Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2595(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0229/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.29
CRE 12/03/2014 - 8.29

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0236

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 331kWORD 107k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική
P7_TA(2014)0236RC-B7-0229/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και ψηφίσματά του σχετικά με την Αρκτική, εκ των οποίων το πιο πρόσφατο εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο "Ανάπτυξη μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική Περιοχή: πρόοδος από το 2008 και επόμενα βήματα" (JOIN(2012)0019), και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2008 με τίτλο "Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η περιοχή της Αρκτικής" (COM(2008)0763),

–  έχοντας υπόψη την Προπαρασκευαστική Δράση "Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανάπτυξης της Αρκτικής",

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής του 2013 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα του Αρκτικού Συμβουλίου υπό Καναδική προεδρία για το διάστημα 2013 έως 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αρκτικού Συμβουλίου της Kiruna, της 15ης Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την εταιρική σχέση ΕΕ-Γροιλανδίας 2007-2013 και τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 5η Φεβρουαρίου 2014 για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την περίοδο 2014 έως 2020,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση για την 20ή επέτειο της ευρω-αρκτικής συνεργασίας στη Θάλασσα του Μπάρεντς, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο Kirkenes, στις 3-4 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις εθνικές στρατηγικές και τα σχετικά έγγραφα πολιτικής που αφορούν θέματα της Αρκτικής και που εκδόθηκαν από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και Γροιλανδία, τη Νορβηγία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ της Βόρειας Διάστασης τον Σεπτέμβριο του 2009 στις Βρυξέλλες και τον Φεβρουάριο του 2011 στο Tromsø, και στο Archangelsk τον Νοέμβριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της τρίτης συνόδου υπουργών της ανανεωμένης Βόρειας Διάστασης, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, στις 18 Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες του Ευρω-Αρκτικού Συμβουλίου του Μπάρεντς υπό Φινλανδική προεδρία για το διάστημα 2013 έως 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες δηλώσεις της 9ης Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης της Αρκτικής Περιοχής, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες από τις 13 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2010, και της 10ης Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης της Αρκτικής Περιοχής, η οποία έλαβε χώρα στο Akureyri από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2012, και τη δήλωση στην οποία προέβη η μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή της περιοχής της Αρκτικής (SCPAR) στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 στο Μουρμάνσκ σχετικά με το καθεστώς παρατηρητή της ΕΕ στο Αρκτικό Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Σκανδιναβικού Συμβουλίου, του 2012,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2012, σχετικά με την ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ένα πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια(4) με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 ,

–  έχοντας υπόψη την από 28 Οκτωβρίου 2013 έκθεση της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σχετικά με την πολιτική στο θέμα της Αρκτικής,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Οκτωβρίου 2013 στην υπόθεση C-583/11P, και της 25ης Απριλίου 2013 στην υπόθεση T-526/10 σχετικά με την προσφυγή για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 737/2010 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2010, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής ομάδας του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), της 25ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τα μέτρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την απαγόρευση της εισαγωγής και κυκλοφορίας στην αγορά προϊόντων φώκιας, κεφάλαιο 1.3.5 (στο οποίο περιγράφεται η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως της 29ης Ιανουαρίου 2013) και η κοινοποίηση προσφυγής της ΕΕ στο όργανο εκδίκασης ενστάσεων του ΠΟΕ, της 29ης Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Nordregio του 2009 με τίτλο "Strong, Specific and Promising – Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020" ("Ισχυρό, συγκεκριμένο και ελπιδοφόρο – Προς ένα όραμα για τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές το 2020"),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει έννομο συμφέρον λόγω των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, της δέσμευσής της υπέρ των περιβαλλοντικών, κλιματικών και λοιπών πολιτικών και υπέρ της χρηματοδότησής τους, λόγω των ερευνητικών της δραστηριοτήτων και των οικονομικών της συμφερόντων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, με τίτλο "Ανάπτυξη μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική Περιοχή: συντελεσθείσα πρόοδος από το 2008 και επόμενα βήματα", του Ιουνίου 2012·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει δημοσιοποιήσει τα συμπεράσματά του σχετικά με την κοινή ανακοίνωση Επιτροπής/ΕΥΕΔ από το καλοκαίρι του 2012·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της SCPAR μέσω της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία και στη Διάσκεψη των Κοινοβουλίων της Αρκτικής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία είναι Αρκτικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος αυτόχθων λαός της ΕΕ, ο λαός των Σάμι, ζει στις αρκτικές περιοχές της Φινλανδίας και της Σουηδίας, καθώς και στη Νορβηγία και τη Ρωσία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία -με ιδιότητα παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο- δείχνουν μεγάλη ανάμειξη στην Αρκτική και έντονο ενδιαφέρον για ένα μελλοντικό διάλογο και συνεργασία με το Αρκτικό Συμβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι συνδεδεμένες με την ΕΕ μέσω του ΕΟΧ και της Συμφωνίας του Σένγκεν, ως υπεύθυνοι και αξιόπιστοι εταίροι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική είναι κατοικημένη περιοχή με κυρίαρχα κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αρκτική περιοχή περιλαμβάνει εκβιομηχανισμένες σύγχρονες κοινωνίες, αγροτικές περιοχές και αυτόχθονες κοινότητες λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργή παρέμβαση των περιοχών αυτών στην διαμόρφωση της ευρωαρκτικής πολιτικής είναι ουσιαστικής σημασίας στην προσπάθεια εξασφάλισης νομιμοποίησης, αμοιβαίας κατανόησης και τοπικής υποστήριξης για την δράση της ΕΕ στην Αρκτική·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη την μακροχρόνια δέσμευση της ΕΕ στην Αρκτική, μέσω της συμμετοχής της στην πολιτική για τη Βόρεια Διάσταση με τη Ρωσία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, στη συνεργασία στην περιοχή της Θάλασσας του Μπάρεντς, και ιδιαίτερα στο Ευρω-Αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς, στο πλαίσιο των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσία και μέσω της συμμετοχής της τα τελευταία χρόνια ως ενεργού ad hoc παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε στο Kiruna το Αρκτικό Συμβούλιο, στις 15 Μαΐου 2013, να "υποδεχτεί ευνοϊκά" την αίτηση της ΕΕ για αναγνώριση καθεστώτος μόνιμου παρατηρητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ευνοϊκή απόφαση περιλαμβάνει την προϋπόθεση να επιλυθεί το ζήτημα της απαγόρευσης προϊόντων φώκιας που έχει ανακύψει μεταξύ ΕΕ και Καναδά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο Καναδάς έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες επίλυσης αυτού του ζητήματος λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ήδη εργάζεται υπό το προαναφερθέν καθεστώς του μονίμου παρατηρητή στο Αρκτικό Συνέδριο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη συνεισφέρουν ήδη σημαντικά στην έρευνα που υλοποιείται στην Αρκτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι προγράμματα της ΕΕ, όπως είναι το νέο πρόγραμμα- πλαίσιο "Ορίζων 2020" και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ενισχύουν μείζονα ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή προς σημαντικό όφελος τόσο των λαών όσο και των οικονομιών των χωρών της Αρκτικής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να διατηρηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου, θα πρέπει να γίνει εκμετάλλευση μόνο του 20% των παγκόσμιων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων έως το 2050·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως κάπου το εν πέμπτον των μη ανακαλυφθέντων παγκοσμίων αποθεμάτων υδρογονανθράκων βρίσκεται στην περιοχή της Αρκτικής, αν και απαιτείται εκτενέστερη έρευνα σχετικώς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Αρκτική που παρατηρείται μεταξύ μη αρκτικών παραγόντων όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και άλλες χώρες, η εκ μέρους τους χρηματοδότηση της πολικής έρευνας και, κυρίως, η επιβεβαίωση της συμμετοχής της Νότιας Κορέας, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Σιγκαπούρης ως παρατηρητών στο Αρκτικό Συμβούλιο, αποτελούν ένδειξη της αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας της Αρκτικής σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και η ανάπτυξη, οι αξιολογήσεις αντικτύπου και η προστασία του οικοσυστήματος πρέπει να πλαισιώνουν τις οικονομικές επενδύσεις και την ανάπτυξη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της Αρκτικής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφιλίωση των διαφαινόμενων οικονομικών ευκαιριών και συμφερόντων με τις κοινωνικοπολιτισμικές, οικολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης παραμένει κορυφαία προτεραιότητα η οποία αντανακλάται επίσης στις εθνικές αρκτικές στρατηγικές των κρατών της Αρκτικής·

1.  υποδέχεται θετικά την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 26ης Ιουνίου 2012, ως ένα σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της διαρκούς ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Αρκτική·

2.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για την Αρκτική, και για μια συνεκτική στρατηγική και ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης σε ό,τι αφορά την ανάμειξη της ΕΕ στην Αρκτική, με έμφαση στα κοινωνικοοικονομικά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα· εκτιμά πως αυτή η στρατηγική επιλογή είναι συνολική κατά το ότι εξασφαλίζει τη νομιμότητα αλλά και την τοπική υποστήριξη για την αρκτική δέσμευση της ΕΕ·

3.  τονίζει ότι η αυξανόμενη χρήση των φυσικών πόρων των αρκτικών περιφερειών πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να σέβεται και να ωφελεί τον τοπικό πληθυσμό, τόσο τους αυτόχθονες όσο και τους μη αυτόχθονες, και να αντιμετωπίζει με περιβαλλοντική ευαισθησία το εύθραυστο αρκτικό περιβάλλον·

4.  τονίζει τις οικονομικές ευκαιρίες και την ποικιλία των κλάδων που μπορούν να αναπτυχθούν στις αρκτικές και υποαρκτικές περιφέρειες, όπως ο τουρισμός, οι βιομηχανίες της θάλασσας και οι θαλάσσιες μεταφορές, η ανανεώσιμη ενέργεια, η περιβαλλοντική τεχνολογία και οι καθαρές τεχνολογίες, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, οι υπεράκτιες δραστηριότητες, η δασοκομία και η βιομηχανία του ξύλου, ο εξορυκτικός κλάδος, οι υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών, η τεχνολογία της πληροφορίας και οι ηλεκτρονικές λύσεις, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, η γεωργία και οι παραδοσιακοί βιοτικοί πόροι όπως η εκτροφή ταράνδων· αναγνωρίζει την επίδραση και σημασία τους τόσο για την περιοχή όσο και για την Ευρώπη συνολικά, τονίζοντας το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών φορέων από το επιχειρηματικό πεδίο, και από τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης·

5.  λαμβάνει υπόψη του τη δήλωση της Kiruna του Αρκτικού Συμβουλίου, του Μαΐου 2013, καθώς και την απόφασή του όσον αφορά το καθεστώς μονίμου παρατηρητή για την ΕΕ και για άλλες κρατικές οντότητες· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση του εκκρεμούς ζητήματος της απαγόρευσης προϊόντων φώκιας με τον Καναδά και να τηρεί δεόντως ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την εν λόγω διαδικασία· θεωρεί λυπηρές τις επιπτώσεις που ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την απαγόρευση των προϊόντων φώκιας είχε επί συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων και ειδικά επί της κουλτούρας των αυτοχθόνων και των βιοποριστικών τους δυνατοτήτων·

6.  υπενθυμίζει την ιδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της ως ενεργών μελών άλλων φορέων που έχουν σχέση με την Αρκτική, όπως είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) και η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία (CBD)· τονίζει την ανάγκη να επικεντρωθούν εκ νέου οι δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε εκείνους τους τομείς που άπτονται των πολιτικών, περιβαλλοντικών ή οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών της επισημαίνει ιδίως την ανάγκη να βρίσκονται τα συμφέροντα της ΕΕ και των ευρωπαϊκών αρκτικών περιοχών και κρατών στο επίκεντρο οποιασδήποτε προσπάθειας εφαρμογής, τροποποίησης ή διαμόρφωσης προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την Αρκτική, ούτως ώστε να υπηρετούν την περιοχή της Αρκτικής στο σύνολό της·

7.  θεωρεί ότι το Ευρωαρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς (BΕΑC) αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη συνεργασία μεταξύ της Δανίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ρωσίας, της Σουηδίας και της Επιτροπής· επισημαίνει το έργο του BΕΑC στους τομείς της υγείας και των κοινωνικών ζητημάτων, της εκπαίδευσης και της έρευνας, της ενέργειας, του πολιτισμού και του τουρισμού· επισημαίνει τον συμβουλευτικό ρόλο της Ομάδας Εργασίας Αυτοχθόνων Λαών (WGIP) στο πλαίσιο του BΕΑC·

8.  συνηγορεί θερμά υπέρ της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας στην Αρκτική και ενθαρρύνει την ευρεία συνεργασία μεταξύ των κρατών που είναι ενεργά στον τομέα της διεπιστημονικής έρευνας στην Αρκτική και στην εγκατάσταση υποδομών έρευνας·

9.  υπενθυμίζει τη συμβολή της ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη και το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών οικονομικών φορέων για την περιοχή της Αρκτικής·

10.  τονίζει ότι τα αξιόπιστα, υψηλής χωρητικότητας δίκτυα πληροφορικής και οι ψηφιακές υπηρεσίες έχει ζωτικό ρόλο για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και για την ευημερία των πληθυσμών της Αρκτικής·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί το πρόγραμμα Galileo ή άλλα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Παγκόσμια Παρακολούθηση για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια», που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην Αρκτική, ούτως ώστε να καταστεί ασφαλέστερη και ταχύτερη η ναυτιλία στα ύδατα της Αρκτικής, επενδύοντας με αυτόν τον τρόπο ιδίως στην ασφάλεια και την προσβασιμότητα της διόδου Βορρά-Ανατολής, να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα των μετακινήσεων πάγου, η καλύτερη χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα της Αρκτικής και η κατανόηση των κύριων γεωδυναμικών διαδικασιών στην περιοχή·

12.  τονίζει την ανάγκη αξιόπιστων συστημάτων εποπτείας και παρατήρησης που να παρακολουθούν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην Αρκτική·

13.  επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας ειδικευμένων κέντρων με αντικείμενο την ασφάλεια, την ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τα συστήματα διάσωσης· συνιστά να συνεισφέρει ενεργά η ΕΕ στη διαμόρφωση αυτών των ειδικευμένων κέντρων·

14.  χαιρετίζει τον προσδιορισμό οικολογικά και βιολογικά σημαντικών περιοχών στην Αρκτική δυνάμει της Σύμβασης για τη βιοποικιλότητα (CBD) ως σημαντική διαδικασία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διατήρησης της αρκτικής βιοποικιλότητας, και τονίζει τη σημασία του να εφαρμοστεί στο παράκτιο, θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της Αρκτικής μια διαχείριση που θα έχει ως γνώμονα το οικοσύστημα (EBM), όπως επισημαίνεται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του Αρκτικού Συμβουλίου σε θέματα EBM·

15.  επαναλαμβάνει ότι οι σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες που αφορούν τα ύδατα της Αρκτικής χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική προστασία της Αρκτικής σε σχέση με τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, συνυπολογίζοντας τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων και την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην οδηγία 2013/30/ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, κατά την αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής επάρκειας των φορέων υπεράκτιας εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 2013/30/ΕΕ, να αξιολογούν και τη χρηματοπιστωτική επάρκεια των υποψηφίων ως προς την κάλυψη κάθε ευθύνης που ενδέχεται να προκύψει από δραστηριότητες υπεράκτιας εξορυκτικής δραστηριότητας για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για περιβαλλοντικές ζημιές στο βαθμό που προβλέπει η οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης (2004/35/ΕK)·

16.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να προάγουν ενεργά τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές σε θέματα περιβαλλοντικής ασφαλείας στα αρκτικά ύδατα·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της συμφωνίας έρευνας και διάσωσης και της συμφωνίας για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων από τα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου· θεωρεί εντούτοις λυπηρό το ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα δεσμευτικά κοινά πρότυπα·

18.  επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί μια δεσμευτική πράξη για την πρόληψη της ρύπανσης·

19.  τονίζει την ανάγκη ενεργού συμμετοχής της ΕΕ σε όλες τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Αρκτικού Συμβουλίου·

20.  λαμβάνει γνώση της απόφασης της Ισλανδικής Κυβέρνησης να δώσει τέλος στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διατηρήσουν καλές σχέσεις με την Ισλανδία και να αναπτύξουν μια στενότερη συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι η ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών, η αλιεία, η γεωθερμική ενέργεια και το περιβάλλον, αξιοποιώντας πλήρως τους υφιστάμενους μηχανισμούς και ενθαρρύνοντας την αρκτική συνεργασία μεταξύ φορέων που εδρεύουν στην ΕΕ και ισλανδικών φορέων και μεριμνώντας ώστε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα να μην πληγούν σε αυτή τη στρατηγικά σημαντική περιοχή·

21.  χαιρετίζει τις προπαρασκευές για ένα Αρκτικό Οικονομικό Συμβούλιο, που θα υπαχθεί στο Αρκτικό Συμβούλιο ως γνωμοδοτικό όργανο, και υπογραμμίζει την αναλογία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ιδρυμάτων που συνεισφέρουν και επενδύουν στην Αρκτική, η οποία καταδεικνύει την ουσιαστική συμμετοχή επιχειρηματικών φορέων, όχι μόνο από τα τρία αρκτικά κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και από άλλα κράτη (με καθεστώς παρατηρητή), λαμβανομένου υπόψη του παγκόσμιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων σήμερα·

22.  τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο·

23.  επικροτεί τις προσπάθειες στο πλαίσιο πρωτοβουλιών "από τη βάση προς την κορυφή" που μπορούν να διασφαλίσουν μιαν ισορροπημένη και μακροπρόθεσμη συμμετοχή των ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο ένταξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη βιώσιμη και μακροπρόθεσμα ισορροπημένη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στην Αρκτική·

24.  επισημαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να λάβει υπόψη της την ανάγκη να προσφέρουν οι σχετικές με πρώτες ύλες δραστηριότητες επιτόπια οφέλη και να τυγχάνουν τοπικής αποδοχής· αντιλαμβάνεται το χάσμα που υφίσταται σήμερα μεταξύ των σχετικών δυνατοτήτων εξόρυξης και μεταποίησης μεταλλευμάτων και των προβλεπόμενων μελλοντικών αναγκών καθώς θα αναπτύσσεται περαιτέρω η περιοχή· εκτιμά ότι, μέσω της συμμετοχής τους σε κοινά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι η σύμπραξη καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, οι αρκτικοί φορείς θα μπορέσουν να ανταλλάξουν πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με διάφορα θέματα·

25.  καλεί την Επιτροπή, έχοντας υπόψη τον τεράστιο αριθμό επιστημονικών, οικονομικών και μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων, ειδικότερα στο ευρωπαϊκό τμήμα της Αρκτικής, την θάλασσα του Μπάρεντς και πέραν αυτής, να αναπτύξει πρακτικές με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την εξασφάλιση σωστής ισορροπίας μεταξύ προστασίας και ανάπτυξης της Αρκτικής όποτε διατίθενται πιστώσεις της ΕΕ υπέρ της Αρκτικής·

26.  τονίζει τη ζωτική σημασία που η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική και η ευρωπαϊκή πολιτική επί θεμάτων συνοχής έχουν για την περιφερειακή και τη διασυνοριακή συνεργασία·

27.  ζητεί επίσης την ανάπτυξη αποδοτικότερων συνεργιών ανάμεσα στα υφιστάμενα προγράμματα, π.χ. το πρόγραμμα Interreg IV, το πρόγραμμα για τη Βόρεια Περιφέρεια (ΝΡΡ), το πρόγραμμα Kolartic, το πρόγραμμα για τη Βαλτική Θάλασσα και η στρατηγική για την γαλάζια ανάπτυξη, καθώς και την ανάγκη συμβολής στην χρηματοδότηση των συμπράξεων της Βόρειας Διάστασης, όπως εκείνων για το περιβάλλον (NDEP) και τις μεταφορές και την υλικοτεχνική υποστήριξη (NDPTL), ή των προγραμμάτων του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENI), προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διοχέτευση της χρηματοδότησης και να καθοριστούν με σαφήνεια οι επενδυτικές προτεραιότητες για την δραστηριοποίηση στην περιοχή της Αρκτικής· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν για μια συνεκτική διοχέτευση των πιστώσεων που προορίζονται για την Αρκτική και έτσι να μεγιστοποιήσουν την αποδοτική αλληλενέργεια των ευρωπαϊκών εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων και έργων που έχουν σχέση με τις αρκτικές και υποαρκτικές περιφέρειες·

28.  επισημαίνει ότι μια στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική προϋποθέτει την κατάλληλη δημοσιονομική στήριξη για να καταστεί επιχειρησιακή·

29.  εκτιμά ότι η πολιτική της βόρειας διάστασης που θεμελιώνεται στην περιφερειακή συνεργασία και στις ρεαλιστικές συμπράξεις, χρησιμεύει σαν ένα επιτυχημένο μοντέλο σταθερότητας, συνυπευθυνότητας και δέσμευσης, στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής ΕΕ-Ρωσίας·

30.  υπογραμμίζει επ' αυτού την σημασία που έχουν ορισμένες προτεραιότητες για την Αρκτική, όπως είναι οι καλά λειτουργούσες υποδομές και η υλικοτεχνική υποστήριξη, η ανάπτυξη στην περιοχή της Αρκτικής, η ενθάρρυνση των επενδύσεων σε τεχνολογίες ψυχρού κλίματος και ο αντίστοιχες φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες, η ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής επιχειρηματικότητας και ιδίως για τις ΜΜΕ· καλεί την ΕΕ να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να ενσωματώσει αυτού του είδους τις αρκτικές προτεραιότητες στην στρατηγική της "Ευρώπη 2020" για την ανάπτυξη και σε προγράμματα όπως το "Ορίζων 2020" και "Ένωση καινοτομίας", καθώς και σε λοιπά ερευνητικά προγράμματα της Ένωσης·

31.  επανεπιβεβαιώνει την υποστήριξή του και καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης για την Αρκτική σαν ένα δικτυωμένο οργανισμό με μόνιμα γραφεία στο Rovaniemi, βάσει της προπαρασκευαστικής δράσης "Στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανάπτυξης της Αρκτικής", έτσι όπως αυτή έλαβε την υποστήριξη της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στην κοινή τους ανακοίνωση του 2012 και έτσι όπως υλοποιήθηκε από το Αρκτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Lapland, μαζί με ένα δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας που αφορούν την Αρκτική, με σκοπό την παροχή επαρκούς πρόσβασης σε πληροφορίες για την Αρκτική, την διεξαγωγή διαλόγων σε όλα τα επίπεδα και την επικοινωνία, ώστε να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες και οι γνώσεις, για τη βιωσιμότητα της Αρκτικής·

32.  προσβλέπει από αυτήν την άποψη στα αποτελέσματα της δεκαοκτάμηνης προπαρασκευαστικής δράσης σχετικά με την στρατηγική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανάπτυξης της Αρκτικής, τα οποία αναμένεται να δημοσιευτούν φέτος την άνοιξη· καλεί την ΕΕ να προχωρήσει εν συνεχεία χωρίς χρονοτριβή στην δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης για την Αρκτική·

33.  τονίζει την ανάγκη διατήρησης μιας ειδικής διεπαφής για την Αρκτική, με σκοπό την προσφορά μιας ανοικτής, διακομματικής και διακλαδικής πλατφόρμας στις Βρυξέλλες, που θα προωθεί την κατανόηση στο ευρύ φάσμα των αρμόδιων φορέων τόσο της Αρκτικής όσο και της ΕΕ, συνδυάζοντας τα πεδία του πολιτικού σχεδιασμού, της επιστήμης, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου·

34.  συνιστά να ενισχυθούν οι τακτικές επαφές και διαβουλεύσεις επί θεμάτων αρκτικού ενδιαφέροντος με τους περιφερειακούς, τοπικούς και αυτόχθονες παράγοντες της ευρωπαϊκής Αρκτικής προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία κατανόηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του πολιτικού σχεδιασμού ΕΕ-Αρκτικής· τονίζει την ανάγκη τέτοιων διαβουλεύσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι γνώσεις της περιοχής και των κατοίκων της και να διασφαλιστεί η βασική νομιμότητα της περαιτέρω δραστηριοποίησης της ΕΕ ως αρκτικού παράγοντα·

35.  συνιστά να υπάρξει καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ο διατομεακός χαρακτήρας των θεμάτων που άπτονται της Αρκτικής·

36.  αναγνωρίζει ότι τα ύδατα που βρέχουν τον Βόρειο Πόλο είναι ως επί το πλείστον διεθνή·

37.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι στενά συνδεδεμένη με την αλλαγή του κλίματος· εκτιμά ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να βελτιωθεί μέσω της μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα· τονίζει ότι η μεταμόρφωση της Αρκτικής αντιπροσωπεύει μια μείζονα συνέπεια της κλιματικής αλλαγής επί της ασφαλείας της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτός ο πολλαπλασιαστής κινδύνου με μια κατάλληλη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική, και μέσω μιας ενισχυμένης πολιτικής υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ και της ενεργειακής απόδοσης, με την οποία θα περιορίζεται σημαντικά η εξάρτηση της Ένωσης από εξωτερικές πηγές και έτσι θα βελτιώνεται η θέση της από άποψη ασφάλειας·

38.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία πέντε αρκτικών παράκτιων κρατών να συμφωνήσουν για προσωρινά μέτρα προφύλαξης με σκοπό την πρόληψη κάθε μελλοντικής αλιευτικής δραστηριότητας στις ανοικτές θάλασσες της Αρκτικής χωρίς συγκρότηση των κατάλληλων ρυθμιστικών μηχανισμών προηγουμένως, και υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου για τη διατήρηση των αρκτικών περιοχών και ειδικότερα για την προστασία της διεθνούς θαλάσσιας περιοχής στον βόρειο πολικό κύκλο που είναι έξω από τις οικονομικές ζώνες των παράκτιων κρατών·

39.  καλεί τα κράτη μέλη και τα κράτη του ΕΟΧ να στηρίξουν τη διεθνή δέσμευση που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD) να προστατευθεί το 10% της κάθε παράκτιας και θαλάσσιας περιοχής·

40.  καλεί την ΕΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει μια μόνιμη αρμονική συνύπαρξη μεταξύ οικονομικών δραστηριοτήτων και βιώσιμης κοινωνικής, οικολογικής και περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία στην Αρκτική·

41.  επισημαίνει ότι η διατήρηση ανεπτυγμένων και βιώσιμων κοινοτήτων στην Αρκτική με υψηλή ποιότητα ζωής είναι υψίστης σημασίας και τονίζει ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προσπάθεια αυτή· ζητεί επ' αυτού να εντείνει η ΕΕ τις προσπάθειές της στους τομείς της διαχείρισης που έχει ως γνώμονα το οικοσύστημα, της πολυμερούς συνεργασίας, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων θεμελιωμένων στη γνώση, και της στενής επιτόπιας συνεργασίας με τους κατοίκους και τους αυτόχθονες·

42.  αναγνωρίζει την επιθυμία των κατοίκων και των κυβερνήσεων της περιοχής της Αρκτικής με κυριαρχικά δικαιώματα και αρμοδιότητες να συνεχίσουν να επιδιώκουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προστατεύοντας ταυτόχρονα τις παραδοσιακές πηγές βιοπορισμού των αυτοχθόνων πληθυσμών και τον πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα των οικοσυστημάτων της Αρκτικής·

43.  αναγνωρίζει την καίρια σημασία των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις (RAG), οι οποίες δίνουν την δυνατότητα σε περιοχές του Απώτατου Βορρά με ειδικά χαρακτηριστικά και προβλήματα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους κατάλληλους μηχανισμούς για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης·

44.  επιβεβαιώνει τη θέση του σχετικά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών εν γένει και των Σάμι ειδικότερα, που είναι ο μόνος αυτόχθων πληθυσμός της ΕΕ·

45.  εκφράζει την εκτίμησή του για τις συνεδριάσεις που έκανε η Επιτροπή με τις έξι ενώσεις αυτοχθόνων λαών του πολικού κύκλου που έχουν αναγνωρισθεί ως μόνιμοι συμμετέχοντες του Αρκτικού Συμβουλίου· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη η φωνή τους στις συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ, να χρηματοδοτηθούν αυτές οι ενώσεις·

46.  αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ που ενισχύουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην περιοχή είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση των περιβαλλόντων καινοτομίας και τους μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εντός και εκτός περιοχής και η παροχή ευκαιριών χρηματοδότησης της έρευνας, ιδίως σε τομείς στους οποίους η περιοχή έχει αποδεδειγμένα καλές επιδόσεις, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές της Αρκτικής·

47.  υπογραμμίζει τη μείζονα σημασία της ασφάλειας των νέων παγκόσμιων θαλασσίων εμπορικών οδών της Αρκτικής, ιδίως για την ΕΕ και τις οικονομίες των κρατών μελών της, τα οποία ελέγχουν το 40 % της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας·

48.  επικροτεί το έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την οριστικοποίηση ενός υποχρεωτικού Κώδικα Πολικής Ναυτιλίας· ενθαρρύνει τη συνεργασία και στην έρευνα και στις επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη μιας στέρεης και ασφαλούς υποδομής για τις αρκτικές θαλάσσιες οδούς, και τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να τηρούν έμπρακτα τις αρχές της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της αβλαβούς διέλευσης·

49.  επισημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την εποπτεία και την πρόληψη της ρύπανσης από τη ναυσιπλοΐα, καθώς και από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αρκτική·

50.  καλεί τα κράτη της περιοχής να διασφαλίσουν ότι όλοι οι σημερινές οδοί μεταφοράς –και εκείνες που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον– θα είναι ανοικτές στη διεθνή ναυσιπλοΐα, και να αποφύγουν τη θέσπιση τυχόν μονομερών αυθαίρετων επιβαρύνσεων, είτε οικονομικών είτε διοικητικών, οι οποίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη ναυσιπλοΐα στην Αρκτική, εκτός από τα μέτρα τα οποία αποφασίζονται διεθνώς με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας ή την προστασία του περιβάλλοντος·

51.  επισημαίνει τη σημασία της ανάπτυξης συνδετικών υποδομών που θα συνδέσουν την Αρκτική με την υπόλοιπη Ευρώπη·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιασθούν στους συγκοινωνιακούς "διαδρόμους" όπως π.χ. δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές και θαλάσσιες μεταφορές, με σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή των διασυνοριακών δεσμών στην ευρωπαϊκή Αρκτική και τη μεταφορά αγαθών από την Αρκτική στις ευρωπαϊκές αγορές· εκτιμά πως στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της μεταφορικής υποδομής της ΕΕ (διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη", ΤΕΝ-Τ), η σύνδεση με την ευρωπαϊκή Αρκτική και οι συνδέσεις εντός αυτής χρειάζονται βελτίωση·

53.  επαναλαμβάνει το δικαίωμα των λαών της Αρκτικής να καθορίσουν οι ίδιοι τον τρόπο βιοπορισμού τους και αναγνωρίζει την επιθυμία τους για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή· ζητεί δε από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα προγράμματα της ΕΕ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη μιας μακροπρόθεσμης, ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης και να προβεί σε εκείνες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα επιτρέψουν μια πολύ πιο απτή συμβολή στην υλοποίηση αυτής της επιθυμίας·

54.  λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες δραστηριότητες εξερεύνησης στην ευρωπαϊκή Αρκτική και στη Θάλασσα του Μπάρεντς και τονίζει τη διμερή συνεργασία ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Ρωσία, η οποία στοχεύει στην εφαρμογή των υψηλότερων διαθέσιμων τεχνικών προτύπων στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Θάλασσα του Μπάρεντς· επισημαίνει ιδίως το σημαντικό ζήτημα της διαμφισβητούμενης ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, ιδίως εκείνων που σχεδιάστηκαν για το αρκτικό περιβάλλον, όπως είναι η τεχνολογία εγκαταστάσεων κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα·

55.  υπενθυμίζει την θέση της ΕΕ ως του κυρίου προορισμού κατανάλωσης αρκτικού φυσικού αερίου και επισημαίνει ότι η αξιοποίηση φυσικού αερίου προερχόμενου από σίγουρες και ασφαλείς πηγές και παραχθέντος σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια μετάβασης σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στο μέλλον· στηρίζει τη βήμα-βήμα προσεκτική τακτική στην ανάπτυξη ενεργειακών πόρων στην Αρκτική, αναγνωρίζοντας ότι οι περιοχές της Αρκτικής διαφέρουν σημαντικά·

56.  τονίζει τους ισχυρούς δεσμούς της ΕΕ με τη Γροιλανδία, και τη γεωστρατηγική σημασία του εδάφους αυτού· λαμβάνει γνώση των προτεραιοτήτων της Γροιλανδικής Κυβέρνησης, με ανανεωμένη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και στην εκμετάλλευση των πρώτων υλών· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διερευνήσουν με ποιόν τρόπο η ΕΕ και οι εδρεύοντες στην ΕΕ φορείς μπορούν να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Γροιλανδίας ώστε να καλυφθούν και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και η ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης· εκφράζει σε αυτό το πλαίσιο την ανησυχία του για τα περιορισμένα αποτελέσματα της Επιστολής Προθέσεων που υπέγραψε ένας Αντιπρόεδρος της Επιτροπής με τη Γροιλανδία·

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών της περιοχής της Αρκτικής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0075.
(2) ΕΕ L 178 της 28.6.13, σ. 66.
(3) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 99.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094.
(5) ΕΕ L 216 της 17.8.2010, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου