Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2058(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0161/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0161/2014

Συζήτηση :

PV 13/03/2014 - 12
CRE 13/03/2014 - 12

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 14.15
CRE 13/03/2014 - 14.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0251

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 349kWORD 65k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής
P7_TA(2014)0251A7-0161/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2013 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2013/2058(ΙΝΙ))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα σημεία 9 και 35 της κοινής δήλωσης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη»(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη τα διαδοχικά συμπεράσματα του Συμβουλίου, τις εκθέσεις που υποβάλλει η Επιτροπή ανά διετία και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), και ιδίως το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2011 για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής(2),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τον ρόλο της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στην ανάπτυξη για το 2010-2015 (SEC(2010)0265) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας στα οποία υιοθετείται το σχέδιο δράσης της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής το 2013 (SWD(2013)0456),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0161/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο εγκρίθηκε το 2012, ορίζει ότι η ΕΕ θα εργαστεί για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς εξωτερικής δράσης της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ευρωπαϊκό όραμα με γνώμονα την αλληλεγγύη, το οποίο θα αντιμετωπίζει το ζήτημα της φτώχειας εντός και εκτός της Ένωσης με ισότιμους όρους, αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης και να συμφιλιωθούν οι πολιτικές αυτές με τις επιταγές της ανάπτυξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΑΠ αναγνωρίζεται πλέον ως υποχρέωση και θεωρείται εργαλείο συνολικής πολιτικής και διαδικασία που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των πολλαπλών διαστάσεων της ανάπτυξης σε όλα τα στάδια χάραξης πολιτικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της Ένωσης, δεδομένου ότι όλες έχουν εξωτερικό αντίκτυπο, πρέπει να εκπονούνται κατά τρόπο που να καλύπτουν τις βιώσιμες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, την εξασφάλιση κοινωνικής κάλυψης και αξιοπρεπούς εισοδήματος και τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων στον τομέα της οικονομίας και του περιβάλλοντος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΑΠ πρέπει να βασίζεται στην αναγνώριση του δικαιώματος μιας χώρας ή μιας περιοχής να καθορίζει με δημοκρατικές διαδικασίες τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές της, ώστε να εξασφαλίζει τα μέσα διαβίωσης του πληθυσμού της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει πραγματικό ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση της ΣΑΠ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάπτυξης στερείται αποτελεσματικών μηχανισμών για την πρόληψη των ασυνεπειών που προκύπτουν από τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ένωση ή για την αποκατάστασή τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρότι έχει σημειώσει πρόοδο ως προς την παρακολούθηση των πολιτικών που έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, έχει ακόμα να διανύσει αρκετό δρόμο μέχρις ότου εξασφαλίσει τη βέλτιστη δυνατή συνοχή και να αποτρέψει ορισμένες ασυνέπειες, προκειμένου να ασκήσει πλήρως τον θεσμικό ρόλο που του έχει ανατεθεί·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο για την «περίοδο μετά το 2015», η ΣΑΠ θα πρέπει να βασίζεται σε δράσεις οι οποίες θα έχουν ως άξονα κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες και οι οποίες θα ευνοούν την ανάπτυξη πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πείρα των χωρών του ΟΟΣΑ, και ιδίως από τις εργασίες της μονάδας για τη ΣΑΠ που ανήκει στη γενική γραμματεία του εν λόγω οργανισμού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός των αναπτυξιακών πολιτικών και των προγραμμάτων παροχής βοήθειας των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος της ΣΑΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν έως και 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τη μείωση του κόστους των συναλλαγών εάν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επικέντρωναν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την παροχή βοήθειας, σε λιγότερες χώρες και δραστηριότητες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ παρεμποδίζεται από τον κατακερματισμό και τις αλληλεπικαλύψεις των πολιτικών και των προγραμμάτων παροχής βοήθειας στα διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια περισσότερο συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ θα μείωνε τη διοικητική επιβάρυνση και το σχετικό κόστος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιευθείσα στις 12 Φεβρουαρίου 2014 έκθεση του UNFPA (Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό ) με θέμα «Παγκόσμια έκθεση της Διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ΔΔΠΑ) μετά το 2014» επισημαίνει ότι η προστασία των γυναικών και των εφήβων που υφίστανται βία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της διεθνούς αναπτυξιακής ατζέντας·

Υλοποίηση της ΣΑΠ

1.  προτείνει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός διαιτησίας, για τον οποίο θα είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη διασφάλιση της ΣΑΠ και, σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης, η τελική απόφαση θα ανήκει στον Πρόεδρο της Επιτροπής, βάσει των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ένωση στον τομέα της ΣΑΠ· κρίνει ότι, μετά από ένα στάδιο εντοπισμού των προβλημάτων, θα μπορούσε να προβλεφθεί μια μεταρρύθμιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στις υπηρεσίες της Επιτροπής και στο πλαίσιο της διϋπηρεσιακής συνεργασίας·

2.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τους θεσμικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται να μεριμνήσουν ώστε το νέο πλαίσιο για την περίοδο «μετά το 2015» να περιλαμβάνει έναν στόχο για τη ΣΑΠ, βάσει του οποίου θα καταστεί δυνατή η κατάρτιση αξιόπιστων δεικτών για τη μέτρηση της προόδου των χορηγών και των χωρών εταίρων και η αξιολόγηση του αντίκτυπου των διαφόρων πολιτικών στην ανάπτυξη, εξετάζοντας τα καίριας σημασίας ζητήματα, όπως η δημογραφική αύξηση, η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, η μετανάστευση, το κλίμα και η πράσινη ανάπτυξη, υπό το πρίσμα της ΣΑΠ·

3.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στην εφαρμογή της ΣΑΠ, και ιδίως τον ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ όσον αφορά την παρακολούθηση, την παρατήρηση και τη διευκόλυνση της διαβούλευσης και του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις χώρες εταίρους σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι απαιτείται μια ευρύτερη συζήτηση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως είναι οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το καθεστώς του εγγράφου SWD(2013)0456 που υπέβαλε η Επιτροπή – το οποίο συνιστά απλώς ένα έγγραφο εργασίας– για το οποίο, σε αντίθεση με την ανακοίνωση που είχε προβλεφθεί αρχικά μετά το έγγραφο εργασίας του 2011, δεν απαιτείται έγκριση από το σώμα των επιτρόπων, γεγονός παράδοξο δεδομένου ότι το κείμενο άπτεται ενός τομέα με βαρύνουσα πολιτική σημασία όπως είναι η ΣΑΠ·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της στον τομέα της ανάπτυξης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπενθυμίζει τον ρόλο αυτών όσον αφορά την προώθηση και τον συντονισμό των πολιτικών της Ένωσης· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει ενεργά ένα συνεκτικό και σύγχρονο όραμα για την ανθρώπινη ανάπτυξη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ) και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί·

6.  καλεί την Επιτροπή να αναθέτει τη διενέργεια τακτικών, ανεξάρτητων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων του αντίκτυπου των βασικών πολιτικών στην ανάπτυξη, όπως ζητήθηκε από το Συμβούλιο· τονίζει με έμφαση την ανάγκη βελτίωσης του συστήματος αξιολόγησης αντικτύπου της Επιτροπής, προσθέτοντας μια σαφή αναφορά στη ΣΑΠ και διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη θα καταστεί το τέταρτο κεντρικό στοιχείο της ανάλυσης, μαζί με τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη να θεσπισθεί μια πραγματική διδακτική σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της ΣΑΠ στους διάφορους τομείς πολιτικής δράσης, δεδομένου ότι η διδακτική αυτή συνιστά καίριας σημασίας στοιχείο για την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2015 ως ευρωπαϊκού έτους ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχουν στο προσωπικό που απασχολείται στις μη σχετικές με την ανάπτυξη υπηρεσίες, ειδική κατάρτιση όσον αφορά τη ΣΑΠ και τον αναπτυξιακό αντίκτυπο·

8.  επιβεβαιώνει την ανάγκη διορισμού ενός μόνιμου εισηγητή για την αναπτυξιακή ατζέντα για την περίοδο μετά το 2015, ο οποίος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει ότι η ΣΑΠ λαμβάνεται δεόντως υπόψη·

9.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία προώθησης της ΣΑΠ δίδοντάς της προτεραιότητα στις ημερήσιες διατάξεις των κοινοβουλευτικών εργασιών, αυξάνοντας τον αριθμό των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχουν πλέον της μίας επιτροπές και των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων για το ζήτημα της ΣΑΠ, προωθώντας τον διάλογο για την ΣΑΠ με τις χώρες εταίρους και ευνοώντας την ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία των πολιτών· υπενθυμίζει ότι οι διαρθρωμένες ετήσιες συνεδριάσεις μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της ΣΑΠ και του συντονισμού·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου μηχανισμού στο εσωτερικό της Ένωσης που θα δέχεται και θα διαχειρίζεται επισήμως τις καταγγελίες που υποβάλλουν πολίτες ή κοινότητες που επηρεάζονται από τις πολιτικές της Ένωσης·

11.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί στο πλαίσιο της ΣΑΠ η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων γυναικών, η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και η πλήρης συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των φύλων·

Τομείς δράσης κατά προτεραιότητα

12.  ζητεί να εξασφαλισθεί ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα είναι συνεκτική με τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ και των χωρών εταίρων· κρίνει ότι, προς τούτο, απαιτείται μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των πολιτικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών προβλημάτων, η οποία να αποσκοπεί στην αναζωογόνηση των γενικών σχέσεων της Ένωσης με τους άμεσους γείτονές της· τονίζει παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων που αφορούν την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των μεταναστών και την ιθαγένεια, σε στενό συντονισμό με τη χώρα καταγωγής και διέλευσης·

13.  υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και η ανάπτυξη δεν συμβαδίζουν πάντοτε αρμονικά· θεωρεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να προχωρήσουν σε επιλεκτικό άνοιγμα των αγορών τους· υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης του ιδιωτικού τομέα και θεωρεί ότι στο πλαίσιο της ελευθέρωσης του εμπορίου δεν πρέπει να παραβλέπονται οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί όροι, όπως τα πρότυπα της ΔΟΕ· υπενθυμίζει την ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται αναφορές στα θέματα αυτά στις συμφωνίες του ΠΟΕ, ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

14.  υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι το κόστος της ενσωμάτωσης τέτοιων προτύπων είναι μακράν χαμηλότερο του κόστους των επιπτώσεων στην κοινωνική προστασία, στην ανθρώπινη υγεία και στο προσδόκιμο ζωής σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω προτύπων·

15.  χαιρετίζει ότι αναγνωρίζεται από την ΕΕ η σημασία της γεωργίας μικρής κλίμακας για την καταπολέμηση της πείνας και ζητεί τη συστηματική αξιολόγηση του αντίκτυπου της ευρωπαϊκής γεωργικής, εμπορικής και ενεργειακής πολιτικής, συμπεριλαμβανόμενης της πολιτικής της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα, που είναι πιθανό να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες·

16.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και των αναπτυξιακών στόχων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα εργαλεία και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, καθώς και όσον αφορά τα παράπλευρα οφέλη της ανάπτυξης ή/και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

17.  θεωρεί ότι η πρόκληση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ζητεί συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων που συνεπάγεται η αλλαγή του κλίματος σε όλες τις πτυχές του πολιτικού προγραμματισμού και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που αφορούν το εμπόριο, τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια· ζητεί τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού για την αναπτυξιακή συνεργασία 2014-2020 με στόχο την κατάρτιση σαφών και συνεκτικών εγγράφων εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής·

18.  αναγνωρίζει την προσοχή που δίδεται σε ορισμένες πτυχές της ΣΑΠ, αλλά κρίνει ότι η ΕΕ οφείλει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αντιμετώπιση του προβλήματος των φορολογικών παραδείσων· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει επίσης στην ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες, πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο νέων συμφωνιών, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στις πλούσιες σε πόρους αναπτυσσόμενες χώρες·

19.  αναγνωρίζει το υψηλό επίπεδο ευθύνης της ΕΕ, η οποία καλείται να εξασφαλίσει ότι η αλιεία της βασίζεται στα ίδια πρότυπα οικολογικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και διαφάνειας, τόσο εντός όσο και εκτός των υδάτων της Ένωσης· επισημαίνει ότι η συνοχή αυτή απαιτεί συντονισμό τόσο εντός της ίδιας της Επιτροπής όσο και μεταξύ της Επιτροπής και των κυβερνήσεων των μεμονωμένων κρατών μελών·

20.  υπενθυμίζει ιδίως τη δέσμευσή του να αποφευχθεί η χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών μεγάλης κλίμακας που έχουν αρνητικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

o
o   o

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0399.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου