21 Σεπτεμβρίου 2016
P7_TA(2014)0273(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού)
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 105kWORD 46k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου