Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0022(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0364/2013

Texte depuse :

A7-0364/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2014 - 8.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0228

Texte adoptate
PDF 281kWORD 92k
Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg
Agenția GNSS European ***I
P7_TA(2014)0228A7-0364/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0040),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0031/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 aprilie 2013(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 13 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar (A7-0364/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  subliniază că orice decizie a autorității legislative în favoarea unei astfel de finanțări multianuale a Agenției GNSS European („agenția) nu trebuie să aducă atingere deciziilor autorității bugetare în contextul procedurii bugetare anuale;

3.  solicită Comisiei să prezinte o declarație financiară care să țină seama pe deplin de rezultatul acordului legislativ dintre Parlamentul European și Consiliu în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor bugetare și în materie de personal ale Agenției și, eventual, ale serviciilor Comisiei;

4.  solicită Comisiei să găsească o soluție realistă pentru problemele cu care agenția s-ar putea confrunta în legătură cu finanțarea Școlilor Europene de tip II, deoarece acest lucru afectează în mod direct capacitatea agenției de a atrage personal calificat;

5.  solicită ca, atunci când stabilește coeficientul de corecție aplicat salariilor personalului din cadrul agenției, Comisia să nu se bazeze pe media pentru Republica Cehă, ci să aplice ajustări în funcție de costul vieții din zona metropolitană Praga;

6.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 198, 10.7.2013, p. 67.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European
P7_TC1-COD(2013)0022

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 512/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate