Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2627(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0263/2014

Forhandlinger :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Afstemninger :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0248

Vedtagne tekster
PDF 132kWORD 57k
Torsdag den 13. marts 2014 - Strasbourg
Russisk invasion af Ukraine
P7_TA(2014)0248RC-B7-0263/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2014 om Ruslands invasion af Ukraine (2014/2627(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik, om det østlige partnerskab og om Ukraine og navnlig til sin beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Ukraine(1),

—  der henviser til sin beslutning af 12. december 2013 om udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine(2),

—  der henviser til sin beslutning af 6. februar 2014 om topmødet mellem EU og Rusland(3),

—  der henviser til konklusionerne fra Udenrigsrådets ekstraordinære møde om Ukraine den 3. marts 2014,

—  der henviser til Det Nordatlantiske Råds erklæring af 4. marts 2014,

—  der henviser til stats- og regeringschefernes erklæring om Ukraine efter Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om Ukraine den 6. marts 2014,

—  der henviser til artikel 2, stk. 4, i De Forenede Nationers pagt,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den russiske aggression i forbindelse med invasionen af Krim er en krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet, strider mod folkeretten og er et brud på Ruslands forpligtelser som medunderskriver af Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier for Ukraine, hvorved Rusland garanterede, at det ville respektere Ukraines territoriale integritet og suverænitet;

B.  der henviser til, at prorussiske bevæbnede mænd og russiske soldater har besat centrale bygninger i Krims hovedstad, Simferopol, samt vigtige ukrainske anlæg og strategiske mål i Krim, herunder mindst tre lufthavne; der henviser til, at de fleste ukrainske militære enheder på halvøen er blevet omringet, men har nægtet at overgive sig; der henviser til, at der siden krisen brød ud er blevet indsat et betydeligt antal yderligere russiske tropper i Ukraine;

C.  der henviser til, at det russiske lederskabs argumenter til støtte for denne aggression er helt uden holdepunkter og ude af trit med realiteterne i Ukraine, eftersom der ikke har været nogen tilfælde overhovedet af angreb på eller intimidering af russiske eller etniske russiske borgere i Krim;

D.  der henviser til, at de selvbestaltede og illegitime myndigheder i Krim den 6. marts 2014 besluttede at anmode Rusland om at indlemme Krim i Den Russiske Føderation og indkaldte til en folkeafstemning den 16. marts 2014 om Krims løsrivelse fra Ukraine, hvorved de krænkede både Ukraines og Krims forfatninger;

E.  der henviser til, at den russiske premierminister har bekendtgjort planer om en hurtig iværksættelse af procedurer for russisktalende personer i udlandet, der ønsker at erhverve russisk statsborgerskab;

F.  der henviser til, at Den Russiske Føderations Føderale Råd den 1. marts 2014 godkendte indsættelsen af russiske føderale styrker i Ukraine for at beskytte Ruslands og de russisktalendes interesser i Krim og i hele landet;

G.  der henviser til, at der er behov for en kraftig international diplomatisk indsats på alle niveauer og for en forhandlingsproces for at nedtrappe situationen, lette spændingerne, forhindre, at krisen kommer ud af kontrol, og sikre et fredeligt udfald; der henviser til, at EU skal reagere effektivt, således at Ukraine fuldt ud kan udøve sin suverænitet og territoriale integritet uden eksternt pres;

H.  der henviser til, at de 28 stats- og regeringschefer fra EU har udsendt en skarp advarsel om implikationerne af de russiske tiltag og har truffet afgørelse om at suspendere de bilaterale drøftelser med Rusland om visumspørgsmål og forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale og endvidere om at suspendere EU-institutionernes deltagelse i forberedelserne af G8-topmødet, der er berammet til at finde sted i Sochi i juni 2014;

1.  fordømmer kraftigt den russiske aggression i forbindelse med invasionen af Krim, som er en uadskillelig del af Ukraine og anerkendt som sådan af Den Russiske Føderation og det internationale samfund; opfordrer til en øjeblikkelig deeskalering af krisen med omgående tilbagetrækning af alle militære styrker, der opholder sig illegalt på ukrainsk territorium, og opfordrer indtrængende til nøje overholdelse af folkeretten og de gældende konventionsfastsatte forpligtelser;

2.  erindrer om, at disse handlinger er i klar modstrid med FN-pagten, OSCE's Helsingforsslutakt, Europarådets statut, Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier fra 1994, den bilaterale venskabs-, samarbejds- og partnerskabstraktat fra 1997, aftalen fra 1997 om status og betingelser for tilstedeværelsen af den russiske Sortehavsflåde på Ukraines territorium og Ruslands internationale forpligtelser; anser Ruslands handlinger for at være en trussel mod sikkerheden i EU; beklager Den Russiske Føderations beslutning om ikke at deltage i det møde om Ukraines sikkerhed, som underskriverne af memorandummet har indkaldt til, og som er berammet til at finde sted den 5. marts 2014 i Paris;

3.  fremhæver den omstændighed, at Rusland, De Forenede Stater og Det Forenede Kongerige stillede garantier for Ukraines territoriale integritet i Budapestmemorandummet, som de underskrev sammen med Ukraine, og påpeger, at Den Autonome Republik Krim ifølge den ukrainske forfatning kun kan afholde folkeafstemninger om regionale anliggender og ikke om ændringer af Ukraines internationalt anerkendte grænser; understreger, at en folkeafstemning om tiltrædelse af Den Russiske Føderation derfor må anses for illegitim og ulovlig, hvilket også gælder enhver anden folkeafstemning, der strider mod den ukrainske forfatning og folkeretten; har samme opfattelse for så vidt angår Krims illegitime og selvbestaltede myndigheders beslutning om at erklære landets uafhængighed den 11. marts 2014;

4.  fremhæver behovet for, at EU og dets medlemsstater taler til Rusland med én stemme og støtter et forenet Ukraines ret til frit at bestemme sin fremtid; glæder sig derfor over og støtter kraftigt den fælles erklæring fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 6. marts 2014, der fordømte den russiske aggression og støttede op om Ukraines territoriale integritet, enhed, suverænitet og uafhængighed; opfordrer til et tæt transatlantisk samarbejde om de videre skridt hen imod en løsning på krisen;

5.  fordømmer den officielle russiske doktrin – i henhold til hvilken Kreml hævder at have ret til med magt at intervenere i suveræne nabostater for at "beskytte" derboende russiske landsmænd – som værende i strid med folkeretten og den internationale adfærdskodeks; påpeger, at denne doktrin er ensbetydende med ensidigt at bemægtige sig positionen som den højeste dommer over folkeretten og har været brugt som begrundelse for mangfoldige politiske, økonomiske og militære interventioner;

6.  erindrer om, at hovedparten af befolkningen i Krim i den landsdækkende folkeafstemning om uafhængighed i Ukraine i 1991 stemte for uafhængighed;

7.  understreger sin overbevisning om, at etablering af en konstruktiv dialog er den bedste vej frem for at løse enhver konflikt og sikre stabilitet i Ukraine på lang sigt; roser den ukrainske regerings ansvarlige, velovervejede og beherskede håndtering af denne alvorlige krise, hvor landets territoriale integritet og suverænitet står på spil; opfordrer det internationale samfund til at stå fast ved og støtte Ukraine;

8.  afviser Ruslands erklærede mål om at beskytte den russisktalende befolkning i Krim som værende uden ethvert holdepunkt, da denne befolkningsgruppe ikke har oplevet - og ikke oplever - nogen diskrimination overhovedet; forkaster på det kraftigste russisk propagandas ærekrænkende beskrivelse af demonstranter mod Janukovitjs politik som fascister;

9.  opfordrer til en fredelig løsning på den aktuelle krise og fuld respekt for de folkeretlige principper og forpligtelser; er af den opfattelse, at situationen må bringes under kontrol og yderligere nedtrappes for at undgå en militær konfrontation i Krim;

10.  understreger, at international observation og mægling er af allerstørste betydning; opfordrer EU- institutionerne og medlemsstaterne til at være klar til at udtømme alle diplomatiske og politiske muligheder og arbejde utrætteligt sammen med alle relevante internationale organisationer såsom FN, OSCE og Europarådet for at sikre en fredelig løsning, som skal være baseret på Ukraines suverænitet og territoriale integritet; opfordrer derfor til deployering af en fuldt udbygget OSCE-overvågningsmission i Krim;

11.  glæder sig over det initiativ, der er taget til at etablere en kontaktgruppe under OSCE's auspicier, men beklager, at væbnede grupper den 6. marts 2014 forhindrede en OSCE-observatørdelegation i at rejse ind i Krim; kritiserer de russiske myndigheder og Krims selvbestaltede myndigheder for ikke at samarbejde med OSCE's observatørdelegation eller give dens medlemmer fuld og sikker adgang til regionen;

12.  beklager, at FN's generalsekretærs særlige udsending til Krim blev tvunget til at afkorte sin mission efter at have modtaget voldsomme trusler;

13.  er af den opfattelse, at visse aspekter af aftalen af 21. februar 2014, som blev forhandlet på plads af tre udenrigsministre på vegne af EU, men som blev brudt af Janukovitj, der undlod at respektere den ved at underskrive den nye forfatningslov, stadig kunne bidrage til at finde en vej ud af det aktuelle dødvande; er dog af den opfattelse, at ingen kan forhandle og/eller acceptere løsninger, der undergraver Ukraines suverænitet og territoriale integritet, og bekræfter atter det ukrainske folks grundlæggende ret til selv frit at afgøre landets fremtid;

14.  noterer sig med dyb bekymring forlydenderne om, at bevæbnede personer mærker huse tilhørende ukrainske tatarer i områder i Krim, hvor tatarer og russere bor sammen; bemærker, at Krim-tatarer, som vendte tilbage til deres hjemland efter Ukraines selvstændighed efter at være blevet deporteret af Stalin, har anmodet det internationale samfund om at støtte op om Ukraine territoriale integritet og om en altomfattende juridisk og politisk aftale om at genindsætte dem i deres rettigheder som et oprindeligt folk i Krim; opfordrer det internationale samfund, Kommissionen, Rådet, FN's højkommissær for menneskerettigheder og EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til at beskytte rettighederne for dette og ethvert andet mindretalssamfund på Krimhalvøen; kræver en tilbundsgående undersøgelse af intimideringen af jøder og angreb på jødiske religiøse steder efter invasionen af Krim;

15.  glæder sig over, at den ukrainske regering har forpligtet sig til at gennemføre en ambitiøs reformdagsorden, der omfatter politiske, økonomiske og sociale ændringer; glæder sig derfor over Kommissionens beslutning om at stille en kort og mellemlang finansiel støttepakke til en værdi af 11 mia. EUR til rådighed for Ukraine som et bidrag til at stabilisere landets økonomiske og finansielle situation; forventer, at Rådet og Kommissionen sammen med IMF, Verdensbanken, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Europæiske Investeringsbank og andre lande snarest muligt vil forelægge en langsigtet pakke med robuste finansielle støtteforanstaltninger for at bistå Ukraine med at tackle sin stadig dårligere økonomiske og sociale situation, samt at de vil yde økonomisk støtte til iværksættelse af de nødvendige gennemgribende og omfattende reformer af den ukrainske økonomi; henleder opmærksomheden på behovet for at arrangere og koordinere en international donorkonference, som bør indkaldes af Kommissionen og finde sted snarest muligt; opfordrer IMF til at afholde sig fra at indføre ubærlige spareforanstaltninger som f.eks. en sænkning af niveauet for energitilskud, som vil medføre en yderligere forværring af den allerede vanskelige socioøkonomiske situation i landet;

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til sammen med Europarådet og Venedigkommissionen i tillæg til den finansielle bistand at yde teknisk bistand til forfatningsreformen, styrkelse af retsstaten og bekæmpelse af korruption i Ukraine; ser frem til positive resultater med hensyn hertil og understreger, at Majdan og alle ukrainere forventer radikale forandringer og et velfungerende statsapparat;

17.  opfordrer til et frit, retfærdigt, gennemsigtigt og landsdækkende valg med OSCE-ODIHR-observatører og gentager, at Europa-Parlamentet er parat til at nedsætte sin egen observatørdelegation til samme formål; opfordrer de ukrainske myndigheder til at gøre deres yderste for at tilskynde til en høj valgdeltagelse i præsidentvalget, herunder i den østlige og den sydlige del af landet; gentager sin opfordring til de ukrainske myndigheder om at afholde disse valg i overensstemmelse med Venedigkommissionens anbefalinger og støtter indførelsen af et system med forholdstalsvalg, der vil gøre det lettere at opnå en korrekt repræsentation af de lokale forhold i landet; understreger betydningen af, at parlamentet og dets medlemmer, både på central og lokalt niveau, efterlever retsstatsprincippet;

18.  opfordrer Ukraine til ikke at give efter for pres med henblik på udsættelse af præsidentvalget, som er berammet til at finde sted den 25. maj 2014;

19.  opfordrer til, at der nedsættes en ukrainsk regering, der er bredt baseret og så inklusiv som muligt for at minimere risikoen for nye voldshandlinger og territorial opsplitning; advarer på det stærkeste Rusland mod handlinger, der kunne bidrage til øget polarisering langs etniske eller sproglige skel; fremhæver behovet for at sikre, at rettighederne for personer, der tilhører etniske mindretal, herunder rettighederne for russisktalende ukrainere, fuldt ud beskyttes og respekteres i overensstemmelse med internationale standarder, idet dette skal ske i tæt samarbejde med OSCE og Europarådet; gentager sin opfordring til en ny bredtfavnende sprogordning, der understøtter alle mindretalssprog;

20.  glæder sig over den fungerende præsidents beslutning om at nedlægge veto mod lovforslaget om at ophæve loven om sprogpolitik af 3. juli 2012; henleder opmærksomheden på, at denne lov under alle omstændigheder ikke kunne finde anvendelse på Krim; opfordrer Verkhovna Rada til senere hen at ændre den eksisterende lovgivning og bringe den i tråd med Ukraines forpligtelser i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog og mindretalssprog;

21.  glæder sig over, at EU's 28 stats- og regeringschefer er parate til at undertegne de politiske kapitler i associeringsaftalen så snart som muligt og inden præsidentvalget den 25. maj 2014 og til at vedtage ensidige foranstaltninger som f.eks. nedsættelse af toldsatserne for ukrainsk eksport til EU, hvilket vil gøre det muligt for Ukraine at nyde godt af bestemmelserne i den vidtgående og brede frihandelsaftale som foreslået af Kommissionen den 11. marts 2014; påpeger, at EU er rede til at undertegne den fulde associeringsaftale/den vidtgående og brede frihandelsaftale så snart som muligt, og så snart den ukrainske regering er rede til at tage dette skridt; fastholder, at der må sendes klare signaler til Rusland om, at intet i denne aftale er til fare for eller skader fremtidige bilaterale politiske og økonomiske samarbejdsforbindelser mellem Ukraine og Rusland; påpeger endvidere, at Ukraine – ligesom enhver anden europæisk stat – i medfør af artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union har et europæisk fremtidsperspektiv og kan ansøge om at blive medlem af Unionen, såfremt landet overholder principperne om demokrati, respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder og menneske- og mindretalsrettighederne samt sikrer retsstaten;

22.  minder i denne forbindelse om, at eksport af våben og militærteknologi kan bringe stabiliteten og freden i hele regionen i fare og straks bør bringes til ophør; beklager dybt, at EU's medlemsstater i vid udstrækning har eksporteret våben og militærteknologi til Rusland, herunder betydelige strategiske konventionelle kapaciteter;

23.  glæder sig over Det Europæiske Råds afgørelse af 6. marts 2014 om den første række af målrettede foranstaltninger over for Rusland såsom suspenderingen af bilaterale drøftelser om visumspørgsmål og den nye aftale samt over medlemsstaternes og EU-institutionernes beslutning om at suspendere deres deltagelse i G8-topmødet i Sochi; advarer dog om, at så længe der ikke er sket en deeskalering af situationen, eller i tilfælde af, at den eskalerer yderligere med en annektering af Krim, bør EU hurtigt træffe passende foranstaltninger, som bør omfatte en våbenembargo og en embargo mod teknologi med dobbelt anvendelse, visumrestriktioner, indefrysning af aktiver, anvendelse af lovgivning om hvidvaskning af penge mod enkeltpersoner, der er involveret i beslutningsprocessen vedrørende invasionen af Ukraine, og foranstaltninger mod russiske selskaber og deres datterselskaber, navnlig i energisektoren, med henblik på at sikre, at de fuldt ud overholder EU-lovgivningen, og at der bliver tale om konsekvenser for de eksisterende politiske og økonomiske bånd til Rusland;

24.  understreger, at det parlamentariske samarbejde mellem Europa-Parlamentet og den russiske Statsduma og det russiske Føderale Råd ikke kan fortsætte, som om intet var hændt;

25.  bifalder Rådets beslutning om at vedtage sanktioner, der fokuserer på indefrysning og inddrivelse af uretmæssigt anvendte ukrainske midler og er rettet mod 18 personer, herunder Janukovitj;

26.  opfordrer i denne henseende Kommissionen til at støtte projekter i den sydlige korridor, som i praksis diversificerer energiforsyningerne, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til ikke at lade deres offentlige virksomheder indgå i projekter med russiske selskaber, som øger den europæiske sårbarhed;

27.  fremhæver betydningen af en sikker, diversificeret og økonomisk overkommelig energiforsyning til Ukraine: understreger i den forbindelse at energifællesskabet, for hvilket Ukraine har formandskabet i 2014, og opbygningen af Ukraines resistens over for Ruslands trusler på energiområdet begge spiller en strategisk rolle; minder om behovet for at øge EU’s lagerkapacitet og sikre gastransport i den modsatte retning fra EU-medlemsstaterne til Ukraine; glæder sig over Kommissionens forslag om at modernisere Ukraines gastransitsystem og om at hjælpe landet med at betale sin gæld til Gazprom; fremhæver det presserende behov for at gøre yderligere fremskridt hen imod udformningen af en fælles energisikkerhedspolitik med et robust indre marked og en diversificeret energiforsyning og for at arbejde for en fuldstændig gennemførelse af den tredje energipakke for på denne måde at gøre EU mindre afhængig af russisk olie og gas;

28.  opfordrer Rådet til straks at bemyndige Kommissionen til at fremskynde visumliberaliseringen med Ukraine for at gøre fremskridt hen imod indførelsen af en visumfri ordning med ordningen med Moldova som forbillede; opfordrer i mellemtiden til øjeblikkelig indførelse af midlertidige, meget enkle og billige visumprocedurer på EU-plan og medlemsstatsplan;

29.  er stærkt overbevist om, at begivenhederne i Ukraine fremhæver nødvendigheden af, at EU fordobler sit engagement i og sin støtte til Moldovas og Georgiens europæisk-orienterede valg og territoriale integritet i forbindelse med landenes forberedelser på at undertegne associerings- og frihandelsområdeaftalerne med EU senere i år;

30.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines fungerende præsident og regering og parlament, Europarådet og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0170.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0595.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0101.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik