Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2013/2024(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0153/2014

Testi mressqa :

A7-0153/2014

Dibattiti :

PV 02/04/2014 - 17
CRE 02/04/2014 - 17

Votazzjonijiet :

PV 02/04/2014 - 18.21
CRE 02/04/2014 - 18.21
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2014)0276

Testi adottati
PDF 477kWORD 172k
L-Erbgħa, 2 ta' April 2014 - Brussell Verżjoni finali
Eżami ta' nofs il-perjodu tal-Programm ta' Stokkolma
P7_TA(2014)0276A7-0153/2014

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' April 2014 dwar l-eżami ta’ nofs il-perjodu tal-Programm ta’ Stokkolma (2013/2024(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar iż-Żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja għas-servizz taċ-ċittadini - Il-Programm ta’ Stokkolma(1),

–  wara li kkunsidra l-Programm ta’ Stokkolma tal-Kunsill Ewropew – Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-ċittadini(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern kif ukoll il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali skont l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0153/2014),

Il-Programm ta’ Stokkolma u t-Trattat ta’ Lisbona

1.  Jemmen li t-Trattat ta' Lisbona kif ukoll ir-rikonoxximent li Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandha saħħa legalment vinkolanti tejbu u saħħu b'mod sinifikanti l-bażi kostituzzjonali li fuqha l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri jilħqu l-objettiv li jistabbilixxu żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, imma josserva li xi oqsma jeħtieġu sforzi addizzjonali, partikolarment fir-rigward tal-implimentazzjoni; iqis li dan l-objettiv jitlob li t-Trattati u l-liġi sekondarja jkunu applikati ugwalment fl-UE kollha; hu tal-fehma, għalhekk, li opt-outs jew reġimi speċjali għandhom ikunu evitati, u fejn possibbli mneħħija; jitlob li l-Kummissjoni u l-Presidenza tal-Kunsill iwettqu aħjar l-obbligu tagħhom li jinfurmaw lill-Parlament ‘immedjatament u bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-proċedura’ li jwasslu għall-konklużjonijiet tal-ftehimiet internazzjonali; jiddispjaċih dwar dewmien biex l-atti tat-tielet pilastru preċedenti – atti bażiċi, delegati u ta' implimentazzjoni – isiru konformi mal-istruttura l-ġdida ta' normi bi qbil mat-Trattat ta' Lisbona u l-istruttura istituzzjonali l-ġdida;

Id-dritt tal-inizjattiva tal-Kummissjoni u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja

2.  Jemmen li r-rikors estiż għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja wassal biex it-tfassil tal-liġijiet isir aktar leġittimu u aktar qrib taċ-ċittadin billi żied l-influwenza tal-Parlament, l-unika istituzzjoni tal-Unjoni eletta b'mod demokratiku; jemmen li f'reviżjoni futura tat-Trattat għandhom jitneħħew l-eċċezzjonijiet li fadal għall-użu tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

3.  Josserva li l-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni tagħha tal-20 ta' April 2010 bl-isem ‘Il-kisba ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja għaċ-ċittadini tal-Ewropa ― Pjan ta’ Azzjoni li Jimplimenta l-Programm ta’ Stokkolma’, (COM(2010)0171), argumentat favur ambizzjoni akbar biex tingħata risposta għall-preokkupazzjonijiet u l-aspirazzjonijiet ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej u enfasizzat ukoll li l-Unjoni trid tkun kapaċi tirreaġixxi għall-avvenimenti mhux mistennija, li tutilizza bla dewmien l-opportunitajiet ippreżentati lilha u li tantiċipa t-tendenzi futuri billi tadatta għalihom;

4.  Ifakkar li l-applikazzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja tal-UE hi prinċipju li jiġbor fih il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet f'firxa usa' ta' politiki relatati maż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja; ifakkar fir-rekwiżit tat-Trattat li d-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista' jkun b'mod miftuħ u l-aktar qrib taċ-ċittadin u l-ħtieġa akbar għall-flessibbiltà; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu mid-dritt tagħha li tipproponi leġiżlazzjoni bir-rispett sħiħ għall-kompetenzi tagħha kif stabbilit mit-Trattati u l-prinċipji mniżżla fihom, inkluż is-sussidjarjetà u f’kooperazzjoni mill-qrib mal-koleġiżlaturi;

Il-Parlamenti Nazzjonali

5.  Hu tal-fehma li l-parteċipazzjoni akbar tal-parlamenti nazzjonali fl-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea, bħal dik stabbilita bil-protokolli Nru 1 (dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea) u Nru 2 (dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità) annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kellha impatt pożittiv b’mod partikolari fuq l-iżvilupp u l-funzjonament ta' żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, mhux biss għaliex ir-rispett għall-prinċipju tas-sussidjarjetà kien garantit aħjar, iżda wkoll għaliex l-assoċjazzjoni demokratika akbar u iktar intensa tal-popli Ewropej tat kontribut importanti għal-leġiżlazzjoni u t-tfassil tal-politika Ewropea;

6.  Jitlob għal kooperazzjoni msaħħa u għal djalogu bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew, u bejn l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE b'mod ġenerali u l-parlamenti nazzjonali, sabiex ikun żgurat li, safejn hu possibbli, l-informazzjoni dwar l-inizjattivi tal-UE jkunu disponibbli direttament u immedjatament mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE lill-parlamenti nazzjonali;

Liġi elettorali uniformi għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

7.  Jirrimarka li, anke fl-assenza ta’ ftehim dwar proċedura elettorali uniformi għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, qed tiġi mmanifestata konverġenza gradwali tas-sistemi elettorali, b’mod partikolari permezz tal-ħolqien tal-partiti politiċi u ta' fondazzjonijiet politiċi fil-livell tal-UE, tal-ħidma biex jinħoloq statut Ewropew ibbażat fuq il-proposta tal-Kummissjoni għar-riforma ta’ regoli dwar il-partiti politiċi Ewropej u tal-projbizzjoni tal-mandat doppju, li wassal biex l-uffiċċju ta' Membru tal-Parlament Ewropew ikun inkompatibbli ma' dak ta' membru ta’ parlament nazzjonali; jinkoraġġixxi proċeduri iżjed trasparenti għan-nomina ta’ kandidati biex tkun garantita l-indipendenza tagħhom;

8.  Jemmen li l-pubbliku għandu jkun aktar konxju tar-rwol demokratiku tal-Parlament u li l-kampanji elettorali Ewropej għandhom jiffukaw fuq kwistjonijiet Ewropej ġenwini;

9.  Jikkunsidra, għalhekk, li għandha tiġi imposta fil-futur ir-riforma tal-proċedura elettorali sabiex issaħħaħ il-leġittimità u l-effikaċja tal-Parlament , konformament mal-prinċipji definiti fit-Trattati; jemmen li riforma bħal din tista' tinkoraġġixxi liċ-ċittadini Ewropej jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej fl-Istat Membru tar-residenza tagħhom li tiegħu m’għandhomx iċ-ċittadinanza;

10.  Jilqa’, madankollu, bħala l-ewwel pass, l-addozzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2013/1/UE tal-20 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Direttiva 93/109/KE dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini(3), fis-sens li tirrilassa l-obbligi imposti fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li tiegħu ma jkunux ċittadini biex jippreżentaw lilhom infushom għal elezzjoni fil-Parlament Ewropew; iħeġġeġ sabiex ikunu eliminati l-ostakli burokratiċi li għadhom ifixklu l-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropew taċ-ċittadini tal-UE li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu mhumiex ċittadini, u jinkoraġġixxi kooperazzjoni fost l-Istati Membri bl-għan li tinqered din it-tbatija li qiegħda tipperikola l-istandards demokratiċi tal-UE; itenni li jeħtieġ li jittieħdu passi oħra sabiex lil kull ċittadin tal-UE jiġi ggarantit id-dritt li jivvota irrispettivament mir-residenza attwali tiegħu;

Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

11.  Jilqa’ l-addozzjoni tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej(4) li jagħti liċ-ċittadini poteri ta’ inizjattiva politika identiċi għal dawk li jibbenefikaw minnhom diġà l-Parlament Ewropew u l-Kunsill;

12.  Hu tal-fehma li l-inizjattiva taċ-ċittadini tista' tiżvolġi rwol ewlieni li bih issir strument b’saħħtu għad-definizzjoni ta’ kwistjonijiet li jiġu indirizzati fl-aġenda tal-UE u ssaħħaħ il-leġittimità tal-proċedura tat-tfassil tal-politika fil-livell tal-UE;

13.  Jiddispjaċih, madankollu, dwar il-problemi tekniċi li ltaqgħu magħhom l-organizzaturi waqt l-implimentazzjoni tal-inizjattiva u jistieden lill-Kummissjoni ssib soluzzjoni biex issolvihom;

14.  Jirrimarka li l-applikazzjoni effettiva tal-inizjattiva taċ-ċittadini hija mfixkla mhux biss minn problemi tekniċi, iżda wkoll minn problemi finanzjarji li ġejjin min-nuqqas ta’ riżorsi baġitarji;

L-evalwazzjoni tal-Programm ta’ Stokkolma u l-implimentazzjoni tiegħu

Id-drittijiet fundamentali

15.  Iqis li l-UE għandha tippromovi l-ogħla livell ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet fundamentali għal kulħadd; hu tal-fehma li l-kapitlu tal-Programm ta' Stokkolma dwar il-promozzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini hu konformi ma' din l-ambizzjoni; jinnota, madankollu, li minkejja l-progress li sar, l-implimentazzjoni ta' dan il-kapitlu teħtieġ li titħaffef;

16.  Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u jfakkar fil-pożizzjonijiet adottati mill-Parlament dwar it-twaqqif ta' qafas ġdid dwar l-istat tad-dritt tal-UE biex isaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni li tindirizza l-hekk imsejħa d-dilemma ta' Kopenħagen – sitwazzjoni li fiha l-Unjoni tistabbilixxi standards għoljin biex jiġu milħuqa mill-pajjiżi kandidati, iżda hija nieqsa minn għodod funzjonali għall-Istati Membri attwali – bl-għan li tiġi żgurata konformità mill-Istati Membri kollha mal-valuri komuni stabbiliti fl-Artikolu 2 tat-TUE sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-“Kriterji taʼ Kopenħagen”, sakemm jiġi modifikat ir-Regolament li jistabbilixxi l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali(5), kif mitlub ripetutament mill-Parlament;

17.  Jilqa', f'dan ir-rigward, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ‘A new EU Framework to strengthen the Rule of Law’ (Qafas ġdid tal-UE biex isaħħaħ l-Istat tad-Dritt) (COM(2014)0158, u huwa ħerqan li jikkoopera mal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni effettiva tal-qafas; jenfasizza, madankollu, li valutazzjoni regolari tal-konformità tal-Istati Membri mal-valuri fundamentali tal-UE kif stipulat fl-Artikolu 2 TUE għadha meħtieġa; jirrikonoxxi r-rwol speċjali li jingħata lill-kompetenzi u lill-konsulenza tal-Kummissjoni ta' Venezja u jfakkar li l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, in-netwerks ġudizzjarji u korpi ta' konsulenza indipendenti oħrajn għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-valutazzjoni tat-theddid għall-istat tad-dritt;

18.  Jibża’ li l-kriżi ekonomika tista’ tiżviluppa fi kriżi ta’ demokrazija u jemmen li spinta politika b’saħħitha u l-funzjonament trasparenti tal-istituzzjonijiet demokratiċi fil-livell nazzjonali u Ewropew huma meħtieġa biex ikunu protetti l-kisbiet demokratiċi, l-istat tad-dritt, id-drittijiet fundamentali, l-ugwaljanza u l-ħarsien tal-minoranzi, kif ukoll il-ġlieda kontra ż-żieda fil-populiżmu fl-Ewropa u biex tkompli tissaħħaħ iċ-ċittadinanza tal-UE; jinsab imħasseb bil-manifestazzjoni ta' intoleranza fil-miftuħ għall-mobilità taċ-ċittadini tal-UE, bl-għan li jiddgħajfu d-drittijiet tal-ħaddiema li ġejjin minn uħud mill-Istati Membri l-ġodda;

19.  Iqis li jeħtieġ tingħata aktar attenzjoni bħala risposta għas-sitwazzjoni partikolari ta' gruppi vulnerabbli u biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-anti-Semitiżmu, l-intolleranza reliġjuża, l-Iżlamofobija, l-anti-żingariżmu, l-omofobija u t-transfobija;

20.  Hu tal-fehma li hija ta' importanza fundamentali l-adozzjoni u l-implimentazzjoni effettiva ta' leġiżlazzjoni li tindirizza r-reati ta' mibegħda u d-diskorsi ta' mibegħda, u dawk li jippromovu, jappoġġaw u jikkommettu reati ta' mibegħda u diskorsi ta' mibegħda, u jitlob li jkun hemm żvilupp ulterjuri tal-leġiżlazzjoni bi qbil sħiħ mal-prinċipju ta' sussidjarjetà;

21.   Jiddispjaċih bin-nuqqas ta’ progress dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom u l-atti kontinwi ta' razziżmu lejn u d-diskriminazzjoni kontra r-Rom fl-UE, inkluż is-segregazzjoni tat-tfal tar-Rom fl-edukazzjoni; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jinfurzaw id-drittijiet fundamentali u l-inklużjoni soċjali tar-Rom billi jimplimentaw, malajr kemm jista' jkun, ir-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri ta' integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri(6); jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jappoġġaw finanzjarjament u jinvolvu lill-organizzazzjonijiet tar-Rom fil-politiki kollha li jaffettwawhom;

22.  Jenfasizza l-fatt li l-prinċipju ta' universalità japplika għad-drittijiet fundamentali u għat-trattament indaqs; iħeġġeġ lill-Kunsill għalhekk, sabiex jadotta l-proposta għal direttiva kontra d-diskriminazzjoni; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ politiki ta’ inklużjoni għall-persuni b’diżabilità u dwar kemm qed jiġu kkunsidrati d-drittijiet tagħhom;

23.  Jilqa' l-adozzjoni tad-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità(7), fejn tingħata attenzjoni partikolari għall-protezzjoni ta' gruppi żvantaġġati bħan-nisa u t-tfal; jenfasizza li dawn il-gruppi ta' spiss ikunu milquta mit-tipi kollha ta’ vjolenza inkluża vjolenza domestika; jirrakkomanda investigazzjoni fil-fond, identifikazzjoni u prosekuzzjoni ta’ vjolazzjonijiet gravi bħal dawn tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa' l-adozzjoni tad-Direttiva 2011/99/UE dwar l-ordni Ewropea ta' protezzjoni (8)u d-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu(9) (id-Direttiva kontra t-Traffikar); jistieden lill-Istati Membri jittrasponu u jimplementaw dawn id-Direttivi malajr kemm jista’ jkun;

24.  Jirreferi għall-inkjesta dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE; itenni t-tħassib serju li esprima fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2013 dwar il-programm ta' sorveljanza tal-Aġenzija tas-Sigurtà Nazzjonali tal-Istati Uniti, ta' korpi ta' sorveljanza fid-diversi Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq il-privatezza taċ-ċittadini tal-UE(10); iqis li s-sorveljanza tal-massa tippreżenta sfida serja għall-prinċipji tal-Unjoni dwar demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, u jinsisti dwar l-organizzazzjoni ta' sorveljanza u sigurtà xierqa u effettiva parlamentari u ġudizzjarja fil-livell tal-UE u dik nazzjonali; iqis essenzjali li jitwettqu aktar kontrolli u bilanċi, partikolarment bl-adozzjoni tal-qafas legali tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, li għandu jiżgura rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali; iqis li għandha tittieħed azzjoni fir-rigward tas-sorveljanza li thedded is-sigurtà interna tal-UE; jistieden lill-Kunsill Ewropew jindirizza r-rakkomandazzjonijiet u t-talbiet magħmula fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-programm ta' sorveljanza tal-Aġenzija tas-Sigurtà Nazzjonali tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u dwar l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u fuq il-kooperazzjoni transatlantika fil-qasam tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni;

25.  Iqis li proċess xieraq ta’ responsabbiltà huwa ta’ importanza kruċjali għall-protezzjoni u l-promozzjoni effettivi tad-drittijiet tal-bniedem u sabiex jiġu żgurati politiki ta’ sigurtà leġittimi u effettivi bbażati fuq l-istat tad-dritt; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmu ta’ responsabbiltà bl-għan li tissaħħaħ il-kapaċità tal-UE u l-Istati Membri li jipprevjeni, jinvestiga u jikkoreġi l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell tal-UE, prinċipalment dak imwettaq fil-kuntest tal-allegat trasportazzjoni u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA;

26.  Jenfasizza li l-adeżjoni tal-Unjoni mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali, stabbilita bl-Artikolu 6, paragrafu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, tkompli ssaħħaħ aktar il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni, kif garantit bil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja;

27.  Jinnota li l-adeżjoni fil-Konvenzjoni tiżgura liċ-ċittadini kif ukoll lil persuni oħra li l-Unjoni għandha responsabbiltà lejhom, f’dak li jikkonċerna l-azzjoni tal-Unjoni, protezzjoni simili għal dik li jibbenefikaw minnha diġà fil-kuntest tal-azzjoni ta’ kull wieħed mill-Istati Membri; ifakkar li dan huwa ferm iktar rilevanti minħabba li l-Istati Membri trasferew fl-Unjoni kompetenzi importanti, b’mod partikolari fl-oqsma ta' politika ta' żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja;

28.  Jilqa’ l-abbozz ta’ ftehim li ntlaħaq mis-47 Stat Membru tal-Kunsill tal-Ewropa u l-UE dwar l-adeżjoni ta' din tal-aħħar mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u jistenna l-opinjoni pożittiva tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) dwar it-test miftiehem; jistieden lill-Parlament u lill-Kunsill jirratifikaw il-ftehim mingħajr telf ta' żmien hekk kif tingħata s-sentenza definittiva mill-Qorti tal-Ġustizzja;

29.  Jilqa' l-fatt li l-adeżjoni fil-Konvenzjoni se tikkostitwixxi element prezzjuż għaċ-ċittadini, kif ukoll għal persuni oħra li l-Unjoni għandha responsabbiltà lejhom, ta’ protezzjoni addizzjonali, b’mod partikolari fil-kuntest ta' żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja; jenfasizza l-iskadenza twila żżejjed għall-konklużjoni tan-negozjati għall-adeżjoni u jiddeplora l-fatt li l-UE għadha ma aderitx b'mod effettiv mal-Konvenzjoni; ifakkar li l-adeżjoni tal-UE tiddependi fuq ir-ratifikazzjoni mhux biss mill-Istati Membri tagħha, imma wkoll mill-Istati Partijiet oħra għall-konvenzjoni; jistieden lill-partijiet kollha kkonċernati sabiex jipproċedu bir-ratifika mill-iktar fis possibbli;

30.  Jikkundanna bil-qawwi l-imblukkar u d-dewmien li ħabbtet wiċċha magħhom l-UE fin-negozjati ta’ adeżjoni mal-Konvenazjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri sabiex iħaffu l-proċeduri għall-adeżjoni tal-UE mal-KEDB u sabiex jirrifjutaw kwalunkwe tentattiv futur ieħor li jiġu mminati r-rwol, il-kompetenzi u s-setgħat tal-KEDB rigward id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali taċ-ċittadini u r-residenti;

31.  Jitlob għal reviżjoni tar-Regolament dwar l-Aċċess għad-Dokumenti(11) li se jkun adottat abbażi tal-proposti tal-Parlament;

32.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw strumenti speċifiċi bbażati fuq it-teknoloġiji ġodda tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni sabiex jiġu skambjati l-aħjar prattiki fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fil-livell Ewropew;

33.  Jisħaq fuq l-importanza li tiġi kkunsidrata d-dimensjoni tal-ġeneri fl-istrateġiji kollha ta’ integrazzjoni ta’ persuni b’diżabilità, immigranti, popolazzjoni tar-Rom u minoranzi oħra, u persuni esklużi;

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kriminali

34.  Jinnota li l-Programm ta’ Stokkolma jimmira biex jiffaċilita l-moviment ħieles taċ-ċittadini tal-UE billi jiddefendi u jirrispetta d-drittijiet u l-obbligi kollha li ġejjin minn żona Ewropea ta’ ġustizzja u li l-kooperazzjoni ġudizzjarja tirrappreżenta l-għodda ewlenija biex jinkiseb dan l-objettiv;

35.  Jirrikonoxxi li l-inizjattivi fil-qasam tar-rikonoxximent reċiproku ta’ sitwazzjonijiet legali, sentenzi u dokumenti għandhom rwol importanti ħafna f’dan ir-rigward, peress li r-rikonoxximent reċiproku jħalli s-sistemi legali tal-Istati Membri mhux mibdula, iżda jnaqqas piżijiet finanzjarji u burokratiċi addizzjonali u ostakli ġuridiċi għaċ-ċittadini, il-familji u n-negozji li jeżerċitaw il-libertajiet mogħtija lilhom mit-Trattat filwaqt li jirrispettaw ukoll l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;

36.  Ifakkar li l-Programm ta’ Stokkolma jinkludi għadd ta’ inizjattivi ewlenin fil-qasam tad-dritt ċivili, inkluż ir-rikonoxximent iżjed faċli tas-sentenzi, il-validità mal-Unjoni kollha tat-testmenti, proċeduri iktar faċli għall-aċċettazzjoni ta’ dokumenti pubbliċi, l-infurzar transkonfinali iktar sempliċi tad-djun u inizjattivi tal-Unjoni fil-qasam tat-taħriġ legali;

37.  Jinnota li tliet partijiet ta’ leġiżlazzjoni biss f’dan il-qasam ġew adottati sa issa, prinċipalment il-Brussell I (Riformulazzjoni)(12), ir-Regolament dwar is-Suċċessjoni(13) u r-Regolament Roma III(14), li minnhom it-tielet wieħed biss huwa applikabbli llum, u li, għalkemm il-Kummissjoni għamlet għadd sinifikanti ta’ proposti mressqa fil-Programm ta’ Stokkolma, bosta proposti ewlenin għadhom pendenti, inkluż dawk relatati mar-rikonoxximent reċiproku tal-effetti tad-dokumenti dwar l-istat ċivili u l-14-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji;

38.  Jikkunsidra li r-rikonoxximent reċiproku jesiġi li ċ-ċittadini u l-professjonisti legali jkollhom fiduċja fl-istituzzjonijiet ġuridiċi ta’ xulxin; jinnota li t-tisħiħ ta’ kultura legali tassew Ewropea li tirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet fundamentali u l-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-indipendenza ġudizzjarja, l-istabbiliment ta’ standards komuni u l-fehim ta’ sistemi legali oħra b’mod partikolari permezz ta’ taħriġ għandu rwol importanti ħafna fit-tisħiħ tar-rikonoxximent reċiproku u l-fiduċja; jirrimarka li r-rikonoxximent reċiproku u l-fiduċja jistgħu jwasslu għal bdil gradwali fit-tradizzjonijiet nazzjonali tad-dritt ċivili permezz ta’ skambju tal-aħjar prattika bejn l-Istati Membri; iqis li dan l-iskambju m'għandux inaqqas mill-valur tat-tradizzjonijiet ġuridiċi nazzjonali;

39.  Jinnota li l-inizzjattivi leġiżlattivi fil-qasam tad-dritt ċivili sa issa ffukaw l-aktar fuq il-liġi sostantiva; jitlob sabiex fil-futur tingħata aktar attenzjoni fuq il-liġi proċedurali;

40.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem b’mod effettiv lejn l-istabbiliment ta’ Konvenzjoni dwar is-Sentenzi Internazzjonali li ssegwi għanijiet simili għar-Regolament Brussell I;

41.  Jilqa' l-proposta għal Direttiva dwar it-tqarrib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża(15); jenfasizza l-ħtieġa li jkun miġġieled il-fenomenu persistenti tas-'saqaf tal-ħġieġ' li jibqa’ wieħed mill-ostakli ewlenin għall-iżvilupp tal-karrieri tan-nisa;

42.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu ta' ċittadini u negozji billi jkun simplifikat ir-rikonoxximent ta' ċerti dokumenti pubbliċi, u b’hekk jiġu eliminati l-burokrazija u d-distakk eżistenti bejn l-Istituzzjonijiet tal-UE u ċ-ċittadini;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea, bi qbil mal-impenji preċedenti tagħha u wara talbiet repetuti mill-Parlament, tfittex li timplimenta pjanijiet eżistenti għat-twettiq ta’ proposta – li tadotta approċċ kumplessiv – għal regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-effetti tad-dokumenti tal-istat ċivili fl-UE, sabiex ikunu eliminati l-ostakoli diskriminatorji ġuridiċi u amministrattivi għaċ-ċittadini, kemm nisa kif ukoll irġiel, u l-familji tagħhom li jkunu jixtiequ jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment liberu, u sabiex iċ-ċittadini u r-residenti Ewropej u l-familji tagħhom ikunu jistgħu jittrasferixxu fl-Unjoni Ewropea kollha d-drittijiet eżistenti marbuta mal-istati ċivili diġà rikonoxxuti legalment f’bosta ġurisdizzjonijiet Ewropej;

44.  Itenni t-talba tiegħu għall-adozzjoni ta' Kodiċi Ewropew tad-Dritt Internazzjonali Privat;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa aktar il-programm e-Justice sabiex iċ-ċittadini jista' jkollhom aċċess elettroniku dirett għall-informazzjoni legali u l-ġustizzja legali;

46.  Jirrikonoxxi l-progress li sar sa issa bil-pjan direzzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta’ persuni suspettati u imputati fil-proċedimenti kriminali, inkluż l-adozzjoni ta’ direttivi dwar id-dritt għal interpretu u għal traduzzjoni(16) u dwar id-dritt għal informazzjoni fil-proċedimenti kriminali(17), u dwar id-dritt għal aċċess għal avukat fi proċedimenti kriminali(18); jitlob traspożizzjoni fil-ħin u korretta tagħhom, u taħriġ għall-uffiċjali tal-gvern, imħallfin, prosekuturi u professjonisti tad-difiża legali; itenni li dawn il-miżuri huma ta’ importanza kruċjali għall-funzjonament tajjeb tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, b'mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' miżuri abbażi tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, bħall-Mandat ta’ Arrest Ewropew, u li l-progress kontinwu tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-persuni suspettati u l-konvenuti huwa essenzjali; jieħu nota tal-proposti dwar l-għajnuna legali, il-preżunzjoni tal-innoċenza u ta' salvagwardji għat-tfal; jemmen bis-sħiħ li l-għajnuna legali b’mod partikolari għandha tiġi ggarantita b’mod effettiv sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva dwar id-dritt għal aċċess għal avukat; jitlob biex issir diskussjoni dwar il-protezzjoni tax-xhieda u tal-informaturi; jitlob it-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta’ persuni suspettati u imputati fil-proċedimenti kriminali bħala prijorità għall-programm ta' wara Stokkolma u jfakkar li l-pjan direzzjonali mhux eżawrjenti;

47.  Jiddispjaċih li għad fadal aktar xogħol pendenti rigward id-detenzjoni ta’ qabel il-proċess, id-detenzjoni amministrattiva u d-detenzjoni tal-minorenni li, fir-rigward ta' dawn, l-istandards f’bosta Stati Membri ma jissodisfawx l-istandards dwar id-drittijiet tal-bniedem u standards internazzjonali oħra; jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' valutazzjoni tal-effikaċja tax-xogħol mhux leġiżlattiv fuq Deċiżjonijiet Qafas eżistenti, ir-rikonoxximent mifrux tal-problemi fir-rigward tal-liġi dwar id-detenzjoni u l-prattika ta’ qabel il-proċess fl-Ewropa identifikati fl-ambitu tal-konsultazzjoni tal-Kummissjoni, u l-impenn biex jiġi rivedut il-każ dwar it-twaqqif ta’ standards minimi u infurzabbli stabbiliti rigward id-detenzjoni ta’ qabel il-proċess permezz ta’ azzjoni leġiżlattiva; jitlob lill-Kummissjoni sabiex tirrevedi l-każ dwar it-twaqqif ta’ tali standards rigward id-detenzjoni ta’ qabel il-proċess, id-detenzjoni amministrattiva u d-detenzjoni tal-minorenni permezz ta’ azzjoni leġiżlattiva;

48.  Jemmen bis-sħiħ li konsistenza fil-prinċipji applikati fl-iżvilupp tal-qasam tal-ġustizzja kriminali tal-UE għandha tkun prijorità u li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jikkooperaw mill-viċin ma’ xulxin f’dan ir-rigward, kif spjegat fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-22 ta' Mejju 2012 dwar l-approċċ tal-UE rigward id-dritt kriminali(19);

49.  Jemmen li l-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri trid tiġi msaħħa bl-armonizzazzjoni tal-konformità mad-drittijiet fundamentali rigward il-proċeduri kriminali, bit-teħid ta’ miżuri komuni sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni xierqa tal-ġustizzja u tal-ħabsijiet, li ta’ spiss huma l-oriġini tan-nuqqas ta’ fiduċja bejn l-Istati Membri, u li r-rikonoxximent reċiproku u l-armonizzazzjoni tal-liġi kriminali tal-UE ma tistax tkompli mingħajr rispons serju dwar l-implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli fil-livell tal-Istati Membri;

50.  Jilqa l-Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (COM (2013)0534); jemmen bis-sħiħ li t-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jirrapreżenta pass importanti biex tkompli tiżviluppa żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja; ; jilqa' wkoll il-proposta għal regolament dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (COM(2013)0535);

51.  Jemmen li sforzi akbar huma meħtieġa biex ikun implimentat il-prinċipju tal-għarfien reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji fis-settur tal-infurzar tas-sentenzi kriminali;

52.  Jemmen li sistema tal-ġustizzja effettiva, aċċessibbli, ġusta u konformi mad-drittijiet fundamentali hi mutur b'saħħtu għad-demokrazija, il-fiduċja u l-benesseri taċ-ċittadini u għal ekonomija prospera;

53.  Jilqa’ l-isforzi kontinwi tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri biex jippromwovu l-appoġġ universali u l-kooperazzjoni mal-Qorti Kriminali Internazzjonali (ICC), bħala mezz essenzjali biex tiġi żgurata l-ġustizzja għall-vittmi tal-kriminalità taħt il-liġi internazzjonali u biex jiġi promoss ir-rispett għal-liġi umanitarja internazzjonali u tad-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jikkonkludu ftehimiet qafas mal-Qorti Kriminali Internazzjonali, b’mod partikolari dwar ir-rilokazzjoni tax-xhieda, il-libertà provviżorja, ir-rilokazzjoni tal-persuni illiberati minn akkuża, u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi; jistieden lill-Istati Membri tal-UE, bħala Stati Kontraenti tal-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, jiżguraw li l-Qorti Kriminali Internazzjonali jkollha r-riżorsi neċessarji biex tissodisfa l-mandat tagħha u toffri ġustizzja b’mod riżoluttiv, ġust u trasparenti;

54.  Jinsisti fuq in-neċessità ta' taħriġ xieraq lill-uffiċjali (il-pulizija, is-servizzi sanitarji, il-persunal tal-qorti, eċċ.) li jistgħu jidħlu f’kuntatt ma’ każijiet li fihom ikun ikkunsidrat li l-integrità fiżika, psikoloġika u sesswali ta’ persuna tinsab fil-periklu, partikolarment każijiet li jinvolvu nisa vittmi tal-vjolenza sessista; jitlob lill-Istati Membri jappoġġaw ix-xogħol tas-soċjetà ċivili – partikolarment l-NGOs, l-assoċjazzjonijiet tan-nisa u organizzazzjonijiet oħra ta’ volontarji li jagħtu appoġġ speċjalizzat – u li jikkollaboraw magħhom, bl-għoti ta’ għajnuna lin-nisa vittmi tal-vjolenza sessista;

55.  Jitlob lill-Istati Membri jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika u lill-Kummissjoni sabiex minnufih din tipproponi linji gwida għal negozjati għall-adeżjoni tal-UE ma' dik il-Konvenzjoni;

Is-sigurtà interna

56.  Jinnota l-progress li sar mill-Istati Membri u l-Kummissjoni fil-kuntest tal-Istrateġija tas-Sigurtà Interna (ISS) u taċ-ċiklu tal-politika tal-UE dwar il-kriminalità organizzata fuq skala internazzjonali, speċjalment fl-oqsma li ġejjin; il-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata transnazzjonali (inklużi r-reati ekonomiċi), iċ-ċiberkriminalità u l-kriminalità ffaċilitata miċ-ċibernetika bħall-pornografija tat-tfal; il-ħarsien tal-infrastruttura kritika u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu, ir-radikalizzazzjoni vjolenti u l-kummerċ tal-armi tan-nar illegali; jinnota, madankollu, li jeħtieġ li jkun hemm aktar progress f' dawn l-oqsma kollha;

57.  Jenfasizza li t-traffikar tal-bnedmin hu reat gravi ħafna li jolqot b’mod speċjali lin-nisa, u li jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità umana li ma jistax ikun ittollerat mill-Unjoni; jiddispjaċih dwar il-fatt li l-għadd ta' persuni li qed ikunu ttraffikati minn u lejn l-UE kulma jmur qed jikber, minkejja d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva Kontra t-Traffikar f’Diċembru tal-2011; jistieden lill-Istati Membri tal-UE jżidu l-isforzi tagħhom biex irażżnu din it-tendenza inkwetanti billi jiżguraw li jiżviluppaw u jimplimentaw strateġija Ewropea komuni, koordinata u ambizzjuża, flimkien ma' leġiżlazzjonijiet u miżuri fil-ġlieda kontra l-kuntrabandu u t-traffikar tal-bnedmin u n-netwerks kriminali internazzjonali u organizzati, skont it-termini tad-direttiva u mmirati partikolarment lejn in-nisa u l-minorenni; jenfasizza li l-azzjoni meħuda fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, ix-xogħol furzat, l-immigrazzjoni irregolari u l-kuntrabandu jeħtieġ tikkonċentra fuq il-kawżi tal-oriġini tal-problema;

58.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-pjan ta' azzjoni tal-UE 2010-2013 għat-tisħiħ tas-sigurtà kimika, bijoloġika, radjoloġika u nukleari (CBRN) (COM(2009)0273) ma ġiex implimentat bis-sħiħ jew inkorporat fil-leġiżlazjoni nazzjonali mill-Istati Membri; jistieden għaldaqstant lill-UE u l-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fil-livell reġjonali u f'dak Ewropew fil-qasam tas-CBRN u, f’dan ir-rigward, jistieden ukoll lill-Kunsill jiżgura l-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-Koordinatur għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu;

59.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ u żżid l-isforzi tagħha sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tlesti r-riforma li ġiet posposta tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi u tintegra bis-sħiħ il-protezzjoni tad-data u tad-drittijiet tal-persuni suspettati abbażi ta' definizzjonijiet kriminali xierqa;

60.  Jilqa' l-ftehim li ntlaħaq rigward il-proposta għal direttiva dwar l-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea (COM(2012)0085); ifakkar li l-konfiska tal-assi kriminali hija waħda mill-għodod l-aktar effettivi fil-ġlieda kontra l-organizzazzjonijiet kriminali;

61.  Jemmen bis-sħiħ li jeħtieġ li l-politika kontra t-terroriżmu tal-UE tindirizza r-radikalizzazzjoni ta' gruppi/individwi fis-soċjetajiet Ewropej u t-tendenza ċara lejn l-individwalizzazzjoni tal-attivitajiet terroristiċi fis-soċjetajiet tagħna; jitlob koordinazzjoni aħjar tas-servizzi kollha tal-UE li għandhom responsabbiltajiet fl-implimentazzjoni tal-politiki kontra t-terroriżmu tal-UE, prinċipalment il-Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu, l-Europol, il-Kumitat Permanenti tal-Kunsill għall-Kooperazzjoni Operattiva dwar is-sigurtà interna (COSI), il-Grupp ta' Ħidma dwar it-Terroriżmu (Aspetti Esterni) (COTER) u l-Eurojust;

62.  Jiddispjaċih li t-tieni komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ April 2013 bl-isem 'It-tieni rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna tal-UE' (COM(2013)0179), ftit tikkritika l-attivitajiet li twettqu fil-qafas tal-ISS, filwaqt li tafferma mill-ġdid l-istess prijoritajiet bħal dawk tal-komunikazzjoni inizjali tagħha ta’ Novembru 2010 u tonqos, b’mod partikolari, milli tikkunsidra l-konsegwenzi tal-inkorporazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li l-parti l-kbira tad-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw mhux biss għaċ-ċittadini tal-UE iżda wkoll għal kull persuna li tkun fit-territorju tal-UE;

63.  Ifakkar li l-Parlament issa huwa attur istituzzjonali sħiħ fil-qasam tal-politiki tas-sigurtà u, għaldaqstant, huwa intitolat li jieħu sehem b’mod attiv fid-determinazzjoni tal-karatteristiċi u l-prijoritajiet tal-ISS u fil-valutazzjoni ta’ dawk l-istrumenti, inkluż permezz ta’ monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-ISS, li għandhom isiru b'mod konġunt mill-Parlament Ewropew, il-parlamenti nazzjonali u l-Kunsill, skont l-Artikoli 70 u 71 tat-TFUE; jemmen li l-Parlament għandu jaqdi rwol kruċjali fil-valutazzjoni u d-definizzjoni tal-politiki ta' sigurtà interna, minħabba li dawn għandhom impatt profond fuq id-drittijiet fundamentali ta' dawk kollha li jgħixu fl-UE; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li jkun żgurat li dawn il-politiki jaqgħu taħt il-mandat tal-unika istituzzjoni Ewropea li tiġi eletta direttament, li hija responsabbli mill-iskrutinju u s-superviżjoni demokratika;

64.  Jemmen li kundizzjonijiet essenzjali għall-ISS huma l-evalwazzjoni xierqa tal-implimentazzjoni, l-effetti u r-riżultati konkreti tal-politiki u l-leġiżlazzjoni fil-qasam tas-sigurtà interna, l-analiżi tat-theddid għas-sigurtà li jrid jiġi indirizzat, il-konsiderazzjoni tal-prinċipji tal-proporzjonalità u tal-ħtieġa u d-dibattitu demokratiku;

65.  Jinnota li l-ISS attwali se tiġi fi tmiemha fl-2014; jistieden lill-Kummissjoni tibda tħejji ISS ġdida għall-perjodu mill-2015 sal-2019, li tikkunsidra d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona u l-integrazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fid-dritt tal-Unjoni; jistieden lill-Kunsill, qabel ma jadotta strateġija ġdida, iqis b'mod xieraq il-kontribut tal-Parlament għal ISS ġdida; jieħu nota tal-analiżijiet tal-Europol, inklużi l-analiżi tar-riskju, f'dan ir-rigward;

66.  Jirrikonoxxi li l-kriminalità transkonfinali qed tiżdied fl-UE u għalhekk jenfasizza l-importanza li jkun hemm finanzjament suffiċjenti għal aġenziji li jaħdmu fil-qasam tal-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi; jemmen li ‘x-xenarju’ attwali tal-istrumenti, il-mezzi u l-għodod differenti għall-iskambju ta' informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi Ewropea huwa kkumplikat u mifrux, filwaqt li jwassal għall-użu ineffiċjenti tal-istrumenti disponibbli u għal superviżjoni demokratika u responsabbiltà inadegwati fil-livell tal-UE; jitlob viżjoni li tkun orjentata lejn il-futur dwar kif tista’ tiġi żviluppata u mtejba b'mod ottimali l-kondiviżjoni tad-data tal-infurzar tal-liġi fl-UE, filwaqt li jiġu ggarantiti d-drittijiet fundamentali, inkluż livell robust ta’ protezzjoni tad-data; jinnota li huwa neċessarju li tiġi msaħħa l-fiduċja reċiproka tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex jiġi msaħħaħ l-iskambju tal-informazzjoni;

67.  Jirrifjuta l-idea li ssir ħidma ta' pulizija bħala previżjoni mingħajr suspett inizjali, b’mod partikolari l-proposta tal-UE ta' reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri u l-idea ta’ sistema tal-UE ta’ traċċar ta’ finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-Kummissjoni tirrifjuta d-Direttiva dwar iż-Żamma ta' Data(20);

68.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jwaqqfu ċentri ta’ għajnuna f’żoni magħrufa għall-prostituzzjoni sabiex jipprovdu lill-vittmi b’għajnuna psikoloġika u fiżika immedjata;

69.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq malajr proposti sabiex l-istrumenti ta’ koperazzjoni transkonfinali tal-pulizija adottati skont dak li kien it-tielet pilastru – bħalma huma d-Deċiżjoni Prüm u l-Inizjattiva Svediża – jitqiegħdu taħt il-qafas legali tat-Trattat ta' Lisbona;

70.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament ġdid tal-Europol, imsejjes fuq il-bażi legali ġdida prevista fit-Trattat ta' Lisbona, u jispera li dan il-fajl leġiżlattiv importanti javvanza b'mod rapidu, b'konformità sħiħa mal-prinċipji tat-Trattat, sabiex il-Europol ikun jista' jissodisfa r-rwol tiegħu b'mod aktar effettiv fil-ġlieda kontra l-kriminalità transkonfinali;

71.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea għadha mhijiex mgħammra sew biex tipprevjeni jew tirrispondi għad-diżastri naturali jew dawk li ġejjin mill-bniedem;

Il-fruntieri u l-viżi

72.  Jilqa’ l-konklużjoni tan-negozjati dwar il-Pakkett ta’ Governanza ta' Schengen; jistieden lill-Kummissjoni twettaq bis-sħiħ ir-rwol tagħha bħala koordinatriċi tal-evalwazzjonijiet ta' Schengen u bħala kustodja tat-Trattati, sabiex tevita kwalunkwe sitwazzjoni li tista’ tipperikola l-funzjonament taż-żona Schengen; ifakkar li ż-żona Schengen tiddependi fuq fiduċja reċiproka u li kull Stat Membru jissodisfa l-obbligi tiegħu, inkluż il-kontroll tal-fruntieri esterni, skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, li jinkludu wkoll l-użu tat-teknoloġiji disponibbli; jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra t-traffikar u l-kuntrabandu fil-fruntieri, b’mod partikolari t-traffikar tal-migranti; itenni l-pożizzjoni tiegħu li ż-żona Schengen, bla iktar dewmien, għandha titkabbar biex tinkludi r-Rumanija u l-Bulgarija;

73.  Jikkunsidra l-assenza tal-kontrolli fil-fruntieri interni bħala waħda mill-ikbar kisbiet tal-integrazzjoni Ewropea; jitlob lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-assenza tal-kontrolli fil-fruntieri interni u jirrifjuta bis-sħiħ t-tentattivi kollha biex jiġi limitat il-moviment ħieles tal-persuni li mhumiex konformi mal-acquis;

74.  Jirrikonoxxi li ż-żona Schengen hija żona unika u li sa issa ġiet żviluppata pass pass; huwa tal-fehma, madankollu, li jeħtieġ li ssir riflessjoni fit-tul dwar l-iżvilupp ulterjuri tagħha; jemmen li l-fruntieri esterni ta' Schengen fil-futur għandhom ikunu mgħassa bl-appoġġ tal-gwardja tal-fruntieri Ewropej li t-taħriġ tagħhom ikun jinkludi l-istandards dwar id-drittijiet tal-bniedem;

75.  Jilqa’ r-riforma tal-mandat tal-FRONTEX u l-ftehim dwar l-Eurosur; jilqa' r-regoli l-ġodda dwar is-sorveljanza tal-fruntieri tal-baħar, li permezz tagħhom li tiġi salvata l-ħajja tal-migranti kif ukoll ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem tal-migranti u tal-persuni li jfittxu asil, inkluż il-prinċipju ta' non-refoulement saru wkoll kwistjonijiet prijoritarji; ifakkar li l-liġi internazzjonali, l-acquis u, b’mod partikolari, il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem għandhom jiġu osservati mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha fil-kuntest ta' interventi fl-ibħra internazzjonali jew meta titwettaq is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-Unjoni;

76.  Jesprimi dieqa profonda u dispjaċir dwar it-telf traġiku tal-ħajja fil-fruntieri tal-UE, partikolarment fil-Baħar Mediterran; itenni l-opinjoni tiegħu li l-avvenimenti barra Lampedusa għandhom iservu biex jinbidel l-approċċ tal-UE, u li l-uniku mod biex tiġi evitata traġedja oħra huwa li jiġi adottat approċċ koordinat imsejjes fuq is-solidarjetà u r-responsabbiltà, sostnut minn strumenti komuni;

77.  Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni dwar is-sitwazzjoni fiċ-ċentri ta' detenzjoni, inkluż rigward ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u li tressaq inizjattivi dwar l-operazzjoni ta' tali ċentri fil-futur.

78.  Jinsab allarmat dwar in-numru dejjem jiżdied ta’ mwiet, b’mod partikolari fuq il-baħar, u ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fil-proċess ta' tentattivi tal-migranti irregolari biex jidħlu fl-UE; jitlob lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament qabel il-konklużjoni ta’ kull ftehim bejn il-Frontex u pajjiż terz; jinsisti li tali ftehimiet għandhom jipprevedu salvagwardji stretti biex ikun żgurat li l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati bis-sħiħ, inkluż fir-rigward tar-ritorn, il-viġilanza konġunta, l-operazzjonijiet ta’ riċerka u ta' salvataġġ jew ta' interċettazzjoni;

79.  Ifakkar fir-rwol ewlieni tal-Frontex u tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija fit-taħriġ tal-persunal tal-infurzar tal-liġi u tal-gwardja tal-fruntieri sabiex jeżegwixxi l-applikazzjoni tal-liġi u l-infurzar ġudizzjarju Ewropew li jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem tal-migranti;

80.  Japprova bil-qawwa l-istedina tal-Kunsill Ewropew għat-tisħiħ tar-rwol tal-Frontex f’konformità mal-Programm ta’ Stokkolma sabiex tiżdied il-kapaċità tagħha li tirreaġixxi b’mod aktar effettiv għall-flussi migratorji li qed jinbidlu;

81.  Jiddispjaċih dwar il-migrazzjoni tard tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II u ż-żieda fil-kostijiet li kien hemm; jilqa' t-tnedija kontinwa tas-Sistema ta' Informazzjoni tal-Viżi u t-twaqqif tal-aġenzija eu-LISA għall-immaniġġjar tal-ġestjoni operattiva tagħhom; jenfasizza li dawn is-sistemi l-ġodda issa jridu jgħaddu mit-test meta jintużaw kuljum; itenni t-talba tiegħu li ‘strumenti tal-immaniġġjar tal-fruntieri jew sistemi li jaħżnu d-data ta’ skala kbira ġodda m’għandhomx jiġu mnedija sakemm l-għodod eżistenti jkunu meħtieġa, jiffunzjonaw kompletament, sikuri u affidabbli’; jesprimi tħassib profond dwar il-piraterija li ġiet rappurtata fis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen u jemmen li għandha tkun diskussa l-kwistjoni ta' attivitajiet ta' esternalizzazzjoni relatata mal-immaniġġjar u l-operazzjoni ta' sistemi tal-IT Ewropej fuq skala kbira; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta fil-ħin l-evalwazzjonijiet ta' dawn is-sistemi previsti fl-istrumenti legali rispettivi; jiddeplora n-nuqqas ta' progress rigward l-użu ta' dokumenti ta' oriġini sikura;

82.  Jilqa' l-progress li sar fil-qasam tal-acquis tal-visa, iżda jitlob implimentazzjoni aħjar tar-regoli attwali; jikkunsidra li ċentri komuni tal-applikazzjoni tal-viżi rriżultaw li huma għodda utli li jistgħu jsiru standard fil-futur; jemmen li diskussjoni interistituzzjonali dwar l-objettivi tal-politika komuni dwar il-viża għandha tiddefinixxi l-passi li għandhom jittieħdu lejn aktar armonizzazzjoni tal-proċeduri tal-viża, inkluż regoli komuni dwar il-ħruġ ta' viżi; isejjaħ għal konklużjoni ta' ftehimiet ulterjuri ta' faċilitazzjoni tal-viżi u għall-monitoraġġ u t-titjib ta' dawk attwali;

83.  Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu mid-dispożizzjonijiet attwali tal-Kodiċi dwar il-Viżi u l-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen biex ikun permess il-ħruġ ta' viżi umanitarji, u biex jiġi ffaċilitat il-forniment ta' kenn temporanju għal difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jkunu f'riskju f'pajjiżi terzi;

84.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri jżidu l-mobilità tal-ħaddiema billi jippermettu viżi temporanji u jiffaċilitaw il-proċess ta’ applikazzjoni mill-ġdid għal dawk diġà fis-sistema; iqis li dan jista’ jżid il-mobilità tal-ħaddiema b'mod effettiv billi jiggarantixxi ċertezza tad-dritt u jżid il-mobilità interna fi ħdan l-UE;

85.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb il-ftehimiet eżistenti għall-faċilitazzjoni tal-viżi bejn l-Unjoni u l-ġirien tal-Lvant tagħha u li taħdem sabiex tinħoloq żona ta’ vvjaġġar mingħajr viżi li tippermetti l-kuntatt bejn il-persuni;

L-asil u l-migrazzjoni

86.  Ifakkar li fil-Programm ta’ Stokkolma l-Kunsill Ewropew enfasizza ‘li l-migrazzjoni immaniġġjata sewwa tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-partijiet interessati kollha’; jistenna li jkompli jkun hemm progress fl-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni legali u jitlob li fil-futur isiru aktar sforzi minħabba l-isfidi demografiċi u l-ħtiġijiet tal-ekonomija; fl-istess ħin jemmen li l-integrazzjoni tal-migranti jeħtiġilha aktar attenzjoni;

87.  Jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej u l-gvernijiet tal-Istati Membri jqajmu kuxjenza fost il-pubbliku b'mod ġenerali u fost dawk li jipprovdu l-impjiegi permezz tal-Portal tal-UE dwar l-Immigrazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja t-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar il-Karta Blu u tirrapporta dwar l-applikazzjoni tagħha kif previst fid-direttiva;

88.  Jitlob b’urġenza għal iktar trasparenza, u jeżiġi li kull Stat Membru jirrapporta kull sena dwar il-progress ta’ kull grupp ta’ minoranza speċifiku fil-kwistjonijiet dwar l-integrazzjoni tas-suq tax-xogħol u l-impatti tal-politika dwar l-ugwaljanza; iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tifformula “rapport annwali dwar it-tendenzi” li jirrifletti l-indikaturi komparabbli tal-koeżjoni soċjali li dwarhom intlaħaq ftehim u li ġew proposti bħala miri, inkluż monitoraġġ mal-UE kollha tas-sitwazzjoni ta’ persuni li għadhom jaslu, residenti fit-tul, migranti naturalizzati u t-tfal tal-migranti, analizzati skont raġunijiet ta’ ugwaljanza (jiġifieri etniċi/razzjali, reliġjon/twemmin, sess, età, orjentazzjoni sesswali u diżabbiltà), sabiex jitkejjel il-progress fil-politiki ta’ inklużjoni soċjali tul iż-żmien; jikkunsidra li għal dan il-fini, għandu jkun applikat il-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni;

89.  Jirrikonoxxi li t-tibdil u t-taqlib reċenti fl-Afrika ta’ Fuq u l-Lvant Nofsani intensifikaw il-pressjoni fil-fruntieri tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-UE;

90.  Jilqa’ l-adozzjoni tal-pakkett dwar l-asil; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-implimentazzjoni korretta tal-pakkett mill-Istati Membri sa mid-data tal-applikazzjoni u tieħu l-passi meħtieġa sabiex tiżgura li l-leġiżlazzjoni nazzjonali tkun konformi mal-ġurisprudenza; jissuġġerixxi, għalhekk, li l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) jinkludi din il-leġiżlazzjoni l-ġdida fil-programmi ta' taħriġ tiegħu;

91.  Jitlob li jiġi stabbilit punt fokali tal-ġeneru fl-EASO;

92.  Jiddispjaċih dwar il-prattika kontinwa u sistematika tad-detenzjoni tal-migranti f’ċentri ta’ detenzjoni kif ġie enfasizzat reċentement mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU; jitlob li jkomplu jiġu żviluppati u implimentati alternattivi għad-detenzjoni, inkluż ir-regolarizzazzjoni tal-migranti mingħajr dokumenti abbażi ta’ kriterji ċari;

93.  Jemmen li, fil-kuntest tas-sistema ta’ Dublin, fil-futur għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li jiġu sospiżi t-trasferimenti lejn l-Istati Membri taħt pressjoni sinifikanti;

94.  Jiddeplora ħafna r-realtà tan-nuqqas ta' twettiq tal-prinċipji tas-solidarjetà u tal-qsim ġust tar-responsabbiltà, kif stabbilit fl-Artikolu 80 tat-TFUE; jemmen li fil-futur se jkunu meħtieġa miżuri aktar inċisivi u konkreti, b'mod partikolari għall-Istati Membri li jirċievu numri akbar ta' migranti u ta' applikazzjonijiet għal asil; jitlob l-introduzzjoni ta’ skema ta’ rilokazzjoni intra-UE permanenti li tkun koerenti u volontarja għall-benefiċjarji tal-ħarsien internazzjonali;

95.  Jemmen li għandha tkun estiża d-dimensjoni esterna tal-politika dwar l-asil fir-rigward tar-risistemazzjoni u tal-proċeduri ta’ dħul protett; jiddispjaċih rigward l-involviment limitat li kien hemm sa issa tal-Istati Membri fir-risistemazzjoni;

96.  Jesprimi tħassib kbir dwar id-destin ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi (TCNs) u persuni li ma jappartjenu għall-ebda stat li jerġgħu jiddaħħlu taħt ftehimiet ta' riammissjoni tal-UE (EURAs), inklużi każijiet ta' detenzjoni indefinita, inċertezza ġuridika jew refoulement lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom, u jitlob l-esklużjoni tal-klawsoli TCN minn dawn il-ftehimiet; jenfasizza l-importanza li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet li saru fl-evalwazzjoni tal-Kummissjoni ta’ ftehimiet ta’ riammissjoni;

Id-dimensjoni esterna taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja

97.  Jinnota l-importanza ta' tisħiħ fid-dimensjoni esterna tal-politiki Ewropej fiż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja u jitlob li tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-livelli kollha fl-oqsma tas-sigurtà, il-migrazzjoni, id-drittijiet fundamentali u l-ġestjoni tal-fruntieri;

98.  Ifakkar li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jridu jkomplu jintegraw l-immigrazzjoni mal-kooperazzjoni u l-iżvilupp, jintensifikaw il-ftehimiet ta’ sħubija tagħhom bil-għan li jippromwovu l-kollaborazzjoni tagħhom ma' pajjiżi terzi ta’ oriġini u ta’ transitu dwar l-indirizzar tat-traffikar tal-bnedmin u l-immigrazzjoni irregolari, ir-restorazzjoni tar-rabtiet familjari, ir-ritorn u r-riammissjoni, fil-kuntest ta’ djalogi regolari li l-Unjoni Ewropea jkollha ma' dawn il-pajjiżi kif ukoll tal-azzjoni li ttieħdet mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE); jappella għal solidarjetà ma' pajjiżi terzi li jinsabu ħdejn pajjiżi li jesperjenzaw kunflitt ċivili li jaċċettaw rifuġjati li qed jaħarbu minn dan il-kunflitt;

99.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu nkoraġġiti l-politiki ta’ ritorn volontarju;

100.  Jenfasizza li t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jpoġġi d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fiċ-ċentru kemm tal-politiki interni kif ukoll dawk esterni tal-UE, kif previst mill-Artikoli 2, 3 u 21 tat-TUE, u konsegwentement jemmen li r-rispett għal dawn il-valuri u l-protezzjoni u l-promozzjoni tagħhom għandhom jiġu żviluppati b'mod koerenti sabiex l-UE tkun kredibbli fil-livell dinji; iqis b'dispjaċir ir-rifjut kontinwu min-naħa tal-Kummissjoni li tfassal Pjan ta’ Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem biex jiġu promossi l-valuri tal-UE fid-dimensjoni esterna tal-politiki dwar il-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, kif intalab fil-Programm ta’ Stokkolma;

101.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u s-SEAE jieħdu passi prattiċi biex jiżguraw aktar koerenza u konsistenza bejn il-politiki interni u esterni tal-UE;

102.  Jemmen bis-sħiħ li l-UE u l-Istati Membri tagħha m'għandhomx jiffirmaw ftehimiet ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja fejn jeżisti riskju serju ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u fejn l-istat tad-dritt mhuwiex rispettat; jenfasizza li kull ftehim f'dan il-qasam għandu jiġi konkluż wara li ssir valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem u għandha tiġi inkluża klawsola ta' sospensjoni rigward id-drittijiet tal-bniedem;

103.  Jesprimi tħassib dwar it-talbiet dejjem jiżdiedu imposti fuq pajjiżi tal-viċinat b’rabta mal-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-politiki dwar il-ġestjoni tal-fruntieri; jappella għal approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-qasam tal-migrazzjoni u l-ġestjoni tal-fruntieri tal-UE, b'mod li jagħti dejjem l-ewwel prijorità lid-drittijiet ta' migranti regolari u irregolari u gruppi vulnerabbli oħra; ifakkar fl-applikazzjoni extraterritorjali tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fl-implimentazzjoni tal-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni, kif ġie deċiż mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

104.  Jitlob li jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn id-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u s-sottokumitati dwar ''ġustizzja, libertà u sigurtà' li ġew stabbiliti fi ftehimiet ma' pajjiżi terzi, partikolarment il-pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat u, b'mod aktar ġenerali, dawk kollha affettwati mill-ftehimiet ta' riammissjoni;

105.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi azzjonijiet għall-ħarsien u l-għoti ta’ għajnuna lin-nisa li jisfaw vittmi tat-traffikar tal-bnedmin u tal-isfruttament sesswali permezz ta’miżuri li jinkludu l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ kumpens, ir-ritorn sikur, l-għajnuna għar-riintegrazzjoni fis-soċjetà tal-pajjiż ta’ oriġini tagħhom f’każ ta’ ritorn volontarju, l-assistenza u l-għajnuna waqt ir-residenza tagħhom fl-UE u kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-pajjiżi ta’ oriġini għall-protezzjoni tal-familji tal-vittmi ta’ traffikar u ta' sfruttament sesswali;

Il-metodi, l-għodod u l-proċessi

106.  Jemmen li jeħtieġ li l-proċess ta' tfassil tal-politika jkollu l-ogħla standard possibbli; jikkunsidra li d-definizzjoni tal-problemi, id-diskussjoni tas-soluzzjonijiet possibbli u l-għażla bejn alternattivi possibbli għandhom isegwu ordni sekwenzjali; jinnota li fil-livell Ewropew, huwa rikjest sforz akbar ta' riċerka u li kooperazzjoni aktar mill-qrib u qsim ta' informazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet u l-aġenziji Ewropej u l-Istati Membri jistgħu jtejbu l-ħolqien u l-implimentazzjoni tal-politika;

107.  Jiddeplora l-assenza ta’ evalwazzjoni oġġettiva tal-progress lejn żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u ta’ informazzjoni affidabbli dwar l-implimentazzjoni tal-acquis mill-Istati Membri;

108.  Jipproponi evalwazzjoni ex-post sistematika u objettiva tal-leġiżlazzjoni u tal-implimentazzjoni tagħha, li għandha tivvaluta wkoll il-ħtieġa kontinwa għal-leġiżlazzjoni f’dan il-qasam; jinnota, b'mod partikolari, l-importanza tat-twettiq ta' valutazzjonijiet tal-impatt mill-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill għal dan il-għan, filwaqt li jinżammu l-istandards u tiġi evitata burokrazija żejda;

109.  Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummisjoni għal tfassil ta’ Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE bl-għan li tiżgura sistema ta’ ġustizzja ta’ kwalità għolja fil-qasam tad-dritt ċivili, kummerċjali u amministrattiv, peress li fl-aħħar mill-aħħar, l-applikazzjoni konkreta tal-liġijiet hija f’idejn il-qrati;

110.  Jenfasizza li sistemi ta’ ġustizzja ta’ kwalità għolja jista’ jkollhom rwol ewlieni fir-restawr tal-fiduċja, billi jħeġġu t-tkabbir, u jikkontribwixxu għall-fiduċja u l-istabbiltà; jinnota li deċiżjonijiet ġudizzjarji prevedibbli, f’waqthom u infurzabbli huma komponenti strutturali importanti ta’ ambjent ta’ negozju attraenti, kif deskritt fil-qosor fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ‘It-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE, għodda għall-promozzjoni ta’ ġustizzja u tkabbir effettivi’ (COM(2013)0160);

111.  Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel aktar enfasi fuq is-sorveljanza u l-iżgurar tal-implimentazzjoni konkreta tal-leġiżlazzjoni tal-UE mill-Istati Membri; jikkunsidra li din għandha tkun prijorità politika minħabba d-distakk wiesa' li spiss jiġi osservat bejn politika adottati fil-livell Ewropew u l-implimentazzjoni tagħhom fil-livell nazzjonali; jinnota li kwalunkwe ppjanar strateġiku għandu jislet mill-esperjenza tal-implimentazzjoni fil-passat u li għalhekk tali ppjanar m'għandux jikkonsisti minn lista ta' oġġettivi u prijoritajiet iżda għandu, minflok, jippjana 'l quddiem bil-għan li jivvaluta l-implimentazzjoni; jinnota li fejn ikunu kkonċernati d-drittijiet taċ-ċittadini u r-residenti, dan irid isir sa mill-ewwel ġurnata li fiha att jidħol fis-seħħ; jikkunsidra li jeħtieġ sforz akbar biex tinkiseb implimentazzjoni xierqa, inkluż permezz ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji, kif ukoll ta' assistenza lill-Istati Membri permezz ta' linji gwida, ta' appoġġ prattiku u ta' skambju tal-aħjar prattika; huwa tal-fehma li għandhom ikunu identifikati u indirizzati r-raġunijiet għal kwalunkwe falliment fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE, jekk ikun meħtieġ permezz ta' proċeduri ta' ksur;

112.  Huwa tal-opinjoni li biex titjieb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, jeħtieġ li jkun hemm sforz konġunt mill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jitjieb l-iskambju tal-informazzjoni dwar kull sistema nazzjonali u biex tiġi pprovduta informazzjoni legali preċiża (dwar leġiżlazzjoni u standards applikabbli nazzjonali u reġjonali), kif ukoll informazzjoni dwar l-implimentazzjoni u l-prattiki; jappella għal titjib fil-kooperazzjoni interistituzzjonali;

113.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Kunsill ma jinvolvix lill-Parlament aktar mill-qrib fl-iżvilupp tad-dokumenti ta’ strateġija, bħall-istrateġija dwar id-drogi u l-istrateġija ta' sigurtà interna;

114.  Jikkunsidra li l-iżvilupp ta’ kultura ġudizzjarja Ewropea hija prerekwiżit ewlieni biex iż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja ssir realtà għaċ-ċittadini u jkun żgurat applikazzjoni aħjar tad-dritt tal-UE; jitlob, f'dan il-kuntest, li jkun hemm ħafna iktar enfasi u ffinanzjar għat-taħriġ ġudizzjarju għall-professjonisti legali kollha fl-UE; jinnota l-importanza li jintuża ‘approċċ minn isfel għal fuq’ għall-iskemi ta’ taħriġ ġudizzjarju, biex tiġi żgurata aktar aċċessibbiltà tar-riżorsi ta’ informazzjoni tal-liġi Ewropea permezz tat-teknoloġija tal-internet (jiġifieri portal tal-e-justice), biex jitjieb l-għarfien tal-liġi Ewropea kif ukoll jissaħħu l-ħiliet lingwistiċi fost il-ġudikatura, biex jiġu stabbiliti u miżmuma netwerks f’dan il-qasam, u kwalunkwe miżura oħra li tiffaċilita l-kooperazzjoni ġudizzjarja fuq bażi ta’ kuljum u b'hekk jiġu żgurati fiduċja reċiproka u kooperazzjoni konsegwenti u rikonoxximent reċiproku;

Il-passi li jmiss

115.  Huwa tal-fehma li huma meħtieġa konsulenza, koerenza u parametri għal żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja; iqis li tali objettivi jirrikjedu pprogrammar xieraq li jiġi mħejji fl-ispirtu tat-Trattat ta’ Lisbona f’eżerċizzju konġunt bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni;

o
o   o

116.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 285 E, 21.10.2010, p. 12.
(2) ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.
(3) ĠU L 26, 26.1.2013, p. 27.
(4) Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (ĠU L 65, 11.3.2011, p. 1).
(5) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007 tal-15 ta' Frar 2007 li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, ĠU L 53, 22.2.2007, p.1.
(6) ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1.
(7) ĠU L 315 14.11.2012, p. 57.
(8) ĠU L 338, 21.12.2011, p. 2.
(9) ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.
(10) Testi adottati, P7_TA(2013)0322.
(11) Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).
(12) Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2012dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (riformulazzjoni) (ĠU L 351, 20.12.12, p. 1).
(13) Ir-Regolament (UE) Nru 650/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni u l-infurzar ta’ strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u dwar il-ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 107).
(14) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1259/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali (ĠU L 343, 29.12.2010, p. 10).
(15) COM(2012)0614
(16) Id-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 280, 26.10.2010, p. 1).
(17) Id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċeduri kriminali (ĠU L 142, 1.6.2012, p. 1).
(18) Id-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013 dwar id-dritt ta’ aċċess għas-servizzi ta’ avukat fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tiġi infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda tal-libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma’ partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, matul iċ-ċaħda tal-libertà (ĠU L 294, 6.11.2013, p. 1).
(19) ĠU C 264 E, 13.9.2013, p. 7.
(20) Id-Direttiva 2006/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar iż-żamma ta' data ġenerata jew proċessata b'konnessjoni mal-provvista ta' servizzi pubblikament disponibbli ta' komunikazzjoni elettronika jew ta' netwerks ta' komunikazzjoni pubblika u li temenda d-Direttiva 2002/58/KE (ĠU L 105, 13.4.2006, p. 54).

Avviż legali - Politika tal-privatezza