Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2612(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0234/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2014 - 14.16
CRE 13/03/2014 - 14.16

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0252

Přijaté texty
PDF 453kWORD 133k
Čtvrtek, 13. března 2014 - Štrasburk
Priority EU pro 25. zasedání Rady pro lidská práva OSN
P7_TA(2014)0252RC-B7-0234/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2014 o prioritách EU pro 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2014/2612(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a úmluvy OSN o lidských právech společně s jejich opčními protokoly,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (UNHRC),

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000 a na rezoluce Valného shromáždění OSN na toto téma,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou sociální chartu a Listinu základních práv EU,

–  s ohledem na strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii a na akční plán EU pro lidská práva a demokracii, které byly přijaty na 3179. zasedání Rady pro zahraniční věci dne 25. června 2012,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 13. června 2012 týkající se zvláštního zástupce EU pro lidská práva(1),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), v nichž byly uvedeny priority Parlamentu v tomto směru, a zejména na usnesení ze dne 7. února 2013(2),

–  s ohledem na svá naléhavá usnesení o otázkách týkajících se lidských práv,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2013 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2012 a politice Evropské unie v této oblasti(3),

–  s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ohledně priorit EU v rámci fór OSN pro lidská práva, které byly přijaty dne 10. února 2014,

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a na články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na nadcházející zasedání UNHRC v roce 2014, zejména na 25. řádné zasedání, které se koná ve dnech 3.–28. března 2014,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dodržování, podpora, ochrana a všeobecná platnost lidských práv tvoří součást etického a právního acquis Evropské unie a jeden ze základních kamenů evropské jednoty a celistvosti;

B.  vzhledem k tomu, že důvěryhodnost EU v rámci UNHRC bude dále posílena větší soudržností vnitřních a vnějších politik EU v oblasti lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy by se měly snažit vystupovat jednotně proti porušování lidských práv, má-li být dosaženo nejlepších možných výsledků, a v tomto směru by měly dále prohlubovat spolupráci a posilovat organizační opatření a koordinaci mezi členskými státy a mezi orgány EU;

D.  vzhledem k tomu, že dne 10. února 2014 stanovila Rada EU pro zahraniční věci priority EU na nadcházející 25. řádné zasedání Rady OSN pro lidská práva a nadcházející schůzi třetího výboru Valného shromáždění OSN, mezi něž patří situace v Sýrii, Korejské lidově demokratické republice, Íránu, na Srí Lance, v Myanmaru/Barmě, v Bělorusku, ve Středoafrické republice, v Jižním Súdánu, Konžské demokratické republice, Eritreji, Mali a Súdánu; vzhledem k tomu, že mezi tematické priority, které stanovila Rada pro zahraniční věci, patří trest smrti, svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení, práva dítěte, práva žen, globální agenda na období po roce 2015, svoboda přesvědčení a slova, svoboda sdružování a shromažďování, spolupráce nevládních organizací s orgány OSN pro lidská práva, mučení, práva lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů, rasismus, původní obyvatelstvo, hospodářská, sociální a kulturní práva, podnikání a lidská práva a rovněž podpora lidskoprávních orgánů a mechanismů OSN;

E.  vzhledem k tomu, že dne 25. července 2012 byl jmenován zvláštní zástupce EU pro lidská práva (EUSR), jehož úlohou je zvýšit účinnost a viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv a přispívat k provádění strategického rámce a akčního plánu pro lidská práva a demokracii;

F.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2013 bylo s účinností od 1. ledna 2014 zvoleno 14 nových členů UNHRC, a to Alžírsko, Čína, Kuba, Francie, Maledivy, Mexiko, Maroko, Namibie, Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Vietnam, Rusko a Spojené království; vzhledem k tomu, že nyní mezi členy UNHRC patří devět členských států EU;

G.  vzhledem k tomu, že prioritním tématem 58. zasedání Komise pro postavení žen budou výzvy a úspěchy při naplňování rozvojových cílů tisíciletí týkajících se žen a dívek;

H.  vzhledem k tomu, že korupce ve veřejném a soukromém sektoru vytváří a zhoršuje nerovnost a diskriminaci, pokud jde o rovné požívání občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv, a vzhledem k tomu, že je prokázáno, že korupce a porušování lidských práv s sebou nese zneužívání pravomocí, nedostatečnou odpovědnost a různé formy diskriminace;

I.  vzhledem k tomu, že ratifikace obou změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (ICC), které příslušné státy přijaly v Kampale, a praktické uplatňování příslušnosti ICC pro zločin agrese dále pomohou skoncovat s beztrestností jejích pachatelů;

1.  vítá priority pro nadcházející 25. zasedání UNHRC, které stanovila Rada EU; naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby při prosazování priorit EU v rámci UNHRC zohlednily její doporučení;

Činnost Rady OSN pro lidská práva

2.  znovu opakuje své přesvědčení, že volby do UNHRC musí být založeny na soutěži, a vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, aby regionální skupiny organizovaly volby bez účasti více kandidátů; opětovně poukazuje na význam norem členství v UNHRC, pokud jde o závazky a situaci v oblasti lidských práv, a naléhavě vyzývá členské státy, aby na těchto normách trvaly, když se rozhodují, pro jaké kandidáty budou hlasovat; zdůrazňuje, že členové UNHRC jsou povinni řídit se při prosazování a ochraně lidských práv těmi nejvyššími standardy; znovu připomíná důležitost přísných a transparentních kritérií pro obnovení členství státům, jimž bylo členství pozastaveno;

3.  vyjadřuje znepokojení nad porušováním lidských práv v řadě zemí, které jsou nově zvolenými členy UNHRC, včetně Alžírska, Číny, Kuby, Maroka, Ruska, Saúdské Arábie a Vietnamu;

4.  konstatuje, že Kazachstán je v současné době jedním ze 47 členů Rady pro lidská práva; zdůrazňuje, že situace v oblasti lidských práv v této zemi se dále zhoršila od násilného potlačení mírových demonstrantů, dělníků v ropném průmyslu a jejich rodin a sympatizantů v Žanaozenu pořádkovými silami dne 16. prosince 2011, jež si podle úředních odhadů vyžádalo smrt 15 osob a více než 100 zraněných; žádá Radu pro lidská práva, aby se okamžitě zabývala výzvou vysoké komisařky pro lidská práva Navi Pillayové k provedení nezávislého mezinárodního vyšetřování vražd dělníků v naftovém průmyslu v Kazachstánu; žádá Kazachstán, aby jako člen Rady pro lidská práva zajistil lidská práva, zrušil článek 164 svého trestního zákoníku o „podněcování sociální roztržky“ a ukončil represe a správní pokuty proti nezávislým sdělovacím prostředkům, osvobodil politické vězně včetně obhájce lidských práv Vadima Kuramšina, odborové aktivistky Rozy Tulatajevy, politického odpůrce Vladimíra Kozlova a stáhl všechny žádosti o vydání politických protivníků;

5.  i nadále se staví proti „blokovému hlasování“ v rámci UNHRC; naléhavě vyzývá země, které jsou členy UNHRC, aby i nadále hlasovaly transparentně;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že se zmenšuje prostor pro interakci mezi občanskou společností a UNHRC a že nevládním organizacím je poskytováno méně příležitostí k tomu, aby na těchto zasedáních promluvily; naléhavě vyzývá EU a UNHRC, aby zajistily možnost co nejširšího zapojení zástupců občanské společnosti do 25. zasedání UNHRC, jakož i do procesu všeobecného pravidelného přezkumu a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, aniž by se po návratu do své země museli obávat odvetných opatření; odsuzuje případy odvetných opatření, které jsou hlášeny, a naléhavě vyzývá ESVČ a členské státy, aby zajistily, že tyto případy budou systematicky sledovány;

7.  oceňuje trvalé úsilí vysoké komisařky pro lidská práva Navi Pillayové v rámci procesu posilování systému smluvních orgánů; znovu důrazně vyjadřuje podporu smluvním orgánům s širokou účastí zainteresovaných stran a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byla do těchto procesů trvale zapojena občanská společnost; dále zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat a posílit nezávislost a účinnost těchto orgánů;

Otázky týkající se jednotlivých zemí

Sýrie

8.  znovu ostře odsuzuje rozsáhlé porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany syrského režimu, včetně všech aktů násilí, systematického mučení a poprav vězňů; odsuzuje veškeré případy porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany ozbrojených skupin bojujících proti tomuto režimu; vyjadřuje hluboké znepokojení nad vážnými dopady tříletého konfliktu na civilní obyvatelstvo a nad trvalým zhoršováním humanitární situace v této zemi a v celém regionu; vyzývá všechny ozbrojené strany, aby násilí v Sýrii okamžitě ukončily; plně podporuje nedávné kolo jednání iniciované na základě ženevského komuniké, které by mělo být prvním krokem v procesu vedoucím k politickému a demokratickému řešení konfliktu, které umožní přechod k demokracii pod syrským vedením v souladu s legitimními očekáváními syrského lidu;

9.  naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, a zejména syrský režim, aby zajistily komplexní a bezpečný přeshraniční přístup pro mezinárodní humanitární pomoc a aby splnily svůj slib a umožnily ženám a dětem odejít z obléhaných měst, jako je město Homs, a tábora Jarmuk; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2139 ze dne 22. února 2014 obsahující výzvu, aby byl umožněn přístup konvojů humanitární pomoci do všech částí země s cílem zmírnit utrpení civilního obyvatelstva, a vyzývá k jejímu urychlenému provedení; žádá propuštění pokojných aktivistů, které zadržuje vláda, a civilních rukojmí držených ozbrojenými skupinami;

10.  zdůrazňuje, že s ohledem na bezprecedentní rozsah krize musí být pro EU i široké mezinárodní společenství prioritou zmírnění utrpení milionů Syřanů, kteří potřebují základní zboží a služby; připomíná členským státům EU jejich humanitární zodpovědnost vůči syrským uprchlíkům a konstatuje, že by se neměly opakovat tragédie, jako byla ta, k níž došlo u Lampedusy; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby uprchlíkům, kteří prchají před konfliktem, pomohly; konstatuje, že ve svém usnesení ze dne 9. října 2013 vybídl Parlament členské státy, aby reagovaly na akutní potřeby zajištěním bezpečného vstupu do EU umožňujícího dočasné přijetí Syřanů a prostřednictvím přesídlování nad rámec stávajících vnitrostátních kvót a rovněž přijímáním uprchlíků z humanitárních důvodů;

11.  znovu vyzývá ESVČ a členské státy, aby zajistily, že řešení situace v Sýrii bude v rámci OSN, a zejména v rámci UNHRC, přisuzována i nadále nevyšší priorita;

12.  zdůrazňuje, že snaha nechat úmyslně vyhladovět civilisty a útoky na zdravotnická zařízení jsou podle mezinárodního práva zakázány a budou považovány za válečné zločiny; znovu opakuje, že je důležité zajistit odpovědnost na všech úrovních; v této souvislosti oceňuje činnost nezávislé vyšetřovací komise pro Sýrii, včetně její poslední zprávy, kterou bude projednávat UNHRC, a vyzývá tuto vyšetřovací komisi, aby prošetřila nedávno zveřejněnou zprávu obsahující tisíce fotografií, které ukazují mučení údajně páchané syrskými vojenskými jednotkami; znovu vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby se ve věci Sýrie obrátila na Mezinárodní trestní soud s žádostí o formální vyšetřování; žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby v tomto směru podnikla jasné kroky;

Egypt

13.  odsuzuje porušováním lidských práv, k němuž v Egyptě dochází, a to včetně pronásledování a zadržování novinářů, členů občanské společnosti a aktivistů politické opozice, i nad nepřiměřeným používáním síly, jehož důsledkem je smrt velkého počtu civilistů, jako tomu bylo např. při tříletém výročí revoluce a ve dnech blízkých konání referenda v lednu 2013; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby zajistily provedení úplného, transparentního a nezávislého vyšetřování smrti civilistů, tak aby všichni pachatelé byli pohnáni k odpovědnosti; odsuzuje skutečnost, že desítky tisíc Egypťanů jsou vězněny a podrobeny represi, včetně Muslimského bratrstva, které je označeno za teroristickou organizaci, což stojí v cestě možnému začleňujícímu procesu usmíření, jenž je nezbytný pro stabilitu a rozvoj země; vyzývá UNHRC, aby tato porušení lidských práv odsoudila, monitorovala veškeré probíhající vyšetřování a zvážila, zda by neměla zahájit své vlastní vyšetřování v případě, že egyptské orgány nedosáhnou pokroku; zdůrazňuje význam urychleného otevření regionální kanceláře Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) v Káhiře na základě souhlasu, který vyslovily egyptské orgány;

14.  bere na vědomí novou egyptskou ústavu; upozorňuje na zmínku o nezávislosti záležitostí křesťanského a židovského náboženství a uznává pokrok, co se týče svobody náboženského vyznání; vítá skutečnost, že ústava odkazuje na nevojenskou vládu a rovnoprávnost všech občanů, včetně posílení práv žen, ustanovení o právech dětí, zákazu mučení ve všech jeho podobách a projevech, zákazu a kriminalizace veškerých forem otroctví a závazku k dodržování mezinárodních smluv o lidských právech, které Egypt podepsal; vyjadřuje hluboké politování nad mírou moci, kterou ústava propůjčuje vojsku a vojenským soudům;

15.  je znepokojen skutečností, že o život přicházejí tisíce osob, převážně uprchlíci z Eritreje a Somálska, včetně mnoha žen a dětí, a že dochází ke zmizení těchto osob nebo jejich únosům a jsou zadržovány jako rukojmí kvůli výkupnému, mučeny, sexuálně zneužívány či zabíjeny kvůli obchodu s orgány obchodníky s lidmi v oblasti Sinaje; v této souvislosti připomíná, že článek 89 nové ústavy stanoví, že veškeré formy otroctví, útlaku, nuceného vykořisťování lidských bytostí, obchodování se sexuálními službami a jiné formy obchodování s lidmi jsou v Egyptě zakázány a kriminalizovány;

Libye

16.  vyzývá k tomu, aby v průběhu nadcházejícího zasedání UNHRC byla přijata rezoluce na základě zprávy Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva, jež posílí mandát tohoto úřadu k monitorování situace v oblasti lidských práv a výzev, kterým Libye čelí, a k podávání zpráv UNHRC; je znepokojen nezákonnými zadrženími v souvislosti s konfliktem i praktikami mučení a mimosoudního zabíjení a v tomto ohledu vítá doporučení obsažená ve zprávě o mučení, kterou vypracovala podpůrná mise OSN; vyjadřuje znepokojení nad útoky na pracovníky sdělovacích prostředků a žádá ochranu plurality sdělovacích prostředků a svobody projevu; naléhavě žádá, aby byla poskytnuta podpora vyřešení konfliktu a národnímu usmíření;

Tunisko

17.  vítá přijetí nové ústavy Tuniska dne 26. ledna 2014, které by mohlo být zdrojem inspirace pro země v tomto regionu i za jeho hranicemi; vybízí tuniské orgány, aby během tohoto roku uspořádaly začleňující, transparentní a důvěryhodné volby;

Maroko

18.  vyzývá Maroko jakožto nového člena UNHRC, aby pokračovalo v jednání o mírovém a trvalém řešení konfliktu na Západní Sahaře, a připomíná právo obyvatel Sahary na sebeurčení, o němž by se mělo rozhodnout prostřednictvím demokratického referenda a v souladu s příslušnými rezolucemi OSN;

Palestina

19.  vítá účast Palestiny jako nečlenského pozorovatelského státu v OSN od listopadu 2012; znovu opakuje, že tento počin podporuje; konstatuje, že EU vyjádřila svou podporu plnohodnotnému členství Palestiny v OSN jakožto součásti politického řešení izraelsko-palestinského konfliktu; znovu potvrzuje, že EU neuzná žádné změny hranic existujících před rokem 1967, a to ani pokud jde o Jeruzalém, kromě změn, na nichž se obě strany dohodnou; v této souvislosti sdílí závěry ze zasedání Rady EU ze dne 16. prosince 2013 o mírovém procesu na Blízkém východě, které vyjádřily politování nad pokračujícím rozšiřováním izraelských osad, které jsou podle mezinárodního práva nezákonné a představují překážku dosažení míru; vyjadřuje politování nad porušováním lidských práv ze strany palestinských orgánů, jakož i nad pokračujícím odpalováním raket z Gazy na Izrael;

Izrael

20.  vítá opětovné zapojení Izraele v rámci UNHRC a nadcházející přijetí druhého cyklu všeobecného pravidelného přezkumu, jenž se týká této země; vyzývá izraelské orgány, aby spolupracovaly se všemi zvláštními postupy, včetně zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv na okupovaných územích; podporuje závěry zpráv generálního tajemníka OSN a vysoké komisařky OSN pro lidská práva o Izraeli a okupovaných palestinských územích a vyzývá Izrael, aby uplatnil doporučení nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise ohledně vlivu izraelských osad na lidská práva palestinského lidu; vyjadřuje zásadní znepokojení nad zprávami o případech zadržování dětí v izraelských vazebních věznicích z politických důvodů;

Bahrajn

21.  vyjadřuje znepokojení nad situací obhájců lidských práv a aktivistů politické opozice v Bahrajnu; vítá prohlášení o Bahrajnu učiněné v září 2013 v rámci UNHRC, jež podepsaly všechny členské státy EU; žádá okamžité a bezpodmínečné propuštění všech vězňů zadržovaných pro své přesvědčení, politických aktivistů, novinářů, obhájců lidských práv a pokojných demonstrantů; vyzývá členské státy EU, aby během příštího zasedání UNHRC usilovaly o přijetí rezoluce o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu se zaměřením na provádění závazků Bahrajnu, které učinil v průběhu všeobecného pravidelného přezkumu, a na doporučení nezávislé vyšetřovací komise pro Bahrajn, a to i v souvislosti s obhájci lidských práv, která uvítal král této země;

Saúdská Arábie

22.  vyzývá Saúdskou Arábii jako nově zvoleného člena UNHRC, aby se řídila doporučeními 17. zasedání pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum, tj. aby ukončila veškeré formy diskriminace žen v rámci právních předpisů i v praxi a umožnila ženám plnohodnotnou a rovnou účast ve společnosti, aby učinila všechna nezbytná opatření v boji proti domácímu násilí a zajistila obětem přístup k mechanismům ochrany a opravným prostředkům, aby přijala zákon zakazující všechny předčasné a nucené dětské sňatky a zavedla minimální zákonný věk pro vstup do manželství v osmnácti letech, aby přijala zákony na ochranu svobody sdružování, slova, pokojného shromažďování a náboženského vyznání, aby uvalila moratorium na trest smrti s cílem jeho úplného zrušení, aby umožnila registraci nevládních organizací aktivních v oblasti lidských práv a aby ratifikovala klíčové lidskoprávní nástroje;

Írán

23.  vítá rezoluci přijatou UNHRC v březnu 2013 o situaci lidských práv v Íránské islámské republice a rozšíření mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu; znovu potvrzuje svou podporu pokračování tohoto mandátu a vyzývá Írán, aby umožnil zvláštnímu zpravodajovi OSN vstup do země jako klíčový krok k zahájení dialogu, který má zhodnotit lidskoprávní situaci v Íránu; opakuje, že odsuzuje trest smrti v Íránu i podstatný nárůst počtu poprav, kdy během prvních dvou týdnů roku 2014 bylo pověšeno 40 osob, a pokračující porušování práva na svobodu vyznání; bere na vědomí počáteční známky pokroku, jehož íránská vláda dosáhla v souvislosti s lidskými právy, včetně propuštění politických vězňů; vyzývá EU a UNHRC, aby lidskoprávní situaci i nadále bedlivě sledovaly a zajistily, že lidská práva zůstanou klíčovou prioritou při všech jednáních s íránskou vládou;

Rusko

24.  důsledně odsuzuje zákony o „zahraničních agentech“, které slouží k zastrašování nevládních organizací prostřednictvím razií v kancelářích, pokut a dalších metod tohoto typu; vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále vykonávaly na Rusko tlak, a to v rámci UNHRC i mimo ni, s cílem ukončit toto zřejmé porušování svobody slova a sdružování; vyjadřuje velké znepokojení nad dalšími typy neustávajícího porušování lidských práv v Rusku, jako je represe sdělovacích prostředků, zákony diskriminující menšiny, porušování práva sdružování a nedostatečná nezávislost soudů;

Bělorusko

25.  opakuje svou podporu zvláštnímu zpravodajovi UNHRC pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku; žádá, aby byl jeho mandát prodloužen o další rok poté, co v červnu 2014 vyprší; vítá rezoluci o Bělorusku, která byla přijata v červnu 2013, i to, že jsou uznávána závažná porušení lidských práv v této zemi a že je jim trvale věnována pozornost; naléhavě vyzývá ESVČ a členské státy, aby nadále vyvíjely na Bělorusko tlak ve věci lidských práv;

Uzbekistán

26.  vítá výsledky všeobecného pravidelného přezkumu týkající se Uzbekistánu; považuje za politováníhodné, že vláda Uzbekistánu se i nadále odmítá kladně vyslovit k žádostem o návštěvu zvláštních postupů UNHRC; naléhavě vyzývá členské státy EU, aby usilovaly o vytvoření specializovaného mechanismu monitorování na úrovni UNHRC, pokud jde o lidskoprávní situaci v Uzbekistánu;

Středoafrická republika

27.  opakuje své hluboké znepokojení situací ve Středoafrické republice; vyzývá mezinárodní společenství, aby jako prioritní naléhavou záležitost podpořilo humanitární výzvu OSN, jíž se zásadním způsobem nedostává finančních prostředků, a vyzývá ke zlepšení bezpečnostní situace s cílem zajistit přístup obyvatelstva k humanitární pomoci; doufá, že rychlé nasazení mise EU SBOP přispěje ke zlepšení situace na místě; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2136 z roku 2014, rezoluci Rady OSN pro lidská práva i její zvláštní zasedání kvůli situaci ve Středoafrické republice, které se konalo dne 20. ledna 2014, a jmenování nezávislého experta pro situaci lidských práv v této zemi; naléhavě vyzývá prozatímní prezidentku, kterou se stala paní Samba-Panzaová, aby udělala vše pro ukončení násilí a snížení napětí mezi různými náboženskými skupinami v zemi;

Demokratická republika Kongo

28.  poukazuje na výzvu OSN k další podpoře konflikty zmítané východní části Demokratické republiky Kongo, aby bylo zajištěno, že tato krize neupadne v zapomnění; je velmi znepokojen nedávným masivním vysídlováním obyvatel v regionu Katanga; ostře odsuzuje útoky vzbouřenců na východě země na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí; důrazně odsuzuje systematické znásilňování, které je využíváno jako válečná zbraň; vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím využíváním dětí jako vojáků a vyzývá k jejich odzbrojení, rehabilitaci a opětovnému začlenění do společnosti; domnívá se, že klíčovým rámcem k dosažení trvalého míru je Rámec OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2136 z 30. ledna 2014, která obnovuje embargo na zbraně uvalené na Demokratickou republiku Kongo;

Eritrea

29.  naléhavě vyzývá k tomu, aby EU a UNHRC situaci v oblasti lidských práv v Eritreji věnovaly neustálou pozornost a aby tuto problematiku bedlivě sledovaly, jelikož v důsledku závažných případů porušování lidských práv závažným způsobem roste počet utečenců a migrantů; vítá rezoluci UNHRC týkající se situace v oblasti lidských práv v Eritreji, která byla jednomyslně schválena v červnu 2013; oceňuje první zprávu zvláštní zpravodajky o situaci v oblasti lidských práv v této zemi; vyzývá k obnovení mandátu zvláštní zpravodajky v průběhu 26. zasedání UNHRC;

Mali

30.  vítá jmenování nezávislého odborníka na situaci v oblasti lidských práv v Mali, pokračující sledování lidskoprávní situace v období po konfliktu a silnou vedoucí úlohu, kterou hrají další africké státy při zlepšování situace v oblasti lidských práv v této zemi; vyzývá k prodloužení mandátu uvedeného nezávislého odborníka;

Jižní Súdán

31.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad situací v Jižním Súdánu, a to i nad politickým bojem o vedení této země, který má za následek rostoucí množství etnických střetů a vedl k vysídlení více než 650 000 osob; vyzývá členské státy EU, aby toto téma přednesly na zasedání UNHRC, a otázka situace v Jižním Súdánu tak zůstala jedním z předních bodů mezinárodní agendy; vítá dohodu o skončení ozbrojených střetů podepsanou dne 23. ledna 2014, poukazuje však na to, že tato dohoda je pouze prvním krokem k dosažením míru a k usmíření; odsuzuje rozsáhlé porušování lidských práv a podotýká, že odpovědné osoby musejí být pohnány k odpovědnosti; vítá, že se do vytváření vyšetřovací komise, která má sloužit jako základ spravedlnosti, odpovědnosti a budoucího usmíření, zapojila Africká unie;

Srí Lanka

32.  odsuzuje pokračující útoky na náboženské menšiny i pronásledování a zastrašování obhájců lidských práv, právníků a novinářů; uznává pokrok, kterého bylo dosaženo při rekonstrukci a uplatňování některých doporučení komise pro poučení a usmíření, s politováním však konstatuje, že se srílanské vládě stále nedaří zajistit nezávislé důvěryhodné vyšetřování minulých případů porušování lidských práv a humanitárního práva; jednoznačně podporuje doporučení vysoké komisařky OSN pro lidská práva týkající se vytvoření nezávislého mezinárodního vyšetřovacího mechanismu, který by přispěl ke zjištění pravdy, pokud tuzemské vyšetřovací mechanismy selžou;

Barma / Myanmar

33.  vítá rezoluci UNHRC o Barmě / Myanmaru a pokračující práci zvláštního zpravodaje; vyzývá UNHRC, aby až do doby, než bude v této zemi vytvořena kancelář OHCHR s neomezeným mandátem, mandát zvláštního zpravodaje neukončila ani nepozměnila, a vyzývá Barmu / Myanmar k zajištění toho, aby komise k přehodnocení případů vězněných osob pokračovala ve své práci na vyřešení všech nevyřešených případů a na zrušení kontroverzního zákona omezujícího svobodu projevu a sdružování (zejména Zákona o pokojném shromažďování a průvodech z roku 2011); odsuzuje pokračující násilí a pronásledování etnické menšiny Rohingyů ve státě Arakan a útoky proti muslimům a dalším náboženským menšinám a vyzývá k úplnému transparentnímu a nezávislému vyšetření těchto násilností;

Korejská lidově demokratická republika

34.  vítá plánované prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice, rezoluci schválenou společným konsenzem v březnu 2013 a prezentaci zprávy vyšetřovací komise o dodržování lidských práv v této zemi; opakovaně vyzývá vládu KLDR, aby se zvláštním zpravodajem plně spolupracovala a umožnila mu návštěvu své země; naléhavě vyzývá UNHRC, aby dbala doporučení mezinárodní vyšetřovací komise a zaměřila se přitom zejména na nutnost odsoudit mezinárodní zločiny, k nimž v KLDR dochází, aby zvýšila schopnost OSN zdokumentovat případy porušování lidských práv v této zemi a vytvořila vhodné mezinárodní mechanismy, které by zajistily, že se za mezinárodní zločiny spáchané v KLDR budou příslušné osoby zodpovídat;

Kambodža, Pobřeží slonoviny, Haiti, Somálsko a Súdán

35.  vítá prodloužení mandátu nezávislých odborníků v Kambodži, na Pobřeží slonoviny, na Haiti, v Somálsku a Súdánu; naléhavě vyzývá orgány těchto zemí, aby se zmocněnci plně spolupracovaly;

Tematické otázky

Práva dítěte

36.  vítá práci UNHRC v oblasti práv dítěte, jako je rezoluce o možnosti předejít úmrtnosti a nemocnosti dětí mladších 5 let ze září 2013 jakožto otázce z oblasti lidských práv, a práci Výboru pro práva dítěte; vyzývá státy, aby ratifikovaly 3. opční protokol Úmluvy OSN o právech dítěte, který umožní dětem předkládat své stížnosti tomuto výboru; oceňuje nadcházející rezoluci UNHRC o právech dítěte coby vynikající příklad spolupráce mezi EU a Skupinou latinsko-amerických a karibských zemí v OSN (GRULAC); vyjadřuje své hluboké znepokojení nad případy mučení a zadržování dětí, o nichž informovaly organizace jako UNICEF a Amnesty International; vyzývá OSN, aby tyto případy dále vyšetřovala a formulovala doporučení ohledně příslušných opatření;

Ženy a dívky

37.  vyzývá EU, aby se aktivně zúčastnila 58. zasedání Komise pro postavení žen, aby nedošlo k podkopání závěrů pekingské akční platformy OSN, jako je např. přístup ke vzdělání a ke zdravotnictví jakožto základní lidské právo, včetně sexuálních a reprodukčních práv; rozhodně odsuzuje sexuálně motivované násilí na ženách, které je používáno jako válečná taktika a zahrnuje takové zločiny, jako je masové znásilňování, sexuální otroctví, nucená prostituce, pronásledování na základě příslušnosti k určitému pohlaví, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, obchod s lidmi, předčasná a vynucená manželství, vraždy ze cti a všechny ostatní obdobně závažné formy sexuálního násilí; vyzývá opětovně EU a všechny její členské státy, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu;

Mučení

38.  znovu vyzdvihuje význam boje proti mučení a dalším formám špatného zacházení a důležitost, kterou EU přikládá této otázce, zejména pokud jde o děti; vyzývá UNHRC, aby výroční rezoluci o mučení použila k prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje o další tři roky a v návaznosti na minulé rezoluce o mučení zajistila přijetí účinných kroků; naléhavě vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy EU, aby prokázaly společné odhodlání vymýtit mučení a podporovat oběti, zejména prostřednictvím nových nebo pokračujících příspěvků do Dobrovolného fondu OSN pro oběti mučení a do zvláštního fondu vytvořeného v rámci opčního protokolu k Úmluvě proti mučení;

Trest smrti

39.  znovu poukazuje na své ostré odsouzení používání trestu smrti a jednoznačně podporuje moratorium na trest smrti jakožto krok k jeho zrušení; vyzývá EU, její členské státy a UNHRC, aby se i nadále zasazovaly o jeho zrušení na celém světě; naléhavě vyzývá země, které stále uplatňují trest smrti, aby zveřejnily jednoznačné a přesné číselné údaje o počtu rozsudků trestu smrti a poprav;

Svoboda náboženského vyznání a přesvědčení

40.  odsuzuje pokračující porušování svobody náboženského vyznání a přesvědčení na celém světě; znovu poukazuje na význam, který EU této problematice přikládá; vyzývá členské státy, aby pokračovaly ve své práci v dané oblasti; vítá prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení; znovu opakuje, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, včetně svobody spočívající v možnosti změnit či přestat vyznávat svou náboženskou víru či přesvědčení, je základním lidským právem; zdůrazňuje proto, že je nutné účinně bojovat proti všem formám diskriminace náboženských menšin na celém světě;

Práva lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů

41.  vyjadřuje obavy ohledně nedávného nárůstu diskriminačních zákonů, praktik a násilností zaměřených na osoby na základě jejich sexuální orientace a genderové identity; vyzývá k pozornému sledování situace v Nigerii a Ugandě, kde nové zákony závažným způsobem ohrožují svobodu sexuálních menšin; odsuzuje zavedení diskriminačních zákonů a potlačování svobody projevu v Rusku; zdůrazňuje svou podporu pokračující práci vysoké komisařky OSN pro lidská práva v oblasti boje proti diskriminačním zákonům a praktikám a obecněji práci OSN týkající se dané problematiky; doporučuje aktivní zapojení členských států EU, Rady a ESVČ do boje proti pokusům o podkopání těchto práv;

Diskriminace na základě příslušnosti k určité kastě

42.  odsuzuje diskriminaci na základě příslušnosti k určité kastě; vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím rozsáhlým porušováním lidských práv na základě příslušnosti k určité kastě a nad násilnými činy, včetně sexuálního násilí vůči ženám, které patří do těchto komunit; vítá práci OHCHR a osob zmocněných Organizací spojených národů ke zvláštním postupům v rámci boje proti této formě diskriminace; naléhavě vyzývá členské státy EU, aby podpořily prosazení návrhu zásad a pokynů OSN pro účinné vyloučení diskriminace na základě práce, a vyzývá UNHRC, aby tento rámec přijala;

Právo na pokojné shromažďování

43.  vyzývá EU, aby podpořila kroky přijaté v návaznosti na zprávu OHCHR o účinných opatřeních a osvědčené praxi s cílem zajistit prosazování a ochranu lidských práv v souvislosti s pokojnými protesty, zejména na základě podpory úsilí o vypracování mezinárodního právního rámce týkajícího se práva na pokojné shromažďování;

Bydlení

44.  znovu opakuje, že vítá význam, který UNHRC přikládá právu na bydlení; znovu opakuje také svou výzvu adresovanou Unii a jejím členským státům, aby přístup k přiměřenému bydlení prosazovaly jako základní právo;

Voda a hygienická zařízení

45.  vítá rezoluci UNHRC ze září 2013 o právu na bezpečnou pitnou vodu a hygienická zařízení a oceňuje práci zvláštního zpravodaje OSN na tomto tématu, zejména vydání příručky o uplatňování tohoto práva; vyzývá ESVČ, členské státy EU a UNHRC, aby tomuto často opomíjenému, nicméně životně důležitému lidskému právu na vodu a hygienická zařízení i nadále věnovaly svou pozornost;

Podnikání a lidská práva

46.  důrazně podporuje provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv; vyzývá EU a její členské státy, aby se aktivně podílely na 7. zasedání pracovní skupiny OSN pro problematiku lidských práv a nadnárodních korporací a jiných podnikatelských subjektů a aby intenzivněji usilovaly o sladění jejich politik se směrnicí OECD pro nadnárodní podniky a s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv; opakuje svou žádost, aby Evropská komise do konce roku 2014 předložila zprávu o uplatňování těchto obecných zásad OSN v členských státech EU; bere na vědomí rodící se iniciativu, jež požaduje, aby byl v rámci OSN přijat právně závazný mezinárodní nástroj pro otázku podnikání a lidských práv;

Korupce a lidská práva

47.  vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily jmenování zvláštního zpravodaje OSN pro finanční trestnou činnost, korupci a lidská práva;

Sport

48.  vítá rezoluci přijatou v září 2013 o prosazování lidských práv prostřednictvím sportu a olympijského ideálu; vyjadřuje znepokojení nad situací migrujících pracovníků v Kataru, zejména osob účastnících se příprav mistrovství světa ve fotbale 2022; bere na vědomí, že se Katar začal tímto problémem zabývat; žádá katarské orgány, aby zreformovaly pracovní právo, zrušily zákon o ručení za osoby (tzv. systém kafála), který se používá v celém regionu, a ratifikovaly příslušné mezinárodní úmluvy; naléhá na EU, aby zajistila, aby se společnosti EU působící v katarském stavebním sektoru nepodílely na porušování lidských práv migrujících pracovníků; zdůrazňuje, že je důležité prověřovat, zda jsou v souvislosti se všemi velkými sportovními kláními dodržována lidská práva, jako je např. neustálé potlačování práva na svobodu shromažďování a práv sexuálních menšin během zimních olympijských her konaných v únoru 2014 v ruském Soči nebo vystěhovávání osob a vysidlování obyvatelstva, k nimž údajně dochází v celé Brazílii v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale;

Používání ozbrojených bezpilotních letounů

49.  je znepokojen porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v důsledku nezákonného cíleného zabíjení pomocí ozbrojených bezpilotních letounů, přičemž počet civilistů, kteří zemřeli nebo utrpěli vážné zranění či trauma mimo vyhlášené zóny konfliktu, není znám; podporuje iniciativy vyvíjené v rámci příslušných zvláštních postupů OSN na podporu transparentního a zodpovědného nasazování ozbrojených bezpilotních letounů jednotlivými státy v souladu se stanoveným mezinárodním právním rámcem; vyzývá EU, její členské státy a UNHRC, aby nadále podporovaly vyšetřování nezákonného cíleného zabíjení a řídily se doporučeními zvláštních zpravodajů OSN vydanými v souvislosti s mimosoudními, sumárními a svévolnými popravami k boji proti terorismu a lidským právům;

Mezinárodní trestní soud

50.  znovu vyjadřuje svoji plnou podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu a pozorně sleduje jakékoli pokusy zpochybnit jeho legitimitu; vyzývá EU, aby urychleně vypracovala své stanovisko ke zločinu agrese a ke změnám Římského statutu přijatým v Kampale;

Univerzální pravidelný přezkum

51.  znovu potvrzuje význam univerzálnosti všeobecných pravidelných přezkumů (VPR), má-li se získat ucelený obraz o stavu lidských práv ve všech členských zemích OSN, a opět potvrzuje, že druhá fáze přezkumu, která se soustředí na plnění doporučení vydaných během první fáze, neztrácí na významu; znovu nicméně vyzývá k tomu, aby doporučení, která státy nepřijaly v první fázi, byla znovu zvážena v dalších fázích VPR;

52.  vyzývá členské státy EU účastnící se interaktivních dialogů v rámci VPR, aby předložily podrobná a měřitelná doporučení s cílem zlepšit kvalitu návazných opatření a provádění přijatých doporučení; zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise a členské státy EU poskytly zemím, na něž se přezkum vztahuje, technickou pomoc a podpořily je tak v plnění doporučení předkládat zprávy o situaci v polovině období v zájmu lepšího plnění;

53.  zdůrazňuje, že je nutné doporučení VPR systematicky zohledňovat v rámci dialogů a konzultací EU o lidských právech a ve strategiích EU v oblasti lidských práv vydávaných pro jednotlivé země; znovu doporučuje, aby Parlament na tato doporučení upozorňoval při návštěvách svých delegací v třetích zemích;

54.  vítá všechny kroky, které umožní široké škále zúčastněných stran, včetně subjektů občanské společnosti, plnou účast na procesu VPR; zdůrazňuje, že je důležité, aby ESVČ a členské státy na půdě UNHRC upozorňovaly na znepokojivé zmenšování prostoru pro působení nevládních organizací v řadě zemí po celém světě;

Zvláštní postupy

55.  opět vyjadřuje rozhodnou podporu zvláštním postupům; zdůrazňuje zásadní význam nezávislosti těchto mandátů a naléhavě vyzývá všechny členské země OSN, aby v rámci zvláštních postupů plně spolupracovaly, mimo jiné aby přijímaly osoby zmocněné k návštěvě země, reagovaly na jejich naléhavé výzvy k přijetí opatření a na výzvy v souvislosti s případy údajného porušení práv a aby zajistily řádné provádění doporučení vydaných zmocněnci; podporuje prohlášení, které dne 10. prosince 2013 zveřejnilo 72 odborníků účastnících se zvláštních postupů, a je znepokojen zjištěním, že „jejich možnosti k výkonu mandátů omezuje neuspokojivá spolupráce států v rámci zvláštních postupů“;

56.  důrazně odsuzuje veškeré formy odvetných opatření přijímaných vůči obhájcům lidských práv a aktivistům, kteří spolupracují v rámci procesu VPR a zvláštních postupů, zvláště pak Čínu; vyzývá UNHRC, aby prověřila informace o zadržování čínské aktivistky Cchao Šun-li, která hájila zapojení občanské společnosti do VPR, a která se proto údajně od 14. září 2013 nachází ve vazbě; naléhavě vyzývá předsedu UNHRC, aby tento a podobné případy aktivně sledoval, a všechny státy, aby proti takovým aktům zastrašování poskytly náležitou ochranu; zdůrazňuje, že takové jednání poškozuje celý systém OSN v oblasti lidských práv;

Zapojení EU

57.  opět zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU aktivně účastnila všech mechanismů OSN v oblasti lidských práv, včetně UNHRC; vybízí členské státy EU k naplňování tohoto cíle spoluprací na rezolucích a jejich iniciováním, aktivní účastí v diskusích a interaktivních dialozích a vydáváním prohlášení; rozhodně podporuje stále častější iniciativy EU napříč regiony;

58.  znovu zdůrazňuje, že je důležité práci odváděnou v Ženevě v kontextu UNHRC promítnout do příslušných vnitřních a vnějších činností EU, včetně činností Parlamentu, jako jsou delegace výborů a meziparlamentní delegace a vystoupení zvláštních zpravodajů OSN na schůzích výborů;

59.  vybízí zvláštního zástupce EU, aby nadále zvyšoval účinnost, soudržnost a viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv na půdě UNHRC a dále prohluboval spolupráci s Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) a v rámci zvláštních postupů, a vyjadřuje politování nad tím, že vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise, se neúčastní spolupráce v UNHRC na vysoké úrovni;

60.  opět zdůrazňuje význam účinné koordinace a spolupráce mezi ESVČ, Komisí a členskými státy EU v otázkách týkajících se lidských práv; vybízí ESVČ, aby – zejména prostřednictvím delegací EU v Ženevě a New Yorku – dosáhla pomocí včasných a věcných konzultací jednotnějšího postupu EU a aby jednomyslně prezentovala svá stanoviska;

61.  zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy podporovaly UNHRC tím, že budou společně usilovat o naplňování nedělitelnosti a univerzálnosti lidských práv, a zejména pak tím, že ratifikují všechny mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv, které tento orgán přijal; znovu vyslovuje politování nad tím, že žádný z členských států EU neratifikoval Úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků; s politováním konstatuje, že několik členských států dosud nepřijalo nebo neratifikovalo Úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením, opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání nebo opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech; znovu všechny členské státy vyzývá k ratifikaci těchto úmluv a protokolů; zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy předkládaly pravidelné zprávy monitorovacím subjektům OSN zavčas; vyzývá EU, aby urychleně vypracovala své stanovisko ke zločinu agrese a ke změnám Římského statutu přijatým v Kampale;

62.  znovu opakuje, že je důležité, aby EU nepřestala hájit nezávislost OHCHR, a tak zajistila, aby tento úřad mohl své úkoly nadále vykonávat efektivně a nestranně; upozorňuje na skutečnost, že pro nezávislé a hladké fungování tohoto úřadu jsou naprosto nepostradatelné dostatečné finanční prostředky, zejména v souvislosti s potřebou otevřít nové regionální kanceláře OHCHR v důsledku aktuálního vývoje; zdůrazňuje, že je třeba zajistit dostatečné prostředky pro rostoucí objem práce smluvních orgánů; vyzývá EU, aby se ujala iniciativy při zajišťování účinného fungování systému smluvních orgánů, včetně adekvátního financování;

63.  znovu potvrzuje, že ochrana obhájců lidských práv je klíčovou prioritou v rámci politiky EU v oblasti lidských práv; oceňuje proto praktickou a finanční pomoc vyčleněnou v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) na naléhavou ochranu a podporu obhájců lidských práv;

o
o   o

64.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 68. zasedání Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a pracovní skupině EU-OSN zřízené Výborem pro zahraniční věci.

(1) Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 114.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0055.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2013)0575.

Právní upozornění - Ochrana soukromí