Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2186(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0107/2014

Predkladané texty :

A7-0107/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2014 - 8.26
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0233

Prijaté texty
PDF 236kWORD 74k
Streda, 12. marca 2014 - Štrasburg
Správa o občianstve EÚ za rok 2013
P7_TA(2014)0233A7-0107/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o Správe o občianstve EÚ za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť (2013/2186(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správu Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Správa o občianstve EÚ za rok 2010: odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ (COM(2010)0603),

–  so zreteľom na výsledky verejnej konzultácie Komisie o občianstve EÚ, ktorá sa uskutočnila od 9. mája do 27. septembra 2012,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2012 o výročnej správe ECB za rok 2010: Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ(1),

–  so zreteľom na vypočutie spoločne usporiadané Výborom pre petície, Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Európskou komisiou 19. februára 2013 s názvom Ako čo najviac vyťažiť z občianstva EÚ a na vypočutie z 24. septembra 2013 s názvom Vplyv krízy na európskych občanov a posilnenie demokratickej účasti na správe vecí verejných Únie,

–  so zreteľom na správu Komisie z 8. mája 2013 s názvom Správa o občianstve EÚ za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť (COM(2013)0269),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o rokovaniach Výboru pre petície,

–  so zreteľom na petičné právo zakotvené v článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na druhú časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie s názvom Nediskriminácia a občianstvo Únie a na kapitolu V Charty základných práv,

–  so zreteľom na články 9, 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0107/2014),

A.  keďže Lisabonská zmluva rozšírila koncepciu občianstva EÚ a práva, ktoré z neho vyplývajú;

B.  keďže právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament predstavuje jeden z pilierov európskeho občianstva tým, že vytvára styčný mechanizmus medzi občanmi a európskymi inštitúciami, ktorého cieľom je priblížiť EÚ k jej občanom a pretvárať ju na stále zmysluplnejšiu a dôveryhodnejšiu koncepciu;

C.  keďže práva vyplývajúce z občianstva Únie sú zakotvené v zmluvách a v Charte základných práv Európskej únie;

D.  keďže všetky členské štáty sa zaviazali, že budú dodržiavať spoločne dohodnuté pravidlá EÚ o práve každého občana Únie slobodne sa pohybovať a zdržiavať na jej území, o nediskriminácii a spoločných hodnotách Európskej únie, najmä že budú rešpektovať základné práva, s osobitným dôrazom na práva ľudí patriacich k menšinám; keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať štátnemu občianstvu a právam menšín, ktoré z neho vyplývajú; keďže sa musí zastaviť porušovanie základných práv týkajúcich sa otázok občianstva zo strany ktoréhokoľvek členského štátu, aby nedochádzalo k uplatňovaniu dvojakých noriem a/alebo k diskriminácii; keďže rómska menšina stále čelí rozsiahlej diskriminácii a pokrok vo vykonávaní národných stratégií začleňovania Rómov je stále len obmedzený;

E.  keďže voľný pohyb osôb je jedným z kľúčových prvkov občianstva EÚ a môže prispieť k zníženiu nesúladu medzi pracovnými miestami a kvalifikáciami na vnútornom trhu; keďže v prieskume Flash Eurobarometer z februára 2013 viac než dve tretiny respondentov oprávnene súhlasili, že voľný pohyb osôb v EÚ je celkovo prínosom pre hospodárstvo ich krajiny; keďže schengenské kritériá by mali byť technickej povahy a nemali by sa používať na obmedzenie práva na voľný pohyb občanov;

F.  keďže v niektorých krajinách EÚ stále dochádza k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti;

G.  keďže problematika získania a pozbavenia štátneho občianstva bola predmetom petícií, najmä čo sa týka jej vplyvu na európske občianstvo; keďže mnohí predkladatelia petícií vrátane viacerých, ktorí patria v niektorom členskom štáte k menšinám, vyjadrili želanie, aby v Európe existovali koordinovanejšie právne predpisy o občianstve;

H.  keďže boli doručené rôzne sťažnosti týkajúce sa uplatňovania práva voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, ako aj pozbavenia možnosti voliť v celoštátnych voľbách po určitom čase pobytu v zahraničí;

I.  keďže dôvera verejnosti v Európsku úniu poklesla a jej občania prežívajú ťažké obdobie spôsobené vážnou hospodárskou a sociálnou krízou;

J.  keďže voľby v roku 2014 sa uskutočnia po prvýkrát od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá výrazným spôsobom rozšírila právomoci Európskeho parlamentu; keďže voľby do Európskeho parlamentu sú príležitosťou na posilnenie dôvery verejnosti v politický systém, vytvárajú európsku verejnú sféru a posilňujú hlas a úlohu občanov, čo je jedným z najdôležitejších predpokladov posilnenia demokracie v členských štátoch a v EÚ; keďže demokratické a transparentné fungovanie Európskeho parlamentu je jedným z hlavných pozitívnych aspektov v presadzovaní európskych hodnôt a integrácie;

K.  keďže Európska únia prostredníctvom svojich zmlúv a Charty základných práv presadzuje Európu, pre ktorú sú charakteristické práva a demokratické hodnoty, sloboda, solidarita a bezpečnosť, a zaručuje občanom EÚ lepšiu ochranu;

L.  keďže občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente a majú demokratické právo zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu ako kandidáti a voliči, dokonca aj keď sídlia v inom členskom štáte ako vo vlastnom; keďže právo občanov EÚ žijúcich v inom členskom štáte ako vo vlastnom voliť v európskych a miestnych voľbách nie je vo všetkých členských štátoch dostatočne podporované a uľahčené;

M.  keďže Európska únia vytvorila pre európskych občanov nové právo organizovať a podporovať európsku iniciatívu občanov podávaním politických návrhov európskym inštitúciám, ktoré od 1. apríla 2012 využili milióny európskych občanov

1.  víta Správu Komisie o občianstve EÚ za rok 2013 (COM(2013)0269), v ktorej je oznámených dvanásť nových opatrení v šiestich oblastiach, ktorých cieľom je posilniť práva občanov EÚ;

2.  víta skutočnosť, že veľkú väčšinu z 25 opatrení ohlásených Komisiou v Správe o občianstve EÚ za rok 2010 medzitým Komisia a iné inštitúcie EÚ uskutočnili;

3.  zdôrazňuje, že občania musia mať možnosť prijímať pri uplatňovaní svojich práv vyplývajúcich zo zmluvy informované rozhodnutia, preto by mali mať prístup ku všetkým potrebným informáciám a treba sa zameriavať nielen na abstraktné práva, ale aj na praktické, ľahko dostupné informácie o hospodárskych, sociálnych, administratívnych, právnych a kultúrnych otázkach; vyzýva celoštátne, regionálne a miestne orgány, aby podporovali lepšie chápanie občianstva EÚ a vysvetľovali jeho praktické výhody pre jednotlivcov;

4.  víta iniciatívy Komisie, ktorých cieľom je zlepšiť informovanosť občanov o ich právach prostredníctvom služieb Europe Direct a Vaša Európa, a vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie pri šírení poznatkov medzi občanmi a podnikmi o sieti SOLVIT; navrhuje v tejto súvislosti, aby sa poskytovalo viac informácií o európskom občianstve pri príležitosti osláv Dňa Európy 9. mája;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostupné verejné konzultácie vo všetkých úradných jazykoch EÚ a bez jazykovej diskriminácie; poukazuje na aktivity Parlamentu, najmä Výboru pre petície, na platformách sociálnych médií ako na vynikajúci spôsob vytvárania interakcie a dialógu s občanmi;

6.  nabáda členské štáty, aby v učebných osnovách škôl venovali viac priestoru politickému vzdelávaniu o záležitostiach EÚ, aby tomu prispôsobili odbornú prípravu učiteľov a poskytovali potrebné know-how a zdroje; zdôrazňuje, že dostupné vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu vo formovaní budúcich občanov, keďže im umožňuje získať pevný základ všeobecných vedomostí, podporuje možnosti jednotlivca, solidaritu a vzájomné porozumenie a posilňuje sociálnu súdržnosť; v tejto súvislosti poznamenáva, že vzdelávanie má zásadný význam ako prostriedok, ktorý umožňuje jednotlivcom plne sa podieľať na demokratickom, sociálnom a kultúrnom živote, a preto sa domnieva, že v prostriedkoch vyčlenených na vzdelávanie by sa nemali robiť veľké škrty;

7.  domnieva sa, že je obzvlášť dôležité podporovať uznanie práce dobrovoľníkov, potvrdiť takto získané zručnosti a odbornosť a odstrániť prekážky voľného pohybu;

8.  zdôrazňuje význam organizovanej občianskej spoločnosti pri posilňovaní aktívneho európskeho občianstva; považuje preto za dôležité naďalej uľahčovať cezhraničné aktivity týchto organizácií znižovaním byrokratickej záťaže a poskytovaním primeraných finančných prostriedkov; opakuje svoju(2) výzvu na vytvorenie európskeho štatútu pre združenia, pretože by to mohlo uľahčiť tvorbu projektov medzi občanmi jednotlivých členských štátov EÚ v rámci nadnárodnej organizácie; zdôrazňuje potrebu vytvoriť pre európsky občiansky dialóg štruktúrovaný rámec, ktorým by sa zabezpečil základný obsah participatívneho občianstva;

9.  vyjadruje poľutovanie nad súčasnými výnimkami z častí zmlúv o EÚ, ktoré majú niektoré členské štáty a ktoré prinášajú de facto rozdiely a oslabenie, pokiaľ ide o práva občanov, keďže tie majú byť podľa zmlúv o EÚ rovnaké;

10.  zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú členské štáty zohrávajú v riadnom vykonávaní európskych právnych predpisov; domnieva sa, že je stále potrebný ďalší pokrok a posilnená spolupráca medzi inštitúciami EÚ a miestnymi a celoštátnymi orgánmi; domnieva sa, že lepšia spolupráca by bola účinným prostriedkom neformálneho riešenia problémov, najmä prekážok administratívneho charakteru; v tejto súvislosti oceňuje úmysel Komisie podporovať od roku 2013 prostredníctvom programu partnerstiev miest v Európe výmenu najlepších postupov medzi obcami, ako aj projekty zamerané na zvyšovanie informovanosti o právach občanov a na ich správne uplatňovanie; domnieva sa, že správne uplatňovanie týchto práv by posilnil praktický súbor nástrojov o právach občanov EÚ, prispôsobený pre miestnu a regionálnu správu;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že možnosti nápravných opatrení, ktoré sú k dispozícii pre rodičov a deti v prípade rozluky alebo rozvodu, nie sú vo všetkých členských štátoch rovnaké, v dôsledku čoho sa stovky rodičov v Európe obrátili na Výbor pre petície so žiadosťou, aby v tejto oblasti konal aktívnejšie, hoci má len veľmi obmedzené právomoci;

12.  očakáva, že nový internetový portál pre petície, ktorý bude k dispozícii začiatkom roka 2014, zmení petičný postup na príťažlivý, transparentný a používateľsky ústretový nástroj, a to aj pre ľudí so zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu a ostatné inštitúcie, aby náležitým spôsobom uznali petičný postup na svojich internetových stránkach;

13.  víta skutočnosť, že do novembra 2013 dosiahli tri rozličné európske iniciatívy občanov požadovaný prah; víta plánované vypočutia s organizátormi úspešných európskych iniciatív občanov pred voľbami do Európskeho parlamentu; vyzýva členské štáty, aby presadzovali právo organizovať a podporovať európsku iniciatívu občanov a aby plne vykonávali nariadenie (EÚ) č. 211/2011 o európskej iniciatívne občanov tým, že zabezpečia svoju pripravenosť uznávať podpisy vlastných občanov žijúcich v zahraničí i občanov iných členských štátov žijúcich na ich území;

14.  žiada všetky členské štáty, ktoré ešte nemajú vnútroštátneho ombudsmana, v súčasnosti Taliansko a Nemecko, aby splnili očakávania všetkých občanov EÚ a vymenovali ho;

15.  vyzýva Komisiu, aby pravidelne sledovala spôsob spracúvania administratívnych formalít občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov v členských štátoch, pokiaľ ide o vstup a pobyt; vyzýva Komisiu, aby zohrávala aktívnu úlohu pri zabezpečovaní plného zosúladenia postupov uplatňovaných v členských štátoch s hodnotami a ľudskými právami, ktoré sa uznávajú v zmluvách EÚ; zdôrazňuje, že jedným z hlavných pilierov jednotného trhu je pracovná mobilita; zdôrazňuje veľmi pozitívny prínos migrujúcej pracovnej sily EÚ pre hospodárstvo členských štátov; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala situáciu a prijala primerané opatrenia na odstránenie potenciálnych prekážok, napr. nadmernej byrokracie, ktoré na vnútroštátnej úrovni stoja v ceste tejto základnej slobode;

16.  uznáva, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie(3) sú podmienky získania a pozbavenia občianstva členských štátov výlučne upravené vnútroštátnymi právnymi predpismi jednotlivých členských štátov; požaduje však užšiu spoluprácu a štruktúrovanejšiu výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi so zreteľom na ich právne predpisy o občianstve s cieľom zabezpečiť základné práva, a najmä právnu istotu občanov; žiada prijatie komplexných spoločných usmernení, ktoré by objasnili vzťah medzi štátnym a európskym občianstvom;

17.  vyzýva tie členské štáty, ktoré odoberajú volebné právo svojim občanom, keď sa rozhodnú žiť dlhšie v inom členskom štáte, aby skončili s touto praxou a zodpovedajúco prehodnotili svoje právne predpisy s cieľom zabezpečiť počas celého procesu plné občianske práva; odporúča, aby členské štáty vykonali všetky kroky s cieľom poskytnúť účinnú pomoc a asistenciu občanom, ktorí chcú voliť alebo kandidovať v inom členskom štáte než v ich vlastnom; zdôrazňuje potrebu, aby mohli občania EÚ uplatňovať svoje volebné právo vo vnútroštátnych voľbách v krajine pôvodu z členského štátu, v ktorom majú pobyt.

18.  žiada členské štáty, aby chránili občianstvo EÚ a posilňovali jeho význam tým, že zabránia všetkým formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti; vyjadruje poľutovanie nad každou populistickou rétorikou, ktorá sa snaží vytvárať diskriminačné postupy len na základe štátnej príslušnosti;

19.  vyzýva európske politické strany a ich vnútroštátne pridružené strany, aby pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 usporiadali transparentné volebné kampane a účinne riešili problém klesajúcej miery volebnej účasti a zväčšujúcej sa priepasti medzi občanmi a inštitúciami EÚ; považuje navrhnutie kandidátov z celej Európy na pozíciu predsedu Komisie európskymi politickými stranami za dôležitý krok k budovaniu skutočného európskeho verejného priestoru a je presvedčený, že perspektívu europeizácie volebnej kampane možno lepšie dosiahnuť prostredníctvom celoeurópskych aktivít a sietí miestnych a vnútroštátnych rozhlasových, televíznych a internetových médií, najmä verejných;

20.  zdôrazňuje význam informovania občanov o ich práve voliť v komunálnych a európskych voľbách, ak žijú mimo svojej krajiny, ako aj význam presadzovania tohto práva rôznymi prostriedkami; nalieha však na Komisiu, aby nečakala s vydaním príručky, v ktorej budú tieto práva „jasne a zrozumiteľne“ vysvetlené, až do mája 2014;

21.  vyzýva všetky inštitúcie Únie, orgány, úrady a agentúry, aby ďalej zlepšovali transparentnosť a zabezpečili jednoduchý a používateľsky ústretový prístup k dokumentom, pretože to občanom umožňuje užšie sa zapájať do rozhodovacieho procesu; vyzýva inštitúcie Únie, najmä Európsku komisiu, aby zefektívnila svoje postupy a umožnila tak čo najrýchlejšie plnenie legitímnych požiadaviek občanov EÚ; vyzýva všetky inštitúcie Únie, najmä Parlament, aby zabezpečili rovnakou mieru transparentnosť a zodpovednosť;

22.  víta nedávne prijatie dvoch hlavných programov EÚ na financovanie činností v oblasti občianstva EÚ na roky 2014 až 2020 – Práva a občianstvo a Európa pre občanov; považuje za veľmi poľutovaniahodné, že vlády členských štátov v porovnaní s obdobím 2007 – 2013 výrazne obmedzili finančné krytie druhého uvedeného programu, ktorý podporuje projekty zamerané na aktívne európske občianstvo;

23.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že petície odhalili citlivú situáciu niektorých rezidentov, ktorí vzhľadom na svoje postavenie nemôžu v plnej miere uplatňovať právo na voľný pohyb alebo volebné práva vo voľbách do miestnej samosprávy; vyzýva Európsku komisiu a príslušné členské štáty, aby zjednodušili právnu úpravu postavenia osôb v takýchto prípadoch;

24.  je hlboko znepokojený prekážkami, ktorým občania stále čelia pri uplatňovaní svojich individuálnych práv na vnútornom trhu, a domnieva sa, že súčasnú hospodársku neistotu v Európe je potrebné riešiť aj odstránením týchto prekážok; víta preto nové iniciatívy, ktoré ohlásila Komisia s cieľom posilniť postavenie občanov ako spotrebiteľov a zamestnancov v celej Európe;

25.  zdôrazňuje dôležitosť zlepšenia výmeny informácií o príležitostiach na stáže a odbornú prax v iných krajinách EÚ, a to najmä prostredníctvom siete EURES; je znepokojený mierou nezamestnanosti, najmä preto, lebo sa to týka mladých ľudí; víta návrh Komisie na odporúčanie Rady o rámci kvality pre stáže(4) a vyzýva členské štáty, aby rešpektovali zásady stanovené v usmerneniach;

26.  žiada členské štáty, aby lepšie informovali občanov EÚ o ich právach a povinnostiach a aby uľahčili rešpektovanie nároku na tieto práva rovnako v krajine ich pôvodu i v ktoromkoľvek inom členskom štáte;

27.  upozorňuje na sťažnosti niektorých predkladateľov petícií, prevažne občanov EÚ žijúcich v cudzine, ktorí uviedli, že majú problémy, pokiaľ ide o nadobúdanie, prevod a vlastníctvo nehnuteľného majetku v rôznych krajinách;

28.  uvedomuje si problémy, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím pri uplatňovaní práva na voľný pohyb, a požaduje zavedenie preukazu osoby so zdravotným postihnutím, platného v celej Európe;

29.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli opatrenia na koordináciu a spoluprácu s cieľom účinne riešiť otázky dvojitého zdanenia evidencie vozidiel, daňovej diskriminácie a dvojitého zdanenia v cezhraničnom kontexte a aby lepšie zohľadňovali reálne podmienky cezhraničnej mobility zamestnancov; domnieva sa, že existujúce dvojstranné dohovory v daňovej oblasti alebo jednostranné opatrenie niektorého členského štátu riešia problematiku dvojitého zdanenia nedostatočne a je potrebné urýchlené opatrenie na úrovni Únie;

30.  vyjadruje poľutovanie nad existenciu cezhraničných prekážok v občianskych a sociálnych veciach, ako je rodinné právo alebo dôchodky, ktoré bránia mnohým občanom plne využívať výhody občianstva EÚ;

31.  pripomína, že občania EÚ na území tretej krajiny, v ktorej ich členský štát nemá zastúpenie, majú nárok na ochranu diplomatickými a konzulárnymi orgánmi ktoréhokoľvek členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu, a zdôrazňuje zásadný význam tohto ustanovenia;

32.  vyzýva členské štáty, aby čo najrýchlejšie zriadili v každom členskom štáte miesto jednotného kontaktu na koordináciu projektov s cezhraničným vplyvom, napríklad projektov zo sociálnej oblasti, ako sú služby pre naliehavé prípady, s osobitným zreteľom na projekty, ktoré majú vplyv na životné prostredie, ako sú veterné parky, o ktorých sa s obyvateľmi na oboch stranách hraníc v niektorých prípadoch nevedú žiadne konzultácie, ani sa nevykonáva žiadna štúdia o vplyve;

33.  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila dôkladné vyhodnotenie prínosov a problémov Európskeho roka občanov 2013; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov a nedostatok politických ambícií mal Európsky rok občanov slabý mediálny profil a nepodarilo sa rozvinúť širokú verejnú diskusiu o európskom občianstve, ktorá mohla prispieť k zlepšeným alebo novovymedzeným nástrojom;

34.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na uznanie prínosu dobrovoľníckej práce pre občianstvo;

35.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila a distribuovala výklad občianskych práv pred prijatím a po prijatí Lisabonskej zmluvy a obnovila tak dôveru občanov;

36.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 257 E, 6.9.2013, s. 74.
(2) Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2011 o vypracovaní európskych štatútov pre vzájomné spoločnosti, združenia a nadácie (Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 187).
(3) Naposledy uvedené v jeho rozsudku z 2. marca 2010, C-135/08, Rottmann.
(4) COM(2013)0857.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia