Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2186(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0107/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0107/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2014 - 8.26
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0233

Usvojeni tekstovi
PDF 225kWORD 75k
Srijeda, 12. ožujka 2014. - Strasbourg
Izvješće o građanstvu EU-a za 2013.
P7_TA(2014)0233A7-0107/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o Izvješću o građanstvu EU-a za 2013. – građani EU-a: vaša prava, vaša budućnost (2013/2186(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Izvješće Komisije od 27. listopada 2010. naslovljeno „Izvješće o građanstvu EU-a za 2010.: uklanjanje prepreka za ostvarivanje prava građana EU-a” COM(2010)0603,

–  uzimajući u obzir ishod javnih konzultacija Komisije o građanstvu EU-a koje su se održale u razdoblju od 9. svibnja do 27. rujna 2012.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. ožujka 2012. o Izvješću o građanstvu EU-a za 2010.: uklanjanje prepreka za ostvarivanje prava građana EU-a(1),

–  uzimajući u obzir saslušanje koje su 19. veljače 2013. organizirali Odbor za predstavke, Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove te Europska komisija pod nazivom „Iskorištavanje potencijala građanstva EU-a”, te saslušanje od 24. rujna 2013. pod nazivom „Utjecaj krize na europske građane i jačanje demokratske uključenosti u upravljanje Unijom”,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 8. svibnja 2013. naslovljeno „Izvješće o građanstvu EU-a za 2013. građani EU-a: vaša prava, vaša budućnost” COM(2013)0269,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o razmatranjima Odbora za predstavke,

–  uzimajući u obzir pravo na predstavke ugrađeno u članak 227. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir dio II. Ugovora o funkcioniranju Europske unije pod naslovom „Nediskriminacija i građanstvo Unije” te glavu V. Povelje o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članke 9., 10. i 11. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke i mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje (A7-0107/2014),

A.  budući da je Ugovor iz Lisabona osnažio koncept građanstva EU-a i prava koja iz njega proizlaze;

B.  budući da je pravo na upućivanje predstavki Europskom parlamentu jedan od stupova europskog građanstva, kojim se stvara sučelje između građana i europskih institucija u cilju približavanja EU-a građanima i njegova pretvaranja u sve značajniji i uvjerljiviji koncept za njih;

C.  budući da su prava koja se odnose na građanstvo Unije ugrađena u ugovore te u Povelju o temeljnim pravima Europske unije;

D.  budući da su se sve države članice obvezale da će poštovati zajednički dogovorena pravila EU-a o pravu svih građana Unije na slobodu kretanja i boravka na njezinu teritoriju, o nediskriminaciji te o zajedničkim vrijednostima Europske Unije, a posebno o poštovanju temeljnih prava, poklanjajući posebnu pozornost pravima osoba koje pripadaju manjinama; budući da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti nacionalnom državljanstvu i pravima koja iz njega proizlaze; budući da se kršenje temeljnih prava koja se odnose na državljanstvo u bilo kojoj državi članici mora iskorijeniti kako bi se izbjegli dvostruki standardi i/ili diskriminacija; budući da se romska manjina još suočava sa široko rasprostranjenom diskriminacijom i da je napredak u provedbi nacionalnih strategija uključenja Roma i dalje ograničen;

E.  budući da je sloboda kretanja osoba jedan od ključnih elemenata građanstva EU-a te da može doprinijeti smanjenju neusklađenosti radnih mjesta i vještina na unutarnjem tržištu; budući da se prema rezultatima Flash Eurobarometra iz veljače 2013. više od dvije trećine ispitanika s pravom slaže s time da sloboda kretanja u EU-u osigurava opće koristi gospodarstvima njihovih država; budući da bi schengenski kriteriji trebali imati tehničku narav i da se njima ne bi trebalo ograničavati slobodno kretanje građana;

F.  budući da u nekim državama EU-a još postoji diskriminacija utemeljena na nacionalnosti;

G.  budući da je pitanje stjecanja i gubitka nacionalnog državljanstva bilo postavljano u predstavkama, posebno u pogledu njegova utjecaja na europsko građanstvo; budući da su mnogi podnositelji predstavki, uključujući mnoge predstavnike manjina u određenoj državi članici, izrazili želju za usklađenijim zakonima o državljanstvu u Europi;

H.  budući da su zaprimljene razne pritužbe u vezi s ostvarivanjem prava glasovanja na europskim i općinskim izborima te u vezi s oduzimanjem glasačkih prava na nacionalnim izborima nakon određenog razdoblja provedenog u inozemstvu;

I.  budući da se povjerenje javnosti u Europskoj uniji smanjilo i da njezini građani proživljavaju teško razdoblje prouzročeno ozbiljnom gospodarskom i socijalnom krizom;

J.  budući da su izbori 2014. prvi koji će se održati nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona kojim su se znatno proširile ovlasti Europskog parlamenta; budući da europski izbori predstavljaju priliku za jačanje povjerenja javnosti u politički sustav, stvaranje europske javne sfere te jačanje glasa i uloge građana, što je jedan od najvažnijih preduvjeta za jačanje demokracije u državama članicama i EU-u; budući da je demokratsko i transparentno funkcioniranje Europskog parlamenta jedan od najvažnijih načina promicanja europskih vrijednosti i integracije;

K.  budući da Europska unija svojim sporazumima i Poveljom o temeljnim pravima zagovara Europu prava i demokratskih vrijednosti, slobode, solidarnosti i sigurnosti te građanima EU-a jamči bolju zaštitu;

L.  budući da su građani na razini Unije izravno zastupljeni u Europskom parlamentu te da imaju demokratsko pravo kandidirati se i glasovati na europskim izborima, čak i kad borave u državi članici koja nije njihova matična država; budući da se ostvarivanje prava glasovanja na europskim i lokalnim izborima za građane EU-a koji žive u državi članici koja nije njihova matična država ne olakšava i ne promiče dovoljno u svim državama članicama;

M.  budući da je Europska unija za europske građane uvela novo pravo u s skladu s kojim, podnošenjem prijedloga politika europskim institucijama, mogu pokretati i podržavati Europsku građansku inicijativu te budući da se tim pravom od 1. travnja 2012. koriste milijuni europskih građana;

1.  pozdravlja Izvješće Komisije o građanstvu EU-a za 2013. (COM(2013)0269) kojim se najavljuje dvanaest novih mjera na šest područja u cilju jačanja prava građana EU-a;

2.  pozdravlja činjenicu da su Komisija i druge institucije EU-a u međuvremenu provele većinu od 25 mjera najavljenih u Izvješću Komisije o građanstvu EU-a za 2010.;

3.  naglašava da građani trebaju moći donositi utemeljene odluke o ostvarivanju svojih prava iz Ugovora te da bi stoga trebali imati pristup svim potrebnim informacijama koje se ne odnose samo na apstraktna prava nego obuhvaćaju i praktične, lako dostupne informacije o gospodarskim, socijalnim, administrativnim, pravnim i kulturnim pitanjima; poziva nacionalna, regionalna i lokalna tijela vlasti da promiču bolje razumijevanje građanstva EU-a i da objasne njegove praktične koristi za pojedince;

4.  pozdravlja inicijative Komisije usmjerene na jačanje svijesti građana o njihovim pravima putem informacijske službe Europe Direct i portala Vaša Europa te poziva države članice da ulože više truda u širenje informacija o mreži SOLVIT među građanima i poduzetnicima; u tom pogledu predlaže da se povodom proslave Dana Europe 9. svibnja ponudi više informacija o europskom građanstvu;

5.  poziva Komisiju da osigura dostupnost svojih javnih savjetovanja na svim službenim jezicima EU-a kako ne bi bilo diskriminacije na osnovi jezika; ističe aktivnosti Parlamenta, a posebno Odbora za predstavke, na platformama društvenih medija kao izvrstan način ostvarivanja interakcije i dijaloga s građanima;

6.  poziva države članice da u svojim školskim kurikulumima više prostora daju političkim temama povezanima s EU-om, da u skladu s time prilagode izobrazbu nastavnika te da u tom pogledu osiguraju potrebno znanje i resurse; naglašava da dostupno obrazovanje ima presudnu ulogu u obrazovanju budućih građana jer im omogućuje stjecanje čvrstih temelja općeg znanja, jer se njime promiču osnaživanje pojedinca, solidarnost i uzajamno razumijevanje te se jača socijalna kohezija; u tom pogledu napominje da je obrazovanje bitno za osposobljavanje pojedinaca za potpuno sudjelovanje u demokratskom, društvenom i kulturnom životu te stoga smatra da se financijska sredstva namijenjena obrazovanju ne bi trebala znatno smanjivati;

7.  vjeruje da je posebno važno poticati priznavanje volonterskog rada, uvažavati vještine i znanje stečene takvim radom te uklanjati prepreke slobodnom kretanju;

8.  naglašava važnost organiziranog civilnog društva u jačanju aktivnog europskog građanstva; stoga smatra da je od ključne važnosti daljnje olakšavanje prekograničnog rada tih organizacija smanjenjem birokratskog opterećenja i osiguravanjem odgovarajućeg financiranja; ponavlja svoj poziv(2) za donošenje statuta europskih udruženja budući da se time može olakšati izrada projekata među građanima različitih država članica u okviru transnacionalne organizacije; naglašava potrebu stvaranja strukturiranog okvira za europski civilni dijalog kojim bi se participirajućem građanstvu dao praktičan sadržaj;

9.  žali zbog toga što neke države članice ne primjenjuju dijelove ugovora EU-a, zbog čega se dovode u pitanje prava građana i stvaraju istinske razlike među njima, a u skladu s ugovorima EU-a ta prava trebaju biti jednaka;

10.  naglašava ključnu ulogu država članica u pravilnoj provedbi europskog zakonodavstva; vjeruje da još treba ostvariti napredak i da je potrebno ojačati suradnju između institucija EU-a i lokalnih i nacionalnih tijela; smatra da bi snažnija suradnja bila učinkovito sredstvo za neslužbeno rješavanje problema, posebice određenih administrativnih prepreka; s obzirom na to pozdravlja namjeru Komisije da od 2013. i svojim programom bratimljenja gradova u okviru programa Europa za građane podupre razmjenu najboljih praksi među općinama i projekte usmjerene na poboljšanje znanja o pravima građana te na njihovo pravilno ostvarivanje; vjeruje da bi se praktičnim priručnikom o pravima građana EU-a, namijenjenim lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, dodatno poboljšalo njihovo pravilno ostvarivanje;

11.  žali zbog toga što pravna zaštita dostupna roditeljima i djeci u slučaju razdvajanja ili rastave braka nije jednaka u svim državama članicama te što se zbog toga stotine roditelja u Europi obraćaju Odboru za predstavke kako bi ga potaknuli na veću aktivnost na tom području unatoč tome što je njegova nadležnost vrlo ograničena;

12.  očekuje da će novi internetski portal za predstavke, koji će biti dostupan početkom 2014., preobraziti proces podnošenja predstavki u privlačan i transparentan instrument koji mogu lako koristiti i osobe s invaliditetom; poziva Komisiju i druge institucije da na odgovarajući način prikažu proces podnošenja predstavki na svojim internetskim stranicama;

13.  pozdravlja činjenicu da su do studenog 2013. tri vrlo različite europske građanske inicijative dosegnule potrebni prag; pozdravlja planirana saslušanja s organizatorima uspješnih europskih građanskih inicijativa prije održavanja europskih izbora; poziva države članice na promicanje prava organiziranja i podržavanja europskih građanskih inicijativa te na uključivu provedbu Uredbe o europskim građanskim inicijativama (EU) br. 211/2011, osiguravajući spremnost na uvažavanje potpisa svojih građana koji žive u inozemstvu i građana iz drugih država članica koji žive na njihovu teritoriju;

14.  poziva sve one države članice koje još nisu imenovale državne pravobranitelje, a to su trenutno Italija i Njemačka, da ispune očekivanja svih državljana EU-a i da ih imenuju;

15.  poziva Komisiju da redovito nadzire način na koji se u državama članicama obavljaju administrativne formalnosti povezane s ulaskom i boravkom građana EU-a i njihove rodbine; poziva Komisiju da preuzme aktivnu ulogu u osiguravanju da postupci koje provode države članice budu u potpunosti usklađeni s vrijednostima i ljudskim pravima utvrđenima u ugovorima EU-a; naglašava da je jedna od glavnih okosnica jedinstvenog tržišta mobilnost radnika; ističe koristi radnika migranata u EU-u za gospodarstva država članica; u tom pogledu poziva Komisiju da pozorno prati razvoj situacije i poduzme odgovarajuće mjere za uklanjanje mogućih prepreka toj temeljnoj slobodi na nacionalnoj razini, kao što su prekomjerna birokratska opterećenja;

16.  potvrđuje da su, u skladu s utvrđenom sudskom praksom Suda EU-a(3), uvjeti za dobivanje i gubitak državljanstva države članice uređeni isključivo nacionalnim pravom pojedinačnih država članica; poziva, međutim, na bolju koordinaciju i strukturiraniju razmjenu najboljih praksi među državama članicama u pogledu njihovih zakona o državljanstvu kako bi se osigurala temeljna prava, a posebno pravna sigurnost građana; traži sveobuhvatne zajedničke smjernice kojima se pojašnjava odnos između nacionalnog i europskog državljanstva;

17.  poziva one države članice koje oduzimaju državljanstvo svojim državljanima koji su odlučili dulje živjeti u drugoj državi članici da prekinu tu praksu i u skladu s tim revidiraju svoje zakonodavstvo kako bi tijekom cijelog procesa omogućili puna prava u pogledu državljanstva; preporučuje da države članice poduzmu sve korake kako bi učinkovito pomogle građanima koji žele glasovati ili se kandidirati na izborima u državama koje nisu njihove matične države; naglašava potrebu da građani EU-a ostvaruju svoje biračko pravo na nacionalnim svojih matičnih država iz države članice u kojoj borave;

18.  traži od država članica da zaštite i dodatno osnaže značaj građanstva EU-a odvraćanjem od bilo kakvog oblika diskriminacije utemeljene na nacionalnosti; osuđuje sve vrste populističke retorike kojom se žele stvoriti diskriminatorne prakse utemeljene na nacionalnosti;

19.  poziva europske političke stranke i njihove nacionalne podružnice da organiziraju transparentne izborne kampanje uoči europskih izbora 2014. te da učinkovito riješe problem snižavanja stope sudjelovanja glasača i sve većeg jaza između građana i institucija EU-a; smatra da je imenovanje kandidata na europskoj razini za funkciju predsjednika Komisije od strane europskih političkih stranaka važan korak prema uspostavi istinskog europskog javnog prostora te je uvjeren da se europeizacija izborne kampanje može bolje ostvariti paneuropskim aktivnostima i mrežama lokalnih i nacionalnih medija, posebno javnih medija kao što su radio, TV i internet;

20.  naglašava važnost informiranja građana o tome da imaju pravo glasovati na općinskim i europskim izborima ako žive izvan matične države te važnost promicanja tog prava raznim sredstvima; poziva Komisiju da ne čeka do svibnja 2014. kako bi izdala svoj priručnik u kojemu se ta prava u EU-u predstavljaju „jasnim i jednostavnim jezikom”;

21.  poziva sve institucije, tijela, urede i agencije Unije da dodatno poboljšaju transparentnost i omoguće lak i za korisnike jednostavan pristup dokumentima budući da se time građanima omogućuje bolje sudjelovanje u postupku donošenja odluka; poziva institucije Unije, a posebno Europsku komisiju, da poboljšaju učinkovitost svojih postupaka kako bi se što brže udovoljilo legitimnim zahtjevima građana EU-a; poziva sve institucije Unije, a posebno Parlament, da u jednakoj mjeri osiguraju transparentnost i odgovornost;

22.  pozdravlja nedavno usvajanje dvaju glavnih programa EU-a za financiranje mjera na području građanstva EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. – „Prava i građanstvo” i „Europa za građane”; iznimno žali zbog toga što su vlade država članica znatno smanjile iznos financijske omotnice u odnosu na razdoblje od 2007. do 2013, a posebno za drugi od navedenih programa kojim se osigurava potpora projektima na području aktivnog europskog građanstva;

23.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog predstavki u kojima se otkriva osjetljiva situacija određenih građana koji zbog svojeg statusa ne mogu u potpunosti koristiti pravo na slobodno kretanje ili puna biračka prava na lokalnim izborima; poziva Europsku komisiju i dotične države članice da olakšaju reguliranje njihova statusa u takvim slučajevima;

24.  izražava duboku zabrinutost zbog prepreka na koje građani i dalje nailaze u procesu ostvarivanja osobnih prava na unutarnjem tržištu te vjeruje da problem trenutne ekonomske nesigurnosti u Europi također treba riješiti uklanjanjem tih prepreka; stoga pozdravlja nove inicijative koje je najavila Komisija za jačanje potrošačke i radničke uloge građana diljem Europe;

25.  naglašava važnost poboljšanja razmjene informacija o mogućnostima stažiranja i pripravništva u drugim državama EU-a preko mreže EURES; uznemiren je zbog visoke razine nezaposlenosti, a posebno jer su njome pogođeni mladi; pozdravlja prijedlog Komisije za Preporuku Vijeća za kvalitativni okvir za pripravništvo(4) te poziva države članice da poštuju načela utvrđena u smjernicama;

26.  poziva države članice da bolje informiraju građane EU-a o njihovim pravima i dužnostima te da im olakšaju ostvarivanje tih prava koja se jednako poštuju u njihovoj matičnoj državi i u bilo kojoj drugoj državi članici;

27.  skreće pozornost na pritužbe određenih podnositelja predstavki, uglavnom građana EU-a koji žive u inozemstvu, koji su izvijestili o svojim problemima u vezi sa stjecanjem, prijenosom i vlasništvom nepokretne imovine u različitim zemljama;

28.  prima na znanje probleme s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom koje koriste svoje pravo na slobodno kretanje i poziva na uvođenje kartice EU-a za osobe s invaliditetom koja bi bila valjana u cijeloj Europi;

29.  poziva države članice da uspostave mjere koordinacije i suradnje kako bi učinkovito riješile probleme dvostrukih poreza za registraciju automobila, porezne diskriminacije i dvostrukog oporezivanja u prekograničnom kontekstu te da detaljnije uzmu u obzir stvarno stanje na području prekogranične mobilnosti radnika; smatra da problemi dvostrukog oporezivanja nisu dostatno riješeni postojećim bilateralnim poreznim konvencijama ili jednostranim radnjama države članice te da je potrebno usklađeno, pravovremeno djelovanje na razini Unije;

30.  žali zbog postojanja prekograničnih problema u građanskim ili socijalnim stvarima, kao što su obiteljski zakon ili mirovine, koji mnoge građane sprječavaju u uživanju prednosti punog građanstva EU-a;

31.  podsjeća da građani EU-a koji se nalaze na teritoriju treće države u kojoj ne postoji predstavništvo njihove matične države imaju pravo na zaštitu od strane diplomatskih ili konzularnih tijela bilo koje države članice pod istim uvjetima kao i državljani te države članice, te kao načelo naglašava važnost takve odredbe;

32.  poziva države članice da što prije u svakoj državi članici uspostave mehanizam „sve na jednom mjestu” radi koordinacije projekata s prekograničnim utjecajem, na primjer onih s društvenim utjecajem, kao što su službe hitne pomoći, posebno uzimajući u obzir projekte koji imaju učinak na okoliš, kao što su vjetroelektrane, u okviru kojih se ponekad ne održavaju savjetovanja s građanima koji žive na obje strane granice i ne izrađuje se studija o utjecaju na okoliš;

33.  poziva Komisiju da provede detaljnu procjenu koristi i izazova Europske godine građana 2013.; žali zbog toga što je Europska godina građana zbog nedostatka financijskih sredstava i političke ambicije imala slab prikaz u medijima i što se njome nije uspjela pokrenuti široka, javno vidljiva rasprava o europskom građanstvu koja je mogla doprinijeti stvaranju boljih ili iznova definiranih instrumenata;

34.  poziva Komisiju da iznese prijedloge za priznavanje doprinosa volonterskog rada građanstvu;

35.  poziva Komisiju da objavi i distribuira obrazloženje građanskih prava prije i poslije Ugovora iz Lisabona radi vraćanja povjerenja građana;

36.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te Europskom ombudsmanu i vladama i parlamentima država članica.

(1) SL C 257 E, 6.9.2013., str. 74.
(2) Izjava Europskog parlamenta od 10. ožujka 2011. o uspostavljanju europskih statuta za zajednička društva, udruženja i zaklade (SL C 199 E, 7.7.2012., str. 187.).
(3) Najnoviji primjer je presuda od 2. ožujka 2010., C-135/08, Rottmann.
(4) COM(2013)0857.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti