Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0085(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0304/2013

Indgivne tekster :

A7-0304/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/12/2013 - 7.24
CRE 10/12/2013 - 7.24
Stemmeforklaringer
PV 02/04/2014 - 18.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0542
P7_TA(2014)0265

Vedtagne tekster
PDF 257kWORD 50k
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles
Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I
P7_TA(2014)0265A7-0304/2013
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0102/2012),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0304/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 10. december 2013 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0542).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90
P7_TC1-COD(2012)0085

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 539/2014).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Kommissionens erklæring om delegerede retsakter

For så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 539/2014 om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 erindrer Kommissionen om sit tilsagn i stk. 15 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om at tilsende Parlamentet alle oplysninger og dokumenter vedrørende sine møder med nationale eksperter i forbindelse med udarbejdelsen af delegerede retsakter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik