Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2180(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0057/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0057/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2014 - 8.25
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0232

Elfogadott szövegek
PDF 310kWORD 80k
2014. március 12., Szerda - Strasbourg
Az audiovizuális világ teljes konvergenciájának előkészítése
P7_TA(2014)0232A7-0057/2014

Az Európai Parlament 2014.március 12-i állásfoglalása az audiovizuális világ teljes konvergenciájának előkészítéséről (2013/2180(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkére,

–  tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre („Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv”)(1),

–  tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”)(2),

–  tekintettel a 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(3) módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („Keretirányelv”)(4),

–  tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („Hozzáférési irányelv”)(5),

–  tekintettel a 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(6) módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („Engedélyezési irányelv”)(7),

–  tekintettel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(8),

–  tekintettel a közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak online felhasználásra vonatkozó, több területre érvényes engedélyezéséről szóló irányelvre irányuló, 2012. július 11-i bizottsági javaslatra,

–  tekintettel az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelvre („szerzői jogokról szóló irányelv”)(9),

–  tekintettel a hibrid televíziózásról („connected TV”) szóló, 2013. július 4-i állásfoglalására(10),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0057/2014),

A.  mivel audiovizuális konvergencia alatt az eddig egymástól messzemenőkig elkülönülve terjesztett audiovizuális médiaszolgáltatások összeolvadása, valamint a különböző audiovizuális szolgáltatások értékteremtési lánc mentén történő összekapcsolása vagy csoportosítása értendő;

B.  mivel a konvergencia innovációt jelent, és mivel a vállalkozások és ágazatok közötti együttműködés új formáira van szükség annak érdekében, hogy a felhasználó mindenhol, bármilyen időpontban és minden készüléken hozzáférhessen az audiovizuális tartalmakhoz és az elektronikus szolgáltatásokhoz;

C.  mivel a horizontális (ágazati konvergencia), a vertikális (az értékteremtési lánc konvergenciája) és a funkcionális (az alkalmazások/szolgáltatások konvergenciája) konvergencia egyaránt hatást gyakorol az audiovizuális ágazatra;

D.  mivel a műszaki konvergenciára való tekintettel egyre erőteljesebbek az átfedések a médiajogi és a hálózati politikai kérdések között;

E.  mivel az audiovizuális tartalomhoz való hozzáférés és annak fellelhetősége egyre fontosabb szerepet tölt be a konvergens világban; mivel a politika nem állhat egy, a minőségre vonatkozó minimumszabályoknak megfelelő, a tartalmak jelölésére szolgáló önszabályozási rendszer útjába, és mivel a hálózatsemlegesség kérdése a kábel- és mobil-összeköttetések vonatkozásában egyre sürgetőbbé válik;

F.  mivel a média – különösen a műsorszolgáltatás, a rádiózás, a sajtó és az internet – műszaki konvergenciája időközben megvalósult, és mivel az európai média-, kulturális és hálózati politikának hozzá kell igazítania a szabályozási keretet az új adottságokhoz, és ennek során biztosítania kell az egységes szabályozási szint létrehozásának és érvényesítésének lehetőségét az EU-ból és harmadik országokból származó új piaci szereplők tekintetében is;

G.  mivel a műszaki konvergencia fejlődése ellenére a csatlakoztatott eszközök használatával, valamint a felhasználók elvárásaival és profiljával kapcsolatos tapasztalatok még korlátozottak;

H.  mivel a digitalizálás és a műszaki konvergencia önmagában korlátozott értékkel bír a polgárok számára, és mivel az eredeti európai tartalmakba való folyamatos és nagymértékű beruházások támogatása továbbra is kulcsfontosságú prioritás a konvergáló médiakörnyezetben;

I.  mivel a fokozódó konvergencia miatt az audiovizuális médiák, elektronikus szolgáltatások és alkalmazások közötti kölcsönhatás új értelmezését kell kidolgozni;

J.  mivel a „tartalomátjáró” kifejezés alatt azok a szereplők értendők, amelyek közvetítő szerepet töltenek be az audiovizuális tartalmakat kínáló szolgáltatók és a végfelhasználók között, és amelyek jellemzően több tartalomszolgáltatót gyűjtenek egybe, választanak ki és szerveznek meg, továbbá olyan interfészt kínálnak, amely biztosítja a felhasználók számára a tartalmak megismerését és az azokhoz való hozzáférést; mivel az ilyen átjárók magukban foglalhatnak televíziós platformokat (például a műholdas és kábeltelevíziót és IPTV-t), készülékeket (így csatlakoztatott televíziókat és játékkonzolokat) és hálózatsemleges online szolgáltatásokat;

Konvergens piacok

1.  megállapítja, hogy az ágazat növekvő horizontális koncentrációs tendenciái és az értékteremtési lánc mentén végbemenő vertikális integráció új üzleti lehetőségeket teremthetnek, de piaci erőfölényhez is vezethetnek;

2.  hangsúlyozza, hogy szabályozásra van szükség, amennyiben a tartalomátjárók felügyelik a médiákhoz való hozzáférést, valamint közvetlen vagy közvetett befolyást gyakorolnak a véleményalkotásra; felszólítja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg az ezzel kapcsolatos fejleményeket, használják ki az uniós versenyjog és trösztellenes jog biztosította eszközöket, és szükség esetén vezessenek be intézkedéseket a sokszínűség megóvása érdekében, és dolgozzanak ki az ezekhez a fejleményekhez igazított, konvergens szabályozási keretrendszert;

3.  megállapítja, hogy a piaci fejlemények arra utalnak, hogy a vállalkozások a jövőben egyre fokozottabban kapcsolják össze a hálózati szolgáltatásokat audiovizuális tartalmak nyújtásával, és az interneten – optimális hozzáférést nyújtó jelenlegi formájában – egyre nagyobb számban megjelenhetnek a vállalkozások egyoldalú érdekeihez igazodó tartalmak;

4.  úgy véli, hogy az elektronikus kommunikáció területén valamennyi adatcsomagot alapvetően azonos módon kell kezelni tartalomtól, felhasználástól, származástól és céltól függetlenül (ún. „best effort” elve), és felszólít ezért a szabad és nyílt internet megőrzésére és megóvására, kiváltképp a különleges szolgáltatások fejlesztése tekintetében;

5.  kiemeli, hogy a műsorszolgáltatók jogait és kötelezettségeit össze kell hangolni a többi piaci szereplő jogaival és kötelezettségeivel egy horizontális, médiákat átfogó jogi keret révén;

Hozzáférés és fellelhetőség

6.  hangsúlyozza, hogy a hálózatsemlegesség – a „best effort” elvén alapuló internettel és valamennyi audiovizuális tartalom megkülönböztetéstől mentes elérhetőségével és továbbításával – garantálja a sokrétű információszolgáltatást, valamint a véleménybeli és kulturális sokszínűséget, és így a konvergens médiavilágból ismert továbbítási kötelezettség elvével megegyező, kulcsfontosságú elem; felhívja a Bizottságot, hogy jogilag kötelező erejű jelleggel biztosítsa az internet semlegessége elvének tiszteletben tartását, mivel ez elengedhetetlen a médiakonvergencia szempontjából;

7.  megkülönböztetéstől mentes, átlátható és nyílt internet-hozzáférést kér az audiovizuális szolgáltatások valamennyi felhasználója és szolgáltatója számára, és ellenzi a „best effort” elvének a szolgáltató egyedi platformjai vagy szolgáltatásai révén történő korlátozását;

8.  megismétli, hogy a hálózatsemlegességi szabályok mellett is szükség van a továbbítási kötelezettséggel kapcsolatos szabályok alkalmazására az olyan ellenőrzött hálózatok vagy szakosodott szolgáltatások vonatkozásában, mint a kábeltelevízió vagy az IPTV;

9.  felszólítja az ágazatot, hogy az innováció visszafogásának megakadályozása érdekében állapítson meg az internethez csatlakoztatott televíziók kölcsönös műszaki átjárhatóságát biztosító egységes szabványokat;

10.  szorgalmazza, hogy a konvergens világban minden európai polgár számára tegyék elérhetővé és fellelhetővé a különféle kulturális és audiovizuális alkotásokat, különösen ahol a felhasználó számára felkínált tartalmakat az eszközgyártók, a hálózatüzemeltetők, a tartalomszolgáltatók vagy egyéb gyűjtőszolgáltatók szabják meg;

11.  úgy véli, hogy a tartalmak és vélemények sokszínűségének biztosítása érdekében az audiovizuális tartalmak keresését és megtalálását nem szabad a gazdasági érdekektől függővé tenni, illetve szabályozási beavatkozásra csak akkor kellene sort keríteni, ha egy platformszolgáltató kihasználja piaci erőfölényét vagy kapuőrfunkcióját bizonyos tartalmak előnyben részesítése vagy háttérbe szorítása érdekében;

12.  felszólítja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a tartalomátjárók üzemeltetői mennyiben hajlamosak visszaélni helyzetükkel annak érdekében, hogy a saját tartalmaiknak elsőbbséget biztosítsanak, illetve arra, hogy dolgozzon ki a jövőbeli visszaélések megakadályozására irányuló intézkedéseket;

13.  felszólítja a Bizottságot, hogy határozza meg a platform fogalmát és szükség esetén dolgozzon ki szabályozást, amely a technikai hálózatok audiovizuális tartalmat érintő átvitelére is kiterjed;

14.  úgy véli, hogy ki kell vonni a platformszabályozás alól azokat a nyílt hálózati platformokat, amelyek nem rendelkeznek piaci erőfölénnyel, és nem akadályozzák a szabad versenyt;

15.  úgy véli, hogy az alkalmazások létrehozását ösztönözni kell, mivel piacuk növekszik; hangsúlyozza azonban, hogy a tartalmak alkalmazásokként való terjesztése piacra jutási problémákat eredményezhet az audiovizuális tartalmak előállítói számára; felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy hol van szükség az audiovizuális média hozzáférhetőségének és fellelhetőségének biztosítására irányuló intézkedésekre, hogyan lehet ezeket végrehajtani, miközben emlékeztet arra, hogy szabályozási beavatkozásra csak akkor kellene sort keríteni, ha egy platformszolgáltató piaci erőfölényt vagy kapuőrfunkciót használ ki bizonyos tartalmak előnyben részesítése vagy háttérbe szorítása érdekében;

16.  úgy véli, hogy a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy egyedi intézkedéseket tegyenek az általános érdekű audiovizuális tartalmak megfelelő szintű fellelhetőségének és láthatóságának biztosítására, a vélemények sokszínűségének garantálása érdekében, miközben a felhasználók számára pedig lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tartalmakat egyszerű módon, saját maguk válogassák szét;

A sokszínűség biztosítása és a finanszírozási modellek

17.  felszólítja a Bizottságot, hogy a médiakonvergencia összefüggésében vizsgálja meg, hogy hosszú távon és kiegyensúlyozott módon hogyan biztosítható a kiváló minőségű európai audiovizuális tartalmak refinanszírozása, finanszírozása és előállítása;

18.  felszólítja a Bizottságot annak vizsgálatára, hogy a 2010/13/EU irányelvben a lineáris és nem lineáris szolgáltatások eltérő szabályozása a mennyiségi és minőségi szempontból bevezetett reklámtilalmak tekintetében milyen mértékben vezetett a piac torzulásához;

19.  hangsúlyozza, hogy az új reklámstratégiák, amelyek hatékonyságuk növelése érdekében új technológiákat vesznek igénybe (képernyőfelvételek, profilalkotás a fogyasztókról, több képernyős stratégiák), a fogyasztók, valamint magánéletük és személyes adataik védelmével kapcsolatos kérdéseket vetnek fel; ezt szem előtt tartva hangsúlyozza, hogy létre kell hozni az efféle stratégiákra alkalmazandó koherens szabályokat;

20.  felszólítja a Bizottságot, hogy – a lineáris audiovizuális tartalmakat érintő mennyiségi reklámozásra vonatkozó rendelkezések esetében a szabályozás megszüntetése révén – biztosítsa a 2010/13/EU irányelv céljainak sikeresebb megvalósítását a rugalmasság fokozásával és a társ- és önszabályozás erősítésével;

21.  úgy véli, hogy a nem engedélyezett audiovizuális tartalmak értékesítését magában foglaló új üzleti modellek veszélyeztetik a magas színvonalú újságírást, a közszolgálati médiát és a reklámokból finanszírozott műsorszolgáltatást;

22.  azon a véleményen van, hogy a műsorszolgáltatók vagy más tartalomszolgáltatók lineáris vagy nem lineáris kínálatát nem szabad tartalmi és műszaki szempontból módosítani, az egyes tartalmakat vagy azok részeit műsorcsomagokba felvenni, vagy más módon ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenesen felhasználni a műsor- vagy tartalomszolgáltató jóváhagyása nélkül;

23.  úgy véli, hogy a konvergenciát tekintve – amennyiben audiovizuális közszolgálati tartalmakról van szó – a díjakból finanszírozott elektronikus információs és kommunikációs szolgáltatások engedélyezési eljárását is hozzá kell igazítani a médiaverseny digitális valóságához;

24.  hangsúlyozza annak alapvető fontosságát, hogy függetlenségének megőrzése érdekében a közszektor meg tudja őrizni védettségi helyzetét a reklámozás útján való finanszírozás kötöttségeivel szemben, és arra kéri a tagállamokat, hogy támogassák e szektor finanszírozására irányuló erőfeszítéseket;

Infrastruktúra és frekvenciák

25.  megállapítja, hogy a médiakonvergencia és a médiainnováció alapfeltétele a lehetőleg nagyteljesítményű széles sávú internetkapcsolatok egész területet lefedő rendelkezésre állása; hangsúlyozza, hogy az ilyen széles sávú hálózatok főként a vidéki térségekben még komoly továbbfejlesztésre szorulnak, és felhívja a tagállamokat, hogy rövid távú beruházási kampányok révén szüntessék meg e hiányosságot;

26.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy Európa-szerte továbbra is vannak olyan nagy kiterjedésű területek, amelyek csak korlátozott internet-infrastruktúrával rendelkeznek, és emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a konvergens audiovizuális világban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében alapvető fontosságú a fogyasztóknak a nagy sebességű internethez való hozzáférése;

27.  sürgeti az ágazat szereplőit, hogy a fokozott konvergenciával jellemezhető jövőre való felkészülés jegyében folytassanak önkéntes alapú együttműködést annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a médiaszabványok közös kerete, ezzel biztosítva a különféle médiákra alkalmazott következetesebb megközelítést, valamint biztosítsák, hogy a fogyasztók továbbra is tisztában legyenek azzal, hogy mely tartalmakat és milyen mértékben vontak szabályozás alá;

28.  hangsúlyozza, hogy a nyílt és interoperábilis szabványok biztosítékot nyújtanak az audiovizuális tartalmakhoz való szabad és akadálytalan hozzáférésre;

29.  megállapítja, hogy az újonnan megjelenő önszabályozási kezdeményezések központi szerepet töltenek be a felhasználói technológiákra, valamint a fejlesztőkre és az előállítókra vonatkozó egységes szabványok kialakításában;

30.  hangsúlyozza, hogy a DVB-T/T2 rendszer hosszú távon kiváló lehetőséget kínál a 700 MHz-es frekvenciasávnak a műsorszolgáltatás és a mobilkommunikáció általi közös használatára, különösen az ígéretes hibrid mobil eszközök használata, illetve a TV-vevő chipek mobil eszközökbe való integrálása révén;

31.  támogatja egy olyan technológiamix kifejlesztését, amely hatékonyan használja a műsorszolgáltatási és a széles sávú technológiákat, és intelligensen kombinálja a műsorszolgáltatást a mobilkommunikációval („intelligens műsorszolgáltatás”);

32.  úgy véli, hogy fontos a digitális földfelszíni műsorszolgáltatásra vonatkozó ütemterv kidolgozása annak érdekében, hogy a műsorszolgáltatás és a mobil távközlés területéről érkező beruházók számára megteremtsék a hosszú távú tervezéshez szükséges biztonságot;

Értékek

33.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a zöld könyv nem utal kifejezetten az audiovizuális médiák mint kulturális és gazdasági javak kettős jellegére;

34.  emlékezteti a Bizottságot, hogy az Európai Unió elkötelezte magát a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény mellett;

35.  hangsúlyozza, hogy a tömegtájékoztatás szabadságának védelme, a tömegtájékoztatás sokszínűségének és a kulturális sokféleségnek az előmozdítása, valamint a kiskorúak védelme továbbra is fontos értékek a konvergencia időszakában;

36.  felhívja a Bizottságot, hogy a 2010/13/EU irányelv várható felülvizsgálatának keretében folytassa a sajtószabadság védelmére irányuló erőfeszítéseit;

37.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 13. cikkének alkalmazását, amely az európai alkotások előállításának elősegítésére és az ilyen alkotásokhoz lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások révén való hozzáférésre vonatkozik;

38.  felhívja a Bizottság figyelmét, hogy az audiovizuális kultúra és média bevonása a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodásokba ellentmond az Európai Unió azon kötelezettségvállalásának, amely szerint előmozdítja a kulturális sokszínűséget és identitást, valamint tiszteletben tartja a tagállamok kulturális örökséggel kapcsolatos szuverenitását;

39.  arra biztatja az európai audiovizuális ágazatot, hogy az audiovizuális tartalmak európai kínálatának bővítése érdekében folytassa a koherens és vonzó – különösen online – szolgáltatások kidolgozását; hangsúlyozza, hogy a tartalmak kérdését továbbra is kiemelten kell kezelni; hangsúlyozza, hogy a platformok sokasága nem jelenti feltétlenül a tartalmak sokszínűségét;

40.  kiemeli, hogy az ifjúság-, a fogyasztó- és az adatvédelem a szabályozás feltétlen célkitűzése, amelyet az EU-n belül egységesen alkalmazni kell valamennyi média- és kommunikációs szolgáltatóra;

41.  arra kéri az Európai Bizottságot, hogy erősítse meg a kiskorúak és a fogyasztók védelmének érvényesítését; felszólít arra, hogy az EU területén valamennyi média- és kommunikációs szolgáltatóval szemben ugyanazokat az adatvédelmi követelményeket támasszák; hangsúlyozza, hogy a fogyasztó számára biztosítani kell, hogy adatvédelmi beállítását bármikor és könnyedén megváltoztathassa;

42.  hangsúlyozza, hogy a konvergens piacokon folyó globális verseny szempontjából elengedhetetlen, hogy nemzetközi szinten megfelelő társ- és önszabályozási szabványokat dolgozzanak ki az ifjúság- és fogyasztóvédelem tekintetében;

43.  felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák és bővítsék a digitális médiakészségek átadására irányuló, már jelenleg is létező sokféle tevékenységet, és fejlesszenek ki módszert a médiaműveltség tanításának értékelésére;

Szabályozási keretrendszer

44.  úgy véli, hogy az európai média- és hálózati politikának azt a célt kellene kitűznie, hogy felszámolja a médiainnováció előtt álló akadályokat, és ezzel egyidejűleg ne tévessze szem elől a demokratikus és kulturálisan sokszínű médiapolitika normatív szempontjait;

45.  hangsúlyozza, hogy az ugyanazon az eszközön lévő hasonló tartalmakra egy egységes, rugalmas, felhasználóbarát és könnyen hozzáférhető jogi keretrendszerre van szükség, amely technológiasemleges, átlátható és érvényesíthető;

46.  kéri a Bizottságot, hogy győződjön meg arról, hogy a platformokat tisztességes verseny keretében és a piaci feltételek figyelembevételével működtetik-e;

47.  felhívja a Bizottságot, hogy végezzen hatásvizsgálatot annak felmérésére, hogy az európai polgárok számára hozzáférhető audiovizuális médiaszolgáltatások terén bekövetkezett fejlődés fényében az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv hatálya továbbra is releváns-e;

48.  felhívja a Bizottságot annak vizsgálatára, hogy a linearitásra vonatkozó kritérium milyen mértékben akadályozza, hogy a 2010/13/EU irányelv szabályozási célkitűzései a konvergens világ több területén megvalósuljanak;

49.  javasolja, hogy a 2010/13/EU irányelv azon területein, amelyek nem teljesítik a jogszabály célkitűzéseit, hajtsanak végre deregulációt; úgy véli, hogy ehelyett valamennyi audiovizuális médiaszolgáltatás tekintetében európai szintű minimumkövetelményeket kell életbe léptetni;

50.  hangsúlyozza a technológiasemleges jogengedélyeztetési rendszerek jelentőségét annak elősegítésében, hogy a médiaszolgáltatók szolgáltatásai harmadik felek platformjain is elérhetőek legyenek;

51.  határozottan kijelenti, hogy az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelvben foglalt származási ország, illetve székhely szerinti tagállam elve továbbra is fontos előfeltétel ahhoz, hogy az audiovizuális tartalmakat a területi határokon átnyúlóan is nyújtani tudják, és hogy az mérföldkövet jelent a szolgáltatások közös piaca felé vezető úton; kiemeli azonban, hogy az uniós jogot hozzá kell igazítani az internet és a digitális környezet valóságához, és különösen figyelmet kell fordítani azokra az online audiovizuális tartalmat kínáló vállalatokra, amelyek bizonyos tagállamokban azáltal próbálják elkerülni az adózást, hogy alacsony adókat kivető országba teszik székhelyüket;

52.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, mennyiben szükséges a szerzői jog kiigazítása a lineáris és nem lineáris tartalmak különböző platformokon való megfelelő hasznosításának, valamint azok határokon átnyúló hozzáférhetőségének lehetővé tétele érdekében;

53.  felhívja a Bizottságot, hogy következetesen hajtsa végre a technológiasemlegesség elvét, és adott esetben ennek megfelelően dolgozza át az európai szerzői jogot;

o
o   o

54.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
(2) HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
(3) HL L 337., 2009.12.18., 37. o.
(4) HL L 108., 2002.4.24., 33. o.
(5) HL L 108., 2002.4.24., 7. o.
(6) HL L 337., 2009.12.18., 37. o.
(7) HL L 108., 2002.4.24., 21. o.
(8) HL L 91., 1999.4.7., 10. o.
(9) HL L 167., 2001.6.22., 10. o.
(10) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0329.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat