Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2180(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0057/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0057/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0232

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 376kWORD 86k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο
P7_TA(2014)0232A7-0057/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (2013/2180(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)(3), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση)(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)(6), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2012, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και την πολυεδαφική αδειοδότηση δικαιωμάτων χρήσης μουσικών έργων στο διαδίκτυο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας («οδηγία για τα δικαιώματα του δημιουργού»)(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την υβριδική τηλεόραση («συνδεδεμένη τηλεόραση - Connected TV»)(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0057/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο οπτικοακουστική σύγκλιση νοείται η συγχώνευση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες μέχρι σήμερα αναπτύσσονταν ως επί το πλείστον χωριστά, καθώς και η διασύνδεση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας ή η ομαδοποίηση διαφόρων οπτικοακουστικών υπηρεσιών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση συνεπάγεται καινοτομία και ότι τούτο καθιστά αναγκαίες νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και κλάδων, ούτως ώστε οι χρήστες να μπορούν να κάνουν χρήση των οπτικοακουστικών περιεχομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών παντού, πάντα και με κάθε συσκευή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση σε οριζόντιο (σύγκλιση τομέων), κάθετο (σύγκλιση αλυσίδων αξίας) και λειτουργικό (σύγκλιση εφαρμογών/υπηρεσιών) επίπεδο έχει αντίκτυπο στον οπτικοακουστικό τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε σχέση με την τεχνολογική σύγκλιση παρατηρείται ολοένα μεγαλύτερη επικάλυψη διαφόρων ζητημάτων που άπτονται του δικαίου των μέσων επικοινωνίας και της πολιτικής για τα δίκτυα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα ανίχνευσης και η πρόσβαση σε οπτικοακουστικά περιεχόμενα εξελίσσονται σε βασικούς παράγοντες ενός κόσμου που συγκλίνει ολοένα και περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική δε θα έπρεπε να παρεμποδίσει τη δημιουργία ενός αυτορρυθμιζόμενου συστήματος επισήμανσης των περιεχομένων που να πληροί τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα και ότι το ζήτημα της ουδετερότητας του δικτύου αποκτά ολοένα και πιο επείγοντα χαρακτήρα όσον αφορά τις συνδέσεις ενσύρματης και κινητής τηλεφωνίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μεταξύ έχει υλοποιηθεί η τεχνολογική σύγκλιση των μέσων επικοινωνίας, ιδίως για τη ραδιοτηλεόραση, τον Τύπο και το διαδίκτυο, και ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα μέσα επικοινωνίας, τον πολιτισμό και τα δίκτυα πρέπει να προσαρμόσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο στη νέα πραγματικότητα και να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα δημιουργίας και επιβολής ενός ενιαίου επιπέδου ρύθμισης μεταξύ άλλων και σε σχέση με τους νέους συμμετέχοντες στην αγορά που προέρχονται τόσο από την ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την πρόοδο της τεχνολογικής σύγκλισης, οι εμπειρίες με τη χρήση διασυνδεδεμένων συσκευών καθώς και με τις προσδοκίες και το προφίλ των χρηστών παραμένουν περιορισμένες·

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και η τεχνολογική σύγκλιση από μόνες τους έχουν περιορισμένη αξία για τους πολίτες, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η παροχή στήριξης για την πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού βιώσιμων επενδύσεων σε πρωτότυπο ευρωπαϊκό περιεχόμενο παραμένει βασική προτεραιότητα σε ένα περιβάλλον σύγκλισης των μέσων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αυξανόμενης σύγκλισης, πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα αντίληψη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των οπτικοακουστικών μέσων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο «πύλη περιεχομένου» νοείται κάθε οντότητα που ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των παρόχων οπτικοακουστικού περιεχομένου και των τελικών χρηστών, η οποία κατά κανόνα συγκεντρώνει, επιλέγει και οργανώνει διάφορους παρόχους περιεχομένου και παρέχει μια διεπαφή μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να ανακαλύπτουν το εν λόγω περιεχόμενο και να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πύλες αυτές είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τηλεοπτικές πλατφόρμες (όπως η δορυφορική, η καλωδιακή και η διαδικτυακή τηλεόραση (IPTV)), συσκευές (όπως η συνδεδεμένη τηλεόραση και οι κονσόλες παιχνιδιών) ή υπηρεσίες over-the-top·

Συγκλίνουσες αγορές

1.  διαπιστώνει ότι οι αυξανόμενες τάσεις οριζόντιας συγκέντρωσης των τομέων και η κάθετη ολοκλήρωση σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν και στη διαμόρφωση δεσποζουσών θέσεων αγοράς·

2.  επισημαίνει ότι υφίσταται ανάγκη ρυθμιστικού χειρισμού σε περίπτωση που πύλες περιεχομένου ελέγχουν την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη διαμόρφωση απόψεων· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις σχετικές εξελίξεις και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και μονοπωλίων και, εφόσον χρειάζεται, να θεσπίσουν μέτρα προστασίας της ποικιλομορφίας και να καταρτίσουν επίσης ρυθμιστικό πλαίσιο για τη σύγκλιση, προσαρμοσμένο σε αυτές τις εξελίξεις·

3.  διαπιστώνει ότι, όπως συνάγεται από τις εξελίξεις της αγοράς, οι επιχειρήσεις θα συνδέουν στο μέλλον σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τις υπηρεσίες δικτύου με τη διάθεση οπτικοακουστικού περιεχομένου και ότι το διαδίκτυο στη σημερινή του μορφή η οποία βασίζεται στη βέλτιστη δυνατή πρόσβαση ενδέχεται, ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, να παραχωρήσει σταδιακά τη θέση του σε ένα φάσμα περιεχομένων επικεντρωμένων σε μονομερή επιχειρηματικά συμφέροντα·

4.  είναι της άποψης ότι όλα τα πακέτα δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να τυγχάνουν, για λόγους αρχής, ισότιμης μεταχείρισης ανεξαρτήτως περιεχομένου, εφαρμογής, προέλευσης και σκοπού (αρχή της βέλτιστης προσπάθειας) και ζητεί, ως εκ τούτου, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών, την διατήρηση και την προστασία του δωρεάν και ανοιχτού διαδικτύου·

5.  τονίζει ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις άλλων συμμετεχόντων στην αγορά με τη βοήθεια ενός οριζόντιου νομικού πλαισίου πολλαπλών μέσων·

Πρόσβαση και δυνατότητα ανίχνευσης

6.  τονίζει ότι η ουδετερότητα του δικτύου, κατά την έννοια του διαδικτύου της βέλτιστης προσπάθειας και της χωρίς διακρίσεις πρόσβασης σε όλα τα οπτικοακουστικά περιεχόμενα και της μετάδοσής τους, εγγυάται την πλουραλιστική προσφορά πληροφοριών και την ποικιλομορφία απόψεων και νοοτροπιών και, ως εκ τούτου, αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο, ανάλογο με την υποχρεωτική αρχή του συγκλίνοντος οπτικοακουστικού κόσμου· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά τρόπο νομικά δεσμευτικό, την τήρηση των αρχών της διαδικτυακής ουδετερότητας, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη στο πλαίσιο της σύγκλισης των μέσων·

7.  ζητεί μια απαλλαγμένη από διακρίσεις, διαφανή και ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους χρήστες και τους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών και αντιτίθεται σε οποιονδήποτε περιορισμό της αρχής της βέλτιστης προσπάθειας μέσω πλατφορμών ή υπηρεσιών που θα ανήκουν στους παρόχους·

8.  επαναλαμβάνει ότι οι κανόνες για την ουδετερότητα του δικτύου δεν αναιρούν την ανάγκη εφαρμογής των κανόνων μεταφοράς σήματος (must-carry) στα διαχειριζόμενα δίκτυα ή τις εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως η καλωδιακή και η διαδικτυακή τηλεόραση·

9.  ζητεί να αναπτυχθούν από τον τομέα πρότυπα που θα διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα της συνδεδεμένης τηλεόρασης ώστε να μην παρεμποδίζεται η καινοτομία·

10.  ζητεί να καταστεί προσιτή και ανιχνεύσιμη η πολυμορφία της πολιτιστικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας σε έναν συγκλίνοντα κόσμο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδίως όταν παρέχεται στον χρήστη διαλογή των προσφερόμενων περιεχομένων από κατασκευαστές εξοπλισμού, φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου, παρόχους περιεχομένου ή άλλους συλλογείς·

11.  θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποικιλομορφία προϊόντων και απόψεων, η αναζήτηση και εύρεση οπτικοακουστικών περιεχομένων δεν πρέπει να καθορίζεται από οικονομικά συμφέροντα και ότι ρυθμιστικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται μόνον όταν πάροχος πλατφόρμας εκμεταλλεύεται δεσπόζουσα θέση στην αγορά ή λειτουργία ρυθμιστή της αγοράς για την προώθηση ή την υποβάθμιση συγκεκριμένων περιεχομένων·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο οι φορείς εκμετάλλευσης πυλών περιεχομένου έχουν την τάση να κάνουν κατάχρηση της θέσης τους ώστε να δίνουν προτεραιότητα στα δικά τους περιεχόμενα και να αναπτύξει μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενης κατάχρησης στο μέλλον·

13.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει την έννοια της πλατφόρμας και να θεσπίσει, εφόσον χρειάζεται, ρυθμίσεις που να καλύπτουν και τεχνολογικά δίκτυα για τις μεταβιβάσεις οπτικοακουστικού περιεχομένου·

14.  θεωρεί ότι οι πλατφόρμες σε ανοικτά δίκτυα πρέπει να εξαιρεθούν από το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις πλατφόρμες, εφόσον δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά και δεν διαταράσσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό·

15.  πιστεύει ότι η δημιουργία εφαρμογών («apps») θα πρέπει να ενθαρρύνεται δεδομένου ότι πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη αγορά· τονίζει, ωστόσο, ότι η φρενίτιδα της χρήσης εφαρμογών ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα πρόσβασης στην αγορά για τους κατασκευαστές οπτικοακουστικών περιεχομένων· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, πού απαιτούνται μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης και της δυνατότητας ανίχνευσης των οπτικοακουστικών μέσων και πώς αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι ρυθμιστικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται μόνον όταν πάροχος πλατφόρμας εκμεταλλεύεται, με χρήση εφαρμογών, δεσπόζουσα θέση στην αγορά ή λειτουργία ρυθμιστή της αγοράς για την προώθηση ή την υποβάθμιση συγκεκριμένων περιεχομένων·

16.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς δυνατότητας ανίχνευσης και προβολής οπτικοακουστικών περιεχομένων δημοσίου συμφέροντος, για να διασφαλιστεί η πολυφωνία των απόψεων, ενώ οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν οι ίδιοι σε διαλογή των προσφορών με απλό τρόπο·

Εξασφάλιση της πολυμορφίας και πρότυπα χρηματοδότησης

17.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει στο πλαίσιο της σύγκλισης των μέσων επικοινωνίας με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλισθεί στο μέλλον με ισόρροπο τρόπο η αναχρηματόδοτηση, η χρηματοδότηση και η παραγωγή ποιοτικών ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών περιεχομένων·

18.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσο η ρυθμιστική διάκριση γραμμικών και μη γραμμικών υπηρεσιών που θεσπίζει η οδηγία 2010/13/ΕΕ προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά στις περιπτώσεις ποσοτικών και ποιοτικών απαγορεύσεων των διαφημίσεων·

19.  υπογραμμίζει ότι οι νέες στρατηγικές διαφήμισης που για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους βασίζονται στις νέες τεχνολογίες (καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης, κατάρτιση προφίλ των καταναλωτών, στρατηγικές πολλαπλών οθονών) θέτουν το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών, της ιδιωτικής τους ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· εμμένει, ως εκ τούτου, στο γεγονός ότι είναι απαραίτητο να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης ενός συνόλου συνεκτικών κανόνων που θα πλαισιώσουν αυτές τις στρατηγικές·

20.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την επιτυχέστερη υλοποίηση των ρυθμιστικών στόχων της οδηγίας 2010/13/ΕΕ με την κατάργηση των ρυθμίσεων σε περιπτώσεις ποσοτικών διατάξεων των διαφημίσεων για γραμμικά οπτικοακουστικά περιεχόμενα με μεγαλύτερη ευελιξία και ενίσχυση της από κοινού ρύθμισης και της αυτορρύθμισης·

21.  θεωρεί ότι τα νέα επιχειρηματικά πρότυπα που συνίστανται στην εμπορία απαγορευμένου οπτικοακουστικού περιεχομένου απειλούν την ποιοτική δημοσιογραφία, τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και τη ραδιοτηλεόραση που χρηματοδοτείται από διαφημίσεις·

22.  είναι της άποψης ότι οι γραμμικές και οι μη γραμμικές προσφορές από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ή άλλους παρόχους περιεχομένου δεν πρέπει να μεταβάλλονται από άποψη περιεχομένου ή από τεχνολογική άποψη και ότι τα επιμέρους περιεχόμενα ή τμήματα αυτών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε πακέτα προγραμμάτων ή να χρησιμοποιούνται με άλλον τρόπο επί πληρωμή ή δωρεάν χωρίς τη συγκατάθεση του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ή του παρόχου·

23.  θεωρεί ότι λόγω της σύγκλισης, οι διαδικασίες αδειοδότησης της συνδρομητικής προσφοράς τηλεπικοινωνιακών μέσων, εφόσον πρόκειται για δημόσιες οπτικοακουστικές προσφορές, πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στην ψηφιακή πραγματικότητα του δημοσιογραφικού ανταγωνισμού·

24.  υπογραμμίζει ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να παραμείνει απαλλαγμένος από τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης μέσω της διαφήμισης ώστε να διατηρήσει την ανεξαρτησία του, και ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες για τη χρηματοδότηση του εν λόγω τομέα·

Υποδομές και συχνότητες

25.  διαπιστώνει ότι η ευρεία κάλυψη των ισχυρότερων ευρυζωνικών συνδέσεων στο διαδίκτυο συνιστά βασική προϋπόθεση για τη σύγκλιση και την καινοτομία των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι αυτού του είδους τα ευρυζωνικά δίκτυα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, ιδίως στην ύπαιθρο, και καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα με εκστρατείες βραχυπρόθεσμων επενδύσεων·

26.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις στην Ευρώπη με περιορισμένες διαδικτυακές υποδομές και υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, προκειμένου να απελευθερωθεί το δυναμικό της πλήρους σύγκλισης του οπτικοακουστικού κόσμου, έχει ζωτική σημασία να έχουν οι καταναλωτές πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας·

27.  παροτρύνει τους παράγοντες του τομέα να συνεργαστούν σε εθελοντική βάση, ενόψει μιας μεγαλύτερης σύγκλισης στο μέλλον, για να εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τα πρότυπα των μέσων επικοινωνίας, προκειμένου να υιοθετηθεί μια περισσότερο συνεκτική προσέγγιση ως προς τα διάφορα μέσα, και για να διασφαλιστεί επίσης ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να γνωρίζουν ποιο περιεχόμενο υπόκειται σε ρύθμιση και σε ποιο βαθμό·

28.  τονίζει ότι τα ανοιχτά και διαλειτουργικά πρότυπα αποτελούν εγγύηση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε οπτικοακουστικά περιεχόμενα·

29.  διαπιστώνει ότι οι αναδυόμενες πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη θέσπιση ενιαίων προτύπων για τις τεχνολογίες χρηστών, καθώς και για τους δημιουργούς και τους παραγωγούς·

30.  επισημαίνει ότι το πρότυπο DVB-T/T2 προσφέρει μακροπρόθεσμα μεγάλες ευκαιρίες για την κοινή χρήση της ζώνης 700 MHz από τη ραδιοτηλεόραση και την κινητή τηλεφωνία, ιδίως με πολλά υποσχόμενες υβριδικές κινητές συσκευές και την ενσωμάτωση τσιπ τηλεοπτικών δεκτών σε φορητές συσκευές·

31.  τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης ενός μείγματος τεχνολογιών που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τόσο τις ραδιοτηλεοπτικές όσο και τις ευρυζωνικές τεχνολογίες και θα συνδυάζει έξυπνα τη ραδιοτηλεόραση με την κινητή τηλεφωνία («έξυπνες ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές»)·

32.  θεωρεί ότι απαιτείται ένας χάρτης πορείας για την ψηφιακή επίγεια ραδιοτηλεόραση με σκοπό να παρασχεθεί στους επενδυτές, τόσο εκείνους που προέρχονται από τον ραδιοτηλεοπτικό τομέα όσο και εκείνους που προέρχονται από τον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, η απαιτούμενη ασφάλεια προγραμματισμού·

Αξίες

33.  θεωρεί παράλειψη στην Πράσινη Βίβλο την απουσία ρητής αναφοράς στον διττό χαρακτήρα των οπτικοακουστικών μέσων ως πολιτιστικού και οικονομικού αγαθού·

34.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η ΕΕ έχει αναλάβει δεσμεύσεις στο πλαίσιο της σύμβασης της UNESCO σχετικά με την προστασία και την προαγωγή της πολύμορφης πολιτιστικής έκφρασης·

35.  τονίζει ότι η προστασία της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας, η προαγωγή της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας και της πολιτιστικής πολυμορφίας, καθώς και η προστασία των ανηλίκων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές αξίες στην εποχή της σύγκλισης·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για σεβασμό της ελευθερίας του Τύπου σε περίπτωση αναθεώρησης της οδηγίας 2010/13/ΕΕ·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εφαρμογή του άρθρου 13 της οδηγίας ΥΟΑΜ σχετικά με την προώθηση της παραγωγής ευρωπαϊκών έργων και της πρόσβασης στα εν λόγω έργα μέσω των κατ’ αίτηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

38.  επισημαίνει στην Επιτροπή ότι η ενσωμάτωση του οπτικοακουστικού πολιτιστικού περιεχομένου και των μέσων ενημέρωσης στις διεθνείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών αντίκειται στη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ για προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας και ταυτότητας και για σεβασμό της πολιτιστικής κυριαρχίας των κρατών μελών·

39.  ενθαρρύνει τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα να συνεχίσει να αναπτύσσει συνεκτικές και ελκυστικές υπηρεσίες, κυρίως διαδικτυακές, ώστε να εμπλουτιστεί το φάσμα των ευρωπαϊκών προσφερόμενων υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου· τονίζει ότι το ζήτημα του περιεχομένου πρέπει να παραμείνει πρωταρχικό μέλημα· υπογραμμίζει ότι η ποικιλία πλατφορμών δεν εγγυάται κατ’ ανάγκην την πολυμορφία του περιεχομένου·

40.  τονίζει ότι η προστασία των νέων, των καταναλωτών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστούν απόλυτους ρυθμιστικούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται στον ίδιο βαθμό για όλους τους παρόχους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

41.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την επιβολή των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την προστασία των νέων και των καταναλωτών· ζητεί να εφαρμόζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ίδιο βαθμό για όλους τους παρόχους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας στο έδαφος της ΕΕ· τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ανά πάσα στιγμή και με απλό τρόπο αλλαγές στις ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής·

42.  τονίζει ότι στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού σε συγκλίνουσες αγορές είναι απολύτως αναγκαίο να αναπτυχθούν κατάλληλα πρότυπα από κοινού ρύθμισης και αυτορρύθμισης σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την προστασία των νέων και των καταναλωτών·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τις υφιστάμενες δραστηριότητες παροχής ψηφιακού γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και να εκπονήσουν μεθοδολογία για την αξιολόγηση της παροχής γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·

Κανονιστικό πλαίσιο

44.  θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο πρέπει να αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων για την καινοτομία των μέσων και ταυτόχρονα, να μην παραβλέπει την κανονιστική διάσταση μιας δημοκρατικής και πολιτιστικά ποικίλης πολιτικής για τα μέσα ενημέρωσης·

45.  τονίζει ότι για ομοειδή περιεχόμενα στην ίδια συσκευή απαιτείται ένα ενιαίο, ευέλικτο, φιλικό προς τον χρήστη και ευπρόσιτο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι ουδέτερο τεχνολογικά, διαφανές και εύκολο να επιβληθεί·

46.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, κατά τη χρήση των πλατφορμών, θα λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της αγοράς σε πλαίσιο θεμιτού ανταγωνισμού·

47.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη επιπτώσεων για να εκτιμήσει εάν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων εξακολουθεί να είναι κατάλληλο, δεδομένων των εξελίξεων του συνόλου των προσιτών στους ευρωπαίους πολίτες υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

48.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο το κριτήριο της γραμμικής κατανομής έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται πλέον οι ρυθμιστικοί στόχοι της οδηγίας 2010/13/ΕΕ σε πολλούς τομείς στον συγκλίνοντα κόσμο·

49.  προτείνει να καταργηθούν οι ρυθμίσεις για τους τομείς της οδηγίας 2010/13/ΕΕ στους οποίους δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι της νομοθεσίας· πιστεύει ότι, αντ’ αυτού, πρέπει να θεσπιστούν κοινά ελάχιστα πρότυπα για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

50.  τονίζει τη σημασία των τεχνολογικά ουδέτερων συστημάτων εκκαθάρισης δικαιωμάτων για τη διευκόλυνση της διάθεσης των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας σε πλατφόρμες τρίτων·

51.  τονίζει ότι η αρχή της χώρας προέλευσης και της χώρας διαύλου που περιέχεται στην οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα εξακολουθεί να συνιστά σημαντική προϋπόθεση για τη διασυνοριακή παροχή οπτικοακουστικών περιεχομένων και ορόσημο στην πορεία προς την κοινή αγορά υπηρεσιών· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στην πραγματικότητα του διαδικτύου και του ψηφιακού περιβάλλοντος και την ανάγκη απόδοσης ιδιαίτερης προσοχής στις εταιρείες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου, οι οποίες προσπαθούν να αποφύγουν τη φορολόγηση σε ορισμένα κράτη μέλη, εγκαθιστώντας την έδρα τους σε χώρες με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές·

52.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον απαιτείται προσαρμογή του δικαιώματος του δημιουργού προκειμένου να διευκολυνθεί η δέουσα αξιολόγηση των γραμμικών και μη γραμμικών περιεχομένων στις διάφορες πλατφόρμες καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά σε διασυνοριακό επίπεδο·

53.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει με συνέπεια την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και, εφόσον ενδείκνυται, να προβεί σε αντίστοιχη επανεξέταση του ευρωπαϊκού δικαιώματος του δημιουργού·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
(4) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37.
(5) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.
(6) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.
(7) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37.
(8) ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.
(9) ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0329.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου