Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0164(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0027/2014

Ingivna texter :

A7-0027/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.20
CRE 12/03/2014 - 8.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0227

Antagna texter
PDF 194kWORD 51k
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg
Copernicusprogrammet ***I
P7_TA(2014)0227A7-0027/2014
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010 (COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM (2013)0312,)

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 189.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0195/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande avEuropeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 oktober 2013(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0027/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 67, 6.3.2014, s. 88.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010
P7_TC1-COD(2013)0164

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 377/2014.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy