Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2004(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0159/2014

Indgivne tekster :

A7-0159/2014

Forhandlinger :

PV 13/03/2014 - 10
CRE 13/03/2014 - 10

Afstemninger :

PV 13/03/2014 - 14.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0247

Vedtagne tekster
PDF 188kWORD 50k
Torsdag den 13. marts 2014 - Strasbourg
Generelle retningslinjer for budgettet for 2015 - Sektion III
P7_TA(2014)0247A7-0159/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2014 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2015, Sektion III – Kommissionen 2014/2004(BUD)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 312 og 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

—  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1),

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2),

—  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014(3) og til de fire tilknyttede fælles erklæringer fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen og den fælles erklæring fra Parlamentet og Kommissionen om betalingsbevillinger,

—  der henviser til forretningsordenens afsnit II, kapitel 7,

—  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0159/2014),

EU-budgettet - Giv borgerne redskaber til at finde en vej ud af krisen

1.  mener, at den europæiske økonomi til trods for de resterende udfordringer viser tegn på genopretning; anerkender de vedvarende økonomiske og budgetære begrænsninger på nationalt plan og medlemsstaternes indsats til fordel for en finanspolitisk konsolidering; mener, at det europæiske budget bør fremme denne tendens ved at øge strategiske investeringer i foranstaltninger med europæisk merværdi for at bidrage til at få den europæiske økonomi tilbage på sporet gennem skabelse af bæredygtig vækst og beskæftigelse og fremme af økonomisk og social samhørighed i hele EU;

2.  fremhæver især betydningen af de europæiske struktur- og investeringsfonde, som udgør en af de største udgiftsblokke i EU-budgettet; understreger, at EU's samhørighedspolitik har bidraget til at opretholde de offentlige investeringer på afgørende økonomiske områder og har sikre håndgribelige resultater lokalt, der kan sætte medlemsstaterne og regionerne i stand til at overvinde den aktuelle krise og opfylde Europa 2020-målene; understreger vigtigheden at kunne tilbyde borgerne redskaber, der kan bidrage til at finde en vej ud af krisen; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at investere i uddannelse og mobilitet, forskning og innovation, SMV'er og iværksætterånd for at fremme EU's konkurrenceevne og bidrage til jobskabelse - især for unge og personer over 50 år;

3.  finder det også vigtigt, at der investeres i andre områder såsom vedvarende energi, den digitale dagsorden, infrastrukturer, informations- og kommunikationsteknologier og konnektivitet på tværs af grænserne samt en kraftigere og mere ihærdig anvendelse af innovative finansielle instrumenter, navnlig hvad angår langsigtede investeringer; fremhæver behovet for at styrke EU's industri som en central drivkraft for skabelse af arbejdspladser og vækst; opfordrer til, at der i bestræbelserne på at skabe en stærk, konkurrencedygtig og uafhængig industri i EU sættes størst fokus på investeringer i innovation;

4.  understreger vigtigheden af at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed til EU's eksterne aktiviteter; minder om EU's og medlemsstaternes internationale forpligtelser til at øge deres udgifter til den statslige udviklingsbistand (ODA) til 0,7 % af BNI og til at nå millenniumudviklingsmålene inden 2015;

5.  fremhæver vigtigheden af at sikre den bedst mulige koordinering mellem på den ene side de forskellige EU-fonde og på den anden side EU-fondene og de afholdte udgifter på nationalt plan for at opnå en optimal udnyttelse af de offentlige midler;

6.  erindrer om den nye aftale om den flerårige finansielle ramme (FFR) for årene 2014-2020, som fastlægger de vigtigste parametre for de årlige budgetter frem til 2020; understreger, at de enkelte årsbudgetter skal være i overensstemmelse med FFR-forordningen og den interinstitutionelle aftale og ikke må bruges som et påskud til at genforhandle FFR; forventer, at Rådet ikke vil forsøge at gennemtvinge snævre fortolkninger af specifikke bestemmelser, navnlig vedrørende arten af og anvendelsesområdet for særlige instrumenter; gentager sin hensigt om at anvende alle de midler, der står til rådighed for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure, for at sikre EU-budgettet den nødvendige fleksibilitet;

7.  understreger, at 2015 er andet år under den nye FFR og vil være vigtigt for en succesfuld gennemførelse af de nye flerårige programmer for 2014-2020; understreger, at det for at undgå hindringer for gennemførelsen af vigtige EU-politikker er nødvendigt, at alle programmer er operationsdygtige og i fuld gang snarest muligt; bemærker, at 2015-budgettet i faste priser vil være mindre end 2013-bugettet; opfordrer i denne sammenhæng Kommissionen og medlemsstaterne til at yde deres bedste for en hurtig vedtagelse af alle partnerskabsaftaler og operationelle programmer i 2014, så der ikke spildes yderligere tid i gennemførelsen af de nye investeringsprogrammer; understreger, at Kommissionen bør give sin fulde opbakning til de nationale forvaltninger i alle led af processen;

8.  erindrer om den aftale, der er indgået i forbindelse med FFR, og som nu gennemføres for første gang i 2014-budgettet, om at fremrykke forpligtelser til specifikke politiske mål i tilknytning til ungdomsarbejdsløshed, forskning, Erasmus+ (især til lærlingeuddannelser) og SMV'er; understreger, at der som led i FFR-aftalen er behov for en lignende tilgang i 2015-budgettet i form af en fremrykning af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (871,4 mio. i 2011-priser) samt af Erasmus+ og COSME (20 mio. EUR hver i 2011-priser); er navnligt bekymret for finansieringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter 2015 og anmoder om, at alle finansieringsmuligheder, herunder også den samlede FFR-margen for forpligtelser, kommer i betragtning til dette formål;

9.  udtrykker imidlertid bekymring for de eventuelle negative konsekvenser ved en yderligere udskydelse af energidelen Connecting Europe-faciliteten i 2015 og opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe passende oplysninger om, hvilken betydning en sådan beslutning vil have for en vellykket lancering af det nye program;

10.  understreger den ekstra gevinst ved at fremskynde investeringerne i disse programmer, som kan hjælpe EU's borgere ud af krisen; opfordrer desuden Kommissionen til at pege på yderligere programmer, der vil kunne komme i betragtning til fremrykning, og som også kan bidrage til dette formål, og som vil være i stand til fuldt ud at udnytte de fremrykkede bevillinger;

11.  understreger endnu en gang, at de seneste konklusioner fra Rådet (19.-20. december 2013) om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og migrationsstrømme vil få indvirkning på EU-budgettet; fastholder sit standpunkt om, at alle yderligere projekter, som Rådet indgår aftale om, skal finansieres med supplerende ressourcer og ikke gennem nedskæringer af eksisterende programmer og instrumenter eller ved at pålægge institutionerne eller andre EU-organer, som i forvejen har nået grænsen for, hvad de kan præstere, yderligere opgaver;

12.  understreger vigtigheden af de decentrale agenturer, som er vitale for gennemførelsen af EU's politikker og programmer; bemærker, at disse decentrale organer gør det muligt at gennemføre massebesparelser ved at samle udgifter, der ellers skulle betales af hver enkelt medlemsstat, og alligevel nå det samme resultat; fremhæver, at det er nødvendigt at vurdere alle agenturer fra sag til sag med tanke på budgetter og menneskelige ressourcer og i budgettet for 2015 og de følgende år sikre dem passende finansielle midler og tilstrækkeligt personale, således at de bliver i stand til at varetage de opgaver, de er blevet pålagt af lovgivningsmyndigheden, ordentligt; understreger derfor, at Kommissionens meddelelse med titlen "Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020" (COM(2013)0519) ikke må danne grundlag for budgetforslaget for agenturerne; understreger desuden betydningen af den nye interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturer, som bør indlede en nærmere og mere permanent overvågning af decentrale agenturer, så der sikres en sammenhængende tilgang; forventer, at de første resultater fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale organer vil ligge klar i god tid før Parlamentets behandling af budgettet;

13.  minder om fælleserklæringen om EU's særlige repræsentanter, hvori Parlamentet og Rådet blev enige om at undersøge bevillingsoverførslerne for Den Europæiske Unions særlige repræsentanter fra Kommissionens budget (sektion III) til budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (sektion X) i forbindelse med budgetproceduren for 2015;

Betalingsbevillinger - EU skal opfylde sine juridiske og politiske forpligtelser

14.  erindrer om, at det samlede niveau for betalingsbevillinger, der blev aftalt for 2014-budgettet, ligger under det niveau, der blev betragtet som nødvendigt og foreslået af Kommissionen i dens oprindelige budgetforslag; konstaterer, at Kommissionen i medfør af den nye FRR-forordning og den nye samlede margen for betalinger skal justere betalingslofterne for 2015 opad med et beløb svarende til differencen mellem gennemførte betalinger i 2014 og betalingsloftet for FRR i 2014; er dybt foruroliget over, at det hidtil usete niveau for udestående regninger ved udgangen af 2013 på i alt 23,4 mia. EUR alene under udgiftsområde 1b ikke kan dækkes under lofterne for 2014; opfordrer derfor til, at passende fleksibilitetsmekanismer mobiliseres til betalinger i 2014; understreger, at end ikke det kan forventes at være tilstrækkeligt til at undgå et stort implementeringsunderskud ved udgangen af 2014; understreger, at den tilbagevendende mangel på betalingsbevillinger har været hovedårsagen til det hidtil usete høje niveau af uindfriede forpligtelser, navnlig i de seneste år;

15.  erindrer om, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ifølge traktaten(4) skal sørge for, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til, at Unionen kan opfylde sine juridiske forpligtelser over for tredjemand; forventer, at Kommissionen i sit budgetforslag foreslår et passende niveau for betalingsbevillinger, der baseret på egentlige overslag og ikke er drevet af politiske hensyn;

16.  fastholder, at der bør gøres brug af alle tilgængelige midler under FFR-forordningen, herunder anvendelse af margenen til uforudsete udgifter og, hvis det fortsat viser sig at være nødvendigt og kun som en sidste udvej, revision af betalingsloftet, for at opfylde Unionens juridiske forpligtelser og undgå at skabe usikkerhed om eller forsinke betalinger til aktørerne, f.eks. forskere, universiteter, nødhjælpsorganisationer, lokale myndigheder og SMV'er, og samtidig reducere omfanget af udestående betalinger ved årets udgang;

17.  understreger, at anvendelse af særlige betalingsinstrumenter (fleksibilitetsinstrumentet, margenen til uforudsete udgifter, EU's Solidaritetsfond, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og nødhjælpsreserven) skal opføres i budgettet uden for betalingsloftet for FFR;

18.  opfordrer Kommissionen til, i betragtning af den alarmerende situation for betalingsbevillingerne til humanitær bistand i starten af 2014, især puklen af betalingsbevillinger på 160 mio. EUR til humanitær bistand, der er blevet fremført fra 2013 til 2014, at træffe alle nødvendige foranstaltninger og til at reagere så hurtigt som muligt for at sikre, at den humanitære bistand fra EU leveres korrekt i 2014; understreger, at niveauet for betalingsbevillinger til humanitær bistand bør følge med den forventede stigning i forpligtelsesbevillingerne, hvilket bør tages i betragtning i budgetforslaget for 2015;

19.  erindrer om den fælles erklæring om betalingsbevillinger og den tosidede erklæring fra Parlamentet og Kommissionen i tilknytning til aftalen om 2014-budgettet; opfordrer Kommissionen til løbende at holde budgetmyndigheden fuldt underrettet om udviklingen i henseende til betalinger og uindfriede forpligtelser i det indeværende år og kræver, at der afholdes regelmæssige interinstitutionelle møder for at overvåge betalingssituationen;

o
o   o

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(3) EUT L 51 af 20.2.2014.
(4) Artikel 323 TEUF.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik