Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0344(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0079/2014

Indgivne tekster :

A7-0079/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 25
CRE 02/04/2014 - 25

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0278

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 38k
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ***I
P7_TA(2014)0278A7-0079/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart (COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0722),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0374/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. januar 2014(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi samt Transport- og Turismeudvalget (A7-0079/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart
P7_TC1-COD(2013)0344

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 421/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik