Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0022(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0364/2013

Esitatud tekstid :

A7-0364/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2014 - 8.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0228

Vastuvõetud tekstid
PDF 197kWORD 85k
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg
Euroopa GNSSi Agentuur ***I
P7_TA(2014)0228A7-0364/2013
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0040),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0031/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. aprilli 2013. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 13. detsembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni arvamusi (A7-0364/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  toonitab, et seadusandliku institutsiooni mis tahes otsus Euroopa GNSSi Agentuuri (edaspidi „agentuur”) sellise mitmeaastase rahastamise lubamiseks ei piira eelarvepädevate institutsioonide otsuseid iga-aastase eelarvemenetluse raames;

3.  nõuab, et komisjon esitaks finantskalkulatsiooni, milles võetaks täielikult arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelist õiguslikku kokkulepet, et täita agentuuri ning võimalik, et ka komisjoni talituste eelarve ja personaliga seonduvad vajadused;

4.  nõuab, et komisjon leiaks vastuvõetava lahenduse probleemidele, mis agentuuril võivad tekkida seoses II liiki Euroopa koolide rahastamisega, sest see on otseselt seotud agentuuri suutlikkusega leida endale kvalifitseeritud töötajaid;

5.  nõuab, et agentuuri töötajate töötasule kohaldatava paranduskoefitsiendi kindlaksmääramisel ei lähtuks komisjon mitte Tšehhi Vabariigi keskmisest koefitsiendist, vaid kohandaks seda suurlinna Praha elukallidusega;

6.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 198, 10.7.2013, lk 67.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur
Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 512/2014) lõplikule kujule).
P7_TC1-COD(2013)0022

Õigusteave - Privaatsuspoliitika