Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0238(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0384/2013

Indgivne tekster :

A7-0384/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/04/2014 - 18.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0269

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 55k
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles
Det europæiske udviklingsår (2015) ***I
P7_TA(2014)0269A7-0384/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske udviklingsår (2015) (COM(2013)0509 – C7-0229/2013 – 2013/0238(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0509),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 209 og artikel 210, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0229/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 10. december 2013(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0384/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2014/EU om det europæiske udviklingsår (2015)
P7_TC1-COD(2013)0238

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 472/2014/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik