Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0022(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0364/2013

Indgivne tekster :

A7-0364/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0228

Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 85k
Onsdag den 12. marts 2014 - Strasbourg
Det Europæiske GNSS-agentur ***I
P7_TA(2014)0228A7-0364/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0040),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0031/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. april 2013(1),

—  der henviser til høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 13. december 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A7-0364/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  understreger, at en afgørelse, der træffes af den lovgivende myndighed til fordel for en flerårig finansiering til Det Europæiske GNSS-agentur ("agenturet"), ikke berører de afgørelser, budgetmyndigheden træffer inden for rammerne af den årlige budgetprocedure;

3.  anmoder Kommissionen om at forelægge en finansieringsoversigt, der fuldt ud tager hensyn til resultatet af den lovgivningsmæssige aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om at opfylde de budget- og personalemæssige behov i agenturet og eventuelt i Kommissionens tjenestegrene;

4.  anmoder Kommissionen om at finde en gennemførlig løsning på de problemer, som agenturet muligvis vil komme til at stå over for i forbindelse med finansieringen af type II-Europaskolerne, eftersom dette har en direkte indvirkning på agenturets evne til at tiltrække kvalificeret personale;

5.  anmoder om, at Kommissionen ved fastsættelsen af justeringskoefficienten for agenturets ansattes vederlag ikke anvender det tjekkiske gennemsnit, men tilpasser koefficienten til leveomkostningerne i hovedstadsområdet Prag;

6.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 198 af 10.7.2013, s. 67.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur
P7_TC1-COD(2013)0022

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 512/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik