Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2017(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0250/2014

Predkladané texty :

A7-0250/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/04/2014 - 18.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0259

Prijaté texty
PDF 415kWORD 94k
Streda, 2. apríla 2014 - Brusel
69.zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
P7_TA(2014)0259A7-0250/2014

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 2. apríla 2014 k 69. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2014/2017(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), a najmä na jej články 21 a 34,

–  so zreteľom na návrh odporúčania Rade k 69. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), ktorý v mene skupiny ALDE predložil Alexander Graf Lambsdorff (B7-0014/2014),

–  so zreteľom na 68. zasadnutie VZ OSN,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 11. júna 2013 k 68. zasadnutiu VZ OSN(1),

–  so zreteľom na priority EÚ na 68. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktoré Rada prijala 24. júna 2013(2),

–  so zreteľom na rezolúciu VZ OSN z 3. mája 2011 o účasti Európskej únie na práci Organizácie Spojených národov(3), a na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. mája 2011 o EÚ ako globálnom aktérovi: jej úloha v multilaterálnych organizáciách(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu demokratizácie(6),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2106 z 24. júna 2013 o zvýšení úsilia zameraného proti beztrestnosti páchateľov sexuálneho násilia a na predchádzajúce rezolúcie na túto tému(7),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 18. apríla 2013 o zásade zodpovednosti za ochranu stanovenej OSN(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2013 o korupcii vo verejnom a súkromnom sektore: vplyv na ľudské práva v tretích krajinách(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2013 o 22. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva(10),

–  so zreteľom na článok 121 ods. 3 a článok 97 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0250/2014),

A.  keďže záväzok uplatňovať účinný multilateralizmus, ktorého jadro tvorí OSN, je neodlučiteľnou súčasťou vonkajšej politiky EÚ a vychádza z presvedčenia, že účinný multilaterálny systém je potrebný na dosahovanie spoločných cieľov a riešenie svetových kríz, výziev a hrozieb;

B.  keďže EÚ a jej členské štáty sú ako celok najväčším poskytovateľom finančných príspevkov do systému OSN (pravidelný rozpočet, programy a finančné prostriedky OSN, rozpočet na udržanie mieru);

C.  keďže pevné a stabilné partnerstvo medzi EÚ a OSN je základom práce OSN v rámci všetkých troch pilierov – mier a bezpečnosť, ľudské práva a rozvoj – a je tiež veľmi dôležité pre úlohu EÚ ako globálneho aktéra;

D.  keďže ľudské práva a demokracia sú základné hodnoty EÚ a zásady a ciele európskej vonkajšej činnosti; keďže dodržiavanie, podpora a ochrana univerzálnej platnosti a nedeliteľnosti ľudských práv sú základnými kameňmi európskej jednoty a integrity;

E.  keďže súčasné trajektórie emisií podľa správy Svetovej banky s názvom Turn Down the Heat pravdepodobne povedú k otepleniu o 2 °C v období 20 až 30 rokov a o 4 °C do roku 2100; keďže generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyzval hlavy štátov k účasti na samite o zmene klímy v septembri 2014 s cieľom prijať jasné záväzky na ďalšie kroky v oblasti zmeny klímy;

F.  keďže EÚ ako hlavný svetový darca podporuje intenzívnejšie úsilie o dodržanie termínu na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov (MRC), ktorým je rok 2015, ako aj spoločný prístup zameraný na odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj;

G.  keďže prioritnou témou 58. zasadnutia Komisie o postavení žien budú problémy a úspechy pri vykonávaní miléniových rozvojových cieľov, pokiaľ ide o ženy a dievčatá;

H.  keďže korupciou vo verejnom aj súkromnom sektore sa zachovávajú a prehlbujú rozdiely a diskriminácia v oblasti rovnakého využívania občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a je dokázané, že korupčné činy a prípady porušovania ľudských práv zahŕňajú zneužívanie moci, nedostatočnú zodpovednosť a rôzne formy diskriminácie;

I.  keďže rozvíjanie zásady zodpovednosti za ochranu je významným krokom smerom k predvídaniu genocídy, vojnových zločinov, etnických čistiek a zločinov proti ľudskosti, ich predchádzaniu a reakciám na ne; keďže tieto zásady by sa mali uplatňovať čo najdôslednejšie a najjednotnejšie;

J.  keďže ratifikácia zmien z konferencie v Kampale zo strany štátov a poskytnutie právomoci Medzinárodnému trestnému súdu v súvislosti s trestným činom agresie ďalej prispeje k skoncovaniu s beztrestnosťou pre páchateľov týchto trestných činov;

K.  keďže v situáciách, v ktorých sa uplatňuje zásada zodpovednosti za ochranu, je veľmi dôležité rozlišovať úlohy príslušníkov vojenských jednotiek a humanitárnych pracovníkov, aby boli všetci humanitárni pracovníci považovaní za neutrálnych a nestranných a aby sa neohrozilo účinné poskytovanie pomoci;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

Ľudské práva, demokracia a právny štát

a)  aktívne podporovať konkrétne nadväzné opatrenia a vykonávanie vyhlásenia, ktoré bolo prijaté na zasadnutí na vysokej úrovni o zákonnosti na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni konanom 24. septembra 2012, a preskúmať, do akej miery môže byť právny štát prepojený s prebiehajúcimi úvahami o MRC po roku 2015;

   b) posilniť medzinárodné snahy zabezpečiť, aby sa všetky ľudské práva dohodnuté v rámci dohovorov OSN považovali za všeobecne platné, nedeliteľné, vzájomne súvisiace a vzájomne prepojené a aby sa presadzovalo ich dodržiavanie; podporovať začleňovanie otázky ľudských práv a základných slobôd do všetkých aspektov práce OSN;
   c) usilovať sa o posilnenie postupu univerzálneho periodického hodnotenia (UPR) tým, že sa príslušné odporúčania začlenia do dvojstranných a viacstranných dialógov s členskými štátmi OSN, najmä do dialógov v oblasti ľudských práv; podporovať prostredie, ktoré mimovládnym organizáciám umožňuje, aby sa zapájali do rôznych fáz postupu UPR;
   d) podporovať rozsiahle zapojenie občianskej spoločnosti do rozličných mechanizmov OSN v oblasti ľudských práv vrátane rôznych štádií procesu univerzálneho periodického hodnotenia; poskytnúť podporu na budovanie kapacít pre inštitúcie pre ľudské práva s cieľom zabezpečiť protitlak alebo dokonca odvetné opatrenia a zároveň pozorne monitorovať takéto potenciálne prípady týkajúce sa mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti;
   e) pripomenúť svoju plnú podporu Medzinárodnému trestnému súdu a zachovať obozretnosť, pokiaľ ide o akékoľvek pokusy oslabiť legitimitu, univerzálnosť a integritu systému Rímskeho štatútu; aktívne zapojiť štáty, ktoré nie sú stranami tohto systému s cieľom dosiahnuť rýchle podpísanie a ratifikáciu štatútu; viesť aktívnu kampaň za ratifikáciu zmien z konferencie v Kampale konanej v roku 2010 týkajúcich sa trestného činu agresie, a to aj všetkými členskými štátmi;
   f) aktívne sa zasadzovať o to, aby Dohovor OSN proti korupcii a Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu ratifikovali všetky členské štáty OSN; zintenzívniť snahy o ukončenie rokovaní o komplexnom dohovore o medzinárodnom terorizme; podporiť vytvorenie funkcie osobitného spravodajcu OSN pre finančné trestné činy, korupciu a ľudské práva;
   g) vyzvať členov VZ OSN, aby zabezpečili, že plná transparentnosť vykazovania podnikmi a boj proti korupcii, praniu špinavých peňazí, daňovým rajom, nezákonným finančným tokom a škodlivým daňovým štruktúram bude najdôležitejšou prioritou programov medzinárodných inštitúcií v oblasti financií a rozvoja;
   h) zdôrazniť, že výsledky dosiahnuté v oblasti rozvoja nebudú udržateľné bez existencie dobrej správy vecí verejných a zodpovedných a demokratických inštitúcií a právneho štátu; zabezpečiť teda, aby sa v novom rámci odrážalo jasné odhodlanie presadzovať demokratickú správu;
   i) podporiť predchádzanie ukrutnostiam a vážnym porušeniam formou transformácie Rady OSN pre ľudské práva na mechanizmus včasného varovania a prevencie, aby už nebola len reaktívnym orgánom, čím sa dá predísť ďalšiemu stupňovaniu porušovania ľudských práv;
   j) zaviesť iniciatívy týkajúce sa jednotlivých tém podporujúce zodpovednosť za porušovanie ľudských práv a prijatie príslušných opatrení zacielených na problematiku hlavných ľudských práv vrátane úsilia o zrušenie trestu smrti a ochranu práv ľudí v zraniteľných situáciách, ako sú napríklad deti, ženy, osoby LGBTI alebo pôvodné obyvateľstvo;
   k) odsúdiť systematické porušovanie ľudských práv v Iránskej islamskej republike;

Mučenie

l)  opakovane poukazovať na význam boja proti mučeniu a iným formám zlého zaobchádzania a na to, že pre EÚ je to prioritná téma, najmä s ohľadom na deti; obnoviť mandát osobitného spravodajcu na ďalšie tri roky a zaistiť účinné nadviazanie na minulé uznesenia o mučení; preukázať spoločný záväzok k odstráneniu mučenia a podpore obetí, a to najmä ďalším prispievaním alebo začatím prispievania do dobrovoľného fondu OSN pre obete mučenia a do osobitného fondu zriadeného na základe opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu;

Trest smrti

m)  pokračovať v boji proti používaniu trestu smrti a dôrazne podporovať moratórium ako krok smerujúci k zrušeniu; naďalej presadzovať zrušenie na celom svete; dôrazne nabádať krajiny, ktoré stále vykonávajú trest smrti, aby zverejnili jasné a presné čísla o počte odsúdených a o počte popráv;

Práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb

n)  vyjadriť obavy z nedávneho zvýšenia počtu diskriminačných zákonov a praktík a násilných aktov páchaných na jednotlivcoch na základe ich sexuálnej orientácie a rodovej identity; nabádať na dôsledné monitorovanie situácie v Nigérii a Ugande, kde nové zákony vážne ohrozujú slobodu sexuálnych menšín; znovu potvrdiť svoju podporu pokračujúcej práce vysokého komisára pre ľudské práva v oblasti boja proti týmto diskriminačným zákonom a praktikám a všeobecnejšej práci OSN v tejto oblasti; odporučiť aktívnu účasť na boji proti týmto pokusom o ohrozenie týchto práv;

Ozbrojené bezpilotné lietadlá

o)  podporiť medzinárodné úsilie o podporu transparentného a zodpovedného používania ozbrojených bezpilotných lietadiel v súlade so stanoveným medzinárodným právnym rámcom a pokračovať v podpore vyšetrovania cieleného zabíjania; pokračovať v podpore vyšetrovania cieleného zabíjania a nadviazať na odporúčania osobitných spravodajcov OSN o mimosúdnych, hromadných alebo svojvoľných popravách a o boji proti terorizmu;

Mier a bezpečnosť

p)  s cieľom poskytnúť OSN efektívnejšie nástroje na obmedzenie eskalácie podporovať presadzovanie mieru a mierové misie, a to podľa potreby formou zvýšenia pomoci EÚ (technickou alebo finančnou pomocou, vybavením alebo silami EÚ);

   q) zaistiť, aby mandáty na zachovanie mieru rešpektovali dlhodobé potreby budovania štátu a inštitúcií a podporu demokracie, a zamerať sa na komplexný prístup s cieľom umožniť upriamiť pozornosť na korene konfliktov a zraniteľnosť štátu;
   r) spolupracovať na posilňovaní úlohy a kapacity regionálnych organizácií v súvislosti s udržiavaním mieru, predchádzaním vzniku konfliktov, civilným a vojenským krízovým riadením a s riešením konfliktov;
   s) požadovať od všetkých strán ozbrojeného konfliktu, aby v plnej miere rešpektovali svoje povinnosti podľa medzinárodného práva vrátane neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci;
   t) zaistiť, že rozvojovým rámcom po roku 2015 sa bude podporovať udržateľný mier prostredníctvom riešenia kľúčových faktorov konfliktov, aby bolo možné vytvoriť požadované podmienky podporujúce rozvoj a uplatňovanie práv;
   u) sústrediť sa na zastavenie terorizmu, či už sponzorovaného štátom, alebo iného;
   v) zaistiť, že konferencia OSN o vytvorení zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe, ktorá sa v roku 2012 nekonala na základe rozhodnutia z konferencie o revízii NPT v roku 2010, sa uskutoční v roku 2014;
   w) podporiť rezolúcie VZ OSN o zbraniach obsahujúcich ochudobnený urán a vypracovať spoločnú pozíciu EÚ, ktorá by lepšie vyjadrovala opakované výzvy Parlamentu na predbežné globálne moratórium a vypracovanie spoločného konsenzu o možných zdravotných rizikách pre občanov, zložitom riadení situácií po konfliktoch a finančných nákladoch spojených s ich používaním;
   x) zabezpečiť, aby proces preskúmania 2015 v súvislosti so štruktúrou OSN pre budovanie mieru podporoval zásadu zodpovednosti za ochranu a úlohu žien pri budovaní mieru;

Zodpovednosť za ochranu

y)  usilovať sa o zavedenie zodpovednosti za ochranu ako medzinárodnej normy, pričom sa zároveň bude dbať na citlivú vyváženosť úloh dotknutých štátov a medzinárodného spoločenstva a v prvom rade sa sústredí na prevenciu konfliktov a použitie ozbrojených síl bude až poslednou možnosťou;

   z) zabezpečiť v tejto súvislosti, aby zodpovednosť za predchádzanie genocíde a hromadným krutostiam, ako aj ich ukončenie niesli v prvom rade dotknuté štáty, ale zároveň aby bola úloha medzinárodného spoločenstva nadradená dovolávaniu sa suverenity;
   aa) presadzovať kľúčovú myšlienku, že prevencia si vyžaduje rozdelenie zodpovednosti medzi zúčastnené členské štáty a medzinárodné spoločenstvo a podporu ich vzájomnej spolupráce;
   ab) v spolupráci so všetkými medzinárodnými partnermi zabezpečiť, aby prípadné ďalšie rozvíjanie koncepcie „zodpovednosť za ochranu“ bolo v plnom súlade a jednotné s medzinárodným humanitárnym právom;
   ac) usilovať sa o začlenenie ochrany civilistov do mandátov misií na udržanie mieru organizovaných pod záštitou OSN;

Ženy a deti

ad)  opätovne potvrdiť svoj záväzok vykonávať rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN o ženách, mieri a bezpečnosti(11), v ktorých sa uznáva neprimeraný dosah vojny na ženy, ale aj ich hlavná úloha, pokiaľ ide o zvládanie konfliktov, riešenie konfliktov a udržateľnosť mieru;

   ae) výrazne podporovať a presadzovať plné vykonávanie rezolúcie OSN č. 2106 o boji proti beztrestnosti v prípadoch sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktami a zabezpečiť upevnenie väčšej zodpovednosti, preventívnych opatrení a preventívnych opatrení v oblasti sexuálnych zločinov a sexuálneho zneužívania a podporu pre ich obete;
   af) stanoviť ako prioritu zastavenie detských manželstiev;
   ag) zabezpečiť, aby ženy boli zastúpené vo všetkých fázach budovania mieru a zapojené do preventívnej diplomacie, včasného varovania a monitorovania bezpečnosti a činnosti vyšetrovacích komisií v situáciách po skončení konfliktov;
   ah) zaistiť zameranie sa na vzdelávanie dievčat;
   ai) aktívne sa zúčastňovať na 58. zasadnutí Komisie o postavení žien, aby sa neohrozil „acquis“ Pekinskej akčnej platformy OSN, napríklad prístup k vzdelávaniu a zdraviu ako základné ľudské právo; dôrazne odsudzuje sexuálne násilie páchané na ženách, ktoré sa používa ako vojnová taktika, vrátane takých trestných činov, akými sú masové znásilňovanie, sexuálne otroctvo, nútená prostitúcia, rodovo založené prenasledovanie vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov, obchodovanie s ľuďmi, skoré a nútené manželstvá, vraždenie v mene cti a všetky ostatné formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti; podpísať a ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;
   aj) požiadať členské štáty, aby ratifikovali 3. opčný protokol k Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorý by umožnil deťom predkladať výboru svoje sťažnosti;

Rozvojový program po roku 2015

ak)  uznať, že došlo k významnému a podstatnému pokroku v dosahovaní miléniových rozvojových cieľov; využiť čo najlepšie fázu príprav na samit o programe po roku 2015, ktorý sa má konať v septembri 2015, a zabezpečiť jednotnosť a koordináciu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ťažiskové oblasti a ciele, ktoré chce EÚ podporovať, aby sa zabránilo nejednotnosti a neprehľadnosti, ktoré by mohol spôsobiť rozsiahly zoznam cieľov; zdôrazniť, že osobitne sa treba zamerať na potreby najmenej rozvinutých krajín a krajín, v ktorých konflikt prebieha alebo v ktorých sa konflikt skončil; zabezpečiť, že rozvojové krajiny prevezmú zodpovednosť za tieto ciele;

   al) zdôrazniť skutočnosť, že globálne úsilie o dosiahnutie MRC by sa malo počas zvyšného obdobia do stanoveného termínu, teda roku 2015, posilniť a zamerať sa na oblasti, v ktorých proces zaostáva najviac;
   am) zabezpečiť, aby odstránenie chudoby bolo naďalej prioritou nového jednotného a integrovaného rámca spolu s bojom proti nerovnostiam a podporou trvalo udržateľného rozvoja, potravinovej bezpečnosti a rodovej rovnosti;
   an) spolupracovať na prijatí jednotného, komplexného a integrovaného rámca pre miléniové rozvojové ciele po roku 2015 s jasnými referenčnými hodnotami zahŕňajúcimi kľúčové otázky rozvoja a udržateľnosti; zabezpečiť, aby bol tento rámec univerzálny a globálny a aby podporoval prosperitu, ľudské práva a blaho pre všetkých;
   ao) uplatňovať prístup založený na ľudských právach a zaručiť, aby ľudské práva a ich univerzálnosť boli ťažiskom rámca na obdobie po roku 2015;
   ap) vyzvať na súdržný a komplexný medzinárodný prístup k financovaniu po roku 2015, ktorým by sa predvídateľným spôsobom riešili všetky aspekty udržateľného rozvoja, a v súlade so závermi Rady z decembra 2013 ďalej podporovať v rámci OSN úvahy o alternatívnych zdrojoch financovania a iných prostriedkoch vykonávania pomoci, najmä súkromných investíciách a nefinančných prostriedkoch;
   aq) zabezpečiť, aby sa nové ambiciózne ciele opierali o rovnako ambiciózne a inovatívne financovanie rozvoja;
   ar) vzhľadom na to, že environmentálne a rozvojové otázky sa väčšinou na globálnej úrovni riešia samostatne, hľadať nové cesty, ako prekonať tento rozkol a budovať mosty medzi týmito úzko vzájomne prepojenými oblasťami, okrem iného aj z inštitucionálneho hľadiska;
   as) pripomenúť záväzok, ktorý prijali vyspelé krajiny na konferencii COP 16 v Kankúne (2010), podľa ktorého majú poskytovať nové a dodatočné finančné prostriedky vo výške 100 miliárd USD ročne, a to až do roku 2020 s cieľom riešiť potreby rozvojových krajín v oblasti zmeny klímy; poukázať na to, že tieto prostriedky by mali byť rovnomerne rozdelené na prispôsobovanie sa zmene klímy a na jej zmiernenie;

Iné

Súkromie v digitálnom veku

at)  prijať všetky potrebné legislatívne a administratívne opatrenia na plné vykonávanie odporúčaní uvedených v rezolúcii VZ OSN(12) s cieľom zaručiť, že občania budú mať rovnaké práva na internete aj mimo neho, predovšetkým preskúmanie postupov, spôsobov práce a právnych predpisov a zriadenie nezávislého a účinného mechanizmu dohľadu, pričom treba poukázať na význam ochrany údajov;

   au) s cieľom opätovne potvrdiť záväzok EÚ v tejto súvislosti na svetovej úrovni aktívne podporovať konkrétne kroky všetkých členských štátov OSN nadväzujúce na rezolúciu;

Zmluva o obchode so zbraňami

av)  aktívne podporovať rýchle podpísanie a ratifikáciu Zmluvy o obchode so zbraňami všetkými členskými štátmi OSN a členskými štátmi EÚ, aby medzinárodné spoločenstvo mohlo účinne riešiť negatívne účinky chýbajúcej transparentnosti a slabej regulácie obchodu s konvenčnými zbraňami a muníciou a nebezpečnými technológiami, ktoré podnecujú svetové ozbrojené konflikty a používajú sa na porušovanie ľudských práv; zapojiť ostatné významné štáty, regionálne a medzinárodné organizácie a občiansku spoločnosť s cieľom v tejto súvislosti aktívne podporovať ďalšie rozšírenie pôsobnosti Zmluvy o obchode so zbraňami;

EÚ v OSN

aw)  aktívne podporovať rozsiahlu reformu systému OSN, najmä Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), s cieľom posilniť jej legitímnosť, regionálne zastúpenie, zodpovednosť a účinnosť; pracovať na plnení dlhodobého cieľa EÚ, ktorým je kreslo v rozšírenej BR OSN;

   ax) zaistiť súdržnosť a efektívnosť EÚ ako globálneho hráča s cieľom konať rýchlo a komplexne a vystupovať jednotne zlepšením koordinácie pozícií medzi členskými štátmi a spolupráce medzi ESVČ a členskými štátmi; v tejto súvislosti podporovať ESVČ, najmä prostredníctvom delegácií EÚ v New Yorku a Ženeve, aby EÚ vystupovala súdržnejšie;
   ay) podporovať úlohu parlamentov a regionálnych zhromaždení v systéme OSN a globálny parlamentarizmus;
   az) pokračovať v plodnej spolupráci v oblasti podpory mnohostrannosti a globálnej správy a zdôrazniť význam strategického partnerstva medzi EÚ a UNDP, ktoré oslávilo vo februári 2014 desiate výročie;
   ba) šíriť informovanosť o tom, že rok 2015 bude vyhlásený za Európsky rok rozvoja, čo bude bezprecedentnou príležitosťou na zvyšovanie informovanosti verejnosti v Európe o globálnych výzvach a význame nových rozvojových cieľov, ktoré majú byť dohodnuté;

Zmena klímy

bb)  poukázať na to, že naďalej existujú globálne výzvy a dá sa počítať s ich nárastom a že hrozí, že zmena klímy a ničenie životného prostredia oslabia napredovanie pri dosahovaní MRC; posilniť preto opatrenia v oblasti zmeny klímy na samite OSN o klíme v roku 2014 s cieľom vybudovať pevný základ pre úspešné rokovania a sústavný pokrok pri znižovaní emisií a posilňovaní stratégií na prispôsobenie sa zmene klímy ako súčasť Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v roku 2015; byť príkladom a prijať ambiciózny záväzný politický rámec v oblasti klímy s cieľmi včas pred samitom, aby sa dosiahol pozitívny vplyv na rokovania;

   bc) aktívne sa zapojiť do diskusie o vymedzení pojmu „klimatický utečenec“ vrátane možného právneho vymedzenia tohto pojmu v medzinárodnom práve alebo v inej právne záväznej medzinárodnej dohode;
   bd) pripomenúť na tretej medzinárodnej konferencii v septembri 2014 podporu EÚ v prospech malých ostrovných rozvojových štátov;

Sýria

be)  usilovať sa o dosiahnutie udržateľného politického riešenia pre Sýriu, ktorým sa zastaví násilie a podporí demokratický prechod, ktorý splní oprávnené očakávania sýrskeho ľudu; podporiť úplné vykonávanie záverov z 1. Ženevskej konferencie a majúc na zreteli význam 2. Ženevskej konferencie ako jedinečného fóra, ktoré stranám v konflikte umožnilo priame rokovania o mieri a prechode na demokraciu, podporiť pokračovanie procesu druhého kola ženevských rozhovorov;

   bf) pracovať na zapojení všetkých významných celosvetových a regionálnych aktérov do 2. Ženevskej konferencie, pričom treba uznať, že mnohí aktéri rôzneho charakteru zohrávajú rozhodujúcu úlohu v sýrskej kríze;
   bg) zvolať medzinárodnú konferenciu o kríze sýrskych utečencov s dôrazom na humanitárne kroky, pričom prioritou bude podporovanie hostiteľských krajín v regióne a posilnenie účasti EÚ na diplomatických snahách o ukončenie konfliktu;
   bh) usilovať sa o rýchle vykonávanie rezolúcie BR OSN č. 2139 o humanitárnej situácii v Sýrii, aby sa konečne umožnil bezpečný, neobmedzený a okamžitý prístup k ľuďom, ktorý potrebujú pomoc, a to aj v konfliktných zónach a na hraniciach; zaistiť úplne transparentné odstránenie, presun a likvidáciu chemických zbraní objavených v Sýrii;
   bi) rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, čo sa týka ničenia sýrskych chemických zbraní, a vyzvať na riadne vykonávanie rozhodnutia Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní z 27. septembra 2013;
   bj) podporiť všetky snahy o zaistenie zodpovednosti za porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v Sýrii a aktívne podporovať sprostredkovanie situácie v Sýrii Bezpečnostnou radou Medzinárodnému trestnému súdu;

Južný Sudán

bk)  podporovať všetky strany v tom, aby dodržiavali dohodu o zastavení vojnového stavu a o prímerí podpísanú 23. januára 2014 vrátane ustanovení, podľa ktorých sa vyžaduje, aby sa aktéri konfliktu zdržali útokov na civilistov a aby zaistili bezpečný prístup humanitárnych pracovníkov do oblastí Južného Sudánu zasiahnutých konfliktom; zdôrazniť, že táto dohoda je len prvým krokom smerujúcim k mieru a uzmiereniu, pričom treba brať do úvahy situáciu v Južnom Sudáne vrátane politického boja o vodcovstvo v krajine, ktorý vyprovokoval čoraz častejšie etnické zrážky a viedol k vysídleniu viac ako 650 000 ľudí;

   bl) podporiť program budovania štátu, pokiaľ ide o Južný Sudán, ako aj skutočný proces uzmierenia a inkluzívny mierový proces s cieľom zabezpečiť jeho trvalú stabilitu; ponúknuť pomoc pri riešení problematiky korupcie, ktorá brzdí vyhliadky na vytvorenie slobodnej a spravodlivej demokracie, stability, udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu;
   bm) odsúdiť rozsiahle porušovanie ľudských práv a spáchané činy; oceniť a podporiť úsilie osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh Alexandra Rondosa, osobitnej predstaviteľky OSN Hilde Johnsonovej a Africkej únie, ako aj posilnenie vyšetrovacích kapacít misie OSN v Juhosudánskej republike;
   bn) odsúdiť útoky na pracovníkov poskytujúcich pomoc a na majetok, zásahy do poskytovania pomoci a rozsiahle rabovanie dodávok, ku ktorým dochádza v Južnom Sudáne a ktoré vážne narúšajú úsilie o to, aby sa pomoc dostala k postihnutému civilnému obyvateľstvu;
   bo) žiadať zriadenie nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie, ktorá by vyšetrila všetky údajné porušenia medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva spáchané od začiatku konfliktu; Trvať na tom, aby zodpovedné osoby boli brané na zodpovednosť;

Stredoafrická republika

bp)  zaistiť dobrú spoluprácu a vzájomne dopĺňanie sa medzinárodnej činnosti potrebnej na stabilizáciu Stredoafrickej republiky a pracovať na prijatí komplexného prístupu k tejto mnohofaktorovej kríze; podporovať proces politického prechodu a prispieť k zriadeniu demokratických inštitúcií schopných potláčať porušovanie ľudských práv, chrániť občanov, zastaviť násilie a upokojiť sektárske napätie v krajine; naďalej poskytovať potrebnú finančnú pomoc, aby sa zabezpečil realizovateľný hospodársky rozvoj; presadzovať úsilie zamerané na schopnosť reagovať na nevídanú humanitárnu krízu, ktorú krajina zažíva, poskytnutím dostatočnej finančnej pomoci;

   bq) podporiť úsilie o stabilizáciu krajiny, ktoré vyvíja medzinárodné spoločenstvo, najmä Africká únia, OSN a Francúzsko, ako aj stredoafrické orgány; pružne vykonávať rozhodnutie EÚ z 20. januára 2014, ktorým sa zriaďuje misia EUFOR CAR, a zrýchliť postupy rozmiestňovania jednotiek na mieste;

Izraelsko–palestínsky konflikt

br)  podporovať prebiehajúci proces rokovaní a súčasné snahy o nájdenie riešení konfliktu a zároveň zamerať činnosť na palestínsky proces zmierenia s cieľom opätovne zjednotiť Palestíncov, ktorí žijú na západnom brehu Jordánu, vo východnom Jeruzaleme a v pásme Gazy;

   bs) zabezpečiť, že VZ OSN poskytne v spolupráci s EÚ a USA všetky nástroje, ktorými sa zabezpečí, aby riešenie založené na existencii dvoch štátov v hraniciach z roku 1967 s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov a s Izraelským štátom s bezpečnými a uznávanými hranicami a nezávislým, demokratickým, priľahlým a životaschopným Palestínskym štátom, ktoré budú fungovať vedľa seba v mieri a bezpečnosti, bolo udržateľné a účinné;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Rade a pre informáciu Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0234.
(2) Rada Európskej únie 11521/13.
(3) Rezolúcia VZ OSN A/RES/65/276.
(4) Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 66.
(5) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 56.
(6) Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
(7) Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. S/RES/2106(2013).
(8) Prijaté texty, P7_TA(2013)0180.
(9) Prijaté texty, P7_TA(2013)0394.
(10) Prijaté texty, P7_TA(2013)0055.
(11) Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. S/RES/1325(2000), č. S/RES/1820(2008), S/RES/1888(2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960(2010), S/RES/2106(2013) a S/RES/2122(2013).
(12) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/C.3/68/L.45/Rev.1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia