Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0022(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0364/2013

Teksty złożone :

A7-0364/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2014 - 8.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0228

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 88k
Środa, 12 marca 2014 r. - Strasburg
Agencja Europejskiego GNSS ***I
P7_TA(2014)0228A7-0364/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2013)0040),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0031/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 kwietnia 2013 r.(1),

–  po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 13 grudnia 2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0364/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  podkreśla, że jakakolwiek decyzja organu ustawodawczego popierająca wieloletnie finansowanie Agencji Europejskiego GNSS („Agencji”) nie może naruszać decyzji wydanych przez władzę budżetową w ramach rocznej procedury budżetowej;

3.  wzywa Komisję do przedstawienia kosztorysu w pełni uwzględniającego wyniki porozumienia ustawodawczego zawartego między Parlamentem Europejskim a Radą, aby sprostać potrzebom Agencji i ewentualnie służb Komisji w zakresie budżetu i kadr;

4.  wzywa Komisję do znalezienia realistycznego rozwiązania problemów, jakich może doświadczyć Agencja w związku z finansowaniem szkół europejskich typu II, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na zdolność Agencji do przyciągania wykwalifikowanych pracowników;

5.  apeluje do Komisji, aby – ustalając współczynnik korygujący dla wynagrodzeń pracowników Agencji – nie brała pod uwagę średniej dla Czech, lecz by go dostosowała do kosztów życia na obszarze metropolitalnym Pragi;

6.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 198 z 10.7.2013, s. 67.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS
P7_TC1-COD(2013)0022

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 512/2014.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności