Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0228(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0201/2012

Indgivne tekster :

A7-0201/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/04/2014 - 18.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0263

Vedtagne tekster
PDF 103kWORD 42k
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles
Edb-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne ***I
P7_TA(2014)0263A7-0201/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår edb-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne (COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (COM(2011)0524),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0229/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 7. december 2011(1),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 10. juli 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0201/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 43 af 15.2.2012, s. 64.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår edb-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne
P7_TC1-COD(2011)0228

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/64/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik