Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0265(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0167/2014

Predkladané texty :

A7-0167/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.3
CRE 03/04/2014 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0279

Prijaté texty
PDF 526kWORD 240k
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel
Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu ***I
P7_TA(2014)0279A7-0167/2014

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 3. apríla 2014 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)   Vo viacerých členských štátoch21 sa pripravujú právne predpisy na regulovanie výmenných poplatkov, ktoré upravujú viacero otázok vrátane stropov pre výmenné poplatky na rôznych úrovniach, obchodníckych poplatkov, pravidiel rešpektovania všetkých kariet alebo opatrení na usmerňovanie spotrebiteľov. Existujúce administratívne rozhodnutia v niektorých členských štátoch sa výrazne líšia. Vzhľadom na škodlivosť výmenných poplatkov pre maloobchodníkov a spotrebiteľov sa predpokladá ďalšie zavádzanie regulačných opatrení na vnútroštátnej úrovni zamerané na úpravu úrovne alebo rozdielov týchto poplatkov. Tieto vnútroštátne opatrenia by pravdepodobne viedli k významným prekážkam brániacim dokončeniu vnútorného trhu v oblasti kartových, internetových a mobilných platieb viazaných na kartu, a v dôsledku toho by obmedzovali slobodu poskytovať služby.
(7)   Vo viacerých členských štátoch21 sa pripravujú alebo už boli dokončené právne predpisy na regulovanie výmenných poplatkov, ktoré upravujú viacero otázok vrátane stropov pre výmenné poplatky na rôznych úrovniach, obchodníckych poplatkov, pravidiel rešpektovania všetkých kariet alebo opatrení na usmerňovanie spotrebiteľov. Existujúce administratívne rozhodnutia v niektorých členských štátoch sa výrazne líšia. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť úrovní výmenných poplatkov sa predpokladá ďalšie zavádzanie regulačných opatrení na vnútroštátnej úrovni zamerané na úpravu úrovne alebo rozdielov medzi týmito poplatkami. Tieto vnútroštátne opatrenia by pravdepodobne viedli k významným prekážkam brániacim dokončeniu vnútorného trhu v oblasti kartových, internetových a mobilných platieb viazaných na kartu, a v dôsledku toho by obmedzovali slobodu poskytovať služby.
__________________
__________________
21 Taliansko, Maďarsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo.
21 Taliansko, Maďarsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)   Platobné karty sú najčastejšie používaným elektronickým platobným nástrojom pri maloobchodných nákupoch. Integrácia trhu s platobnými kartami v Únii však ešte zďaleka nie je dokončená, keďže mnohé platobné riešenia sa nemôžu rozvíjať za štátnymi hranicami alebo sa novým poskytovateľom s pôsobnosťou v celej Únii bráni vo vstupe na trh. Nedostatočná integrácia trhu sa v súčasnosti prejavuje vyššími cenami a menším výberom platobných služieb pre spotrebiteľov a maloobchodníkov, ako aj obmedzenejšími príležitosťami na využívanie výhod vnútorného trhu. Z uvedeného dôvodu je potrebné odstrániť prekážky účinného fungovania kartového trhu vrátane mobilných a internetových platieb založených na kartových transakciách, ktoré ešte stále bránia rozvoju plne integrovaného trhu.
(8)   Platobné karty sú najčastejšie používaným elektronickým platobným nástrojom pri maloobchodných nákupoch. Integrácia trhu s platobnými kartami v Únii však ešte zďaleka nie je dokončená, keďže mnohé platobné riešenia sa nemôžu rozvíjať za štátnymi hranicami alebo sa novým poskytovateľom s pôsobnosťou v celej Únii bráni vo vstupe na trh. Na plné využívanie výhod vnútorného trhu je potrebné odstrániť prekážky integrácie nových možností platenia kartami vrátane mobilných a internetových platieb založených na kartových transakciách.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)   V snahe umožniť účinné fungovanie vnútorného trhu by sa malo propagovať a zjednodušiť používanie elektronických platieb v prospech maloobchodníkov a spotrebiteľov. Karty a iné elektronické platby sa môžu používať viacúčelovejším spôsobom vrátane možnosti platiť online, aby sa mohli využiť výhody vnútorného trhu a elektronického obchodu, pričom elektronické platby navyše zabezpečujú maloobchodníkom aj potenciálne bezpečné platby. Platby kartou a platby viazané na kartu namiesto používania platieb v hotovosti by preto mohli byť pre maloobchodníkov a spotrebiteľov prínosné za predpokladu, že poplatky za používanie platobných systémov budú stanovené na ekonomicky efektívnej úrovni a zároveň budú prispievať k inováciám a vstupu nových subjektov na trh.
(9)   V snahe umožniť účinné fungovanie vnútorného trhu by sa malo propagovať a zjednodušiť používanie elektronických platieb v prospech maloobchodníkov a spotrebiteľov. Karty a iné elektronické platby sa môžu používať viacúčelovejším spôsobom vrátane možnosti platiť online, aby sa mohli využiť výhody vnútorného trhu a elektronického obchodu, pričom elektronické platby navyše zabezpečujú maloobchodníkom aj potenciálne bezpečné platby. Platby kartou a platby viazané na kartu namiesto používania platieb v hotovosti by preto mohli byť pre maloobchodníkov a spotrebiteľov prínosné za predpokladu, že poplatky za používanie platobných systémov budú stanovené na ekonomicky efektívnej úrovni a zároveň budú prispievať k spravodlivej hospodárskej súťaži, inováciám a vstupu nových subjektov na trh.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)   Jedným z hlavných postupov brániacich fungovaniu vnútorného trhu platieb kartou a platieb viazaných na kartu je rozšírené ukladanie výmenných poplatkov, ktoré vo väčšine členských štátov nepodliehajú žiadnym právnym predpisom. Výmenné poplatky sú medzibankové poplatky, ktoré sa zvyčajne uplatňujú medzi poskytovateľmi platobných služieb prijímajúcimi kartu a poskytovateľmi platobných služieb vydávajúcimi kartu, ktorí patria do určitého režimu platobných kariet. Výmenné poplatky sú hlavnou súčasťou poplatkov, ktoré prijímajúci poskytovatelia platobných služieb účtujú obchodníkom za každú kartovú transakciu. Obchodníci následne tieto kartové náklady zahrnú do celkových cien tovaru a služieb. Zdá sa, že hospodárska súťaž medzi režimami platobných kariet je v praxi väčšinou zameraná na presvedčenie čo najväčšieho počtu vydávajúcich poskytovateľov platobných služieb (napr. bánk), aby vydávali ich karty, čo zvyčajne vedie k vyšším, nie nižším výmenným poplatkom na trhu, čo je v rozpore s cenovou disciplínou, ktorú zvyčajne zaisťuje hospodárska súťaž v trhovom hospodárstve. Regulovaním výmenných poplatkov by sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu.
(10)   Vo väčšine členských štátov nepodliehajú výmenné poplatky žiadnym právnym predpisom, ale skôr rozhodnutiam vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž. Výmenné poplatky sú medzibankové poplatky, ktoré zvyčajne uhrádzajú poskytovatelia platobných služieb prijímajúcich kartu poskytovateľom platobných služieb vydávajúcim kartu, ktorí patria do príslušného režimu. Výmenné poplatky sú hlavnou zložkou poplatkov, ktoré prijímajúci poskytovatelia platobných služieb účtujú obchodníkom za každú kartovú transakciu. Obchodníci následne tieto kartové náklady zahrnú, rovnako ako všetky ich ostatné náklady, do celkových cien tovaru a služieb. Dôsledným uplatňovaním pravidiel hospodárskej súťaže na výmenné poplatky by sa znížili náklady pre spotrebiteľov, a tak zlepšilo fungovanie vnútorného trhu.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)   V súčasnosti existujúca široká škála výmenných poplatkov a ich výška bráni tomu, aby na trh vstúpili „noví“ účastníci s pôsobnosťou v celej Únii, ktorí by fungovali na základe obchodných modelov s nižšími výmennými poplatkami, čo je na úkor možných úspor z rozsahu a sortimentu a s tým spojenej výslednej efektívnosti. Táto skutočnosť má nepriaznivý vplyv na maloobchodníkov a spotrebiteľov a bráni inováciám. Skutočnosť, že účastníci s pôsobnosťou v celej Únii by museli ponúknuť vydávajúcim bankám minimálne najvyššiu úroveň výmenného poplatku existujúceho na trhu, na ktorý chcú vstúpiť, takisto vedie k pretrvávajúcej fragmentácii trhu. Existujúce domáce režimy s nižšími alebo nulovými výmennými poplatkami môžu byť takisto donútené opustiť trh vzhľadom na tlak, ktorý vyvíjajú banky s cieľom získať vyššie príjmy z výmenných poplatkov. V dôsledku toho spotrebitelia a obchodníci čelia obmedzenému výberu, vyšším cenám a nižšej kvalite platobných služieb, zatiaľ čo ich schopnosť používať platobné služby s pôsobnosťou v celej Únii je obmedzená. Maloobchodníci navyše nemôžu prekonať problém rozdielov v poplatkoch tak, že by využili služby prijímania kariet, ktoré ponúkajú banky v iných členských štátoch. Osobitné pravidlá uplatňované platobnými režimami vyžadujú uplatňovanie výmenného poplatku „miesta predaja“ (krajina maloobchodníka) pre každú platobnú transakciu. To bráni prijímajúcim bankám v tom, aby úspešne ponúkali svoje služby cezhranične. Rovnako to bráni aj maloobchodníkom v znižovaní ich platobných nákladov v prospech spotrebiteľov.
(11)   V súčasnosti existujúca široká škála výmenných poplatkov a ich výška bráni tomu, aby na trh vstúpili „noví“ účastníci s pôsobnosťou v celej Únii, ktorí by fungovali na základe obchodných modelov s nižšími výmennými poplatkami alebo bez výmenných poplatkov, čo je na úkor možných úspor z rozsahu a sortimentu a s tým spojenej výslednej efektívnosti. Táto skutočnosť má nepriaznivý vplyv na maloobchodníkov a spotrebiteľov a bráni inováciám. Skutočnosť, že účastníci s pôsobnosťou v celej Únii by museli ponúknuť vydávajúcim bankám minimálne najvyššiu úroveň výmenného poplatku existujúceho na trhu, na ktorý chcú vstúpiť, takisto vedie k pretrvávajúcej fragmentácii trhu. Existujúce domáce režimy s nižšími alebo nulovými výmennými poplatkami môžu byť takisto donútené opustiť trh vzhľadom na tlak, ktorý vyvíjajú banky s cieľom získať vyššie príjmy z výmenných poplatkov. V dôsledku toho spotrebitelia a obchodníci čelia obmedzenému výberu, vyšším cenám a nižšej kvalite platobných služieb, zatiaľ čo ich schopnosť používať platobné služby s pôsobnosťou v celej Únii je obmedzená. Maloobchodníci navyše nemôžu prekonať problém rozdielov v poplatkoch tak, že by využili služby prijímania kariet, ktoré ponúkajú banky v iných členských štátoch. Osobitné pravidlá uplatňované medzinárodnými režimami platobných kariet vyžadujú, na základe ich politík v oblasti udeľovania územných povolení, uplatňovanie výmenného poplatku „miesta predaja“ (krajina maloobchodníka) pre každú platobnú transakciu. To bráni prijímateľom v tom, aby úspešne ponúkali svoje služby cezhranične. Rovnako to môže tiež brániť maloobchodníkom v znižovaní ich platobných nákladov v prospech spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)   Toto nariadenie sa riadi postupným prístupom. V prvom kroku je potrebné prijať opatrenia na zjednodušenie cezhraničného vydávania a prijímania transakcií prostredníctvom platobnej karty. Tým, že sa obchodníkom umožní, aby si zvolili prijímateľa mimo vlastného členského štátu („cezhraničné prijímanie“), a že sa uloží maximálna úroveň cezhraničných výmenných poplatkov pre cezhranične prijímané transakcie, by sa mala zaistiť potrebná právna zrozumiteľnosť. Okrem toho by povolenia na vydávanie alebo prijímanie platobných nástrojov mali byť platné v rámci Únie bez zemepisných obmedzení. Týmito opatreniami by sa zjednodušilo bezproblémové fungovanie vnútorného trhu kartových, internetových a mobilných platieb v prospech spotrebiteľov a maloobchodníkov.
(15)   S cieľom uľahčiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu kartových, internetových a mobilných platieb v prospech spotrebiteľov a maloobchodníkov sa toto nariadenia uplatňuje na cezhraničné a vnútroštátne vydávanie a prijímanie transakcií prostredníctvom platobnej karty. Ak si obchodníci budú môcť zvoliť prijímateľa mimo vlastného členského štátu („cezhraničné prijímanie“), čo bude uľahčené uložením rovnakej maximálnej úrovne domácich i cezhraničných výmenných poplatkov pre prijímané transakcie a zákazom udeľovania územných povolení, malo by byť možné zaistiť potrebnú právnu zrozumiteľnosť a zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže medzi systémami platobných kariet.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)   V dôsledku jednostranných opatrení a záväzkov prijatých v rámci konaní vo veci porušenia právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže sa mnohé cezhraničné transakcie s platobnou kartou v Únii už vykonávajú za dodržiavania maximálnych výmenných poplatkov, ktoré sú platné pre prvú fázu tohto nariadenia. Ustanovenia týkajúce sa týchto transakcií by preto mali rýchlo nadobudnúť účinnosť, vďaka čomu sa vytvoria príležitosti pre maloobchodníkov, aby mohli hľadať lacnejšie cezhraničné služby prijímania, a budú sa stimulovať domáce bankové komunity alebo režimy, aby znížili svoje poplatky za prijímanie.
(16)   V dôsledku jednostranných opatrení a záväzkov prijatých v rámci konaní vo veci porušenia právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže sa mnohé cezhraničné transakcie s platobnou kartou v Únii už vykonávajú za dodržiavania maximálnych výmenných poplatkov. S cieľom spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu služieb prijímania by sa mali ustanovenia týkajúce sa cezhraničných a vnútroštátnych transakcií uplatňovať súčasne a v rámci primeranej lehoty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia s prihliadnutím na náročnosť a zložitosť migrácie systémov platobných kariet, ktorú si toto nariadenie vyžaduje.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)   V prípade domácich transakcií je nutné zaviesť prechodné obdobie, aby sa poskytovateľom a režimom platobných služieb poskytol čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám. Z toho dôvodu by sa po uplynutí dvojročnej lehoty od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a s cieľom zabezpečiť dokončenie vnútorného trhu pre platby viazané na kartu mali stropy pre výmenné poplatky pre spotrebiteľské kartové transakcie rozšíriť tak, aby zahŕňali všetky, t. j. cezhraničné aj domáce platby.
(17)   Je však nutné zaviesť prechodné obdobie, aby sa poskytovateľom a režimom platobných služieb poskytol čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám. Z toho dôvodu by po uplynutí ročnej lehoty od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a s cieľom zabezpečiť dokončenie vnútorného trhu pre platby viazané na kartu mali stropy pre výmenné poplatky pre spotrebiteľské kartové transakcie zahŕňať všetky cezhraničnédomáce platby.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)   S cieľom zjednodušiť cezhraničné prijímanie by sa na všetky (cezhraničné aj domáce) transakcie so „spotrebiteľskými“ debetnými kartami a platobné transakcie viazané na kartu mal vzťahovať maximálny výmenný poplatok 0,20 % a na všetky (cezhraničné aj domáce) transakcie so spotrebiteľskými kreditnými kartami a platobné transakcie viazané na takéto karty by sa mal vzťahovať maximálny výmenný poplatok 0,30 %.
(18)   Všetky transakcie s debetnými kartami a platobné transakcie viazané na kartu by mali mať maximálny výmenný poplatok 0,2 % a na všetky transakcie s kreditnými kartami a platobné transakcie viazané na takéto karty by mali mať maximálny výmenný poplatok 0,3 %.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

(18a)  Z posúdenia vplyvu vyplýva, že zákaz výmenných poplatkov za transakcie uskutočňované s debetnou kartou by bol prospešný z hľadiska prijímania kariet, používania kariet a rozvoja jednotného trhu a vytváral by viac výhod pre obchodníkov a spotrebiteľov ako strop nastavený na akejkoľvek vyššej úrovni. Okrem toho by sa zabránilo negatívnemu vplyvu na vnútroštátne systémy s veľmi nízkymi alebo nulovými výmennými poplatkami za inkasnú transakciu v podobe vyššieho stropu v dôsledku cezhraničného rozšírenia alebo nových subjektov vstupujúcich na trh, ktoré zvyšujú úroveň poplatkov na úroveň stropu. Zákaz výmenných poplatkov za transakcie uskutočňované s debetnou kartou rieši tiež hrozbu zavedenia modelu výmenných poplatkov do nových, inovatívnych platobných služieb, ako sú mobilné a online systémy.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

(19a)  V súlade so základnými zásadami vnútorného trhu by prijímatelia mali mať možnosť poskytovať svoje služby obchodníkom v celej Únii uplatňujú multilaterálne výmenné poplatky, ktoré sa uplatňujú na ich domácom trhu. Nemali by na cezhraničné transakcie uplatňovať vyššie multilaterálne výmenné poplatky, ako uplatňujú na vnútroštátne transakcie.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)   Transakcie s platobnou kartou sa všeobecne vykonávajú na základe dvoch hlavných obchodných modelov, takzvaných režimov platobných kariet s tromi účastníkmi (držiteľ karty – prijímajúci a vydávajúci režim – obchodník) a režimov platobných kariet so štyrmi účastníkmi (držiteľ karty – vydávajúca banka – prijímajúca banka – obchodník). Mnohé platobné kartové režimy so štyrmi účastníkmi využívajú explicitný výmenný poplatok, ktorý je väčšinou mnohostranný. Výmenné poplatky (poplatky, ktoré hradia prijímajúce banky, aby stimulovali vydávanie kariet a ich používania) sú v režimoch platobných kariet s tromi účastníkmi implicitné. S cieľom uznať existenciu implicitných výmenných poplatkov a prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetkých by sa mali režimy platobných kariet s tromi účastníkmi, ktoré používajú poskytovateľov platobných služieb ako vydavateľov alebo prijímateľov, považovať za režimy platobných kariet so štyrmi účastníkmi a riadiť sa rovnakými pravidlami, pričom transparentnosť a ostatné opatrenia týkajúce sa obchodných pravidiel by sa mali uplatňovať na všetkých poskytovateľov.
(22)   Transakcie s platobnou kartou sa všeobecne vykonávajú na základe dvoch hlavných obchodných modelov, takzvaných režimov platobných kariet s tromi účastníkmi (držiteľ karty – prijímajúci a vydávajúci režim – obchodník) a režimov platobných kariet so štyrmi účastníkmi (držiteľ karty – vydávajúca banka – prijímajúca banka – obchodník). Mnohé platobné kartové režimy so štyrmi účastníkmi využívajú explicitný výmenný poplatok, ktorý je väčšinou mnohostranný. Výmenné poplatky (poplatky, ktoré hradia prijímajúce banky, aby stimulovali vydávanie kariet a ich používania) sú v režimoch platobných kariet s tromi účastníkmi implicitné. S cieľom uznať existenciu implicitných výmenných poplatkov a prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetkých by sa mali režimy platobných kariet s tromi účastníkmi, ktoré používajú poskytovateľov platobných služieb ako vydavateľov alebo prijímateľov, považovať za režimy platobných kariet so štyrmi účastníkmi a riadiť sa rovnakými pravidlami, pričom transparentnosť a ostatné opatrenia týkajúce sa obchodných pravidiel by sa mali uplatňovať na všetkých poskytovateľov. Režimy s tromi účastníkmi by mali prijímať transakcie vykonané s použitím ich kariet od akéhokoľvek prijímateľa na základe všeobecných noriem pre transakcie s kartami a pravidiel prijímania porovnateľných s obchodnými pravidlami pre osobitné režimy s tromi účastníkmi a s výmennými stropmi v súlade s týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)   Je dôležité zabezpečiť, aby ustanovenia o výmenných poplatkoch, ktoré majú uhrádzať alebo účtovať poskytovatelia platobných služieb, neboli obchádzané alternatívnymi tokmi poplatkov uhrádzaných vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb. Aby sa tomu zabránilo, „čisté saldo“ poplatkov, ktoré vydávajúci poskytovateľ platobných služieb uhradí v prospech režimu a prijme od režimu platobných kariet, by sa malo považovať za výmenný poplatok. Pri výpočte výmenného poplatku na účely kontroly, či dochádza k obchádzaniu pravidiel, sa do úvahy vezme celková výška platieb alebo stimulov, ktoré prijal vydávajúci poskytovateľ platobných služieb od režimu platobných kariet v súvislosti s regulovanými transakciami, mínus poplatky hradené vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb do režimu. Zohľadňované platby, stimuly a poplatky môžu byť priame (t. j. na základe objemu alebo podľa transakcií) alebo nepriame (vrátane marketingových stimulov, bonusov, rabatov za splnenie určitých objemov transakcií).
(23)   Je dôležité zabezpečiť, aby ustanovenia o výmenných poplatkoch, ktoré majú uhrádzať alebo účtovať poskytovatelia platobných služieb, neboli obchádzané alternatívnymi tokmi poplatkov uhrádzaných vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb. Aby sa tomu zabránilo, „čisté saldo“ poplatkov, ktoré vydávajúci poskytovateľ platobných služieb uhradí v prospech režimu a prijme od režimu platobných kariet vrátane prípadných autorizačných poplatkov, by sa malo považovať za výmenný poplatok. Pri výpočte výmenného poplatku na účely kontroly, či dochádza k obchádzaniu pravidiel, sa do úvahy vezme celková výška platieb alebo stimulov, ktoré prijal vydávajúci poskytovateľ platobných služieb od režimu platobných kariet v súvislosti s regulovanými transakciami, mínus poplatky hradené vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb do režimu a peňažné stimuly alebo ich ekvivalent prijatý držiteľom karty z režimu platobných kariet. Všetky platby, stimuly a poplatky, či už priame (t. j. na základe objemu alebo podľa transakcií) alebo nepriame (vrátane marketingových stimulov, bonusov, rabatov za splnenie určitých objemov transakcií). Pri kontrole, či dochádza k obchádzaniu tohto nariadenia upravujúceho maximálnu výšku výmenných poplatkov, sa do úvahy vezmú najmä zisky vydavateľov kariet, ktoré vyplývajú z osobitných programov uskutočňovaných spoločne vydavateľmi platobných kariet a režimami platobných kariet, ako aj príjmy zo spracovania, udeľovania povolení a iné poplatky, ktoré tvoria príjmy organizácií vydávajúcich karty.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)   Na účely účinného fungovania obmedzení pravidla rešpektovania všetkých kariet sú nevyhnutné určité informácie. Po prvé, príjemcovia platby by mali mať možnosť identifikovať všetky kategórie kariet. Z toho dôvodu by mali byť rôzne kategórie identifikovateľné vizuálne a elektronicky na zariadení. Po druhé, aj platiteľ by mal byť informovaný o prijatí svojho platobného prostriedku (svojich platobných prostriedkov) na danom predajnom mieste. Je potrebné, aby akékoľvek obmedzenie používania danej značky príjemca platby oznámil platiteľovi v rovnakom čase a za rovnakých podmienok ako informáciu o tom, že je určitá značka prijímaná.
(30)   Príjemcovia platby a platitelia by mali mať možnosť identifikovať všetky kategórie kariet. Z toho dôvodu by mali byť rôzne kategórie identifikovateľné elektronicky a, v prípade platobných nástrojov viazaných na novo vydané karty, tiež vizuálne na zariadení alebo na platobnom termináli. Po druhé, aj platiteľ by mal byť informovaný o prijatí svojho platobného prostriedku (svojich platobných prostriedkov) na danom predajnom mieste.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)

(30a)  Platba je dohoda medzi platiteľom a príjemcom. S cieľom zaručiť efektívnosť hospodárskej súťaže medzi značkami je dôležité, aby si platobnú aplikáciu mohli zvoliť používatelia a aby nebola predpísaná dodávateľským trhom vrátane systémov platobných kariet, poskytovateľov platobných služieb alebo spracovateľov. Takéto ustanovenie však nebráni tomu, aby platitelia a príjemcovia mohli nastaviť štandardnú voľbu aplikácie, ak je to technicky možné, za predpokladu, že táto voľba môže byť zmenená pri každej transakcii. Ak príjemca zvolí aplikáciu podporovanú obomi, používateľ by mal mať možnosť ju odmietnuť a zvoliť si inú aplikáciu.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)   S cieľom zabezpečiť, aby bola možná náprava v prípade nesprávneho uplatnenia tohto nariadenia alebo v prípade výskytu sporov medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb, by členské štáty mali zaviesť primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy. Členské štáty by mali stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie za porušenie tohto nariadenia, a mali by zabezpečiť, aby uvedené sankcie boli účinné, primerané a odrádzajúce a aby sa uplatňovali.
(31)   S cieľom zabezpečiť, aby bola možná náprava v prípade nesprávneho uplatnenia tohto nariadenia alebo v prípade výskytu sporov medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb, by členské štáty mali zaviesť primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy. Členské štáty by mali v súlade s usmerneniami stanovenými Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) (EBA) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/20101a stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie za porušenie tohto nariadenia, a mali by zabezpečiť, aby uvedené sankcie boli účinné, primerané a odrádzajúce a aby sa uplatňovali.

_________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.   Týmto nariadením sa stanovujú jednotné technické a obchodné požiadavky na transakcie s platobnými kartami uskutočňované v rámci Únie, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby usadený v Únii.
1.   Týmto nariadením sa stanovujú jednotné technické a obchodné požiadavky na platobné transakcie viazané na kartu uskutočňované v rámci Únie, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby usadený v Únii.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na platobné nástroje, ktoré sa môžu používať len v obmedzenej sieti určenej na plnenie konkrétnych potrieb prostredníctvom platobných nástrojov, ktoré sa môžu používať iba obmedzeným spôsobom, buď preto, že držiteľovi tohto špecifického nástroja umožňujú nakupovať tovar alebo služby iba v priestoroch vydavateľa, v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb na základe priamej obchodnej dohody s profesionálnym vydavateľom, alebo preto, že sa môžu používať iba na kúpu obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb.
2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na platobné nástroje, ktoré sa môžu používať len v obmedzenej sieti určenej na plnenie konkrétnych potrieb prostredníctvom platobných nástrojov, ktoré sa môžu používať iba obmedzeným spôsobom, buď preto, že držiteľovi tohto špecifického nástroja umožňujú nakupovať tovar alebo služby iba v priestoroch vydavateľa, v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb na základe priamej obchodnej dohody s profesionálnym vydavateľom, alebo preto, že sa môžu používať iba na kúpu veľmi úzkeho sortimentu tovaru alebo služieb.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
(a)  transakcie s komerčnými kartami;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b
(b)   výbery hotovosti z bankomatov a
(b)   výbery hotovosti z bankomatov alebo transakcie iné, než je predaj tovaru alebo služieb a sumy vyplatené v hotovosti pri priehradke v priestoroch poskytovateľa platobných služieb, a
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c
(c)   transakcie s kartami vydanými režimami platobných kariet s tromi účastníkmi.
(c)   transakcie s kartami vydanými režimami platobných kariet s tromi účastníkmi, ak ich objem nepresahuje prahovú hodnotu stanovenú Komisiou.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 a (nový)

4a.  Článok 6 a 7 sa nevzťahuje na domáce režimy debetných kariet, ktoré pracujú s priemerným výmenným poplatkom alebo modelom čistej kompenzácie, ktorý je preukázateľne pod prahovou hodnotou podľa článku 3 a 4.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4
(4)   „transakcia s debetnou kartou“ je platobná transakcia s kartou vrátane predplatených kariet spojených s prístupom k bežnému alebo vkladnému účtu, z ktorého je suma transakcie stiahnutá najneskôr do 48 po tom, ako bola transakcia schválená/iniciovaná;
(4)   „transakcia prostredníctvom debetnej karty“ je platobná transakcia viazaná na kartu vrátane predplatených kariet spojených s prístupom k bežnému alebo vkladnému účtu, z ktorého je suma transakcie stiahnutá okamžite po tom, ako bola transakcia zúčtovaná, ako aj transakcia s predplatnou kartou;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 5
(5)   „transakcia s kreditnou kartou“ je platobná transakcia s kartou, ktorá je zúčtovaná za viac ako 48 hodín po schválení/iniciovaní transakcie;
(5)   „kreditná transakcia s kartou“ je transakcia viazaná na kartu, ktorá je stiahnutá za viac ako dva pracovné dni po schválení/iniciovaní transakcie.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 8
(8)   „cezhraničná platobná transakcia“ je platobná transakcia s kartou alebo platobná transakcia viazaná na kartu iniciovaná platiteľom alebo príjemcom platby v prípade, že poskytovateľ platobných služieb platiteľaposkytovateľ platobných služieb príjemcu platby sú usadení v rôznych členských štátoch, alebo v prípade, že platobnú kartu vydal vydávajúci poskytovateľ platobných služieb usadený v inom členskom štáte, než je miesto predaja;
(8)   „cezhraničná platobná transakcia“ je platobná transakcia s kartou alebo platobná transakcia viazaná na kartu iniciovaná platiteľom alebo príjemcom platby v prípade, že poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo miesto predaja sa nachádzajú v inom členskom štáte ako poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby, alebo v prípade, že platobnú kartu vydal vydávajúci poskytovateľ platobných služieb usadený v inom členskom štáte, než je miesto predaja vrátane prípadov, keď príjemca platby využíva služby prijímateľa, ktorý má sídlo v inom členskom štáte;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 12 a (nový)

(12a)  „platobná karta“ je debetná alebo kreditná karta, ktorú môže držiteľ karty použiť na prístup ku svojim finančným prostriedkom alebo ktorá umožňuje držiteľovi karty vykonať platbu prostredníctvom sprostredkovania prijímateľa a ktorú príjemca prijíma s cieľom spracovať platobnú transakciu;
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 13
(13)   „režim platobných kariet“ je jednotný súbor pravidiel, postupov, noriem a/alebo vykonávacích usmernení na vykonávanie platobných transakcií v Únii a v členských štátoch, ktorý je oddelený od akejkoľvek infraštruktúry alebo platobného systému, ktorý zabezpečuje jeho fungovanie;
(13)   „platobný režim“ je jednotný súbor pravidiel, postupov, noriem a/alebo vykonávacích usmernení na vykonávanie platobných transakcií v Únii a v členských štátoch, ktorý je oddelený od akejkoľvek infraštruktúry alebo platobného systému, ktorý zabezpečuje jeho fungovanie;
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 15
(15)   „režim platobných kariet s tromi účastníkmi“ je režim platobných kariet, v rámci ktorého sa uskutočňujú platby z platobného účtu vedeného režimom v mene držiteľa karty na platobný účet vedený režimom v mene príjemcu platby, ako aj transakcie viazané na kartu založené na rovnakej štruktúre. Keď režim platobných kariet s tromi účastníkmi vydá povolenie iným poskytovateľom platobných služieb na vydávanie a/alebo prijímanie platobných kariet, považuje sa za režim platobných kariet so štyrmi účastníkmi;
(15)   „režim platobných kariet s tromi účastníkmi“ je režim platobných kariet, v rámci ktorého sa uskutočňujú platby z platobného účtu vedeného režimom v mene platiteľa na platobný účet vedený režimom v mene príjemcu platby, ako aj transakcie viazané na kartu založené na rovnakej štruktúre. Keď režim platobných kariet s tromi účastníkmi vydá povolenie iným poskytovateľom platobných služieb na vydávanie a/alebo prijímanie platobných kariet alebo vydá platobné karty s partnerom konajúcim pod spoločnou značkou alebo prostredníctvom zástupcu, považuje sa za režim platobných kariet so štyrmi účastníkmi;
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 3 – názov
Výmenné poplatky za cezhraničné transakcie so spotrebiteľskou debetnou alebo kreditnou kartou
Výmenné poplatky za transakcie viazané na spotrebiteľské debetné alebo kreditné karty
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.   S účinnosťou od uplynutia dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú za cezhraničné transakcie uskutočňované s debetnou kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty transakcie.
1.   S účinnosťou od ...* poskytovatelia platobných služieb nesmú za debetné transakcie uskutočňované kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako je nižšia suma 7 eurocentov alebo 0,2 % hodnoty transakcie.

____________

* Jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
2.   S účinnosťou od uplynutia dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú za cezhraničné transakcie uskutočňované s kreditnou kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty transakcie.
2.   S účinnosťou od ...* poskytovatelia platobných služieb nesmú za kreditné transakcie uskutočňované s kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty transakcie.

____________

* Jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

2a.  Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť nižšie stropy alebo opatrenia s rovnocenným zámerom alebo účinkom prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 4
Článok 4
vypúšťa sa
Výmenné poplatky za všetky transakcie so spotrebiteľskou debetnou alebo kreditnou kartou

1.  S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty transakcie v prípade transakcií viazaných na debetnú kartu.

2.  S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty transakcie v prípade transakcií viazaných na kreditnú kartu.

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 5
5.  Na účely uplatňovania stropov uvedených v článku 3 a článku 4 sa akákoľvek čistá kompenzácia, ktorú prijme vydávajúca banka z režimu platobných kariet vo vzťahu k platobným transakciám alebo súvisiacim činnostiam, považuje za súčasť výmenného poplatku.
Na účely uplatňovania stropov uvedených v článku 3 sa akákoľvek čistá kompenzácia, ktorú prijme vydávajúci poskytovateľ platobnej služby vo vzťahu k platobným transakciám, považuje za súčasť výmenného poplatku.

Príslušné orgány musia brániť pokusom poskytovateľov platobných služieb obchádzať toto nariadenie vrátane vydávania platobných kariet v tretích krajinách.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

4a.  Akékoľvek obmedzenia poskytovania služieb súvisiacich s platbami v režimoch platobných kariet pravidiel sú zakázané, pokiaľ nie je nediskriminačné a objektívne potrebné prevádzkovať platobný režim.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)

Článok 6a

Cezhraničné transakcie

Výmenný poplatok uplatniteľný na cezhraničné transakcie je výmenný poplatok v krajine prijímateľa.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.   Režimy platobných kariet musia umožniť, aby správy o autorizácii a zúčtovaní jednotlivých transakcií kartou boli oddelené a spracované rôznymi spracovateľskými subjektmi.
2.   Režimy platobných kariet a vydavatelia musia umožniť, aby správy o autorizácii a zúčtovaní jednotlivých transakcií kartou boli oddelené a spracované rôznymi spracovateľskými subjektmi. Pravidlá uplatňované v rámci režimov a pravidlá obsiahnuté v dohodách o udeľovaní povolení alebo iných dohodách, ktoré vedú k obmedzeniu slobodnej voľby spracovateľa, sú zakázané.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4
4.   Spracovateľské subjekty v rámci Únie zabezpečia, aby bol ich systém technicky interoperabilný s inými systémami spracovateľských subjektov v rámci Únie prostredníctvom uplatňovania noriem vypracovaných medzinárodnými alebo európskymi normalizačnými orgánmi. Okrem toho spracovateľské subjekty nesmú prijať ani uplatňovať obchodné pravidlá, ktorými sa obmedzuje interoperabilita s inými spracovateľskými subjektmi v rámci Únie.
4.   Do ...* spracovateľské subjekty v rámci Únie zabezpečia, aby bol ich systém technicky interoperabilný s inými systémami spracovateľských subjektov v rámci Únie prostredníctvom uplatňovania noriem vypracovaných medzinárodnými alebo európskymi normalizačnými orgánmi. Okrem toho spracovateľské subjekty nesmú prijať ani uplatňovať obchodné pravidlá, ktorými sa obmedzuje interoperabilita s inými spracovateľskými subjektmi v rámci Únie.

4a.  S cieľom zaručiť súdržnú harmonizáciu tohto článku vypracuje EBA po konzultácii s poradným výborom uvedeným v článku 41 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 regulačné technické normy, ktorými sa ustanovia požiadavky, ktoré majú platobné systémy, platobné režimy a spracovateľské subjekty dodržiavať v záujme zabezpečenia plne otvoreného a konkurencieschopného trhu spracovania kariet.

EBA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do ...**

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Požiadavky uvedené v prvom pododseku nadobúdajú účinnosť ...*** a pravidelne sa podľa potreby aktualizujú.

________________

* Jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

** Dátum ...

*** Dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 b (nový)

4b.  Členské štáty môžu odchylne od článkov 1 až 4b a po konzultácii s Komisiou ustanoviť, že tento článok sa dočasne neuplatňuje na novo založené platobné systémy viazané na kartu.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.   Akékoľvek pravidlá uplatňované v rámci režimov a pravidlá obsiahnuté v dohodách o udeľovaní povolení, ktoré bránia tomu, aby vydavateľ umiestnil dve alebo viac rozdielnych značiek platobných nástrojov na kartu alebo telekomunikačné, digitálne alebo IT zariadenie, sú zakázané.
1.   Akékoľvek pravidlá uplatňované v rámci režimov a pravidlá obsiahnuté v dohodách o udeľovaní povolení alebo v opatreniach s rovnakým účinkom, ktoré bránia tomu, aby vydavateľ umiestnil dve alebo viac rozdielnych značiek platobných nástrojov na kartu alebo telekomunikačné, digitálne alebo IT zariadenie, sú zakázané.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

1a.  Pri vstupe do zmluvného vzťahu s poskytovateľom platobných služieb sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či bude mať dve alebo viac rôznych značiek platobných nástrojov na svojej karte, telekomunikačnom, digitálnom alebo IT zariadení. V dostatočnom časovom predstihu pred podpisom zmluvy musí poskytovateľ platobných služieb poskytnúť spotrebiteľovi jasné a objektívne informácie o všetkých dostupných platobných značkách a ich charakteristikách vrátane ich funkcií, nákladov a bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.   Akékoľvek rozdiely v zaobchádzaní s vydavateľmi alebo prijímateľmi v pravidlách uplatňovaných v rámci režimov a v pravidlách obsiahnutých v dohodách o udeľovaní povolení, pokiaľ ide o spoločné označovanie na karte alebo telekomunikačnom, digitálnom alebo IT zariadení, musia byť objektívne zdôvodnené a nediskriminačné.
2.   Akékoľvek rozdiely v zaobchádzaní s vydavateľmi alebo prijímateľmi v pravidlách uplatňovaných v rámci režimov a v pravidlách obsiahnutých v dohodách o udeľovaní povolení, pokiaľ ide o spoločné označovanie alebo rovnocenné spojenie rôznych značiek a aplikácií na karte alebo telekomunikačnom, digitálnom alebo IT zariadení, musia byť objektívne zdôvodnené a nediskriminačné.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.   Režimy platobných kariet nesmú poskytovateľom platobných služieb vydávajúcim kartu ani poskytovateľom platobných služieb prijímajúcim kartu ukladať povinnosť, aby za transakcie, ktoré sa vykonajú s akýmkoľvek zariadením, na ktorom sa nachádza ich značka, no neuskutočnia sa prostredníctvom daného režimu, podávali správy a aby za ne platili poplatky, a nesmú im ukladať ani iné povinnosti s rovnakým cieľom alebo účinkom.
3.   Režimy platobných kariet nesmú poskytovateľom platobných služieb vydávajúcim kartu ani poskytovateľom platobných služieb prijímajúcim kartu ukladať povinnosť, aby za transakcie, ktoré sa vykonajú s akýmkoľvek zariadením, na ktorom sa nachádza ich značka, no neuskutočnia sa prostredníctvom daného režimu, podávali správy a aby za ne platili poplatky, a nesmú im ukladať ani podobné povinnosti s rovnakým cieľom alebo účinkom.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.   Akékoľvek zásady, ktorými sa riadi smerovanie transakcií cez osobitný kanál alebo proces, a ďalšie technické a bezpečnostné normy a požiadavky, pokiaľ ide o nakladanie s kartou a telekomunikačným, digitálnym alebo IT zariadením, na ktorom je umiestnená viac ako jedna značka platobnej karty, musia byť nediskriminačné a uplatňovať sa nediskriminačným spôsobom.
4.   Akékoľvek zásady alebo rovnocenné opatrenia, ktorými sa riadi smerovanie transakcií cez osobitný kanál alebo proces, a ďalšie technické a bezpečnostné normy a požiadavky, pokiaľ ide o nakladanie s kartou a telekomunikačným, digitálnym alebo IT zariadením, na ktorom je umiestnená viac ako jedna značka platobnej karty alebo jej ekvivalent, musia byť nediskriminačné a uplatňovať sa nediskriminačným spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6
6.   Režimy platobných kariet, vydavatelia, prijímatelia a poskytovatelia infraštruktúry na obsluhu platobných kariet nesmú vkladať automatické mechanizmy, softvér alebo zariadenia do platobného nástroja alebo vybavenia použitého na mieste predaja, ktorým sa obmedzuje výber aplikácie platiteľom v prípade používania platobného nástroja označeného viacerými značkami.
6.   Režimy platobných kariet, vydavatelia, prijímatelia a poskytovatelia infraštruktúry na obsluhu platobných kariet nesmú vkladať automatické mechanizmy, softvér alebo zariadenia do platobného nástroja alebo vybavenia použitého na mieste predaja, ktorým sa obmedzuje výber aplikácie platiteľom a príjemcom platby v prípade používania platobného nástroja označeného viacerými značkami. Príjemcovia si ponechávajú možnosť inštalácie automatických mechanizmov v zariadení používaných v mieste predaja, ktoré vykonajú prioritnú voľbu pre konkrétnu značku alebo aplikáciu. Príjemcovia však nesmú brániť platiteľom v tom, aby zmenili automatickú prioritnú voľbu vykonanú príjemcom v jeho zariadení, pokiaľ ide o kategórie kariet alebo súvisiacich platobných nástrojov prijatých príjemcom platby.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.   Prijímatelia ponúkajú a účtujú príjemcom platby obchodnícke poplatky, ktoré sú samostatne stanovené pre jednotlivé kategórie a jednotlivé značky platobných kariet, pokiaľ obchodníci písomne nepožiadajú prijímajúcich poskytovateľov platobných služieb, aby účtovali spojené obchodnícke poplatky.
1.   Prijímatelia ponúkajú a účtujú príjemcom platby obchodnícke poplatky, ktoré sú samostatne stanovené pre jednotlivé kategórie a jednotlivé značky platobných kariet s rôznou výškou výmenných poplatkov, pokiaľ obchodníci písomne nepožiadajú prijímajúcich poskytovateľov platobných služieb, aby účtovali spojené obchodnícke poplatky.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.   Platobné režimy a poskytovatelia platobných služieb nesmú uplatňovať pravidlo, ktorým sa príjemcovia platby akceptujúci karty a iné platobné nástroje vydané jedným vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb v rámci režimu platobných nástrojov zaväzujú, aby prijímali aj iné platobné nástroje tej istej značky a/alebo kategórie vydané inými vydávajúcimi poskytovateľmi platobných služieb v rámci rovnakého režimu, okrem prípadu, keď podliehajú rovnakému regulovanému výmennému poplatku.
1.   Platobné režimy a poskytovatelia platobných služieb nesmú uplatňovať pravidlo, ktorým sa príjemcovia platby akceptujúci karty a iné platobné nástroje vydané jedným vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb v rámci režimu platobných nástrojov zaväzujú, aby prijímali aj iné platobné nástroje tej istej značky a/alebo kategórie vydané inými vydávajúcimi poskytovateľmi platobných služieb v rámci rovnakého režimu, okrem prípadu, keď podliehajú rovnakému výmennému poplatku, ktorý je okrem toho v súlade so stropmi stanovenými podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4
4.   Vydávajúci poskytovatelia platobných služieb zabezpečia, aby ich platobné nástroje boli viditeľne a elektronicky identifikovateľné, čím sa umožní príjemcom platby jednoznačne identifikovať, ktoré značky a kategórie predplatených, debetných, kreditných alebo komerčných kariet, alebo platieb viazaných na takéto karty si platiteľ vybral.
4.   Do ...* vydávajúci poskytovatelia platobných služieb zabezpečia, aby ich platobné nástroje boli elektronicky identifikovateľné, a v prípade ich novo vydaných platobných nástrojov viazaných na kartu aj viditeľne, identifikovateľné, čím sa umožní príjemcom platby a platiteľom jednoznačne identifikovať, ktoré značky a kategórie predplatených, debetných, kreditných alebo komerčných kariet, alebo platieb viazaných na takéto karty si platiteľ vybral.

________________

* Jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3
3.   Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté pravidlá o poplatkoch, zníženiach alebo inom usmerňovaní stanovenom v článku 55 návrhu COM (2013)547 a v článku 19 smernice 2011/83/EÚ22 .
3.   Odsekmi 1 a 2 tohto článku nie sú dotknuté pravidlá o poplatkoch, zníženiach alebo inom usmerňovaní stanovenom v článku 55 smernice 2014/.../EÚ (SPS) a v článku 19 smernice 2011/83/EÚ22.
__________________
__________________
22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/ES z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov...
22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

2a.  Pri vstupe do zmluvného vzťahu poskytne poskytovateľ platobných služieb spotrebiteľovi jasné a objektívne pravidelné informácie o platobných vlastnostiach a poplatkoch za platby uplatňovaných na platobné transakcie.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich uplatňovanie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
1.   Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. EBA môže vydať usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 s cieľom zaručiť, aby tieto sankcie boli účinné, primerané a odradzujúce.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
1.   Členské štáty stanovia primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy v súvislosti s urovnávaním sporov, ktoré vznikli na základe tohto nariadenia medzi príjemcami platby a ich poskytovateľmi platobných služieb. Na tieto účely členské štáty určia existujúce orgány, ak je to vhodné, alebo zriadia nové orgány.
1.   Členské štáty stanovia nezávislé, primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy v súvislosti s urovnávaním sporov, ktoré vznikli na základe tohto nariadenia medzi príjemcami platby a ich poskytovateľmi platobných služieb. Na tieto účely členské štáty určia existujúce orgány, ak je to vhodné, alebo zriadia nové orgány. Poskytovatelia platobných služieb spolupracujú aspoň s jedným orgánom pre alternatívne riešenie sporov.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
2.   Členské štáty informujú o uvedených orgánoch Komisiu do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. O akejkoľvek následnej zmene týkajúcej sa uvedených orgánov bezodkladne informujú Komisiu.
2.   Členské štáty informujú o uvedených orgánoch Komisiu do ... *. O akejkoľvek následnej zmene týkajúcej sa uvedených orgánov bezodkladne informujú Komisiu.

___________________

* Dva mesiace od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia platobných služieb zúčastňovali postupov sťažností podľa odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. V správe Komisie sa predovšetkým preskúma primeranosť úrovní výmenných poplatkov a mechanizmov usmerňovania, ako napríklad poplatkov, pričom sa zohľadní využívanie a náklady rôznych platobných prostriedkov, ako aj miera vstupu nových účastníkovnových technológií na trh.
Do ...* Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. V správe Komisie sa predovšetkým preskúma primeranosť úrovní výmenných poplatkov a mechanizmov usmerňovania, ako napríklad poplatkov, pričom sa zohľadní využívanie a náklady rôznych platobných prostriedkov, ako aj miera vstupu nových účastníkov, nových technológií a inovatívnych obchodných modelov na trh. Hodnotenie by malo vziať do úvahy najmä:

(a)  vývoj poplatkov držiteľov kariet;

(b)  úroveň hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi platobných kariet a režimami platobných kariet;

(c)  vplyvy na náklady pre platiteľa a príjemcu platby;

(d)  úrovne premietnutia zníženia úrovne výmenných poplatkov obchodníkmi;

(e)  technické požiadavky a ich dôsledky na všetky zúčastnené strany;

(f)  vplyv spoločného označovania na používateľskú jednoduchosť, najmä pre starších a iných zraniteľných používateľov.

Správu Komisie bude v prípade potreby nasledovať legislatívny návrh, ktorý môžu zahŕňať zmenu maximálneho stropu pre výmenné poplatky.

_______________

* Dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0167/2014).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia