Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2026(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0118/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0118/2014

Συζήτηση :

PV 13/03/2014 - 11
CRE 13/03/2014 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 14.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0250

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 408kWORD 114k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Ο ρόλος της ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
P7_TA(2014)0250A7-0118/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον ρόλο της ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες (2013/2026(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ιδίως δε το άρθρο 17 σχετικά με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, που καθορίζει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), ιδίως δε τους στόχους 1, 3 και 7,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη», η οποία υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2005, ιδίως δε τις παραγράφους 11 και 92 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2004, με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής γης και των διαδικασιών μεταρρύθμισης αυτής της πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2004)0686),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας» (COM(2010)0127),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: εξάλειψη της φτώχειας και εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος για τον κόσμο» (COM(2013)0092),

–  έχοντας υπόψη τις «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την πολιτική γης: Κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής γης και των διαδικασιών μεταρρύθμισης αυτής της πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες», που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2004,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς (UN-Habitat), του 2008, με τίτλο «Secure Land Rights for All» (Κατοχύρωση δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας για όλους) καθώς και τον Οδηγό του Προγράμματος με τίτλο «How to Develop a Pro-Poor Land Policy: Process, Guide and Lessons» (Πως θα διαμορφώσουμε μια πολιτική γης υπέρ των φτωχών: διαδικασία, καθοδήγηση και διδάγματα),

–  έχοντας υπόψη την από 11 Ιουνίου 2009 έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στη σίτιση, Olivier De Schutter, με τίτλο «Large-scale land acquisitions and leases: a set of core principles and measures to address the human rights challenge» (Μεγάλης κλίμακας αγορές και μισθώσεις γαιών: μια δέσμη βασικών αρχών και μέτρων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση με τίτλο «Urbanization challenges and poverty reduction in African, Caribbean and Pacific countries» (Οι προκλήσεις της αστικοποίησης και της μείωσης της φτώχειας στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού), η οποία εγκρίθηκε το 2009 στο Ναϊρόμπι της Κένυας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Επισιτιστική Ασφάλεια, η οποία εγκρίθηκε στη Ρώμη το 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση με τίτλο «Making slums history: A worldwide challenge for 2020» (Για να γίνουν οι παραγκουπόλεις παρελθόν: μια παγκόσμια πρόκληση για το 2020), που εγκρίθηκε κατά τη Διεθνή Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ραμπάτ του Μαρόκου από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση με τίτλο «Sustainable Urbanisation as Response to Urban Poverty Eradication» (Βιώσιμη αστικοποίηση με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας), η οποία εγκρίθηκε κατά τη 2η τριμερή διάσκεψη ΑΚΕ- Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Προγράμματος Habitat του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε στο Κιγκάλι της Ρουάντα από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών (UNDRIP) και τη σύμβαση για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς (αριθ. 169) του 1989, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές για υπεύθυνες γεωργικές επενδύσεις που σέβονται τα δικαιώματα, τα μέσα διαβίωσης και τους πόρους (PRAI), τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πολιτική γης στην Αφρική (ALPFG), όπως εκπονήθηκαν από την Αφρικανική Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου για την αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 περί προσθήκης ενός στόχου σχετικά με τη διαχείριση της εγγείου ιδιοκτησίας για τις γυναίκες και τους άνδρες και περί αναγνώρισης του δικαιώματος των γυναικών και των κοριτσιών να έχουν, μεταξύ άλλων, «ίσα δικαιώματα σε σχέση με την ιδιοκτησία γης και άλλων περιουσιακών στοιχείων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0118/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως δικαιώματα ιδιοκτησίας δύνανται να οριστούν οι κανόνες που ρυθμίζουν τους όρους βάσει των οποίων μεμονωμένοι ενδιαφερόμενοι, κοινότητες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς αποκτούν και διατηρούν πρόσβαση σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία μέσω της επίσημης νομοθεσίας ή εθιμικών διατάξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το UN-Habitat, η έγγειος ιδιοκτησία μπορεί να βασίζεται σε επίσημους (απόλυτη κυριότητα, μίσθωση, ιδιωτική ή δημόσια ενοικίαση), εθιμικούς ή θρησκευτικούς κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την πολιτική γης, τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας δεν περιορίζονται πάντα στην ιδιωτική ιδιοκτησία υπό την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά μπορούν να ισορροπούν ποικιλοτρόπως μεταξύ ιδιωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και συλλογικών κανονισμών σε διάφορα επίπεδα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το κόσμο διαμένουν σε ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν κατέχουν επίσημα δικαιώματα και ζουν χωρίς μόνιμη κατοικία ή πρόσβαση σε γη· λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του αγροτικού πληθυσμού της υποσαχάριας Αφρικής (όπου 370 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούνται φτωχοί) έχουν πρόσβαση σε γη και σε φυσικούς πόρους μέσω νομικά επισφαλών εθιμικών και άτυπων συστημάτων εγγείου ιδιοκτησίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός μη ρυθμιζόμενος από τον νόμο και μη καταχωρισμένος πλούτος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 9,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ποσό 93 φορές μεγαλύτερο από το συνολικό ύψος της εξωτερικής βοήθειας που χορηγήθηκε προς τις αναπτυσσόμενες χώρες τα τελευταία 30 χρόνια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο ΑΣΧ 7 (Στόχος 11) για τη βελτίωση της ζωής 100 εκατομμυρίων κατοίκων παραγκουπόλεων έως το 2020 έχει επιτευχθεί, ο αριθμός των κατοίκων των παραγκουπόλεων (υπολογιζόμενος σε 863 εκατομμύρια το 2012) σε απόλυτες τιμές συνεχίζει να αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το UN-Habitat, οι άνθρωποι που διαμένουν σε παραγκουπόλεις ανέρχονται τουλάχιστον σε ένα δισεκατομμύριο και ότι αναμένεται να αυξηθούν σε τρία δισεκατομμύρια έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα αναγνωρίζεται οικουμενικό δικαίωμα στη στέγαση και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αγροτικές περιοχές, περίπου 200 εκατομμύρια άτομα (σχεδόν το 20% των φτωχών του πλανήτη) δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή έκταση γης ώστε να εξασφαλίζουν τα προς το ζην· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγροτική γη δέχεται πολλαπλές πιέσεις, όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, οι αλλαγές της χρήσης γης, οι εμπορικές επενδύσεις, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος εξαιτίας της ξηρασίας, της διάβρωσης του εδάφους και της εξάντλησης των θρεπτικών συστατικών καθώς και οι φυσικές καταστροφές και οι συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική σταθερότητα μέσω της μείωσης της αβεβαιότητας και των εδαφικών διενέξεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιώτες επενδυτές και κυβερνήσεις δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αγορά ή τη μακροχρόνια εκμίσθωση μεγάλων εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυθαίρετη κατανομή γαιών από τις πολιτικές αρχές ευνοεί τη διαφθορά, την ανασφάλεια, τη φτώχεια και τη βία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα διαχείρισης της γης συνδέονται στενά με τις κύριες προκλήσεις του 21ου αιώνα, δηλαδή την επισιτιστική ασφάλεια, την ανεπάρκεια ενεργειακών πόρων, την αστική ανάπτυξη και την αύξηση του πληθυσμού, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τις φυσικές καταστροφές και την επίλυση των συγκρούσεων, καθιστώντας ακόμη μεγαλύτερη την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 1,4 δισεκατομμύρια εκτάρια σε ολόκληρο το κόσμο διέπονται από εθιμικούς κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές εγγείου ιδιοκτησίας στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και ότι οι τοπικές, εθιμικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί, είτε πρόκειται για απόλυτη κυριότητα είτε για κοινή ιδιοκτησία, δεν μπορούν να αγνοηθούν όταν επιχειρείται η τυπική αναγνώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) ορίζει ότι οι γυναίκες και οι σύζυγοι έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά την ιδιοκτησία και την απόκτηση ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι, σε πολλά συστήματα εγγείου ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ασκούνται διακρίσεις σε βάρος των γυναικών είτε σε τυπικό, είτε σε πρακτικό επίπεδο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών, η ασφαλής τους πρόσβαση σε γη και η πρόσβασή τους σε αποταμιεύσεις και πιστώσεις δεν αναγνωρίζονται κοινωνικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ξεκινώντας από τέτοια μειονεκτική θέση, είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις γυναίκες να διεκδικήσουν νομικά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους, και ιδίως τα δικαιώματα στην κληρονομιά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες παραβιάζονται με τις ολοένα και πιο συχνές αγορές γης σε μεγάλη κλίμακα από ανεπτυγμένες χώρες σε βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών για εμπορικούς ή για στρατηγικούς λόγους, όπως είναι η γεωργική παραγωγή, η επισιτιστική ασφάλεια και η παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στερούνται συχνά τη δυνατότητα νομικής αρωγής και εκπροσώπησης που θα τους επέτρεπε να προσφεύγουν επιτυχώς κατά παραβιάσεων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να μειωθεί η φτώχεια, είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας των γυναικών, δεδομένου του ρόλου τους ως παραγωγών τροφίμων στις αγροτικές και στις περιαστικές περιοχές και της ευθύνης τους για τη σίτιση των μελών της οικογένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, οι οποίες αποτελούν το 70% του αγροτικού πληθυσμού της Αφρικής, κατέχουν επίσημα μόλις το 2% της γης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από πρόσφατα προγράμματα στην Ινδία, την Κένυα, την Ονδούρα, την Γκάνα, τη Νικαράγουα και το Νεπάλ έχει προκύψει το συμπέρασμα ότι τα νοικοκυριά με αρχηγό γυναίκα έχουν μεγαλύτερη επισιτιστική ασφάλεια, καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση σε σύγκριση με τα νοικοκυριά που έχουν αρχηγό άνδρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 60% των ανθρώπων που βρίσκονται σε χρόνια κατάσταση πείνας είναι γυναίκες και κορίτσια και ότι, στις αναπτυσσόμενες χώρες, το 60-80% της τροφής παράγεται από γυναίκες(2)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 370 εκατομμύρια αυτόχθονες παγκοσμίως διατηρούν ισχυρές πνευματικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις με τα παραδοσιακά τους εδάφη, τα οποία τελούν συνήθως υπό τη διαχείριση της κοινότητας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αναγνωρίζει σε κάθε άτομο, μόνο του ή μαζί με άλλους, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και ορίζει ότι από κανέναν δεν μπορεί να αφαιρείται αυθαιρέτως η ιδιοκτησία του·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την πρόσβαση των αυτόχθονων πληθυσμών σε γη, έχουν θεσπιστεί ειδικές μορφές προστασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ και σύμφωνα με τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών εγγυάται το δικαίωμα των αυτόχθονων πληθυσμών να μην εκδιώκονται με τη βία από την ιδιοκτησία ή τα εδάφη τους και να μην μετακινούνται χωρίς την ελεύθερη, προηγούμενη και συνειδητή συναίνεσή τους και μόνο αφού έχει προηγηθεί συμφωνία για μια ορθή και δίκαιη αποζημίωση, ενώ, όπου είναι δυνατό, τους αναγνωρίζει το δικαίωμα επιστροφής·

Δικαιώματα επί της γης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιώματων ιδιοκτησίας, και παραγωγή πλούτου

1.  εκτιμά ότι η καταχώριση δικαιωμάτων επί της γης και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας λειτουργεί καταλυτικά για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής και προώθησης της ειρήνης·

2.  τονίζει ότι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας και η μεγαλύτερη ισότητα κατά την πρόσβαση σε γη δημιουργεί μια ασφαλή βάση για τα μέσα διαβίωσης, για οικονομικές ευκαιρίες και, στις αγροτικές περιοχές, για την οικιακή παραγωγή τροφίμων·

3.  υπογραμμίζει ότι, πέραν της χορήγησης μεμονωμένων τίτλων ιδιοκτησίας, πρέπει να αναγνωρισθούν και διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες εγγείου ιδιοκτησίας, όπως π.χ. η έγγειος ιδιοκτησία που βασίζεται σε εθιμικά συστήματα, ώστε να κατοχυρωθούν νομικά τα δικαιώματα πρόσβασης σε οικοδομήσιμες εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις και φυσικούς πόρους, όπως υποστηρίζει και το UN-Habitat·

4.  τονίζει ότι η ασφάλεια των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας για τους ιδιοκτήτες μικρών εκτάσεων, οι οποίοι αποτελούν το 95% των δυνητικών ιδιοκτητών γης στις αναπτυσσόμενες χώρες, τονώνει τις τοπικές οικονομίες, αυξάνει την επισιτιστική ασφάλεια, μειώνει τη μετανάστευση και λειτουργεί ανασχετικά στην αστικοποίηση μέσω παραγκουπόλεων· επισημαίνει ότι στην Αιθιοπία, για παράδειγμα, όπου έχουν θεσπιστεί δικαιώματα ιδιοκτησίας, η παραγωγικότητα αυξήθηκε έως και κατά 40% ανά ακρ σε μία τριετία, λόγω μόνον αυτής της αλλαγής(3)·

5.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι πολιτιστικές παραδόσεις θέλουν συχνά τις γυναίκες να εξαρτώνται από τους άνδρες συγγενείς τους για την κατοχύρωση της εγγείου ιδιοκτησίας και να μην έχουν νομική προστασία· τονίζει τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών να διασφαλίσουν ελάχιστα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων την υποχρέωση των κυβερνήσεων να μεριμνούν ώστε η διαχείριση της γης να μην δημιουργεί διακρίσεις, σε βάρος κυρίως των γυναικών και των φτωχών, και να μην παραβιάζει άλλα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  υπογραμμίζει ότι η παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να αποφασίζουν οι ίδιοι για τους πόρους τους, σε συνδυασμό με τη θέσπιση επίσημων κληρονομικών διατάξεων, παροτρύνει εμφατικά τους ιδιοκτήτες μικρών εκτάσεων να επενδύουν με βιώσιμο τρόπο στη γη τους, να εφαρμόζουν πρακτικές άρδευσης και καλλιέργειας σε αναβαθμίδες και να προσπαθούν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· παρατηρεί σχετικά ότι, σύμφωνα με μελέτες, ένα νοικοκυριό με πλήρως κατοχυρωμένη και μεταβιβάσιμη γη, εκτιμάται ότι έχει 59,8 % περισσότερες πιθανότητες να επενδύσει σε αναβαθμίδες καλλιέργειας έναντι ενός άλλου νοικοκυριού που αναμένει αναδιανομή της γης στο χωριό την ερχόμενη πενταετία·

7.  τονίζει ότι όταν ένα πρόσωπο κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας γης μπορεί να δανειστεί χρήματα με λογικό επιτόκιο, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης· τονίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μπορεί να προαγάγει ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί το πνεύμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας·

8.  αναγνωρίζει ότι η πρόκληση είναι να υπερκεραστεί η δυσαρμονία μεταξύ του νόμιμου, του θεμιτού και των παραδοσιακών πρακτικών, μέσω της θέσπισης μηχανισμών εγγείου ιδιοκτησίας που θα βασίζονται σε κοινούς κανόνες ξεκινώντας από την αναγνώριση των υφιστάμενων δικαιωμάτων και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι άνδρες και γυναίκες, καθώς και εύθραυστες κοινότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα σε εκτάσεις γης και σε περιουσιακά στοιχεία και προστατεύονται πλήρως από κατεστημένα συμφέροντα που θα μπορούσαν να κατασχέσουν την ιδιοκτησία τους·

9.  καταδικάζει απερίφραστα την πρακτική της αρπαγής γαιών, η οποία αφαιρεί γη παρανόμως, κυρίως από τον φτωχό αγροτικό και από τον παραδοσιακά νομαδικό πληθυσμό, χωρίς την παροχή της αρμόζουσας αποζημίωσης· επισημαίνει ότι τουλάχιστον 32 εκατομμύρια εκτάρια γης ανά τον κόσμο αποτέλεσαν αντικείμενο τουλάχιστον 886 διεθνικών συμφωνιών απόκτησης γαιών μεγάλης κλίμακας την περίοδο 2000-2013(4)· επισημαίνει ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι σημαντικά μικρότερος από τον πραγματικό αριθμό των συμφωνιών απόκτησης γαιών μεγάλης κλίμακας που έχουν συναφθεί·

10.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών τους για την βοήθεια για την ανάπτυξη, να λαμβάνουν υπόψη τις διαδικασίες αγορών μεγάλων αγροτεμαχίων από επενδυτές ανεπτυγμένων χωρών σε αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως της αφρικανικής ηπείρου, οι οποίες πλήττουν τους τοπικούς αγρότες και έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στις γυναίκες και τα παιδιά, με στόχο την προστασία τους από τη φτώχεια, την πείνα και την αναγκαστική απομάκρυνση από τον τόπο και τη γη τους·

11.  επισημαίνει ότι η κατάργηση των δημόσιων κινήτρων για την παραγωγή βιοκαυσίμων που βασίζονται σε εδώδιμες καλλιέργειες, καθώς και των επιδοτήσεων, συνιστά ένα τρόπο καταπολέμησης της αρπαγής γαιών·

12.  υπενθυμίζει ότι όταν τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας δεν είναι κατοχυρωμένα και η διαχείριση της γης είναι ανεπαρκής, προκύπτουν σημαντικοί κίνδυνοι για τις τοπικές κοινότητες όσον αφορά τη διατροφική ασφάλεια, καθώς και κίνδυνος εκτοπισμού και έξωσης γεωργών και βοσκών· παροτρύνει συνεπώς τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τις εθνικές δυνατότητες των αναπτυσσόμενων χωρών για την ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησής τους·

13.  υπογραμμίζει ότι τόσο στο διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, όσο και στο διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, το οποίο ορίζεται ως το δικαίωμα όλων των λαών να χρησιμοποιούν ελεύθερα τον φυσικό πλούτο και τους πόρους τους και ότι, σε αμφότερα τα σύμφωνα, δηλώνεται ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να στερείται τα μέσα διαβίωσής του· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι η διαπραγμάτευση για την εκμίσθωση ή την αγορά γαιών σε μεγάλη κλίμακα πρέπει να προϋποθέτει διαφάνεια, ενημέρωση και επαρκή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων τις οποίες αφορούν απόπειρες εκμίσθωσης ή αγοράς γαιών, καθώς επίσης και λογοδοσία για τη χρήση των εσόδων, από τα οποία πρέπει να επωφεληθεί ο τοπικός πληθυσμός·

14.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγξουν, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, τις επιπτώσεις των αγορών αυτών στην απερήμωση γεωργικών εκτάσεων, στην απώλεια του δικαιώματος κατοικίας και ιδιοκτησίας για τις γυναίκες, ιδίως για όσες δεν έχουν σύντροφο ή είναι αρχηγοί οικογενειών, στην επισιτιστική ασφάλεια και στη συντήρηση των ιδίων, των παιδιών τους και των ατόμων που εξαρτώνται από αυτές·

15.  τονίζει ότι οι επενδυτικές συμφωνίες εκμίσθωσης ή αγοράς γης μεγάλης κλίμακας πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το δικαίωμα των τωρινών χρηστών γης, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων που απασχολούνται στα αγροκτήματα· είναι της άποψης ότι οι υποχρεώσεις των επενδυτών πρέπει να καθορίζονται με σαφείς όρους και να είναι εφαρμοστέες, π.χ. με βάση τη θέσπιση μηχανισμών επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι όλες οι συμφωνίες αγοράς γης πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης μια νομική υποχρέωση που προβλέπει ότι ένα ελάχιστο ποσοστό της καλλιέργειας θα διατίθεται στην τοπική αγορά·

Χάρτης πορείας για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων επί της γης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, και της βιώσιμης διαχείρισης της γης στις αναπτυσσόμενες χώρες

16.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο αναδασμός απαιτεί ευελιξία, προσαρμογή στις τοπικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες, όπως είναι οι παραδοσιακές μορφές κοινοτικής ιδιοκτησίας, και πρέπει να εστιάζονται στην ενίσχυση της θέσης των πλέον ευάλωτων ομάδων·

17.  υπογραμμίζει ότι η συνύπαρξη εθιμικών καθεστώτων εγγείου ιδιοκτησίας και έξωθεν επιβεβλημένων αποικιοκρατικών προτύπων αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της ενδημικής ανασφάλειας που χαρακτηρίζει την έγγειο ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει, ως εκ τούτου, την επιτακτική ανάγκη να αναγνωρισθεί η νομιμότητα των εθιμικών ρυθμίσεων εγγείου ιδιοκτησίας οι οποίες εκχωρούν θεσμοθετημένα δικαιώματα σε πρόσωπα και κοινότητες και εμποδίζουν την αφαίρεση ιδιοκτησίας και την παραβίαση των δικαιωμάτων επί της γης, πρακτικές ευρέως διαδεδομένες κυρίως στις αφρικανικές κοινότητες και στους πολυάριθμους αυτόχθονες πληθυσμούς της Λατινικής Αμερικής·

18.  τονίζει ότι η νομική ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των καταληψιών στέγης έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επενδύσεις κατοικίας, καθώς μελέτες δείχνουν ότι το ποσοστό ανακαίνισης κατοικιών αυξάνεται τουλάχιστον κατά 66%·

19.  συγχαίρει τη Ρουάντα για την πρόοδο που έχει σημειώσει στον τομέα της διαχείρισης της γης με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η κτηματογράφηση ολόκληρης της χώρας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα·

20.  τάσσεται κατά της εφαρμογής μιας ενιαίας προσέγγισης για την κατοχύρωση της εγγείου ιδιοκτησίας· υπογραμμίζει ότι οι επίσημες υπηρεσίες διαχείρισης γης είναι πιο αποτελεσματικές όταν παρέχονται σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι η αποτελεσματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας μπορεί, συνεπώς, να εξαρτάται από τη μεταρρύθμιση των κεντρικών κρατικών οργανισμών κτηματολογίου με στόχο την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε τοπικά και παραδοσιακά θεσμικά όργανα· εκτιμά ότι η αναγνώριση τίτλων ιδιοκτησίας μπορεί να βελτιωθεί με τη μηχανοργάνωση των αρχείων ιδιοκτησίας και των κτηματολογικών συστημάτων·

21.  υπενθυμίζει ότι η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού, συντήρησης και επισιτιστικής ασφάλειας του κοινοτήτων της υπαίθρου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι αγροτικές εκτάσεις δέχονται πολλαπλές πιέσεις από την αύξηση του πληθυσμού, την αλλαγή των χρήσεων της γης, τις εμπορικές επενδύσεις και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος εξαιτίας της ξηρασίας, της διάβρωσης του εδάφους και της εξάντλησης των θρεπτικών συστατικών καθώς και εξαιτίας των φυσικών καταστροφών και των συγκρούσεων· φρονει επ`αυτού ότι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας του αγροτικού πληθυσμού κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)· είναι της άποψης ότι διάφορα μέσα πολιτικής μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και ότι τα μέσα αυτά πρέπει να προσαρμοστούν στις τοπικές συνθήκες·

22.  πιστεύει ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι πρέπει αρχικά να εντοπίσουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα εγγείου ιδιοκτησίας και διαχείρισης της γης και στη συνέχεια να βασιστούν σε αυτά τα συστήματα προς όφελος των φτωχών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων·

23.  πιστεύει ότι η αποκέντρωση της διαχείρισης της γης ενισχύει τη θέση των κατά τόπους κοινοτήτων και ατόμων και εφιστά προσοχή στην ανάγκη να εκλείψουν οι πρακτικές διαφθοράς που επιβάλλουν τοπικοί αρχηγοί μέσω συμφωνιών με ξένους επενδυτές και οι διεκδικήσεων μη καταχωρισμένων αγροτεμαχίων·

24.  τονίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση της γης πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την ελεύθερη συναίνεση των ενδιαφερόμενων τοπικών κοινοτήτων εφόσον προηγουμένως έχουν ενημερωθεί για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει ότι έχουν θεσπιστεί ειδικές μορφές προστασίας των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών σχετικά με την έγγειο ιδιοκτησία βάσει του διεθνούς δικαίου· επιμένει ότι, σύμφωνα με τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, τα κράτη πρέπει να παρέχουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς και ένδικα μέσα για την πρόληψη οποιασδήποτε ενέργειας έχει ως σκοπό ή ως αποτέλεσμα την αφαίρεση ιδιοκτησίας από τους αυτόχθονες πληθυσμούς και την απομάκρυνσή τους από τη γη τους, τα εδάφη τους και τους πόρους τους·

25.  σημειώνει ότι το περιορισμένο ποσοστό καταχωρισμένων γαιών στην Αφρική (10%) έχει καταγραφεί μέσω απηρχαιωμένων συστημάτων που είναι επιρρεπή στο σφάλμα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας(5), οι 27 οικονομίες που εκσυγχρόνισαν τα κτηματολόγιά τους την τελευταία επταετία πέτυχαν μείωση του μέσου χρόνου μεταβίβασης ιδιοκτησίας κατά το ήμισυ, αυξάνοντας με αυτό το τρόπο τη διαφάνεια, περιορίζοντας τη διαφθορά και απλουστεύοντας την είσπραξη προσόδων· τονίζει ότι σημαντική προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να είναι η θέσπιση και η βελτίωση των κτηματολογίων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

26.  υπενθυμίζει ότι η κατοχύρωση της εγγείου ιδιοκτησίας μπορεί να διαφυλαχθεί με διάφορες μορφές, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα των χρηστών γης και των ιδιοκτητών καθίστανται σαφή: υπενθυμίζει ότι, πέραν της χορήγησης επίσημων τίτλων, η κατοχύρωση της εγγείου ιδιοκτησίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω σαφών, μακροπρόθεσμων συμβάσεων εκμίσθωσης ή μέσω της επίσημης αναγνώρισης των εθιμικών δικαιωμάτων και των άτυπων οικισμών καθώς και μέσω προσβάσιμων και αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών· ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων και τα προγράμματα κατάρτισης στη διαχείριση της γης με στόχο την κατοχύρωση των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας για τις φτωχές και ευάλωτες ομάδες μέσω της τοπογραφικής αποτύπωσης για κτηματολόγιο, της καταχώρισης τίτλων, καθώς και μέσω προσπαθειών εξοπλισμού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

27.  ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητα των δικαστηρίων στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να εφαρμόζεται αποτελεσματικά ο νόμος περί ιδιοκτησίας με σκοπό την επίλυση κτηματικών διαφορών και τη διαχείριση των απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που επιδιώκει την εδραίωση των δικαστικών συστημάτων και του κράτους δικαίου·

28.  ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας με στόχο ιδίως την προώθηση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων και σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πλευρών, ιδίως δε των φτωχών και των ευάλωτων· αναφέρει το παράδειγμα της Μαδαγασκάρης και των τοπικών υπηρεσιών κτηματολογίου, όπου απλές, τοπικές πρωτοβουλίες διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό την καταχώριση των τίτλων εγγείου ιδιοκτησίας·

29.  τονίζει ότι η χάραξη υγιών δημοσιονομικών πολιτικών στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της προώθησης της καταχώρισης γαιών και της θέσπισης διαδικασιών αποτίμησης αυξάνει σημαντικά τα ετήσια έσοδα από κτηματικές συναλλαγές, όπως στην περίπτωση της Ταϊλάνδης, όπου τα εν λόγω έσοδα εξαπλασιάστηκαν σε διάστημα δεκαετίας·

30.  επισημαίνει ότι η επίσημη αναγνώριση των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας των γυναικών δεν συνεπάγεται αυτόματα την αποτελεσματική ενεργοποίηση των δικαιωμάτων αυτών· καλεί την ΕΕ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της για την αγροτική μεταρρύθμιση, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι οι γυναίκες είναι ευάλωτες στις αλλαγές των οικογενειακών δομών, να εξετάσει κατά πόσον οι γυναίκες είναι σε θέση να επιβάλουν τα δικαιώματά τους και να διασφαλίσει ότι, στην πράξη, αναγράφονται τα ονόματα και των δύο συζύγων στους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε νοικοκυριού·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, στις αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές τους πολιτικές, ότι οι εν λόγω αναπτυσσόμενες χώρες θα θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα για να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και την πρόληψη των διακρίσεων όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας λόγω εθνοτικής καταγωγής, φυλής και οικογενειακής κατάστασης, και να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξαλειφθούν οι σημαντικοί κοινωνικοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί περιορισμοί κατά την απόκτηση δικαιωμάτων γης·

32.  ζητεί από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες να παρακολουθούν την κατάσταση που επικρατεί ώστε να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών και να προστατεύονται αυτές από τους σχετικούς κινδύνους·

33.  ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των αγορών εκμίσθωσης γης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των φτωχών ομάδων στη γη και να προωθηθεί η ανάπτυξη, αποφεύγοντας παράλληλα τις υπερβολικές απαγορεύσεις στις αγορές χρηματοδοτικής μίσθωσης·

Τα δικαιώματα επί της γης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ

34.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι μεγάλης κλίμακας αγορές γαιών στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν άμεση συνέπεια της αναποτελεσματικής διαχείρισης της γης στις εν λόγω χώρες· τονίζει ότι η βοήθεια της ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην οικοδόμηση των θεσμικών δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφαλή κατοχύρωση δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η προσοδοθηρία, η γραφειοκρατική αδράνεια καθώς και οι πρακτικές που οφείλονται στη διαφθορά και στην έλλειψη λογοδοσίας·

35.  επιδοκιμάζει τη συμμετοχή της ΕΕ σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες στον τομέα της διαχείρισης της γης· υπογραμμίζει ότι, όντας πρωταγωνιστής παγκόσμιας κλίμακας σε θέματα ανάπτυξης, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την σημερινή, περιορισμένη προσέγγισή της τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και από άποψη προβολής, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα στου τομέα της εγγείου ιδιοκτησίας·

36.  επισημαίνει ότι, παράλληλα με τη βελτίωση των συστημάτων ιδιοκτησίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης προκειμένου να μπορούν να προστατεύσουν τα μέσα διαβίωσής τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία σε περίπτωση καταστροφής ή αιφνιδιαστικής αλλαγής·

37.  ζητεί την εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη διαχείριση της εγγείου ιδιοκτησίας, αλιευμάτων και δασών·

38.  παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει μια σαφώς προδιορισμένη γραμμή προϋπολογισμού για τη μετάβαση από μια προοπτική μικρής κλίμακας σε μια μεταρρύθμιση της διαχείρισης της γης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας·

39.  τονίζει ότι η πρόκληση της κατοχύρωσης δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας για τους εκτοπισθέντες και τους πρόσφυγες αναμένεται να ενταθεί στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής· παροτρύνει επ’αυτού την ΕΕ να ενισχύσει τη στήριξη που παρέχει σε σχέση με τη ενσωμάτωση των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας στην ανθρωπιστική και αναπτυξιακή αντιμετώπιση των καταστροφών ή των εμφύλιων διενέξεων, στο πλαίσιο των οποίων οι πολιτικές γης πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας διαφόρων εθνοτικών, κοινωνικών και γενεαλογικών ομάδων με ισότιμο τρόπο·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις γυναίκες όσον αφορά τα δικαιώματά τους και την πρόσβαση σε γη, κληρονομιά, πρόσβαση σε πιστώσεις και αποταμιεύσεις σε μεταπολεμικές συνθήκες, ιδίως σε χώρες όπου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών δεν κατοχυρώνονται νομικά και δεν αναγνωρίζονται κοινωνικά και όπου νόμοι μεροληπτικοί ως προς το φύλο, παραδοσιακές συμπεριφορές έναντι των γυναικών και ανδροκρατούμενες κοινωνικές ιεραρχίες δημιουργούν εμπόδια στις γυναίκες ως προς την επίτευξη ίσων και δίκαιων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να προωθήσει τη συμμετοχή της προσφάτως ιδρυθείσας Οργάνωσης Γυναικών του ΟΗΕ στο θέμα αυτό·

41.  επικροτεί την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια στη γη που δρομολόγησε η Ομάδα G8 τον Ιούνιο του 2013 με βάση την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια στις εξορυκτικές βιομηχανίες (EITI) και τη διαπίστωση ότι η διαφάνεια σε σχέση με το καθεστώς ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων και της γης, σε συνδυασμό με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και με ισχυρά θεσμικά όργανα, έχουν καίρια σημασία για την εξάλειψη της φτώχειας· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική μεταρρύθμιση στον τομέα της εγγείου ιδιοκτησίας·

42.  επαναβεβαιώνει τις δεσμεύσεις της ΕΕ να μειώσει τη φτώχεια παγκοσμίως στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ οφείλει να συμπεριλάβει μια σθεναρή συνιστώσα του φύλου σε όλες τις πολιτικές της και στις πρακτικές της όσον αφορά τις σχέσεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες(6)·

43.  τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση των πολιτικών για εξίσωση της πρόσβασης των γυναικών στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες χώρες με αυτήν των ανδρών· θεωρεί ότι τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη στα ανά χώρα προγράμματα και να συνοδευτεί από τους απαιτούμενους μηχανισμούς χρηματοδοτικής στήριξης (όπως είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση, οι επιχορηγήσεις, οι μικροπιστώσεις και η ασφάλιση)· πιστεύει ότι αυτές οι ενισχυμένες πολιτικές θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της θέσης των γυναικών και των ΜΚΟ και θα προωθήσουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα· θεωρεί ότι αυτές θα βελτιώσουν την ενημέρωση των γυναικών για νομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, θα στηρίξουν την εκπαίδευση των κοριτσιών, θα αυξήσουν τη διάδοση και την πρόσβαση στην ενημέρωση και θα θεσπίσουν υπηρεσίες νομικής συνδρομής και προγράμματα ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου για παρόχους οικονομικών υπηρεσιών·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού τους έργου, να προωθήσουν ενεργά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τα γυναικεία ιδιοκτησιακά δικαιώματα, στο πλαίσιο της διαδικασίας εδραίωσης της ανεξαρτησίας των γυναικών από τους συζύγους τους και ενδυνάμωσης των οικονομιών των χωρών τους·

45.  επισημαίνει ότι η 15η Οκτωβρίου έχει κηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ASEAN, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 75.
(2) Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), Σημείωμα πολιτικής αριθ. 5, Οικονομικές και Κοινωνικές Προοπτικές, Αύγουστος 2009.
(3) USAID Αιθιοπία, http://ethiopia.usaid.gov/programs/feed-future-initiative/projects/land-administration-nurture-development-land
(4) http://www.landmatrix.org/get-the-idea/global-map-investments/
(5)2012b.Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World. Ουάσινγκτον, Παγκόσμια Τράπεζα.
(6) ΕΕ C 46, 24.2.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου