Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2017(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0250/2014

Indgivne tekster :

A7-0250/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/04/2014 - 18.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0259

Vedtagne tekster
PDF 158kWORD 71k
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles
FN's Generalforsamlings 69. samling
P7_TA(2014)0259A7-0250/2014

Europa-Parlamentets henstilling af 2. april 2014 til Rådet om FN's Generalforsamlings 69. samling (2014/2017(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 21 og 34,

–  der henviser til forslag til henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 69. samling af Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen (B7‑0014/2014),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings 68. samling,

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 11. juni 2013 om FN's Generalforsamlings 68. samling(1),

–  der henviser til EU's prioriteter for den 68. samling i FN's Generalforsamling som vedtaget af Rådet den 24. juni 2013(2),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 3. maj 2011 om Den Europæiske Unions deltagelse i FN's arbejde(3) og til Europa-Parlamentets beslutning af 11. maj 2011 om EU som global aktør: dets rolle i multilaterale organisationer(4),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed(5),

–  der henviser til sin beslutning af 7. juli 2011 om eksterne EU-politikker til fremme af demokratisering(6),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2106 af 24. juni 2013 om en styrkelse af indsatsen mod straffrihed for gerningsmændene til seksuel vold samt til de tidligere resolutioner om dette emne(7),

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 18. april 2013 om FN-princippet "Responsibility to Protect" (pligt til beskyttelse)(8),

–  der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2013 om korruption i den offentlige og private sektor: indvirkning på menneskerettighederne i tredjelande(9),

–  der henviser til sin beslutning af 7. februar 2013 om den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd(10),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121, stk. 3, og artikel 97,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A7-0250/2014),

A.  der henviser til, at engagementet i effektiv multilateralisme med FN i centrum er en integreret del af Unionens udenrigspolitik og har rod i den overbevisning, at der er behov for et effektivt multilateralt system for at kunne nå fælles mål og håndtere globale kriser, udfordringer og trusler;

B.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største økonomiske bidragsyder til FN-systemet (det almindelige budget, programmer og FN-fonde samt budgettet til fredsbevarende indsatser);

C.  der henviser til, at et solidt og stabilt partnerskab mellem EU og FN er afgørende for FN's arbejde under alle tre søjler – fred og sikkerhed, menneskerettigheder og udvikling – og desuden er centralt for EU's rolle som global aktør;

D.  der henviser til, at menneskerettighederne og demokratiet er grundlæggende værdier for EU og principper og mål for EU's optræden udadtil; der henviser til, at respekt for og fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet og udelelighed er hjørnestene i den europæiske enhed og integritet;

E.  der henviser til, at de nuværende emissionskurver formodentlig vil føre til en stigning på 2 °C inden for 20-30 år og en stigning på 4 °C inden 2100 ifølge Verdensbankens rapport "Turn Down the Heat"; der henviser til, at FN's generalsekretær Ban Ki-moon har inviteret stats- og regeringscheferne til klimatopmødet i september 2014 med henblik på indgåelse af klare løfter om at træffe yderligere foranstaltninger over for klimaændringer;

F.  der henviser til, at EU som verdens førende donor støtter såvel de intensiverede bestræbelser på at nå at gennemføre 2015-målene (MDG) inden for fristen og en fælles strategi med sigte på fattigdomsudryddelse og bæredygtig udvikling;

G.  der henviser til, at det prioriterede tema på den 58. samling i Kommissionen for Kvinders Status vil være udfordringerne ved og resultaterne af gennemførelsen af 2015-målene for kvinder og piger;

H.  der henviser til, at korruption i offentlige og private sektorer forårsager og øger uligheder og forskelsbehandling, når det gælder udøvelse på lige fod af civile, politiske, økonomiske eller sociale og kulturelle rettigheder, og at det er bevist, at korruption og menneskerettighedskrænkelser omfatter magtmisbrug, manglende ansvarlighed og forskellige former for forskelsbehandling;

I.  der henviser til, at udviklingen af princippet om beskyttelsesansvar er et vigtigt skridt i retning af at forudse, forhindre og sætte ind over for folkedrab, krigsforbrydelser, etnisk udrensning og forbrydelser mod menneskeheden; der henviser til, at dette princip bør anvendes så konsekvent og ensartet som muligt;

J.  der henviser til, at staternes ratifikation af Kampalaændringerne og tildeling af jurisdiktion over aggressionsforbrydelser til Den Internationale Straffedomstol vil bidrage yderligere til at bringe straffriheden for gerningsmændene bag denne forbrydelse til ophør;

K.  der henviser til, at det, i situationer hvor beskyttelsesansvaret anvendes, er yderst vigtigt at bibeholde adskillelsen af militære og humanitære aktørers mandater for at bevare opfattelsen af, at alle humanitære aktører er neutrale og upartiske, og undgå at bringe den effektive levering af bistand og nødhjælp i fare;

1.  henstiller til Rådet:

Menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet

a.  aktivt at fremme den særlige opfølgning på og gennemførelsen af erklæringen fra højniveaumødet om retsstaten på nationalt og internationalt niveau af 24. september 2012 og undersøge, i hvilket omfang retsstatsprincippet kan knyttes til de igangværende overvejelser om udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015;

   b. at øge de internationale bestræbelser på at sikre, at alle de i FN's konventioner fastlagte menneskerettigheder betragtes som universelle, udelelige, indbyrdes afhængige og indbyrdes forbundne, og at overholdelsen heraf håndhæves; at fremme integration af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i alle aspekter af FN's arbejde;
   c. at søge at styrke processen med universel regelmæssig gennemgang ved at rodfæste henstillingerne i bi- og multilaterale dialoger med FN-medlemslande, navnlig menneskerettighedsdialoger; at fremme et klima, der gør det muligt for ngo'er at komme med input i de forskellige faser af processen med universel regelmæssig gennemgang;
   d. at fremme civilsamfundets omfattende bidrag til FN's forskellige menneskerettighedsmekanismer, herunder til de forskellige faser i processen med universel regelmæssig gennemgang; med henblik på at imødegå pres eller endda repressalier, og idet det nøje overvåger sådanne potentielle sager om ngo'er og civilsamfundet, at yde støtte til kapacitetsopbygning til menneskerettighedsinstitutioner;
   e. at gentage sin fulde støtte til Den Internationale Straffedomstol og til stadighed være på vagt over for forsøg på at undergrave Romstatuttens legitimitet, universalitet og integritet; at gå i aktiv dialog med stater, der endnu ikke er part i dette system, for at foranledige snarlig undertegnelse og ratifikation; at arbejde for alle medlemsstaters ratifikation af Kampalaændringerne fra 2010 om aggressionsforbrydelser;
   f. aktivt at agitere for, at alle FN-medlemslande ratificerer FN's konvention mod korruption og FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet; at intensivere bestræbelserne på at afslutte forhandlingerne om en omfattende konvention om international terrorisme; at støtte, at der oprettes en post som særlig FN-rapportør om økonomisk kriminalitet, korruption og menneskerettigheder;
   g. at opfordre medlemmerne af FN's Generalforsamling til at sætte fuldstændig gennemsigtighed i forbindelse med virksomhedsrapportering samt bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge, skattely, ulovlige pengestrømme og skadelige skattestrukturer øverst på dagsordenen for internationale finansielle institutioner og udviklingsinstitutioner;
   h. at understrege, at de udviklingsmæssige gevinster ikke vil være holdbare uden god regeringsførelse, ansvarlige og demokratiske institutioner og retsstatsprincippet; derfor at sikre, at de nye rammer afspejler en klar forpligtelse til demokratisk regeringsførelse;
   i. at fremme forhindring af grusomheder og andre alvorlige krænkelser ved at omdanne Menneskerettighedsrådet til en mekanisme til tidlig varsling og forebyggelse snarere end et organ udelukkende til efterfølgende respons, med henblik på at forebygge en yderligere optrapning af krænkelserne af menneskerettighederne;
   j. at indføre emnespecifikke initiativer, der fremmer ansvar for så vidt angår krænkelser af menneskerettighederne, og træffe de relevante foranstaltninger med sigte på centrale menneskerettighedsspørgsmål, herunder afskaffelse af dødsstraffen og beskyttelse af mennesker i sårbare situationer, såsom børn, kvinder, LGBTI-personer eller indfødte befolkninger og oprindelige folk;
   k. at fordømme de systematiske krænkelser af menneskerettighederne i Den Islamiske Republik Iran

Tortur

l.  at gentage vigtigheden af bekæmpelse af tortur og andre former for mishandling, og af at EU prioriterer dette emne, især for så vidt angår børn; at forny den særlige rapportørs mandat med yderligere tre år og at sikre en effektiv opfølgning på resolutioner om tortur; at udvise et fælles engagement i at udrydde tortur og støtte ofre, navnlig ved at fortsætte eller i givet fald begynde at bidrage til FN’s frivillige fond for torturofre og den særlige fond, der er oprettet ved den valgfrie protokol til konventionen mod tortur

Dødsstraf

m.  at fortsætte kampen mod anvendelse af dødsstraf og kraftigt at støtte moratoriet som et skridt i retning af afskaffelse af denne; fortsat at insistere på afskaffelse af dødsstraf på verdensplan; kraftigt at opfordre lande, der stadig håndhæver brug af dødstraf, til at offentliggøre klare og præcise tal over domme og henrettelser;

LGBTI-personers rettigheder

n.  at give udtryk for bekymring over den seneste stigning i diskriminerende love og praksisser og voldshandlinger mod enkeltpersoner på grund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet; at overvåge situationen i Nigeria og Uganda nøje, hvor nye love udgør en alvorlig trussel mod de seksuelle mindretals frihed; gentager sin støtte til FN’s højkommissær for menneskerettigheders arbejde for at bekæmpe disse diskriminerende love og FN’s arbejde i almindelighed i forbindelse med dette spørgsmål; at anbefale aktiv deltagelse i bekæmpelsen af disse forsøg på at underminere disse rettigheder;

Bevæbnede droner

o.  at støtte internationale bestræbelser på at fremme større gennemsigtighed og ansvarlighed i brugen af ​​bevæbnede droner i tråd med de etablerede internationale retlige rammer og til fortsat at støtte efterforskning af målrettede drab; fortsat at bistå efterforskning af målrettede drab og at følge op på henstillingerne fra FN’s særlige rapportører om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og bekæmpelse af terrorisme;

Fred og sikkerhed

p.  med henblik på at udstyre FN med mere effektive værktøjer til nedtrapning at støtte fredsskabende og fredsbevarende missioner ved om nødvendigt at levere øget EU-støtte (teknisk eller finansiel bistand, udstyr eller EU-styrker);

   q. at sikre, at fredsbevaringsmandater afspejler langsigtede behov for stats- og institutionsopbygning og demokratistøtte, og dermed at fokusere på en samlet strategi med henblik på at kunne sigte mod årsagerne til konflikter og skrøbelige stater;
   r. at samarbejde om at styrke regionale organisationers rolle og kapacitet inden for fredsbevarelse, konfliktforebyggelse, civil og militær krisestyring og konfliktløsning;
   s. at kræve af alle parter i en væbnet konflikt, at de fuldt ud respekterer deres forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder uhindret adgang til humanitær bistand;
   t. at sikre, at udviklingsrammen for tiden efter 2015 fremmer bæredygtig fred ved at tackle de vigtigste drivkræfter for konflikter med henblik på at skabe de nødvendige betingelser, der muliggør udvikling og gennemførelse af rettigheder;
   u. at fokusere på at bringe terrorisme til ophør, uanset om den støttes af staterne eller på anden måde;
   v. at sikre, at FN’s konference om at gøre Mellemøsten til en masseødelæggelsesvåbenfri zone, der ikke – som aftalt på NPT-konferencen i 2010 – fandt sted i 2012, finder sted i 2014;
   w. at støtte resolutionerne fra FN’s Generalforsamling om våben med forarmet uran og udvikle en fælles EU-holdning, som bedre afspejler Parlamentets gentagne opfordringer til et globalt forsigtighedsmoratorium, og udviklingen af den globale konsensus om potentielle risici for folkesundheden, administrative byrder efter konflikter og de økonomiske omkostninger, der er forbundet med deres anvendelse;
   x. at sikre, at processen med at evaluere FN's fredsopbygningsstruktur i 2015 fremmer princippet om beskyttelsesansvar og kvinders rolle i fredsopbygning;

Beskyttelsesansvar

y.  at arbejde frem mod at få grundfæstet beskyttelsesansvar som en international norm og samtidig fastholde den hårfine balance mellem de berørte staters rolle og det internationale samfund samt sætte princippet om forebyggelse af konflikter og brugen af væbnet magt som en sidste udvej i centrum;

   z. i denne forbindelse at sikre, at ansvaret for at forhindre og standse folkedrab og massegrusomheder primært ligger hos den berørte stat, men at det internationale samfund også har en rolle, der fortrænger statens mulighed for at påberåbe sig suverænitet;
   aa. at fremme den centrale idé, at forebyggelse kræver tildeling af ansvar til og fremme af ansvar mellem de involverede stater og det internationale samfund;
   ab. i samarbejde med alle internationale partnere at sikre, at fremtidig udvikling af begrebet beskyttelsesansvar sker i fuldstændig overensstemmelse og sammenhæng med den humanitære folkeret;
   ac. at arbejde hen imod, at beskyttelse af civile medtages i mandaterne for fredsbevarende missioner, der gennemføres i FN-regi;

Kvinder og børn

ad.  på ny at bekræfte sit engagement i gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolutioner om kvinder, fred og sikkerhed(11), hvori de uforholdsmæssigt store konsekvenser af krig for kvinder anerkendes, men også deres afgørende rolle i konfliktstyring, konfliktløsning og holdbar fred;

   ae. kraftigt at støtte og fremme en fuldstændig gennemførelse af FN's resolution 2106 om bekæmpelse af straffrihed i forbindelse med konfliktrelateret seksuel vold og sikre konsolideringen af yderligere ansvarliggørelses- og forebyggelsesforanstaltninger vedrørende seksualforbrydelser og overgreb samt støtte til ofre herfor;
   af. at prioritere at bringe børneægteskaber til ophør;
   ag. at sikre, at kvinder er repræsenteret på alle stadier i fredsprocessen og inddrages i forebyggende diplomati, tidlig varsling og sikkerhedsovervågning samt i undersøgelseskommissioner i postkonfliktsituationer;
   ah. at sikre, at der fokuseres på uddannelse for piger;
   ai. aktivt at deltage i den 58. samling i FN’s Kommission for Kvinders Status med henblik på ikke at underminere ”reglerne” for FN’s Beijinghandlingsprogram såsom adgang til uddannelse og sundhed som grundlæggende menneskerettigheder; kraftigt at fordømme anvendelsen af seksuel vold mod kvinder som krigstaktik, herunder forbrydelser som massevoldtægt, seksuelt slaveri, tvungen prostitution, kønsspecifikke forfølgelser, herunder kønslemlæstelse af kvinder, menneskesmugling, tidlige og tvungne ægteskaber, æresdrab og enhver form for seksuel vold af tilsvarende alvorlighed; at undertegne Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet;
   aj. at opfordre medlemsstaterne til at ratificere den tredje valgfrie protokol til FN’s konvention om barnets rettigheder, som vil gøre det muligt for børn at indgive deres klager til kommissionen;

Udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015

ak.  at anerkende, at der er gjort betydelige og væsentlige fremskridt med hensyn til at nå 2015-målene; at gøre bedst mulig brug af forberedelsesfasen forud for topmødet i september 2015 om udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015 til at sikre konsekvens og koordination mellem EU-medlemsstaterne vedrørende fokusområder og mål, som EU ønsker at fremme, med henblik på at undgå inkonsekvens og ulæselighed som følge af en alt for omfangsrig liste af mål; at understrege, at det er nødvendigt at sætte særligt fokus på behovene i de mindst udviklede lande og i konfliktramte lande, også efter konfliktafslutning; at sikre, at udviklingslandene føler ejerskab til disse mål;

   al. at fremhæve, at de samlede bestræbelser på at nå 2015-målene bør styrkes i den resterende tid frem til 2015-fristen og fokuseres på områder, hvor processen halter mest bagefter;
   am. at sikre, at fattigdomsbekæmpelse sammen med bekæmpelse af ulighed og fremme af bæredygtig udvikling, fødevaresikkerhed og ligestilling mellem kønnene fortsat er en prioritet i de nye fælles og integrerede rammer;
   an. at arbejde for vedtagelsen af en fælles, omfattende og integreret ramme for årtusindeudviklingsmålene efter 2015 med klare benchmarks, der omfatter de vigtigste udviklings- og bæredygtighedsspørgsmål; at sikre, at denne ramme er af universel og global karakter og fremmer velstand, menneskerettigheder og velfærd for alle;
   ao. at følge en menneskerettighedsbaseret tilgang og sikre, at menneskerettighederne, der har universel karakter, vil være i centrum for rammerne for tiden efter 2015;
   ap. at opfordre til en sammenhængende og omfattende international strategi for finansiering efter 2015, der på en forudsigelig måde behandler alle dimensioner af bæredygtig udvikling, og – i overensstemmelse med dets konklusioner fra december 2013 – yderligere at fremme overvejelser inden for FN-systemet omkring alternative finansieringskilder og andre midler til at gennemføre bistand, navnlig private investeringer og ikke-finansielle midler;
   aq. at sikre, at nye ambitiøse mål bliver fulgt op af en tilsvarende ambitiøs og innovativ udviklingsfinansiering;
   ar. at søge efter nye metoder til løsning af denne opdeling og bygge broer mellem disse tæt forbundne områder, bl.a. ud fra et institutionelt synspunkt, idet miljø- og udviklingsspørgsmål behandles separat på globalt plan;
   as. at minde om, at de industrialiserede lande på COP16 i Cancún (2010) forpligtede sig til senest fra 2020 at tilvejebringe 100 mia. USD årligt i "ny og supplerende" finansiering med henblik på at imødegå de behov, der er relateret til klimaændringer i udviklingslandene; at påpege, at der i forbindelse med denne finansiering bør sikres balance mellem tilpasning og afbødning;

Andet

Privatlivets fred i den digitale tidsalder

at.  at træffe alle nødvendige lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger til fuldt ud at gennemføre henstillingerne i FN's Generalforsamlings resolution(12), for at sikre, at borgerne har samme rettigheder offline og online, og navnlig en gennemgang af procedurer, praksis og lovgivning samt oprettelsen af uafhængige og effektive tilsynsmekanismer, der understreger vigtigheden af databeskyttelse;

   au. aktivt at fremme den konkrete opfølgning på resolutionen fra alle FN-medlemslandes side for på ny at bekræfte EU's engagement i denne problemstilling på verdensplan;

Traktaten om våbenhandel

av.  aktivt at fremme alle FN-medlemslandes, herunder alle EU-medlemsstaters, hurtige undertegnelse og ratifikation af traktaten om våbenhandel for at gøre det muligt for det internationale samfund effektivt at tackle de negative virkninger af den manglende gennemsigtighed og dårligt regulerede handel med konventionelle våben og ammunition og farlige teknologier, som fremkalder globale væbnede konflikter og anvendes til krænkelse af menneskerettigheder; at inddrage andre relevante stater, regionale og internationale organisationer samt civilsamfundet med henblik på i den henseende at fremme en yderligere udvidelse af anvendelsesområdet for traktaten om våbenhandel;

EU i FN

aw.  aktivt at støtte en omfattende reform af FN-systemet, og navnlig dets Sikkerhedsråd, for at styrke dets legitimitet, regionale repræsentation, ansvarlighed og effektivitet; at arbejde hen imod EU’s langsigtede mål om en plads i et udvidet FN-Sikkerhedsråd;

   ax. at sikre EU's kohærens og effektivitet som global aktør med det formål at handle på en hurtig og omfattende måde og udsende et enstemmigt budskab ved at forbedre koordineringen af ​​medlemsstaternes holdninger og samarbejdet mellem EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne; i denne forbindelse at opfordre EU-Udenrigstjenesten til, især gennem EU-delegationerne i New York og Genève, at arbejde for at øge EU’s kohærens;
   ay. at støtte parlamenternes og de regionale forsamlingers rolle i FN-systemet og global parlamentarisme;
   az. at fortsætte det frugtbare samarbejde om støtte til multilateralisme og global styring og at fremhæve betydningen af det strategiske partnerskab mellem EU og UNDP, som havde 10-årsjubilæum i februar 2014;
   ba. at skabe øget opmærksomhed om, at 2015 bliver erklæret europæisk udviklingsår, hvilket vil skabe et hidtil uset momentum til at øge den europæiske offentligheds bevidsthed om de globale udfordringer og betydningen af de nye udviklingsmål, der skal vedtages;

Klimaforandringer

bb.  at påpege, at der ikke er fundet en løsning på de globale udfordringer, som forventes at blive større, og at klimaændringer og miljøforringelse truer med at udligne de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelsen af 2015-målene; derfor at øge indsatsen mod klimaforandringer på FN's klimatopmøde i 2014 for at få skabt et solidt fundament, der kan danne grundlag for vellykkede forhandlinger og holdbare fremskridt i retning af at nedbringe emissioner og styrke tilpasningsstrategierne på konferencen mellem parterne i FN's rammekonvention om klimaændringer i 2015; at foregå med et godt eksempel og vedtage en ambitiøs, bindende ramme for klimapolitik med mål i god tid før topmødet for at påvirke forhandlingerne i en positiv retning;

   bc. at deltage aktivt i debatten om begrebet "klimaflygtning", herunder en eventuel juridisk definition i folkeretten eller i en juridisk bindende international aftale;
   bd. under den tredje internationale konference i september 2014 at fastholde EU's støtte til små østater, der er udviklingslande;

Syrien

be.  at arbejde hen imod en holdbar politisk løsning for Syrien, som vil sætte en stopper for volden og fremme en demokratisk overgang, der opfylder det syriske folks legitime forhåbninger; at støtte en fuldstændig gennemførelse af konklusionerne fra Genève I-konferencen og – i betragtning af Genève II-konferencens betydning som et unikt forum, der muliggør direkte forhandlinger om fred og overgang til demokrati mellem parter i konflikten – at fortsætte Genève II-processen;

   bf. at arbejde hen imod at inddrage alle relevante globale og regionale aktører i Genève II-konferencen og erkende, at mange forskellige aktører spiller en afgørende rolle i den syriske krise;
   bg. at indkalde til en international konference om den syriske flygtningekrise med fokus på den humanitære indsats, hvor der gives prioritet til at støtte værtslandene i regionen, og at styrke EU's deltagelse i de diplomatiske bestræbelser på at få afsluttet konflikten;
   bh. at arbejde intenst hen imod en hurtig gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 2139 om den humanitære situation i Syrien, således at sikker, uhindret og umiddelbar adgang til mennesker i nød, herunder på tværs af konfliktlinjer og grænser, endelig vil blive gjort lettere; at sikre, at fjernelse, overførsel og destruktion af kemiske våben, der findes i Syrien, foretages på en fuldt ud gennemsigtig måde;
   bi. at fremme det internationale samarbejde med hensyn til destruktionen af ​​Syriens kemiske våben og opfordre til fuld gennemførelse af OPCW-Eksekutivrådets afgørelse af 27. september 2013;
   bj. at støtte alle bestræbelser på at sikre ansvarliggørelse for krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i Syrien og aktivt at fremme FN's Sikkerhedsråds overdragelse af behandlingen af situationen i Syrien til Den Internationale Straffedomstol;

Sydsudan

bk.  at tilskynde alle parter til at overholde den aftale om indstilling af fjendtlighederne (våbenhvile), der blev undertegnet den 23. januar 2014, herunder de bestemmelser der kræver, at aktørerne i konflikten afstår fra angreb på civile og garanterer sikker adgang for nødhjælpsarbejdere til konfliktramte områder i Sydsudan; at understrege, at denne aftale kun er det første skridt hen imod fred og forsoning samtidig med, at det tager hensyn til situationen i Sydsudan, herunder den politiske kamp om ledelsen af landet, der har fremprovokeret et stigende antal etniske sammenstød og medført fordrivelse af over 650 000 mennesker;

   bl. at støtte dagsordenen for statsopbygning vedrørende Sydsudan samt en reel og inklusiv forsonings- og fredsproces for at sikre varig stabilitet; at tilbyde bistand til håndtering af spørgsmålet om korruption, der udgør en hindring for udsigten til etablering af et frit og retfærdigt demokrati, stabilitet, bæredygtig udvikling og økonomisk vækst;
   bm. at fordømme de udbredte krænkelser af menneskerettigheder og de overgreb, som er begået; at glæde sig over og støtte den indsats, som EU's særlige repræsentant for Afrikas Horn, Alexander Rondos, FN's særlige repræsentant, Hilde Johnson, og Den Afrikanske Union har gjort, samt styrkelsen af kapaciteten tillagt FN-missionen i Republikken Sydsudan til at foretage menneskerettighedsundersøgelser;
   bn. at fordømme angrebene på nødhjælpsarbejdere og aktiver, indgriben i nødhjælpsarbejdet og den storstilede plyndring af forsyninger, der har fundet sted i Sydsudan, og som lægger alvorlige hindringer i vejen for bestræbelserne på at nå frem til den del af civilbefolkningen, der har brug for hjælp;
   bo. at kræve, at en uafhængig international undersøgelseskommission undersøger alle påståede krænkelser af de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret, siden konflikten brød ud; at insistere på, at de ansvarlige stilles til ansvar herfor;

Den Centralafrikanske Republik

bp.  at sikre et godt samarbejde og komplementaritet mellem de internationale indsatser, der kræves for at stabilisere Den Centralafrikanske Republik, og at arbejde hen imod vedtagelsen af samlet strategi for denne mangesidede krise; at støtte den politiske overgangsproces og bidrage til at iværksætte velfungerende demokratiske institutioner, der evner at bekæmpe krænkelser af menneskerettighederne, beskytte borgerne, sætte en stopper for volden og dæmpe de sekteriske spændinger i landet; fortsat at yde den nødvendige økonomiske støtte med henblik på at skabe en holdbar økonomisk udvikling; at stå i spidsen for bestræbelserne på at imødegå den humanitære krise ved at yde tilstrækkelig finansiel støtte;

   bq. at støtte de bestræbelser, der gøres af det internationale samfund, især Den Afrikanske Union, FN og Frankrig og de centralafrikanske myndigheder, på at stabilisere landet; hurtigt at implementere EU’s beslutning af 20. januar 2014 om oprettelse af en EU-styrke i Den Centralafrikanske Republik og at fremskynde procedurerne for indsættelse af styrkerne i landet;

Konflikten mellem Israel og Palæstina

br.  at støtte den igangværende forhandlingsproces og de aktuelle forsøg på at finde løsninger på konflikten og samtidig arbejde hen imod en palæstinensisk forsoningsproces med henblik på at få genforenet de palæstinensere, der bor på Vestbredden, i Østjerusalem og i Gazastriben;

   bs. at sikre sig, at FN's Generalforsamling i samarbejde med EU og USA tilvejebringer alle de instrumenter, som er nødvendige for at sikre, at en tostatsløsning på grundlag af grænserne fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater og med staten Israel med sikre og anerkendte grænser og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat, der lever side om side i fred og sikkerhed, er holdbar og effektiv;

o
o   o

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til næstformanden/den højtstående repræsentant, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, Rådet og til orientering til Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0234.
(2) Rådet for Den Europæiske Union 11521/13.
(3) FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/276.
(4) EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 66.
(5) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 56.
(6) EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 165.
(7) FN's Sikkerhedsråds resolution S/RES/2106(2013).
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0180.
(9) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0394.
(10) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0055.
(11) FN's Sikkerhedsråds resolutioner S/RES/1325(2000), S/RES/1820(2008), S/RES/1888(2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960(2010), S/RES/2106(2013) og S/RES/2122(2013).
(12) FN's Generalforsamlings resolution A/C.3/68/L.45/Rev.1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik