Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2017(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0250/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0250/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/04/2014 - 18.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0259

Hyväksytyt tekstit
PDF 154kWORD 69k
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunto
P7_TA(2014)0259A7-0250/2014

Euroopan parlamentin suositus 2. huhtikuuta 2014 neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunnosta (2014/2017(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 21 ja 34 artiklan,

–  ottaa huomioon Alexander Graf Lambsdorffin ALDE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunnosta (B7-0014/2014),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 68. istunnon,

–  ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa suosituksen neuvostolle YK:n yleiskokouksen 68. istunnosta(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät EU:n painopisteet YK:n yleiskokouksen 68. istuntoa varten(2),

–  ottaa huomioon 3. toukokuuta 2011 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman Euroopan unionin osallistumisesta Yhdistyneiden kansakuntien työhön(3) ja 11. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:sta maailmanlaajuisena toimijana: sen rooli monenvälisissä järjestöissä(4),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevän päätöslauselman 1325 kymmenvuotispäivästä(5),

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman demokratiakehitystä edistävästä EU:n ulkopolitiikasta(6),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 24. kesäkuuta 2013 antaman päätöslauselman 2016 seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneiden rankaisemattomuuden vastaisista toimista sekä aikaisemmat samaa aihetta koskevat päätöslauselmat(7),

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2013 antamansa suosituksen neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien suojeluvastuun periaatteesta(8),

–  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman korruptiosta julkisella ja yksityisellä sektorilla ja sen vaikutuksista ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa(9),

–  ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunnosta(10),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdan ja 97 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0250/2014),

A.  ottaa huomioon, että sitoutuminen tehokkaaseen monenvälisyyteen, jonka ytimessä on YK, on olennainen osa unionin ulkopolitiikkaa ja perustuu varmuuteen siitä, että tehokkaan monenvälisen järjestelmän avulla voidaan parhaiten saavuttaa yhteiset tavoitteet ja käsitellä maailmanlaajuisia kriisejä, haasteita ja uhkia;

B.  ottaa huomioon, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat suurin yksittäinen YK:n toiminnan rahoittaja (talousarvio, ohjelmat ja YK:n rahastot sekä rauhanturvamäärärahat);

C.  ottaa huomioon, että unionin ja YK:n vankka ja vakaa kumppanuus on perustavan tärkeä YK:n toiminnalle kaikilla kolmella osa-alueella – rauha ja turvallisuus, ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyö – ja merkittävä myös unionin asemalle globaalina toimijana;

D.  ottaa huomioon, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat unionin perusarvoja sekä sen ulkoisen toiminnan periaatteita ja tavoitteita; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden kunnioittaminen, edistäminen ja turvaaminen ovat Euroopan yhtenäisyyden kulmakiviä;

E.  toteaa, että Maailmanpankin ”Turn Down the Heat” -raportin mukaan nykyiset päästöennusteet johtavat kahden celsiusasteen lämpenemiseen 20–30 vuoden kuluessa ja neljän celsiusasteen lämpenemiseen vuoteen 2100 mennessä; toteaa, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on kutsunut valtioiden päämiehiä ilmastohuippukokoukseen syyskuussa 2014, jotta täydentäviin ilmastonmuutoksen torjumistoimiin voidaan sitoutua selkeästi;

F.  ottaa huomioon, että maailman suurimpana avunantajana unioni tukee tehostettuja toimia, joilla pyritään noudattamaan vuodeksi 2015 asetettua vuosituhattavoitteiden toteutumisen määräaikaa sekä köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävää yhteistä linjausta;

G.  ottaa huomioon, että naisten asemaa käsittelevän YK:n komission 58. istunnon pääteemana ovat naisia ja tyttöjä koskevien vuosituhattavoitteiden täytäntöönpanon haasteet ja saavutukset;

H.  katsoo, että julkisen ja yksityisen sektorin korruptio saa aikaan epätasa-arvoa ja syrjintää ja pahentaa niitä, kun on kyse kansalaisoikeuksien ja poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien yhdenvertaisesta nauttimisesta; toteaa, että on osoitettu, että korruptioon ja ihmisoikeusrikkomuksiin liittyy vallan väärinkäyttöä, vastuunkannon puuttumista ja syrjinnän eri muotoja;

I.  ottaa huomioon, että suojeluvastuun periaatteen edistäminen on tärkeä toimi ennakoitaessa, ehkäistäessä ja torjuttaessa kansanmurhia, sotarikoksia, etnisiä puhdistuksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan; katsoo, että tätä periaatetta olisi sovellettava mahdollisimman johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti;

J.  ottaa huomioon, että valtiot ovat ratifioineet molemmat Kampalan tarkistukset ja että hyökkäysrikos on tullut Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivallan piiriin, mikä osaltaan auttaa lopettamaan tähän rikokseen syyllistyneiden rankaisemattomuuden;

K.  katsoo, että suojeluvastuun periaatetta sovellettaessa on äärimmäisen tärkeää pitää sotilaallisten ja humanitaaristen toimijoiden toimivaltuudet erillään toisistaan, jotta voidaan turvata kaikkien humanitaaristen toimijoiden puolueettomuus ja riippumattomuus sekä välttyä vaarantamasta avun tehokasta perille toimittamista;

1.  suosittaa neuvostolle seuraavaa:

Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio

a)  edistetään aktiivisesti oikeusvaltioperiaatetta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 24. syyskuuta 2012 käsitelleen korkean tason kokouksen julistuksen erityistä seurantaa ja täytäntöönpanoa sekä tutkitaan, missä määrin oikeusvaltioperiaate voidaan yhdistää vuoden 2015 jälkeisiä vuosituhattavoitteita koskevaan pohdintaan;

   b) vahvistetaan kansainvälisiä pyrkimyksiä varmistaa, että kaikki YK:n yleissopimuksissa vahvistetut ihmisoikeudet katsotaan yleismaailmallisiksi, jakamattomiksi, toisistaan riippuvaisiksi ja toisiinsa liittyviksi ja että niiden noudattamista valvotaan; edistetään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien valtavirtaistamista kaikessa YK:n toiminnassa;
   c) pyritään tehostamaan yleisen määräaikaisarvioinnin (UPR) merkitystä sisällyttämällä asiaa koskevia suosituksia kahden- ja monenväliseen vuoropuheluun YK:n jäsenvaltioiden kanssa ja erityisesti ihmisoikeusvuoropuheluun; edistetään toimintaympäristöä, jossa kansalaisjärjestöt toteuttavat oman osuutensa yleisen määräaikaisarvioinnin eri vaiheissa;
   d) edistetään kansalaisyhteiskunnan laajaa osallistumista erilaisiin YK:n ihmisoikeusjärjestelmiin, yleisen määräaikaisarvioinnin eri vaiheet mukaan luettuina; tarjotaan tukea kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden valmiuksien kehittämiseksi vastavoimien tai jopa kostotoimien varalta, ja seurataan samalla tarkasti tällaisten mahdollisten toimien kohdistamista kansalaisjärjestöihin ja kansalaisyhteiskuntaan;
   e) ilmaistaan selkeä tuki Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja torjutaan tehokkaasti kaikki pyrkimykset heikentää Rooman perussäännön mukaisen järjestelmän legitiimiyttä, yleismaailmallisuutta ja yhtenäisyyttä; pyritään aktiivisesti niiden valtioiden osallistamiseen, jotka eivät ole vielä liittyneet tähän järjestelmään, jotta ne allekirjoittaisivat ja ratifioisivat pikaisesti Rooman perussäännön; edistetään sitä, että valtiot, myös kaikki unionin jäsenvaltiot, ratifioisivat hyökkäysrikosta koskevat vuoden 2010 Kampalan tarkistukset;
   f) edistetään aktiivisesti sitä, että kaikki YK:n jäsenvaltiot ratifioisivat korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen; vauhditetaan pyrkimyksiä saattaa loppuun neuvottelut kansainvälistä terrorismia koskevasta yleissopimuksesta; tuetaan talousrikoksia, korruptiota ja ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan tehtävän perustamista;
   g) kehotetaan YK:n yleiskokouksen jäseniä asettamaan täysin avoimen yritysten raportoinnin sekä korruption, rahanpesun, veroparatiisien, laittomien rahavirtojen ja haitallisten verotusrakenteiden torjumisen ehdottomasti tärkeimmäksi tavoitteeksi kansainvälisten rahoituslaitosten ja kehitystyötä tekevien laitosten asialistalla;
   h) korostetaan, että kehityksen alalla tapahtuva edistyminen ei ole kestävää ilman hyvää hallintotapaa, vastuuvelvollisia ja demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltioperiaatetta; varmistetaan sen vuoksi, että yksiselitteinen sitoutuminen demokraattiseen hallintoon näkyy uudessa toimintakehyksessä;
   i) edistetään julmuuksien ja muiden vakavien rikkomusten ehkäisemistä niin, että YK:n ihmisoikeusneuvostosta tehdään pelkän tilanteisiin reagoivan elimen sijasta varhaisvaroitus- ja ennaltaehkäisymekanismi, jotta ihmisoikeusrikkomusten kärjistyminen voidaan estää;
   j) otetaan käyttöön aihekohtaisia aloitteita, joilla edistetään vastuunkantoa ihmisoikeusrikkomuksista ja toteutetaan asianmukaisia toimia, jotka kohdistuvat keskeisiin ihmisoikeusongelmiin, mukaan lukien pyrkimykset kuolemanrangaistuksen poistamiseksi ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten lasten, naisten, LHBTI-ihmisten tai alkuperäiskansojen, oikeuksien suojelemiseksi;
   k) tuomitaan järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset Iranin islamilaisessa tasavallassa;

Kidutus

l)  muistutetaan, että on tärkeää torjua kidutusta ja muunlaista huonoa kohtelua ja että unionin on asetettava tämä asia etusijalle erityisesti, kun on kyse lapsista; jatketaan erityisraportoijan toimeksiantoa vielä kolmella vuodella ja varmistetaan kidutusta koskevien aikaisempien päätöslauselmien tehokas seuranta; osoitetaan yhteinen sitoutuminen kidutuksen lopettamiseen ja uhrien tukemiseen erityisesti jatkamalla tuen antamista tai tarvittaessa aloittamalla tuen antaminen YK:n kidutuksen uhrien vapaaehtoisrahastolle ja erityisrahastolle, joka perustettiin kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan perusteella;

Kuolemanrangaistus

m)  jatketaan kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon torjumista ja tuetaan voimakkaasti kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämistä askeleena kohti sen poistamista; jatketaan kuolemanrangaistuksen poistamisen edistämistä maailmanlaajuisesti; kehotetaan voimakkaasti kuolemanrangaistuksia edelleen täytäntöönpanevia maita julkistamaan selkeät ja täsmälliset tuomioiden ja teloitusten määrät;

Lesbojen, homojen, biseksuaalien ja trans- sekä intersukupuolisten oikeudet

n)  ilmaistaan huoli henkilöiden seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvien syrjivien lakien ja käytäntöjen sekä väkivallantekojen viimeaikaisesta lisääntymisestä; edistetään Nigerian ja Ugandan tilanteen tiivistä seurantaa, koska näissä maissa uudet lait uhkaavat vakavasti seksuaalivähemmistöjen vapautta; vahvistetaan tuki YK:n ihmisoikeusvaltuutetun jatkuvalle työlle näiden syrjivien lakien ja käytäntöjen torjumiseksi ja yleisemmin YK:n työlle tässä asiassa; suositetaan aktiivista osallistumista pyrkimyksiin, joilla torjutaan näiden oikeuksien heikentämistä;

Aseistetut miehittämättömät ilma-alukset

o)  tuetaan kansainvälisiä pyrkimyksiä edistää aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten avoimempaa ja vastuullisempaa käyttöä vakiintuneen kansainvälisen oikeudellisen kehyksen mukaisesti ja jatketaan täsmäsurmien tutkimisen tukemista; avustetaan edelleen täsmäsurmien tutkimuksia ja noudatetaan laittomia teloituksia ja terrorismin vastaisia toimia käsittelevien YK:n erityisraportoijien suosituksia;

Rauha ja turvallisuus

p)  tuetaan tarvittaessa rauhaanpakottamis- ja rauhanturvaoperaatioita lisäämällä unionin tukea (tekninen ja taloudellinen tuki, välineet tai unionin joukot), jotta voidaan antaa YK:lle tehokkaampia välineitä konfliktien laajentumisen ehkäisemiseen;

   q) varmistetaan, että rauhanturvaoperaatioiden toimeksiannoissa otetaan huomioon pitkän aikavälin tarpeet valtiorakenteiden ja institutionaalisten rakenteiden kehittämiseksi ja demokratian tukemiseksi ja keskitytään siten kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jotta voidaan puuttua konfliktin syihin ja valtion epävakauteen;
   r) tehdään yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa alueellisten järjestöjen roolia ja valmiuksia rauhanturvaamisessa, konfliktinehkäisyssä, siviili- ja sotilaskriisinhallinnassa ja konfliktien ratkaisemisessa;
   s) vaaditaan kaikkia aseellisen konfliktin osapuolia noudattamaan tinkimättä kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan, mukaan lukien humanitaarisen avun esteetön saanti;
   t) varmistetaan, että vuoden 2015 jälkeisessä toimintakehyksessä edistetään kestävää rauhaa puuttumalla konfliktin keskeisiin syntytekijöihin, jotta voidaan luoda tarvittavat edellytykset kehitykselle ja oikeuksien täyttymiselle;
   u) keskitytään lopettamaan joko valtion edistämä tai muunlainen terrorismi;
   v) varmistetaan, että YK:n konferenssi joukkotuhoaseista vapaan Lähi-idän alueen perustamiseksi, jota ei järjestetty vuonna 2012, vaikka siitä päätettiin ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkistuskonferenssissa, järjestetään vuonna 2014;
   w) tuetaan YK:n yleiskokouksen päätöslauselmia köyhdytettyä uraania sisältävistä aseista ja kehitetään unionin yhteinen kanta, joka heijastaa paremmin parlamentin toistuvia vaatimuksia, joiden mukaan niiden käyttö olisi varovaisuusperiaatteen mukaisesti lopetettava maailmanlaajuisesti ja olisi päästävä maailmanlaajuiseen yhteisymmärrykseen siviileihin mahdollisesti kohdistuvista terveysriskeistä, monimutkaisesta konfliktin jälkeisestä hallinnollisesta taakasta ja kustannuksista, joita niiden käyttö aiheuttaa;
   x) varmistetaan, että vuonna 2015 toteutettava YK:n rauhanrakentamisjärjestelmän arviointiprosessi edistää suojeluvastuun periaatetta ja naisten osallistumista rauhan rakentamiseen;

Suojeluvastuu

y)  edistetään suojeluvastuun määrittämistä kansainväliseksi normiksi samalla kun säilytetään asianomaisten valtioiden ja kansainvälisen yhteisön toimivallan välinen herkkä tasapaino ja pidetään keskeisessä asemassa konfliktien ehkäisemisen periaatetta ja aseellisen voiman käyttöä vasta viimeisenä keinona;

   z) varmistetaan tässä yhteydessä, että asianomainen valtio on ensisijaisesti vastuussa kansanmurhan ja laajojen julmuuksien estämisestä, mutta otetaan huomioon, että kansainvälisen yhteisön toimivalta voi myös syrjäyttää kansallisen suvereniteetin;
   aa) edistetään perusperiaatetta, jonka mukaan ennaltaehkäisevä toiminta edellyttää vastuunjakoa sekä asianomaisten valtioiden ja kansainvälisen yhteisön välisen yhteistyön edistämistä;
   ab) varmistetaan yhteistyössä kaikkien kansainvälisten kumppanien kanssa suojeluvastuun täysimääräinen noudattaminen ja suojeluvastuun mahdollisen tulevan kehityksen yhdenmukaisuus kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kanssa;
   ac) edistetään siviiliväestön suojelun sisällyttämistä YK:n rauhanturvaoperaatioiden toimivaltuuksiin;

Naiset ja lapset

ad)  vahvistetaan sitoutuminen naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien(11) täytäntöönpanoon ottaen huomioon, että niissä tunnustetaan sodan suhteettomat vaikutukset naisiin sekä naisten ratkaisevan tärkeä rooli kriisinhallinnassa, kriisien ratkaisemisessa sekä kestävän rauhan aikaansaamisessa;

   ae) tuetaan voimakkaasti ja edistetään konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan torjuntaa koskevan YK:n päätöslauselman 2106 täysimääräistä täytäntöönpanoa ja varmistetaan, että vastuunkantoa ja seksuaalirikoksia ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia ehkäiseviä toimia sekä seksuaalirikosten ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreille annettavaa tukea lujitetaan edelleen;
   af) asetetaan lapsiavioliittojen solmimisen estäminen ensisijaiseksi tavoitteeksi;
   ag) varmistetaan, että naiset osallistuvat rauhanprosessien kaikkiin vaiheisiin ja ehkäisevään diplomatiaan, varhaisvaroitusjärjestelmiin, turvallisuuden seurantaan ja tutkintakomissioiden toimintaan konfliktien jälkeisissä tilanteissa;
   ah) varmistetaan, että keskitytään tyttöjen koulutukseen;
   ai) osallistutaan aktiivisesti naisten asemaa käsittelevän YK:n komission 58. istuntoon, jotta ei horjuteta YK:n Pekingin toimintaohjelman tavoitteita, kuten koulutuksen ja terveydenhoidon saatavuutta perusihmisoikeutena; tuomitaan jyrkästi naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan käyttö sodankäyntitaktiikkana, mukaan lukien rikokset, kuten joukkoraiskaukset, seksuaalinen orjuus, pakkoprostituutio, sukupuoleen perustuva vainoaminen ja naisten sukupuolielinten silpominen, ihmiskauppa, lapsi- ja pakkoavioliitot, kunniamurhat sekä muut yhtä törkeät seksuaalisen väkivallan muodot; allekirjoitetaan ja ratifioidaan Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta;
   aj) kehotetaan jäsenvaltioita ratifioimaan lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen kolmas valinnainen pöytäkirja, jonka perusteella lapset voivat esittää valituksia komitealle;

Vuoden 2015 jälkeinen kehitysohjelma

ak)  todetaan, että vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa on edistytty merkittävällä ja olennaisella tavalla; käytetään optimaalisesti hyödyksi vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevan syyskuussa 2015 pidettävän huippukokouksen valmisteluvaihetta, jotta voidaan varmistaa unionin painopistealoja ja tavoitteita koskevien unionin jäsenvaltioiden toimien yhdenmukaisuus ja yhteensovittaminen ja välttää liian monista tavoitteista aiheutuvat epäjohdonmukaisuudet ja epäselvyydet; tähdennetään, että on kiinnitettävä erityistä huomiota vähiten kehittyneiden maiden sekä konfliktista parhaillaan kärsivien ja konfliktin jälkeisessä tilanteessa olevien maiden tarpeisiin; varmistetaan, että kehitysmaat ottavat vastuuta näiden tavoitteiden saavuttamisesta;

   al) korostetaan, että maailmanlaajuisia toimia vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi olisi tehostettava vielä ennen vuonna 2015 täyttyvää määräaikaa ja ne olisi keskitettävä aloille, joilla edistymistä on tapahtunut vähiten;
   am) varmistetaan, että köyhyyden poistaminen säilyy ensisijaisena tavoitteena uudessa yhteisessä ja yhtenäisessä toimintakehyksessä eriarvoisuuden torjunnan sekä kestävän kehityksen, elintarviketurvan ja sukupuolten tasa-arvon edistämisen rinnalla;
   an) pyritään ottamaan käyttöön vuosituhattavoitteiden yhteinen, kokonaisvaltainen ja yhtenäinen vuoden 2015 jälkeinen toimintakehys, jossa on selkeät vertailukohdat, joihin sisältyvät kehitykseen ja kestävyyteen liittyvät keskeiset näkökohdat; varmistetaan, että tämä toimintakehys on luonteeltaan yleismaailmallinen ja yleinen ja että sillä edistetään kaikkien vaurautta, ihmisoikeuksia ja hyvinvointia;
   ao) noudatetaan ihmisoikeuksiin perustuvaa tarkastelutapaa ja varmistetaan, että yleismaailmalliset ihmisoikeudet ovat keskeisessä asemassa vuoden 2015 jälkeisessä toimintakehyksessä;
   ap) vaaditaan vuoden 2015 jälkeistä rahoitusta koskevaa yhtenäistä ja kokonaisvaltaista kansainvälistä lähestymistapaa, jolla vastataan ennustettavissa olevalla tavalla kestävän kehityksen kaikkiin ulottuvuuksiin, ja pyritään neuvoston joulukuussa 2013 antamien päätelmien mukaisesti YK:n puitteissa edelleen kehittämään vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ja muita avun täytäntöönpanoa tukevia välineitä, erityisesti yksityisiä investointeja sekä muita kuin rahoitukseen liittyviä keinoja;
   aq) varmistetaan, että uusia kunnianhimoisia tavoitteita tuetaan yhtä kunnianhimoisella ja innovatiivisella kehitysyhteistyön rahoituksella;
   ar) todetaan, että koska ympäristöön ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä käsitellään tavallisesti erillään toisistaan maailmanlaajuisella tasolla, olisi pyrittävä löytämään uusia tapoja tämän jaon kumoamiseksi ja siltojen rakentamiseksi näiden läheisesti toisiinsa liittyvien alojen välille muun muassa institutionaalisesta näkökulmasta;
   as) palautetaan mieliin, että kehittyneet maat sitoutuivat vuonna 2010 pidetyssä Cancúnin ilmastokokouksessa (COP16) siihen, että ne antavat vuoteen 2020 asti joka vuosi 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria ”uutta lisärahoitusta”, jolla vastataan kehitysmaiden ilmastonmuutoksesta aiheutuviin tarpeisiin; todetaan, että tällä rahoituksella olisi kyettävä varmistamaan tasapaino ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen myönnettävän rahoituksen välillä;

Muut aiheet

Yksityisyys digitaaliaikana

at)  ryhdytään kaikkiin hallinnollisiin ja lainsäädäntötoimiin, jotta voidaan panna täysin täytäntöön YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaan sisältyvät suositukset(12), jotta voidaan varmistaa, että kansalaisilla on samat oikeudet sekä verkossa että sen ulkopuolella ja jotta voidaan arvioida erityisesti menetelmiä, käytäntöjä ja lainsäädäntöä sekä ottaa käyttöön riippumattomat ja tehokkaat valvontamekanismit korostaen tietosuojan merkitystä;

   au) vahvistetaan unionin sitoutuminen tähän asiaan maailmanlaajuisesti, jotta voidaan aktiivisesti edistää päätöslauselman täytäntöönpanoa kaikissa YK:n jäsenvaltioissa;

Asekauppasopimus

av)  edistetään aktiivisesti asekauppasopimuksen pikaista allekirjoittamista ja ratifiointia kaikissa YK:n jäsenvaltioissa, kaikki unionin jäsenvaltiot mukaan luettuina, jotta kansainvälinen yhteisö voi puuttua tehokkaasti kielteisiin vaikutuksiin, joita tavanomaisten aseiden ja ammusten sekä vaarallisen teknologian maailmanlaajuisen kaupan avoimuuden puutteella ja huonolla sääntelyllä on, sillä ne ruokkivat aseellisia konflikteja kaikkialla maailmassa ja niitä käytetään ihmisoikeusrikkomusten välineenä; otetaan muita asianomaisia valtioita, alueellisia ja kansainvälisiä järjestöjä sekä kansalaisyhteiskunta mukaan, jotta voidaan edistää tältä osin asekauppasopimuksen soveltamisalan laajentamista tulevaisuudessa;

Euroopan unioni YK:ssa

aw)  tuetaan aktiivisesti Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmän ja erityisesti turvallisuusneuvoston kokonaisvaltaista uudistamista, jotta voidaan vahvistaa YK:n legitiimiyttä, alueellista edustavuutta, vastuullisuutta ja tehokkuutta; edistetään unionin pitkän aikavälin tavoitetta edustuksesta laajennetussa turvallisuusneuvostossa;

   ax) varmistetaan unionin johdonmukaisuus ja tehokkuus maailmanlaajuisena toimijana, jotta se voi toimia nopeasti ja kokonaisvaltaisesti ja ”puhua yhdellä äänellä”, parantamalla jäsenvaltioiden kantojen yhteensovittamista ja tehostamalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä; kannustetaan tässä yhteydessä ulkosuhdehallintoa lisäämään unionin yhtenäisyyttä erityisesti New Yorkissa ja Genevessä sijaitsevien unionin edustustojen avulla;
   ay) tuetaan parlamenttien ja alueneuvostojen roolia YK:n järjestelmässä sekä maailmanlaajuista parlamentarismia;
   az) jatketaan tuloksellista yhteistyötä monenvälisyyden ja globaalin hallinnon tukemiseksi ja korostetaan unionin ja YK:n kehitysohjelman välistä tärkeää strategista kumppanuutta, jonka 10. vuosipäivää vietettiin helmikuussa 2014;
   ba) tiedotetaan siitä, että vuosi 2015 julistetaan kehitysyhteistyön eurooppalaiseksi teemavuodeksi, mikä antaa ennennäkemättömän tilaisuuden lisätä Euroopassa laajan yleisön tietoa maailmanlaajuisista haasteista ja sellaisten uusien kehitystavoitteiden merkityksestä, joista on päästävä yhteisymmärrykseen;

Ilmastonmuutos

bb)  todetaan, että maailmanlaajuisia ongelmia on edelleen ja että niiden odotetaan lisääntyvän ja että ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen uhkaavat pysäyttää vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistyksen; tehostetaan siksi ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevia toimia vuonna 2014 pidettävässä YK:n ilmastokokouksessa, jotta voidaan luoda tukeva perusta, joka kannustaa tuloksellisiin neuvotteluihin ja kestävään edistymiseen päästöjen vähentämisessä ja sopeutumisstrategioiden vahvistamisessa ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolten konferenssissa vuonna 2015; näytetään esimerkkiä ja hyväksytään kunnianhimoinen, sitova ja tavoitteellinen ilmastopolitiikan kehys hyvissä ajoin ennen huippukokousta, jotta voidaan vaikuttaa myönteisesti neuvotteluihin;

   bc) osallistutaan aktiivisesti keskusteluun käsitteestä ”ilmastopakolainen” ja mahdollisuudesta vahvistaa sille oikeudellinen määritelmä kansainvälisessä oikeudessa tai jossakin oikeudellisesti sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa;
   bd) muistutetaan syyskuussa 2014 pidettävässä kolmannessa kansainvälisessä konferenssissa, että unioni tukee pieniä kehittyviä saarivaltioita;

Syyria

be)  pyritään saamaan Syyriaa varten aikaan kestävä poliittinen ratkaisu, jolla voidaan päättää väkivaltaisuudet ja edistää siirtymistä demokratiaan, joka täyttää Syyrian kansan oikeutetut toiveet; edistetään Geneven I konferenssin päätelmien täysimääräistä täytäntöönpanoa ja pidetään mielessä Geneven II konferenssin merkitys ainutlaatuisena foorumina, joka mahdollistaa suorat rauhanneuvottelut sekä demokraattisen siirtymävaiheen konfliktin osapuolten välillä, ja pidetään Geneve II -prosessia yllä;

   bf) pyritään sisällyttämään kaikki asiaankuuluvat maailmanlaajuiset ja alueelliset toimijat Geneven II konferenssiin ja pannaan merkille, että monilla eri toimijoilla on ratkaiseva rooli Syyrian kriisissä;
   bg) kutsutaan koolle Syyrian pakolaisten kriisiä käsittelevä kansainvälinen konferenssi, jonka työssä keskitytään humanitaarisiin toimiin, joilla tuetaan ensisijaisesti pakolaisia vastaanottaneita alueen maita ja vahvistetaan unionin osallistumista diplomaattisiin ponnisteluihin konfliktin lopettamiseksi;
   bh) toimitaan pikaisesti Syyrian humanitaarisesta tilanteesta annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2139 panemiseksi täytäntöön nopeasti, jotta helpotetaan viimeinkin turvallista, esteetöntä ja välitöntä pääsyä apua tarvitsevien luo myös konfliktin rajalinjojen ja maiden rajojen yli; varmistetaan, että Syyriasta löydettyjen kemiallisten aseiden siirto, kuljetus ja tuhoaminen toteutetaan täysin avoimella tavalla;
   bi) edistetään Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamista koskevaa kansainvälistä yhteistyötä ja kehotetaan panemaan kemiallisten aseiden kieltojärjestön hallintoneuvoston 27. syyskuuta 2013 tekemä päätös täysimääräisesti täytäntöön;
   bj) tuetaan kaikkia pyrkimyksiä, joilla varmistetaan vastuunkanto ihmisoikeusrikkomuksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista Syyriassa, ja edistetään aktiivisesti sitä, että turvallisuusneuvosto siirtää Syyrian tilanteen käsittelyn Kansainväliselle rikostuomioistuimelle;

Etelä-Sudan

bk)  kehotetaan kaikkia osapuolia kunnioittamaan 23. tammikuuta 2014 allekirjoitettua sopimusta vihollisuuksien lopettamiseksi (tulitauko), mukaan lukien määräyksiä, joissa edellytetään konfliktin osapuolia pidättäytymään hyökkäyksistä siviilejä kohtaan ja varmistamaan humanitaarisen avun työntekijöiden turvallinen pääsy Etelä-Sudanin konfliktialueille; korostetaan, että tämä sopimus on vasta ensimmäinen askel kohti rauhaa ja sovintoa, kun otetaan huomioon Etelä-Sudanin tilanne, mukaan lukien poliittinen taistelu maan johtajuudesta, mikä on aiheuttanut yhä enemmän etnisiä yhteenottoja ja minkä vuoksi yli 650 000 henkeä on joutunut siirtymään kotiseudultaan;

   bl) tuetaan Etelä-Sudanin valtiorakenteiden kehittämistä koskevaa toimintasuunnitelmaa sekä todellista sovintoprosessia ja osallistavaa rauhanprosessia kestävän vakauden varmistamiseksi; tarjotaan apua, jotta voidaan torjua korruptiota, joka on este vapaan ja oikeudenmukaisen demokratian vakiinnuttamiselle sekä vakauden, kestävän kehityksen ja talouskasvun aikaansaamiselle;
   bm) tuomitaan laajalle levinneet ihmisoikeusrikkomukset ja väärinkäytökset; pidetään myönteisinä ja tuetaan unionin erityisedustajana Afrikan sarven alueella toimivan Alexander Rondosin, YK:n erityisedustajan Hilde Johnsonin ja Afrikan unionin pyrkimyksiä ja sitä, että YK:n Etelä-Sudanin operaation valmiuksia suorittaa ihmisoikeustutkimuksia on vahvistettu;
   bn) tuomitaan avustusjärjestöjen työntekijöihin ja omaisuuteen kohdistuvat hyökkäykset, avustustoiminnan häirintä ja tarvikkeiden laajamittaiset ryöstöt, joita on tehty Etelä-Sudanissa ja jotka vaikeuttavat huomattavasti pyrkimyksiä auttaa avun tarpeessa olevia siviilejä;
   bo) kehotetaan perustamaan riippumaton kansainvälinen tutkintakomissio, joka tutkisi kaikki väitetyt kansainvälisten ihmisoikeuksien rikkomukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset konfliktin alkamisesta lähtien; vaaditaan, että syylliset saatetaan vastuuseen;

Keski-Afrikan tasavalta

bp)  varmistetaan hyvä yhteistyö ja kansainvälisten toimien täydentävyys, jota tarvitaan Keski-Afrikan tasavallan vakauttamiseksi, ja pyritään ottamaan käyttöön kokonaisvaltainen lähestymistapa tähän monitahoiseen kriisiin; tuetaan poliittista siirtymävaihetta ja edistetään sellaisten toimivien demokraattisten instituutioiden käyttöönottoa, joilla pystytään torjumaan ihmisoikeusrikkomuksia, suojelemaan kansalaisia, lopettamaan väkivaltaisuudet ja rauhoittamaan maan uskonnollisia jännitteitä; jatketaan tarvittavan taloudellisen tuen antamista, jotta voidaan luoda kestävää talouskehitystä; ohjataan toimia, joilla pyritään vastaamaan maan ennennäkemättömään humanitaariseen kriisiin antamalla asianmukaista taloudellista apua;

   bq) tuetaan kansainvälisen yhteisön, erityisesti Afrikan unionin, YK:n ja Ranskan, sekä Keski-Afrikan tasavallan viranomaisten toimia maan vakauttamiseksi; pannaan nopeasti täytäntöön unionin 20. tammikuuta 2014 tekemä päätös perustaa EU:n sotilasoperaatio Keski-Afrikan tasavallassa ja nopeutetaan joukkojen operaatiovalmiutta koskevia toimia;

Israelin ja Palestiinan konflikti

br)  tuetaan käynnissä olevaa neuvotteluprosessia ja pyrkimyksiä löytää ratkaisu konfliktiin samalla kun tuetaan palestiinalaisen osapuolen sisäistä sovintoprosessia, jotta Länsirannalla, Itä-Jerusalemissa ja Gazan alueella asuvat palestiinalaiset voidaan jälleen yhdistää;

   bs) varmistetaan, että YK:n yleiskokous tarjoaa yhteistyössä unionin ja Yhdysvaltojen kanssa käyttöön kaikki välineet, joilla taataan vuoden 1967 rajojen perusteella kestävä ja tehokas kahden valtion ratkaisu, jossa Jerusalem on molempien valtioiden pääkaupunki ja jossa Israel, jolla on turvalliset ja tunnustetut rajat, ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0234.
(2)Euroopan unionin neuvosto 11521/13.
(3)YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/65/276.
(4)EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 66.
(5)EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 56.
(6)EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
(7)YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma S/RES/2106(2013).
(8)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0180.
(9)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0394.
(10)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0055.
(11)YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat S/RES/1325(2000), S/RES/1820(2008), S/RES/1888(2009), S/RES/1889(2009), S/RES/1960(2010), S/RES/2106(2013) ja S/RES/2122(2013).
(12)YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/C.3/68/L.45/Rev.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö