Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2612(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0234/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2014 - 14.16
CRE 13/03/2014 - 14.16

Antagna texter :

P7_TA(2014)0252

Antagna texter
PDF 173kWORD 84k
Torsdagen den 13 mars 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter
P7_TA(2014)0252RC-B7-0234/2014

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheterEr (2014/2612(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner med tillhörande fakultativa protokoll,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (människorättsrådet),

–  med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000 och FN:s generalförsamlings resolutioner i ämnet,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, så som de antogs vid det 3 179:e mötet i rådet (utrikes frågor) den 25 juni 2012,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 13 juni 2012 till rådet om EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter(1),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om FN:s råd för mänskliga rättigheter (människorättsrådet), inklusive parlamentets prioriteringar i detta hänseende, särskilt resolutionen av den 7 februari 2013(2),

–  med beaktande av sina brådskande resolutioner om människorättsfrågor,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 december 2013 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på området(3),

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 10 februari 2014 om EU:s prioriteringar inom FN:s forum för de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av de möten som FN:s råd för mänskliga rättigheter ska hålla under 2014, särskilt det 25:e ordinarie mötet den 3–28 mars 2014,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Respekten för och främjandet och försvaret av de mänskliga rättigheternas allmängiltighet är en del av EU:s etiska och rättsliga arv och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten.

B.  EU:s trovärdighet i FN:s råd för mänskliga rättigheter kommer att stärkas genom att konsekvensen ökar mellan EU:s interna och externa politik på området för mänskliga rättigheter.

C.  EU och dess medlemsstater bör sträva efter att samfällt fördöma kränkningar av de mänskliga rättigheterna för att uppnå bästa möjliga resultat, och bör i detta sammanhang fortsätta att förbättra samarbetet och stärka de organisatoriska arrangemangen och samordningen mellan medlemsstaterna och mellan EU:s institutioner.

D.  Vid sitt möte den 10 februari 2014 fastställde rådet (utrikes frågor) sina prioriteringar inför det ordinarie 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter och det kommande mötet i FN:s generalförsamlings tredje kommitté. Prioriteringarna omfattar situationen i Syrien, Demokratiska folkrepubliken Korea, Iran, Sri Lanka, Myanmar/Burma, Vitryssland, Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Mali och Sudan. De tematiska prioriteringarna som fastställdes av rådet (utrikes frågor) omfattar dödsstraffet, religions- och trosfrihet, barnets rättigheter, kvinnors rättigheter, den globala agendan efter 2015, åsikts- och yttrandefrihet, förenings- och mötesfrihet, samarbete mellan icke-statliga organisationer och FN:s organ för mänskliga rättigheter, tortyr, hbti-frågor, rasism, urbefolkningar, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, företag och mänskliga rättigheter samt stöd till FN:s organ och mekanismer på området för mänskliga rättigheter.

E.  En särskild EU-representant för mänskliga rättigheter utnämndes den 25 juli 2012, med uppgift att göra EU:s människorättspolitik mer verkningsfull och synlig och bidra till att genomföra den strategiska ramen och handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati.

F.  Följande 14 nya medlemmar valdes in i FN:s människorättsråd i oktober 2013 och inledde sitt aktiva medlemskap den 1 januari 2014: Algeriet, Frankrike, Förenade kungariket, Kina, Kuba, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Maldiverna, Marocko, Mexiko, Namibia, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika och Vietnam. Nio EU-länder är nu medlemmar i människorättsrådet.

G.  Huvudtemat för kvinnokommissionens 58:e möte kommer att vara framtida utmaningar och uppnådda resultat i genomförandet av millennieutvecklingsmålen för kvinnor och flickor.

H.  Korruption inom offentlig och privat sektor orsakar och förvärrar orättvisor och diskriminering i fråga om åtnjutandet av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det är bevisat att korruption och kränkningar av de mänskliga rättigheterna även handlar om maktmissbruk, bristande ansvarsskyldighet och olika former av diskriminering.

I.  Såväl staternas ratificering av Kampalaändringarna av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som ikraftträdandet av Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion över aggressionsbrott kommer att bidra ytterligare till att få ett slut på straffriheten för förövarna av sådana brott.

1.  Europaparlamentet välkomnar de prioriteringar som rådet angett inför det 25:e ordinarie mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna uppmanas kraftfullt att ta hänsyn till parlamentets rekommendationer i arbetet med att främja EU:s prioriteringar i människorättsrådet.

Arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter

2.  Europaparlamentet betonar att valen till människorättsrådet måste vara konkurrensutsatta, och uttrycker sitt motstånd mot att regionala grupper anordnar skenval. Parlamentet upprepar att medlemmarna i människorättsrådet måste hålla en viss standard när det gäller engagemang och resultat på människorättsområdet, och uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att insistera på denna standard när de bestämmer vilka kandidater de kommer att rösta på. Parlamentet betonar att medlemmarna i människorättsrådet är skyldiga att upprätthålla högsta standard när det gäller främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet upprepar vikten av kraftfulla och tydliga kriterier för återupptagande av avstängda medlemmar.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i ett antal nyvalda medlemsländer i människorättsrådet, däribland Algeriet, Kina, Kuba, Marocko, Ryssland, Saudiarabien och Vietnam.

4.  Kazakstan är för närvarande en av de 47 medlemmarna i människorättsrådet. Människorättssituationen har ytterligare försämrats i landet efter ordningsmakternas hänsynslösa tillslag mot fredliga demonstranter och oljearbetare samt deras familjer och sympatisörer i Zjanaozen den 16 december 2011, då enligt officiella uppgifter 15 personer miste livet och över 100 sårades. Europaparlamentet uppmanar människorättsrådet att omedelbart hörsamma uppmaningen från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, genom att låta genomföra en oberoende internationell utredning av morden på oljearbetarna. Parlamentet uppmanar Kazakstan att som medlem av människorättsrådet garantera de mänskliga rättigheterna, avskaffa strafflagens artikel 164 om ”anstiftan till social oro”, upphöra med repressionen mot och de administrativa pålagorna på oberoende medier, frige de politiska fångarna, däribland människorättsadvokaten Vadim Kuramsjin, fackföreningsaktivisten Roza Tuletajeva och den politiske motståndaren Vladimir Kozlov, samt upphöra med alla begäranden om utlämning av politiska motståndare.

5.  Europaparlamentet fortsätter att motsätta sig ”röstande i block” i människorättsrådet. De länder som är medlemmar i människorättsrådet uppmanas med eftertryck att vara öppna i sitt röstande.

6.  Europaparlamentet beklagar att utrymmet för samverkan mellan det civila samhället och människorättsrådet krymper och att icke-statliga organisationer erbjuds färre möjligheter att tala vid dess möten. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU och människorättsrådet att se till att det civila samhället i största möjliga utsträckning tillåts medverka vid det 25:e mötet i människorättsrådet och i processen för de allmänna återkommande utvärderingarna och andra människorättsmekanismer i FN, utan rädsla för repressalier efter återvändandet till hemlandet. Parlamentet fördömer sådana rapporterade repressalier och uppmanar kraftfullt utrikestjänsten och medlemsstaterna att se till att dessa fall följs upp på ett systematiskt sätt.

7.  Europaparlamentet lovordar FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, för hennes fortsatta ansträngningar för att stärka fördragsorganen. Parlamentet upprepar att fördragsorganen är sammansatta av flera olika parter, och betonar att det civila samhället måste få medverka permanent i deras arbete. Parlamentet betonar vidare att fördragsorganens oberoende och genomslagskraft måste bevaras och stärkas.

Landsspecifika frågor

Syrien

8.  Europaparlamentet fördömer än en gång med kraft de utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot internationell humanitär rätt som begås av den syriska regimen, däribland alla fall av våldshandlingar, systematisk tortyr och fångavrättningar. Parlamentet fördömer även alla människorättskränkningar och brott mot internationell humanitär rätt som begås av väpnade grupper som bekämpar regimen. Parlamentet är djupt oroat över de allvarliga följder som den treåriga konflikten fått för civilbefolkningen och över den fortsatta försämringen av den humanitära situationen i landet och regionen. Parlamentet uppmanar samtliga väpnade aktörer att omedelbart upphöra med våldet i Syrien. Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för den samtalsrunda som nyligen inleddes på grundval av Genèvekommunikén och som bör utgöra ett första steg i en process som ska leda till en politisk och demokratisk lösning på konflikten, för att på så sätt möjliggöra en syriskledd demokratisk övergång som lever upp till det syriska folkets rättmätiga förhoppningar.

9.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga parter i konflikten, i synnerhet den syriska regimen, att garantera omfattande och säkert tillträde över gränsen för internationella humanitära biståndsinsatser och att infria sitt löfte om att låta kvinnor och barn att lämna belägrade städer, såsom Homs, och Yarmuklägret. Parlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds resolution 2139 av den 22 februari 2014, som omfattar krav på att konvojer med humanitärt bistånd ska få tillträde till hela landet för att kunna minska lidandet bland den civila befolkningen, och kräver att resolutionen tillämpas snarast. Parlamentet kräver att de fredliga aktivister som frihetsberövats av regeringen och de civila som hålls som gisslan av väpnade grupper friges.

10.  Europaparlamentet betonar att EU och det internationella samfundet som helhet, med tanke på krisens exempellösa omfattning, måste prioritera att minska lidandet för de miljoner syrier som saknar grundläggande förnödenheter och tjänster. Parlamentet påminner medlemsstaterna om deras humanitära ansvar gentemot de syriska flyktingarna, och påpekar att tragedier som den på Lampedusa inte får inträffa igen. Parlamentet uppmanar kraftfullt kommissionen och medlemsstaterna att hjälpa dem som flyr konflikten. I sin resolution av den 9 oktober 2013 uppmanade parlamentet medlemsstaterna att lösa akuta behov genom att erbjuda säkra inresor i EU i syfte att tillfälligt ta emot syrier och genom vidarebosättning som går utöver gällande nationella kvoter, och att bevilja inresetillstånd av humanitära skäl.

11.  Europaparlamentet uppmanar återigen utrikestjänsten och medlemsstaterna att se till att man fortsätter att ge högsta prioritet åt situationen i Syrien inom FN, framför allt i människorättsrådet.

12.  Europaparlamentet framhåller att avsiktlig utsvältning av civila och angrepp mot sjukvårdsinrättningar är förbjudet enligt folkrätten och kommer att betraktas som krigsförbrytelser. Parlamentet framhåller än en gång vikten av att ansvar utkrävs på samtliga nivåer. Parlamentet lovordar i detta sammanhang det arbete som utförs av den oberoende undersökningskommissionen om Syrien, bland annat dess senaste rapport, som ska diskuteras i människorättsrådet, och uppmanar undersökningskommissionen att utreda den färska rapport som innehåller tusentals fotografier av fall där tortyr ska ha använts av den syriska militären. Parlamentet upprepar sin uppmaning till FN:s säkerhetsråd att hänskjuta situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen för formell utredning. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att vidta konkreta åtgärder i denna riktning.

Egypten

13.  Europaparlamentet fördömer de människorättskränkningar som begås i Egypten, däribland trakasserierna mot och frihetsberövandet av journalister och aktivister inom det civila samhället och den politiska oppositionen, liksom det övervåld som lett till att ett stort antal civila dödats, till exempel i samband med treårsdagen för revolutionen och dagarna kring folkomröstningen i januari 2013. Parlamentet uppmanar kraftfullt de egyptiska myndigheterna att se till att det genomförs fullständiga, öppna och oberoende utredningar av de fall där civila har dödats, så att samtliga förövare ställs till svars. Parlamentet fördömer det faktum att tiotusentals egyptier hålls fängslade och förtrycks, bland annat medlemmar av Muslimska brödraskapet, som beskrivs som en terroristorganisation. Detta utgör ett hinder för en försoningsprocess som omfattar alla och som är nödvändig för landets stabilitet och utveckling. Människorättsrådet uppmanas att fördöma dessa människorättskränkningar, övervaka alla utredningar som görs och överväga att inleda en egen utredning om de egyptiska myndigheterna inte gör några framsteg. Parlamentet betonar vikten av att det snarast öppnas ett regionalt kontor för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Kairo, i enlighet med överenskommelsen med de egyptiska myndigheterna.

14.  Europaparlamentet noterar Egyptens nya konstitution. Parlamentet konstaterar att de kristnas och judarnas religiösa angelägenheter sägs vara deras ensak, och erkänner de framsteg som gjorts i fråga om religionsfriheten. Parlamentet gläds åt att konstitutionen talar om en civil regering och alla medborgares jämlikhet, och välkomnar stärkandet av kvinnors rättigheter, bestämmelsen om barns rättigheter, förbudet mot tortyr i alla dess former och yttringar, förbudet mot och straffbeläggningen av alla former av slaveri samt åtagandet att följa de internationella fördrag om mänskliga rättigheter som undertecknats av Egypten. Parlamentet beklagar djupt att konstitutionen ger så stor makt åt armén och militärdomstolarna.

15.  Europaparlamentet oroas över att tusentals personer, i första hand flyktingar från Eritrea och Somalia, inbegripet många kvinnor och barn, mister livet, försvinner eller kidnappas och hålls som gisslan med krav på lösen, torteras, utnyttjas sexuellt eller dödas för att användas inom organhandeln av människohandlare på Sinaihalvön. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att artikel 89 i den nya konstitutionen fastslår att alla former av slaveri, förtryck, tvångsexploatering av människor, sexhandel och andra former av människohandel är förbjudna och straffbelagda enligt lag i Egypten.

Libyen

16.  Europaparlamentet begär att det under det kommande mötet i människorättsrådet antas en resolution som bygger på rapporten från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och som stärker kontorets mandat att övervaka människorättssituationen i Libyen och de utmaningar som landet står inför och att rapportera detta till människorättsrådet. Parlamentet är oroat över de olagliga konfliktrelaterade frihetsberövandena och utövandet av tortyr och utomrättsligt dödande, och välkomnar i detta sammanhang rekommendationerna i den rapport om tortyr som utarbetats av FN:s stöduppdrag. Parlamentet uttrycker sin oro över att anställda inom medierna har blivit måltavlor, och begär att mediemångfalden och yttrandefriheten skyddas. Parlamentet vädjar om stöd till konfliktlösning och nationell försoning.

Tunisien

17.  Europaparlamentet välkomnar Tunisiens antagande den 26 januari 2014 av en ny konstitution, som skulle kunna tjäna som inspirationskälla för andra länder i och utanför regionen. De tunisiska myndigheterna uppmuntras att senare i år genomföra öppna och trovärdiga val där alla får delta.

Marocko

18.  Europaparlamentet uppmanar Marocko som ny medlem i människorättsrådet att fortsätta förhandlingarna om en fredlig och varaktig lösning på konflikten i Västsahara. Parlamentet bekräftar västsahariernas rätt till självbestämmande, som bör avgöras genom en demokratisk folkomröstning i enlighet med relevanta FN-resolutioner.

Palestina

19.  Europaparlamentet ser positivt på att Palestina sedan november 2012 har observatörsstatus som icke-medlem i FN. Parlamentet upprepar sitt stöd till denna utveckling och konstaterar att EU uttryckt sitt stöd för att Palestina ska bli fullvärdig medlem av FN som ett led i en politisk lösning av konflikten mellan Israel och Palestina. Parlamentet bekräftar återigen att EU inte kommer att godta några ändringar av de gränser som gällde före 1967, inte heller vad beträffar Jerusalem, utöver sådana som parterna själva kommer överens om. Parlamentet stöder i detta hänseende rådets slutsatser av den 16 december 2013 om fredsprocessen i Mellanöstern, i vilka man djupt beklagar Israels ständiga utbyggnad av bosättningarna, som är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett hinder för freden. Parlamentet beklagar djupt de människorättskränkningar som begås av de palestinska myndigheterna, liksom det fortsatta avfyrandet av raketer från Gaza in i Israel.

Israel

20.  Europaparlamentet välkomnar Israels återupptagande av samarbetet med människorättsrådet och det kommande antagandet av den andra utvärderingsrapporten om landet. De israeliska myndigheterna uppmanas att samarbeta med samtliga särskilda förfaranden, inklusive den särskilde rapportören om situationen för de mänskliga rättigheterna i de ockuperade områdena. Parlamentet stöder slutsatserna i rapporterna från FN:s generalsekreterare och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter när det gäller Israel och de ockuperade palestinska territorierna, och uppmanar Israel att genomföra rekommendationerna från det oberoende internationella undersökningsuppdraget avseende hur de israeliska bosättningarna inverkar på de mänskliga rättigheterna för det palestinska folket. Parlamentet uttrycker djup oro över de rapporterade fallen av kvarhållande av barn i israeliska häkten på politiska grunder.

Bahrain

21.  Europaparlamentet uttrycker oro över situationen för människorättsförsvarare och politiska aktivister inom oppositionen i Bahrain. Parlamentet välkomnar det uttalande om Bahrain som människorättsrådet gjorde i september 2013 och som undertecknats av samtliga EU‑medlemsstater. Parlamentet kräver ett omedelbart och ovillkorligt frigivande av samtliga samvetsfångar, politiska aktivister, journalister, människorättsförsvarare och fredliga demonstranter. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att arbeta för att under nästa möte i människorättsrådet anta en resolution om människorättssituationen i Bahrain, med inriktning på fullgörandet av de åtaganden som Bahrain gjort i samband med den allmänna återkommande utvärderingen, liksom på genomförandet av de rekommendationer – även de som handlar om människorättsförsvarare – som Bahrains oberoende undersökningskommission lämnat och som välkomnats av kungen av Bahrain.

Saudiarabien

22.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien att som nyligen invald medlem i människorättsrådet beakta rekommendationerna från det 17:e mötet i arbetsgruppen för de allmänna återkommande utvärderingarna om att sätta stopp för alla former av diskriminering mot kvinnor i lagstiftning och i praxis och att göra det möjligt för kvinnor att delta fullt ut och på lika villkor i samhället, att vidta de åtgärder som krävs för att bekämpa våld i hemmet och garantera att offren får tillgång till mekanismer för skydd och rättslig prövning, att anta en lag som förbjuder alla barn- och tvångsäktenskap och fastställa en lagstadgad lägsta giftermålsålder på 18 år, att anta lagar till skydd för förenings-, yttrande- och religionsfriheten och rätten att delta i fredliga sammankomster, att införa ett moratorium för dödsstraff i syfte att slutligen avskaffa det, att möjliggöra registrering av icke-statliga organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter samt att ratificera viktiga människorättsinstrument.

Iran

23.  Europaparlamentet välkomnar den resolution som människorättsrådet antog i mars 2013 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Islamiska republiken Iran och förlängningen av mandatet för den särskilde rapportören om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran. Parlamentet bekräftar sitt stöd för ett fortsatt mandat och uppmanar Iran att låta FN:s särskilde rapportör resa in till landet, som ett avgörande steg i riktning mot att inleda en dialog för att bedöma människorättssituationen i Iran. Parlamentet upprepar sitt fördömande av dödsstraffet i Iran och den markanta ökningen av antalet avrättningar – under de två första veckorna 2014 hängdes 40 personer – och de fortsatta kränkningarna av religions- och trosfriheten. Parlamentet noterar de försiktiga tecken på framsteg som den iranska regeringen har visat prov på när det gäller mänskliga rättigheter, bland annat att politiska fångar har frigetts. Parlamentet uppmanar EU och FN:s människorättsråd att fortsätta att noggrant bevaka människorättssituationen och att se till att de mänskliga rättigheterna behåller sin centrala plats i alla kontakter med den iranska regeringen.

Ryssland

24.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt de ryska lagar om ”utländska agenter” som utnyttjas för att trakassera icke-statliga organisationer genom räder mot deras lokaler, böter och andra skrämselmetoder. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta att utöva påtryckningar mot Ryssland, både inom och utanför FN:s människorättsråd, så att landet upphör med dessa uppenbara kränkningar av yttrande- och föreningsfriheten. Parlamentet uttrycker stark oro över andra fortgående kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ryssland, såsom förföljelse av medierna, diskriminerande lagar mot sexuella minoriteter, brott mot mötesfriheten och avsaknaden av ett oberoende rättsväsen.

Vitryssland

25.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för människorättsrådets särskilde rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland. Parlamentet efterlyser en förlängning av mandatet för den särskilde rapportören med ytterligare ett år när det löper ut i juni 2014. Parlamentet välkomnar den resolution om Vitryssland som antogs i juni 2013, och ser positivt på att de omfattande människorättskränkningarna i landet fortfarande tas på allvar och uppmärksammas. Utrikestjänsten och medlemsstaterna uppmanas kraftfullt att fortsätta att utöva påtryckningar på Vitryssland i frågan om de mänskliga rättigheterna.

Uzbekistan

26.  Europaparlamentet välkomnar resultatet av den allmänna återkommande utvärderingen av Uzbekistan. Parlamentet beklagar att Uzbekistans regering fortsätter att vägra att ta emot besök från människorättsrådets särskilda förfaranden. Parlamentet uppmanar kraftfullt EU:s medlemsstater att verka för att det skapas en särskild övervakningsmekanism vid människorättsrådet beträffande situationen för de mänskliga rättigheterna i Uzbekistan.

Centralafrikanska republiken

27.  Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över situationen i Centralafrikanska republiken, uppmanar det internationella samfundet att skyndsamt svara på FN:s humanitära appell, som är allvarligt underfinansierad, och efterlyser en förbättrad säkerhetssituation så att befolkningen får tillgång till humanitärt bistånd. Parlamentet hoppas att den snabba insatsen av EU:s GSFP-uppdrag kommer att bidra till en förbättring av läget på plats. Parlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds resolution 2136 (2014), FN:s människorättsråds resolution, dess särskilda möte om situationen i Centralafrikanska republiken den 20 januari 2014 samt utnämningen av en oberoende sakkunnig om situationen för de mänskliga rättigheterna i landet. Parlamentet vädjar till den nya interimspresidenten, Catherine Samba-Panza, att hon ska göra allt som står i hennes makt för att få ett slut på våldet och lugna de sekteristiska spänningarna i landet.

Demokratiska republiken Kongo

28.  Europaparlamentet framhåller FN:s uppmaning om fortsatt stöd till den konfliktfyllda östra delen av Demokratiska republiken Kongo, så att denna kris inte glöms bort. Parlamentet är allvarligt oroat över den senaste tidens massfördrivning av befolkningen i Katangaregionen. Parlamentet fördömer kraftfullt rebellstyrkornas angrepp i den östra delen av landet på civilbefolkningen, däribland kvinnor och barn, liksom att våldtäkter systematiskt används som ett vapen i krigföringen. Parlamentet uttrycker djup oro över det fortsatta utnyttjandet av barnsoldater och begär att dessa avväpnas, rehabiliteras och återintegreras i samhället. Parlamentet anser att FN:s ram för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen fortfarande är en viktig ram för att uppnå varaktig fred. Parlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds resolution 2136 av den 30 januari 2014, som innebär ett förnyande av det vapenembargo som införts mot Demokratiska republiken Kongo.

Eritrea

29.  Europaparlamentet kräver ytterligare uppmärksamhet och vaksamhet från EU och FN:s människorättsråd när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea, eftersom allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna driver ett stort antal människor från sina hem. Parlamentet välkomnar människorättsrådets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea, som antogs enhälligt i juni 2013. Parlamentet lovordar den första rapporten från den särskilde rapportören om situationen för de mänskliga rättigheterna i landet, och efterlyser ett förnyat mandat för den särskilde rapportören under det 26:e mötet i människorättsrådet.

Mali

30.  Europaparlamentet välkomnar utnämningen av en oberoende sakkunnig om situationen för de mänskliga rättigheterna i Mali, den fortsatta övervakningen av människorättssituationen efter konflikten samt den starka ledarroll som spelas av andra afrikanska stater för att förbättra människorättssituationen i landet. Parlamentet begär att mandatet för den oberoende sakkunnige ska förnyas.

Sydsudan

31.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över situationen i Sydsudan, inbegripet den politiska kampen om ledarskapet i landet, som har medfört ökande etniska motsättningar och lett till att över 650 000 människor har fördrivits. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att ta upp denna fråga i människorättsrådet, så att situationen i Sydsudan behåller sin plats högt uppe på den internationella dagordningen. Parlamentet välkomnar avtalet om upphörande av fientligheter, som undertecknades den 23 januari 2014, men understryker att detta endast är ett första steg mot fred och försoning. Parlamentet fördömer de utbredda människorättskränkningarna och övergreppen och understryker att de skyldiga måste ställas till svars. Parlamentet välkomnar Afrikanska unionens engagemang för att inrätta en undersökningskommission vars arbete ska ligga till grund för rättvisa och ansvarsutkrävande samt framtida försoning.

Sri Lanka

32.  Europaparlamentet fördömer de ständiga angreppen på religiösa minoriteter samt trakasserierna och hoten mot människorättsförsvarare, advokater och journalister. Parlamentet uppmärksammar de framsteg som gjorts vad gäller återuppbyggnaden och genomförandet av vissa av rekommendationerna från kommissionen för tillvaratagna erfarenheter och försoning, men finner det beklagligt att Sri Lankas regering fortfarande inte ser till att det görs oberoende, trovärdiga utredningar om tidigare brott mot internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt. Parlamentet uttrycker sitt starka stöd för rekommendationen från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att inrätta en oberoende internationell utredningsmekanism som ska bidra till att fastställa sanningen om nationella utredningsmekanismer misslyckas.

Myanmar/Burma

33.  Europaparlamentet välkomnar människorättsrådets resolution om Myanmar/Burma och den särskilde rapportörens fortsatta arbete. Parlamentet uppmanar människorättsrådet att inte avbryta eller ändra mandatet för den särskilde rapportören så länge ett lokalkontor för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter med ett fullständigt mandat inte finns etablerat inom landet. Parlamentet uppmanar Myanmar/Burma att se till att granskningskommittén för fångarnas situation fortsätter sitt arbete för att utreda alla pågående ärenden och upphäva den kontroversiella lagstiftning som påverkar yttrande- och föreningsfriheten (i synnerhet 2011 års lag om fredliga sammankomster och demonstrationståg). Parlamentet fördömer våldet och övergreppen mot rohingya‑minoriteten i delstaten Rakhine, liksom angreppen på muslimer och andra religiösa minoriteter, och efterlyser en fullständig, öppen och oberoende utredning av dessa brott.

Nordkorea

34.  Europaparlamentet välkomnar den planerade förlängningen av mandatet för den särskilde rapportören om situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea), den resolution som antogs enhälligt i mars 2013 samt rapporten från undersökningskommissionen för de mänskliga rättigheterna i landet. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Nordkoreas regering att samarbeta fullt ut med den särskilde rapportören och underlätta hans besök i landet. Parlamentet uppmanar eftertryckligen människorättsrådet att beakta rekommendationerna från den internationella undersökningskommissionen, med särskilt fokus på att fördöma internationella förbrytelser som begåtts i Nordkorea, på att öka FN:s kapacitet att dokumentera kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet och på att inrätta lämpliga internationella mekanismer för att garantera ansvarsskyldighet för internationella förbrytelser som begåtts i Nordkorea.

Elfenbenskusten, Haiti, Kambodja, Somalia och Sudan

35.  Europaparlamentet välkomnar förlängningen av mandaten för de oberoende sakkunniga om Elfenbenskusten, Haiti, Kambodja, Somalia och Sudan. Myndigheterna i dessa länder uppmanas med kraft att samarbeta fullt ut med mandatinnehavarna.

Tematiska frågor

Barnets rättigheter

36.  Europaparlamentet ser positivt på det arbete som FN:s råd för mänskliga rättigheter uträttat för barnets rättigheter, till exempel resolutionen från september 2013 om att sådan dödlighet och sjuklighet hos barn under fem år som kan förebyggas ska betecknas som ett människorättsproblem, liksom arbetet i kommittén för barnets rättigheter. Parlamentet uppmanar staterna att ratificera det tredje fakultativa protokollet till FN:s barnkonvention, vilket kommer att göra det möjligt för barn att lämna in klagomål till kommittén. Parlamentet lovordar människorättsrådet för dess kommande resolution om barnets rättigheter, som är ett utmärkt exempel på samarbete mellan EU och gruppen med latinamerikanska och västindiska stater i FN (Grulac). Parlamentet är djupt oroat över de fall av tortyr och frihetsberövande av barn som rapporterats av organisationer såsom Unicef och Amnesty International. Parlamentet uppmanar FN att ytterligare undersöka sådana fall och ta fram rekommendationer om åtgärder.

Kvinnor och flickor

37.  Europaparlamentet uppmanar EU att delta aktivt i kvinnokommissionens 58:e möte för att se till att man inte urholkar det som uppnåtts inom ramen för FN:s handlingsplan från Peking, till exempel tillgång till utbildning och hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet, inbegripet sexuella och reproduktiva rättigheter. Parlamentet fördömer skarpt användningen av sexuellt våld mot kvinnor som krigstaktik, vilket omfattar brott som massvåldtäkter, sexuellt slaveri, tvångsprostitution, könsrelaterad förföljelse, inklusive könsstympning av kvinnor, människohandel, barn- och tvångsäktenskap, hedersmord och alla andra former av sexuellt våld av samma allvarliga art. Parlamentet uppmanar på nytt EU och samtliga medlemsstater att underteckna och ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Tortyr

38.  Europaparlamentet upprepar vikten av att bekämpa tortyr och annan misshandel och betonar att EU prioriterar denna fråga, särskilt när det gäller barn. Parlamentet uppmanar människorättsrådet att använda den årliga resolutionen om tortyr för att förlänga den särskilde rapportörens mandat med ytterligare tre år och se till att tidigare resolutioner om tortyr följs upp på lämpligt sätt. Parlamentet uppmanar kraftfullt utrikestjänsten, kommissionen och medlemsstaterna att visa att de gemensamt förbundit sig att utrota tortyr och att stödja offren, framför allt genom att fortsätta eller, i förekommande fall, börja bidra till FN:s frivilliga fond för tortyroffer och den särskilda fond som inrättats genom det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr.

Dödsstraff

39.  Europaparlamentet fördömer än en gång med kraft tillämpningen av dödsstraff och ger sitt starka stöd till moratoriet som ett steg mot avskaffande. Parlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och människorättsrådet att fortsätta att trycka på för ett globalt avskaffande. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de länder som fortfarande tillämpar dödsstraffet att offentliggöra tydliga och korrekta siffror om antalet domar och avrättningar.

Religions- och trosfrihet

40.  Europaparlamentet fördömer de fortsatta kränkningarna av rätten till religions- och trosfrihet runt om i världen. Parlamentet upprepar att EU lägger stor vikt vid denna fråga, och uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att arbeta med detta. Parlamentet välkomnar det förnyade mandatet för FN:s särskilde rapportör om religions- och trosfrihet. Parlamentet upprepar att tanke-, samvets- och religionsfriheten – inklusive friheten att byta eller avsäga sig sin religion eller övertygelse – är en grundläggande mänsklig rättighet, och betonar därför behovet att bekämpa alla former av diskriminering mot religiösa minoriteter runt om i världen.

Hbti-personers rättigheter

41.  Europaparlamentet är oroat över den senaste tidens ökning av diskriminerande lagar och praxis samt våldsdåd mot personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Parlamentet uppmanar till nära övervakning av situationen i Nigeria och Uganda, där nya lagar allvarligt hotar friheten för sexuella minoriteter. Parlamentet fördömer införandet av diskriminerande lagar och undertryckandet av yttrandefriheten i Ryssland. Parlamentet bekräftar sitt stöd för det fortsatta arbete som utförs av högkommissarien för mänskliga rättigheter för att bekämpa diskriminerande lagar och praxis, liksom FN:s arbete mer generellt i denna fråga. Parlamentet rekommenderar att EU:s medlemsstater, rådet och utrikestjänsten medverkar aktivt till att bekämpa försöken att undergräva dessa rättigheter.

Diskriminering baserad på kasttillhörighet

42.  Europaparlamentet fördömer diskriminering baserad på kasttillhörighet och är djupt oroat över de fortsatta utbredda människorättskränkningarna på grund av kasttillhörighet, liksom våldsdåden, inbegripet sexuellt våld mot kvinnor som tillhör de berörda samhällsgrupperna. Parlamentet ser positivt på det arbete som utförs av kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och mandatinnehavarna inom FN:s särskilda förfaranden för att bekämpa denna form av diskriminering. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU:s medlemsstater att stödja utkastet till FN:s principer och riktlinjer för avskaffande av diskriminering på grund av arbete, och uppmanar människorättsrådet att anta denna ram.

Rätten att delta i fredliga sammankomster

43.  Europaparlamentet uppmanar EU att stödja uppföljningen av rapporten från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om effektiva åtgärder och bästa praxis för att se till att mänskliga rättigheter främjas och skyddas i samband med fredliga protester, framför allt genom att stödja insatser för att utveckla de internationella rättsliga ramarna för rätten att delta i fredliga sammankomster.

Bostäder

44.  Europaparlamentet ställer sig än en gång positivt till den vikt som människorättsrådet lägger vid rätten till bostäder. Parlamentet upprepar även sin uppmaning till unionen och medlemsstaterna att främja tillgången till adekvata bostäder som en grundläggande rättighet.

Vatten och sanitär utrustning

45.  Europaparlamentet välkomnar den resolution som antogs i september 2013 av människorättsrådet om rätten till rent vatten och sanitär utrustning, och FN:s särskilde rapportörs arbete på detta område, särskilt den handbok som tagits fram om hur man verkställer rätten till rent vatten och sanitär utrustning. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten, EU:s medlemsstater och FN:s människorättsråd att behålla fokus på denna ofta förbisedda men livsviktiga mänskliga rätt till vatten och sanitär utrustning.

Företag och mänskliga rättigheter

46.  Europaparlamentet ger sitt starka stöd till genomförandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att vara aktiva under det sjunde mötet i FN:s nyligen inrättade arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och transnationella företag och andra affärsföretag och att ge sitt stöd till insatserna för att samordna deras strategier med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och med FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att före slutet av 2014 rapportera om medlemsstaternas genomförande av FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Parlamentet noterar det nya initiativet om att inom FN-systemet skapa ett rättsligt bindande internationellt instrument om företag och mänskliga rättigheter.

Korruption och mänskliga rättigheter

47.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att främja inrättandet av en särskild FN-rapportör för ekonomisk brottslighet, korruption och mänskliga rättigheter.

Idrott

48.  Europaparlamentet välkomnar den resolution som antogs i september 2013 om främjande av mänskliga rättigheter genom idrott och det olympiska idealet. Parlamentet uttrycker oro över situationen för migrerande arbetstagare i Qatar, särskilt inför fotbolls-VM 2022. Qatar har förklarat att landet ska ta itu med problemet. Parlamentet uppmanar Qatars myndigheter att reformera sin arbetsrätt, att avskaffa den sponsorlagstiftning (kafalasystemet) som finns i hela regionen och att ratificera relevanta internationella konventioner. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att se till att EU-företag som är verksamma i byggbranschen i Qatar inte gör sig skyldiga till kränkningar av migrerande arbetstagares mänskliga rättigheter. Det är viktigt att granska alla större idrottsevenemang ur människorättssynvinkel, till exempel vinter-OS i Sotji (Ryssland) i februari 2014 och det fortsatta undertryckandet av mötesfriheten och de sexuella minoriteternas rättigheter, liksom nästa fotbolls-VM i Brasilien, där det förekommer rapporter om vräkningar och tvångsförflyttningar i hela landet.

Användning av bestyckade drönare

49.  Europaparlamentet uttrycker oro över kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och brotten mot den internationella humanitära rätten i samband med olagligt riktat dödande med hjälp av bestyckade drönare, som lett till att ett okänt antal civila har dödats, allvarligt skadats eller traumatiserats utanför de områden som förklarats vara krigsområden. Parlamentet stöder insatserna inom FN:s relevanta särskilda förfaranden för att främja en öppen och ansvarsfull statlig användning av bestyckade drönare, i linje med etablerade internationella rättsliga ramar. Parlamentet uppmanar EU, medlemsstaterna och FN:s människorättsråd att fortsätta att stödja utredningar om riktat dödande och att följa upp rekommendationerna från FN:s särskilda rapportörer för utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar respektive kampen mot terrorismen.

Internationella brottmålsdomstolen

50.   Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för Internationella brottmålsdomstolen och är fortsatt vaksamt när det gäller alla försök att undergräva dess legitimitet. Parlamentet begär att EU aktivt tar fram en ståndpunkt om aggressionsbrott och Kampalaändringarna.

De allmänna återkommande utvärderingarna

51.  Europaparlamentet bekräftar vikten av att de allmänna återkommande utvärderingarna är allomfattande, så att man får fullständig inblick i situationen för de mänskliga rättigheterna i alla FN-stater. Det är fortsatt viktigt att denna andra utvärderingsomgång fokuserar på genomförandet av de rekommendationer som antagits under den första omgången. Parlamentet begär dock än en gång att de rekommendationer som inte godtogs av staterna under den första omgången tas upp till omprövning under den fortsatta processen med de allmänna återkommande utvärderingarna.

52.  Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som deltar i interaktiva dialoger kring processen med allmänna återkommande utvärderingar att lägga fram rekommendationer som är specifika och mätbara, för att förbättra uppföljningen och genomförandet av de rekommendationer som godtagits. Parlamentet betonar vikten av att kommissionen och EU:s medlemsstater ger tekniskt stöd för att hjälpa de utvärderade staterna att genomföra rekommendationerna om att lägga fram halvtidsrapporter i syfte att förbättra genomförandet.

53.  Europaparlamentet betonar att rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna systematiskt bör inkluderas i EU:s dialoger och samråd på området för mänskliga rättigheter och i EU:s landstrategier för mänskliga rättigheter. Som tidigare rekommenderats bör parlamentet ta upp dessa rekommendationer under sina egna delegationsresor till tredjeländer.

54.  Europaparlamentet välkomnar alla åtgärder som gör det möjligt för många olika berörda parter, inklusive det civila samhället, att fullt ut delta i processen med de allmänna återkommande utvärderingarna. Parlamentet betonar vikten av att Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna i FN:s människorättsråd lyfter fram den oroande utvecklingen att icke-statliga organisationer får allt mindre utrymme i ett antal länder världen över.

De särskilda förfarandena

55.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för de särskilda förfarandena. Parlamentet betonar den grundläggande vikten av att dessa mandat är oberoende, och uppmanar eftertryckligen alla FN-stater att samarbeta fullt ut med de särskilda förfarandena, bland annat genom att ta emot mandatinnehavare för besök i länderna, svara på deras brådskande begäranden om åtgärder och i samband med anklagelser om överträdelser samt se till att mandatinnehavarnas rekommendationer följs upp ordentligt. Parlamentet stöder uttalandet av den 10 december 2013 från de 72 experterna inom de särskilda förfarandena och är bekymrat över att staternas brist på samarbete med de särskilda förfarandena hindrar experterna från att fullgöra sitt mandat.

56.  Europaparlamentet fördömer starkt alla former av repressalier mot människorättsförsvarare och människorättsaktivister som samarbetar med den allmänna återkommande utvärderingen och de särskilda förfarandena, särskilt när det gäller Kina. Parlamentet uppmanar FN:s människorättsråd att utreda rapporter om att en kinesisk aktivist, Cao Shunli, som förespråkade det civila samhällets deltagande i den allmänna återkommande utvärderingen, har suttit fängslad sedan den 14 september 2013. Parlamentet uppmanar eftertryckligen människorättsrådets ordförande att aktivt följa upp detta och andra liknande fall, och alla stater att erbjuda ett adekvat skydd mot sådana trakasserier, som undergräver hela FN-systemet för mänskliga rättigheter.

EU:s medverkan

57.  Europaparlamentet betonar vikten av att EU deltar aktivt i alla FN:s människorättsmekanismer, däribland människorättsrådet. Parlamentet uppmanar EU-medlemsstaterna att göra detta genom att ansluta sig till och ta initiativ till resolutioner, genom att aktivt delta i diskussioner och interaktiva dialoger samt göra uttalanden. Parlamentet ger sitt starka stöd till att EU allt oftare använder sig av tvärregionala initiativ.

58.  Europaparlamentet bekräftar vikten av att det arbete som görs i Genève inom ramen för människorättsrådet integreras i EU:s relevanta interna och externa verksamhet, också inom parlamentet, till exempel i utskottsdelegationerna och de interparlamentariska delegationerna, och FN:s särskilda rapportörers bidrag till utskottssammanträdena.

59.  Europaparlamentet uppmanar EU:s särskilda representant att fortsätta att göra EU:s människorättspolitik mer verkningsfull, samstämd och synlig inom ramen för människorättsrådet och att vidareutveckla ett nära samarbete med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och de särskilda förfarandena. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att delta aktivt i människorättsrådets högnivåsegment.

60.  Europaparlamentet betonar återigen vikten av fungerande samordning och samarbete mellan utrikestjänsten, kommissionen och medlemsstaterna på människorättsområdet. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att, framför allt genom EU:s delegationer i Genève och New York, med hjälp av konkreta samråd i god tid öka EU:s samstämdhet och ge ett enhetligt budskap.

61.  Europaparlamentet betonar vikten av att EU:s medlemsstater stöder FN:s människorättsråd genom att tillsammans verka för de mänskliga rättigheternas odelbarhet och allmängiltighet och i synnerhet genom att ratificera alla de internationella människorättsinstrument som människorättsrådet har inrättat. Parlamentet beklagar än en gång att ingen EU-medlemsstat har ratificerat konventionen om skydd av alla migrerande arbetstagares och deras familjemedlemmars rättigheter. Parlamentet påpekar på nytt att flera medlemsstater ännu inte har antagit och/eller ratificerat konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden, det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning respektive det fakultativa protokollet till Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Parlamentet uppmanar än en gång alla medlemsstater att ratificera dessa konventioner och protokoll. Parlamentet betonar vikten av att medlemsstaterna sänder in sina regelbundet återkommande rapporter till FN:s övervakningsorgan i tid. Parlamentet uppmanar EU att aktivt ta fram en EU-ståndpunkt om aggressionsbrott och Kampalaändringarna.

62.  Europaparlamentet upprepar vikten av EU:s fortsatta stöd till försvar för ett oberoende kontor för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, så att detta kan fortsätta att utföra sina uppgifter på ett ändamålsenligt och opartiskt sätt. För ett opartiskt och välfungerande kontor för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter är det avgörande att det garanteras tillräcklig finansiering, särskilt mot bakgrund av det aktuella behovet att öppna nya regionala kontor för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter till följd av situationer som uppstår. Parlamentet understryker vikten av att säkra tillräcklig finansiering för att täcka fördragsorganens ökande arbetsbörda. Parlamentet uppmanar EU att inta en ledande roll för att se till att systemet med fördragsorgan fungerar väl, även i fråga om tillräcklig finansiering.

63.  Europaparlamentet bekräftar att skyddet av människorättsförsvarare prioriteras högt inom EU:s människorättspolitik. Parlamentet sätter därför stort värde på det praktiska och ekonomiska stöd som avsatts inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter för att skydda och stödja människorättsförsvarare i akuta lägen.

o
o   o

64.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s sextioåttonde generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt den arbetsgrupp mellan EU och FN som inrättats av utskottet för utrikesfrågor.

(1) EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 114.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0055.
(3) Antagna texter, P7_TA(2013)0575.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy