Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2612(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0234/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2014 - 14.16
CRE 13/03/2014 - 14.16

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0252

Priimti tekstai
PDF 428kWORD 138k
Ketvirtadienis, 2014 m. kovo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje
P7_TA(2014)0252RC-B7-0234/2014

2014 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija „ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje“ (2014/2612(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir JT žmogaus teisių konvencijas bei jų fakultatyvinius protokolus,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 60/251, kuria įsteigiama Žmogaus teisių taryba (JT ŽTT),

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio deklaraciją ir su ja susijusias JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, Europos socialinę chartiją ir ES pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į ES strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, kuriuos per 2012 m. birželio 25 d. vykusį 3179-ąjį posėdį patvirtino Užsienio reikalų taryba,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rekomendaciją Tarybai dėl ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais(1),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos (JT ŽTT), įskaitant Parlamento prioritetus šioje srityje, visų pirma į 2013 m. vasario 7 d. rezoliuciją(2),

–  atsižvelgdamas į savo skubias rezoliucijas žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2012 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(3),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 10 d. patvirtintas ES užsienio reikalų tarybos išvadas dėl ES prioritetų JT žmogaus teisių forumuose,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį, 18, 21, 27 ir 47 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į būsimas 2014 m. JT ŽTT sesijas, ypač į 25-ąją eilinę sesiją, kuri vyks 2014 m. kovo 3–28 d.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi pagarba žmogaus teisių visuotinumui, jo propagavimas ir apsauga yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio acquis dalis ir vienas iš Europos Sąjungos vienybės ir vientisumo ramsčių;

B.  kadangi ES patikimumas JT ŽTT padidės, jei bus didinamas jos vidaus ir išorės politikos žmogaus teisių srityje nuoseklumas;

C.  kadangi ES ir jos valstybės narės turėtų stengtis laikytis vienos pozicijos ir pasisakyti prieš žmogaus teisių pažeidimus, kad būtų pasiekti kuo geresni rezultatai, ir, atsižvelgdamos į tai, turėtų toliau stiprinti valstybių narių ir ES institucijų bendradarbiavimą ir gerinti jų organizacines priemones bei veiklos koordinavimą;

D.  kadangi 2014 m. vasario 10 d. ES užsienio reikalų taryba, rengdamasi eilinei 25-ajai JT ŽTT sesijai ir būsimam JT Generalinės Asamblėjos Trečiojo komiteto posėdžiui, nustatė savo prioritetus, visų pirma dėl padėties Sirijoje, Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje, Irane, Šri Lankoje, Mianmare (Birmoje), Baltarusijoje, Centrinės Afrikos Respublikoje, Pietų Sudane, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Eritrėjoje, Malyje ir Sudane; kadangi Užsienio reikalų tarybos nustatytos prioritetinės temos yra mirties bausmė, religijos ar įsitikinimų laisvė, vaiko teisės, moterų teisės, pasaulinė darbotvarkė po 2015 m., nuomonės ir žodžio laisvė, susirinkimų ir asociacijų laisvė, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su JT žmogaus teisių organais, kankinimai, LGBTI teisės, rasizmas, čiabuvių tautos, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės, verslas ir žmogaus teisės ir parama JT žmogaus teisių organams ir mechanizmams;

E.  kadangi 2012 m. liepos 25 d. paskirtas ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais ir jo vaidmuo – didinti ES žmogaus teisių politikos veiksmingumą ir matomumą ir padėti įgyvendinti strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

F.  kadangi 2013 m. spalio mėn. į JT ŽTT išrinkta 14 naujų narių, nuo 2014 m. sausio 1 d. vykdančių su savo naryste susijusią veiklą – tai Alžyras, Kinija, Kuba, Prancūzija, Maldyvai, Meksika, Marokas, Namibija, Saudo Arabija, Pietų Afrika, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Vietnamas, Rusija ir Jungtinė Karalystė; kadangi devynios ES valstybės narės dabar yra JT ŽTT narės;

G.  kadangi Moterų padėties komisijos 58-osios sesijos prioritetinė tema bus iššūkiai ir laimėjimai įgyvendinant su moterimis ir mergaitėmis susijusius Tūkstantmečio vystymosi tikslus;

H.  kadangi korupcija viešajame ir privačiajame sektoriuose skatina ir didina nelygybę ir diskriminaciją, trukdančią vienodomis sąlygomis naudotis pilietinėmis, politinėmis, ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis, ir kadangi įrodyta, kad korupcijos veiksmai ir žmogaus teisių pažeidimai susiję su piktnaudžiavimu valdžia, atskaitomybės stoka ir įvairių formų diskriminacija;

I.  kadangi valstybėms ratifikavus abu Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statuto Kampalos pakeitimus ir pradėjus taikyti TBT jurisdikciją agresijos nusikaltimams bus toliau mažinamas šiuos nusikaltimus įvykdžiusių asmenų nebaudžiamumas;

1.  palankiai vertina Tarybos nustatytus prioritetus rengiantis eilinei 25-ajai JT ŽTT sesijai; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares atsižvelgti į jos rekomendacijas propaguojant ES prioritetus JT ŽTT;

JT žmogaus teisių tarybos veikla

2.  pakartoja savo nuomonę, kad rinkimai į JT ŽTT turi būti pagrįsti konkurencija, ir nepritaria regioninių grupių rinkimams be konkurencijos; primena JT ŽTT narystės standartų, susijusių su įsipareigojimais ir veiksmais žmogaus teisių srityje, svarbą ir primygtinai ragina valstybes nares taikyti tokius standartus, kai pasirenkamos kandidatės, už kurias balsuojama; pabrėžia, kad reikalaujama, jog JT ŽTT narės laikytųsi aukščiausių žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos standartų; primena, kad norint narėms, kurių narystė sustabdyta, grąžinti jų buvusį statusą svarbu vadovautis griežtais ir skaidriais kriterijais;

3.  yra susirūpinęs dėl žmogaus teisių pažeidimų keliose naujai išrinktose JT ŽTT narėse, įskaitant Alžyrą, Kiniją, Kubą, Maroką, Rusiją, Saudo Arabiją ir Vietnamą;

4.  kadangi Kazachstanas šiuo metu yra vienas iš 47 Žmogaus teisių tarybos narių, kadangi žmogaus teisių padėtis šioje šalyje dar labiau pablogėjo, kai 2011 m. gruodžio 16 d. Žanaozene teisėtvarkos pajėgos ėmėsi žiaurių represijų prieš taikių demonstracijų dalyvius ir naftos sektoriaus dalyvius, jų šeimas ir juos rėmusius asmenis o dėl to, oficialiais duomenimis, žuvo 15 žmonių ir daugiau kaip 100 buvo sužeista; prašo Žmogaus teisių tarybos nedelsiant įgyvendinti Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Navi Pillay raginimą, t. y. atlikti tarptautinį nepriklausomą tyrimą dėl naftos sektoriaus darbuotojų nužudymo; ragina Kazachstaną, kaip Žmogaus teisių tarybos narį, užtikrinti žmogaus teises, panaikinti Baudžiamojo kodekso 164 straipsnį dėl socialinės nesantaikos kurstymo ir nutraukti represijas prieš nepriklausomą žiniasklaidą ir nebekelti jai administracinių kaltinimų, paleisti politinius kalinius, tarp jų žmogaus teisių gynėjų advokatą Vadimą Kuramšiną, profesinių sąjungų aktyvistę Rozą Tuletajevą, politinės opozicijos atstovą Vladimirą Kozlovą ir sustabdyti visus ekstradicijos prašymus dėl politinės opozicijos atstovų;

5.  ir toliau nepritaria „balsavimui blokais“ JT ŽTT; primygtinai ragina valstybes, kurios yra JT ŽTT narės, balsuojant užtikrinti skaidrumą;

6.  apgailestauja dėl to, kad pilietinės visuomenės ir JT ŽTT sąveikos erdvė siaurėja ir kad nevyriausybinėms organizacijoms siūloma mažiau galimybių pasisakyti šiose sesijose; ragina ES ir JT ŽTT užtikrinti, kad pilietinės visuomenės atstovai galėtų kuo labiau prisidėti prie 25-osios JT ŽTT sesijos darbo, taip pat prie visuotinio periodinio vertinimo proceso ir kitų JT žmogaus teisių užtikrinimo mechanizmų, nebijodami, kad jiems bus taikomi atsakomieji veiksmai, kai grįš į savo tėvynę; smerkia tokius atsakomuosius veiksmus ir primygtinai ragina EIVT ir valstybes nares užtikrinti, kad tokie atvejai būtų sistemingai išnagrinėti;

7.  giria JT vyriausiąją žmogaus teisių komisarę Navi Pillay už jos nuolatines pastangas stiprinti pagal sutartis įsteigtus organus; tvirtai pakartoja, kad pagal sutartis įsteigtiems organams būdinga tai, kad jie susiję su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, ir pabrėžia būtinybę į šiuos procesus nuolat įtraukti pilietinę visuomenę; be to, pabrėžia, kad turi būti saugomas ir didinamas pagal sutartis įsteigtų organų nepriklausomumas ir veiksmingumas;

Konkrečioms šalims būdingi klausimai

Sirija

8.  dar kartą griežtai smerkia Sirijos režimo vykdomus plataus masto žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant visus smurtinius veiksmus, nuolatinius kankinimus ir mirties bausmių kaliniams vykdymą; smerkia visus su režimu kovojančių ginkluotų grupuočių vykdomus žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus; yra labai susirūpinęs dėl sunkių trejus metus trunkančio konflikto pasekmių civiliams gyventojams ir toliau blogėjančios humanitarinės padėties šalyje ir regione; ragina visus ginkluotus konflikto dalyvius nedelsiant nutraukti smurtą Sirijoje; visiškai palaiko neseniai įvykusį pagal Ženevos komunikatą inicijuotą derybų raundą, kuris turėtų būti proceso, kurį vykdant bus rastas politinis ir demokratinis konflikto sprendimas, pirmuoju žingsniu siekiant sudaryti sąlygas teisėtus Sirijos žmonių siekius atitinkančiam Sirijos perėjimui prie demokratijos;

9.  primygtinai ragina visas konflikto šalis, visų pirma Sirijos režimą, užtikrinti galimybę visapusiškai ir saugiai teikti tarptautinę humanitarinę pagalbą ir įvykdyti savo pažadus leisti moterims ir vaikams išvykti iš apgultų miestų, tokių kaip Homsas ir Jarmuko stovykla; palankiai vertina 2014 m. vasario 22 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2139, kurioje raginama leisti per šalies teritoriją vykti humanitarinės pagalbos konvojams siekiant sumažinti civilių gyventojų kančias, ir ragina ją skubiai įgyvendinti; ragina paleisti vyriausybės sulaikytus taikius aktyvistus ir ginkluotų grupuočių laikomus civilius įkaitus;

10.  pabrėžia, kad, atsižvelgiant į precedento neturintį krizės mastą, milijonų Sirijos gyventojų, kuriems reikalingi pagrindiniai produktai ir paslaugos, kančių palengvinimas turi būti ES ir visos tarptautinės bendruomenės prioritetas; primena ES valstybėms narėms apie jų pareigą teikti Sirijos pabėgėliams humanitarinę pagalbą ir pažymi, kad tokių tragedijų, kaip ta, kuri įvyko Lampedūzoje, daugiau neturėtų įvykti; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares padėti iš konflikto zonos pasitraukiantiems pabėgėliams; pažymi, kad savo 2013 m. spalio 9 d. rezoliucijoje Parlamentas ragino valstybes nares patenkinti neatidėliotinus poreikius suteikiant galimybę saugiai patekti į ES, kad Sirijos piliečiai būtų laikinai priimami, viršijant esamas nacionalines perkėlimo kvotas ir priimant asmenis dėl humanitarinių priežasčių;

11.  pakartoja savo raginimą EIVT ir valstybėms narėms užtikrinti, kad padėčiai Sirijoje toliau būtų teikiamas didžiausias prioritetas JT sistemoje, ypač JT ŽTT;

12.  pabrėžia, kad sąmoningai sukeltas civilių gyventojų badas ir išpuoliai prieš sveikatos priežiūros įstaigas draudžiami pagal tarptautinę teisę ir laikomi karo nusikaltimais; dar kartą primena, kad svarbu užtikrinti atskaitomybę visais lygmenimis; šiuo požiūriu giria Nepriklausomos tyrimų Sirijoje komisijos veiklą, įskaitant jos naujausią ataskaitą, kuri bus apsvarstyta JT ŽTT, ir ragina Tyrimų komisiją ištirti neseniai gautą medžiagą, kurioje pateikta tūkstančiai kankinimų, kuriuos, turimomis žiniomis, įvykdė Sirijos kariuomenė, nuotraukų; dar kartą ragina JT Saugumo Tarybą pranešti Tarptautiniam baudžiamajam teismui apie padėtį Sirijoje tam, kad būtų atliktas oficialus tyrimas; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai imtis konkrečių veiksmų šiuo klausimu;

Egiptas

13.  smerkia Egipte įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant žurnalistų, pilietinės visuomenės ir politinės opozicijos atstovų puldinėjimą ir sulaikymą, ir per didelį jėgos naudojimą, dėl kurio žuvo daug civilių gyventojų, pavyzdžiui, per revoliucijos trečiąsias metines ir tomis dienomis, kai vyko 2013 m. sausio mėn. referendumas; ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų atlikti išsamūs, skaidrūs ir nepriklausomi tyrimai dėl civilių gyventojų žūties ir kad už tai atsakytų visi dėl to kalti asmenys; smerkia tai, kad tūkstančiai egiptiečių, įskaitant Musulmonų broliją, kuri aprašoma kaip teroristų organizacija, laikomi kalėjimuose ir jiems taikomos represijos, o tai trukdo taikinimo procesui įtraukiant visas šalis, kuris būtinas šalies stabilumui ir vystymuisi užtikrinti; ragina JT ŽTT pasmerkti šiuos žmogaus teisių pažeidimus, stebėti visus atliekamus tyrimus ir apsvarstyti galimybę pradėti savo tyrimą, jei Egipto valdžios institucijos nedarytų pažangos šioje srityje; pabrėžia, kad svarbu greitai atidaryti regioninį Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurą Kaire, kaip sutarta su Egipto valdžios institucijomis;

14.  atkreipia dėmesį į naująją Egipto Konstituciją; atkreipia dėmesį į nuorodą dėl krikščionių ir judaizmo religijos reikalų nepriklausomybės ir pripažįsta religijos laisvės srityje padarytą pažangą; teigiamai vertina tai, kad Konstitucijoje kalbama apie pilietinę vyriausybę ir visų piliečių lygybę, įskaitant moterų teisių padėties pagerinimą, vaiko teisių užtikrinimą, visų rūšių ir apraiškų kankinimų uždraudimą, bet kokios formos vergovės uždraudimą ir kriminalizavimą ir įsipareigojimą tvirtai laikytis Egipto pasirašytų tarptautinių žmogaus teisių sutarčių; labai apgailestauja dėl Konstitucijoje suteikiamų galių kariuomenei ir karo teismams lygio;

15.  yra susirūpinęs dėl to, kad šiame regione tūkstančiai asmenų, visų pirma pabėgėlių iš Eritrėjos ir Somalio, įskaitant daugybę moterų ir vaikų, žūsta, dingsta be žinios arba juos pagrobia prekiautojai žmonėmis Sinajuje ir laiko įkaitais siekdami išpirkos, kankina, seksualiai išnaudoja arba nužudo organų prekybos tikslais; taip pat primena naujosios Konstitucijos 89 straipsnį, kuriame paskelbta, kad pagal Egipto teisę draudžiama ir nusikaltimu laikoma visų formų vergovė, žmonių engimas ir prievartinis išnaudojimas, prekyba sekso paslaugomis ir kitų formų prekyba žmonėmis;

Libija

16.  ragina per būsimą JT ŽTT sesiją priimti rezoliuciją remiantis JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro pranešimu, kad būtų plečiami JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro įgaliojimai stebėti žmogaus teisių padėtį ir problemas Libijoje ir apie juos pranešti JT ŽTT; yra susirūpinęs dėl neteisėtų ir su konfliktu susijusių sulaikymų, kankinimų ir neteisminio mirties bausmės vykdymo praktikos ir šiomis aplinkybėmis palankiai vertina JT paramos misijos ataskaitoje dėl kankinimų pateiktas rekomendacijas; reiškia susirūpinimą dėl veiksmų, kurių imtasi prieš žiniasklaidos darbuotojus, ir ragina užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmo ir žodžio laisvės apsaugą; ragina teikti paramą siekiant išspręsti konfliktą ir užtikrinti nacionalinį susitaikymą;

Tunisas

17.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. sausio 26 d. priimta nauja Tuniso Konstitucija, kuri galėtų pasitarnauti kaip įkvėpimo šaltinis regiono šalims ir už jo ribų; skatina Tuniso valdžios institucijas vėliau šiais metais surengti įtraukius, skaidrius ir patikimus rinkimus;

Marokas

18.  ragina Maroką, ką tik tapusį JT ŽTT nare, tęsti derybas siekiant rasti taikų ir ilgalaikį Vakarų Sacharos konflikto sprendimą ir dar kartą patvirtina, kad Vakarų Sacharos gyventojai turi laisvo apsisprendimo teisę, kuri turi būti įgyvendinta surengiant demokratišką referendumą, laikantis atitinkamų JT rezoliucijų;

Palestina

19.  palankiai vertina tai, kad nuo 2012 m. lapkričio mėn. Palestina tapo JT narės statuso neturinčia valstybe stebėtoja; pakartoja, kad remia šias pastangas; atkreipia dėmesį į tai, kad ES pareiškė pritarianti tam, kad siekiant politiškai išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą Palestina taptų visateise JT nare; pakartoja, kad ES nepripažins jokių sienų iki 1967 m. pakeitimų, įskaitant susijusius su Jeruzale, išskyrus tuos, dėl kurių yra susitarusios šalys; šiuo klausimu pritaria 2013 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Tarybos išvadoms dėl Artimųjų Rytų taikos proceso, kuriose apgailestaujama, kad Izraelis ir toliau plečia savo gyvenvietes, kurios yra neteisėtos pagal tarptautinę teisę ir trukdo siekti taikos; apgailestauja dėl to, kad Palestinos valdžios institucijos pažeidinėja žmogaus teises, taip pat dėl tebesitęsiančio Izraelio apšaudymo raketomis iš Gazos;

Izraelis

20.  palankiai vertina atnaujintus Izraelio santykius su JT ŽTT ir tai, kad bus patvirtinta antrojo ciklo visuotinio periodinio vertinimo ataskaita dėl šios valstybės; ragina Izraelio valdžios institucijas bendradarbiauti su visais pagal specialiąsias procedūras paskirtais pranešėjais, taip pat su JT specialiuoju pranešėju žmogaus teisių padėties okupuotose teritorijose klausimais; pritaria JT generalinio sekretoriaus ir JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės pranešimų išvadoms dėl Izraelio ir okupuotų Palestinos teritorijų ir ragina Izraelį įgyvendinti nepriklausomos tarptautinės faktų nustatymo misijos rekomendacijas dėl Izraelio gyvenviečių poveikio palestiniečių žmogaus teisėms; yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie vaikų kalinimo Izraelio įkalinimo įstaigose dėl politinių priežasčių atvejus;

Bahreinas

21.  reiškia susirūpinimą dėl žmogaus teisių gynėjų ir politinės opozicijos aktyvistų padėties Bahreine; palankiai vertina 2013 m. rugsėjo mėn. JT ŽTT padarytą pareiškimą dėl Bahreino, kurį pasirašė visos ES valstybės narės; ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus sąžinės kalinius, politinius aktyvistus, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus ir taikius protestuotojus; ragina ES valstybes nares dėti pastangas, kad kitoje JT ŽTT sesijoje būtų priimta rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Bahreine, daugiausia dėmesio skiriant visuotinio periodinio vertinimo procese Bahreino prisiimtų įsipareigojimų ir Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos rekomendacijų, įskaitant rekomendacijas dėl žmogaus teisių gynėjų, kurias palankiai įvertino Bahreino karalius, įgyvendinimui;

Saudo Arabija

22.  ragina Saudo Arabiją, kaip naujai išrinktą JT ŽTT narę, atkreipti dėmesį į Visuotinio periodinio vertinimo darbo grupės 17-osios sesijos rekomendacijas nutraukti visų formų teisės aktais grindžiamą ir faktinę moterų diskriminaciją ir leisti moterims visapusiškai ir lygiomis teisėmis dalyvauti visuomenės veikloje; imtis visų būtinų priemonių siekiant kovoti su smurtu šeimoje ir užtikrinti, kad aukos galėtų pasinaudoti apsaugos ir teisių gynimo mechanizmais; priimti įstatymą, pagal kurį būtų draudžiamos bet kokios ankstyvos ir priverstinės vaikų vedybos, ir nustatyti, kad minimalus santuokinis amžius pagal teisės aktus būtų 18 metų; priimti asociacijų, žodžio, taikaus susirinkimo ir religijos laisvių apsaugos įstatymus; paskelbti mirties bausmės moratoriumą siekiant ją galiausiai panaikinti; leisti registruotis žmogaus teisų srityje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms ir ratifikuoti svarbiausius žmogaus teisių dokumentus;

Iranas

23.  palankiai vertina 2013 m. kovo mėn. priimtą JT ŽTT rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje ir tai, kad pratęsti specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Irane klausimais įgaliojimai; pakartoja, kad pritaria įgaliojimų pratęsimui, ir ragina Iraną leisti JT specialiajam pranešėjui atvykti į šalį, nes tai yra labai svarbus žingsnis siekiant pradėti dialogą ir įvertinti žmogaus teisių padėtį Irane; pakartoja, jog smerkia mirties bausmę Irane ir tai, kad labai išaugo mirties bausmės atvejų skaičius (per pirmas dvi 2014 m. savaites buvo pakarta 40 žmonių), taip pat tai, kad ir toliau pažeidžiama teisė į tikėjimo laisvę; atkreipia dėmesį į Irano vyriausybės rodomus pirmuosius pažangos žmogaus teisių srityje ženklus, įskaitant politinių kalinių paleidimą; ragina ES ir JT ŽTT toliau atidžiai stebėti žmogaus teisių padėtį ir užtikrinti, kad visais atvejais palaikant santykius su Irano vyriausybe žmogaus teisėms ir toliau būtų teikiama pirmenybė;

Rusija

24.  griežtai smerkia vadinamuosius užsienio agentų įstatymus Rusijoje, kuriais naudojamasi nevyriausybinėms organizacijoms įbauginti vykdant reidus į biurus, skiriant baudas ir taikant kitokius gąsdinimo būdus; ragina ES ir valstybes nares ir toliau daryti spaudimą Rusijai ne tik JT žmogaus teisių taryboje siekiant, kad būtų nutraukti šie akivaizdūs žodžio ir asociacijų laisvės pažeidimai; reiškia didelį susirūpinimą dėl kitų toliau vykdomų žmogaus teisių pažeidimų Rusijoje, kaip antai represijų prieš žiniasklaidą, diskriminacinių įstatymų seksualinių mažumų atžvilgiu, teisės rengti susirinkimus pažeidimų ir teisminių institucijų nepriklausomumo stokos;

Baltarusija

25.  pakartoja, jog remia JT ŽTT specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais; ragina pratęsti specialiojo pranešėjo įgaliojimus dar metams po to, kai jie baigs galioti 2014 m. birželio mėn.; palankiai vertina 2013 m. birželio mėn. priimtą rezoliuciją dėl Baltarusijos ir tai, kad toliau pripažįstama, jog šalyje grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės, ir kad šiems pažeidimams skiriamas dėmesys; ragina EIVT ir valstybes nares ir toliau daryti spaudimą Baltarusijai, kad ji gerbtų žmogaus teises;

Uzbekistanas

26.  palankiai vertina Uzbekistano visuotinio periodinio vertinimo rezultatus; apgailestauja, kad Uzbekistano vyriausybė ir toliau atsisako tenkinti JT ŽTT pagal specialiąsias procedūras paskirtų pranešėjų prašymus dėl apsilankymo šalyje; ragina ES valstybes nares stengtis JT ŽTT lygmeniu sukurti specialų žmogaus teisių padėties Uzbekistane stebėsenos mechanizmą;

Centrinės Afrikos Respublika

27.  dar kartą reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje; ragina tarptautinę bendruomenę skubiai paremti JT humanitarinės pagalbos, kuriai labai trūksta lėšų, prašymą ir ragina pagerinti saugumo padėtį siekiant užtikrinti gyventojų galimybes gauti humanitarinę pagalbą; tikisi, kad skubiai išsiųsta ES BSGP misija padėtų pagerinti padėtį vietoje; teigiamai vertina JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2136 (2014), JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją, jos 2014 m. sausio 20 d. specialiąją sesiją padėties Centrinės Afrikos Respublikoje klausimais ir tai, kad paskirta nepriklausoma ekspertė žmogaus teisių padėties šalyje klausimu; primygtinai ragina naują laikinąją prezidentę C. Samba Panza padaryti viską, kas jos galioje, kad šalyje būtų nutrauktas smurtas ir nuslūgtų religinė įtampa;

Kongo Demokratinė Respublika

28.  pabrėžia, kad JT ragina toliau remti konfliktų draskomą rytinę Kongo Demokratinės Respublikos dalį, siekiant užtikrinti, kad ta krizė nebūtų užmiršta; yra labai susirūpinęs dėl pastaruoju metu vykusio masinio gyventojų perkėlimo Katangos regione; griežtai smerkia sukilėlių pajėgų išpuolius prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus, šalies rytuose; griežtai smerkia sistemingą žaginimo kaip karo ginklo naudojimą; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad vaikai ir toliau naudojami kaip kareiviai, ir ragina juos nuginkluoti, perauklėti ir iš naujo integruoti; mano, kad KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimas, kuriam tarpininkavo JT, tebėra pagrindinė programa siekiant tvarios taikos; teigiamai vertina JT Saugumo Tarybos 2014 m. sausio 30 d. rezoliuciją 2136, kuria atnaujinamas KDR taikomas ginklų embargas;

Eritrėja

29.  primygtinai ragina ES ir JT ŽTT nuolat skirti dėmesį žmogaus teisių padėčiai Eritrėjoje ir ją budriai stebėti, nes dėl didelių žmogaus teisių pažeidimų atsiranda daug pabėgėlių ir migrantų; teigiamai vertina 2013 m. birželio mėn. vienbalsiai priimtą JT ŽTT rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Eritrėjoje; palankiai vertina specialiosios pranešėjos pirmąjį pranešimą dėl žmogaus teisių padėties šalyje; ragina per 26-ąją JT ŽTT sesiją pratęsti šios specialiosios pranešėjos įgaliojimus;

Malis

30.  palankiai vertina tai, kad paskirtas nepriklausomas ekspertas žmogaus teisių padėties Malyje klausimu, kad tęsiamas žmogaus teisių padėties po konflikto stebėjimas ir kad kitos Afrikos valstybės ėmėsi tvirtų lyderių vaidmens gerinant žmogaus teisių padėtį šalyje; ragina pratęsti nepriklausomo eksperto įgaliojimus;

Pietų Sudanas

31.  reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Pietų Sudane, įskaitant politinę kovą dėl vadovavimo šaliai, dėl kurios kyla vis daugiau etninių susirėmimų ir persikėlė daugiau kaip 650 000 žmonių; ragina ES valstybes nares kelti šį klausimą JT ŽTT, kad tarptautinėje darbotvarkėje daug dėmesio būtų skirta padėties Pietų Sudane klausimui; palankiai vertina 2014 m. sausio 23 d. pasirašytą susitarimą nutraukti karo veiksmus, tačiau pabrėžia, kad tai tik pirmas žingsnis siekiant taikos ir susitaikymo; smerkia plačiai vykdomus žmogaus teisių pažeidimus ir prievartą ir pabrėžia, kad už tai atsakingi asmenys turi būti patraukti atsakomybėn; palankiai vertina Afrikos Sąjungos įsipareigojimą sudaryti tyrimo komisiją, kuri padėtų teisingumo ir atskaitomybės bei susitaikymo ateityje pagrindus;

Šri Lanka

32.  smerkia tebesitęsiančius išpuolius prieš religines mažumas ir žmogaus teisių gynėjų, teisininkų ir žurnalistų puldinėjimą ir bauginimą; pripažįsta pažangą, padarytą atstatant šalį ir įgyvendinant kai kurias Patirties ir susitaikymo komisijos rekomendacijas, tačiau apgailestauja, kad Šri Lankos vyriausybė ir toliau negali užtikrinti nepriklausomų ir patikimų tyrimų dėl praeityje padarytų tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimų; tvirtai pritaria JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės rekomendacijai įsteigti nepriklausomą tarptautinį tyrimo organą, kuris padėtų išsiaiškinti tiesą, jei šalies vidaus tyrimo organai to nepadarytų;

Mianmaras (Birma)

33.  palankiai vertina JT ŽTT rezoliuciją dėl Mianmaro (Birmos) ir specialiojo pranešėjo tęsiamą darbą; ragina JT ŽTT nenutraukti ir nekeisti specialiojo pranešėjo įgaliojimų tol, kol šalyje bus įsteigtas visus įgaliojimus turintis JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras, ir ragina Mianmarą (Birmą) užtikrinti, kad kalinių bylų peržiūros komitetas toliau tęstų darbą, siekdamas išspręsti visas neužbaigtas bylas ir panaikinti prieštaringus įstatymus, kuriais daromas neigiamas poveikis žodžio ir asociacijų laisvei (visų pirma 2011 m. taikių susirinkimų ir eitynių įstatymą); smerkia Rachinų valstijoje prieš rohinjų mažumą tebevykdomą smurtą ir prievartą ir išpuolius prieš musulmonus ir kitas religines mažumas ir ragina atlikti visapusiškus, skaidrius ir nepriklausomus tokių žmogaus teisių pažeidimų tyrimus;

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

34.  palankiai vertina tai, kad planuojama pratęsti specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR) klausimais įgaliojimus, kad 2013 m. kovo mėn. bendru sutarimu priimta rezoliucija ir kad Tyrimo komisija pateikė ataskaitą dėl žmogaus teisių toje šalyje; dar kartą ragina KLDR vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su specialiuoju pranešėju ir sudaryti sąlygas jam apsilankyti šalyje; primygtinai ragina JT ŽTT atkreipti dėmesį į Tarptautinės tyrimo komisijos rekomendacijas, ypatingą dėmesį skiriant būtinybei pasmerkti KLDR įvykdytus tarptautinius nusikaltimus, padidinti JT pajėgumą dokumentuose užfiksuoti žmogaus teisių pažeidimus šalyje ir nustatyti tinkamus tarptautinius mechanizmus, kad būtų užtikrinta atsakomybė už KLDR įvykdytus tarptautinius nusikaltimus;

Kambodža, Dramblio Kaulo Krantas, Haitis, Somalis ir Sudanas

35.  palankiai vertina tai, kad pratęsti nepriklausomų ekspertų Kambodžos, Dramblio Kaulo Kranto, Haičio, Somalio ir Sudano klausimais įgaliojimai; primygtinai ragina šių šalių valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su įgaliotaisiais asmenimis;

Teminiai klausimai

Vaiko teisės

36.  palankiai vertina JT ŽTT veiklą vaiko teisių srityje, pvz., 2013 m. rugsėjo mėn. rezoliuciją dėl jaunesnių kaip penkeri metai vaikų mirties išvengiamumo ir mirštamumo kaip žmogaus teisių problemos, ir Vaiko teisių komiteto veiklą; ragina valstybes ratifikuoti JT vaiko teisių konvencijos 3-iąjį fakultatyvinį protokolą, pagal kurį vaikams suteikiama galimybė pateikti skundus komitetui; palankiai vertina rengiamą JT ŽTT rezoliuciją dėl vaiko teisių, nes tai puikus ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų jūros valstybių grupės (GRULAC) bendradarbiavimo pavyzdys; reiškia didelį susirūpinimą dėl vaikų kankinimo ir įkalinimo atvejų, apie kuriuos praneša tokios organizacijos kaip UNICEF ir „Amnesty International“; ragina JT toliau tirti tokius atvejus ir parengti rekomendacijas dėl veiksmų;

Moterys ir mergaitės

37.  ragina ES aktyviai dalyvauti Moterų padėties komisijos 58-oje sesijoje, kad nebūtų sumenkinamos JT Pekino veiksmų platformos nuostatos, pavyzdžiui, galimybė gauti išsilavinimą ir sveikatos paslaugas, kuri yra pagrindinė žmogaus teisė, įskaitant lytines ir reprodukcijos teises; griežtai smerkia karo taktikai prieš moteris naudojamą lytinę prievartą, įskaitant tokius nusikaltimus kaip masinis prievartavimas, seksualinė vergovė, vertimas užsiimti prostitucija, persekiojimo lyties pagrindu formos, įskaitant moterų lytinių organų žalojimą, prekyba žmonėmis, ankstyvos ir priverstinės santuokos ir visų kitų formų panašaus sunkumo lytinė prievarta; dar kartą ragina ES ir visas valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;

Kankinimas

38.  pakartoja, kad svarbu kovoti su kankinimu ir kitų formų žiauriu elgesiu ir svarbu, kad ES teiktų pirmenybę šiam klausimui, ypač kalbant apie vaikus; ragina JT ŽTT pasinaudoti proga priimant metinę rezoliuciją dėl kankinimo ir pratęsti specialiojo pranešėjo įgaliojimus dar trejiems metams, ir užtikrinti, kad būtų imtasi veiksmingų priemonių pagal jau priimtas rezoliucijas dėl kankinimo; primygtinai ragina EIVT, Komisiją ir ES valstybes nares parodyti, kad jos bendrai pasiryžusios panaikinti kankinimus ir remti aukas, visų pirma toliau tęsti savo paramą JT savanoriškam kankinimo aukų fondui ir specialiam fondui, įsteigtam pagal Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvinį protokolą, arba, jei taikoma, pradėti teikti tokią paramą;

Mirties bausmė

39.  dar kartą patvirtina, jog griežtai smerkia mirties bausmes, ir tvirtai palaiko moratoriumus, kaip žingsnį siekiant visiško mirties bausmės panaikinimo; ragina ES, valstybes nares ir JT ŽTT toliau atkakliai siekti, kad mirties bausmė būtų panaikinta visame pasaulyje; primygtinai ragina šalis, kurios vis dar vykdo mirties bausmes, skelbti aiškius ir tikslius duomenis apie tokių nuosprendžių ir įvykdytų bausmių skaičių;

Religijos ar įsitikinimų laisvė

40.  smerkia visame pasaulyje tebesitęsiančius teisės į religijos ar įsitikinimų laisvę pažeidimus; pakartoja, kad ES šį klausimą laiko svarbiu; ragina valstybes nares dėti pastangas šiuo klausimu; palankiai vertina tai, kad pratęsti JT specialiojo pranešėjo religijos ar įsitikinimų laisvės klausimais įgaliojimai; dar kartą pakartoja, kad minties, sąžinės ir religijos laisvė, įskaitant laisvę keisti religiją ar įsitikinimus ar jų atsisakyti, yra pagrindinė žmogaus teisė; todėl pabrėžia, kad reikia veiksmingai kovoti su bet kokios formos religinių mažumų diskriminacija visame pasaulyje;

LGBTI teisės

41.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad pastaruoju metu padaugėjo diskriminacinių įstatymų, padažnėjo tokia praktika ir smurtiniai išpuoliai prieš asmenis dėl jų lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės; ragina atidžiai stebėti padėtį Nigerijoje ir Ugandoje, kur nauji įstatymai kelia didelę grėsmę seksualinių mažumų teisėms; smerkia tai, kad Rusijoje priimti diskriminaciniai įstatymai ir vykdomos represijos prieš laisvą žodį; patvirtina remiąs tęsiamą Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės veiklą kovojant su tokiais diskriminaciniais įstatymais ir praktika, ir apskritai JT veiklą šioje srityje; rekomenduoja ES valstybėms narėms, Tarybai ir EIVT aktyviai dalyvauti kovoje su bandymais pakenkti šioms teisėms;

Diskriminacija dėl priklausymo kastai

42.  smerkia diskriminaciją dėl priklausymo kastai; reiškia didelį susirūpinimą dėl tebesitęsiančių plačiai vykdomų žmogaus teisių pažeidimų dėl priklausymo kastai ir smurtinių išpuolių, įskaitant seksualinę prievartą prieš atitinkamoms bendruomenėms priklausančias moteris; palankiai vertina JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ir JT pagal specialiąsias procedūras įgaliotų asmenų veiklą siekiant kovoti su šios formos diskriminacija; primygtinai ragina ES valstybes nares stengtis paremti JT veiksmingo diskriminacijos dėl darbo ir kilmės panaikinimo principų ir rekomendacijų projektą ir ragina JT ŽTT priimti šį dokumentą;

Teisė į taikius susirinkimus

43.  ragina ES remti tolesnes priemones pagal JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro pranešimą dėl veiksmingų priemonių ir geriausios praktikos, siekiant užtikrinti žmogaus teisių propagavimą ir apsaugą per taikius protestus, visų pirma remti pastangas parengti tarptautinę teisinę sistemą, susijusią su teise į taikius susirinkimus;

Būstas

44.  pakartoja palankiai vertinąs tai, kad JT ŽTT teisei į būstą teikia didelę svarbą; taip pat pakartotinai ragina Sąjungą ir valstybes nares skatinti galimybę turėti būstą kaip pagrindinę teisę;

Vanduo ir sanitarija

45.  palankiai vertina 2013 m. rugsėjo mėn. JT ŽTT priimtą rezoliuciją dėl teisės į saugų geriamą vandenį ir sanitariją ir JT specialiosios pranešėjos šiuo klausimu veiklą, konkrečiai tai, kad parengtas teisės į saugų geriamą vandenį ir sanitariją įgyvendinimo vadovas; ragina EIVT, ES valstybes nares ir JT ŽTT skirti pakankamai dėmesio šiai dažnai ignoruojamai, bet gyvybiškai svarbiai žmogaus teisei į vandenį ir sanitariją;

Verslas ir žmogaus teisės

46.  tvirtai remia JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimą; ragina ES ir jos valstybes nares imtis aktyvaus vaidmens JT darbo grupės žmogaus teisių ir tarptautinių bendrovių bei kitų įmonių klausimu 7-oje sesijoje ir remti pastangas suderinti savo politiką su EBPO gairėmis tarptautinėms įmonėms ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais; pakartoja savo prašymą Europos Komisijai iki 2014 m. pabaigos pateikti ataskaitą dėl to, kaip ES valstybės narės įgyvendina JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus; atkreipia dėmesį į besiplėtojančią iniciatyvą paraginti priimti teisiškai privalomą tarptautinę priemonę dėl verslo ir žmogaus teisių pasinaudojant JT sistema;

Korupcija ir žmogaus teisės

47.  ragina ES ir jos valstybes nares paremti JT specialiojo pranešėjo finansinių nusikaltimų, korupcijos ir žmogaus teisių klausimais paskyrimą;

Sportas

48.  teigiamai vertina 2013 m. rugsėjo mėn. priimtą rezoliuciją dėl žmogaus teisių skatinimo per sportą ir olimpinius idealus; reiškia susirūpinimą dėl darbuotojų migrantų padėties Katare, ypač rengiantis 2022 m. pasaulio taurės varžyboms; atkreipia dėmesį į Kataro iniciatyvą spręsti šią problemą; ragina Kataro valdžios institucijas reformuoti savo darbo įstatymus, panaikinti visame regione taikomą laidavimo įstatymą (kafala sistemą) ir ratifikuoti atitinkamas tarptautines konvencijas; primygtinai ragina ES užtikrinti, kad statybos sektoriuje Katare dirbančios ES įmonės neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos patiria darbuotojai migrantai; pabrėžia, kad svarbu išnagrinėti visus svarbiausius sportinius renginius ir jų sąsajas su žmogaus teisėmis, pvz., 2014 m. vasario mėn. Sočio žiemos olimpines žaidynes Rusijoje ir tęsiamas susirinkimų laisvės ir seksualinių mažumų teisių represijas, taip pat būsimas pasaulio taurės varžybas Brazilijoje, kur pranešama apie iškeldinimus iš namų ir gyventojų perkėlimus visoje šalyje;

Ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas

49.  yra susirūpinęs dėl žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, kai ginkluoti nepilotuojami orlaiviai neteisėtai ir tikslingai žudo asmenis, nes dėl to už paskelbtų konflikto zonų ribų yra žuvę, sunkiai sužeista ar gavę sunkias traumas daug civilių; remia pastangas, kurias deda pagal atitinkamas JT specialiąsias procedūras paskirti pranešėjai ir kuriomis siekiama skatinti, kad valstybės ginkluotus nepilotuojamus orlaivius naudotų skaidriai ir atsakingai pagal nustatytą tarptautinę teisinę sistemą; ragina ES, jos valstybes nares ir JT ŽTT ir toliau remti tikslinių žudymų tyrimus ir įgyvendinti JT specialiųjų pranešėjų rekomendacijas dėl neteisminių, savavališkų ir neatidėliotinų mirties bausmės vykdymų ir kovos su terorizmu bei žmogaus teisių;

Tarptautinis baudžiamasis teismas

50.  pakartoja, kad visapusiškai palaiko Tarptautinį baudžiamąjį teismą, ir toliau atidžiai stebi bet kokius mėginimus pakenkti jo teisėtumui; prašo, kad būtų aktyviai parengta ES pozicija dėl agresijos nusikaltimų ir Kampalos pakeitimų;

Visuotinis periodinis vertinimas

51.  dar kartą patvirtina, kad svarbu užtikrinti visuotinio periodinio vertinimo visuotinumą, jog būtų pasiektas visapusiškas žmogaus teisių padėties visose JT šalyse narėse supratimas, ir pakartoja, kad ir toliau lieka labai svarbus šis antrasis vertinimo ciklas, per kurį daugiausia dėmesio skiriama tam, kaip įgyvendinamos per pirmąjį ciklą priimtos rekomendacijos; vis dėlto dar kartą ragina užtikrinti, kad valstybių per pirmąjį ciklą atmestos rekomendacijos būtų iš naujo svarstomos tęsiant visuotinio periodinio vertinimo procesą;

52.  ragina ES valstybes nares, dalyvaujančias visuotinio periodinio vertinimo interaktyviuose dialoguose, pateikti konkrečių ir pamatuojamų veiksmų rekomendacijų, siekiant gerinti tolesnių veiksmų pagal priimtas rekomendacijas kokybę ir tų rekomendacijų įgyvendinimą; pabrėžia, kad svarbu, jog Komisija ir ES valstybės narės teiktų techninę pagalbą, siekdamos padėti vertinamoms valstybėms įgyvendinti rekomendacijas iki dabartinio laikotarpio vidurio atnaujinimų ir padėti pagerinti įgyvendinimą;

53.  pabrėžia, kad visuotinio periodinio vertinimo rekomendacijas reikia sistemingai įtraukti į ES dialogus ir konsultacijas žmogaus teisių klausimais ir į ES žmogaus teisių strategijas, skirtas konkrečioms šalims; dar kartą rekomenduoja Parlamentui kelti klausimus dėl šių rekomendacijų per savo delegacijų vizitus į trečiąsias šalis;

54.  teigiamai vertina visus veiksmus, kuriais suteikiamos galimybės kuo įvairesniems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant pilietinę visuomenę, visapusiškai dalyvauti visuotinio periodinio vertinimo procese; pabrėžia, jog svarbu, kad EIVT ir valstybės narės JT ŽTT pabrėžtų nerimą keliantį erdvės NVO veiklai mažinimo kai kuriose pasaulio šalyse klausimą;

Specialiosios procedūros

55.  pakartoja tvirtai remiąs pagal specialiąsias procedūras paskirtus pranešėjus; pabrėžia, jog nepaprastai svarbu tokių įgaliotų asmenų nepriklausomumas, ir primygtinai ragina visas JT šalis visapusiškai bendradarbiauti su pagal specialiąsias procedūras paskirtais pranešėjais, be kita ko, priimant į šalį atvykstančius įgaliotuosius asmenis, atsakant į jų skubius prašymus imtis veiksmų ir klausimus, susijusius su įtarimais dėl pažeidimų, ir užtikrinant tinkamus tolesnius veiksmus pagal įgaliotųjų asmenų rekomendacijas; pritaria 2013 m. gruodžio 10 d. paskelbtam 72 pagal specialiąsias procedūras paskirtų ekspertų pareiškimui ir yra susirūpinęs dėl to, kad valstybės nebendradarbiauja su pagal specialiąsias procedūras paskirtais pranešėjais, nes tai trukdo jiems vykdyti savo įgaliojimus;

56.  griežtai smerkia visų formų susidorojimą su žmogaus teisių gynėjais ir aktyvistais, kurie bendradarbiauja vykdant visuotinio periodinio vertinimo procesą ir su pagal specialiąsias procedūras paskirtais pranešėjais, ypač Kinijos veiksmus; ragina JT ŽTT ištirti pranešimus, kuriuose nurodoma, kad kinų aktyvistas Cao Shunli, kuris siekė, kad pilietinė visuomenė dalyvautų visuotiniame periodiniame vertinime, nuo 2013 m. rugsėjo 14 d. yra kalinamas; primygtinai ragina JT ŽTT pirmininką aktyviai imtis tolesnių veiksmų dėl šio ir kitų panašių atvejų ir ragina visas valstybes suteikti tinkamą apsaugą nuo tokių bauginimo veiksmų; pabrėžia, kad tokie veiksmai kenkia visai JT žmogaus teisių sistemai;

ES dalyvavimas

57.  pakartoja, jog labai svarbus aktyvus ES dalyvavimas visuose JT žmogaus teisių mechanizmuose, įskaitant JT ŽTT; ragina ES valstybes nares aktyviai dalyvauti bendrai remiant ir iniciatyviai rengiant rezoliucijas, aktyviai dalyvaujant diskusijose ir interaktyviuose dialoguose, taip pat rengiant pareiškimus; tvirtai remia vis dažnesnę ES naudojamą tarpregioninių iniciatyvų praktiką;

58.  dar kartą patvirtina, jog labai svarbu integruoti Ženevoje vykdomą su JT ŽTT susijusią veiklą į atitinkamą ES vidaus ir išorės veiklą, įskaitant Parlamento veiklą, pvz., komitetų ir tarpparlamentinių delegacijų, ir kad labai svarbus JT specialiųjų pranešėjų indėlis į komitetų posėdžius;

59.  ragina ES specialųjį įgaliotinį ir toliau stiprinti ES žmogaus teisių politikos veiksmingumą, nuoseklumą ir matomumą atsižvelgiant į JT ŽTT veiklą ir toliau plėtoti glaudų bendradarbiavimą su JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru ir pagal specialiąsias procedūras paskirtais pranešėjais; apgailestauja dėl to, kad Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė neįtraukta į JT ŽTT aukštojo lygio segmentą;

60.  dar kartą pabrėžia, jog labai svarbu, kad EIVT, Komisija ir ES valstybės narės veiksmingai koordinuotų savo veiklą ir bendradarbiautų žmogaus teisių klausimais; ragina EIVT, visų pirma per ES delegacijas Ženevoje ir Niujorke, didinti ES veiksmų nuoseklumą laiku vykdant esmines konsultacijas ir teikti vieną suderintą poziciją;

61.  pabrėžia, jog labai svarbu, kad ES valstybės narės remtų JT ŽTT, drauge siekdamos užtikrinti žmogaus teisių nedalomumą ir visuotinumą, ir visų pirma ratifikuotų visas tarptautines žmogaus teisių priemones, kurias yra ši institucija priėmusi; pakartoja, jog apgailestauja, kad nė viena ES valstybė narė nėra ratifikavusi Konvencijos dėl visų migruojančiųjų darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos; pakartoja, kad kai kurios valstybės narės iki šiol nėra priėmusios ir (arba) ratifikavusios Tarptautinės konvencijos dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo, Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvinio protokolo arba Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto fakultatyvinio protokolo; pakartoja savo raginimą visoms valstybėms narėms ratifikuoti šias konvencijas ir protokolus; pabrėžia, jog svarbu, kad ES valstybės narės laiku teiktų savo periodines ataskaitas JT stebėsenos organams; ragina ES aktyviai parengti ES poziciją dėl agresijos nusikaltimų ir Kampalos pataisų;

62.  pakartoja, jog labai svarbu, kad ES ir toliau teiktų paramą siekiant apsaugoti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro nepriklausomumą, kad būtų užtikrinta, jog jis galėtų ir toliau vykdyti savo užduotis veiksmingai ir nešališkai; pabrėžia, jog siekiant užtikrinti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro nešališkumą ir funkcionalumą, būtina užtikrinti pakankamą finansavimą, ypač turint mintyje dabartinį poreikį atidaryti naujus JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro regioninius biurus, atsižvelgiant į naujas aplinkybes; pabrėžia, jog labai svarbu užtikrinti pakankamą finansavimą, kuris atitiktų pagal sutartis įsteigtų organų padidėjusį darbo krūvį; ragina ES imtis vadovaujamo vaidmens siekiant užtikrinti veiksmingą pagal sutartis įsteigtų organų sistemos veiklą, įskaitant pakankamą jų finansavimą;

63.  dar kartą patvirtina, kad žmogaus teisių gynėjų apsauga yra pagrindinis ES žmogaus teisių politikos prioritetas; todėl vertina praktinę ir finansinę paramą, skiriamą skubiai žmogaus teisių gynėjų apsaugai ir paramai pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EIDHR);

o
o   o

64.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT generaliniam sekretoriui, 68-osios JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT vyriausiajai žmogaus teisių komisarei ir Užsienio reikalų komiteto sudarytai ES ir JT darbo grupei.

(1) OL C 332 E, 2013 11 15, p. 114.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0055.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0575.

Teisinė informacija - Privatumo politika