Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0056(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0166/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0166/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 14.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0238

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 257kWORD 36k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Διεθνής Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση πλοίων ***
P7_TA(2014)0238A7-0166/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση από τα κράτη μέλη της Διεθνούς Σύμβασης του Χονγκ Κονγκ του 2009 για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση πλοίων ή την προσχώρησή τους στη Σύμβαση αυτή προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15902/2013),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ του 2009 για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση πλοίων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και παράγραφος 8, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7‑0485/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 81 παράγραφος 2 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0166/2014),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 330, 10.12.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου