Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2004(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0159/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0159/2014

Συζήτηση :

PV 13/03/2014 - 10
CRE 13/03/2014 - 10

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 14.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0247

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 581kWORD 66k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ
P7_TA(2014)0247A7-0159/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015, τμήμα III – Επιτροπή (2014/2004(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 312 και 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(3) και τις τέσσερις συναφείς κοινές δηλώσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς επίσης και την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για τις πιστώσεις πληρωμών,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0159/2014),

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ – Παροχή εργαλείων στους πολίτες για να βγουν από την κρίση

1.  πιστεύει ότι ενώ εξακολουθούν να πνέουν αντίθετοι άνεμοι, η ευρωπαϊκή οικονομία δείχνει κάποια σημάδια ανάκαμψης, και θεωρεί ότι, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις χρονίζουσες οικονομικές και δημοσιονομικές δυσχέρειες σε εθνικό επίπεδο και τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που καταβάλλουν τα κράτη μέλη, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενθαρρύνει την τάση αυτή με το να αυξήσει τις στρατηγικές επενδύσεις σε ενέργειες με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με σκοπό να ξαναμπεί σε τροχιά η ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση ενώ παράλληλα θα στοχεύει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε όλη την ΕΕ·

2.  τονίζει συγκεκριμένα την σπουδαιότητα των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων επενδύσεων, τα οποία αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα σύνολα δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση των δημόσιων επενδύσεων σε οικονομικούς τομείς ζωτικής σημασίας και έχει επιτύχει απτά αποτελέσματα επί τόπου με τα οποία μπορούν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να ξεπεράσουν τη σημερινή κρίση και να επιτύχουν τους στόχους της Ευρώπης 2020· τονίζει την ανάγκη να δοθούν στους πολίτες τα εργαλεία για να βγουν από την κρίση· τονίζει επ' αυτού την ειδική ανάγκη να γίνουν επενδύσεις σε τομείς όπως η παιδεία και η κινητικότητα, η έρευνα και η καινοτομία, οι ΜΜΕ και η επιχειρηματικότητα, με σκοπό να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να δημιουργηθεί απασχόληση – ιδιαίτερα απασχόληση για τους νέους και για άτομα 50 ετών και άνω·

3.  θεωρεί επίσης σημαντικό να γίνουν επενδύσεις και σε άλλους τομείς όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακό θεματολόγιο, υποδομές, τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και διασυνοριακή συνδεσιμότητα, και εντονότερη και ενισχυμένη χρήση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδιαίτερα όσον αφορά μακροπρόθεσμες επενδύσεις· επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανίας της ΕΕ ως κύριας κινητήριας δύναμης για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για την ανάπτυξη· επιμένει ότι, προκειμένου να καταστεί η βιομηχανία της ΕΕ ισχυρή, ανταγωνιστική και ανεξάρτητη, πρέπει η κύρια έμφαση να δοθεί σε επενδύσεις στην καινοτομία·

4.  υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να εξασφαλισθεί ότι παρέχονται επαρκείς πόροι για τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν διεθνώς η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) στο 0,7% του ΑΕΠ και να υλοποιήσουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας έως το 2015·

5.  επισημαίνει πόση σημασία έχει να εξασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ταμείων της ΕΕ αφενός και μεταξύ των ταμείων της ΕΕ και των εθνικών δαπανών αφετέρου, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση των δημοσίων πόρων·

6.  υπενθυμίζει την πρόσφατη συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 (ΠΔΠ), στο οποίο καθορίζονται οι βασικές παράμετροι για τους ετήσιους προϋπολογισμούς μέχρι το 2020· υπογραμμίζει το γεγονός ότι κάθε ετήσιος προϋπολογισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τον κανονισμό για το ΠΔΠ και τη διοργανική συμφωνία και δεν θα πρέπει να θεωρείται δικαιολογία για εκ νέου διαπραγμάτευση του ΠΔΠ· αναμένει ότι το Συμβούλιο δεν θα επιχειρήσει να επιβάλει περιορισμένες ερμηνείες των ειδικών διατάξεων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη φύση και το πεδίο των ειδικών μέσων· επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να κάνει πλήρη χρήση όλων των μέσων που διατίθενται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός του πλαισίου της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού με σκοπό να προσδώσει στον προϋπολογισμό της ΕΕ την απαραίτητη ευελιξία·

7.  υπογραμμίζει ότι το 2015, ως το δεύτερο έτος του νέου ΠΔΠ, θα είναι σημαντικό για την επιτυχή εφαρμογή των νέων πολυετών προγραμμάτων 2014-2020· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να μην παρεμποδισθεί η εκτέλεση των βασικών πολιτικών της ΕΕ, όλα τα προγράμματα πρέπει να είναι έτοιμα και να τεθούν σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2015 θα είναι χαμηλότερος σε πραγματικές τιμές από τον προϋπολογισμό του 2013· καλεί επειγόντως, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία έγκριση όλων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων το 2014, ούτως ώστε να μην χαθεί κι άλλος χρόνος για την εφαρμογή των νέων επενδυτικών προγραμμάτων· τονίζει ότι έχει σημασία να παράσχει η Επιτροπή πλήρη υποστήριξη στις εθνικές διοικήσεις σε όλα τα στάδια της διεργασίας αυτής·

8.  υπενθυμίζει τη συμφωνία εντός του ΠΔΠ, που εκτελείται για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του 2014, να προβλεφθούν πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για σαφώς προσδιορισμένους στόχους πολιτικής που αφορούν την απασχόληση των νέων, την έρευνα, το ERASMUS+ (ειδικότερα για μαθητείες) και τις ΜΜΕ· τονίζει ότι, ως μέρος της συμφωνίας για το ΠΔΠ, παρόμοια προσέγγιση πρέπει να ακολουθηθεί και για τον προϋπολογισμό του 2015 μέσω προκαταβολικής κάλυψης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (871,4 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2011) καθώς και των Erasmus+ και COSME (20 εκατομμύρια EUR για το καθένα σε τιμές 2011)· ανησυχεί ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων μετά το 2015 και ζητεί να εξετασθούν για το σκοπό αυτό όλες οι χρηματοδοτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού περιθωρίου του ΠΔΠ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

9.  εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του όσον αφορά τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες μιας πρόσθετης μετάθεσης σε μεταγενέστερο χρόνο του ενεργειακού προγράμματος για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» το 2015 και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την επίδραση μιας τέτοιας απόφασης στην επιτυχή εκκίνηση αυτού του νέου προγράμματος·

10.  δίνει έμφαση στην προστιθέμενη αξία της επίσπευσης των επενδύσεων στα προγράμματα αυτά, με σκοπό να βοηθηθούν οι πολίτες της ΕΕ να βγουν από την κρίση· καλεί ακόμη την Επιτροπή να προσδιορίσει άλλα πιθανά προγράμματα, στα οποία θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η πρακτική της προκαταβολικής κάλυψης, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στο σκοπό αυτό και θα είναι επίσης σε θέση να απορροφήσουν πλήρως αυτήν την προκαταβολική κάλυψη·

11.  τονίζει ότι, για άλλη μια φορά, τα τελευταία συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19 και 20 Δεκεμβρίου 2013) σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και τα μεταναστευτικά ρεύματα θα έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με την οποία οιαδήποτε πρόσθετα έργα συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με πρόσθετους πόρους και όχι με περικοπές στα υπάρχοντα προγράμματα και μηχανισμούς, ούτε με την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων σε ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς της ΕΕ που βρίσκονται ήδη στο όριο των δυνατοτήτων τους·

12.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των αποκεντρωμένων οργανισμών, που έχουν ζωτική σημασία για την εκτέλεση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ· παρατηρεί ότι οι οργανισμοί καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας μέσω της συνένωσης εκείνων των δαπανών στις οποίες θα προέβαιναν ειδάλλως χωριστά τα κράτη μέλη επιτυγχάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα· υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν όλοι οι οργανισμοί χωριστά από άποψη προϋπολογισμού και ανθρωπίνων πόρων και να τους παρασχεθούν στον προϋπολογισμό του 2015 και στα επόμενα έτη τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα και το προσωπικό ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιτελούν σωστά τα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η νομοθετική αρχή· τονίζει συνεπώς ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προγραμματισμός των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς την περίοδο 2014-2020» (COM(2013)0519) δεν πρέπει να αποτελέσει τη βάση του σχεδίου προϋπολογισμού όσον αφορά τους οργανισμούς· τονίζει ακόμη τον σημαντικό ρόλο της νέας διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η οποία αναμένεται ότι θα αναλάβει στενότερο και μονιμότερο έλεγχο της ανάπτυξης των αποκεντρωμένων οργανισμών με σκοπό να εξασφαλισθεί συνεκτική προσέγγιση· ευελπιστεί ότι αυτή η ομάδα εργασίας θα δώσει τα πρώτα αποτελέσματα των εργασιών της εγκαίρως για την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο·

13.  υπενθυμίζει την κοινή δήλωση για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ, με την οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να εξετάσουν τη μεταφορά των πιστώσεων για τους ειδικούς εντεταλμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής (Τμήμα ΙΙΙ) στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (Τμήμα Χ) στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2015·

Πιστώσεις πληρωμών - η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκπληρώσει τις νομικές και πολιτικές δεσμεύσεις της

14.  υπενθυμίζει ότι το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που συμφωνήθηκαν για τον προϋπολογισμό του 2014 παραμένει χαμηλότερο από το επίπεδο που θεωρήθηκε απαραίτητο και προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον νέο κανονισμό ΠΔΠ και στο νέο συνολικό περιθώριο πληρωμών, η Επιτροπή θα πρέπει να προσαρμόσει το ανώτατο όριο πληρωμών για το έτος 2015 προς τα άνω κατά ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ των πληρωμών του 2014 που έχουν εκτελεσθεί και του ανώτατου ορίου πληρωμών του ΠΔΠ για το έτος 2014· ανησυχεί πολύ σοβαρά για το γεγονός ότι το άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο εκκρεμών λογαριασμών στο τέλος του 2013, που ανερχόταν σε 23,4 δισεκατομμύρια EUR μόνο στον τομέα 1β, δεν μπορεί να καλυφθεί εντός των ανώτατων ορίων του 2014· ζητεί την κινητοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών ευελιξίας για πληρωμές το 2014 και τονίζει ότι ακόμη κι αυτό δεν αναμένεται να είναι αρκετό για να αποφευχθεί το μεγάλο έλλειμμα εκτέλεσης στο τέλος του 2014· υπογραμμίζει ότι οι περιοδικώς επαναλαμβανόμενες ελλείψεις πιστώσεων πληρωμών είναι η κύρια αιτία του άνευ προηγουμένου υψηλού επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL) ειδικά κατά τα τελευταία έτη·

15.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη(4) "το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων"· αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει στο σχέδιο προϋπολογισμού της κατάλληλο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών, βάσει πραγματικών προβλέψεων και όχι βάσει πολιτικών σκοπιμοτήτων·

16.  επιμένει να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα δυνάμει του κανονισμού ΠΔΠ, μεταξύ άλλων το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες και, εάν εξακολουθεί να είναι απαραίτητο και μόνον σε ύστατη ανάγκη, η αναθεώρηση του ανώτατου ορίου πληρωμών, με σκοπό να εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης και να μην τεθούν σε κίνδυνο ή να μην καθυστερήσουν οι πληρωμές προς όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως ερευνητές, πανεπιστήμια, οργανισμοί παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, τοπικές αρχές και ΜΜΕ, και ταυτόχρονα να μειωθεί το ποσό των εκκρεμών στο τέλος του έτους πληρωμών·

17.  επιμένει ότι η χρήση όλων των ειδικών μέσων πληρωμών (μηχανισμός ευελιξίας, περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας) πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό επί πλέον του ανώτατου ορίου πληρωμών ΠΔΠ·

18.  ζητεί από την Επιτροπή, έχοντας υπόψη την ανησυχητική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πιστώσεις πληρωμών στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας μόλις στις αρχές του 2014, ειδικότερα τις καθυστερημένες πιστώσεις πληρωμών ύψους 160 εκατομμυρίων EUR για ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρθηκαν από το 2013 στο 2014, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να ενεργήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να διασφαλίσει την δέουσα διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ για το 2014· τονίζει ότι το ύψος των πιστώσεων πληρωμών για ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να προσαρμοσθεί στην πιθανή αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, πράγμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015·

19.  υπενθυμίζει την κοινή δήλωση για τις πιστώσεις πληρωμών και τη διμερή δήλωση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2014· καλεί την Επιτροπή να τηρεί πλήρως ενήμερη την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις εξελίξεις των πληρωμών και των RAL σε όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και επιμένει ότι θα πρέπει να διεξάγονται τακτικές διοργανικές συνεδριάσεις προς παρακολούθηση της κατάστασης των πληρωμών·

o
o   o

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(4) Άρθρο 323 της ΣΛΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου