Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2004(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0159/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0159/2014

Rasprave :

PV 13/03/2014 - 10
CRE 13/03/2014 - 10

Glasovanja :

PV 13/03/2014 - 14.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0247

Usvojeni tekstovi
PDF 462kWORD 58k
Četvrtak, 13. ožujka 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Opće smjernice za proračun za 2015. - Dio III.
P7_TA(2014)0247A7-0159/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2015., Dio III. – Komisija (2014/2004(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 312. i 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(1),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju(2),

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(3) i četiri povezane zajedničke izjave Parlamenta, Vijeća i Komisije kao i zajedničku izjavu Parlamenta i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanja,

–  uzimajući u obzir glavu II. poglavlje 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A7‑0159/2014),

Proračun EU-a – opskrbljivanje građana sredstvima za izlazak iz krize

1.  smatra da, unatoč ponekim preostalim poteškoćama, europsko gospodarstvo pokazuje znakove oporavka te smatra da, iako postoje trajna gospodarska i proračunska ograničenja na nacionalnoj razini te pokušaji fiskalne konsolidacije u državama članicama, europski proračun može biti snažan alat za povećanje strateških ulaganja s dodanom vrijednosti na europskoj razini te za pokretanje europskog gospodarstva stvaranjem održivog rasta i radnih mjesta uz istodobno promicanje konkurentnosti te povećanje gospodarske i društvene kohezije diljem EU-a;

2.  posebno ističe važnost europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), koji sačinjavaju jedan od najvećih skupova rashoda u sklopu proračuna EU-a; ističe činjenicu da je kohezijska politika EU-a bila ključna u održavanju javnih ulaganja u najvažnija gospodarska područja te je ostvarivala opipljive rezultate na terenu kojima se mogu ojačati države članice i regije da bi prebrodile trenutnu krizu i ostvarile ciljeve Europe 2020.; ističe potrebu da se građanima pruže sredstva za izlazak iz krize; ističe u tom pogledu posebnu potrebu za ulaganjem u područja poput obrazovanja i mobilnosti, istraživanja i inovacija, MSP-ova i poduzetništva radi poticanja konkurentnosti EU-a i doprinošenja stvaranju radnih mjesta, osobito kad je riječ o zapošljavanju mladih i starijih od 50 godina;

3.  također smatra da je važno ulagati u druga područja kao što su obnovljivi izvori energije, digitalne strategije, infrastruktura, informacijske i komunikacijske tehnologije te prekogranična povezanost te jače i unaprjeđenije korištenje „inovativnim financijskim instrumentima”, posebno kad je riječ o dugoročnim ulaganjima; ističe potrebu za time da se ojača industrija EU-a kao središnji pokretač stvaranja radnih mjesta i rasta; traži da radi stvaranja jake, konkurentne i neovisne industrije EU-a glavno težište bude na ulaganjima u inovacije;

4.  ističe važnost osiguravanja dostatnih sredstava za vanjsko djelovanje EU-a; podsjeća na međunarodnu obvezu EU-a i država članica da povećaju svoju potrošnju za službenu razvojnu pomoć na 0,7 % BND-a te da ostvare milenijske razvojne ciljeve do 2015.;

5.  ustraje na važnosti osiguravanja najbolje moguće usklađenosti različitih financijskih sredstava Unije s jedne strane, te financijskih sredstava Unije i troškova ostvarenih na nacionalnoj razine s druge strane kako bi se javna sredstva koristila na najbolji mogući način;

6.  podsjeća na nedavni sporazum o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2014. ‒ 2020. kojim se utvrđuju glavni parametri za godišnje proračune do 2020.; naglašava činjenicu da svaki godišnji proračun mora biti usklađen s Uredbom o VFO-u i Međuinstitucionalnim sporazumom te se ne smije smatrati izgovorom za postizanje novog dogovora o VFO-u; očekuje da Vijeće neće pokušati nametnuti ograničena tumačenja posebnih odredbi, osobito u pogledu prirode i područja primjene posebnih instrumenata; ponavlja svoju namjeru da se u potpunosti iskoriste sva sredstva na raspolaganju proračunskom tijelu u okviru postupka donošenja godišnjeg proračuna kako bi se proračunu EU-a dala potrebna fleksibilnost;

7.  ističe da će 2015., kao druga godina novog VFO-a, biti važna za uspješnu provedbu novih višegodišnjih programa 2014. ‒ 2020.; ističe činjenicu da radi sprečavanja kočenja provedbe ključnih politika EU-a svi programi moraju biti operativni i u punom zamahu što je prije moguće; primjećuje da će proračun za 2015. biti niži u stvarnim iznosima od onoga za 2013.; potiče u tom kontekstu Komisiju i države članice da učine najveće napore da bi osigurale brzo donošenje svih sporazuma o partnerstvu i operativnih programa u 2014., kako se ne bi izgubilo dodatno vrijeme u provođenju novih investicijskih programa; ističe važnost pune podrške Komisije nacionalnim upravnim tijelima u svim fazama ovog procesa;

8.  podsjeća na sporazum u okviru VFO-a koji se po prvi put primjenjuje u sklopu proračuna za 2014. radi ranijeg preuzimanja obveza za određene ciljeve politika koji se odnose na zapošljavanje mladih, istraživanje, Erasmus +, posebno na naukovanje u osposobljavanju radne snage, te na MSP-ove; naglašava da se, kao dio sporazuma o VFO-u, sličan pristup treba usvojiti za proračun za 2015. pojačanim financiranjem Inicijative za zapošljavanje mladih (871,4 milijuna EUR u cijenama iz 2011.) kao i programa Erasmus + i COSME (20 milijuna EUR za svaki programa u cijenama iz 2011.); posebno je zabrinut za financiranje Inicijative za zapošljavanje mladih nakon 2015. te zahtijeva da se za tu svrhu razmotre sve mogućnosti financiranja, uključujući ukupnu razliku od gornje granice za obveze u VFO-u;

9.  izražava međutim svoju zabrinutost zbog mogućih negativnih posljedica dodatne preraspodjele sredstava za energetski program instrumenta za povezivanje Europe u 2015. te poziva Komisiju da pruži odgovarajuće informacije o tome kako bi takva odluka utjecala na uspješno pokretanje novog programa;

10.  naglašava dodanu vrijednost toga da se ulaganja u ove programe izvrše što je ranije moguće kako bi se građanima EU-a pomoglo da izađu iz krize; usto poziva Komisiju da utvrdi ostale moguće programe koji bi mogli imati koristi od pojačanog financiranja te tako doprinijeti ostvarivanju tog cilja i istodobno u potpunosti iskoristiti takva pojačana ulaganja;

11.  ističe još jedanput da će posljednji zaključak Europskog vijeća, od 19. i 20. prosinca 2013. o Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici i migracijskim tokovima, utjecati na proračun EU-a; ponavlja stajalište da se svaki dodatni projekt koji Europsko vijeće odobri treba financirati dodatnim sredstvima, a ne rezovima u postojećim programima i instrumentima, ni dodjeljivanjem dodatnih zadataka institucijama ili drugima tijelima EU-a koja već dosežu granice svojih kapaciteta;

12.  naglašava važnost decentraliziranih agencija, koje su od ključne važnosti za provedbu politika i programa EU-a; primjećuje da one omogućavaju ostvarivanje ekonomija razmjera povezivanjem troškova koje bi inače, uz postizanje istog rezultata, napravila svaka država članica posebno ; ističe potrebu za ocjenjivanjem svih agencija pojedinačno u smislu proračuna i ljudskih resursa te da se za njih predvide dostatna financijska sredstva i osoblje u proračunu za 2015. i nadolazećim godinama kako bi mogle primjereno obavljati zadatke koje su im povjerila zakonodavna tijela; stoga naglašava da Komunikacija Komisije „Programiranje ljudskih i financijskih resursa za decentralizirane agencije u razdoblju 2014. – 2020.” (COM(2013)0519) ne smije biti temelj za nacrt proračuna glede agencija; usto naglašava važnu ulogu nove međuinstitucionalne radne skupine o decentraliziranim agencijama koja bi trebala pobliže i dosljednije ispitati razvoj agencija s ciljem osiguravanja usklađenog pristupa; očekuje da će navedena radna skupina prve rezultate isporučiti na vrijeme za čitanje proračuna u Parlamentu;

13.  podsjeća na zajedničku izjavu o posebnim predstavnicima EU-a, u kojoj su se Parlament i Vijeće složili da razmotre prijenos odobrenih sredstava za posebne predstavnike EU-a iz proračuna Komisije (dio III.) u proračun Europske službe za vanjsko djelovanje (dio X.) u kontekstu postupka donošenja proračuna za 2015.;

Odobrena sredstva za plaćanja – EU mora ispuniti svoje pravne i političke obveze

14.  podsjeća da je ukupna razina dogovorenih odobrenih sredstva za plaćanja u proračunu za 2014. i dalje ispod razine koja se smatra potrebnom i koju je Komisija predložila u izvornom nacrtu proračuna; primjećuje da, kako je predviđeno novom ukupnom razlikom od gornje granice za plaćanja u novoj Uredbi o VFO-u, Komisija prilagođava gornju granicu za plaćanja za 2015. naviše za iznos jednak razlici između izvršenih plaćanja u 2014. i gornje granice za plaćanje u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za 2014.; izražava duboku zabrinutost zbog dosad nezabilježenih razina nepodmirenih računa na kraju 2013., koji iznose 23,4 milijarde EUR samo u okviru stavka 1.b, a koji se ne mogu podmiriti u okviru gornjih granica za 2014.; poziva na mobilizaciju odgovarajućih mehanizama fleksibilnosti u plaćanjima u 2014. te ističe da se očekuje da čak ni to neće biti dovoljno da se izbjegne nepotpuno izvršenje na kraju 2014.; naglašava činjenicu da je stalni manjak odobrenih sredstava za plaćanja bio glavni uzrok nezabilježeno visokih razina nepodmirenih preuzetih obveza, posebno posljednjih godina;

15.  podsjeća da prema Ugovoru(4) „Europski parlament, Vijeće i Komisija osiguravaju da Unija na raspolaganju ima financijska sredstva koja joj omogućuju ispunjavanje njezinih pravnih obveza u odnosu na treće”; očekuje od Komisije da na temelju stvarnih predviđanja, a ne političkih motiviranih razmatranja, u okviru nacrta proračuna predloži primjerenu razinu odobrenih sredstava za plaćanja;

16.  ustraje na korištenju svim mogućim sredstvima u okviru Uredbe o VFO-u, uključujući korištenje rezervom za nepredviđene izdatke i, ako se to i dalje pokaže potrebnim i samo kao krajnje rješenje, revizijom gornje granice plaćanja, radi izvršenja pravnih obveza Unija te kako se ne bi dovela u pitanje ili odgodila plaćanja svim zainteresiranim stranama kao što su istraživači, sveučilišta, organizacije humanitarne pomoći, lokalne vlasti i MSP-ovi, ali i da se istodobno snizi razina nepodmirenih plaćanja na kraju godine;

17.  ustraje na tome da se korištenje svim posebnim instrumentima za plaćanja (instrument fleksibilnosti, rezerva za nepredviđene izdatke, Fond solidarnosti EU-a, Europski fond za prilagodbu globalizaciji i pričuva za pomoć u nuždi) mora unijeti u proračun iznad gornjih granica za plaćanja predviđenih u VFO-u;

18.  uzimajući u obzir alarmantnu situaciju s odobrenim sredstvima za plaćanja u humanitarnoj pomoći na samom početku 2014., a posebno zaostatak u odobrenim sredstvima za plaćanja od 160 milijuna EUR za humanitarnu pomoć prenesen iz 2013. u 2014., poziva Komisiju da poduzme sve potrebne mjere i reagira što je brže moguće kako bi osigurala odgovarajuću isporuku humanitarne pomoći EU-a u 2014.; ističe da bi razina odobrenih sredstava za plaćanja za humanitarnu pomoć trebala odgovarati vjerojatnom rastu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, što bi trebalo uzeti u obzir u nacrtu proračuna za 2015.;

19.  podsjeća na zajedničku izjavu o odobrenim sredstvima za plaćanja i bilateralnu izjavu Parlamenta i Komisije u okviru sporazuma o proračunu za 2014.; poziva Komisiju da u cijelosti obavještava proračunsko tijelo o događanjima u vezi s plaćanjima i stanju nepodmirenih obveza tijekom čitave tekuće godine, te ustraje na tome da se trebaju održavati redoviti međuinstitucionalni sastanci radi praćenja situacije u vezi s plaćanjima;

o
o   o

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) SL L 51, 20.2.2014.
(4) Članak 323. UFEU-a.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti