Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0265(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0167/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0167/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.3
CRE 03/04/2014 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0279

Hyväksytyt tekstit
PDF 413kWORD 179k
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut ***I
P7_TA(2014)0279A7-0167/2014

Euroopan parlamentin tarkistukset 3. huhtikuuta 2014 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)   Monissa jäsenvaltioissa21 valmistellaan parhaillaan toimitusmaksuja sääntelevää lainsäädäntöä, joka kattaa monia eri osa-alueita, kuten eri tasoilla veloitettaville toimitusmaksuille asetettavat enimmäistasot, kauppiailta veloitettavat maksut, kaikkien korttien hyväksymistä koskevat säännöt tai ohjaamista koskevat toimenpiteet. Joissakin jäsenvaltioissa voimassa olevissa hallinnollisissa päätöksissä on suurta vaihtelua. Koska toimitusmaksut aiheuttavat haittaa vähittäiskauppiaille ja kuluttajille, kansallisella tasolla suunnitellaan toimitusmaksujen tasoa tai niiden vaihtelevuutta koskevien uusien sääntelytoimenpiteiden käyttöönottoa Tällaiset kansalliset toimenpiteet muodostaisivat todennäköisesti merkittäviä esteitä sisämarkkinoiden toteuttamiselle korttimaksujen sekä korttipohjaisten verkko- ja mobiilimaksujen alalla ja haittaisivat sen vuoksi palveluiden tarjoamisen vapautta.
(7)   Monissa jäsenvaltioissa21 valmistellaan parhaillaan tai on jo saatettu päätökseen toimitusmaksuja sääntelevää lainsäädäntöä, joka kattaa monia eri osa-alueita, kuten eri tasoilla veloitettaville toimitusmaksuille asetettavat enimmäistasot, kauppiailta veloitettavat maksut, kaikkien korttien hyväksymistä koskevat säännöt tai ohjaamista koskevat toimenpiteet. Joissakin jäsenvaltioissa voimassa olevissa hallinnollisissa päätöksissä on suurta vaihtelua. Jotta toimitusmaksujen tasot olisivat entistä johdonmukaisemmat, kansallisella tasolla suunnitellaan toimitusmaksujen tasoa tai niiden vaihtelevuutta koskevien uusien sääntelytoimenpiteiden käyttöönottoa. Tällaiset kansalliset toimenpiteet muodostaisivat todennäköisesti merkittäviä esteitä sisämarkkinoiden toteuttamiselle korttimaksujen sekä korttipohjaisten verkko- ja mobiilimaksujen alalla ja haittaisivat sen vuoksi palveluiden tarjoamisen vapautta.
__________________
__________________
21 Italia, Unkari, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta.
21 Italia, Unkari, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)   Maksukortit ovat vähittäisostoissa yleisimmin käytetty sähköinen maksuväline. Unionin maksukorttimarkkinoiden yhdentyminen on kuitenkin pahasti kesken, koska monet maksusovellukset eivät voi levitä kansallisten rajojen ulkopuolelle tai uusilta unionin laajuisilta palveluntarjoajilta estetään pääsy markkinoille. Markkinoiden vähäinen yhdentyminen korottaa tällä hetkellä hintoja ja kaventaa kuluttajille ja vähittäiskauppiaille tarjottavaa maksupalveluvalikoimaa sekä rajoittaa mahdollisuuksia hyödyntää sisämarkkinoita. Sen vuoksi on tarpeen poistaa korttimarkkinoiden, mukaan lukien korttitapahtumiin perustuvien mobiili- ja verkkomaksujen markkinoiden, tehokasta toimintaa haittaavat esteet, jotka jarruttavat edelleen täysin yhdentyneiden markkinoiden luomista.
(8)   Maksukortit ovat vähittäisostoissa yleisimmin käytetty sähköinen maksuväline. Unionin maksukorttimarkkinoiden yhdentyminen on kuitenkin pahasti kesken, koska monet maksusovellukset eivät voi levitä kansallisten rajojen ulkopuolelle tai uusilta unionin laajuisilta palveluntarjoajilta estetään pääsy markkinoille. Jotta sisämarkkinoita voitaisiin hyödyntää täysipainoisesti, on tarpeen poistaa uusien korttimaksuratkaisujen, mukaan lukien korttitapahtumiin perustuvien mobiili- ja verkkomaksujen, integroinnin esteet.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)   Jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti, sähköisten maksutapojen käyttöä olisi edistettävä ja helpotettava vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien hyödyksi. Kortteja ja muita sähköisiä maksutapoja voidaan käyttää monipuolisemmin, mukaan lukien mahdollisuudet suorittaa maksuja verkossa, sisämarkkinoiden ja sähköisen kaupankäynnin hyödyntämiseksi, ja sähköiset maksutavat tarjoavat myös vähittäiskauppiaille mahdollisesti turvallisia maksutapoja. Korttimaksujen ja korttipohjaisten maksujen käyttö käteismaksujen sijaan voisi sen vuoksi hyödyttää vähittäiskauppiaita ja kuluttajia edellyttäen, että maksujärjestelmien käyttömaksut asetetaan taloudellisesti tehokkaalle tasolle, samalla kun se edistäisi innovaatiotoimintaa ja uusien toimijoiden markkinoillepääsyä.
(9)   Jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti, sähköisten maksutapojen käyttöä olisi edistettävä ja helpotettava vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien hyödyksi. Kortteja ja muita sähköisiä maksutapoja voidaan käyttää monipuolisemmin, mukaan lukien mahdollisuudet suorittaa maksuja verkossa, sisämarkkinoiden ja sähköisen kaupankäynnin hyödyntämiseksi, ja sähköiset maksutavat tarjoavat myös vähittäiskauppiaille mahdollisesti turvallisia maksutapoja. Korttimaksujen ja korttipohjaisten maksujen käyttö käteismaksujen sijaan voisi sen vuoksi hyödyttää vähittäiskauppiaita ja kuluttajia edellyttäen, että maksujärjestelmien käyttömaksut asetetaan taloudellisesti tehokkaalle tasolle, samalla kun se edistäisi tervettä kilpailua, innovaatiotoimintaa ja uusien toimijoiden markkinoillepääsyä.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)   Yksi merkittävimmistä korttimaksujen ja korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toimintaa haittaavista käytännöistä on toimitusmaksujen laajamittainen käyttö, sillä kyseiset maksut eivät useimmissa jäsenvaltioissa kuulu minkään lainsäädännön soveltamisalaan. Toimitusmaksut ovat pankkien välisiä maksuja, joita sovelletaan yleensä korttitapahtumia vastaanottavien maksupalveluntarjoajien ja tiettyyn korttijärjestelmään kuuluvia kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien välillä. Toimitusmaksut muodostavat suuriman osan maksuista, joita korttitapahtumia vastaanottavat maksupalveluntarjoajat veloittavat kauppiailta jokaisesta korttitapahtumasta. Kauppiaat puolestaan sisällyttävät nämä korttikustannukset tavaroiden ja palveluiden tavanomaisiin hintoihin. Korttijärjestelmien välisen kilpailun päätarkoituksena näyttää käytännössä olevan mahdollisimman monien kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien (esimerkiksi pankkien) saaminen vakuuttuneiksi siitä, että niiden kannattaa myöntää kyseisen järjestelmän kortteja, ja tämä yleensä johtaa pikemminkin markkinoilla veloitettavien toimitusmaksujen nousuun kuin laskuun, mikä on ristiriidassa markkinataloudessa käytävän kilpailun yleensä aikaan saaman hintakurivaikutuksen kanssa. Toimitusmaksujen säänteleminen parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa.
(10)   Useimmissa jäsenvaltioissa toimitusmaksut eivät kuulu minkään lainsäädännön soveltamisalaan, vaan kansalliset kilpailuviranomaiset tekevät niitä koskevat päätökset. Toimitusmaksut ovat pankkien välisiä maksuja, jotka siirretään yleensä korttitapahtumia vastaanottavilta maksupalveluntarjoajilta asiaankuuluvaan korttijärjestelmään kuuluvalle kortteja myöntävälle maksupalveluntarjoajalle. Toimitusmaksut ovat suurin osatekijä maksuissa, joita korttitapahtumia vastaanottavat maksupalveluntarjoajat veloittavat kauppiailta jokaisesta korttitapahtumasta. Kauppiaat puolestaan sisällyttävät nämä korttikustannukset, kuten kaikki muutkin kustannuksensa, tavaroiden ja palveluiden tavanomaisiin hintoihin. Kilpailusääntöjen johdonmukainen soveltaminen toimitusmaksuihin alentaisi tapahtumista kuluttajille aiheutuvia kustannuksia ja siten parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)   Toimitusmaksujen nykyinen suuri vaihtelu ja taso estävät uusien unionin laajuisten toimijoiden ilmaantumisen alempiin toimitusmaksuihin perustuvien liiketoimintamallien pohjalta, mikä on esteenä mahdollisille mittakaavaeduille ja tuotevarioinnista saataville eduille sekä niistä johtuville tehokkuuseduille. Tämä vaikuttaa kielteisesti vähittäiskauppiaisiin ja kuluttajiin sekä estää innovaatiotoimintaa. Koska unionin laajuisten toimijoiden olisi tarjottava kortteja myöntäville pankeille vähintään korkein toimitusmaksutaso markkinoilla, joille ne haluavat päästä, nykyinen tilanne merkitsee myös markkinoiden pirstoutuneisuuden jatkumista. Olemassa olevat kotimaiset järjestelmät, jotka veloittavat alempia toimitusmaksuja tai eivät veloita niitä lainkaan, voivat myös joutua poistumaan markkinoilta pankkien kohdistaessa niihin painetta saadakseen suurempia toimitusmaksutuloja. Tämä rajoittaa kuluttajien ja kauppiaiden saatavilla olevaa maksupalveluvalikoimaa, korottaa kyseisten palveluiden hintoja ja heikentää niiden laatua, samalla kun kuluttajien ja kauppiaiden mahdollisuudet käyttää unionin laajuisia maksusovelluksia kaventuvat. Lisäksi vähittäiskauppiaat eivät voi välttää maksujen välisiä eroja hyödyntämällä muiden jäsenvaltioiden pankkien tarjoamia korttimaksujen hyväksymispalveluita. Maksujärjestelmien soveltamat erityissäännöt edellyttävät myyntipaikan (vähittäiskauppiaan kotimaan) toimitusmaksun soveltamista kuhunkin maksutapahtumaan. Tämä estää korttitapahtumia vastaanottavia pankkeja tarjoamasta palveluitaan onnistuneesti valtioiden rajojen yli. Se estää myös vähittäiskauppiaita alentamasta maksuista aiheutuvia kustannuksiaan kuluttajien hyödyksi.
(11)   Toimitusmaksujen nykyinen suuri vaihtelu ja taso estävät uusien unionin laajuisten toimijoiden ilmaantumisen sellaisten liiketoimintamallien pohjalta, joissa veloitetaan alempia toimitusmaksuja tai ei veloiteta niitä lainkaan, mikä on esteenä mahdollisille mittakaavaeduille ja tuotevarioinnista saataville eduille sekä niistä johtuville tehokkuuseduille. Tämä vaikuttaa kielteisesti vähittäiskauppiaisiin ja kuluttajiin sekä estää innovaatiotoimintaa. Koska unionin laajuisten toimijoiden olisi tarjottava kortteja myöntäville pankeille vähintään korkein toimitusmaksutaso markkinoilla, joille ne haluavat päästä, nykyinen tilanne merkitsee myös markkinoiden pirstoutuneisuuden jatkumista. Olemassa olevat kotimaiset järjestelmät, jotka veloittavat alempia toimitusmaksuja tai eivät veloita niitä lainkaan, voivat myös joutua poistumaan markkinoilta pankkien kohdistaessa niihin painetta saadakseen suurempia toimitusmaksutuloja. Tämä rajoittaa kuluttajien ja kauppiaiden saatavilla olevaa maksupalveluvalikoimaa, korottaa kyseisten palveluiden hintoja ja heikentää niiden laatua, samalla kun kuluttajien ja kauppiaiden mahdollisuudet käyttää unionin laajuisia maksusovelluksia kaventuvat. Lisäksi vähittäiskauppiaat eivät voi välttää maksujen välisiä eroja hyödyntämällä muiden jäsenvaltioiden pankkien tarjoamia korttimaksujen hyväksymispalveluita. Kansainvälisissä korttimaksujärjestelmissä sovelletut erityissäännöt edellyttävät näiden järjestelmien alueellisen toimilupapolitiikan mukaisesti myyntipaikan (vähittäiskauppiaan kotimaan) toimitusmaksun soveltamista kuhunkin maksutapahtumaan. Tämä estää korttitapahtumien vastaanottajia tarjoamasta palveluitaan onnistuneesti valtioiden rajojen yli. Se voi myös estää vähittäiskauppiaita alentamasta maksuista aiheutuvia kustannuksiaan kuluttajien hyödyksi.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)   Tässä asetuksessa noudatetaan asteittaista lähestymistapaa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan maksukorttien myöntämistä ja maksukorttitapahtumien vastaanottoa valtioiden rajojen yli. Antamalla kauppiaille mahdollisuus valita korttitapahtumien vastaanottaja oman jäsenvaltionsa ulkopuolelta (rajatylittävät korttitapahtumien vastaanotto) ja asettamalla rajojen yli vastaanotetuista tapahtumista veloitettaville rajatylittäville toimitusmaksuille enimmäistaso pyritään saamaan aikaan tarvittava oikeudellisesti selkeä tilanne. Lisäksi maksuvälineiden myöntämistä tai maksuvälinetapahtumien vastaanottoa koskevien toimilupien olisi oltava voimassa unionissa ilman maantieteellisiä rajoituksia. Nämä toimenpiteet helpottaisivat kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa kuluttajien ja vähittäiskauppiaiden hyödyksi.
(15)   Kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan helpottamiseksi kuluttajien ja vähittäiskauppiaiden hyödyksi tätä asetusta sovelletaan kansalliseen ja rajatylittävään maksukorttien myöntämiseen ja maksukorttitapahtumien vastaanottoon. Jos kauppiaat voivat valita korttitapahtumien vastaanottajan oman jäsenvaltionsa ulkopuolelta (rajatylittävä korttitapahtumien vastaanotto), mitä edesauttavat saman enimmäistason asettaminen sekä kansallisille että rajatylittäville vastaanotetuista tapahtumista veloitettaville toimitusmaksuille sekä alueellisten toimilupien kielto, pitäisi olla mahdollista saada aikaan tarvittava oikeudellinen selkeys ja estää kilpailuvääristymiä korttimaksujärjestelmien välillä.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)   Kilpailuasioita koskevissa menettelyissä hyväksyttyjen yksipuolisten sitoumusten seurauksena monissa unionin rajatylittävissä korttimaksutapahtumissa noudatetaan jo tämän asetuksen ensimmäisessä vaiheessa sovellettavia toimitusmaksujen enimmäistasoja. Tämän vuoksi kyseisiin tapahtumiin liittyvien säännösten olisi tultava voimaan nopeasti, sillä ne tarjoavat vähittäiskauppiaille mahdollisuuden etsiä edullisempia korttitapahtumien vastaanottopalveluita valtioiden rajojen yli ja kannustavat kotimaisia pankkiyhteisöjä tai -järjestelmiä alentamaan maksuja, joita ne veloittavat korttitapahtumien vastaanotosta.
(16)   Kilpailuasioita koskevissa menettelyissä hyväksyttyjen yksipuolisten sitoumusten seurauksena monissa unionin rajatylittävissä korttimaksutapahtumissa noudatetaan jo toimitusmaksujen enimmäistasoja. Jotta voidaan mahdollistaa terve kilpailu vastaanottopalvelujen markkinoilla, rajatylittäviin tapahtumiin ja kansallisiin tapahtumiin liittyviä säännöksiä olisi sovellettava samanaikaisesti ja kohtuullisessa ajassa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, kun otetaan huomioon asetuksessa säädettyjen maksukorttijärjestelmien siirtymävaiheeseen liittyvät vaikeudet ja monimutkaisuus.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)   Kotimaan maksutapahtumille on tarpeen tarjota siirtymäkausi, jotta maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi kuluttajien korttitapahtumista veloitettaville toimitusmaksuille asetetut enimmäistasot olisi kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta laajennettava koskemaan sekä rajatylittäviä että kotimaan maksuja korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.
(17)   On kuitenkin tarpeen tarjota siirtymäkausi, jotta maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi kuluttajien korttitapahtumista veloitettaville toimitusmaksuille asetettujen enimmäistasojen olisi yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta katettava sekä rajatylittävät että kotimaan maksut korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)   Korttitapahtumien rajatylittävän vastaanoton helpottamiseksi kaikista kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan) pankkikorttitapahtumista ja tällaisiin tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavan toimitusmaksun enimmäistaso olisi asetettava 0,20 prosenttiin ja kaikista kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan) luottokorttitapahtumista ja tällaisiin tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavan toimitusmaksun enimmäistaso 0,30 prosenttiin.
(18)   Kaikista pankkikorttitapahtumista ja tällaisiin tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavan toimitusmaksun enimmäistaso olisi asetettava 0,2 prosenttiin ja kaikista rajatylittävistä luottokorttitapahtumista ja tällaisiin tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavan toimitusmaksun enimmäistaso 0,3 prosenttiin.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

(18 a) Vaikutustenarvioinnista käy ilmi, että pankkikorttitapahtumien toimitusmaksujen kieltäminen olisi hyödyllistä korttimaksujen hyväksymiselle, korttien käyttämiselle ja sisämarkkinoiden kehittämiselle ja että se toisi kauppiaille ja kuluttajille enemmän hyötyjä kuin korkeammalle asetettu enimmäistaso. Sillä estettäisiin myös se, että korkeampi enimmäistaso vaikuttaisi haitallisesti kansallisiin järjestelmiin, joissa maksutapahtumien toimitusmaksut ovat pieniä tai niitä ei ole, kun rajatylittävä laajentuminen tai uudet markkinoille tulijat nostaisivat maksutasoja enimmäistasolle. Pankkikorttitapahtumien toimitusmaksujen kieltämisellä puututaan myös uhkaan toimitusmaksun siirtymisestä uusiin innovatiivisiin maksupalveluihin, esimerkiksi mobiili- ja verkkojärjestelmiin.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

(19 a) Sisämarkkinoiden perusperiaatteiden mukaisesti korttitapahtumien vastaanottajien olisi voitava tarjota palvelujaan kauppiaille kaikkialla unionissa kansallisilla markkinoilla soveltamiensa monenvälisten toimitusmaksujen mukaisesti. Ne eivät saisi soveltaa rajatylittäviin tapahtumiin korkeampia monenvälisiä toimitusmaksuja kuin kansallisiin tapahtumiin.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)   Maksutapahtumat toteutetaan yleensä kahden pääasiallisen liiketoimintamallin perusteella, eli nk. kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien (kortinhaltija – korttitapahtuman vastaanottava ja kortteja myöntävä järjestelmä – kauppias) tai neljän osapuolen maksukorttijärjestelmien (kortinhaltija – kortteja myöntävä pankki – korttitapahtumia vastaanottava pankki – kauppias) perusteella. Monet neljän osapuolen maksukorttijärjestelmät käyttävät nimenomaista toimitusmaksua, joka on useimmiten monenvälinen. Kolmen osapuolen korttijärjestelmissä veloitettavat toimitusmaksut (maksut, joita korttitapahtumia vastaanottavat pankit maksavat tarjotakseen kannustimia korttien myöntämiseen ja käyttöön) ovat implisiittisiä. Implisiittisten toimitusmaksujen olemassaolon tunnustamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomisen edistämiseksi kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmät, jotka käyttävät maksupalveluntarjoajia korttien myöntäjinä tai korttitapahtumien vastaanottajina, olisi katsottava neljän osapuolen maksukorttijärjestelmiksi, ja niiden olisi noudatettava samoja sääntöjä, kun taas liiketoimintasääntöihin liittyviä avoimuutta lisääviä toimenpiteitä ja muita toimenpiteitä olisi sovellettava kaikkiin palveluntarjoajiin.
(22)   Maksutapahtumat toteutetaan yleensä kahden pääasiallisen liiketoimintamallin perusteella, eli nk. kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien (kortinhaltija – korttitapahtuman vastaanottava ja kortteja myöntävä järjestelmä – kauppias) tai neljän osapuolen maksukorttijärjestelmien (kortinhaltija – kortteja myöntävä pankki – korttitapahtumia vastaanottava pankki – kauppias) perusteella. Monet neljän osapuolen maksukorttijärjestelmät käyttävät nimenomaista toimitusmaksua, joka on useimmiten monenvälinen. Kolmen osapuolen korttijärjestelmissä veloitettavat toimitusmaksut (maksut, joita korttitapahtumia vastaanottavat pankit maksavat tarjotakseen kannustimia korttien myöntämiseen ja käyttöön) ovat implisiittisiä. Implisiittisten toimitusmaksujen olemassaolon tunnustamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomisen edistämiseksi kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmät, jotka käyttävät maksupalveluntarjoajia korttien myöntäjinä tai korttitapahtumien vastaanottajina, olisi katsottava neljän osapuolen maksukorttijärjestelmiksi, ja niiden olisi noudatettava samoja sääntöjä, kun taas liiketoimintasääntöihin liittyviä avoimuutta lisääviä toimenpiteitä ja muita toimenpiteitä olisi sovellettava kaikkiin palveluntarjoajiin. Kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmissä olisi hyväksyttävä maksutapahtumat, joissa käytetään niiden korttia miltä tahansa korttitapahtumien vastaanottajalta yleisten korttimaksutapahtumia koskevien sellaisten standardien ja vastaanottamista koskevien sääntöjen perusteella, jotka ovat verrattavissa tiettyjen kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien kauppiaita koskeviin sääntöihin, ja joissa toimitusmaksujen enimmäistaso on tämän asetuksen mukainen.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)   On tärkeää varmistaa, ettei maksupalveluntarjoajien maksamia tai vastaanottamia toimitusmaksuja koskevia säännöksiä kierretä kortteja myöntäville maksupalveluntarjoajille suoritettavien vaihtoehtoisten maksujen avulla. Tämän välttämiseksi nettokorvaus, jonka maksukorttijärjestelmä maksaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan suorittamista ja vastaanottamista maksuista, olisi katsottava toimitusmaksuksi. Tarkistettaessa, kierretäänkö säännöksiä, toimitusmaksun laskennassa olisi otettava huomioon niiden maksujen tai kannustinten kokonaismäärä, jotka kortteja myöntävä maksupalveluntarjoaja vastaanottaa maksukorttijärjestelmältä säännellyistä maksutapahtumista ja joista vähennetään kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan järjestelmälle suorittamat maksut. Huomioon otettava maksut ja kannustimet voisivat olla suoria (ts. perustua lukumäärään tai olla tapahtumakohtaisia) tai välillisiä (mukaan lukien markkinakannustimet, hyvitykset ja tiettyjen tapahtumamäärien saavuttamisesta myönnettävät alennukset).
(23)   On tärkeää varmistaa, ettei maksupalveluntarjoajien maksamia tai vastaanottamia toimitusmaksuja koskevia säännöksiä kierretä kortteja myöntäville maksupalveluntarjoajille suoritettavien vaihtoehtoisten maksujen avulla. Tämän välttämiseksi nettokorvaus, jonka maksukorttijärjestelmä maksaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan suorittamista ja vastaanottamista maksuista, mukaan lukien mahdolliset lupamaksut, olisi katsottava toimitusmaksuksi. Tarkistettaessa, kierretäänkö säännöksiä, toimitusmaksun laskennassa olisi otettava huomioon niiden maksujen tai kannustinten kokonaismäärä, jotka kortteja myöntävä maksupalveluntarjoaja vastaanottaa maksukorttijärjestelmältä säännellyistä maksutapahtumista ja joista vähennetään kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan järjestelmälle suorittamat maksut ja kortinhaltijan maksukorttijärjestelmästä saamat rahalliset kannustimet tai vastaavat. Kaikki maksut ja kannustimet riippumatta siitä, ovatko ne suoria (ts. perustuvat lukumäärään tai ovat tapahtumakohtaisia) vai välillisiä (mukaan lukien markkinakannustimet, hyvitykset ja tiettyjen tapahtumamäärien saavuttamisesta myönnettävät alennukset) olisi otettava huomioon tässä arvioinnissa. Arvioitaessa, kierretäänkö tätä asetusta, jossa säädetään toimitusmaksujen enimmäismäärästä, olisi otettava erityisesti huomioon voitto, jonka maksukortin liikkeeseenlaskijat saavat maksukorttien liikkeeseenlaskijoiden ja korttijärjestelmien yhteisistä erityisohjelmista, ja korttijärjestelmät sekä tulot käsittely- ja toimilupamaksuista sekä muista korttijärjestöjen tuloihin kuuluvista maksuista.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)   Kaikkien korttien hyväksymistä koskevalle säännölle asetettujen rajoitusten tehokas toiminta edellyttää välttämättä tiettyjen tietojen antamista. Maksunsaajien olisi ensiksikin voitava tunnistaa eri korttilajit. Tämän vuoksi eri korttilajien olisi oltava tunnistettavissa korttien ulkonäön perusteella ja sähköisesti laitteessa. Lisäksi myös maksajalle olisi annettava tietoa maksuvälineen (-välineiden) hyväksymisestä tietyssä myyntipisteessä. On välttämätöntä, että maksunsaaja ilmoittaa maksajalle tietyn korttimerkin käyttöä koskevista rajoituksista samaan aikaan ja samoin ehdoin kuin ilmoittaessaan maksajalle tietyn korttimerkin hyväksymisestä.
(30)   Maksunsaajien ja maksajien olisi voitava tunnistaa eri korttilajit. Tämän vuoksi eri korttilajien olisi oltava tunnistettavissa sähköisesti ja uusien myönnettyjen korttipohjaisten maksuvälineiden osalta myös ulkonäön perusteella laitteessa tai maksupäätteellä. Lisäksi myös maksajalle olisi annettava tietoa maksuvälineen (-välineiden) hyväksymisestä tietyssä myyntipisteessä.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

(30 a) Maksu on maksajan ja maksunsaajan välinen sopimus. Tuotemerkkien välisen kilpailun tehokkuuden vuoksi on tärkeää, että käyttäjät tekevät maksusovelluksen valinnan eikä siitä määrätä tuotantoketjun alkupään markkinoilla kuten maksukorttijärjestelmillä tai maksupalveluntarjoajien tai maksujen käsittelijöiden toimesta. Tällainen järjestely ei saisi estää maksajia ja maksunsaajia ottamasta käyttöön, mikäli se on teknisesti mahdollista, automaattista sovelluksen valintaa sillä edellytyksellä, että valintaa voidaan muuttaa jokaisen tapahtuman yhteydessä. Jos maksunsaaja on valinnut kummankin tukeman sovelluksen, käyttäjän olisi voitava hylätä se ja valita toinen sovellus.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
(31)   Sen varmistamiseksi, että muutoksenhaku on mahdollista, jos tätä asetusta on sovellettu virheellisesti tai jos maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välillä ilmenee riitoja, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt. Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava, että nämä seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja että niitä sovelletaan.
(31)   Sen varmistamiseksi, että muutoksenhaku on mahdollista, jos tätä asetusta on sovellettu virheellisesti tai jos maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välillä ilmenee riitoja, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt. Jäsenvaltioiden olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/20101a perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen, EPV) ohjeita seuraten annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava, että nämä seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja että niitä sovelletaan.

_________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa toteutettuja maksukorttitapahtumia koskevat tekniset ja liiketoimintaa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan, jos sekä maksajan maksupalveluntarjoaja että maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet unioniin.
1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa toteutettuja korttipohjaisia maksutapahtumia koskevat tekniset ja liiketoimintaa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan, jos sekä maksajan maksupalveluntarjoaja että maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet unioniin.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
2.   Tätä asetusta ei sovelleta maksuvälineisiin, joita voidaan käyttää vain rajallisessa verkossa, joka on suunniteltu tarkkaan määriteltyjen tarpeiden täyttämiseksi maksuvälineiden avulla ja jota voidaan käyttää vain rajallisesti, koska kyseisen erityisen välineen haltija voi käyttää sitä tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen ainoastaan välineen myöntäjän tiloissa tai palveluntarjoajien rajallisessa verkossa välineen ammattimaisen myöntäjän kanssa tehdyn suoran kaupallisen sopimuksen nojalla tai koska sitä voidaan käyttää vain rajallisen tavara- tai palveluvalikoiman hankkimiseen.
2.   Tätä asetusta ei sovelleta maksuvälineisiin, joita voidaan käyttää vain rajallisessa verkossa, joka on suunniteltu tarkkaan määriteltyjen tarpeiden täyttämiseksi maksuvälineiden avulla ja jota voidaan käyttää vain rajallisesti, koska kyseisen erityisen välineen haltija voi käyttää sitä tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen ainoastaan välineen myöntäjän tiloissa tai palveluntarjoajien rajallisessa verkossa välineen ammattimaisen myöntäjän kanssa tehdyn suoran kaupallisen sopimuksen nojalla tai koska sitä voidaan käyttää vain erittäin kapean tavara- tai palveluvalikoiman hankkimiseen.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  yrityskorteilla toteutettavat maksutapahtumat;
Poistetaan.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)   pankkiautomaateista tehtävät käteisnostot; ja
b)   pankkiautomaateista tehtävät käteisnostot tai pankkiautomaateilla suoritettavat tapahtumat tavaroiden tai palvelujen myyntiä lukuun ottamatta sekä käteisen maksaminen kassalla maksupalveluntarjoajan tiloissa; ja
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
c)   kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien myöntämillä korteilla toteutettavat maksutapahtumat.
c)   kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien myöntämillä korteilla toteutettavat maksutapahtumat, jos niiden määrä ei ylitä komission asettamaa kynnysarvoa.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

4 a. Jäljempänä olevaa 6 ja 7 artiklaa ei sovelleta kotimaisiin pankkikorttijärjestelmiin, joissa käytetään keskimääräisen toimitusmaksun tai nettokorvauksen mallia, joka on todistettavasti alle 3 ja 4 artiklan kynnysarvon.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta
(4)   ’pankkikorttitapahtumalla’ korttimaksutapahtumaa, mukaan lukien rahakorttitapahtumat, jotka liittyvät käyttö- tai talletustiliin, jolta tapahtuma veloitetaan enintään 48 tunnin kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;
(4)   ’kortilla suoritettavalla suoraveloitustapahtumalla’ korttipohjaista maksutapahtumaa, joka liittyy käyttö- tai talletustiliin, jolta tapahtuma veloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun tapahtuma on hyväksytty, sekä rahakorttitapahtumaa;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta
(5)   ’luottokorttitapahtumalla’ korttimaksutapahtumaa, jossa tapahtuma toteutetaan yli 48 tunnin kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;
(5)   ’kortilla suoritettavalla luottotapahtumalla’ korttipohjaista maksutapahtumaa, jossa tapahtuma veloitetaan aikaisintaan kahden pankkipäivän kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta
(8)   ’rajatylittävällä maksutapahtumalla’ maksajan tai maksunsaajan käynnistämää korttimaksutapahtumaa tai korttipohjaista maksutapahtumaa, jossa maksajan maksupalveluntarjoaja ja maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai jossa maksukortin myöntää maksupalveluntarjoaja, joka sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin myyntipiste;
(8)   ’rajatylittävällä maksutapahtumalla’ maksajan tai maksunsaajan käynnistämää korttimaksutapahtumaa tai korttipohjaista maksutapahtumaa, jossa maksajan maksupalveluntarjoaja tai myyntipiste sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin maksunsaajan maksupalveluntarjoaja tai jossa maksukortin myöntää maksupalveluntarjoaja, joka sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin myyntipiste, mukaan lukien tapaus, jossa maksunsaaja käyttää toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan korttitapahtumien vastaanottajan palveluja;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 a kohta (uusi)

(12 a) ’maksukortilla’ pankki- tai luottokorttia, joka oikeuttaa kortinhaltijan pääsemään käsiksi kortinhaltijan varoihin tai jonka avulla kortinhaltija voi suorittaa maksun korttitapahtumien vastaanottajan välityksellä ja jonka maksunsaaja hyväksyy maksutapahtuman käsittelyssä;
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 13 kohta
(13)   ’maksukorttijärjestelmällä’ kaikkialla unionissa ja jäsenvaltioiden sisällä toteutettavien maksutapahtumien toteuttamista koskevien sääntöjen, käytäntöjen, standardien ja/tai täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden yhtenäistä kokonaisuutta, joka on erillinen sellaisesta infrastruktuuri- tai maksujärjestelmästä, jolla tuetaan sen toimintaa;
(13)   ’maksujärjestelmällä’ kaikkialla unionissa ja jäsenvaltioiden sisällä toteutettavien maksutapahtumien toteuttamista koskevien sääntöjen, käytäntöjen, standardien ja/tai täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden yhtenäistä kokonaisuutta, joka on erillinen sellaisesta infrastruktuuri- tai maksujärjestelmästä, jolla tuetaan sen toimintaa;
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 15 kohta
(15)   ’kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmällä’ maksukorttijärjestelmää, jossa maksut suoritetaan maksutililtä, jota järjestelmä pitää kortinhaltijan lukuun, maksutilille, jota järjestelmä pitää maksunsaajan lukuun, ja samaan rakenteeseen perustuvia korttipohjaisia tapahtumia. Kun kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmä antaa muille maksupalveluntarjoajille toimiluvan maksukorttien myöntämiseen ja/tai korttitapahtumien vastaanottamiseen, se katsotaan neljän osapuolen maksukorttijärjestelmäksi;
(15)   ’kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmällä’ maksukorttijärjestelmää, jossa maksut suoritetaan maksutililtä, jota järjestelmä pitää maksajan lukuun, maksutilille, jota järjestelmä pitää maksunsaajan lukuun, ja samaan rakenteeseen perustuvia korttipohjaisia tapahtumia. Kun kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmä antaa muille maksupalveluntarjoajille toimiluvan maksukorttien myöntämiseen ja/tai korttitapahtumien vastaanottamiseen tai myöntää maksukortteja co-branding ‑kumppanin kanssa tai agentin kautta, se katsotaan neljän osapuolen maksukorttijärjestelmäksi;
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko
Kuluttajien rajatylittävistä pankki- tai luottokorttitapahtumista veloitettavat toimitusmaksut
Kuluttajien pankki- tai luottokorttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.   Kahden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa rajatylittävistä pankkikorttitapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.
1.   Maksupalveluntarjoajat eivät … päivästä …kuuta …* alkaen saa tarjota eivätkä veloittaa kortilla maksettavista veloitustapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, joka on yli seitsemän eurosenttiä tai 0,2 prosenttia tapahtuman arvosta sen mukaan, kumpi näistä on pienempi summa.

____________

* Vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
2.   Kahden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa rajatylittävistä luottokorttitapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.
2.   Maksupalveluntarjoajat eivät … päivästä …kuuta …* alkaen saa tarjota eivätkä veloittaa kortilla suoritettavista luottotapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arvosta on yli 0,3 prosenttia.

____________

* Vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädännön avulla säilyttää tai ottaa käyttöön matalammat enimmäistasot tai tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavat toimet.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
4 artikla
4 artikla
Poistetaan.
Kaikista kuluttajien pankki- tai luottokorttitapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

1.  Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään pankkikorttipohjaisesta tapahtumasta tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

2.  Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään luottokorttipohjaisesta tapahtumasta tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
5.  Sovellettaessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja enimmäistasoja kortteja myöntävän pankin maksukorttijärjestelmältä saamat nettokorvaukset, jotka liittyvät maksutapahtumiin tai niihin liittyvään toimintaan, on katsottava osaksi toimitusmaksua.
Sovellettaessa 3 artiklassa tarkoitettuja enimmäistasoja kortteja myöntävältä maksupalveluntarjoajalta saatavat nettokorvaukset, jotka liittyvät maksutapahtumiin, on katsottava osaksi toimitusmaksua.

Toimivaltaisten viranomaisten on estettävä kaikki maksupalveluntarjoajien yritykset tämän asetuksen säännösten kiertämiseksi, mukaan lukien maksukorttien myöntäminen kolmansissa maissa.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

4 a. Kaikki maksuihin liittyvien palvelujen tarjoamista koskevat rajoitukset maksukorttijärjestelmien säännöissä on kiellettävä, jollei kyseessä ole syrjimätön ja maksukorttijärjestelmän toiminnan kannalta objektiivisesti tarpeellinen kielto.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

6 a artikla

Rajatylittävät tapahtumat

Rajatylittäviin tapahtumiin sovelletaan korttitapahtuman vastaanottajan maan toimitusmaksua.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
2.   Maksukorttijärjestelmien on mahdollistettava erillisiä korttitapahtumia koskevien hyväksymis- ja toteutusviestien erottaminen toisistaan ja se, että viestien käsittelystä vastaavat eri tahot.
2.   Maksukorttijärjestelmien ja korttien myöntäjien on mahdollistettava erillisiä korttitapahtumia koskevien hyväksymis- ja toteutusviestien erottaminen toisistaan ja se, että viestien käsittelystä vastaavat eri tahot. Käsittelijän valitsemisen vapauden rajoittamiseen johtavat järjestelmien ja toimilupasopimusten tai muiden sopimusten säännöt on kiellettävä.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta
4.   Unionissa toimivien käsittelystä vastaavien tahojen on varmistettava, että niiden järjestelmä on teknisesti yhteentoimiva muiden unionissa toimivien käsittelystä vastaavien tahojen järjestelmien kanssa, käyttämällä kansainvälisten tai eurooppalaisten standardointielinten kehittämiä standardeja. Käsittelystä vastaavat tahot eivät myöskään saa hyväksyä eivätkä soveltaa liiketoimintasääntöjä, jotka rajoittavat yhteentoimivuutta unionin muiden käsittelystä vastaavien tahojen kanssa.
4.   Unionissa toimivien käsittelystä vastaavien tahojen on varmistettava ...* mennessä, että niiden järjestelmä on teknisesti yhteentoimiva muiden unionissa toimivien käsittelystä vastaavien tahojen järjestelmien kanssa, käyttämällä kansainvälisten tai eurooppalaisten standardointielinten kehittämiä standardeja. Käsittelystä vastaavat tahot eivät myöskään saa hyväksyä eivätkä soveltaa liiketoimintasääntöjä, jotka rajoittavat yhteentoimivuutta unionin muiden käsittelystä vastaavien tahojen kanssa.

4 a. Varmistaakseen tämän artiklan johdonmukaisen yhdenmukaistamisen EPV laatii asetuksen (EU) N:o 1093/2010 41 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan teknisten sääntelystandardien luonnoksia vahvistaakseen vaatimukset, jotka maksujärjestelmien ja käsittelystä vastaavien tahojen on täytettävä täysin avoimien ja kilpailukykyisten korttimaksujen käsittelyn markkinoiden takaamiseksi.

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä …kuuta …**.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut vaatimukset tulevat voimaan viimeistään … päivänä ….kuuta ...***, ja ne saatetaan säännöllisesti ajan tasalle tarpeen mukaan.

________________

* Vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

** Päivämäärä ….

*** Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 b kohta (uusi)

4 b. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa vastaperustetut korttipohjaiset maksujärjestelmät tämän artiklan soveltamisesta rajatuksi ajaksi poiketen siitä, mitä 1–4 b artiklassa säädetään, ja komission kuulemisen jälkeen.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.   Järjestelmien säännöt ja toimilupasopimuksiin sisältyvät säännöt, jotka estävät korttien myöntäjää yhdistämästä kahta tai useampaa eri maksuvälinemerkkiä kortti- tai televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle, on kiellettävä.
1.   Järjestelmien säännöt ja toimilupasopimuksiin tai vaikutukseltaan vastaaviin menettelyihin sisältyvät säännöt, jotka estävät korttien myöntäjää yhdistämästä kahta tai useampaa eri maksuvälinemerkkiä kortti- tai televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle, on kiellettävä.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

1 a. Tehdessään sopimusta maksupalveluntarjoajan kanssa kuluttaja voi päättää ottaa kaksi eri maksuvälinemerkkiä tai useampia eri maksuvälinemerkkejä maksukortti- tai televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle. Hyvissä ajoin ennen sopimuksen allekirjoittamista maksupalveluntarjoajan on annettava kuluttajalle selkeät ja objektiiviset tiedot kaikista saatavana olevista maksumerkeistä ja niiden ominaisuuksista, mukaan lukien niiden toimivuus, kustannukset ja turvallisuus.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.   Järjestelmien sääntöjen ja toimilupasopimuksiin sisältyvien sääntöjen, jotka mahdollistavat korttien myöntäjien tai korttitapahtumien vastaanottajien erilaisen kohtelun ja jotka koskevat maksuvälinemerkkien yhdistämistä kortti- tai televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle, on oltava objektiivisesti perusteltuja ja syrjimättömiä.
2.   Järjestelmien sääntöjen ja toimilupasopimuksiin sisältyvien sääntöjen, jotka mahdollistavat korttien myöntäjien tai korttitapahtumien vastaanottajien erilaisen kohtelun ja jotka koskevat erilaisten maksuvälinemerkkien tai sovellusten yhdistämistä kortti- tai televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle tai niiden vastaavaa yhteistoimintaa tällaisilla laitteilla, on oltava objektiivisesti perusteltuja ja syrjimättömiä.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
3.   Maksukorttijärjestelmät eivät saa asettaa raportointivaatimuksia, maksujen suorittamista koskevia velvoitteita tai muita tarkoitukseltaan tai vaikutuksiltaan vastaavia velvoitteita kortteja myöntäville ja korttitapahtumia vastaanottaville maksupalveluntarjoajille sellaisten tapahtumien osalta, jotka on toteutettu laitteella, jolla käsitellään niiden korttimerkkiä, mutta joissa on kyse tapahtumista, joissa ei käytetä niiden järjestelmää.
3.   Maksukorttijärjestelmät eivät saa asettaa raportointivaatimuksia, maksujen suorittamista koskevia velvoitteita tai samankaltaisia tarkoitukseltaan tai vaikutuksiltaan vastaavia velvoitteita kortteja myöntäville ja korttitapahtumia vastaanottaville maksupalveluntarjoajille sellaisten tapahtumien osalta, jotka on toteutettu laitteella, jolla käsitellään niiden korttimerkkiä, mutta joissa on kyse tapahtumista, joissa ei käytetä niiden järjestelmää.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
4.   Reititysperiaatteiden, joiden tarkoituksena on ohjata tapahtumat tietyn kanavan tai prosessin kautta, ja muiden sellaisten teknisten ja turvastandardien javaatimusten, jotka koskevat useamman kuin yhden maksukorttimerkin käsittelyä kortti- tai televiestintälaitteella taikka digitaalisella tai tietoteknisellä laitteella, on oltava syrjimättömiä, ja niitä on sovellettava syrjimättömästi.
4.   Reititysperiaatteiden tai vastaavien toimenpiteiden, joiden tarkoituksena on ohjata tapahtumat tietyn kanavan tai prosessin kautta, ja muiden sellaisten teknisten ja turvastandardien javaatimusten, jotka koskevat useamman kuin yhden maksukorttimerkin tai vastaavan käsittelyä kortti- tai televiestintälaitteella taikka digitaalisella tai tietoteknisellä laitteella, on oltava syrjimättömiä, ja niitä on sovellettava syrjimättömästi.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta
6.   Maksukorttijärjestelmät, korttien myöntäjät, korttitapahtumien vastaanottajat ja maksukorttien käsittelyssä käytettävän infrastruktuurin tarjoajat eivät saa lisätä maksuvälineeseen tai myyntipisteessä käytettyyn laitteeseen automaattisia mekanismeja, ohjelmistoja tai laitteita, joilla rajoitetaan maksajan mahdollisuutta valita haluamansa sovellus käyttäessään yhdistelmämaksuvälinettä.
6.   Maksukorttijärjestelmät, korttien myöntäjät, korttitapahtumien vastaanottajat ja maksukorttien käsittelyssä käytettävän infrastruktuurin tarjoajat eivät saa lisätä maksuvälineeseen tai myyntipisteessä käytettyyn laitteeseen automaattisia mekanismeja, ohjelmistoja tai laitteita, joilla rajoitetaan maksajan ja maksunsaajan mahdollisuutta valita haluamansa sovellus käyttäessään yhdistelmämaksuvälinettä. Maksunsaajilla säilyy mahdollisuus lisätä myyntipisteessä käytettyyn laitteeseen automaattisia mekanismeja, joilla toteutetaan tietyn merkin tai sovelluksen ensisijaisvalinta. Maksunsaajat eivät kuitenkaan saa estää maksunsaajan hyväksymien kortti- tai maksuvälineluokkien osalta maksajan mahdollisuutta kumota maksunsaajan laitteellaan tekemä automaattinen ensisijaisvalinta.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
1.   Korttitapahtumien vastaanottajien on tarjottava maksunsaajille ja veloitettava maksunsaajilta tapauskohtaisesti määritetyt kauppiailta veloitettavat palvelumaksut eri maksukorttilajien ja -merkkien osalta, jolleivät kauppiaat pyydä kirjallisesti maksutapahtumia vastaanottavia maksupalveluntarjoajia veloittamaan niiltä yhdisteltyjä palvelumaksuja.
1.   Korttitapahtumien vastaanottajien on tarjottava maksunsaajille ja veloitettava maksunsaajilta tapauskohtaisesti määritetyt kauppiailta veloitettavat palvelumaksut eri maksukorttilajien ja -merkkien – joissa toimitusmaksujen tasot ovat erilaisia – osalta, jolleivät kauppiaat pyydä kirjallisesti maksutapahtumia vastaanottavia maksupalveluntarjoajia veloittamaan niiltä yhdisteltyjä palvelumaksuja.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
1.   Maksujärjestelmät ja maksupalveluntarjoajat eivät saa soveltaa sääntöjä, jotka saattavat velvoittaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan maksuvälinejärjestelmän puitteissa myöntämiä kortteja ja muita maksuvälineitä hyväksyvät maksunsaajat hyväksymään myös muiden kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien saman järjestelmän puitteissa myöntämät muut samanmerkkiset ja/tai -lajiset maksuvälineet, lukuun ottamatta tilanteita, joissa maksuvälineisiin sovelletaan samaa säänneltyä toimitusmaksua.
1.   Maksujärjestelmät ja maksupalveluntarjoajat eivät saa soveltaa sääntöjä, jotka saattavat velvoittaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan maksuvälinejärjestelmän puitteissa myöntämiä kortteja ja muita maksuvälineitä hyväksyvät maksunsaajat hyväksymään myös muiden kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien saman järjestelmän puitteissa myöntämät muut samanmerkkiset ja/tai -lajiset maksuvälineet, lukuun ottamatta tilanteita, joissa maksuvälineisiin sovelletaan samaa toimitusmaksua, joka lisäksi on tässä asetuksessa säädettyjen enimmäistasojen mukainen.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta
4.   Kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että niiden maksuvälineet ovat ulkonäkönsä perusteella ja elektronisesti tunnistettavissa, mikä mahdollistaa sen, että maksunsaajat voivat tunnistaa yksiselitteisesti maksajan valitsemat raha-, pankki-, luotto- tai yrityskorttimerkit ja -lajit tai näihin perustuvat korttipohjaiset maksut.
4.   Kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien on viimeistään … päivään …kuuta …* varmistettava, että niiden maksuvälineet ovat elektronisesti tunnistettavissa ja että niiden äskettäin myönnetyt korttipohjaiset maksuvälineet ovat myös ulkonäkönsä perusteella tunnistettavissa, mikä mahdollistaa sen, että maksunsaajat ja maksajat voivat tunnistaa yksiselitteisesti maksajan valitsemat raha-, pankki-, luotto- tai yrityskorttimerkit ja -lajit tai näihin perustuvat korttipohjaiset maksut.

________________

* Vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
3.   Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät vaikuta direktiiviehdotuksen (COM(2013) 547) 55 artiklassa ja direktiivin 2011/83/EU22 19 artiklassa vahvistettuihin maksuja, alennuksia tai muuta ohjaamista koskeviin sääntöihin.
3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohta eivät vaikuta direktiivin 2014/…/EU [maksupalveludirektiivi] 55 artiklassa ja direktiivin 2011/83/EU22 19 artiklassa vahvistettuihin maksuja, alennuksia tai muuta ohjaamista koskeviin sääntöihin.
__________________
__________________
22 Kuluttajan oikeuksista 25 päivänä lokakuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU.
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

2 a. Kuluttajan tehdessä sopimusta maksupalveluntarjoajan kanssa hänelle on lisäksi annettava selkeitä ja puolueettomia määräajoin esitettäviä tietoja maksutapahtumiin sovellettavista maksuominaisuuksista ja hinnoista.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. EPV voi antaa ohjeita asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti varmistaakseen, että nämä seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt maksunsaajien ja niiden maksupalveluntarjoajien välisten, tästä asetuksesta johtuvien riitojen ratkaisemiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on nimettävä olemassa olevia elimiä, mikäli mahdollista, tai perustettava uusia elimiä.
1.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön riippumattomat, asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt maksunsaajien ja niiden maksupalveluntarjoajien välisten, tästä asetuksesta johtuvien riitojen ratkaisemiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on nimettävä olemassa olevia elimiä, mikäli mahdollista, tai perustettava uusia elimiä. Maksupalveluntarjoajien on liityttävä vähintään yhteen vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
2.   Jäsenvaltioiden on annettava nämä elimet komissiolle tiedoksi kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä näitä elimiä koskevat myöhemmät muutokset.
2.   Jäsenvaltioiden on annettava nämä elimet komissiolle tiedoksi viimeistään ... päivänä …kuuta …*. Niiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä näitä elimiä koskevat myöhemmät muutokset.

__________

* Kaksi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat osallistuvat 1 kohdan mukaisiin valitusmenettelyihin.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
Komissio antaa neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Komission kertomuksessa tarkastellaan erityisesti toimitusmaksutasojen asianmukaisuutta ja ohjausmekanismeja, kuten maksuja, ottaen huomioon eri maksuvälineiden käyttö ja kustannukset sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon ja markkinoille tuotavan uuden teknologian yleisyys.
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään … päivänä …kuuta …* kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Komission kertomuksessa tarkastellaan erityisesti toimitusmaksutasojen asianmukaisuutta ja ohjausmekanismeja, kuten maksuja, ottaen huomioon eri maksuvälineiden käyttö ja kustannukset sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon ja markkinoille tuotavan uuden teknologian ja innovatiivisten liiketoimintamallien yleisyys. Arvioinnissa olisi otettava erityisesti huomioon

a)  kortinhaltijamaksujen käyttöönotto;

b)  maksukorttien tarjoajien ja maksukorttijärjestelmien välisen kilpailun taso;

c)  maksajalle ja maksunsaajalle aiheutuvat kustannusvaikutukset;

d)  missä määrin kauppiaat siirtävät asiakkaalle toimitusmaksujen alenemisen;

e)  tekniset vaatimukset ja niiden vaikutukset kaikkiin asianosaisiin;

f)  yhdistelmäkorttien vaikutukset käyttäjäystävällisyyteen, erityisesti vanhusten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien käyttäjien osalta.

Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, johon voi sisältyä ehdotus toimitusmaksujen enimmäistason tarkistamisesta.

_______________

* Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(1)Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0167/2014).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö