2014 - 8.20
CRE 12/03/2014 - 8.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0227

Teksty przyjęte
PDF 278kWORD 68k
Środa, 12 marca 2014 r. - Strasburg
Program Copernicus ***I
P7_TA(2014)0227A7-0027/2014
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0312),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0195/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego z dnia 16 października 2013 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 20 grudnia 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0027/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 67 z 6.3.2014, s. 88.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010
P7_TC1-COD(2013)0164

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 377/2014.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności