Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2004(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0159/2014

Predkladané texty :

A7-0159/2014

Rozpravy :

PV 13/03/2014 - 10
CRE 13/03/2014 - 10

Hlasovanie :

PV 13/03/2014 - 14.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0247

Prijaté texty
PDF 518kWORD 58k
Štvrtok, 13. marca 2014 - Štrasburg
Všeobecné usmernenia pre rozpočet na rok 2015 – Oddiel III
P7_TA(2014)0247A7-0159/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2014 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2015, oddiel III – Komisia (2014/2004(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 312 a 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1),

–  so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európske únie na rozpočtový rok 2014(3) a štyri súvisiace spoločné vyhlásenia, na ktorých sa dohodli Parlament, Rada a Komisia, ako aj na spoločné vyhlásenie Parlamentu a Komisie o platobných rozpočtových prostriedkoch,

–  so zreteľom na hlavu II kapitolu 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0159/2014),

Rozpočet EÚ – poskytnúť občanom nástroj na ukončenie krízy

1.  domnieva sa, že napriek niektorým pretrvávajúcim problémom preukazuje európske hospodárstvo určité znaky oživenia, a zastáva názor, že aj keď na úrovni členských štátov pretrvávajú hospodárske a rozpočtové obmedzenia a členské štáty vynakladajú úsilie o fiškálnu konsolidáciu, európsky rozpočet musí podporiť tento trend posilnením strategických investícií do akcií s európskou pridanou hodnotou s cieľom vrátiť európske hospodárstvo na správnu cestu, vytvoriť udržateľný rast a zamestnanosť a zároveň podporiť konkurencieschopnosť a zvýšiť hospodársku a sociálnu súdržnosť v celej EÚ;

2.  zdôrazňuje najmä význam európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré tvoria jednu z najväčších osobitných skupín výdavkov v rozpočte Únie; podčiarkuje skutočnosť, že politika súdržnosti EÚ je kľúčová pre zachovanie verejných investícií do dôležitých oblastí hospodárstva a dosiahla hmatateľné výsledky v praxi, ktoré môžu pomôcť členským štátom a regiónom prekonať súčasnú krízu a splniť ciele programu Európa 2020; zdôrazňuje potrebu poskytnúť občanom nástroj na ukončenie krízy; zdôrazňuje v tejto súvislosti osobitnú potrebu investovať do oblastí ako vzdelávanie a mobilita, výskum a inovácia, MSP a podnikanie s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ a prispieť k tvorbe pracovných miest – najmä pre mladých ľudí a osoby nad 50 rokov;

3.  považuje takisto za dôležité investovať do oblastí ako obnoviteľné zdroje energie, digitálny program, infraštruktúra, informačné a komunikačné technológie a cezhraničné prepojenia, a do silnejšieho a zlepšeného používania inovačných finančných nástrojov, najmä pokiaľ ide o dlhodobé investície; zdôrazňuje potrebu posilniť priemysel EÚ ako kľúčovú hybnú silu tvorby pracovných miest a rastu; nalieha, aby sa s cieľom posilniť priemysel EÚ a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a nezávislosť kládol dôraz najmä na investície do inovácie;

4.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby bolo dostupné dostatočné množstvo zdrojov pre vonkajšie činnosti EÚ; pripomína EÚ a jej členským štátom ich medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o zvýšenie výdavkov na oficiálnu rozvojovú pomoc na 0,7 % HND a splnenie miléniových rozvojových cieľov do roku 2015;

5.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť čo najlepšiu koordináciu medzi rôznymi fondmi EÚ na jednej strane, a medzi fondmi EÚ a výdavkami na úrovni členských štátov na strane druhej, s cieľom optimalizovať použitie verejných zdrojov;

6.  pripomína nedávnu dohodu o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 (VFR), v ktorom sú vymedzené hlavné parametre pre ročné rozpočty do roku 2020; zdôrazňuje skutočnosť, že každý ročný rozpočet musí byť v súlade s nariadením o VFR a medziinštitucionálnou dohodou a nemal by sa považovať za dôvod opätovne rokovať o VFR; očakáva, že Rada sa nebude snažiť zaviesť obmedzený výklad konkrétnych ustanovení, najmä pokiaľ ide o povahu a rozsah pôsobnosti osobitných nástrojov; opäť zdôrazňuje svoj zámer plne využiť všetky prostriedky, ktoré sú dostupné rozpočtovému orgánu, v rámci ročného rozpočtového postupu, s cieľom zabezpečiť potrebnú flexibilitu rozpočtu EÚ;

7.  zdôrazňuje že, ako druhý rok v rámci nového VFR, rok 2015 bude významný, pokiaľ ide o úspešné vykonávanie nového viacročného programu na roky 2014 – 2020; podčiarkuje skutočnosť, že s cieľom nebrániť vykonávaniu kľúčových politík Únie je potrebné, aby sa všetky programy začali naplno čo najskôr; poznamenáva, že rozpočet na rok 2015 bude v skutočnosti nižší ako rozpočet na rok 2013; nalieha v tejto súvislosti na Komisiu a členské štáty, aby vynaložili všetko úsilie o rýchle prijatie všetkých dohôd o partnerstve a operačných programov v roku 2014, aby sa nepremrhal žiaden čas pri plnení nových investičných programov; zdôrazňuje význam úplnej podpory Komisie vládam členských štátov vo všetkých fázach tohto procesu;

8.  pripomína dohodu, ktorá je súčasťou VFR a ktorá sa po prvý krát vykonáva v rámci rozpočtu na rok 2014, podľa ktorej sa viazané rozpočtové prostriedky pre stanovené ciele politík, ktoré súvisia so zamestnanosťou mladých ľudí, výskumom, Erasmus+, najmä pre učňovské vzdelávanie, a MSP, vyčlenia na úvod obdobia čerpania; zdôrazňuje, že v rámci dohody o VFR je potrebné uplatniť podobný prístup v prípade rozpočtu na rok 2015 prostredníctvom vyčlenenia rozpočtových prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (871,4 milióna EUR podľa cien z roku 2011) ako aj na Erasmus+ a COSME (20 miliónov EUR pre každý program podľa cien z roku 2011) na úvod obdobia čerpania; je obzvlášť znepokojený financovaním iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí po roku 2015 a požaduje, aby sa na tento účel zvážili všetky možnosti financovania vrátane globálnej rezervy v rámci VFR v záväzkoch;

9.  vyjadruje však znepokojenie nad možnými nepriaznivými účinkami dodatočného presunutia prostriedkov na začiatok obdobia v prípade programu v oblasti energetiky Nástroj na prepájanie Európy (NPE) v roku 2015 a vyzýva Komisiu, aby poskytla príslušné informácie o tom, ako takéto rozhodnutie ovplyvní úspešné spustenie tohto nového programu;

10.  zdôrazňuje pridanú hodnotu skorších investícií v týchto programoch s cieľom pomôcť občanom EÚ prekonať krízu; vyzýva Komisiu, aby určila ďalšie možné programy, pre ktoré by vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na úvod obdobia mohlo byť výhodné, ktoré by prispeli k tomuto zámeru a ktoré by takisto boli schopné naplno absorbovať takéto skoršie čerpanie prostriedkov;

11.  opätovne zdôrazňuje, že najnovšie závery Európskej rady (z 19. a 20. decembra 2013) o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike a toku migrácie budú mať vplyv na rozpočet Únie; opakuje svoju pozíciu, že akékoľvek ďalšie projekty schválené Európskou radou musia byť financované z dodatočných zdrojov, a nie prostredníctvom škrtov v existujúcich programoch a nástrojoch, ani delegovaním ďalších úloh na inštitúcie alebo iné orgány EÚ, ktorých kapacity sú už plné;

12.  zdôrazňuje význam decentralizovaných agentúr, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie politík a programov EÚ; pripomína, že umožňujú dosiahnuť úspory z rozsahu spojením výdavkov, ktoré by inak vynaložil každý členský štát, pričom sa dosiahne rovnaký výsledok; zdôrazňuje potrebu hodnotiť všetky agentúry od prípadu k prípadu z hľadiska rozpočtových a ľudských zdrojov a poskytnúť im v rámci rozpočtu na rok 2015 a na ďalšie roky primerané finančné a ľudské zdroje, aby mohli poriadne plniť úlohy, ktorými ich poveril zákonodarný orgán; zdôrazňuje preto, že oznámenie Komisie s názvom Plánovanie ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020 (COM(2013)0519) nesmie byť základom pre návrh rozpočtu pokiaľ ide o agentúry; zdôrazňuje tiež dôležitú úlohu novej medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre decentralizované agentúry, ktorá by mala vykonávať dôkladnejšiu a neustálu kontrolu vývoja v agentúrach s cieľom zabezpečiť súdržný prístup; očakáva prvé výsledky tejto pracovnej skupiny včas pred čítaním rozpočtu v Parlamente;

13.  pripomína spoločné vyhlásenie o osobitných zástupcoch EÚ, v ktorom Parlament a Rada súhlasili s preskúmaním presunu rozpočtových prostriedkov pre osobitných zástupcov Európskej únie z rozpočtu Komisie (oddiel III) do rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (oddiel X) v súvislosti s rozpočtovým postupom na rok 2015;

Platobné rozpočtové prostriedky – EÚ musí plniť svoje právne a politické záväzky

14.  pripomína, že celková výška platobných rozpočtových prostriedkov dohodnutá pre rozpočet na rok 2014 je nižšia, ako sa považuje za potrebné, a ako navrhla Komisia v pôvodnom návrhu rozpočtu; konštatuje, že podľa nového nariadenia o VFR a vzhľadom na celkovú rezervu pre platby by Komisia mala upraviť strop platieb na rok 2015 smerom nahor o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi vykonanými platbami v roku 2014 a stropom platieb podľa VFR na rok 2014; vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že bezprecedentne vysoké nesplatené účty ku koncu roka 2013, ktoré predstavujú sumu 23,4 miliardy EUR len čo sa týka okruhu 1b, sa nedajú pokryť v rámci stropov na rok 2014; požaduje mobilizáciu vhodných nástrojov flexibility v rámci platieb na rok 2014 a zdôrazňuje, že ani tie podľa očakávaní nebudú dostatočné na to, aby sa predišlo vysokému deficitu na konci roka 2014; zdôrazňuje skutočnosť, že opakujúci sa nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov je hlavnou príčinou bezprecedentne vysokých nesplatených záväzkov, najmä v posledných rokoch;

15.  Pripomína, že podľa zmluvy(4) „Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám“; očakáva, že Komisia v návrhu rozpočtu navrhne primeranú výšku PRP na základe skutočných predpovedí a nie na základe politických rozhodnutí;

16.  nástojí na tom, aby sa využili všetky dostupné prostriedky podľa nariadenia o VFR vrátane využitia mimoriadnej rezervy a, ak sa to ešte ukáže ako potrebné a len ako posledná možnosť, revízie stropov platieb s cieľom splniť právne záväzky Únie a neohrozovať alebo neodkladať platby určené všetkým zainteresovaným stranám, ako sú výskumníci, univerzity, organizácie humanitárnej pomoci, miestne orgány a MSP a zároveň aby sa znížila výška nesplatených koncoročných platieb;

17.  nástojí na tom, že použitie všetkých špeciálnych nástrojov v rámci platieb (nástroj flexibility, mimoriadna rezerva, Fond solidarity EÚ, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a rezerva na núdzovú pomoc) musí byť zapísané do rozpočtu nad rámec stropu pre platby VFR;

18.  vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na znepokojujúci stav, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky určené na humanitárnu pomoc na začiatku roka 2014, najmä neuhradené platby vo výške 160 mil. EUR na humanitárnu pomoc prenesené z roku 2013 do roku 2014, prijala všetky potrebné opatrenia a čo najrýchlejšie reagovala s cieľom zabezpečiť riadne plnenie humanitárnej pomoci EÚ v roku 2014; zdôrazňuje, že úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na humanitárnu pomoc by mala sledovať pravdepodobný rast viazaných rozpočtových prostriedkov, čo treba zohľadniť v návrhu rozpočtu na rok 2015;

19.  pripomína spoločné vyhlásenie o platobných rozpočtových prostriedkoch a bilaterálne vyhlásenie Parlamentu a Komisie v rámci dohody o rozpočte na rok 2014; vyzýva Komisiu, aby plne informovala rozpočtový orgán o vývoji platieb a nevyčerpaných viazaných rozpočtových prostriedkov počas celého roka a naliehavo žiada, aby sa konali pravidelné medziinštitucionálne stretnutia s cieľom monitorovať situáciu platieb;

o
o   o

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(4) Článok 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia