Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0022(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0364/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0364/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0228

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 115k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS ***I
P7_TA(2014)0228A7-0364/2013
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 912/2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0040),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0031/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2013(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 13ης Δεκεμβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0364/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε απόφαση της νομοθετικής αρχής υπέρ μιας πολυετούς χρηματοδότησης για τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS («ο Οργανισμός») λαμβάνεται υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει δημοσιονομικό δελτίο στο οποίο θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα της νομοθετικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ικανοποίηση των δημοσιονομικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων προσωπικού όσον αφορά τις υπηρεσίες του Οργανισμού και ενδεχομένως της Επιτροπής·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να εξεύρει εφικτή λύση στα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ο Οργανισμός όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Τύπου II, καθόσον τούτο έχει άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα του Οργανισμού να προσελκύει προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα·

5.  ζητεί κατά τον προσδιορισμό του διορθωτικού συντελεστή για τις αμοιβές του προσωπικού του Οργανισμού να μην λαμβάνει η Επιτροπή τη μέση τιμή για την Τσεχική Δημοκρατία, αλλά να προβαίνει σε προσαρμογή για το κόστος ζωής στην μητροπολιτική περιοχή της Πράγας·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 198 της 10.7.2013, σ. 67.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 912/2010 σχετικά με τη σύσταση Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS
P7_TC1-COD(2013)0022

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 512/2014.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου