Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0359(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0308/2013

Indgivne tekster :

A7-0308/2013

Forhandlinger :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Afstemninger :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Stemmeforklaringer
PV 02/04/2014 - 18.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Vedtagne tekster
PDF 110kWORD 42k
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles
Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler ***I
P7_TA(2014)0264A7-0308/2013
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0773),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0415/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0308/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 23. oktober 2013 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0439).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi
P7_TC1-COD(2012)0359

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 654/2014.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen ser med tilfredshed på vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94.

I henhold til forordningen har Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter i visse særlige situationer på grundlag af objektive kriterier og underlagt medlemsstaternes kontrol. Under udøvelsen af den beføjelse vil Kommissionen handle i overensstemmelse med denne erklæring.

Når Kommissionen udarbejder udkast til gennemførelsesretsakter, vil den foretage omfattende høringer med henblik på at sikre, at alle relevante interesser tages behørigt i betragtning. Gennem disse høringer forventer Kommissionen at få input fra private aktører, der er berørt af tredjelandes foranstaltninger eller af eventuelle handelspolitiske foranstaltninger, som Unionen agter at vedtage. Kommissionen forventer ligeledes at få input fra offentlige myndigheder, som kan blive inddraget i gennemførelsen af eventuelle handelspolitiske foranstaltninger, som Unionen agter at vedtage. I forbindelse med foranstaltninger på området for offentlige indkøb vil input fra medlemsstaternes offentlige myndigheder i særdeleshed blive taget behørigt i betragtning ved udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesretsakter.

Kommissionen anerkender betydningen af, at medlemsstaterne, når Kommissionen overvejer at vedtage gennemførelsesretsakter i henhold til denne forordning, rettidigt modtager oplysninger, så de kan bidrage til, at der træffes velinformerede afgørelser, og den vil tage skridt til at opfylde denne målsætning.

Kommissionen bekræfter, at den straks vil tilsende Parlamentet og Rådet de udkast til gennemførelsesretsakter, som den forelægger for udvalget bestående af repræsentanter for medlemsstaterne. Den vil ligeledes umiddelbart efter afgivelsen af udtalelser i udvalget tilsende Parlamentet og Rådet de endelige udkast til gennemførelsesretsakter.

Kommissionen vil løbende holde Parlamentet og Rådet orienteret om international udvikling, der kan føre til situationer, som kræver vedtagelse af foranstaltninger i henhold til forordningen. Det sker gennem Rådets og Parlamentets kompetente udvalg.

Kommissionen glæder sig over, at Parlamentets vil fremme en struktureret dialog om spørgsmål vedrørende tvistbilæggelse og håndhævelse, og den vil deltage aktivt i særlige møder med Parlamentets kompetente udvalg for at drøfte handelstvister og håndhævelsesforanstaltninger, bl.a. med hensyn til virkningen for Unionens erhvervsliv.

Endelig bekræfter Kommissionen, at den lægger stor vægt på at sikre, at forordningen bliver et effektivt og virksomt redskab til håndhævelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsaftaler, herunder på området for handel med tjenesteydelser. Derfor vil Kommissionen i overensstemmelse med forordningens bestemmelser revidere anvendelsesområdet for artikel 5 med henblik på at inddrage yderligere handelspolitiske foranstaltninger vedrørende handel med tjenesteydelser, så snart der er mulighed for at sikre den type foranstaltningers gennemførlighed og effektivitet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik