Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0238(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0384/2013

Ingediende teksten :

A7-0384/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/04/2014 - 18.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0269

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 35k
Woensdag 2 april 2014 - Brussel
Europees jaar voor ontwikkeling (2015) ***I
P7_TA(2014)0269A7-0384/2013
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees jaar van de ontwikkeling (2015) (COM(2013)0509 – C7-0229/2013 – 2013/0238(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0509),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 209 en artikel 210, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0229/2013),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 december 2013(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 20 februari 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0384/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2014/EU van het Europees Parlement en de Raad over het Europees jaar voor ontwikkeling (2015)
P7_TC1-COD(2013)0238

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit nr. 472/2014/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid