Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2186(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0107/2014

Předložené texty :

A7-0107/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2014 - 8.26
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0233

Přijaté texty
PDF 237kWORD 78k
Středa, 12. března 2014 - Štrasburk
Zpráva o občanství EU za rok 2013
P7_TA(2014)0233A7-0107/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o zprávě o občanství EU pro rok 2013 – Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost (2013/2186(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 27. října 2010 s názvem „Zpráva o občanství EU za rok 2010: Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU“ (KOM(2010)0603),

–  s ohledem na výsledky veřejné konzultace Komise o občanství EU, která proběhla ve dnech od 9. května do 27. září 2012,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2012 o zprávě s názvem „o občanství EU za rok 2010: Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU(1),

–  s ohledem na veřejné slyšení s názvem „Nejlepší využití občanství EU“ pořádané Petičním výborem, Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Evropskou komisí dne 19. února 2013 a na veřejné slyšení ze dne 24. září 2013 s názvem „Dopad krize na občany Evropy a posílení demokratického zapojení do řízení Unie“,

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 8. května 2013 s názvem „Zpráva o občanství EU pro rok 2013 – Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost“ (COM(2013)0269),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o jednáních Petičního výboru,

–  s ohledem na právo předložit petici zakotvené v článku 227 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na druhou část Smlouvy o fungování Evropské unie nazvanou „Zákaz diskriminace a občanství EU“ a kapitolu V Listiny základních práv,

–  s ohledem na články 9, 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Petičního výboru a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0107/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva rozšířila koncepci občanství EU a práv z něj odvozených;

B.  vzhledem k tomu, že právo předkládat petice k Evropskému parlamentu je jedním z pilířů evropského občanství, neboť působí jako prostředník mezi občany a evropskými orgány a institucemi s cílem přiblížit EU jejím občanům, a vyzdvihuje tak EU jako koncepci stále smysluplnější a důvěryhodnější pro občany;

C.  vzhledem k tomu, že práva spojená s občanstvím Unie jsou obsažena ve Smlouvách a v Listině základních práv Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že všechny členské státy se zavázaly k dodržování společně dohodnutých pravidel EU týkajících se práva každého občana Unie na volný pohyb a svobodný pobyt na jejím území, nediskriminace a společných hodnot Evropské unie, zejména k dodržování základních práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že je třeba věnovat zvláštní pozornost státnímu občanství a právům menšin z něj vyplývajících; vzhledem k tomu, že případy porušování základních práv souvisejících s otázkami občanství ze strany jakéhokoli členského státu musí být vymýceny, aby se zabránilo dvojím normám a/nebo diskriminaci; vzhledem k tomu, že romská menšina i nadále čelí obecně rozšířené diskriminaci a pokrok při provádění vnitrostátních strategií pro začleňování Romů je stále omezený;

E.  vzhledem k tomu, že volný pohyb osob je jedním ze základních aspektů občanství EU a že může přispět ke snížení nepoměru mezi pracovními místy a dovednostmi na vnitřním trhu; vzhledem k tomu, že podle bleskového průzkumu Eurobarometr z února roku 2013 více než dvě třetiny respondentů se správně shodují na tom, že volný pohyb osob v rámci EU obecně přináší ekonomice jejich vlastní země výhody; vzhledem k tomu, že Schengenská kritéria by měla mít technickou povahu a neměla by být používána k omezování přístupu k volnému pohybu občanů;

F.  vzhledem k tomu, že diskriminace na základě státní příslušnosti je stále přítomna v některých zemích EU;

G.  vzhledem k tomu, že byla v peticích vznesena otázka získání a ztráty státního občanství, zejména z hlediska dopadů na evropské občanství; vzhledem k tomu, že mnozí předkladatelé peticí, včetně předkladatelů patřících k menšinám v některém členském státě, vyjádřili své přání, aby v Evropě existovaly koordinovanější zákony o státním občanství;

H.  vzhledem k různým stížnostem obdrženým v souvislosti s výkonem hlasovacího práva v evropských volbách a volbách do místních zastupitelstev a s odebráním volebního práva v celostátních volbách po určité době strávené v zahraničí;

I.  vzhledem k tomu, že klesla důvěra veřejnosti v Evropskou unii a že Evropská unie a její občané procházejí obtížným obdobím, které bylo zapříčiněno závažnou hospodářskou a sociální krizí;

J.  vzhledem k tomu, že volby konající se v roce 2014 budou prvními volbami po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, která významně rozšiřuje pravomoci Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že volby do Evropského parlamentu představují příležitost pro posílení důvěry veřejnosti v politický systém, vytvoření evropské veřejné sféry a posílení vlivu občanů a jejich úlohy, která je jednou z nejdůležitějších podmínek pro posílení demokracie v členských státech a v EU; vzhledem k tomu, že demokratické a transparentní fungování Evropského parlamentu je jednou z hlavních předností při prosazování evropských hodnot a integrace;

K.  vzhledem k tomu, že Evropská unie na základě Smluv a Listiny základních práv, prosazuje Evropu práv, demokratických hodnot, svobody, solidarity a bezpečnosti a zaručuje občanům EU lepší ochranu;

L.  vzhledem k tomu, že občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském parlamentu a mají demokratické právo volit a být voleni v evropských volbách, i když mají bydliště v jiném členském státě, než je jejich vlastní stát; vzhledem k tomu, že právo občanů EU, kteří mají bydliště v jiném než svém vlastním členském státě, volit v evropských a místních volbách není dostatečně usnadňováno a podporováno ve všech členských státech;

M.  vzhledem k tomu, že Evropská unie formulovala pro evropské občany nové právo pořádat a podporovat evropskou občanskou iniciativu tím, že předloží své politické návrhy evropským orgánům, přičemž tohoto práva využily od 1. dubna 2012 miliony evropských občanů;

1.  vítá zprávu Komise o občanství EU pro rok 2013 (COM(2013)0269), v níž oznámila dvanáct nových opatření v šesti oblastech zaměřená na posílení práv občanů EU;

2.  vítá skutečnost, že převážná většina z 25 opatření uvedených ve zprávě Komise o občanství EU za rok 2010 byla mezitím Komisí a jinými orgány a institucemi EU realizována;

3.  zdůrazňuje, že občané musí mít možnost přijímat informovaná rozhodnutí o výkonu svých práv stanovených ve Smlouvě, a proto by měli mít přístup k veškerým potřebným informacím, jež nejsou zaměřeny pouze na abstraktní práva, ale také na praktické a snadno dostupné informace o hospodářských, sociálních, správních, právních a kulturních otázkách; vyzývá vnitrostátní, regionální a místní orgány, aby podporovaly lepší pochopení pojmu občanství EU a vysvětlily jednotlivcům jeho praktické výhody;

4.  vítá iniciativy Komise zaměřené na zlepšení povědomí občanů o jejich právech prostřednictvím kontaktních center Europe Direct a Vaše Evropa, a naléhavě vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí o šíření znalostí o síti SOLVIT u občanů a podniků; navrhuje v této souvislosti, aby bylo poskytováno více informací o evropském občanství u příležitosti oslavy Dne Evropy 9. května;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila dostupnost veřejných konzultací ve všech úředních jazycích EU tak, aby nedocházelo k žádné diskriminaci na základě jazyka; poukazuje na činnosti Parlamentu a zejména Petičního výboru v oblasti platforem sociálních médií jakožto na vynikající způsob budování interakce a dialogu s občany;

6.  vybízí členské státy, aby ve svých školních osnovách poskytly více prostoru politickému vzdělávání o otázkách EU, aby odpovídajícím způsobem upravily vzdělávání učitelů a aby v této souvislosti poskytly nezbytné know-how a nezbytné prostředky; zdůrazňuje, že dostupné vzdělávání hraje ve vzdělávání budoucích občanů zásadní úlohu, neboť jim umožňuje získat dobrý základ obecných znalostí, podporuje práva jednotlivců, solidaritu a vzájemné porozumění a posiluje sociální soudržnost; konstatuje v této souvislosti, že vzdělávání je zásadním prostředkem, který jednotlivcům umožňuje, aby se plně podíleli na demokratickém, sociálním a kulturním životě, a domnívá se proto, že by neměly být prováděny podstatné škrty finančních prostředků určených na vzdělání;

7.  domnívá se, že je zvláště důležité podporovat uznávání dobrovolnických závazků s cílem zhodnotit dovednosti a zkušenosti, jichž lidé tímto způsobem nabyli, a odstranit překážky související s volným pohybem;

8.  zdůrazňuje význam organizované občanské společnosti při upevňování aktivního evropského občanství; domnívá se proto, že je zásadní dále usnadňovat přeshraniční činnost těchto organizací pomocí snižování administrativní zátěže a poskytováním přiměřeného financování; opětovně vyzývá(2) k zavedení statutu evropského sdružení, neboť to může usnadnit vytváření projektů mezi občany z různých členských států EU v rámci transnacionální organizace; zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit strukturovaný rámec pro evropský občanský dialog, který by poskytl praktický základ pro participativní občanství;

9.  vyjadřuje politování nad stávajícími výjimkami z částí Smluv EU uplatňovanými ze strany některých členských států, jelikož tyto výjimky oslabují práva občanů, která mají být podle Smluv EU rovná, a vytvářejí v nich ve skutečnosti rozdíly;

10.  zdůrazňuje zásadní úlohu, kterou hrají členské státy při řádném provádění evropských právních předpisů; domnívá se, že je třeba dosáhnout značného pokroku a hlubší spolupráce mezi orgány a institucemi EU a místními a vnitrostátními orgány; domnívá se, že lepší spolupráce by byla účinným způsobem umožňujícím neformální řešení problémů, zejména překážek administrativního charakteru; v této souvislosti vítá záměr Komise od roku 2013 podporovat prostřednictvím svého programu partnerství měst v rámci programu Evropa pro občany výměny osvědčených postupů mezi obecními úřady a projekty zaměřené na zvýšení povědomí o právech občanů a jejich správném uplatňování; domnívá se, že praktický soubor nástrojů o právech občanů EU přizpůsobený místním a regionálním orgánům by zlepšil správné uplatňování těchto práv;

11.  lituje, že možnosti opravných opatření, jež mají rodiče a děti k dispozici v případě rozchodu či rozvodu, nejsou ve všech členských státech stejné, v důsledku čehož se stovky rodičů v Evropě obrátily na Petiční výbor se žádostí, aby se v této oblasti více angažoval i přesto, že má pouze velmi omezenou pravomoc;

12.  očekává, že díky novému internetovému portálu k předkládání peticí, jenž bude k dispozici začátkem roku 2014, bude postup předkládání peticí atraktivní, transparentní a uživatelsky vstřícný nástroj, a to i pro osoby se zdravotním postižením; vyzývá Komisi a ostatní orgány a instituce, aby náležitě vyzdvihly postup předkládání peticí na svých webových stránkách;

13.  vítá skutečnost, že v listopadu 2013 splnily požadovaný práh tři velmi rozdílné evropské občanské iniciativy; vítá plánovaná slyšení s pořadateli úspěšných evropských občanských iniciativ před volbami do Evropského parlamentu; vyzývá členské státy, aby prosazovaly právo pořádat a podporovat evropské občanské iniciativy a aby inkluzivním způsobem prováděly nařízení (EU) č. 211/2011 o evropské občanské iniciativě a zajistily svou připravenost uznávat podpisy svých vlastních občanů žijících v zahraničí i občanů jiných členských států žijících na jejich území;

14.  vyzývá všechny členské státy, které dosud nezavedly úřad veřejného ochránce práv - v současné době Itálie a Německo-, aby splnily očekávání všech občanů EU a jmenovaly jej;

15.  vyzývá Komisi, aby pravidelně sledovala způsob, jakým jsou v členských státech zpracovávány administrativní náležitosti související se vstupem občanů EU a jejich příbuzných do členských států a pobytem v těchto státech; vyzývá Komisi, aby se aktivně podílela na zajištění toho, aby byly postupy uplatňované členskými státy v plném souladu s hodnotami a lidskými právy uznávanými ve Smlouvách EU; zdůrazňuje, že jedním z hlavních pilířů jednotného trhu je mobilita pracovních sil; zdůrazňuje dále, že pro hospodářství členských států má pracovní síla migrantů velmi pozitivní přínos; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby pozorně sledovala situaci a učinila přiměřená opatření nezbytná k odstranění možných překážek, například přílišné administrativní zátěže, které na vnitrostátní úrovni stojí této základní svobodě v cestě;

16.  uznává, že podle ustálené judikatury Soudního dvora(3) podléhají podmínky pro získání a ztrátu státního občanství členských států výlučně vnitrostátnímu právu jednotlivých členských států; vyzývá nicméně k užší koordinaci a strukturovanější výměně osvědčených postupů mezi členskými státy s přihlédnutím k jejich zákonům o státním občanství, a to s cílem zajistit základní práva a zejména právní jistotu občanů; vyzývá k tomu, aby byly přijaty souhrnné společné pokyny, které by ujasnily vztah mezi vnitrostátním a evropským občanstvím;

17.  vyzývá ty členské státy, jež zbavují volebního práva své vlastní státní příslušníky, kteří se rozhodli žít delší dobu v jiném členském státě, aby s touto praxí skoncovaly a náležitě přezkoumaly své zákony za účelem poskytnutí všech práv spojených s občanstvím během celého procesu; doporučuje, aby členské státy přijaly veškerá opatření pro účinnou pomoc a podporu občanům, kteří chtějí volit nebo být voleni v jiných než svých vlastních státech; zdůrazňuje, že je třeba, aby občané EU mohli své právo volit ve vnitrostátních volbách své země původu uplatňovat z členského státu, v němž mají bydliště;

18.  vyzývá členské státy, aby chránily občanství EU, posilovaly jeho význam a odrazovaly od jakýchkoli forem diskriminace na základě státní příslušnosti; vyjadřuje politování nad každou populistickou rétorikou, která cílí na vytváření diskriminačních postupů založených pouze na státní příslušnosti;

19.  vyzývá evropské politické strany a jejich vnitrostátní spojence, aby před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2014, pořádali transparentní volební kampaně a účinně řešili problém klesající volební účasti a zvětšující se odstup mezi občany a orgány EU; považuje navržení kandidátů z celé Evropy na post předsedy Komise evropskými politickými stranami za důležitý krok směrem k vytváření skutečného evropského veřejného prostoru a je přesvědčen, že perspektivy poevropštění volební kampaně lze lépe dosáhnout pouze prostřednictvím celoevropských činností a sítí místních a vnitrostátních rozhlasových, televizních a internetových sdělovacích prostředků, zejména veřejných sdělovacích prostředků;

20.  zdůrazňuje, že je důležité informovat občany, že jsou oprávněni volit v obecních a evropských volbách, i když mají bydliště mimo svou domovskou zemi, a že je zapotřebí toto právo různým způsobem prosazovat; naléhavě vyzývá Komisi, aby s vydáním své příručky, která představí tato práva EU „srozumitelným a jednoduchým jazykem“, nečekala až do května 2014;

21.  vyzývá všechny orgány, instituce, úřady a jiné subjekty Unie, aby se dále zasazovaly o zlepšení transparentnosti a zprostředkovaly občanům snadný přístup k dokumentům uživatelsky vstřícným způsobem, což jim umožní blíže se účastnit rozhodovacího procesu; vyzývá orgány a instituce Unie, zejména pak Evropskou komisi, aby zefektivnila své postupy, a umožnila tak co nejrychlejší plnění legitimních požadavků občanů EU; vyzývá všechny orgány a instituce Unie, zejména Parlament, aby rovným způsobem zajistily transparentnost a odpovědnost;

22.  vítá skutečnost, že před nedávnem byly přijaty dva hlavní programy EU na financování činností v oblasti občanství EU na období 2014 až 2020: konkrétně programy „Práva a občanství“ a „Evropa pro občany“; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že vlády členských států v porovnání s obdobím 2007–2013 výrazně omezily finanční krytí zejména pro druhý výše uvedený program, který umožňuje podporu projektů zaměřených na aktivní evropské občanství;

23.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad peticemi, které vypovídají o obtížné situaci některých rezidentů, kteří z důvodu svého postavení nemohou v plné míře požívat svého práva na volný pohyb či plného hlasovacího práva v místních volbách; vyzývá Evropskou komisi a dotčené členské státy, aby zjednodušily zákonnou úpravu postavení osob v takových případech;

24.  je hluboce znepokojen překážkami, jimž občané stále čelí při uplatňování svých individuálních práv na vnitřním trhu , a domnívá se, že je třeba řešit stávající hospodářskou nejistotu v Evropě také odstraněním těchto překážek; vítá proto nové iniciativy, o nichž Komise informovala, na posílení občanů v jejich úloze spotřebitelů a zaměstnanců v celé Evropě;

25.  zdůrazňuje význam zlepšení výměny informací o příležitostech odborného a učňovského vzdělávání v jiných zemích EU prostřednictvím sítě EURES; je znepokojen mírou nezaměstnanosti zejména proto, že postihuje mladé lidi; vítá návrh doporučení Rady o rámci pro kvalitu stáží(4), který předložila Komise, a vyzývá členské státy, aby dodržovaly zásady stanovené v pokynech;

26.  vyzývá členské státy, aby lépe informovaly občany EU o jejich právech a povinnostech a aby zajistily, že budou tato práva respektována rovným způsobem jak v zemi původu, tak v jakémkoli jiném členském státě;

27.  upozorňuje na rozhořčení některých předkladatelů petic, jimiž jsou z velké většiny občané EU žijící v cizí zemi, kteří uvádějí, že se potýkají s potížemi při nabývání, převodu a vlastnictví nemovitostí v různých zemích;

28.  bere na vědomí problémy, jimž čelí osoby se zdravotním postižením uplatňující své právo na volný pohyb, a vyzývá k tomu, aby byl pro osoby se zdravotním postižením zaveden průkaz EU pro osoby se zdravotním postižením, který bude platný v celé Evropě;

29.  vyzývá členské státy, aby přijaly opatření v oblasti koordinace a spolupráce s cílem účinně řešit otázky týkající se dvojích poplatků za registraci vozidel, daňové diskriminace a dvojího zdaňování v přeshraničním kontextu a aby lépe zohledňovaly reálné podmínky přeshraniční mobility pracovníků; domnívá se, že problematika dvojího zdaňování není v dostatečné míře řešena stávajícími dvoustrannými daňovými dohodami ani jednostrannými kroky podniknutými členským státem a že je tedy třeba neprodleně přijmout společně dohodnutý postup na úrovni Unie;

30.  lituje, že existují přeshraniční překážky v občanských a sociálních záležitostech, jako je rodinné právo nebo důchody, které mnoha občanům brání plně využívat občanství EU;

31.  připomíná, že občan EU má na území třetí země, ve které členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto členského státu, a zdůrazňuje důležitost tohoto předpisu i z hlediska zásad;

32.  vyzývá členské státy, aby co nejrychleji vytvořily v každém členském státě jednotné kontaktní místo, které by koordinovalo projekty s přeshraničním dopadem, například projekty se sociálním dopadem, jako jsou tísňové služby, zejména projekty, jež mají vliv na životní prostředí, jako jsou větrné elektrárny, o nichž se s obyvateli na obou stranách hranic nevedou v některých případech žádné konzultace, ani se nevypracovávají studie dopadu;

33.  vyzývá Komisi, aby provedla důkladné posouzení výhod a výzev Evropského roku občanů 2013 (EYC); vyjadřuje politování nad tím, že vzhledem k nedostatečnému financování a nedostatečným politickým ambicím se o Evropském roku občanů málo informovalo ve sdělovacích prostředcích a že nevznikla široká veřejně vnímaná diskuse o evropském občanství, která by bývala mohla přispět ke vzniku lepších nebo nově definovaných nástrojů;

34.  vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, pokud jde o uznání přínosu dobrovolnické práce pro občanství;

35.  vyzývá Komisi, aby zveřejnila a podala vysvětlení ve věci občanských práv před přijetím Lisabonské smlouvy a po jejím přijetí, a obnovila tak důvěru občanů;

36.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, evropskému veřejnému ochránci práv a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 257 E, 6.9.2013, s. 74.
(2) Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2011 o vytvoření evropských stanov pro vzájemné pojišťovny, sdružení a nadace (Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 187).
(3) Naposledy v jeho rozsudku ze dne 2. března 2010 ve věci C-135/08, Rottmann.
(4) COM(2013)0857.

Právní upozornění - Ochrana soukromí