Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0400(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0243/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0243/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/04/2014 - 18.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0275

Hyväksytyt tekstit
PDF 289kWORD 58k
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - Bryssel Lopullinen painos
Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä *
P7_TA(2014)0275A7-0243/2014

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta (COM(2013)0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0814),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0464/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0243/2014),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

(-1) Unionissa menetetään vuosittain arviolta biljoona euroa mahdollisia verotuloja veropetosten, veronkierron, verojen välttelyn tai aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi, ja tämä muodostaa kutakin unionin kansalaista kohden vuosittain noin 2 000 euron kustannukset. Näin ollen on tärkeää ryhtyä asianmukaisiin toimiin veropetosten torjumiseksi ja muuttaa neuvoston direktiiviä 2011/96/EU1 a sen varmistamiseksi, ettei direktiivin soveltaminen estä kaksinkertaisen verottamatta jäämisen tehokasta torjuntaa hybridilainarakenteiden alalla.

______________

1 a Neuvoston direktiivi 2011/96/EU, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EUVL L 345, 29.12.2011, s. 8).
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

(-1 a) Komission 6 päivänä joulukuuta 2012 antamassa tiedonannossa ”Toimintasuunnitelma veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi” yksilöidään verojärjestelmien välillä olevien verokohtelun eroavuuksien poistaminen yhdeksi lyhyellä aikavälillä toteutettavaksi toimeksi, ja se sisältää direktiivin 2011/96/EU muuttamisen sen varmistamiseksi, ettei kyseisen direktiivin soveltaminen estä tahattomasti kaksinkertaisen verottamatta jäämisen tehokasta torjuntaa hybridilainarakenteiden alalla. Toimintasuunnitelmassa ilmoitettiin myös, että yhtiöverodirektiiveissä, direktiivi 2011/96/EY mukaan luettuna, vahvistettuja väärinkäytösten vastaisia säännöksiä tarkastellaan uudelleen, jotta aggressiivisesta verosuunnittelusta 6 päivänä joulukuuta 2012 annetun komission suosituksen pohjana olevat periaatteet pantaisiin täytäntöön. Euroopan parlamentti kehotti veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta 21 päivänä toukokuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa komissiota tekemään vuonna 2013 ehdotuksen direktiivin 2011/96/EU muuttamiseksi, jotta voidaan tarkistaa väärinkäytösten vastaisia säännöksiä sekä poistaa hybridiyhteisöjen ja -välineiden unionissa mahdollistama kaksinkertainen verottamatta jättäminen.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Direktiivissä 2011/96/EU säädettyjen etujen ei pitäisi johtaa kaksinkertaisen verottamatta jäämisen tilanteisiin, joissa luodaan tahattomasti verotuksellisia etuja eri jäsenvaltioissa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden ryhmille samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden ryhmiin verrattuna.
(2)  Direktiivissä 2011/96/EU säädettyjen etujen ei pitäisi johtaa kaksinkertaisen verottamatta jäämisen tilanteisiin eikä liian alhaisen verotuksen äärimmäisiin muotoihin, joissa luodaan tahattomasti verotuksellisia etuja eri jäsenvaltioissa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden ryhmille samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden ryhmiin verrattuna.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Keinotekoisten järjestelyjen kautta harjoitetun veronkierron ja väärinkäytösten välttämiseksi direktiiviin 2011/96/EU olisi lisättävä sen tarkoitukseen ja tavoitteisiin sovitettu yhteinen väärinkäytösten vastainen säännös.
(4)  Keinotekoisten järjestelyjen kautta harjoitetun veronkierron ja väärinkäytösten välttämiseksi direktiiviin 2011/96/EU olisi lisättävä sen tarkoitukseen ja tavoitteisiin sovitettu yhteinen väärinkäytösten vastainen pakottava säännös.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  On tarpeen varmistaa, ettei tämä direktiivi estä sellaisten kansallisten säännösten tai sopimusmääräysten soveltamista, jotka ovat välttämättömiä veronkierron estämiseksi.
(5)  On tarpeen varmistaa, ettei tämä direktiivi estä sellaisten kansallisten säännösten tai sopimusmääräysten soveltamista, jotka ovat välttämättömiä veronkierron estämiseksi, jos ne ovat sopusoinnussa tämän direktiivin kanssa.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2011/96/EU
1 artikla – 2 kohta
2.  Tämä direktiivi ei estä sellaisten kansallisten säännösten tai sopimusmääräysten soveltamista, jotka ovat välttämättömiä veronkierron estämiseksi.
2.  Tämä direktiivi ei estä sellaisten kansallisten säännösten tai sopimusmääräysten soveltamista, jotka ovat välttämättömiä veronkierron estämiseksi tai toimintojen verottamisen sallimiseksi tuotanto- tai kulutuspaikalla, jos kyseiset säännökset tai sopimusmääräykset ovat sopusoinnussa tämän direktiivin kanssa.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/96/EU
1 a artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on peruutettava tämän direktiivin edut sellaisten keinotekoisten järjestelyjen tai keinotekoisten järjestelyjen sarjan tapauksessa, jotka on tarkoituksellisesti laadittu väärien verotuksellisten etujen saamiseksi tämän direktiivin nojalla ja joilla syrjäytetään niiden verosäännösten tavoite, henki ja tarkoitus, joihin järjestelyt perustuvat.
1.  Jäsenvaltioiden on peruutettava tämän direktiivin edut sellaisten keinotekoisten järjestelyjen tai keinotekoisten järjestelyjen sarjan tapauksessa, jotka on laadittu väärien verotuksellisten etujen saamiseksi tämän direktiivin nojalla ja joilla syrjäytetään niiden verosäännösten tavoite, henki ja tarkoitus, joihin järjestelyt perustuvat.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/96/EU
1 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
Määrittäessään, onko jokin järjestely tai järjestelyjen sarja keinotekoinen, jäsenvaltioiden on varmistettava erityisesti, esiintyykö siinä jokin seuraavista tilanteista:
Määrittäessään, onko jokin järjestely tai järjestelyjen sarja keinotekoinen, jäsenvaltioiden on varmistettava erityisesti, muttei ainoastaan, esiintyykö siinä jokin seuraavista tilanteista:
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/96/EU
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

2 a. Korvataan 3 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:
a)  kahdenvälisin sopimuksin korvata pääomaosuutta koskevan edellytyksen äänioikeuksien hallintaa koskevalla edellytyksellä;
”a) kahdenvälisin sopimuksin lisätä pääomaosuutta koskevan edellytyksen äänioikeuksien hallintaa koskevaan edellytykseen;”
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

1 a artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa tarkastellaan tällä direktiivillä direktiiviin 2011/96/EU tehtyjen muutosten toimintaa ja erityisesti sen tehokkuutta veronkierron ja väärinkäytösten torjunnassa.

Tämä kertomus annetaan tarvittaessa yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se julkaistaan konsolidoidussa muodossa sillä muutettavan direktiivin kanssa kolmen kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö