Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2017(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0250/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0250/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2014 - 18.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0259

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 498kWORD 108k
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
69η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
P7_TA(2014)0259A7-0250/2014

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο της 2ας Απριλίου 2014 σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2014/2017(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 21 και 34 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο, σχετικά με την 69η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) που υπέβαλε ο Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE (B7-0014/2014),

–  έχοντας υπόψη την 68η Σύνοδο της ΓΣΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 11ης Ιουνίου 2013 προς το Συμβούλιο σχετικά με την 68η Σύνοδο της ΓΣΗΕ(1),

–  έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 68η Σύνοδο της ΓΣΗΕ, που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της ΓΣΗΕ, της 3ης Μαΐου 2011, σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών(3), και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11 Μαΐου 2011, σχετικά με «την ΕΕ ως παγκόσμιο παράγοντα: ο ρόλος της σε πολυμερείς οργανισμούς»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη δέκατη επέτειο της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) σχετικά με «τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(6),

–  έχοντας υπόψη του την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 2016 της 24ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την αύξηση των προσπαθειών κατά της ατιμωρησίας των δραστών εγκλημάτων σεξουαλικής βίας και τις προηγούμενες αποφάσεις επί του θέματος(7),

–  έχοντας υπόψη την από 18ης Απριλίου 2013 σύστασή του προς το Συμβούλιο σχετικά με την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας»(8) των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη «διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες»(9)·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την 22η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 παράγραφος 3 και το άρθρο 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0250/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση για μία αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, επίκεντρο της οποίας είναι τα Ηνωμένα Έθνη, είναι εγγενές στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο βασίζεται στην πεποίθηση ότι απαιτείται ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα για την επίτευξη των κοινών στόχων και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ως σύνολο και τα κράτη μέλη της είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος χρηματοδότης του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών (τακτικός προϋπολογισμός, προγράμματα και ταμεία των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και προϋπολογισμός για τη διατήρηση της ειρήνης)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και σταθερή εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους τρεις πυλώνες –ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη– και αποφασιστική σημασία για τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, καθώς επίσης και αρχές και στόχους της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση των σημερινών τάσεων όσον αφορά τις εκπομπές αναμένεται να επιφέρει αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2°C εντός 20 έως 30 ετών και αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4°C μέχρι το 2100, σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Turn Down the Heat»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon κάλεσε τους αρχηγούς κρατών στη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα, τον Σεπτέμβριο του 2014, με σκοπό την ανάληψη σαφών δεσμεύσεων για περαιτέρω δράση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως ο μεγαλύτερος παγκόσμιος δωρητής, η ΕΕ υποστηρίζει αφενός της εντατικοποίηση των προσπαθειών για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας μέχρι το 2015 και, αφετέρου μια κοινή προσέγγιση με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα προτεραιότητας της 58ης συνόδου της Επιτροπής για τη Θέση της Γυναίκας θα είναι οι προκλήσεις και τα επιτεύγματα κατά την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα παράγει και επιδεινώνει τις ανισότητες και τις διακρίσεις όσον αφορά την ισότιμη ενάσκηση των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και ότι είναι αποδεδειγμένο ότι οι πράξεις διαφθοράς και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενέχουν κατάχρηση εξουσίας, έλλειψη λογοδοσίας και διάφορες μορφές διακρίσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της αρχής της Ευθύνης Προστασίας συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πρόβλεψης, της πρόληψης και της αντιμετώπισης των γενοκτονιών, των εγκλημάτων πολέμου, των εθνικών εκκαθαρίσεων και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αρχή πρέπει να εφαρμόζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια και ομοιομορφία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα από τα κράτη και η χορήγηση δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όσον αφορά το έγκλημα της επίθεσης θα συμβάλουν περαιτέρω στον τερματισμό της ατιμωρησίας των δραστών του εγκλήματος αυτού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η Ευθύνη Προστασίας, είναι ύψιστης σημασίας να διατηρείται η διάκριση των εντολών μεταξύ στρατιωτικών και ανθρωπιστικών φορέων, προκειμένου να διαφυλάσσεται η αντίληψη της ουδετερότητας και της αμεροληψίας όλων των ανθρωπιστικών φορέων και να αποτρέπεται το ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνδυνο η αποτελεσματική παροχή βοήθειας και συνδρομής·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου

α)  να προωθήσει ενεργά τον στόχο να δοθεί ειδική συνέχεια και να εφαρμοσθεί η δήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου 2012 της συνόδου υψηλού επιπέδου για το κράτος δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και να διερευνήσει σε ποιο βαθμό το κράτος δικαίου μπορεί να συνδεθεί με τις τρέχουσες συζητήσεις για τους ΑΣΧ μετά το 2015·

   β) να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες με στόχο να εξασφαλισθεί ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις του ΟΗΕ θεωρούνται οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα και ότι επιβάλλεται ο σεβασμός τους· να προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών σε όλες τις πτυχές των εργασιών των Ηνωμένων Εθνών·
   γ) να επιδιώξει την ενίσχυση της διαδικασίας της Οικουμενικής Περιοδικής Επανεξέτασης (ΟΠΕ) εντάσσοντας συστάσεις στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών διαλόγων με τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως στο πλαίσιο διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· να διευκολύνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στις ΜΚΟ να συμβάλλουν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας της ΟΠΕ·
   δ) να προωθήσει την εκτεταμένη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στους διάφορους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων σταδίων της Οικουμενικής Περιοδικής Επανεξέτασης· προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις ή και τα αντίποινα, και παράλληλα με τη στενή παρακολούθηση τέτοιων δυνητικών υποθέσεων που αφορούν ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών, να παράσχει στήριξη στην ικανότητα οικοδόμησης θεσμών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ε) να επαναλάβει την πλήρη υποστήριξή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να συνεχίσει να επαγρυπνεί για τυχόν απόπειρες να υπονομευθεί η νομιμοποίηση, η καθολικότητα και η ακεραιότητα του συστήματος του Καταστατικού της Ρώμης· να δεσμεύσει ενεργά τα κράτη που δεν είναι ακόμη μέλη αυτού του συστήματος, με στόχο την ταχεία υπογραφή και κύρωση· να οργανώσει εκστρατεία για την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα του 2010 για το έγκλημα της επίθεσης, μεταξύ άλλων και από όλα τα κράτη μέλη·
   στ) να υποστηρίξει ενεργά την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος από όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών· να εντείνει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη σύμβαση σχετικά με τη διεθνή τρομοκρατία· να υποστηρίξει τη θέσπιση του θεσμού του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ζ) να καλέσει τα μέλη της ΓΣΗΕ να καταστήσουν την απόλυτη διαφάνεια στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση των εταιρειών και την καταπολέμηση της διαφθοράς, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τους φορολογικούς παραδείσους, τις παράνομες ροές χρήματος και τις επιβλαβείς φορολογικές δομές, καθοριστική προτεραιότητα στην ατζέντα των διεθνών χρηματοπιστωτικών και αναπτυξιακών οργανισμών·
   η) να τονίσει ότι τα αναπτυξιακά οφέλη δεν θα είναι βιώσιμα χωρίς χρηστή διακυβέρνηση και ελέγξιμα και δημοκρατικά θεσμικά όργανα και κράτος δικαίου· να διασφαλίσει, συνεπώς, ότι στο νέο πλαίσιο θα αντικατοπτρίζεται η σαφής προσήλωση στη δημοκρατική διακυβέρνηση·
   θ) να προωθήσει την πρόληψη των βαναυσοτήτων και άλλων σοβαρών παραβιάσεων, μετατρέποντας το UNHRC σε μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης, αντί για ένα φορέα που απλώς αντιδρά, με στόχο την πρόληψη της περαιτέρω κλιμάκωσης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ι) να αναλάβει πρωτοβουλίες ανά θέμα, προωθώντας τη λογοδοσία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναλαμβάνοντας σχετικές δράσεις που να στοχεύουν στα βασικά μελήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένης της προσπάθειας για κατάργηση της θανατικής ποινής και την προστασία των δικαιωμάτων ατόμων σε επισφαλή κατάσταση, όπως είναι τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ΛΟΑΔΜ ή οι αυτόχθονες λαοί·
   ια) να καταδικάσει τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν·

Βασανιστήρια

ιβ)  να υπενθυμίσει τη σημασία της καταπολέμησης των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης και την προτεραιότητα που δίνει η ΕΕ στο θέμα αυτό, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά· να ανανεώσει για τρία ακόμη έτη την εντολή του ειδικού εισηγητή και να διασφαλίσει αποτελεσματική συνέχεια σε προηγούμενα ψηφίσματα για τα βασανιστήρια· να επιδείξει κοινή δέσμευση για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και την υποστήριξη των θυμάτων συνεχίζοντας ή, ενδεχομένως, αρχίζοντας να συμβάλλει στο Εθελοντικό Ταμείο του ΟΗΕ για τα θύματα βασανιστηρίων και στο Ειδικό Ταμείο που θεσπίστηκε με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων·

Θανατική ποινή

ιγ)  να συνεχίσει να μάχεται κατά της χρήσης της θανατικής ποινής και να υποστηρίζει σθεναρά την αναστολή της, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· να συνεχίσει να προωθεί την κατάργησή της σε παγκόσμιο επίπεδο· να παρακινήσει έντονα τις χώρες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή να δημοσιοποιούν σαφή και ακριβή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό καταδικών και εκτελέσεων·

Δικαιώματα ΛΟΑΔΜ

ιδ)  να εκφράσει ανησυχία για την πρόσφατη αύξηση των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών καθώς και των βιαιοπραγιών εις βάρος ατόμων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· να ενθαρρύνει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης στη Νιγηρία και την Ουγκάντα, όπου νέοι νόμοι συνιστούν σοβαρή απειλή για την ελευθερία των σεξουαλικών μειονοτήτων· να επιβεβαιώσει την υποστήριξή του στο συνεχιζόμενο έργο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με στόχο την καταπολέμηση των μεροληπτικών αυτών νόμων και πρακτικών, καθώς και στο έργο του ΟΗΕ γενικότερα για το θέμα αυτό· να συστήσει ενεργό συμμετοχή στην καταπολέμηση των προσπαθειών για υπονόμευση των δικαιωμάτων αυτών·

Οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

ιε)  να στηρίξει τις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας στη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με το καθιερωμένο διεθνές νομικό πλαίσιο, και να εξακολουθήσει να στηρίζει τις έρευνες για στοχευμένες δολοφονίες· να συνεχίσει να στηρίζει τη διερεύνηση των στοχευμένων δολοφονιών και να ακολουθεί τις συστάσεις των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Ειρήνη και ασφάλεια

ιστ)  προκειμένου να εφοδιασθεί ο ΟΗΕ με αποτελεσματικότερα μέσα αποκλιμάκωσης, να στηρίξει αποστολές επιβολής της ειρήνης και διατήρησης της ειρήνης, παρέχοντας, όπου χρειάζεται, αυξημένη στήριξη από την ΕΕ (τεχνική, χρηματοδοτική, εξοπλισμό ή δυνάμεις της ΕΕ)·

   ιζ) να διασφαλίσει ότι οι ειρηνευτικές εντολές ανταποκρίνονται σε μακροπρόθεσμες ανάγκες για τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού και θεσμών και τη στήριξη της δημοκρατίας, εστιάζοντας σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου να είναι δυνατή η στόχευση στα βαθύτερα αίτια των συγκρούσεων και της κρατικής αστάθειας·
   ιη) να συνεργαστεί για την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων των περιφερειακών οργανώσεων στη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων, τη στρατιωτική και μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και την επίλυση των συγκρούσεων·
   ιθ) να απαιτεί από όλα τα μέρη ένοπλης σύρραξης να τηρούν πλήρως τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της απρόσκοπτης πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια·
   κ) να διασφαλίσει ότι το αναπτυξιακό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015 προωθεί τη βιώσιμη ειρήνη μέσω της αντιμετώπισης βασικών αιτιών συγκρούσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων·
   κα) να εστιάσει στον τερματισμό της τρομοκρατίας, κρατικής και μη·
   κβ) να διασφαλίσει ότι η διάσκεψη του ΟΗΕ για την εγκαθίδρυση στη Μέση Ανατολή μιας ζώνης χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής, η οποία δεν έλαβε χώρα το 2012 όπως είχε αποφασιστεί στη διάσκεψη αναθεώρησης της ΝΡΤ το 2010, θα διεξαχθεί το 2014·
   κγ) να υποστηρίξει τα ψηφίσματα της ΓΣΗΕ σχετικά με τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου και να αναπτύξει μια κοινή θέση της ΕΕ η οποία θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για ένα προληπτικό παγκόσμιο μορατόριουμ και την ανάπτυξη παγκόσμιας συναίνεσης για τους δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, τον περίπλοκο διαχειριστικό φόρτο μετά τις συγκρούσεις και το οικονομικό κόστος που συνδέεται με τη χρήση τους·
   κδ) να διασφαλίσει ότι η διαδικασία επανεξέτασης της αρχιτεκτονικής του ΟΗΕ για την οικοδόμηση της ειρήνης το 2015 προωθεί την αρχή της ευθύνης προστασίας και το ρόλο των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης·

Ευθύνη προστασίας

κε)  να εργασθεί για την καθιέρωση της Ευθύνης Προστασίας ως διεθνούς κανόνα, διατηρώντας παράλληλα την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ του ρόλου των οικείων κρατών και της διεθνούς κοινότητας και διατηρώντας στον πυρήνα του την αρχή της πρόληψης των συγκρούσεων και της χρήσης της ένοπλης βίας ως έσχατου μέσου·

   κστ) να εξασφαλίσει, εν προκειμένω, ότι την ευθύνη να προλαμβάνει και να θέτει τέλος στη γενοκτονία και τις μαζικές θηριωδίες φέρει πρωτίστως το ενδιαφερόμενο κράτος, αλλά ότι η διεθνής κοινότητα έχει επίσης ένα ρόλο που υπερισχύει της επίκλησης της κυριαρχίας·
   κζ) να προωθήσει τη βασική έννοια ότι η πρόληψη απαιτεί επιμερισμό της ευθύνης και προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα κράτη και τη διεθνή κοινότητα·
   κη) να εξασφαλίσει, σε συνεργασία με όλους τους διεθνείς εταίρους, την πλήρη συμμόρφωση και τη συνεκτικότητα ενδεχόμενων περαιτέρω εξελίξεων της έννοιας της Ευθύνης Προστασίας με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·
   κθ) να εργασθεί προς την κατεύθυνση της ένταξης της προστασίας των αμάχων στις εντολές των αποστολών διατήρησης της ειρήνης που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών·

Γυναίκες και Παιδιά

λ)  να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(11), οι οποίοι αναγνωρίζουν τις δυσανάλογες συνέπειες που έχει ο πόλεμος για τις γυναίκες, αλλά και τον κεφαλαιώδη τους ρόλο στη διαχείριση των συγκρούσεων, την επίλυση των συγκρούσεων και τη βιώσιμη ειρήνη·

   λα) να υποστηρίξει σθεναρά και να προωθήσει την πλήρη εφαρμογή της απόφασης αριθ. 2016 του ΟΗΕ σχετικά με την καταπολέμηση της ατιμωρησίας των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων και να διασφαλίσει την εδραίωση περαιτέρω ευθύνης λογοδοσίας και προληπτικών μέτρων σε ό,τι αφορά τα σεξουαλικά εγκλήματα και κακοποιήσεις, και υποστήριξης των θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων·
   λβ. να δώσει προτεραιότητα στην κατάργηση των γάμων παιδιών·
   λγ) να διασφαλίσει την εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα στάδια των ειρηνευτικών διαδικασιών και τη συμμετοχή τους στην προληπτική διπλωματία, την έγκαιρη προειδοποίηση και την παρακολούθηση της ασφάλειας, καθώς και στις επιτροπές έρευνας τις περιόδους που έπονται των συγκρούσεων·
   λδ) να εξασφαλίσει ότι δίδεται βάρος στην εκπαίδευση των κοριτσιών·
   λε) να συμμετάσχει ενεργά στην 58η σύνοδο της Επιτροπής για τη θέση των γυναικών, με στόχο να μην υπονομευθεί το κεκτημένο του προγράμματος δράσης του Πεκίνου του ΟΗΕ όπως, για παράδειγμα, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων· να καταδικάζει έντονα την χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών ως πολεμικής τακτικής, και εγκλήματα όπως οι μαζικοί βιασμοί, η σεξουαλική δουλεία, η εξαναγκαστική πορνεία, οι μορφές δίωξης με βάση το φύλο όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η εμπορία ανθρώπων, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, τα εγκλήματα τιμής και όλες οι άλλες μορφές σεξουαλικής βίας συγκρίσιμης σοβαρότητας· να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·
   λστ) να ζητήσει από τα κράτη μέλη να κυρώσουν το 3ο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο θα επιτρέπει στα παιδιά να υποβάλλουν καταγγελίες στην επιτροπή·

Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2015

λζ)  να αναγνωρίσει ότι έχει επιτευχθεί σημαντική και ουσιαστική πρόοδος για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας· να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προπαρασκευαστική φάση πριν από τη Σύνοδο του Σεπτεμβρίου 2015 για το θεματολόγιο το διάστημα μετά το 2015, να διασφαλίσει συνοχή και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τους βασικούς τομείς και τους στόχους που επιθυμεί να προωθήσει η ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν η έλλειψη συνεκτικότητας και η ασάφεια που προκαλούνται από έναν υπερβολικά μακρύ κατάλογο στόχων· να επισημάνει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των χωρών που βρίσκονται σε σύρραξη και σε μετασυγκρουσιακή κατάσταση· να διασφαλιστεί ο ενστερνισμός των στόχων αυτών από τις αναπτυσσόμενες χώρες·

   λη) να επισημάνει ότι οι συνολικές προσπάθειες για την επίτευξη των ΑΣΧ πρέπει να ενισχυθούν κατά τη διάρκεια του υπολοίπου χρονικού διαστήματος μέχρι την προθεσμία του 2015 και να εστιάσει σε τομείς όπου σημειώνεται η μέγιστη υστέρηση·
   λθ) να διασφαλίσει ότι η εξάλειψη της φτώχειας θα παραμείνει προτεραιότητα στο νέο ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο, παράλληλα με την καταπολέμηση της ανισότητας, την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, τη διατροφική ασφάλεια και την ισότητα των φύλων·
   μ) να καταβάλει προσπάθειες για την έγκριση ενός ενιαίου, συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου για τους ΑΣΧ μετά το 2015, με σαφείς δείκτες αναφοράς οι οποίοι θα καλύπτουν τα βασικά ζητήματα ανάπτυξης και βιωσιμότητας· να διασφαλίσει ότι το πλαίσιο αυτό έχει καθολικό και παγκόσμιο χαρακτήρα και προωθεί την ευημερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευζωία για όλους·
   μα) να υιοθετήσει προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίσει ότι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βρεθεί στο επίκεντρο του πλαισίου μετά το 2015·
   μβ) να ζητήσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη διεθνή προσέγγιση για τη χρηματοδότηση μετά το 2015, η οποία θα καλύπτει με προβλέψιμο τρόπο όλες τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, και, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2013, να προωθήσει περαιτέρω εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών τους προβληματισμούς σχετικά με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και άλλα μέσα εφαρμογής της συνδρομής, ιδίως τις ιδιωτικές επενδύσεις και τα μη οικονομικά μέσα·
   μγ) να διασφαλίσει ότι τυχόν νέοι φιλόδοξοι στόχοι θα στηριχθούν σε εξίσου φιλόδοξη και καινοτόμο χρηματοδότηση της ανάπτυξης·
   μδ) δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα συνήθως τείνουν να έχουν χωριστή αντιμετώπιση σε παγκόσμιο επίπεδο, να αναζητήσει νέους τρόπους ώστε να καταργήσει τη διαχωριστική αυτή πρακτική και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των στενά αλληλένδετων αυτών τομέων, μεταξύ άλλων από θεσμική άποψη·
   με) να υπενθυμίσει τη δέσμευση που ανελήφθη από τις ανεπτυγμένες χώρες στη Διάσκεψη της Κανκούν (COP16) το 2010, να χορηγήσουν 100 δισ. δολάρια υπό μορφή "νέας και συμπληρωματικής" χρηματοδότησης σε ετήσια βάση μέχρι το 2020, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες χώρες· να επισημάνει ότι η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να διασφαλίζει ισόρροπη κατανομή μεταξύ προσαρμογής και μετριασμού·

Λοιπές

Ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή

μστ)  να λάβει όλα τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων του ψηφίσματος της ΓΣΗΕ(12), προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, και ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση των διαδικασιών, τις πρακτικές και τη νομοθεσία, καθώς και την καθιέρωση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών μηχανισμών εποπτείας, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας των δεδομένων·

   μζ) με σκοπό να επιβεβαιωθεί η δέσμευση της ΕΕ επί του θέματος σε παγκόσμια κλίμακα, να προωθήσει ενεργά το στόχο να δοθεί ειδική συνέχεια στο ψήφισμα από όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών·

Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων

μη)  να προωθήσει ενεργά την άμεση υπογραφή και κύρωση της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων από όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών της ΕΕ, προκειμένου να δοθεί στη διεθνή κοινότητα η δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες από την έλλειψη διαφάνειας και τη μη ορθή ρύθμιση του εμπορίου συμβατικών όπλων και πυρομαχικών και επικίνδυνων τεχνολογιών, που υποδαυλίζουν τις παγκόσμιες ένοπλες συγκρούσεις και χρησιμοποιούνται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να δεσμεύσει άλλα σχετικά κράτη, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών, με στόχο να προωθηθεί, στο πλαίσιο αυτό, η περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων

Η ΕΕ στον ΟΗΕ

μθ)  να υποστηρίξει ενεργά μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως του Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να ενισχυθούν η νομιμοποίηση, η περιφερειακή εκπροσώπηση, η ευθύνη λογοδοσίας και η αποτελεσματικότητά του· να καταβάλει προσπάθειες για τον μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η ΕΕ μια έδρα σε ένα διευρυμένο ΣΑΗΕ·

   ν) να διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα, με στόχο να ενεργεί με ταχύ και ολοκληρωμένο τρόπο και να παραδίδει ένα "μήνυμα με μια φωνή", βελτιώνοντας τον συντονισμό των θέσεων των κρατών μελών και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, να ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ, ιδίως μέσω των αντιπροσωπειών στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη, να εργασθούν για τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα της ΕΕ·
   να) να υποστηρίξει τον ρόλο των κοινοβουλίων και των περιφερειακών συνελεύσεων στο σύστημα του ΟΗΕ, καθώς και τον παγκόσμιο κοινοβουλευτισμό·
   νβ) να συνεχίσει την επωφελή συνεργασία για τη στήριξη της πολυμερούς προσέγγισης και της παγκόσμιας διακυβέρνησης και να επισημάνει τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP) που, τον Φεβρουάριο του 2014, γιόρτασε τα δέκα χρόνια λειτουργίας του·
   νγ) να διευρύνει την ευαισθητοποίηση για το γεγονός ότι το 2015 θα ανακηρυχτεί Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, πράγμα που θα δώσει μια άνευ προηγουμένου ώθηση στη βελτίωση των γνώσεων της κοινής γνώμης στην Ευρώπη σχετικά με τις παγκόσμιες προκλήσεις και τη σημασία των νέων αναπτυξιακών στόχων που πρόκειται να εγκριθούν·

Αλλαγή του κλίματος

νδ)  να επισημάνει ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις παραμένουν και αναμένεται να αυξηθούν, και ότι η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση απειλούν να αντιστρέψουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επίτευξη των ΑΣΧ· να ενισχύσει, κατά συνέπεια, τη δράση για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής των Ηνωμένων Εθνών 2014 για το κλίμα, προκειμένου να τεθεί ένα στέρεο θεμέλιο που θα ενθαρρύνει την επίτευξη επιτυχών διαπραγματεύσεων και συνεχούς προόδου προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών και της ενίσχυσης των στρατηγικών προσαρμογής στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή το 2015· να δώσει το παράδειγμα εγκρίνοντας ένα φιλόδοξο δεσμευτικό πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα με στόχους έγκαιρα πριν από σύνοδο κορυφής, προκειμένου αυτό να επηρεάσει θετικά τις διαπραγματεύσεις·

   νε) να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού νομικού ορισμού στο διεθνές δίκαιο ή σε κάποια νομικώς δεσμευτική διεθνή συμφωνία
   νστ) να επαναλάβει, με την ευκαιρία της τρίτης διεθνούς διάσκεψης τον Σεπτέμβριο του 2014, την υποστήριξη της ΕΕ στα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη·

Συρία

νζ)  να εργασθεί προς την επίτευξη μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης για τη Συρία, η οποία θα μπορεί να θέσει τέρμα στη βία και να προωθήσει μια δημοκρατική μετάβαση που θα ανταποκρίνεται στις νόμιμες προσδοκίες του συριακού λαού· να υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή των συμπερασμάτων της Διάσκεψης της Γενεύης I και, έχοντας κατά νου τη σημασία της Διάσκεψης της Γενεύης II ως μοναδικού φόρουμ που δίνει τη δυνατότητα άμεσων διαπραγματεύσεων ειρήνευσης και δημοκρατικής μετάβασης ανάμεσα σε συγκρουόμενα μέρη, να συνεχίσει τη διαδικασία της Γενεύης ΙΙ·

   νη) να εργασθεί για την ένταξη όλων των σχετικών παγκόσμιων και περιφερειακών παραγόντων στη Διάσκεψη της Γενεύης II, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί διαφορετικοί παράγοντες διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην κρίση στη Συρία·
   νθ) να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη για την κρίση των Σύριων προσφύγων με επίκεντρο τις ανθρωπιστικές προσπάθειες, θέτοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη των χωρών υποδοχής στην περιοχή, και ενισχύοντας την εμπλοκή της ΕΕ στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης·
   ξ) να καταβάλει επείγουσες προσπάθειες για την ταχεία εφαρμογή της απόφασης 2139 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, ούτως ώστε να διευκολυνθεί επιτέλους η ασφαλής, ανεμπόδιστη και άμεση πρόσβαση όλων των ατόμων που χρήζουν βοήθειας, μεταξύ άλλων σε περιοχές συγκρούσεων και στα σύνορα· να εξασφαλίσει ότι η αφαίρεση, μεταφορά και καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας θα γίνει κατά τρόπο εντελώς διαφανή·
   ξα) να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας και να ζητήσει την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων της 27ης Σεπτεμβρίου 2013·
   ξβ) να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Συρία και να προωθήσει ενεργά την προσφυγή του Συμβουλίου Ασφαλείας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σχετικά με την κατάσταση στη Συρία·

Νότιο Σουδάν

ξγ)  να ενθαρρύνει όλα τα μέρη να σεβασθούν τη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών και κατάπαυσης πυρός που υπεγράφη στις 23 Ιανουαρίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που απαιτούν από τα συγκρουόμενα μέρη να απέχουν από επιθέσεις κατά πολιτών και να εξασφαλίσουν στους εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ασφαλή πρόσβαση σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις στο Νότιο Σουδάν· να υπογραμμίζει ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί απλώς το πρώτο βήμα προς την ειρήνη και τη συμφιλίωση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν, περιλαμβανομένης της πολιτικής διαμάχης για την ανάληψη της ηγεσίας της χώρας, η οποία έχει προκαλέσει αυξανόμενες εθνοτικές συγκρούσεις και έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό πάνω από 650 000 ατόμων·

   ξδ) να στηρίξει την ατζέντα οικοδόμησης κράτους όσον αφορά το Νότιο Σουδάν, καθώς και μια πραγματική συμφιλίωση και ειρηνευτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς με στόχο να διασφαλιστεί η διαρκής σταθερότητα· να προσφέρει βοήθεια στην αντιμετώπιση του ζητήματος της διαφθοράς, η οποία αποτελεί εμπόδιο στις προοπτικές εγκαθίδρυσης μιας ελεύθερης και δίκαιης δημοκρατίας, σταθερότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης·
   ξε) να καταδικάσει τις εκτεταμένες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται· να επικροτήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κέρας της Αφρικής, Alexander Rondos, της ειδικής απεσταλμένης των Ηνωμένων Εθνών, Hilde Johnson, και της Αφρικανικής Ένωσης, καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν·
   ξστ) να καταδικάσει τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων και υποδομών στο πεδίο της παροχής βοήθειας, την ανάμιξη σε δράσεις ανακούφισης και την ευρείας κλίμακας λεηλασία προμηθειών που παρατηρήθηκαν στο Νότιο Σουδάν και που παρεμποδίζουν σοβαρά τις προσπάθειες να προσεγγιστεί ο άμαχος πληθυσμός που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης·
   ξζ) να ζητήσει τη δημιουργία ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής έρευνας για τη διερεύνηση όλων των εικαζόμενων παραβιάσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από την έναρξη της σύρραξης· να ζητήσει την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους·

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

ξη)  να διασφαλίσει καλή συνεργασία και συμπληρωματικότητα των διεθνών προσπαθειών που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και να καταβάλει προσπάθειες για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αυτής της πολυεπίπεδης κρίσης· να υποστηρίξει τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης και να συμβάλει στη δημιουργία αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να καταπολεμούν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προστατεύουν τους πολίτες, να θέσουν τέρμα στη βία και να αποκλιμακώσουν τις δογματικές εντάσεις στη χώρα· να συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη για τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· να εντείνει τις προσπάθειες για να ανταποκριθεί στην πρωτόγνωρη ανθρωπιστική κρίση, παρέχοντας την κατάλληλη χρηματοδοτική ενίσχυση·

   ξθ) να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα, ιδίως η Αφρικανική Ένωση, ο ΟΗΕ και η Γαλλία, καθώς και οι αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για τη σταθεροποίηση της χώρας· να εφαρμόσει αμελλητί την απόφαση της ΕΕ της 20ής Ιανουαρίου 2014 για τη σύσταση της μονάδας EUFOR CAR και να επιταχύνει τις διαδικασίες για να αναπτυχθούν οι δυνάμεις επιτόπου·

Ισραηλοπαλαιστινιακή σύρραξη

ο)  να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη διαδικασία διαπραγματεύσεων και τις σημερινές προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων για τη σύρραξη, με παράλληλες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διαδικασίας παλαιστινιακής συμφιλίωσης, με στόχο την επανένωση των Παλαιστινίων που ζουν στη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας·

   οα) να εξασφαλίσει ότι η ΓΣΗΕ θα παράσχει, σε συνεργασία με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, όλα τα μέσα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι μία λύση δύο κρατών θα είναι βιώσιμη και αποτελεσματική, με βάση τα σύνορα του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο χωρών, ενώ το κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, ενιαίο και βιώσιμο κράτος της Παλαιστίνης θα γειτνιάζουν ειρηνικά και με ασφάλεια·

o
o   o

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στην Αντιπρόεδρο/ Ύπατη Εκπρόσωπο, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0234.
(2) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11521/13.
(3) Ψήφισμα της ΓΣΗΕ A/RES/65/276.
(4) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 66.
(5) EE C 99 E της 3.4.2012, σ. 56.
(6) EE C 33 E της 5.2.2013, σ. 165.
(7) Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ S/RES/2106(2013).
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0180.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0394.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2013)0055.
(11) Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ S/RES/1325(2000), S/RES/1820(2008), S/RES/1888(2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960(2010), S/RES/2106(2013) και S/RES/2122(2013).
(12) Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ A/C.3/68/L.45/Rev.1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου