Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0064(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0030/2014

Ingediende teksten :

A7-0030/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/04/2014 - 18.15
CRE 02/04/2014 - 18.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0270

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 37k
Woensdag 2 april 2014 - Brussel
Ondersteuningsprogramma voor ruimtebewaking en -monitoring ***I
P7_TA(2014)0270A7-0030/2014
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 april 2014 inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een ondersteuningsprogramma voor ruimtebewaking en -monitoring (COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0107),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 189, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0061/2013),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 juli 2013(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 5 februari 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie (A7-0030/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging, indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 327 van 12.11.2013, blz. 38.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een ondersteuningskader voor ruimtebewaking en monitoring
P7_TC1-COD(2013)0064

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit nr. 541/2014/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid