Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0264(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0169/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0169/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.4
CRE 03/04/2014 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0280

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1200kWORD 737k
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I
P7_TA(2014)0280A7-0169/2014

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η οδηγία 2007/64/ΕΚ εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2007, βάσει πρότασης της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2005. Έκτοτε, η αγορά λιανικών πληρωμών γνώρισε σημαντικές τεχνικές καινοτομίες με την ταχεία αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών πληρωμών και των κινητών πληρωμών και την εμφάνιση στην αγορά νέων τύπων υπηρεσιών πληρωμών.
(2)  Η οδηγία 2007/64/ΕΚ εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2007, βάσει πρότασης της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2005. Έκτοτε, η αγορά λιανικών πληρωμών γνώρισε σημαντικές τεχνικές καινοτομίες με την ταχεία αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών πληρωμών και των κινητών πληρωμών και την εμφάνιση στην αγορά νέων τύπων υπηρεσιών πληρωμών, θέτοντας το ισχύον πλαίσιο αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωμών και ιδίως η ανάλυση των επιπτώσεων της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και της διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά για τις πληρωμές με κάρτα, μέσω Διαδικτύου και τις κινητές πληρωμές»24 έδειξαν ότι οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε σημαντικές προκλήσεις από κανονιστική άποψη. Σημαντικοί τομείς της αγοράς πληρωμών, ιδίως οι πληρωμές με κάρτα, μέσω Διαδικτύου και οι κινητές πληρωμές συχνά εξακολουθούν να είναι κατακερματισμένοι κατά μήκος των εθνικών συνόρων. Πολλά καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες πληρωμών δεν εμπίπτουν, εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο μέρος, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/64/ΕΚ. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και, ειδικότερα, τα στοιχεία που εξαιρούνται από αυτό, όπως ορισμένες πράξεις πληρωμών που εξαιρούνται από τους γενικούς κανόνες, αποδείχθηκε σε μερικές περιπτώσεις υπερβολικά αμφίσημο, υπερβολικά γενικό ή απλά παρωχημένο, έχοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά. Αυτό οδήγησε σε νομική αβεβαιότητα, πιθανούς κίνδυνους για την ασφάλεια στην αλυσίδα πληρωμών και έλλειψη προστασίας του καταναλωτή σε ορισμένους τομείς. Έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολη η εδραίωση καινοτόμων και εύκολων στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών πληρωμών που θα παράσχουν στους καταναλωτές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης αποτελεσματικές, άνετες και ασφαλείς μεθόδους πληρωμής στο χώρο της Ένωσης.
(3)  Η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωμών και ιδίως η ανάλυση των επιπτώσεων της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και της διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά για τις πληρωμές με κάρτα, μέσω Διαδικτύου και τις κινητές πληρωμές»24 έδειξαν ότι οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε σημαντικές προκλήσεις από κανονιστική άποψη. Σημαντικοί τομείς της αγοράς πληρωμών, ιδίως οι πληρωμές με κάρτα, μέσω Διαδικτύου και οι κινητές πληρωμές συχνά εξακολουθούν να είναι κατακερματισμένοι κατά μήκος των εθνικών συνόρων. Πολλά καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες πληρωμών δεν εμπίπτουν, εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο μέρος, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/64/ΕΚ. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και, ειδικότερα, τα στοιχεία που εξαιρούνται από αυτό, όπως ορισμένες πράξεις πληρωμών που εξαιρούνται από τους γενικούς κανόνες, αποδείχθηκε σε μερικές περιπτώσεις υπερβολικά αμφίσημο, υπερβολικά γενικό ή απλά παρωχημένο, έχοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά. Αυτό οδήγησε σε νομική αβεβαιότητα, πιθανούς κίνδυνους για την ασφάλεια στην αλυσίδα πληρωμών και έλλειψη προστασίας του καταναλωτή σε ορισμένους τομείς. Έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολη η εδραίωση καινοτόμων, ασφαλών και εύκολων στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών πληρωμών που θα παράσχουν στους καταναλωτές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης αποτελεσματικές, άνετες και ασφαλείς μεθόδους πληρωμής στο χώρο της Ένωσης. Στις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες υπάρχει μεγάλο θετικό δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί με μεγαλύτερη συνέπεια.
__________________
__________________
24 COM(2012)0941 τελικό.
24 COM(2012)0941.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η δημιουργία της ενοποιημένης αγοράς για τις ηλεκτρονικές πληρωμές είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές, οι έμποροι και οι εταιρείες θα αποκομίσουν στο έπακρο τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς, δεδομένης της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.
(4)  Η δημιουργία της ενοποιημένης αγοράς για ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της οικονομίας της Ένωσης και να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές, οι έμποροι και οι εταιρείες επωφελούνται από επιλογές και διαφάνεια στις υπηρεσίες πληρωμών, ώστε να αποκομίζουν στο έπακρο τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς, δεδομένης της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες, με σκοπό να καλύψουν αυτά τα ρυθμιστικά κενά, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχουν μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και θα διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλιστούν ισοδύναμες συνθήκες λειτουργίας τόσο για τους υφιστάμενους, όσο και για τους νέους συντελεστές της αγοράς, διευκολύνοντας τα νέα μέσα πληρωμών να προσεγγίσουν μια ευρύτερη αγορά και εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών πληρωμών σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε πτωτική τάση του κόστους και των τιμών για τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών και σε περισσότερες επιλογές και διαφάνεια στις υπηρεσίες πληρωμών.
(5)  Θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες, με σκοπό να καλύψουν αυτά τα ρυθμιστικά κενά, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχουν μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και θα διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλιστούν ισοδύναμες συνθήκες λειτουργίας τόσο για τους υφιστάμενους, όσο και για τους νέους συντελεστές της αγοράς, διευκολύνοντας τα νέα μέσα πληρωμών να προσεγγίσουν μια ευρύτερη αγορά και εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών πληρωμών σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό θα πρέπει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος πληρωμών στο σύνολό του και να οδηγήσει σε πτωτική τάση του κόστους και των τιμών για τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών και σε περισσότερες επιλογές και διαφάνεια στις υπηρεσίες πληρωμών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μία εναρμονισμένη αγορά πληρωμών.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5a)  Το 2014 θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ («ΕΧΠΕ»), με τη μετάβαση των εθνικών μεταφορών πιστώσεων και των άμεσων χρεώσεων σε ευρώ σε συμβατές με τον ΕΧΠΕ μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις. Θα πρέπει να συνεχιστεί η οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης, ανταγωνιστικής, καινοτόμου αγοράς με ισότιμους όρους ανταγωνισμού στον τομέα των λιανικών πληρωμών σε ευρώ στη ζώνη του ευρώ, ώστε να επιτευχθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες πληρωμών στην Ένωση. Αυτή η εν εξελίξει διαδικασία οικοδόμησης θα πρέπει να υποστηριχθεί από ενισχυμένη διακυβέρνηση υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ για τη σύσταση του Συμβουλίου Πληρωμών Λιανικής σε ευρώ (Euro Retail Payments Board - ERPB), διαδόχου του Συμβουλίου ΕΧΠΕ, θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού και να τη διευκολύνει. Η σύνθεση του ERPB, λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη ισορροπία συμφερόντων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της αγοράς πληρωμών, θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική παροχή συμβουλών όσον αφορά τον μελλοντικό προσανατολισμό του προγράμματος ΕΧΠΕ και τα πιθανά εμπόδια για την επίτευξή του, τους τρόπους για την αντιμετώπισή τους και τους τρόπους για την προώθηση της καινοτομίας, του ανταγωνισμού και της ολοκλήρωσης στις λιανικές πληρωμές σε ευρώ στην ΕΕ. Θα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή της Επιτροπής ως παρατηρητή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα καθήκοντα, η σύνθεση και η λειτουργία του ERPB συμβάλλουν στην προώθηση του προγράμματος ΕΧΠΕ.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τα τελευταία χρόνια, οι κίνδυνοι ως προς την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν αυξηθεί, γεγονός που οφείλεται στη μεγαλύτερη τεχνική πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών πληρωμών, τον διαρκώς αυξανόμενο όγκο των ηλεκτρονικών πληρωμών παγκοσμίως και τα αναδυόμενα είδη υπηρεσιών πληρωμών. Δεδομένου ότι οι ασφαλείς υπηρεσίες πληρωμών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των υπηρεσιών πληρωμών, οι χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς έναντι αυτών των κινδύνων. Οι υπηρεσίες πληρωμών είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των ζωτικών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και, ως εκ τούτου, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν χαρακτηριστεί ως φορείς της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας [παράκληση να αναγραφεί ο αριθμός της οδηγίας ΑΔΠ μετά την έγκριση] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25.
(6)  Τα τελευταία χρόνια, οι κίνδυνοι ως προς την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν αυξηθεί, γεγονός που οφείλεται στη μεγαλύτερη τεχνική πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών πληρωμών, τον διαρκώς αυξανόμενο όγκο των ηλεκτρονικών πληρωμών παγκοσμίως και τα αναδυόμενα είδη υπηρεσιών πληρωμών. Δεδομένου ότι οι ασφαλείς υπηρεσίες πληρωμών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των υπηρεσιών πληρωμών, οι χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς έναντι αυτών των κινδύνων. Οι υπηρεσίες πληρωμών είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των ζωτικών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και, ως εκ τούτου, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν χαρακτηριστεί ως φορείς της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας [παράκληση να αναγραφεί ο αριθμός της οδηγίας ΑΔΠ μετά την έγκριση] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
__________________
__________________
25 Οδηγία XXXX/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [ημερομηνία] σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση», (ΕΕ L x, σ. x).
25 Οδηγία XXXX/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [ημερομηνία] σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση», (ΕΕ L x, σ. x).
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Εκτός από τα γενικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο κρατών μελών στην οδηγία [παράκληση να αναγραφεί ο αριθμός της οδηγίας ΑΔΠ μετά την έγκριση], οι κίνδυνοι ασφαλείας που συνδέονται με τις συναλλαγές πληρωμής πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να είναι ανάλογα με τους σχετικούς κινδύνους ασφαλείας. Θα πρέπει να συσταθεί ένας τακτικός μηχανισμός υποβολής εκθέσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες πληρωμών θα παρέχουν στις αρμόδιες αρχές σε ετήσια βάση νεότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλειά τους και τα (πρόσθετα) μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ζημίες σε άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και σε συστήματα πληρωμών, όπως μια σημαντική διαταραχή ενός συστήματος πληρωμών, καθώς και σε χρήστες, διατηρούνται στο ελάχιστο, είναι σημαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σημαντικά περιστατικά ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
(7)  Εκτός από τα γενικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο κρατών μελών στην οδηγία [παράκληση να αναγραφεί ο αριθμός της οδηγίας ΑΔΠ μετά την έγκριση], οι κίνδυνοι ασφαλείας που συνδέονται με την επιλογή τεχνικού συστήματος για την προσφορά συναλλαγών πληρωμής πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και όσον αφορά το κόστος και την ευθύνη τους. Τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να είναι ανάλογα με τους σχετικούς κινδύνους ασφαλείας που διατρέχουν οι πελάτες τους. Θα πρέπει να συσταθεί ένας τακτικός μηχανισμός υποβολής εκθέσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες πληρωμών θα παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως νεότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλειά τους και τα πρόσθετα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση των κινδύνων αυτών. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ζημίες σε άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και σε συστήματα πληρωμών, όπως μια σημαντική διαταραχή ενός συστήματος πληρωμών, καθώς και σε χρήστες, διατηρούνται στο ελάχιστο, είναι σημαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σημαντικά περιστατικά ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία πρέπει να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών πληρωμών στην Ένωση.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7a)  Για να κατανοήσουν οι καταναλωτές τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ενημερώνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο. Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει, συνεπώς, να καταρτίσει ένα φιλικό προς τον καταναλωτή ηλεκτρονικό φυλλάδιο στο οποίο θα απαριθμούνται με σαφή και ευνόητο τρόπο τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταναλωτών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωμών. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στις ιστοθέσεις της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών του τραπεζικού τομέα. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να διαθέτουν το φυλλάδιο, δωρεάν, στην πρωτότυπη μορφή του, σε όλους τους υφιστάμενους και νέους πελάτες τους, ηλεκτρονικά στην ιστοθέση τους και σε έντυπη μορφή στα υποκαταστήματά τους, στους αντιπροσώπους τους και στις οντότητες στις οποίες αναθέτουν τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων τους.
_________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών συμπληρώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) [XX/XX/XX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την επιβολή πολυμερών και διμερών διατραπεζικών προμηθειών για όλες τις καταναλωτικές συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, καθώς και τις ηλεκτρονικές πληρωμές και κινητές πληρωμές που βασίζονται σε αυτές τις συναλλαγές, και θέτει περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επιχειρηματικών κανόνων όσον αφορά τις συναλλαγές με κάρτα. Ο εν λόγω κανονισμός στοχεύει στην ταχύτερη επίτευξη μιας αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς για πληρωμές με κάρτα.
(8)  Το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών συμπληρώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) [XX/XX/XX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την επιβολή πολυμερών και διμερών διατραπεζικών προμηθειών για όλες τις καταναλωτικές συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, καθώς και τις ηλεκτρονικές πληρωμές και κινητές πληρωμές που βασίζονται σε αυτές τις συναλλαγές, αίροντας με τον τρόπο αυτόν έναν σημαντικό φραγμό μεταξύ των εθνικών αγορών πληρωμών, και θέτει περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επιχειρηματικών κανόνων όσον αφορά τις συναλλαγές με κάρτα. Ο εν λόγω κανονισμός στοχεύει στην ταχύτερη επίτευξη μιας αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς για πληρωμές με κάρτα.
__________________
__________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [XX/XX/XX/] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ημερομηνία] σχετικά με διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα (ΕΕ L x, σ. x).
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [XX/XX/XX/] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ημερομηνία] σχετικά με διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα (ΕΕ L x, σ. x).
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Προκειμένου να αποφευχθούν αποκλίνουσες προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών εις βάρος των καταναλωτών, οι διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να ισχύουν και σε συναλλαγές στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμών βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής «ΕΟΧ») και ο άλλος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ. Είναι επίσης σκόπιμο να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων περί διαφάνειας και πληροφόρησης σε συναλλαγές σε όλα τα νομίσματα μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ.
(9)  Προκειμένου να αποφευχθούν αποκλίνουσες προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών εις βάρος των καταναλωτών, οι διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών καθώς και οι διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών στην παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να ισχύουν και σε συναλλαγές στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμών βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής «ΕΟΧ») και ο άλλος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ. Μετά από επανεξέταση εκ μερους της Επιτροπής και, ενδεχομένως, μετά από την υποβολή νομοθετικής πρότασης, η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στις εν λόγω συναλλαγές θα πρέπει επίσης να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την παροχή και χρήση των υπηρεσιών πληρωμών. Είναι επίσης σκόπιμο να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων περί διαφάνειας και πληροφόρησης σε συναλλαγές σε όλα τα νομίσματα μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ο ορισμός των υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος και να επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη νέων τύπων υπηρεσιών πληρωμών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισοδύναμους όρους λειτουργίας τόσο για υφιστάμενους όσο και για νέους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
(10)  Οι ορισμοί των υπηρεσιών πληρωμών, των πρωτοκόλλων και των προτύπων πληρωμών θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και να επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη νέων τύπων υπηρεσιών πληρωμών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισοδύναμους όρους λειτουργίας τόσο για υφιστάμενους όσο και για νέους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η ανατροφοδότηση με τις πληροφορίες που φθάνουν από την αγορά αποκαλύπτει ότι οι πράξεις πληρωμών που καλύπτονται από την εξαίρεση του περιορισμένου δικτύου συχνά περιλαμβάνουν τεράστιο όγκο πληρωμών και αξιών και προσφέρουν στους καταναλωτές εκατοντάδες ή χιλιάδες διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες, γεγονός που παρεκκλίνει από τον σκοπό της εξαίρεσης του περιορισμένου δικτύου, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2007/64/ΕΚ. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερους κινδύνους και καμία νομική προστασία των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως για τους καταναλωτές, και προφανή μειονεκτήματα για τους φορείς της ρυθμιζόμενης αγοράς. Μια πιο ακριβής περιγραφή ενός περιορισμένου δικτύου, σύμφωνα με την οδηγία 2009/110/ΕΚ, είναι απαραίτητη για τον περιορισμό των εν λόγω κινδύνων. Ένα μέσο πληρωμών θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι χρησιμοποιείται εντός περιορισμένου δικτύου όταν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριμένο κατάστημα ή σε συγκεκριμένη αλυσίδα καταστημάτων ή για την αγορά περιορισμένου φάσματος αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του σημείου πώλησης. Στα μέσα αυτά θα μπορούσαν να περιληφθούν οι κάρτες που εκδίδουν διάφορα καταστήματα, οι κάρτες για την πληρωμή των καυσίμων, οι κάρτες μέλους, οι κάρτες για τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα δελτία σίτισης ή δελτία για συγκεκριμένες υπηρεσίες, τα οποία ενίοτε υπόκεινται σε ειδικό νομικό πλαίσιο για τη φορολογία και την εργασία με σκοπό την προώθηση της χρήσης τέτοιων μέσων για την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται στην κοινωνική νομοθεσία. Όταν ένα τέτοιο μέσο ειδικού σκοπού εξελίσσεται σε μέσο γενικού σκοπού, δεν πρέπει να ισχύει πλέον η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Δεν πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για αγορές σε καταστήματα εμπόρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένους καταλόγους, καθώς τα μέσα αυτά σχεδιάζονται ειδικά για ένα δίκτυο παρόχων υπηρεσιών που διαρκώς μεγαλώνει. Η εξαίρεση πρέπει να ισχύει σε συνδυασμό με την υποχρέωση των δυνητικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να κοινοποιούν τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού του περιορισμένου δικτύου.
(12)  Η ανατροφοδότηση με τις πληροφορίες που φθάνουν από την αγορά αποκαλύπτει ότι οι πράξεις πληρωμών που καλύπτονται από την εξαίρεση του περιορισμένου δικτύου συχνά περιλαμβάνουν τεράστιο όγκο πληρωμών και αξιών και προσφέρουν στους καταναλωτές εκατοντάδες ή χιλιάδες διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες, γεγονός που παρεκκλίνει από τον σκοπό της εξαίρεσης του περιορισμένου δικτύου, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2007/64/ΕΚ. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερους κινδύνους και καμία νομική προστασία των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως για τους καταναλωτές, και προφανή μειονεκτήματα για τους φορείς της ρυθμιζόμενης αγοράς. Μια πιο ακριβής περιγραφή ενός περιορισμένου δικτύου, σύμφωνα με την οδηγία 2009/110/ΕΚ, είναι απαραίτητη για τον περιορισμό των εν λόγω κινδύνων. Ένα μέσο πληρωμών θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι χρησιμοποιείται εντός περιορισμένου δικτύου όταν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριμένο σημείο λιανικής πώλησης ή σε συγκεκριμένη αλυσίδα λιανικής πώλησης ή για την αγορά περιορισμένου φάσματος αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του σημείου πώλησης. Στα μέσα αυτά θα μπορούσαν να περιληφθούν οι κάρτες που εκδίδουν διάφορα καταστήματα, οι κάρτες για την πληρωμή των καυσίμων, οι κάρτες μέλους, οι κάρτες για τις δημόσιες συγκοινωνίες, οι κάρτες στάθμευσης, τα δελτία σίτισης ή δελτία για συγκεκριμένες υπηρεσίες, τα οποία ενίοτε υπόκεινται σε ειδικό νομικό πλαίσιο για τη φορολογία και την εργασία με σκοπό την προώθηση της χρήσης τέτοιων μέσων για την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται στην κοινωνική νομοθεσία. Όταν ένα τέτοιο μέσο ειδικού σκοπού εξελίσσεται σε μέσο γενικού σκοπού, δεν πρέπει να ισχύει πλέον η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Δεν πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για αγορές σε καταστήματα εμπόρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένους καταλόγους, καθώς τα μέσα αυτά σχεδιάζονται ειδικά για ένα δίκτυο παρόχων υπηρεσιών που διαρκώς μεγαλώνει. Η εξαίρεση πρέπει να ισχύει σε συνδυασμό με την υποχρέωση των δυνητικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να κοινοποιούν τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού του περιορισμένου δικτύου.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η οδηγία 2007/64/ΕΚ εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της ορισμένες πράξεις πληρωμής μέσω τηλεπικοινωνιακής ή πληροφορικής συσκευής, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου δεν ενεργεί μόνο ως μεσάζων στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών μέσω της εν λόγω συσκευής, αλλά προσθέτει επίσης αξία σε αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ειδικότερα, η εν λόγω εξαίρεση για τις λεγόμενες αγορές με χρέωση του καλούντα ή αγορές με χρέωση του λογαριασμού τηλεφώνου, ξεκινώντας με τις αγορές ήχων κλήσης και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αποστολής γραπτών μηνυμάτων, συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε πωλήσεις χαμηλής αξίας του ψηφιακού περιεχομένου. Οι πληροφορίες που φθάνουν από την αγορά δεν παρέχουν καμία ένδειξη ότι η εν λόγω μέθοδος πληρωμής, την οποία εμπιστεύονται οι καταναλωτές ως κατάλληλη για πληρωμές ελάχιστων ποσών, εξελίχθηκε σε γενική υπηρεσία διαμεσολάβησης πληρωμών. Ωστόσο, λόγω της ασαφούς διατύπωσης της τρέχουσας εξαίρεσης, η εν λόγω διάταξη εφαρμόστηκε με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη. Αυτό μεταφράζεται σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και ενίοτε επέτρεψε σε άλλες υπηρεσίες διαμεσολάβησης πληρωμών να διεκδικήσουν την επιλεξιμότητα για την εξαίρεση της εφαρμογής της οδηγίας 2007/64/EC. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Η εξαίρεση θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά σε μικρο-πληρωμές σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο, όπως ήχους κλήσης, φόντο επιφάνειας εργασίας, μουσική, παιχνίδια, βίντεο ή εφαρμογές («apps»). Η εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες πληρωμών, όταν παρέχονται ως επικουρικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δηλαδή την κύρια δραστηριότητα του οικείου φορέα).
(13)  Η οδηγία 2007/64/ΕΚ εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της ορισμένες πράξεις πληρωμής μέσω τηλεπικοινωνιακής ή πληροφορικής συσκευής, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου δεν ενεργεί μόνο ως μεσάζων στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών μέσω της εν λόγω συσκευής, αλλά προσθέτει επίσης αξία σε αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ειδικότερα, η εν λόγω εξαίρεση για τις λεγόμενες αγορές με χρέωση του καλούντα ή αγορές με χρέωση του λογαριασμού τηλεφώνου, ξεκινώντας με τις αγορές ήχων κλήσης και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αποστολής γραπτών μηνυμάτων, συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε πωλήσεις χαμηλής αξίας του ψηφιακού περιεχομένου. Οι πληροφορίες που φθάνουν από την αγορά δεν παρέχουν καμία ένδειξη ότι η εν λόγω μέθοδος πληρωμής, την οποία εμπιστεύονται οι καταναλωτές ως κατάλληλη για πληρωμές ελάχιστων ποσών, εξελίχθηκε σε γενική υπηρεσία διαμεσολάβησης πληρωμών. Ωστόσο, λόγω της ασαφούς διατύπωσης της τρέχουσας εξαίρεσης, η εν λόγω διάταξη εφαρμόστηκε με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη. Αυτό μεταφράζεται σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και ενίοτε επέτρεψε σε άλλες υπηρεσίες διαμεσολάβησης πληρωμών να διεκδικήσουν την επιλεξιμότητα για την εξαίρεση της εφαρμογής της οδηγίας 2007/64/EC. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της εν λόγω οδηγίας. Για να μη μείνουν εκτός των ρυθμίσεων οι μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες πληρωμών, η εξαίρεση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μικρο-πληρωμές σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο, όπως ήχους κλήσης, φόντο επιφάνειας εργασίας, μουσική, παιχνίδια, βίντεο ή εφαρμογές («apps»). Η εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες πληρωμών, όταν παρέχονται ως επικουρικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δηλαδή την κύρια δραστηριότητα του οικείου φορέα).
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Η οδηγία 2007/64/ΕΚ εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της τους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών οι οποίοι υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών χωρίς ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό μεταφορά χρηματικά ποσά. Οι υπηρεσίες που κατά κανόνα εμπίπτουν στο πεδίο της εν λόγω εξαίρεσης είναι η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων, οι υπηρεσίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και οι τεχνολογίες πληροφορικής. Συνεπώς, η εξαίρεση αυτή καλύπτει και την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για πληρωμές προς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (που μερικές φορές ονομάζονται «ψηφιακά πορτοφόλια») οι οποίοι κατά κανόνα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω κινητών ή άλλων ψηφιακών συσκευών.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Οι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς επιδιώκουν να επωφεληθούν από κάποια εξαίρεση δυνάμει της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, συχνά δεν συμβουλεύονται τις αρχές σχετικά με το εάν οι δραστηριότητές τους καλύπτονται ή εξαιρούνται από την οδηγία, αλλά στηρίζονται στις δικές τους εκτιμήσεις. Φαίνεται ότι ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει κάποιες εξαιρέσεις προκειμένου να επανασχεδιάσουν τα επιχειρηματικά τους πρότυπα, έτσι ώστε οι υπηρεσίες πληρωμών που προσφέρουν να είναι επίτηδες εκτός του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Αυτές οι πρακτικές ενδέχεται να συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και άνισους όρους για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να υποχρεούνται να κοινοποιούν ορισμένες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογενής ερμηνεία των κανόνων σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.
(15)  Οι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς επιδιώκουν να επωφεληθούν από κάποια εξαίρεση δυνάμει της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, συχνά δεν συμβουλεύονται τις αρχές σχετικά με το εάν οι δραστηριότητές τους καλύπτονται ή εξαιρούνται από την οδηγία, αλλά στηρίζονται στις δικές τους εκτιμήσεις. Φαίνεται ότι ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει κάποιες εξαιρέσεις προκειμένου να επανασχεδιάσουν τα επιχειρηματικά τους πρότυπα, έτσι ώστε οι υπηρεσίες πληρωμών που προσφέρουν να είναι επίτηδες εκτός του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Αυτές οι πρακτικές ενδέχεται να συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και άνισους όρους για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να υποχρεούνται να κοινοποιούν τις δραστηριότητές τους στις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογενής ερμηνεία των κανόνων σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Μετά την έκδοση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ έχουν προκύψει νέοι τύποι υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως στον τομέα των πληρωμών μέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, οι τρίτοι πάροχοι (εφεξής «ΤΠ») έχουν εξελιχθεί, προσφέροντας υπηρεσίες πληρωμών σε καταναλωτές και εμπόρους, συχνά χωρίς ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό μεταφορά χρηματικά ποσά. Οι υπηρεσίες αυτές διευκολύνουν τις πληρωμές του ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ της ιστοσελίδας του εμπόρου και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης του καταναλωτή, προκειμένου να πραγματοποιήσει πληρωμές στο Διαδίκτυο με βάση τις μεταφορές πίστωσης ή άμεσες χρεώσεις. Οι τρίτοι πάροχοι προσφέρουν χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση για τις πληρωμές με κάρτα τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους καταναλωτές και παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, ακόμη και αν δεν έχουν πιστωτικές κάρτες. Ωστόσο, οι τρίτοι πάροχοι δεν υπόκεινται επί του παρόντος στην οδηγία 2007/64/ΕΚ και, ως εκ τούτου, δεν εποπτεύονται κατ’ ανάγκην από την αρμόδια αρχή και δεν ακολουθούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ. Αυτό εγείρει σειρά από νομικά ζητήματα, όπως η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια και η ευθύνη, καθώς και ο ανταγωνισμός και η προστασία των δεδομένων. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει, επομένως, να αντιδρούν σε αυτά τα ζητήματα.
(18)  Μετά την έκδοση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ έχουν προκύψει νέοι τύποι υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως στον τομέα των πληρωμών μέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, οι τρίτοι πάροχοι (εφεξής «ΤΠ») έχουν εξελιχθεί, προσφέροντας υπηρεσίες πληρωμών σε καταναλωτές και εμπόρους, συχνά χωρίς ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό μεταφορά χρηματικά ποσά. Οι υπηρεσίες αυτές διευκολύνουν τις πληρωμές του ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ της ιστοσελίδας του εμπόρου και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης του καταναλωτή, προκειμένου να πραγματοποιήσει πληρωμές στο Διαδίκτυο με βάση τις μεταφορές πίστωσης ή άμεσες χρεώσεις. Οι τρίτοι πάροχοι προσφέρουν χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση για τις πληρωμές με κάρτα τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους καταναλωτές και παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, ακόμη και αν δεν έχουν κάρτες πληρωμών. Οι τρίτοι πάροχοι διαθέτουν επίσης σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά. Ακόμη, οι τρίτοι πάροχοι θέτουν σημαντικά ζητήματα ασφάλειας σε σχέση με τη διασφάλιση της ακεραιότητας των πληρωμών και των προσωπικών δεδομένων που τους διαβιβάζουν οι πληρωτές. Ωστόσο, οι τρίτοι πάροχοι δεν υπόκεινται επί του παρόντος στην οδηγία 2007/64/ΕΚ και, ως εκ τούτου, δεν εποπτεύονται κατ’ ανάγκην από την αρμόδια αρχή και δεν ακολουθούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ. Αυτό εγείρει σειρά από νομικά ζητήματα, όπως η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια και η ευθύνη, καθώς και ο ανταγωνισμός και η προστασία των δεδομένων. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει, επομένως, να αντιμετωπίζουν κατάλληλα όλες αυτές τις προκλήσεις και να εξασφαλίζουν ότι οι τρίτοι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Ένωση έχουν λάβει άδεια ή έχουν εγγραφεί σε μητρώο και εποπτεύονται ως ιδρύματα πληρωμών.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Το έμβασμα είναι απλή υπηρεσία πληρωμών, συνήθως βάσει μετρητών που ο πληρωτής δίνει σε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος και εμβάζει το ποσό, π.χ. μέσω δικτύου επικοινωνίας, σε έναν δικαιούχο ή σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου. Σε μερικά κράτη μέλη, τα σουπερμάρκετ, οι έμποροι και άλλοι λιανοπωλητές παρέχουν στους καταναλωτές τέτοια υπηρεσία, δίνοντας τη δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και άλλων τακτικών οικιακών λογαριασμών. Αυτές οι υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έμβασμα, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι η δραστηριότητα εμπίπτει σε άλλη υπηρεσία πληρωμών.
(19)  Το έμβασμα είναι απλή υπηρεσία πληρωμών, συνήθως βάσει μετρητών που ο πληρωτής δίνει σε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος και εμβάζει το ποσό, π.χ. μέσω δικτύου επικοινωνίας, σε έναν δικαιούχο ή σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου. Σε μερικά κράτη μέλη, οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ), τα σουπερμάρκετ, οι έμποροι και άλλοι λιανοπωλητές παρέχουν στους καταναλωτές τέτοια υπηρεσία, δίνοντας τη δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και άλλων τακτικών οικιακών λογαριασμών. Αυτές οι υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έμβασμα, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι η δραστηριότητα εμπίπτει σε άλλη υπηρεσία πληρωμών.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά πληρωμών και να εξασφαλιστεί ότι συμβάλλει σε ένα δραστήριο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη, είναι σημαντικό να παρασχεθούν στους τυχόν νεοεισερχόμενους και στους υφιστάμενους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εναλλακτικές δυνατότητες αντί των πληρωμών με κάρτες, ώστε να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους προς τους καταναλωτές και τους εμπόρους λιανικής. Προς τον σκοπό αυτόν, η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ παρουσιάζει, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, διεξοδική αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτή και σκόπιμη η θέσπιση απαίτησης να καταστεί το IBAN, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 15 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 260/2012, ή άλλο παρόμοιο αναγνωριστικό, διαθέσιμο σε ηλεκτρονικά αναγνώσιμη μορφή πάνω σε χρεωστικές κάρτες και άλλα μέσα πληρωμών, κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τους κανόνες σχετικά με την πρόληψη της απάτης και την προστασία των δεδομένων.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι εμπλέκονται στην παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών πληρωμών που καλύπτονται από την παρούσαοδηγία θα πρέπει πάντοτε να διατηρούν λογαριασμούς πληρωμών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πράξεις πληρωμών. Προκειμένου τα ιδρύματα πληρωμών να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση αυτή είναι ανάλογη προς τον θεμιτό σκοπό που προτίθεται να εξυπηρετήσει.
(27)  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι εμπλέκονται στην παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών πληρωμών που καλύπτονται από την παρούσαοδηγία θα πρέπει πάντοτε να διατηρούν λογαριασμούς πληρωμών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πράξεις πληρωμών. Προκειμένου τα ιδρύματα πληρωμών να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση αυτή επιτρέπεται χωρίς διακρίσεις και είναι ανάλογη προς τον θεμιτό σκοπό που προτίθεται να εξυπηρετήσει. Η πρόσβαση μπορεί μεν να είναι στοιχειώδης, πρέπει όμως πάντα να είναι αρκετά εκτεταμένη ώστε το ίδρυμα πληρωμών να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του με απρόσκοπτο και αποτελεσματικό τρόπο. Τα τέλη που χρεώνονται για την πρόσβαση αυτή δεν θα πρέπει να είναι αδικαιολόγητα ή μη συμμορφούμενα με τη συνήθη εμπορική πρακτική.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Σε γενικές γραμμές, έχει αποδειχθεί ότι η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση αδειών στα ιδρύματα πληρωμών, τη διενέργεια ελέγχου και την απόφαση ανάκλησης των αδειών αυτών λειτουργούν ικανοποιητικά. Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών πρέπει να ενισχυθεί σε περιπτώσεις όπου τα αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών θα ήθελαν επίσης να παράσχουν υπηρεσίες πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος εκτός από το κράτος μέλος καταγωγής τους, τόσο όσον αφορά τόσο την ανταλλαγή των πληροφοριών, όσο και τη συνεκτική εφαρμογή και ερμηνεία της οδηγίας, κατά την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών («μηχανισμός διαβατηρίου»). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) πρέπει να κληθεί να καταρτίσει τη δέσμη κατευθυντήριων γραμμών για τη συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων, όπως ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία.
(29)  Σε γενικές γραμμές, έχει αποδειχθεί ότι η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση αδειών στα ιδρύματα πληρωμών, τη διενέργεια ελέγχου και την απόφαση ανάκλησης των αδειών αυτών λειτουργούν ικανοποιητικά. Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών πρέπει να ενισχυθεί σε περιπτώσεις όπου τα αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών θα ήθελαν επίσης να παράσχουν υπηρεσίες πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος εκτός από το κράτος μέλος καταγωγής τους, τόσο όσον αφορά τόσο την ανταλλαγή των πληροφοριών, όσο και τη συνεκτική εφαρμογή και ερμηνεία της οδηγίας, κατά την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών («μηχανισμός διαβατηρίου»). Η ΕΑΤ πρέπει να καταρτίσει δέσμη κατευθυντήριων γραμμών για τη συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων, μετά από διαβούλευση με συμβουλευτική ομάδα, η οποία συγκροτείται για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και εκπροσωπεί, μεταξύ άλλων, μη τραπεζικούς παράγοντες.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Για την ενίσχυση της διαφάνειας για τα ιδρύματα πληρωμών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ή τα οποία καταγράφονται από τις τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων και των υποκαταστημάτων τους, μία δικτυακή πύλη που χρησιμεύει ως ευρωπαϊκό σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης θα πρέπει να καθοριστεί από την ΕΑΤ με σκοπό τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να έχουν ως σκοπό να συμβάλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών.
(30)  Για την ενίσχυση της διαφάνειας για τα ιδρύματα πληρωμών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ή τα οποία καταγράφονται από τις τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων και των υποκαταστημάτων τους, μία δικτυακή πύλη που χρησιμεύει ως ευρωπαϊκό σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης θα πρέπει να καθοριστεί από την ΕΑΤ με σκοπό τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να έχουν ως σκοπό να συμβάλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας πλήρως σε ένα περιβάλλον πληρωμών που καλλιεργεί τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την ασφάλεια, προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών εν γένει και των καταναλωτών ειδικότερα.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Μολονότι η παρούσα οδηγία καθορίζει το ελάχιστο σύνολο των εξουσιών που οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν κατά την εποπτεία της συμμόρφωσης των ιδρυμάτων πληρωμών, οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να ασκούνται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Για την άσκηση των εν λόγω εξουσιών που ενδέχεται να συνεπάγονται σοβαρές παρεμβάσεις στο δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες και αποτελεσματικές εγγυήσεις ενάντια σε κάθε κατάχρηση ή αυθαιρεσία, για παράδειγμα, κατά περίπτωση , προσκομίζοντας προηγούμενη άδεια από τη δικαστική αρχή του οικείου κράτους μέλους.
(32)  Μολονότι η παρούσα οδηγία καθορίζει το ελάχιστο σύνολο των εξουσιών που οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν κατά την εποπτεία της συμμόρφωσης των ιδρυμάτων πληρωμών, οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να ασκούνται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Με την επιφύλαξη του ελέγχου από μία ανεξάρτητη αρχή (εθνική αρχή προστασίας δεδομένων) βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση των εν λόγω εξουσιών που ενδέχεται να συνεπάγονται σοβαρές παρεμβάσεις στο δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες και αποτελεσματικές εγγυήσεις ενάντια σε κάθε κατάχρηση ή αυθαιρεσία, για παράδειγμα, κατά περίπτωση , προσκομίζοντας προηγούμενη άδεια από τη δικαστική αρχή του οικείου κράτους μέλους.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Είναι βασικό για κάθε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνικής υποδομής των συστημάτων πληρωμών. Ωστόσο, η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σταθερότητας αυτών των συστημάτων. Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που ζητεί να συμμετάσχει σε σύστημα πληρωμών πρέπει να αποδεικνύει στα μέλη του συστήματος πληρωμών ότι οι εσωτερικές του ρυθμίσεις επαρκούν για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου. Τα εν λόγω συστήματα πληρωμών περιλαμβάνουν κατά κανόνα π.χ. τα τετραμερή συστήματα πιστωτικών καρτών καθώς και τα μείζονα συστήματα διεκπεραίωσης μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων. Για να διασφαλίζεται σε ολόκληρη την Ένωση η ισότιμη μεταχείριση των διαφορετικών κατηγοριών των αδειοδοτημένων παροχών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τους όρους της αδειοδότησής τους , είναι αναγκαίο να αποσαφηνιθούν οι κανόνες πρόσβασης στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών και στα συστήματα πληρωμών.
(34)  Είναι βασικό για κάθε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνικής υποδομής των συστημάτων πληρωμών. Ωστόσο, η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σταθερότητας αυτών των συστημάτων. Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που ζητεί να συμμετάσχει σε σύστημα πληρωμών πρέπει να επωμίζεται τον κίνδυνο του συστήματος πληρωμών που έχει επιλέξει και να αποδεικνύει στα μέλη του συστήματος πληρωμών ότι οι εσωτερικές του ρυθμίσεις επαρκούν για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου και της δόλιας κατάχρησης εκ μέρους τρίτων εξαιτίας της επιλογής λειτουργικού συστήματος. Τα εν λόγω συστήματα πληρωμών περιλαμβάνουν κατά κανόνα π.χ. τα τετραμερή συστήματα πιστωτικών καρτών καθώς και τα μείζονα συστήματα διεκπεραίωσης μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων. Για να διασφαλίζεται σε ολόκληρη την Ένωση η ισότιμη μεταχείριση των διαφορετικών κατηγοριών των αδειοδοτημένων παροχών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τους όρους της αδειοδότησής τους , είναι αναγκαίο να αποσαφηνιθούν οι κανόνες πρόσβασης στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών και στα συστήματα πληρωμών.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά την πληροφόρηση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι, για να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές και να είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα τις πιο συμφέρουσες υπηρεσίες στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει να λαμβάνουν σαφή πληροφόρηση στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Χάριν διαφάνειας, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει τις δέουσες εναρμονισμένες απαιτήσεις που απαιτούνται για την παροχή των αναγκαίων και επαρκών πληροφοριών στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών τόσο σχετικά με τη σύμβαση υπηρεσιών πληρωμών όσο και με την καθαυτό πράξη πληρωμής. Προκειμένου να προαχθεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών πληρωμών, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να δύνανται να εκδίδουν διατάξεις σχετικά με την πληροφόρηση πέραν των διατάξεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.
(41)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά την πληροφόρηση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι, για να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές βασιζόμενοι σε σύγκριση των όρων των διαφόρων παρόχων (ιδίως όσον αφορά τη διάρθρωση των χρεώσεών τους) και να είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα τις πιο συμφέρουσες υπηρεσίες στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει να λαμβάνουν σαφή πληροφόρηση στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Χάριν διαφάνειας, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει τις δέουσες εναρμονισμένες απαιτήσεις που απαιτούνται για την παροχή των αναγκαίων, επαρκών και κατανοητών πληροφοριών στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών τόσο σχετικά με τη σύμβαση υπηρεσιών πληρωμών όσο και με την καθαυτό πράξη πληρωμής. Προκειμένου να προαχθεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών πληρωμών, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να δύνανται να εκδίδουν διατάξεις σχετικά με την πληροφόρηση πέραν των διατάξεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, καθώς και στην οδηγία 95/46/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)  Οι αιτούμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι ανάλογες με τις ανάγκες των χρηστών και να γνωστοποιούνται με τυποποιημένη μορφή. Ωστόσο, οι απαιτήσεις πληροφόρησης για μία μεμονωμένη πράξη πληρωμής θα πρέπει να είναι διαφορετικές από τις απαιτήσεις σύμβασης-πλαισίου η οποία προβλέπει σειρά πράξεων πληρωμής.
(43)  Οι αιτούμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι ανάλογες με τις ανάγκες των χρηστών και να γνωστοποιούνται με τυποποιημένη και σαφή μορφή, ώστε να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, οι απαιτήσεις πληροφόρησης για μία μεμονωμένη πράξη πληρωμής θα πρέπει να είναι διαφορετικές από τις απαιτήσεις σύμβασης-πλαισίου η οποία προβλέπει σειρά πράξεων πληρωμής.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει το δικαίωμα του καταναλωτή να του παρέχονται δωρεάν οι σχετικές πληροφορίες προτού δεσμευθεί από οποιαδήποτε σύμβαση υπηρεσίας πληρωμών. Ο καταναλωτής θα πρέπει επίσης να μπορεί να ζητήσει προηγούμενη πληροφόρηση καθώς και τη σύμβαση-πλαίσιο σε έντυπη μορφή, δωρεάν, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, έτσι ώστε να μπορεί να συγκρίνει τις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και τους όρους τους και, σε περίπτωση διαφοράς, να εξακριβώνει τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την οδηγία 2002/65/ΕΚ. Οι ρητές διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τη δωρεάν ενημέρωση δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στην επιβολή χρέωσης για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές δυνάμει άλλων εφαρμοστέων οδηγιών.
(46)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει το δικαίωμα του καταναλωτή να του παρέχονται δωρεάν οι σχετικές πληροφορίες προτού δεσμευθεί από οποιαδήποτε σύμβαση υπηρεσίας πληρωμών. Ο καταναλωτής θα πρέπει επίσης να μπορεί να ζητήσει προηγούμενη πληροφόρηση καθώς και τη σύμβαση-πλαίσιο σε έντυπη μορφή, δωρεάν, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, έτσι ώστε να μπορεί να συγκρίνει τις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και τους όρους τους και, σε περίπτωση διαφοράς, να εξακριβώνει τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του, ώστε να διατηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την οδηγία 2002/65/ΕΚ. Οι ρητές διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τη δωρεάν ενημέρωση δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στην επιβολή χρέωσης για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές δυνάμει άλλων εφαρμοστέων οδηγιών.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Για να διευκολύνεται η κινητικότητα των πελατών, θα πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να καταγγέλλουν χωρίς επιβάρυνση μια σύμβαση-πλαίσιο μετά έναν χρόνο. Για τους καταναλωτές, η προθεσμία προειδοποίησης δεν θα πρέπει να συμφωνηθεί μεγαλύτερη του ενός μηνός, και, για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, μικρότερη των δύο μηνών. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να θέτει τέρμα στη σύμβαση υπηρεσιών πληρωμών σε εξαιρετικές περιστάσεις δυνάμει άλλων σχετικών ενωσιακών ή εθνικών νομικών διατάξεων, όπως η νομοθεσία για το ξέπλυμα χρημάτων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τυχόν ενέργειες που αφορούν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή συγκεκριμένα μέτρα που συνδέονται με την πρόληψη και τη διερεύνηση εγκλημάτων.
(49)  Για να διευκολύνεται η κινητικότητα των πελατών, θα πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να καταγγέλλουν χωρίς επιβάρυνση μια σύμβαση-πλαίσιο. Για τους καταναλωτές, η προθεσμία προειδοποίησης δεν θα πρέπει να συμφωνηθεί μεγαλύτερη του ενός μηνός, και, για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, μικρότερη των τριών μηνών. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να θέτει τέρμα στη σύμβαση υπηρεσιών πληρωμών σε εξαιρετικές περιστάσεις δυνάμει άλλων σχετικών ενωσιακών ή εθνικών νομικών διατάξεων, όπως η νομοθεσία για το ξέπλυμα χρημάτων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τυχόν ενέργειες που αφορούν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή συγκεκριμένα μέτρα που συνδέονται με την πρόληψη και τη διερεύνηση εγκλημάτων.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51
(51)  Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται στους ΤΠΥ να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων στον λογαριασμό του χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών που τηρείται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Ειδικότερα, η απαραίτητη προστασία των δεδομένων και οι απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται ή αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ θα πρέπει να πληρούνται τόσο από τους τρίτους παρόχους όσο και από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που εξυπηρετεί τον λογαριασμό του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών. Οι πληρωτές θα πρέπει να δώσουν ρητή συγκατάθεση στους τρίτους παρόχους για την πρόσβαση στον λογαριασμό πληρωμών τους και να ενημερώνονται επαρκώς για την έκταση αυτής της πρόσβασης. Για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των άλλων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχτούν καταθέσεις, είναι απαραίτητο τα πιστωτικά ιδρύματα να τους παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων, εφόσον ο πληρωτής έχει συναινέσει ως προς την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στον πάροχο της υπηρεσίας πληρωμών που εκδίδει το μέσο πληρωμής.
(51)  Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται στους ΤΠΥ να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων στον λογαριασμό του χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών που τηρείται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Ειδικότερα, η απαραίτητη προστασία των δεδομένων και οι απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται ή αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή περιλαμβάνονται στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα ΕΑΤ θα πρέπει να πληρούνται τόσο από τους τρίτους παρόχους όσο και από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που εξυπηρετεί τον λογαριασμό του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών. Η ΕΑΤ θα πρέπει να καταρτίσει αυτά τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική ομάδα που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 29. Οι πληρωτές θα πρέπει να ενημερώνονται ρητά σε περίπτωση που χρησιμοποιούν τρίτο πάροχο και θα πρέπει να δώσουν ρητή συγκατάθεση στους τρίτους παρόχους για την πρόσβαση στον λογαριασμό πληρωμών τους και να ενημερώνονται επαρκώς για την έκταση αυτής της πρόσβασης. Πέραν των ΤΠΥ, υπάρχουν και άλλοι τρίτοι παράγοντες στην αγορά οι οποίοι, όπως και οι ΤΠΥ, δεν μπορούν να δεχτούν καταθέσεις, αλλά, σε αντίθεση με τους ΤΠΥ, βασίζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους στην έκδοση μέσων πληρωμών με κάρτα. Για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη αυτών των τρίτων εκδοτών μέσων πληρωμών, είναι απαραίτητο οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού να τους παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων, εφόσον ο πληρωτής έχει συναινέσει ως προς την κοινοποίηση προς αυτούς των εν λόγω πληροφοριών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για τους καινοτόμους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, δεν πρέπει να απαιτείται καμία σύμβαση ή συμφωνία ανάμεσα στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού και τον τρίτο πάροχο.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)
(51α)  Για να διευκολυνθεί η καινοτομία και η διατήρηση ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού, οι ΤΠ δεν πρέπει να υποχρεούνται να εισέρχονται σε συμβατικές σχέσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στο πλαίσιο υπηρεσιών έναρξης πληρωμών ή πληροφοριών λογαριασμού. Οι τρίτοι πάροχοι πρέπει μόνο να είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με το γενικό νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54
(54)  Σε περίπτωση μη εγκεκριμένων πράξεων πληρωμών, ο πληρωτής θα πρέπει να αποζημιωθεί αμέσως με το ποσό της αντίστοιχης συναλλαγής. Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση του πληρωτή, η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου δεν επιτρέπεται να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία πιστώνεται το αντίστοιχο ποσό. Για να δοθεί κίνητρο στον χρήστη των υπηρεσιών να γνωστοποιεί στον πάροχο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τυχόν κλοπή ή απώλεια του μέσου πληρωμών και να περιορίζεται έτσι ο κίνδυνος διενέργειας μη εγκεκριμένων πράξεων πληρωμών, θα πρέπει να φέρει την ευθύνη μόνο ενός περιορισμένου ποσού, εκτός εάν έχει ενεργήσει με δόλο ή βαριά αμέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, το ποσό των 50 ευρώ φαίνεται να είναι επαρκές ώστε να διασφαλίζεται η εναρμονισμένη και υψηλού επιπέδου προστασία των χρηστών στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπλέον, άπαξ ο χρήστης ενημερώσει τον πάροχο για τον κίνδυνο δόλιας χρήσης του μέσου επαλήθευσης πληρωμών, δεν θα πρέπει να είναι υπόχρεος να καλύψει περαιτέρω ζημίες από τη μη εγκεκριμένη χρήση του εν λόγω μέσου. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη της ευθύνης πληρωμής των παρόχων υπηρεσιών για την τεχνική ασφάλεια των προϊόντων τους.
(54)  Σε περίπτωση μη εγκεκριμένων πράξεων πληρωμών, ο πληρωτής θα πρέπει να αποζημιωθεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας με το ποσό της αντίστοιχης συναλλαγής. Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση του πληρωτή, η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου δεν επιτρέπεται να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία πιστώνεται το αντίστοιχο ποσό. Εάν αυτό έχει πάψει να είναι τεχνικά εφικτό, ο πληρωμής θα πρέπει να αποζημιώνεται για απώλεια τόκων. Για να δοθεί κίνητρο στον χρήστη των υπηρεσιών να γνωστοποιεί στον πάροχο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τυχόν κλοπή ή απώλεια του μέσου πληρωμών και να περιορίζεται έτσι ο κίνδυνος διενέργειας μη εγκεκριμένων πράξεων πληρωμών, θα πρέπει να φέρει την ευθύνη μόνο ενός περιορισμένου ποσού, εκτός εάν έχει ενεργήσει με δόλο ή βαριά αμέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, το ποσό των 50 ευρώ φαίνεται να είναι επαρκές ώστε να διασφαλίζεται η εναρμονισμένη και υψηλού επιπέδου προστασία των χρηστών στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπλέον, άπαξ ο χρήστης ενημερώσει τον πάροχο για τον κίνδυνο δόλιας χρήσης του μέσου επαλήθευσης πληρωμών, δεν θα πρέπει να είναι υπόχρεος να καλύψει περαιτέρω ζημίες από τη μη εγκεκριμένη χρήση του εν λόγω μέσου. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη της ευθύνης πληρωμής των παρόχων υπηρεσιών για την τεχνική ασφάλεια των προϊόντων τους.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57
(57)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει κανόνες για επιστροφή χρημάτων προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές όταν η εκτελούμενη πράξη πληρωμής υπερβαίνει το ευλόγως αναμενόμενο ποσό. Προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική επιβάρυνση του πληρωτή, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία πιστώνεται το αντίστοιχο ποσό. Στην περίπτωση των άμεσων χρεώσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν ακόμη ευνοϊκότερους όρους στους πελάτες τους, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής του ποσού των αμφισβητούμενων πράξεων πληρωμών. Ωστόσο, αυτό το άνευ όρων δικαίωμα επιστροφής, το οποίο εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, δεν δικαιολογείται σε περιπτώσεις όπου ο έμπορος έχει ήδη εκπληρώσει τη σύμβαση και το αντίστοιχο αγαθό ή υπηρεσία έχει ήδη καταναλωθεί. Στην περίπτωση που ο χρήστης προβάλει αξίωση για επιστροφή πληρωμής, το δικαίωμα επιστροφής δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ευθύνη του πληρωτή έναντι του δικαιούχου από την υποκείμενη σχέση π.χ. για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παραγγελθεί, καταναλωθεί ή νομίμως χρεωθεί, ούτε το δικαίωμα του χρήστη όσον αφορά την ανάκληση της εντολής πληρωμής.
(57)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει κανόνες για επιστροφή χρημάτων προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές όταν η εκτελούμενη πράξη πληρωμής υπερβαίνει το ευλόγως αναμενόμενο ποσό. Προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική επιβάρυνση του πληρωτή, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία πιστώνεται το αντίστοιχο ποσό. Εάν αυτό έχει πάψει να είναι τεχνικά εφικτό, ο πληρωμής θα πρέπει να αποζημιώνεται για απώλεια τόκων. Στην περίπτωση των άμεσων χρεώσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν ακόμη ευνοϊκότερους όρους στους πελάτες τους, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής του ποσού των αμφισβητούμενων πράξεων πληρωμών. Στην περίπτωση που ο χρήστης προβάλει αξίωση για επιστροφή πληρωμής, το δικαίωμα επιστροφής δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ευθύνη του πληρωτή έναντι του δικαιούχου από την υποκείμενη σχέση π.χ. για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παραγγελθεί, καταναλωθεί ή νομίμως χρεωθεί, ούτε το δικαίωμα του χρήστη όσον αφορά την ανάκληση της εντολής πληρωμής.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63
(63)  Οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές χρεώσεων για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών (εφεξής «πρόσθετες χρεώσεις») έχουν οδηγήσει σε ακραία ετερογένεια στην αγορά πληρωμών της Ένωσης και έχουν γίνει πηγή σύγχυσης για τους καταναλωτές, ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε διασυνοριακό πλαίσιο. Έμποροι οι οποίοι βρίσκονται σε κράτη μέλη όπου επιτρέπεται η πρόσθετη χρέωση προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε κράτη μέλη όπου απαγορεύεται και παρά ταύτα επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση στον καταναλωτή. Επιπλέον, ένα ισχυρό επιχείρημα για την αναθεώρηση των πρακτικών πρόσθετων χρεώσεων στηρίζεται στο γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. xxx/εεεε θεσπίζει κανόνες για τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ) για πληρωμές με κάρτα. Δεδομένου ότι οι διατραπεζικές προμήθειες αποτελούν το κύριο στοιχείο που καθιστά ακριβές (κυρίως) τις πληρωμές με κάρτα και η επιβολή πρόσθετων χρεώσεων περιορίζεται στην πράξη στις πληρωμές με κάρτα, οι κανόνες των διατραπεζικών προμηθειών θα πρέπει να συνοδεύονται από μια αναθεώρηση των κανόνων επιβολής πρόσθετων χρεώσεων. Για να προωθηθεί η τιμολογιακή διαφάνεια και η χρήση πιο αποτελεσματικών μέσων πληρωμών, τα κράτη μέλη και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τον δικαιούχο να ζητά τη χρέωση του πληρωτή για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας 2011/83/ΕΕ. Ωστόσο, το δικαίωμα του δικαιούχου να ζητήσει πρόσθετη χρέωση πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα μέσα πληρωμών για τα οποία δεν επιβάλλονται διατραπεζικές προμήθειες. Αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως μηχανισμός που κατευθύνει προς τα φθηνότερα μέσα πληρωμών.
(63)  Οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές χρεώσεων για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών (εφεξής «πρόσθετες χρεώσεις») έχουν οδηγήσει σε ακραία ετερογένεια στην αγορά πληρωμών της Ένωσης και έχουν γίνει πηγή σύγχυσης για τους καταναλωτές, ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε διασυνοριακό πλαίσιο. Έμποροι οι οποίοι βρίσκονται σε κράτη μέλη όπου επιτρέπεται η πρόσθετη χρέωση προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε κράτη μέλη όπου απαγορεύεται και παρά ταύτα επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση στον καταναλωτή. Υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγματα εμπόρων που επέβαλαν στους καταναλωτές πρόσθετες χρεώσεις σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από το κόστος που επιβάρυνε τους ίδιους για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών. Επιπλέον, ένα ισχυρό επιχείρημα για την αναθεώρηση των πρακτικών πρόσθετων χρεώσεων στηρίζεται στο γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. xxx/εεεε θεσπίζει κανόνες για τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ) για πληρωμές με κάρτα. Δεδομένου ότι οι διατραπεζικές προμήθειες αποτελούν το κύριο στοιχείο που καθιστά ακριβές (κυρίως) τις πληρωμές με κάρτα και η επιβολή πρόσθετων χρεώσεων περιορίζεται στην πράξη στις πληρωμές με κάρτα, οι κανόνες των διατραπεζικών προμηθειών θα πρέπει να συνοδεύονται από μια αναθεώρηση των κανόνων επιβολής πρόσθετων χρεώσεων. Για να ενισχυθεί η λειτουργία της αγοράς πληρωμών της Ένωσης, να μειωθεί η σύγχυση των καταναλωτών και να σταματήσει η πρακτική της επιβολής υπερβολικών πρόσθετων χρεώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαγορεύουν την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων, αποτρέποντας αδιάπτωτα τους δικαιούχους από το να ζητούν τη χρέωση του πληρωτή για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 66
(66)  Για να επιλέξει, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών είναι ανάγκη να γνωρίζει το πραγματικό κόστος και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών πληρωμών. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση μη διαφανών μεθόδων τιμολόγησης, αφού είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι μέθοδοι αυτές καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή για τον χρήστη τον προσδιορισμό της πραγματικής τιμής της υπηρεσίας πληρωμών. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση ημερομηνιών αξίας που αποβαίνουν σε βάρος του χρήστη.
(66)  Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μια εναρμονισμένη αγορά πληρωμών και να μπορεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών να επιλέξει, είναι ανάγκη να γνωρίζει το πραγματικό κόστος και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών πληρωμών. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση μη διαφανών μεθόδων τιμολόγησης, αφού είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι μέθοδοι αυτές καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή για τον χρήστη τον προσδιορισμό της πραγματικής τιμής της υπηρεσίας πληρωμών. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση ημερομηνιών αξίας που αποβαίνουν σε βάρος του χρήστη.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 68
(68)  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, του πλήρους ποσού της πράξης πληρωμής και του χρόνου εκτέλεσης, και την πλήρη ευθύνη για κάθε παράλειψη σε άλλα μέρη της αλυσίδας πληρωμών μέχρι το λογαριασμό του δικαιούχου. Συνεπεία αυτής της ευθύνης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή θα πρέπει, αν δεν πιστωθεί στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ολόκληρο το ποσό, να διορθώνει την πράξη πληρωμής ή, χωρίς καθυστέρηση, να επιστρέφει στον πληρωτή το ποσό της πράξης, με την επιφύλαξη κάθε άλλης αξίωσης που είναι δυνατόν να εγερθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Λόγω της ευθύνης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πληρωτής ή ο δικαιούχος δεν πρέπει να επιβαρύνονται με τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την εσφαλμένη πληρωμή. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης, εσφαλμένης ή καθυστερημένης εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ημερομηνία αξίας των διορθωτικών πληρωμών των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών είναι πάντα ίδια με την ημερομηνία αξίας της ορθής εκτέλεσης.
(68)  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, εφόσον είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού ή, κατά περίπτωση, ο τρίτος πάροχος, θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, του πλήρους ποσού της πράξης πληρωμής και του χρόνου εκτέλεσης, και την πλήρη ευθύνη για κάθε παράλειψη σε άλλα μέρη της αλυσίδας πληρωμών μέχρι το λογαριασμό του δικαιούχου. Συνεπεία αυτής της ευθύνης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή θα πρέπει, αν δεν πιστωθεί στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ολόκληρο το ποσό, να διορθώνει την πράξη πληρωμής ή, χωρίς καθυστέρηση, να επιστρέφει στον πληρωτή το ποσό της πράξης την ίδια ημέρα που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έλαβε γνώση του σφάλματος, με την επιφύλαξη κάθε άλλης αξίωσης που είναι δυνατόν να εγερθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Λόγω της ευθύνης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πληρωτής ή ο δικαιούχος δεν πρέπει να επιβαρύνονται με τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την εσφαλμένη πληρωμή. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης, εσφαλμένης ή καθυστερημένης εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ημερομηνία αξίας των διορθωτικών πληρωμών των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών είναι πάντα ίδια με την ημερομηνία αξίας της ορθής εκτέλεσης. Οι πολέμιοι της ανεπιφύλακτης επιστροφής τονίζουν τον κίνδυνο κατάχρησης από τους καταναλωτές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις κατάχρησης του δικαιώματος αυτού στις χώρες όπου οι καταναλωτές επωφελούνται από το δικαίωμα ανεπιφύλακτης επιστροφής. Κάθε κατάχρηση θα επιβαρυνόταν με νέα αίτηση πληρωμής από τον δικαιούχο, με επιπλέον κόστος για το μέρος που έχει προκαλέσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή τύπου R, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να καταγράφεται σε μαύρη λίστα ή να του απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία λόγω ακύρωσης της υποκείμενης σύμβασης, ενώ η ανάκληση μιας πληρωμής δεν θα τον απάλλασσε από την υποχρέωση να πληρώσει για τα καταναλωθέντα αγαθά.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 71
(71)  Για να διευκολυνθεί η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στις πληρωμές εντός της Κοινότητας, χρειάζεται αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, στους οποίους θα πρέπει να επιτρέπεται να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπα αναμεμειγμένα σε απάτες στον κλάδο των πληρωμών. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζουν την οδηγία 95/46/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
(71)  Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζουν την οδηγία 95/46/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
__________________
__________________
37 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
37 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Κοινότητα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.01.2001, σ. 1).
38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Κοινότητα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 72 α (νέα)
(72a)  Οι υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών ασφαλείας δεν θίγουν άλλες υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών που ορίζονται σε άλλες νομοθετικές πράξεις, και δη τις απαιτήσεις περί παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/... [γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων] καθώς και στις απαιτήσεις περί κοινοποίησης περιστατικών ασφαλείας στο πλαίσιο της οδηγίας …/…/ΕΕ [οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών].
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74
(74)  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των καταναλωτών για ένδικη προστασία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα εύκολα προσιτό και οικονομικό μέσο επίλυσης των διαφορών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των καταναλωτών στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 ορίζει ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να στερηθεί την προστασία που του παρέχεται από τους κανόνες δημόσιας τάξης της χώρας της συνήθους κατοικίας του μέσω οποιωνδήποτε συμβατικών όρων περί εφαρμοστέου δικαίου. Όσον αφορά τη δημιουργία αποδοτικής και αποτελεσματικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσματική διαδικασία υποβολής παραπόνων των καταναλωτών την οποία να μπορούν να παρακολουθήσουν οι καταναλωτές τους, πριν η διαφορά παραπεμφθεί προς επίλυση σε εξωδικαστική διαδικασία ή ενώπιον του δικαστηρίου. Η διαδικασία υποβολής παραπόνων θα πρέπει να περιέχει σύντομες και σαφώς καθορισμένες προθεσμίες εντός των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να απαντήσει στην καταγγελία.
(74)  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των καταναλωτών για ένδικη προστασία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη θέσπιση και τη διατήρηση εύκολα προσιτών, ανεξάρτητων, αμερόληπτων, διαφανών και αποτελεσματικών εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 ορίζει ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να στερηθεί την προστασία που του παρέχεται από τους κανόνες δημόσιας τάξης της χώρας της συνήθους κατοικίας του μέσω οποιωνδήποτε συμβατικών όρων περί εφαρμοστέου δικαίου. Όσον αφορά τη δημιουργία αποδοτικής και αποτελεσματικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσματική διαδικασία υποβολής παραπόνων την οποία να μπορούν να παρακολουθήσουν οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών πληρωμών, πριν η διαφορά παραπεμφθεί προς επίλυση σε εξωδικαστική διαδικασία ή ενώπιον του δικαστηρίου. Η διαδικασία υποβολής παραπόνων θα πρέπει να περιέχει σύντομες και σαφώς καθορισμένες προθεσμίες εντός των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να απαντήσει στην καταγγελία.
__________________
__________________
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (ΡΩΜΗ Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6).
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (ΡΩΜΗ Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6).
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα)
(74a)  Υπό το πρίσμα της δέσμευσης της ΕΚΤ να συγκροτήσει το Συμβούλιο Πληρωμών Λιανικής σε Ευρώ (ΣΠΛΕ), και να αναλάβει την προεδρία του, καθώς και της δέσμευσης της Επιτροπής να συμμετέχει ενεργά στο ΣΠΛΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του ΕΧΠΕ χωρίς άσκοπη αργοπορία μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να εφαρμόζεται η ενωσιακή μέθοδος όποτε αυτό είναι δυνατόν, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να επιζητηθεί ο ενστερνισμός από τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο σκέλος τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης, μέσω ενεργού ανάμιξης, διαβούλευσης και πλήρους διαφάνειας. Ειδικότερα, οι πάροχοι και οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιμα, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, να υπάρχει επαρκής γνωστοποίηση της διαδικασίας ΕΧΠΕ στους τελικούς χρήστες και να παρακολουθείται η υλοποίηση της διαδικασίας ΕΧΠΕ.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 80
(80)  Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία και τη στήριξη της ΕΑΤ, η οποία θα πρέπει να επιφορτιστεί με το καθήκον να εκπονεί τις κατευθυντήριες γραμμές και να προετοιμάζει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για θέματα ασφαλείας σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών και της σύστασης αδειοδοτημένων ιδρυμάτων πληρωμών σε άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να θεσπίζει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα. Τα συγκεκριμένα αυτά καθήκοντα συνάδουν απολύτως με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΕΑΤ, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σύμφωνα με τον οποίο συστάθηκε η ΕΑΤ.
(80)  Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία και τη στήριξη της ΕΑΤ, η οποία θα πρέπει να επιφορτιστεί με το καθήκον να προετοιμάζει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για θέματα ασφαλείας σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών και της σύστασης αδειοδοτημένων ιδρυμάτων πληρωμών σε άλλα κράτη μέλη. Όταν αυτά τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα αφορούν πτυχές ασφάλειας των πληρωμών, η ΕΑΤ θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις συστάσεις που εγκρίνει το ευρωπαϊκό φόρουμ για την ασφάλεια των λιανικών πληρωμών (SecurePay Forum) όσον αφορά την ασφάλεια των πληρωμών μέσω Διαδικτύου και των υπηρεσιών πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμών. Κατά την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων η ΕΑΤ θα πρέπει να διαβουλεύεται με τη συμβουλευτική ομάδα που αναφέρεται στην αιτιολογικη σκέψη 29. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να θεσπίζει αυτά τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα. Τα συγκεκριμένα αυτά καθήκοντα συνάδουν απολύτως με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΕΑΤ, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σύμφωνα με τον οποίο συστάθηκε η ΕΑΤ.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 80 α (νέα)
(80a)  Προκειμένου να λειτουργούν ομαλά οι υπηρεσίες πληρωμών και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του έργου ΕΧΠΕ ευρύτερα, έχει ζωτική σημασία η στενή ανάμειξη και ο ενεργός ρόλος όλων των ενδιαφερομένων, και ιδίως των χρηστών, περιλαμβανομένων των καταναλωτών. Παρότι η συγκρότηση του φορέα διακυβέρνησης του ΕΧΠΕ αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς τη διακυβέρνηση του ΕΧΠΕ και περαιτέρω υπηρεσιών πληρωμών, λόγω της βελτιωμένης εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων μερών, η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις υπηρεσίες πληρωμών εξακολουθεί να μεροληπτεί υπέρ του σκέλους της προσφοράς και ιδίως των ευρωπαϊκών τραπεζών μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (ΕΣΠ). Ως εκ τούτου, είναι καίριας σημασίας να επανεξετάσει η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (ΕΣΠ), την αλληλεπίδραση μεταξύ του ΕΣΠ και μιας ευρύτερης δομής διακυβέρνησης όπως είναι το Συμβούλιο EPA, καθώς και τον ρόλο αυτής της ευρύτερης δομής. Εάν από την εξέταση της Επιτροπής επιβεβαιωθεί η ανάγκη για περαιτέρω πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διακυβέρνησης του ΕΧΠΕ, η Επιτροπή θα ρέπει να υποβάλει κατάλληλη νομοθετική πρόταση
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα)
(83a)  Οι αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης και του ελέγχου από το κράτος μέλος προέλευσης απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να αρνούνται να χορηγήσουν ή να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, εάν στοιχεία όπως το περιεχόμενο του προγράμματος δραστηριοτήτων, η γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων ή οι πράγματι ασκούμενες δραστηριότητες δείχνουν σαφώς ότι το ίδρυμα πληρωμών προτίμησε να υπαχθεί στο νομικό σύστημα ενός κράτους μέλους για να αποφύγει την υπαγωγή του σε αυστηρότερους κανόνες ισχύοντες σε άλλο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του. Τα ιδρύματα πληρωμών πρέπει να αδειοδοτούνται στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα τους ή, εάν βάσει της εθνικής νομοθεσίας δεν διαθέτουν καταστατική έδρα, στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία τους. Εξάλλου, τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν από τα ιδρύματα πληρωμών να έχουν πάντα τα κεντρικά τους γραφεία στο κράτος μέλος καταγωγής τους και όντως να ασκούν εκεί δραστηριότητα.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Το αργότερο στις ...* η Επιτροπή υποβάλλει ενδεχομένως, στη βάση αυτής της επανεξέτασης, νομοθετική πρόταση, για την επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων του τίτλου IV, πέραν του άρθρου 78, και για τις πράξεις πληρωμής στις οποίες μόνον ο ένας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, όσον αφορά τα μέρη των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούνται στην Ένωση, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
________________
* Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο δ
δ)  σε πράξεις πληρωμής συνιστάμενες σε μη επαγγελματική συγκέντρωση και παράδοση χρημάτων στο πλαίσιο μη κερδοσκοπικής ή φιλανθρωπικής δραστηριότητας·
δ)  σε πράξεις πληρωμής συνιστάμενες σε μη κερδοσκοπική συγκέντρωση και διεκπεραίωσης δωρεών στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται από οργάνωση με σχετική άδεια·
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ι
ι)  στις υπηρεσίες παρόχων τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίοι υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών χωρίς ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό μεταφορά χρηματικά ποσά· στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η ταυτοποίηση δεδομένων και οντοτήτων, η παροχή τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ) και δικτύου επικοινωνιών, καθώς και η παροχή και συντήρηση τερματικών και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες πληρωμών, με την εξαίρεση των υπηρεσιών έναρξης πληρωμών και των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών λογαριασμού·
ι)  στις υπηρεσίες παρόχων τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίοι υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών χωρίς ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό μεταφορά χρηματικά ποσά· στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η ταυτοποίηση δεδομένων και οντοτήτων, η παροχή τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ) και δικτύου επικοινωνιών και ασφαλών διαύλων, καθώς και η παροχή και συντήρηση τερματικών και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες πληρωμών, με την εξαίρεση των υπηρεσιών έναρξης πληρωμών και των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών λογαριασμού·
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ια
ια)  στις υπηρεσίες που βασίζονται σε ειδικά μέσα που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με περιορισμένο τρόπο, επειδή επιτρέπουν στον συγκεκριμένο κάτοχο του μέσου να αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες μόνο στην επαγγελματική στέγη που χρησιμοποιεί ο εκδότης ή εντός περιορισμένου δικτύου παρόχων υπηρεσιών στο πλαίσιο απευθείας εμπορικής συμφωνίας με τον εκδότη, ή επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση περιορισμένου φάσματος αγαθών ή υπηρεσιών·
ια)  στις υπηρεσίες που βασίζονται σε ειδικά μέσα που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με περιορισμένο τρόπο, επειδή επιτρέπουν στον συγκεκριμένο κάτοχο του μέσου να αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες μόνο ενός εκδότη ή εντός περιορισμένου δικτύου παρόχων υπηρεσιών στο πλαίσιο απευθείας εμπορικής συμφωνίας με έναν εκδότη, ή επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση στενού φάσματος αγαθών ή υπηρεσιών·
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ια α (νέο)
ιαa)  σε μέσα που ισχύουν σε ένα μόνο κράτος μέλος και ρυθμίζονται από ειδικό κοινωνικό ή φορολογικό πλαίσιο, παρέχονται ύστερα από αίτηση επιχείρησης ή δημόσιου φορέα, αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα προσώπων να λάβουν αγαθά ή υπηρεσίες από προμηθευτές που έχουν εμπορική συμφωνία με τον εκδότη, και δεν είναι μετατρέψιμα σε χρήμα·
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ
ιβ)  σε πράξεις πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν από τον πάροχο των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών όπου η πράξη παρέχεται για έναν συνδρομητή του δικτύου ή της υπηρεσίας και για την αγορά του ψηφιακού περιεχομένου ως επικουρικών υπηρεσιών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την αγορά ή την κατανάλωση του περιεχομένου, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία κάθε μεμονωμένης πράξης πληρωμής, δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ και η συνολική αξία των πράξεων πληρωμής δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ σε οποιοδήποτε δεδομένο μήνα·
ιβ)  σε πράξεις πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν από τον πάροχο των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό την ιδιότητα του διαμεσολαβητή, ή υπηρεσιών και πράξεων πληρωμών που είναι επικουρικές στην κύρια δραστηριότητα του παρόχου, όπου η πράξη παρέχεται για έναν συνδρομητή του δικτύου ή της υπηρεσίας και για την αγορά ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την αγορά ή την κατανάλωση του ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία κάθε μεμονωμένης πράξης πληρωμής δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ και η συνολική αξία των πράξεων πληρωμής δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε οποιοδήποτε ημερολογιακό μήνα·
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 12
12.  «χρήστης υπηρεσιών πληρωμών»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί μια υπηρεσία πληρωμών ως πληρωτής ή δικαιούχος, ή και με τις δύο ιδιότητες·
12.  «χρήστης υπηρεσιών πληρωμών»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί μια υπηρεσία πληρωμών ως πληρωτής, δικαιούχος, ή και με τις δύο ιδιότητες, αλλά εξαιρουμένων των τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών όταν ενεργούν εκ μέρους άλλου χρήστη υπηρεσιών πληρωμών·
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 18
18.  «εντολή πληρωμής»: κάθε οδηγία εκ μέρους του πληρωτή ή του δικαιούχου προς τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών με την οποία του ζητείται να εκτελέσει μια πράξη πληρωμής·
18.  «εντολή πληρωμής»: κάθε οδηγία εκ μέρους του πληρωτή ή του δικαιούχου προς τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών, είτε αυτή δίδεται απευθείας είτε μέσω ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, με την οποία του ζητείται να εκτελέσει μια πράξη πληρωμής·
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 21
21.  «εξακρίβωση γνησιότητας»: η διαδικασία που επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να επαληθεύει τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων στοιχείων ασφάλειάς του·
21.  «εξακρίβωση γνησιότητας»: διαδικασίες που επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να επαληθεύει την εγκυρότητα της χρήσης συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, περιλαμβανομένης της χρήσης των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφάλειας του χρήστη ή τον έλεγχο εξατομικευμένων εγγράφων ταυτότητας, ή να ελέγχει την ταυτότητα ενός αλληλεπιδρώντος τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών·
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 22
22.  «αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη»: η διαδικασία για την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου με βάση τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων που αφορούν κάτι το οποίο ο χρήστης γνωρίζει, κάτι το οποίο κατέχει και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του, στοιχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα, ως προς το ότι η παραβίαση ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των άλλων· η διαδικασία είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται το απόρρητο των δεδομένων εξακρίβωσης της ταυτότητας.
22.  «αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη»: η διαδικασία για την επαλήθευση της εγκυρότητας ενός μέσου πληρωμής με βάση τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί ως γνώση (κάτι το οποίο ο χρήστης γνωρίζει), κτήση (κάτι το οποίο ο χρήστης κατέχει) και ιδιότητα (κάτι το οποίο είναι ο χρήστης), στοιχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα, ως προς το ότι η παραβίαση ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των άλλων· η διαδικασία είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να προστατεύεται το απόρρητο των δεδομένων εξακρίβωσης της ταυτότητας.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 26
26.  «μέσο πληρωμών»: κάθε εξατομικευμένος μηχανισμός ή/και σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και τα οποία χρησιμοποιεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να κινήσει εντολή πληρωμής·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 32
32.  «υπηρεσία έναρξης πληρωμής»: η υπηρεσία πληρωμής που επιτρέπει την πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών που παρέχεται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, όπου ο πληρωτής μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην ενεργοποίηση πληρωμής ή στο λογισμικό του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμής, ή όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον πληρωτή ή τον δικαιούχο μέσα πληρωμών για την επίδοση των διαπιστευτηρίων του πληρωτή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που εξυπηρετεί τον λογαριασμό·
32.  «υπηρεσία έναρξης πληρωμής»: η υπηρεσία πληρωμής που επιτρέπει την πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών όπου κινείται μια πράξη πληρωμής από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μετά από αίτημα του πληρωτή, από λογαριασμό πληρωμών τηρούμενο από τον πληρωτή σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού·
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 33
33.  «υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού»: η υπηρεσία πληρωμών με την οποία παρέχονται συγκεντρωτικές και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες για έναν ή περισσότερους λογαριασμούς πληρωμών που τηρεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών σε έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμών·
33.  «υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού»: η υπηρεσία που παρέχεται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, με την οποία παρέχονται συγκεντρωτικές πληροφορίες για έναν ή περισσότερους λογαριασμούς πληρωμών που τηρεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών σε έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών·
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 38 α (νέο)
38α.  «εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας»: οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ταυτότητας φυσικού ή νομικού προσώπου·
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 38 β (νέο)
38β.  «τρίτος εκδότης μέσου πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που δεν αφορούν εξυπηρέτηση λογαριασμού και που ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3 ή σημείο 5·
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 38 γ (νέο)
38γ.  «μεταφορά πίστωσης»: η εθνική ή διασυνοριακή υπηρεσία πληρωμών για την πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου με πράξη πληρωμής ή μια σειρά πράξεων πληρωμής από λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τηρεί τον λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή, βάσει εντολής του πληρωτή·
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 38 δ (νέο)
38δ.  «ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών»: δεδομένα που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για διάπραξη απάτης, πλην του ονόματος του κατόχου του λογαριασμού και του αριθμού του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επιτρέπουν να κινηθεί μια εντολή πληρωμής, δεδομένων που χρησιμοποιούνται για εξακρίβωση ταυτότητας, δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παραγγελία μέσων πληρωμών ή εργαλείων εξακρίβωσης ταυτότητας που πρόκειται να αποσταλούν σε πελάτες καθώς επίσης δεδομένων, παραμέτρων και λογισμικού που, αν τροποποιηθούν, είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ικανότητα του νόμιμου συναλλασσομένου να επαληθεύει πράξεις πληρωμών, να εγκρίνει ηλεκτρονικές εντολές πληρωμής ή να ελέγχει τον λογαριασμό·
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 38 ε (νέο)
38ε.  «αποδοχή πράξεων πληρωμών»: υπηρεσία πληρωμών παρεχόμενη, άμεσα ή έμμεσα, από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος συνάπτει σύμβαση με έναν δικαιούχο για την αποδοχή και επεξεργασία των πράξεων πληρωμών του δικαιούχου που εκκινούν από μέσο πληρωμών του πληρωτή και καταλήγουν σε μεταφορά χρηματικών ποσών στον δικαιούχο· η υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας, έγκρισης και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των χρηματοδοτικών ροών προς τον δικαιούχο, ασχέτως αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διατηρεί τα χρηματικά ποσά για λογαριασμό του δικαιούχου·
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  περιγραφή της υφιστάμενης διαδικασίας ελέγχου, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών, και σε λογικές και φυσικές σημαντικές πηγές·
ζ)  περιγραφή της υφιστάμενης διαδικασίας ελέγχου, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών·
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - εδάφιο 1 - στοιχείο ια
ια)  περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει ο αιτών ώστε να τηρεί τις υποχρεώσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που προβλέπουν η οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46·
ια)  για τα ιδρύματα πληρωμών που υπόκεινται στις υποχρεώσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που προβλέπουν η οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει ο αιτών ώστε να τηρεί τις εν λόγω υποχρεώσεις·
__________________
__________________
45 Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15)
45 Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15)
46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 1).
46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α – εδάφιο 1 (νέο)
3α.  Κατόπιν διαβούλευσης με συμβουλευτική ομάδα που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και στην οποία εκπροσωπούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται εκτός του τραπεζικού τομέα, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές κατά την αίτηση για χορήγηση άδειας σε ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), β), γ), ε), και ζ) έως ι).
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α – εδάφιο 2 (νέο)
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως ....
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α – εδάφιο 3 (νέο)
Η Επιτροπή εγκρίνει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύματα πληρωμών, τα οποία παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία πληρωμών ενώ, ταυτόχρονα, ασκούν και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφερόμενες στο άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο γ), να διασφαλίζουν τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση πράξεων πληρωμών, με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
1.  Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύματα πληρωμών, τα οποία παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία πληρωμών που αναφέρεται στο παράρτημα Ι ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ), να διασφαλίζουν τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση πράξεων πληρωμών, με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τα εν λόγω χρηματικά ποσά δεν πρέπει να αναμειγνύονται ποτέ με τα χρηματικά ποσά φυσικών ή νομικών προσώπων διαφορετικών από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών στο όνομα των οποίων κατέχονται τα χρηματικά αυτά ποσά και, εάν κατέχονται ακόμη από το ίδρυμα πληρωμών και δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στον δικαιούχο ούτε έχουν μεταφερθεί σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας παραλαβής τους, κατατίθενται σε χωριστό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα ή επενδύονται σε ασφαλή και ρευστά στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου τα οποία καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και προστατεύονται διά της νομοθεσίας των κρατών μελών, προς το συμφέρον αυτών των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών, έναντι αξιώσεων άλλων πιστωτών του ιδρύματος πληρωμών, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας.
α)  τα εν λόγω χρηματικά ποσά δεν πρέπει να αναμειγνύονται ποτέ με τα χρηματικά ποσά φυσικών ή νομικών προσώπων διαφορετικών από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών στο όνομα των οποίων κατέχονται τα χρηματικά αυτά ποσά και, εάν κατέχονται ακόμη από το ίδρυμα πληρωμών και δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στον δικαιούχο ούτε έχουν μεταφερθεί σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας παραλαβής τους, κατατίθενται στη συνέχεια σε χωριστό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα ή επενδύονται σε ασφαλή και ρευστά στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου τα οποία καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και προστατεύονται διά της νομοθεσίας των κρατών μελών, προς το συμφέρον αυτών των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών, έναντι αξιώσεων άλλων πιστωτών του ιδρύματος πληρωμών, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Κάθε ίδρυμα πληρωμών το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής, διαθέτει καταστατική έδρα, διατηρεί τα κεντρικά του γραφεία στο ίδιο κράτος μέλος με την καταστατική του έδρα.
3.  Κάθε ίδρυμα πληρωμών το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής, διαθέτει καταστατική έδρα, διατηρεί τα κεντρικά του γραφεία στο ίδιο κράτος μέλος με την καταστατική του έδρα όπου και ασκεί όντως τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών μόνο όταν το ίδρυμα εμπίπτει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών μόνο όταν το ίδρυμα εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  θα αποτελούσε απειλή για τη σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη του συστήματος πληρωμών αν συνέχιζε τις εργασίες του σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών·
δ)  θα αποτελούσε απειλή για τη σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη του συστήματος πληρωμών αν συνέχιζε τις εργασίες του σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών· ή
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)
Το μητρώο προσδιορίζει επίσης και αναφέρει τους λόγους για κάθε ανάκληση άδειας από τις αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
4.  Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στα δημόσια μητρώα που προβλέπονται στο άρθρο 13, σε επίπεδο ΕΕ. Η ΕΑΤ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως [... εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
4.  Η ΕΑΤ, μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3α, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στα δημόσια μητρώα που προβλέπονται στο άρθρο 13, σε επίπεδο Ένωσης.
Η ΕΑΤ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως ...* .
_____________
* Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Όταν τα ιδρύματα πληρωμών παρέχουν μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες πληρωμών, μπορούν να τηρούν λογαριασμούς πληρωμών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πράξεις πληρωμών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πρόσβαση σε αυτούς τους λογαριασμούς πληρωμών να είναι ανάλογη.
2.  Όταν τα ιδρύματα πληρωμών παρέχουν μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες πληρωμών, μπορούν να τηρούν λογαριασμούς πληρωμών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πράξεις πληρωμών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα ιδρύματα πληρωμών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληρωμών και λογαριασμών καταθέσεων εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων, σε αντικειμενική, αμερόληπτη και αναλογική βάση. Η πρόσβαση αυτή πρέπει να είναι αρκετά εκτεταμένη ώστε το ίδρυμα πληρωμών να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με απρόσκοπτο και αποτελεσματικό τρόπο.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
3.  Αν υπάρχουν πλείονες αρμόδιες αρχές για τα θέματα του παρόντος τίτλου στο έδαφός τους, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη στενή μεταξύ τους συνεργασία ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Το ίδιο ισχύει και όταν οι αρμόδιες αρχές για θέματα του παρόντος τίτλου δεν είναι οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.
3.  Αν η αρμόδια αρχή για τα θέματα του παρόντος τίτλου δεν είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών αυτών ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  να απαιτούν από το ίδρυμα πληρωμών να παρέχει κάθε πληροφορία απαραίτητη για τον σκοπό αυτόν·
α)  να απαιτούν από το ίδρυμα πληρωμών να παρέχει κάθε πληροφορία απαραίτητη για τον σκοπό αυτόν με επίσημη απόφαση, αναφέροντας τη νομική βάση και τον σκοπό της αίτησης, τις πληροφορίες που ζητούνται και την προθεσμία για την παροχή τους·
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.  Κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών ή εγγράφων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνεται στη βάση απόφασης στην οποία προσδιορίζονται η νομική βάση της απόφασης, ο σκοπός της αίτησης, λεπτομέρειες όσον αφορά τις πληροφορίες που ζητούνται, η προθεσμία παροχής τους και η περίοδος διατήρησης των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών.
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των διάφορων κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους και, εφόσον χρειάζεται, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών και άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των διάφορων κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους και, εφόσον χρειάζεται, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών και άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Όταν οι εν λόγω αρχές προβαίνουν σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να προσδιορίζουν για ποιον συγκεκριμένο σκοπό το πράττουν και να αναφέρουν την κατάλληλη νομική βάση στη νομοθεσία της Ένωσης.
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  της Europol, υπό την ιδιότητά της ως ενωσιακής υπηρεσίας επιβολής του νόμου και ως υπεύθυνης για την υποστήριξη και τον συντονισμό μιας κοινής προσέγγισης μεταξύ των αρμόδιων αστυνομικών αρχών των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, άλλων μορφών σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, στα οποία περιλαμβάνεται η παραχάραξη του ευρώ ή άλλων νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής.
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.  Η ΕΑΤ έχει εντολή να ξεκινήσει και να προωθήσει δεσμευτική διαμεσολάβηση για τον διακανονισμό διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών που προκύπτουν από την ανταλλαγή πληροφοριών.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)
1a.  Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν επιπλέον απαιτήσεις σε ιδρύματα πληρωμών της Ένωσης που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών σε κράτος μέλος υποδοχής οι οποίες δεν ισχύουν για ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από το κράτος μέλος υποδοχής.
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3
3.  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν αμοιβαία όλες τις ουσιαστικές ή/και σχετικές πληροφορίες, ιδίως σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόμενης παράβασης εκ μέρους αντιπροσώπου, υποκαταστήματος, ή εξωτερικής οντότητας στην οποία ανατίθενται δραστηριότητες. Για τον σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν, όταν τους ζητηθεί, όλες τις σχετικές πληροφορίες και, με ιδία πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικές πληροφορίες.
3.  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν αμοιβαία όλες τις ουσιαστικές ή/και σχετικές πληροφορίες, ιδίως σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόμενης παράβασης εκ μέρους αντιπροσώπου, υποκαταστήματος, ή εξωτερικής οντότητας στην οποία ανατίθενται δραστηριότητες. Για τον σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν, όταν τους ζητηθεί, όλες τις σχετικές πληροφορίες και, με ιδία πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικές πληροφορίες. Σε περίπτωση διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη. Σε κάθε περίπτωση, η αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5
5.  Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με αποδέκτες τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται το αν η δραστηριότητα που το ίδρυμα πληρωμών κοινοποίησε ότι προτίθεται να παράσχει σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα ισοδυναμούσε με άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα εκδοθούν έως τις [... εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
5.  Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με αποδέκτες τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται το αν η δραστηριότητα που το ίδρυμα πληρωμών κοινοποίησε ότι προτίθεται να παράσχει σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα ισοδυναμούσε με άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα εκδοθούν έως τις ...*.
_________________
* 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  ο μέσος όρος του συνολικού ποσού πράξεων πληρωμών του προηγούμενου δωδεκαμήνου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων για τους οποίους αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ μηνιαίως. Η απαίτηση αυτή αξιολογείται βάσει του συνολικού ποσού πράξεων πληρωμών που προβλέπεται στο επιχειρηματικό του σχέδιο, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές ζητήσουν αναπροσαρμογή του·
α)  ο μέσος όρος του συνολικού ποσού πράξεων πληρωμών του προηγούμενου δωδεκαμήνου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή κινήθηκαν από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων για τους οποίους αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ μηνιαίως. Η απαίτηση αυτή αξιολογείται βάσει του συνολικού ποσού πράξεων πληρωμών που προβλέπεται στο επιχειρηματικό του σχέδιο, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές ζητήσουν αναπροσαρμογή του·
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στα φυσικά πρόσωπα οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά των άρθρων 10 και 11 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 στο εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 3
3.  Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να επιβάλει χρέωση για πληροφορίες δυνάμει της παραγράφου 2, η χρέωση αυτή είναι εύλογη και ανάλογη με το πραγματικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι καταναλωτές που αλλάζουν λογαριασμό πληρωμών να μπορούν να λαμβάνουν κατόπιν αιτήματος κατάσταση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν στον προηγούμενο λογαριασμό πληρωμών, καταγεγραμμένες σε μέσο που αντέχει στον χρόνο, από τον μεταβιβάζοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, έναντι εύλογης αμοιβής.
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι το βάρος της απόδειξης φέρει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να αποδείξει ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις πληροφόρησης του παρόντος τίτλου.
Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι το βάρος της απόδειξης φέρει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να αποδείξει ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις πληροφόρησης του παρόντος τίτλου.
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να θέτει στη διάθεση του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών σε ευπρόσιτη μορφή τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 38, πριν ο χρήστης της υπηρεσίας πληρωμών δεσμευθεί από σύμβαση ή προσφορά μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμής. Κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει τις πληροφορίες και τους όρους σε έντυπη μορφή ή σε άλλο ανθεκτικό στον χρόνο μέσο. Η διατύπωση των πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, με σαφή και εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.
1.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να θέτει στη διάθεση του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών σε ευπρόσιτη μορφή τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 38 όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει, πριν ο χρήστης της υπηρεσίας πληρωμών δεσμευθεί από σύμβαση ή προσφορά μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμής. Κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει τις πληροφορίες και τους όρους σε έντυπη μορφή ή σε άλλο ανθεκτικό στον χρόνο μέσο. Η διατύπωση των πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, με σαφή και εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Όταν η έναρξη της εντολής πληρωμής διενεργείται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, τα κράτη μέλη απαιτούν να θέτει στη διάθεση του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 38. Οι πληροφορίες και οι όροι παρέχονται σε σαφή και εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις υπηρεσίες έναρξης πληρωμών, ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να παρέχει στον πληρωτή πληροφορίες σχετικά με την προσφερόμενη υπηρεσία, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου παρόχου.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις υπηρεσίες έναρξης πληρωμών, ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον πληρωτή, πριν από την έναρξη, τις ακόλουθες σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες:
a)  τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό εγγραφής του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και το όνομα της αρμόδιας εποπτικής αρχής·
β)  κατά περίπτωση, τη μέγιστη προθεσμία για τη διαδικασία έναρξης πληρωμής·
γ)  όλες τις επιβαρύνσεις που πρέπει ενδεχομένως να καταβάλει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και, ανάλογα με την περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων·
δ)  ανάλογα με την περίπτωση, την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ή τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που πρόκειται να εφαρμοστεί.
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – εισαγωγή
Όταν ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, κατόπιν αιτήματος του πληρωτή, εκκινεί μια εντολή πληρωμής, παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον πληρωτή και, κατά περίπτωση, στον δικαιούχο, αμέσως μετά την έναρξη , τις ακόλουθες πληροφορίες:
Όταν ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, κατόπιν αιτήματος του πληρωτή, εκκινεί μια εντολή πληρωμής, παρέχει στον πληρωτή και, κατά περίπτωση, στον δικαιούχο, αμέσως μετά την έναρξη, τις ακόλουθες πληροφορίες με σαφή και μη διφορούμενη διατύπωση:
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – στοιχείο α
α)  την επιβεβαίωση για την επιτυχή έναρξη της εντολής πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή·
α)  την επιβεβαίωση για την επιτυχή έναρξη της πράξης πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή·
Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  ενδεχομένως, το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής, και, ανάλογα με την περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών.
δ)  ενδεχομένως, το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων που είναι καταβλητέες στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την πράξη πληρωμής, σε αναλυτική κατάσταση των επιμέρους χρεώσεων.
Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)
Το παρόν άρθρο δεν θίγει την υποχρέωση προστασίας δεδομένων που ισχύει για τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και τον δικαιούχο.
Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – εισαγωγή
Αμέσως μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον πληρωτή, με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1, τις ακόλουθες πληροφορίες:
Αμέσως μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον πληρωτή, με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1, τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει:
Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – εισαγωγή
Αμέσως μετά την εκτέλεση της εντολής πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον δικαιούχο, με τον τρόπο που προβλέπεται στον άρθρο 37 παράγραφος 1, τις ακόλουθες πληροφορίες:
Αμέσως μετά την εκτέλεση της εντολής πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον δικαιούχο, με τον τρόπο που προβλέπεται στον άρθρο 37 παράγραφος 1, τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει, αν είναι διαθέσιμες σε αυτόν προσωπικά:
Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να παρέχει στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών, σε εύθετο χρόνο πριν αυτός δεσμευθεί από σύμβαση-πλαίσιο ή προσφορά, τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 45, σε έντυπο ή σε άλλο ανθεκτικό στον χρόνο μέσο. Η διατύπωση των πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, με σαφή και εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.
1.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να θέτει στη διάθεση του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ή, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου, να παρέχει στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών, σε εύθετο χρόνο πριν αυτός δεσμευθεί από σύμβαση-πλαίσιο ή προσφορά, τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 45, σε έντυπο ή σε άλλο ανθεκτικό στον χρόνο μέσο. Η διατύπωση των πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, με σαφή και εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της υπηρεσίας πληρωμών που πρόκειται να παράσχει·
α)  σαφής περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της υπηρεσίας πληρωμών που πρόκειται να παρασχεθεί·
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  ο τύπος και η διαδικασία κοινοποίησης της συγκατάθεσης για την εκκίνηση ή την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής καθώς και άρσης της συγκατάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 71·
γ)  ο τύπος και η διαδικασία κοινοποίησης της συγκατάθεσης για την εκκίνηση μιας εντολής πληρωμής ή την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής καθώς και άρσης της συγκατάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 71·
Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
α)  εφόσον συμφωνηθεί, επισήμανση του ότι ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών θεωρείται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις των όρων, σύμφωνα με το άρθρο 47, εκτός εάν γνωστοποιήσει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος τους ότι δεν τις αποδέχεται,
α)  με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία οι τροποποιήσεις είναι σαφώς και αδιαμφισβήτητα ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2, και εφόσον συμφωνηθεί, επισήμανση του ότι ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών θεωρείται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις των όρων, σύμφωνα με το άρθρο 47, εκτός εάν γνωστοποιήσει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος τους ότι δεν τις αποδέχεται· ωσόσο, η γνωστοποίηση αυτή δεν έχει ισχύ στην περίπτωση κατά την οποία οι τροποποιήσεις είναι σαφώς και αδιαμφισβήτητα ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών,
Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Κάθε τροποποίηση της σύμβασης-πλαισίου καθώς και η ενημέρωση και οι όροι που προσδιορίζονται στο άρθρο 45 προτείνονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 και τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης έναρξης ισχύος.
1.  Κάθε τροποποίηση της σύμβασης-πλαισίου που δεν είναι σαφώς και αδιαμφισβήτητα ευνοϊκότερη για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και η ενημέρωση και οι όροι που προσδιορίζονται στο άρθρο 45, προτείνονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης έναρξης ισχύος.
Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 2
2.  Αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον το δικαίωμα αυτό έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση-πλαίσιο και οι αλλαγές βασίζονται στα επιτόκια ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ). Ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν για κάθε αλλαγή του επιτοκίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει για συγκεκριμένη συχνότητα ή τρόπο παροχής των πληροφοριών ή θέσης του σε διάθεση του χρήστη. Ωστόσο, οι αλλαγές στο επιτόκιο ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, μπορούν να εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση.
2.  Αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον το δικαίωμα αυτό έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση-πλαίσιο και οι αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών βασίζονται στα επιτόκια ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ). Ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν για κάθε αλλαγή του επιτοκίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει για συγκεκριμένη συχνότητα ή τρόπο παροχής των πληροφοριών ή θέσης του σε διάθεση του χρήστη. Ωστόσο, οι αλλαγές στο επιτόκιο ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι τροποποιήσεις στη σύμβαση-πλαίσιο που είναι σαφώς και αδιαμφισβήτητα ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, μπορούν να εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση
Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 2
2.  Η λύση σύμβασης-πλαισίου διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών ή αορίστου χρόνου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών μετά το πέρας δωδεκαμήνου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η χρέωση για τη λύση πρέπει να είναι εύλογη και σύμφωνη με το κόστος.
2.  Η λύση σύμβασης-πλαισίου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.
Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 2
2.  Η σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει όρο ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες περιοδικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, με τρόπο που έχει συμφωνηθεί και που επιτρέπει στον πληρωτή να αποθηκεύει και να αναπαράγει ακριβώς τις πληροφορίες.
2.  Η σύμβαση-πλαίσιο περιλαμβάνει όρο ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες περιοδικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, δωρεάν, με τρόπο που έχει συμφωνηθεί και που επιτρέπει στον πληρωτή να αποθηκεύει και να αναπαράγει ακριβώς τις πληροφορίες.
Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 3
3.  Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να παρέχει εγγράφως και δωρεάν πληροφορίες άπαξ του μηνός.
3.  Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να παρέχει εγγράφως ή σε άλλο μέσο ανθεκτικό στο χρόνο και δωρεάν πληροφορίες άπαξ του μηνός.
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τα στοιχεία που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωμής και, αν χρειάζεται, τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής·
α)  τα στοιχεία που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωμής και τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής·
Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3
3.  Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να παρέχει εγγράφως και δωρεάν πληροφορίες άπαξ του μηνός.
3.  Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να παρέχει εγγράφως ή σε άλλο μέσο ανθεκτικό στο χρόνο και δωρεάν πληροφορίες άπαξ του μηνός.
Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Όταν, πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής, προσφέρεται υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων στο σημείο πώλησης ή εκ μέρους του δικαιούχου, το μέρος που προσφέρει την υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων στον πληρωτή υποχρεούται να του γνωστοποιήσει κάθε σχετική επιβάρυνση, καθώς και τη συναλλαγματική ισοτιμία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή.
2.  Όταν, πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής, προσφέρεται υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων σε αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), στο σημείο πώλησης ή εκ μέρους του δικαιούχου, το μέρος που προσφέρει την υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων στον πληρωτή υποχρεούται να του γνωστοποιήσει κάθε σχετική επιβάρυνση, καθώς και τη συναλλαγματική ισοτιμία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή.
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2
2.  Όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή τρίτος επιβάλλει επιβάρυνση, ενημερώνει σχετικά τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής.
Διαγράφεται
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει έξοδα τρίτου στον πληρωτή, ο πληρωτής δεν υποχρεούται να τα πληρώσει εκτός εάν του γνωστοποιήθηκε το πλήρες ποσό τους πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής.
Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1
1.  Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών δεν μπορεί να χρεώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που υπέχει ή για τα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει δυνάμει του παρόντος τίτλου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 70 παράγραφος 1, στο άρθρο 71 παράγραφος 5 και στο άρθρο 79 παράγραφος 2. Οι επιβαρύνσεις αυτές συμφωνούνται μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και είναι εύλογες και ανάλογες με το πραγματικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών.
1.  Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών δεν μπορεί να χρεώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που υπέχει ή για τα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει δυνάμει του παρόντος τίτλου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 70 παράγραφος 1, στο άρθρο 71 παράγραφος 5 και στο άρθρο 79 παράγραφος 2. Οι επιβαρύνσεις αυτές συμφωνούνται μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και είναι εύλογες και ανάλογες με το πραγματικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών. Εφόσον του ζητηθεί, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δηλώνει το πραγματικό κόστος της πράξης πληρωμής.
Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3
3.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν εμποδίζει τον δικαιούχο να ζητεί από τον πληρωτή επιβάρυνση ή να του προσφέρει έκπτωση ή άλλως να τον κατευθύνει προς τη χρήση του συγκεκριμένου μέσου πληρωμών. Οι επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις, ωστόσο, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα έξοδα που βαρύνουν το δικαιούχο για τη χρήση του συγκεκριμένου μέσου πληρωμών.
3.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν εμποδίζει τον δικαιούχο να ζητεί από τον πληρωτή επιβάρυνση ή να του προσφέρει έκπτωση ή άλλως να τον κατευθύνει προς τη χρήση του συγκεκριμένου μέσου πληρωμών. Οι επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις, ωστόσο, δεν υπερβαίνουν το άμεσο κόστος που βαρύνει το δικαιούχο για τη χρήση του συγκεκριμένου μέσου πληρωμών.
Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο δικαιούχος δεν ζητεί καμία επιβάρυνση για τη χρήση οποιουδήποτε μέσου πληρωμής.
Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Η συγκατάθεση για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής ή μιας σειράς πράξεων πληρωμής δίδεται υπό τη μορφή που συμφωνήθηκε μεταξύ του πληρωτή και του οικείου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Η συγκατάθεση μπορεί επίσης να δοθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω του δικαιούχου. Η συγκατάθεση για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής πρέπει επίσης να θεωρείται ότι παραχωρείται όταν ο πληρωτής εξουσιοδοτεί έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στη διενέργεια της πράξης πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού.
2.  Η συγκατάθεση για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής ή μιας σειράς πράξεων πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης της άμεσης χρέωσης) δίδεται υπό τη μορφή που συμφωνήθηκε μεταξύ του πληρωτή και του οικείου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Η συγκατάθεση μπορεί επίσης να δοθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω του δικαιούχου. Η συγκατάθεση για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής πρέπει επίσης να θεωρείται ότι παραχωρείται όταν ο πληρωτής εξουσιοδοτεί έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στη διενέργεια πράξης πληρωμής σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού που εξυπηρετεί λογαριασμό τηρούμενο από τον πληρωτή.
Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – τίτλος
Πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών λογαριασμού πληρωμής από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών
Πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών λογαριασμού πληρωμής από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και από τρίτους εκδότες μέσου πληρωμών
Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πληρωτής να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να λάβει υπηρεσίες πληρωμών που του επιτρέπουν την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών, όπως αναφέρεται στο σημείο 7) του παραρτήματος Ι.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πληρωτής, εφόσον διαθέτει λογαριασμό πληρωμών προσβάσιμο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έναν εξουσιοδοτημένο τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να λάβει υπηρεσίες πληρωμών που του επιτρέπουν την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών, όπως αναφέρεται στο σημείο 7) του παραρτήματος Ι. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο πληρωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί έναν εξουσιοδοτημένο τρίτο εκδότη μέσου πληρωμών που θα του παρέχει μέσο πληρωμών το οποίο επιτρέπει την πραγματοποίηση πράξεων πληρωμών.
Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού δεν αρνείται την πρόσβαση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή στον τρίτο εκδότη μέσου πληρωμών, όταν αυτός έχει εξουσιοδοτηθεί να διενεργήσει μια συγκεκριμένη πληρωμή για λογαριασμό του πληρωτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο πληρωτής παρέχει ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 57.
Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Οι δικαιούχοι που παρέχουν στους πληρωτές τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή τρίτους εκδότες μέσου πληρωμών διαβιβάζουν ρητά στους πληρωτές πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω τρίτους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό εγγραφής τους και το όνομα της αρμόδιας εποπτικής αρχής τους.
Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Όταν ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει λάβει άδεια από τον πληρωτή για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την παράγραφο 1, οφείλει να εκπληρώνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  να διασφαλίζει ότι τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι προσβάσιμα σε άλλα μέρη·
α)  να διασφαλίζει ότι τα εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι προσβάσιμα σε άλλα μέρη·
Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  να επαληθεύει την ταυτότητά του με σαφή τρόπο στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του δικαιούχου·
β)  κάθε φορά που κινείται διαδικασία πληρωμής ή συλλέγονται πληροφορίες λογαριασμού, να επαληθεύει την ταυτότητά του με σαφή τρόπο στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του δικαιούχου·
Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  να μην αποθηκεύει τα ευαίσθητα δεδομένα πληρωμής ή τα εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.
γ)  να μην αποθηκεύει τα εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.
Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  να μη χρησιμοποιεί δεδομένα για σκοπούς άλλους από εκείνους που ζητεί ρητά ο πληρωτής·
Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όταν ο πληρωτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του σε έναν τρίτο εκδότη μέσου πληρωμών από τον οποίο έλαβε ένα μέσο πληρωμών, προκειμένου να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα επαρκών κεφαλαίων για συγκεκριμένη πράξη πληρωμής σε συγκεκριμένο λογαριασμό πληρωμών τηρούμενο από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του συγκεκριμένου λογαριασμού πληρωμών παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες στον τρίτο εκδότη μέσου πληρωμών αμέσως μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής του πληρωτή. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματικού ποσού πρέπει να συνίστανται σε μια απλή θετική ή αρνητική απάντηση και όχι σε αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.
Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 4
4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού θα αντιμετωπίζουν τις εντολές πληρωμής που διαβιβάζονται μέσω των υπηρεσιών ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, χωρίς καμία διάκριση για σκοπούς άλλους από αντικειμενικούς λόγους όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την προτεραιότητα έναντι των εντολών πληρωμών που διαβιβάστηκαν απευθείας από τον ίδιο τον πληρωτή.
4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού θα αντιμετωπίζουν τις εντολές πληρωμής που διαβιβάζονται μέσω των υπηρεσιών ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ή από τρίτο εκδότη μέσου πληρωμών, χωρίς καμία διάκριση για σκοπούς άλλους από αντικειμενικούς λόγους όσον αφορά ιδίως το χρονοδιάγραμμα και την προτεραιότητα ή τις επιβαρύνσεις έναντι των εντολών πληρωμών που διαβιβάστηκαν απευθείας από τον ίδιο τον πληρωτή.
Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούνται να εισέρχονται σε συμβατικές σχέσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στο πλαίσιο υπηρεσιών έναρξης πληρωμών ή πληροφοριών λογαριασμού.
Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, μόλις τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας θεσπιστούν και εφαρμοστούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πελάτη προς τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 94α, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να χρησιμοποιεί την πλέον ασφαλή και προηγμένη τεχνολογική λύση κατά την έναρξη πράξεων ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.
Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59
Άρθρο 59
Διαγράφεται
Πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών από τρίτους εκδότες μέσου πληρωμών
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πληρωτής να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έναν τρίτο εκδότη μέσου πληρωμών για τη λήψη υπηρεσιών πληρωμών με κάρτα.
2.  Εάν ο πληρωτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του σε τρίτο εκδότη μέσου πληρωμών από τον οποίο έλαβε ένα μέσο πληρωμών, προκειμένου αυτός να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματικού ποσού για συγκεκριμένη πράξη πληρωμής σε καθορισμένο λογαριασμό πληρωμών τηρούμενο από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου λογαριασμού πληρωμών παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες στον τρίτο εκδότη μέσου πληρωμών αμέσως μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής του πληρωτή.
3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού θα αντιμετωπίζουν τις εντολές πληρωμής που διαβιβάζονται μέσω των υπηρεσιών ενός τρίτου εκδότη μέσου πληρωμών, χωρίς καμία διάκριση για σκοπούς άλλους από αντικειμενικούς λόγους όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την προτεραιότητα σχετικά με τις εντολές πληρωμών που διαβιβάζονται απευθείας από τον ίδιο τον πληρωτή.
Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 2
2.  Για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 1, μόλις ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών λάβει το μέσο πληρωμών, λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη των εξατομικευμένων στοιχείων ασφαλείας του. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να εμποδίζουν τη χρήση οποιουδήποτε μέσου πληρωμής και υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
2.  Για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 1, μόλις ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών λάβει το μέσο πληρωμών, λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας του. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να εμποδίζουν τη χρήση οποιουδήποτε μέσου πληρωμής και υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 129
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να μην αποκαλύπτει τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας του μέσου πληρωμών παρά μόνο στον χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το μέσο πληρωμών, τηρουμένων των κατά το άρθρο 61·
α)  να εγγυάται την πραγματική ασφάλεια των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας του μέσου πληρωμών και να μην τα αποκαλύπτει παρά μόνο στον χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το μέσο πληρωμών, τηρουμένων των κατά το άρθρο 61·
Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 2
2.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών επωμίζεται τον κίνδυνο της αποστολής μέσου πληρωμών στον πληρωτή ή αποστολής κάθε εξατομικευμένου στοιχείου ασφαλείας του.
2.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών επωμίζεται τον κίνδυνο της αποστολής μέσου πληρωμών στον πληρωτή ή αποστολής κάθε εξατομικευμένου διαπιστευτηρίου ασφαλείας του.
Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση που εμπλέκεται ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού παρέχει επανόρθωση στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των άρθρων 65 παράγραφος 2 και 80 παράγραφος 1.
2.  Σε περίπτωση που ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ενημερώνει τον τελευταίο και κοινοποιεί την επιλογή αυτή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού παρέχει επανόρθωση στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 80 παράγραφος 1.
Τροπολογία 132
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών αναφέρει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού κάθε περιστατικό γνωστό σε αυτούς που επηρεάζει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο της εκ μέρους του χρησιμοποίησης τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή τρίτου εκδότη μέσου πληρωμών. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τυχόν περιστατικά που σημειώνονται. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ακολουθούν κατόπιν τις διαδικασίες που θεσπίζονται από την ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 85.
Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Τα κράτη μέλη απαιτούν, εφόσον ο χρήστης αρνείται ότι έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα πράξη πληρωμής ή ισχυρίζεται ότι η πράξη πληρωμής δεν εκτελέσθηκε σωστά, από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών και εάν εμπλέκεται και κατά περίπτωση, από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, να αποδεικνύει ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της πράξης πληρωμής, ότι αυτή καταγράφηκε επακριβώς, καταχωρίστηκε στους λογαριασμούς και δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία.
1.  Τα κράτη μέλη απαιτούν, εφόσον ο χρήστης αρνείται ότι έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα πράξη πληρωμής ή ισχυρίζεται ότι η πράξη πληρωμής δεν εκτελέσθηκε σωστά, από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών και εάν εμπλέκεται, από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, να αποδεικνύει ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της πράξης πληρωμής, ότι αυτή καταγράφηκε επακριβώς, καταχωρίστηκε στους λογαριασμούς και δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία.
Τροπολογία 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εάν η πράξη πληρωμής έχει ξεκινήσει μέσω ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο τελευταίος θα φέρει το βάρος να αποδείξει ότι η πράξη πληρωμής δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία που συνδέεται με την υπηρεσία πληρωμών με την οποία έχει επιφορτισθεί.
Εάν ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών ξεκινήσει την πράξη πληρωμής μέσω ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο τελευταίος θα φέρει το βάρος να αποδείξει ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της πράξης πληρωμής και ότι αυτή καταγράφηκε επακριβώς και δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία που συνδέεται με την υπηρεσία πληρωμών με την οποία έχει επιφορτισθεί.
Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 2
2.  Εάν ένας χρήστης υπηρεσίας πληρωμών αρνείται ότι έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα πράξη πληρωμής, η χρήση ενός μέσου πληρωμών που έχει καταγραφεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ανάλογα την περίπτωση, δεν αποτελεί αναγκαστικά, αφ’ εαυτής, επαρκή απόδειξη του ότι ο πληρωτής είχε εγκρίνει την πράξη πληρωμής ή ότι ενήργησε με δόλο ή δεν εκπλήρωσε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου 61.
2.  Εάν ένας χρήστης υπηρεσίας πληρωμών αρνείται ότι έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα πράξη πληρωμής, η χρήση ενός μέσου πληρωμών που έχει καταγραφεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ανάλογα την περίπτωση, δεν αποτελεί αναγκαστικά, αφ’ εαυτής, επαρκή απόδειξη του ότι ο πληρωτής είχε εγκρίνει την πράξη πληρωμής ή ότι ενήργησε με δόλο ή δεν εκπλήρωσε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου 61. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνον οι παραδοχές χωρίς περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία πέραν της καταγεγραμμένης χρήσης του μέσου πληρωμών δεν θεωρούνται επιλέξιμα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος του χρήστη πληρωμών. Τα αποδεικτικά στοιχεία παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του τρίτου παρόχου, κατά περίπτωση, για την απόδειξη απάτης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του πληρωτή.
Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, με την επιφύλαξη του άρθρου 63, σε περίπτωση μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή να επιστρέφει αμέσως στον πληρωτή το ποσό της μη εγκεκριμένης πράξης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να επαναφέρει τον λογαριασμό χρέωσης των πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής. Η εν λόγω ενέργεια πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, με την επιφύλαξη του άρθρου 63, σε περίπτωση μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή να επιστρέφει στον πληρωτή, εντός 24 ωρών από τη στιγμή που πέφτει στην αντίληψή του το γεγονός ή λαμβάνει κοινοποίηση σχετικά με την πράξη, το ποσό της μη εγκεκριμένης πράξης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να επαναφέρει τον λογαριασμό χρέωσης των πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής. Η εν λόγω ενέργεια πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό.
Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 2
2.  Όταν εμπλέκεται ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού θα επιστρέφει το ποσό της μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα επαναφέρει τον λογαριασμό χρέωσης των πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής. Ενδέχεται να δοθεί οικονομική αποζημίωση στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
2.  Όταν εμπλέκεται ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού θα επιστρέφει το ποσό της μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα επαναφέρει τον λογαριασμό χρέωσης των πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής. Εάν ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορεί να αποδείξει ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής, αποζημιώνει, εντός μίας εργάσιμης ημέρας, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού για τα εύλογα έξοδα που προκύπτουν από την επιστροφή των χρημάτων στον πληρωτή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής.
Τροπολογία 138
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65, ο πληρωτής μπορεί να υποχρεωθεί να αναλάβει όλες τις ζημίες που σχετίζονται με μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής μέχρι ανώτατου ποσού 50 ευρώ, για τις ζημίες που απορρέουν από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος μέσου πληρωμών ή από υπεξαίρεση μέσου πληρωμών.
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65, ο πληρωτής μπορεί να υποχρεωθεί να αναλάβει όλες τις ζημίες που σχετίζονται με μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής μέχρι ανώτατου ποσού 50 ευρώ ή ισοδύναμου ποσού σε άλλο εθνικό νόμισμα, για τις ζημίες που απορρέουν από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος μέσου πληρωμών ή από υπεξαίρεση μέσου πληρωμών. Αυτό δεν ισχύει εάν η απώλεια, η κλοπή ή υπεξαίρεση του μέσου πληρωμών δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί από τον πληρωτή πριν από την πληρωμή.
Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, και μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική ομάδα του άρθρου 5 παράγραφος 3α, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με την ερμηνεία και την πρακτική χρήση της έννοιας «βαριά αμέλεια» στο πλαίσιο αυτό. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εκδίδονται [να εισαχθεί η ημερομηνία – δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και επικαιροποιούνται σε τακτική βάση, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 140
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Όταν ο πληρωτής δεν έχει ενεργήσει με δόλο, ούτε δεν αμέλησε εκ προθέσεως να εκπληρώσει τις κατά το άρθρο 61 υποχρεώσεις του, τα κράτη μέλη μπορούν να μειώνουν το όριο ευθύνης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη φύση των εξατομικευμένων στοιχείων ασφαλείας του μέσου πληρωμών και τις περιστάσεις της απώλειας, της κλοπής ή της υπεξαίρεσης.
Τροπολογία 141
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Ο πληρωτής δεν ευθύνεται για τις οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση απολεσθέντος, κλαπέντος ή υπεξαιρεθέντος μέσου πληρωμών εάν η προκύπτουσα μη εγκεκριμένη πληρωμή κατέστη δυνατή με παραβίαση μεθόδου ή ασφάλειας, η οποία ήταν ήδη γνωστή και τεκμηριωμένη και εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν ενίσχυσε τα συστήματα ασφάλειας ώστε να αποκλείονται αποτελεσματικά περαιτέρω τέτοιου είδους επιθέσεις, εκτός εάν ο ίδιος ο πληρωτής ενήργησε με δόλο.
Τροπολογία 142
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Κατόπιν αιτήσεως του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πληρωτής φέρει την ευθύνη να αποδείξει την εκπλήρωση των όρων αυτών.
Κατόπιν αιτήσεως του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πληρωτής παρέχει πραγματικά στοιχεία σχετικά με τους όρους αυτούς.
Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Η επιστροφή αφορά ολόκληρο το ποσό της εκτελεσθείσας πράξης πληρωμής. Αυτό περιλαμβάνει ότι η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό.
Διαγράφεται
Τροπολογία 144
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
Για τις άμεσες χρεώσεις, ο πληρωτής τηρεί ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εντός των καθοριζόμενων χρονικών προθεσμιών του άρθρου 68, εκτός εάν ο δικαιούχος έχει ήδη εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις και οι υπηρεσίες έχουν ήδη ληφθεί ή τα αγαθά έχουν ήδη καταναλωθεί από τον πληρωτή. Κατόπιν αιτήσεως του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πληρωτής φέρει την ευθύνη να αποδείξει την εκπλήρωση των όρων που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, επιπλέον του δικαιώματος που αναφέρεται στην παράγραφο 4, για τις άμεσες χρεώσεις, ο πληρωτής τηρεί ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εντός των καθοριζόμενων χρονικών προθεσμιών του άρθρου 68.
Τροπολογία 145
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η επιστροφή αφορά ολόκληρο το ποσό της εκτελεσθείσας πράξης πληρωμής. H ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό. Η εκτέλεση της επιστροφής χρημάτων για μια πληρωμή δεν μεταβάλλει αφ’ εαυτής την υποκείμενη νομική αξίωση του πληρωτή.
Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους οικείους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να προσφέρουν ευνοϊκότερα δικαιώματα επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με τα καθεστώτα άμεσης χρέωσης που διαθέτουν, ώστε αυτά να είναι περισσότερο επωφελή για τον πληρωτή.
Τροπολογία 147
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 α (νέο)
Άρθρο 67 α
Πράξεις πληρωμών όπου το ποσό της πράξης δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων
1.  Για πράξεις πληρωμών όπου το ποσό της πράξης δεν είναι γνωστό κατά τη στιγμή της αγοράς, τα κράτη μέλη ορίζουν το μέγιστο χρηματικό ποσό που μπορεί να δεσμευθεί στον λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή και τις μέγιστες χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων το χρηματικό ποσό μπορεί να δεσμευθεί από τον δικαιούχο.
2.  Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει τον πληρωτή πριν από την πράξη εάν ένα χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ποσό της αγοράς θα μπορούσε να δεσμευθεί στον λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή.
3.  Εάν ένα χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ποσό της αγοράς δεσμευθεί στον λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή, οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται στον πληρωτή από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού.
Τροπολογία 148
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πληρωτής να μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 67 και η οποία αντιστοιχεί σε εγκεκριμένη πράξη πληρωμής η οποία κινήθηκε από δικαιούχο ή μέσω αυτού, εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης των χρηματικών ποσών.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πληρωτής να μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 67 και η οποία αντιστοιχεί σε εγκεκριμένη πράξη πληρωμής η οποία κινήθηκε από δικαιούχο ή μέσω αυτού, εντός τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης των χρηματικών ποσών.
Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση εντολής πληρωμής η οποία διαβιβάστηκε απευθείας από τον πληρωτή ή εκ μέρους αυτού από έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή εμμέσως από τον δικαιούχο ή μέσω του δικαιούχου, ως χρόνος λήψης να ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή λαμβάνει την εντολή πληρωμής. Εάν ο χρόνος λήψης δεν είναι εντός εργάσιμης ημέρας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, η εντολή πληρωμής θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να ορίσει ένα οριακό χρονικό σημείο προς το τέλος της εργάσιμης ημέρας, πέραν του οποίου κάθε λαμβανομένη εντολή πληρωμής θα λογίζεται ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση εντολής πληρωμής η οποία διαβιβάστηκε απευθείας από τον πληρωτή ή εκ μέρους αυτού από έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή εμμέσως από τον δικαιούχο ή μέσω του δικαιούχου, ως χρόνος λήψης να ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή λαμβάνει την εντολή πληρωμής. Ο χρόνος λήψης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος από τον χρόνο χρέωσης του λογαριασμού του πληρωτή. Εάν ο χρόνος λήψης δεν είναι εντός εργάσιμης ημέρας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, η εντολή πληρωμής θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να ορίσει ένα οριακό χρονικό σημείο προς το τέλος της εργάσιμης ημέρας, πέραν του οποίου κάθε λαμβανομένη εντολή πληρωμής θα λογίζεται ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Τροπολογία 150
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών αρνηθεί να εκτελέσει εντολή πληρωμής, η άρνηση και, ει δυνατόν, οι λόγοι της άρνησης και η διαδικασία επανόρθωσης των τυχόν λαθών που οδήγησαν στην άρνηση γνωστοποιούνται στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από άλλη σχετική ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία.
1.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, και του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αρνηθεί να εκτελέσει εντολή πληρωμής ή να κινήσει μια πράξη πληρωμής, η άρνηση και, ει δυνατόν, οι λόγοι της άρνησης και η διαδικασία επανόρθωσης των τυχόν λαθών που οδήγησαν στην άρνηση γνωστοποιούνται στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από άλλη σχετική ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία.
Τροπολογία 151
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Η σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει όρο ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να επιβάλλει χρέωση για την γνωστοποίηση αυτή, εάν η άρνηση είναι αντικειμενικώς αιτιολογημένη.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν επιβάλλει χρέωση στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για τη γνωστοποίηση αυτή.
Τροπολογία 152
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 2
2.  Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται και σε άλλες πράξεις πληρωμής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του, με εξαίρεση το άρθρο 78 η εφαρμογή του οποίου δεν εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια των μερών. Ωστόσο, όταν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του συμφωνούν περίοδο μεγαλύτερη από τις οριζόμενες στο άρθρο 74, για πράξεις πληρωμών εντός της ΕΕ, η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες από το χρονικό σημείο λήψης της εντολής σύμφωνα με το άρθρο 69.
2.  Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται και σε άλλες πράξεις πληρωμής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του, με εξαίρεση το άρθρο 78 η εφαρμογή του οποίου δεν εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια των μερών. Ωστόσο, όταν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του συμφωνούν περίοδο μεγαλύτερη από τις οριζόμενες στο άρθρο 74, για πράξεις πληρωμών εντός της ΕΕ, η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες, ή το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται βάσει άλλων νόμιμων υποχρεώσεων που καλύπτονται από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία, από το χρονικό σημείο λήψης της εντολής σύμφωνα με το άρθρο 69.
Τροπολογία 153
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου να μεριμνά ώστε, μετά τον κατά το άρθρο 69 χρόνο λήψης της εντολής, το ποσό της πράξης πληρωμής να πιστώνεται στον λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου το αργότερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παρατείνονται κατά μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα για τις πράξεις πληρωμής που εκτελούνται σε έντυπη μορφή.
1.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου να μεριμνά ώστε, μετά τον κατά το άρθρο 69 χρόνο λήψης της εντολής, το ποσό της πράξης πληρωμής να πιστώνεται στον λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου το αργότερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται κατά μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα για τις πράξεις πληρωμής που εκτελούνται σε έντυπη μορφή.
Τροπολογία 154
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που αποτύχει μια προσπάθεια για την ανάκτηση του χρηματικού ποσού σύμφωνα με την παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του εσφαλμένως αναγραφόμενου δικαιούχου είναι υποχρεωμένος να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον πληρωτή ώστε να επικοινωνήσει με τον αποδέκτη του χρηματικού ποσού και, εάν απαιτείται, να ασκήσει νομική αξίωση για την επανείσπραξή του.
Τροπολογία 155
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος βάσει του πρώτου ή του δεύτερου εδαφίου, ο σχετικός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών επιστρέφει αμελλητί στον πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλμένης πράξης πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, επαναφέρει τον λογαριασμό χρέωσης των πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εσφαλμένη πράξη πληρωμής. H ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό.
Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος βάσει του πρώτου ή του δεύτερου εδαφίου, ο σχετικός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών επιστρέφει αμελλητί στον πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλμένης πράξης πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, επαναφέρει τον λογαριασμό χρέωσης των πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εσφαλμένη πράξη πληρωμής. H ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό. Εάν αυτό δεν είναι πλέον τεχνικώς εφικτό, ο πληρωτής λαμβάνει επίσης αποζημίωση για την απώλεια τόκων.
Τροπολογία 156
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής, όταν η εντολή πληρωμής κινείται από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του, ανεξαρτήτως της ευθύνης στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, προσπαθεί αμέσως, αν του ζητηθεί, να ανιχνεύσει την πράξη πληρωμής και ειδοποιεί τον πληρωτή για το αποτέλεσμα. Αυτό δεν θα επιβαρύνει τον πληρωτή.
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής, όταν η εντολή πληρωμής κινείται από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, ανεξαρτήτως της ευθύνης στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, προσπαθεί αμέσως, αν του ζητηθεί, να ανιχνεύσει την πράξη πληρωμής και ειδοποιεί τον πληρωτή για το αποτέλεσμα. Αυτό δεν θα επιβαρύνει τον πληρωτή.
Τροπολογία 157
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Όταν η εντολή πληρωμής κινείται από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου 63, του άρθρου 79, παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 83, υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για την ορθή διαβίβαση της εντολής πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 74, παράγραφος 3. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος βάσει του παρόντος εδαφίου, αναδιαβιβάζει αμέσως την εν λόγω εντολή πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή. Σε περίπτωση καθυστερημένης διαβίβασης της εντολής πληρωμής, το ποσό θα έχει ημερομηνία αξίας στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα έπρεπε να έχει το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης.
2.  Όταν η εντολή πληρωμής κινείται από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου 63, του άρθρου 79, παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 83, υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για την ορθή διαβίβαση της εντολής πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 74, παράγραφος 3. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος βάσει του παρόντος εδαφίου, αναδιαβιβάζει αμέσως την εν λόγω εντολή πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή. Σε περίπτωση καθυστερημένης διαβίβασης της εντολής πληρωμής, το ποσό θα έχει ημερομηνία αξίας στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα έπρεπε να έχει το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης. Εάν αυτό δεν είναι πλέον τεχνικώς εφικτό, ο πληρωτής λαμβάνει επίσης αποζημίωση για την απώλεια τόκων.
Τροπολογία 158
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου 63, του άρθρου 79 παράγραφος 2 και 3, και του άρθρου 83, υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για τη διεκπεραίωση της εντολής πληρωμής σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 78. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος δυνάμει του παρόντος εδαφίου, μεριμνά ώστε το ποσό της πράξης πληρωμής να είναι στη διάθεση του δικαιούχου αμέσως μόλις το πόσο αυτό πιστωθεί στον λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου. Το ποσό θα έχει ημερομηνία αξίας στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα έπρεπε να είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης.
Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου 63, του άρθρου 79 παράγραφος 2 και 3, και του άρθρου 83, υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για τη διεκπεραίωση της εντολής πληρωμής σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 78. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος δυνάμει του παρόντος εδαφίου, μεριμνά ώστε το ποσό της πράξης πληρωμής να είναι στη διάθεση του δικαιούχου αμέσως μόλις το πόσο αυτό πιστωθεί στον λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου. Το ποσό θα έχει ημερομηνία αξίας στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα έπρεπε να είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης. Εάν αυτό δεν είναι πλέον τεχνικώς εφικτό, ο πληρωτής λαμβάνει επίσης αποζημίωση για την απώλεια τόκων.
Τροπολογία 159
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής για την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου δεν είναι υπεύθυνος στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι υπεύθυνος έναντι του πληρωτή. Οσάκις ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι υπεύθυνος εν προκειμένω, τότε, ανάλογα με την περίπτωση, και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επιστρέφει στον πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλμένης πράξης πληρωμής και επαναφέρει τον χρεωθέντα λογαριασμό πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εσφαλμένη πράξη πληρωμής. H ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό.
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής για την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου δεν είναι υπεύθυνος στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι υπεύθυνος έναντι του πληρωτή. Οσάκις ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι υπεύθυνος εν προκειμένω, τότε, ανάλογα με την περίπτωση, και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επιστρέφει στον πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλμένης πράξης πληρωμής και επαναφέρει τον χρεωθέντα λογαριασμό πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εσφαλμένη πράξη πληρωμής. H ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό. Εάν αυτό δεν είναι πλέον τεχνικώς εφικτό, ο πληρωτής λαμβάνει επίσης αποζημίωση για την απώλεια τόκων.
Τροπολογία 160
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
Σε περίπτωση καθυστερημένης εκτέλεσης της πράξης πληρωμής, ο πληρωτής μπορεί να αποφασίσει ότι το ποσό θα πρέπει να έχει ημερομηνία αξίας στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση καθυστερημένης εκτέλεσης της πράξης πληρωμής, ο πληρωτής μπορεί να αποφασίσει ότι το ποσό θα πρέπει να έχει ημερομηνία αξίας στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης. Εάν αυτό δεν είναι πλέον τεχνικώς εφικτό, ο πληρωτής λαμβάνει επίσης αποζημίωση για την απώλεια τόκων.
Τροπολογία 161
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 1
1.  Όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 80 αποδίδεται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή σε μεσάζοντα, ο δεύτερος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή μεσάζων αποζημιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για κάθε ζημία που υπέστη ή κάθε ποσό που κατέβαλε στο πλαίσιο του άρθρου 80. Η εν λόγω ευθύνη περιλαμβάνει αποζημίωση σε περίπτωση που οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν προβαίνει σε αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.
1.  Όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 80 αποδίδεται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή σε μεσάζοντα, ο δεύτερος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή μεσάζων αποζημιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για κάθε ζημία που υπέστη ή κάθε ποσό που κατέβαλε στο πλαίσιο των άρθρων 65 και 80. Η εν λόγω ευθύνη περιλαμβάνει αποζημίωση σε περίπτωση που οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν προβαίνει σε αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.
Τροπολογία 162
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η ΕΑΤ έχει εντολή να ξεκινά και να προωθεί δεσμευτική διαμεσολάβηση για τον διακανονισμό διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών που απορρέουν από την άσκηση των δικαιωμάτων τα οποία προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Τροπολογία 163
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1
Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, τους εθνικούς κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
1.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα συστήματα πληρωμών και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όταν χρειάζεται για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον τομέα των πληρωμών. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, τους εθνικούς κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
Τροπολογία 164
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, πρέπει να τηρούνται οι αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, του περιορισμού του σκοπού και της αναλογικής περιόδου διατήρησης δεδομένων.
Τροπολογία 165
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε πάροχος, αντιπρόσωπος ή χρήστης που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πρέπει να έχει πρόσβαση, να επεξεργάζεται και να διατηρεί μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών πληρωμών του.
Τροπολογία 166
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Η προστασία της ιδιωτικής ζωής από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού ενσωματώνεται σε όλα τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 167
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 δ (νέα)
1δ.  Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο ι) διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, και τα μέτρα που αποσκοπούν στην τήρηση των αρχών της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας και στην εφαρμογή της αρχής της προστασίας της ιδιωτικής ζωής από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.
Τροπολογία 168
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 ε (νέα)
1ε.  Η κατάρτιση προτύπων και η διασφάλιση διαλειτουργικότητας για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας βασίζονται στην εκτίμηση των επιπτώσεων όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με κάθε διαθέσιμη τεχνική επιλογή και των μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απειλές για την προστασία των δεδομένων.
Τροπολογία 169
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1
1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υπόκεινται στην οδηγία [οδηγία ΑΔΠ] [Υπηρεσία Εκδόσεων: παράκληση να συμπληρωθεί ο αριθμός της εγκεκριμένης οδηγίας], και στις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου και αναφοράς συμβάντων των άρθρων 14 και 15.
1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών καταρτίζουν πλαίσιο με κατάλληλα μέτρα μετριασμού και μηχανισμούς ελέγχου για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ασφαλείας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών τις οποίες παρέχουν. Ως μέρος του πλαισίου αυτού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών καθιερώνουν και διατηρούν αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων του εντοπισμού και της ταξινόμησης των μειζόνων συμβάντων.
Τροπολογία 170
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 2
2.  Η αρχή που έχει οριστεί δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ] [Υπηρεσία Εκδόσεων: παράκληση να συμπληρωθεί ο αριθμός της εγκεκριμένης οδηγίας] ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΤ σχετικά με τις κοινοποιήσεις συμβάντων ΑΔΠ που λαμβάνονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών κοινοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, κάθε μείζον επιχειρησιακό συμβάν, συμπεριλαμβανομένων των συμβάντων ασφαλείας, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Τροπολογία 171
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις σχετικές λεπτομέρειες του συμβάντος στην ΕΑΤ.
Τροπολογία 172
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 3
3.  Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης και, κατά περίπτωση, η ΕΑΤ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.
3.  Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, η ΕΑΤ, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, αξιολογεί τη σπουδαιότητα του συμβάντος και, βάσει της αξιολόγησης αυτής, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.
Τροπολογία 173
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η αρμόδια εθνική αρχή ενεργεί προληπτικά, κατά περίπτωση, και με σκοπό την προστασία της άμεσης ασφάλειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Τροπολογία 174
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 4
4.  Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 4 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ] [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί ο αριθμός της εγκεκριμένης οδηγίας], όπου το περιστατικό ασφαλείας είναι πιθανό να επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, η ΕΑΤ ειδοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για το περιστατικό και τους ενημερώνει για τα πιθανά μέτρα που μπορούν να λάβουν από την πλευρά τους για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του συμβάντος.
4.  Εάν το περιστατικό ασφαλείας είναι πιθανό να επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, η ΕΑΤ ειδοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για το περιστατικό και τους ενημερώνει για όλα τα διαθέσιμα μέτρα που μπορούν να λάβουν από την πλευρά τους για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του συμβάντος.
Τροπολογία 175
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική ομάδα του άρθρου 5 παράγραφος 3α, συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν το πλαίσιο για την αναφερόμενη στις ανωτέρω παραγράφους κοινοποίηση μειζόνων συμβάντων. Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής και τη διαχείριση των υποβαλλόμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων σπουδαιότητας των συμβάντων και των τυποποιημένων προτύπων κοινοποίησης για τη διασφάλιση της συνεπούς και αποτελεσματικής διαδικασίας κοινοποίησης.
Τροπολογία 176
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν τακτικά στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στην ΕΑΤ στοιχεία σχετικά με την απάτη για τα διάφορα μέσα πληρωμών.
Τροπολογία 177
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν στην αρχή που έχει οριστεί δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ] [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί ο αριθμός της εγκεκριμένης οδηγίας], σε ετήσια βάση, νεότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση των κινδύνων λειτουργίας και ασφαλείας που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών και για την επάρκεια των μέτρων μετριασμού και των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Η αρχή που έχει οριστεί δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ] [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί ο αριθμός της εγκεκριμένης οδηγίας], χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διαβιβάζει αντίγραφο των εν λόγω πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν στην αρμόδια αρχή, σε ετήσια βάση, νεότερες και διεξοδικές πληροφορίες για την αξιολόγηση των κινδύνων λειτουργίας και ασφαλείας που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών και για την επάρκεια των μέτρων μετριασμού και των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.
Τροπολογία 178
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2
2.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ] [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί ο αριθμός της εγκεκριμένης οδηγίας], η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη θέσπιση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 85, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πιστοποίησης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 85 παράγραφος 3.
Η ΕΑΤ, μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές που δημοσιεύει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ] [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί ο αριθμός της εγκεκριμένης οδηγίας].
2.  Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, καταρτίζει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα όσον αφορά τη θέσπιση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πιστοποίησης, κατά περίπτωση. Η ΕΑΤ, μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές που δημοσιεύει η Επιτροπή καθώς και τις συστάσεις της κεντρικής τράπεζας του Ευρωσυστήματος για την ασφάλεια των διαδικτυακών πληρωμών στο πλαίσιο του φόρουμ SecuRePay.
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως ....
Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Τροπολογία 179
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 3
3.  Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, επανεξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές σε τακτική βάση, αλλά τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.
3.  Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, επανεξετάζει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε τακτική βάση, αλλά τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.
Τροπολογία 180
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 4
4.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ] [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί ο αριθμός της εγκεκριμένης οδηγίας], η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολύνει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στον εντοπισμό των σοβαρών συμβάντων και των συνθηκών υπό τις οποίες ένα ίδρυμα πληρωμών υποχρεούται να κοινοποιήσει ένα περιστατικό ασφαλείας. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα εκδοθούν έως τις (Να προστεθεί η ημερομηνία - εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας).
4.  Η ΕΑΤ συντονίζει, στον τομέα των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται με τις υπηρεσίες πληρωμών, την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές και την ΕΚΤ.
Τροπολογία 181
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 2
2.  Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 7 του παραρτήματος Ι, πρέπει να επαληθεύει την ταυτότητά του στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του δικαιούχου.
2.  Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 7 του παραρτήματος Ι, πρέπει να επαληθεύει την ταυτότητά του στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του δικαιούχου σύμφωνα με τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας που καθορίζονται στο άρθρο 94α.
Τροπολογία 182
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 3
3.  Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών με βάση την τεχνολογία αιχμής και οποιαδήποτε εξαίρεση από την πρακτική της αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας πελατών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εκδίδονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και ενημερώνονται σε τακτική βάση ανάλογα με την περίπτωση.
3.  Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, και μετά από διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ και με τη συμβουλευτική ομάδα του άρθρου 5 παράγραφος 3α, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τον τρόπο που οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών επαληθεύουν την ταυτότητά τους έναντι των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού, σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών με βάση την τεχνολογία αιχμής και σχετικά με οποιαδήποτε εξαίρεση από την πρακτική της αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας πελατών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε ισχύ πριν από ...* και ενημερώνονται σε τακτική βάση ανάλογα με την περίπτωση.
______________
* Ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της παρούσας οδηγίας (δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας).
Τροπολογία 183
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση διαδικασιών που επιτρέπουν στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της παρούσας οδηγίας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση διαδικασιών που επιτρέπουν στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές ή στις αρχές εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών (ΕΕΔ) σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της παρούσας οδηγίας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
Τροπολογία 184
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 89 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές με σκοπό να διασφαλίζουν και να παρακολουθούν την αποτελεσματική συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εν λόγω συμμόρφωσης. Είναι ανεξάρτητες από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Νοούνται ως αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1039/2010.
1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές με σκοπό να διασφαλίζουν και να παρακολουθούν την αποτελεσματική συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εν λόγω συμμόρφωσης. Είναι ανεξάρτητες από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Νοούνται ως αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Τροπολογία 185
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 89 – παράγραφος 2
2.  Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαθέτουν όλες τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όταν περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές εξουσιοδοτούνται να διασφαλίζουν και να παρακολουθούν την αποτελεσματική συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές συνεργάζονται στενά ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τα αντίστοιχα καθήκοντά τους αποτελεσματικά.
2.  Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαθέτουν όλες τις εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Τροπολογία 186
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 89 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η ΕΑΤ, μετά από διαβούλευση με την ΕΚΤ, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με αποδέκτες τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελίας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εκδίδονται εντός …* και ενημερώνονται σε τακτική βάση, εάν ενδείκνυται.
_______________
* Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 187
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 90 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να εφαρμόζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες για τη διευθέτηση των καταγγελιών των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες για τη διευθέτηση των καταγγελιών των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, και παρακολουθούν τις επιδόσεις τους εν προκειμένω.
Τροπολογία 188
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 90 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη απαιτούν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντούν γραπτώς, στις καταγγελίες των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, επιλύοντας όλα τα προκύπτοντα ζητήματα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες, για λόγους πέρα από τον έλεγχο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, θα υποχρεούται να αποστέλλει ενδιάμεση απάντηση, αναφέροντας σαφώς τους λόγους για την καθυστέρηση στην απάντηση της καταγγελίας και προσδιορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας ο καταναλωτής θα λάβει την τελική απάντηση. Η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει άλλες 30 εργάσιμες ημέρες.
2.  Τα κράτη μέλη απαιτούν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντούν γραπτώς, στις καταγγελίες των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, επιλύοντας όλα τα προκύπτοντα ζητήματα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες, για λόγους πέρα από τον έλεγχο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, θα υποχρεούται να αποστέλλει ενδιάμεση απάντηση, αναφέροντας σαφώς τους λόγους για την καθυστέρηση στην απάντηση της καταγγελίας και προσδιορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας ο καταναλωτής θα λάβει την τελική απάντηση. Η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει άλλες 15 εργάσιμες ημέρες. Εάν ένα κράτος μέλος διαθέτει πληρέστερες διαδικασίες διευθέτησης καταγγελιών υπό την εποπτεία της αρμόδιας εθνικής αρχής, μπορούν να εφαρμόζονται οι κανόνες του εν λόγω κράτους μέλους.
Τροπολογία 189
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 90 – παράγραφος 4
4.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διατίθενται με εύκολο, άμεσο, ευκρινή και μόνιμα προσβάσιμο τρόπο στον δικτυακό τόπο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εφόσον υπάρχει, στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και στα τιμολόγια και τις αποδείξεις σχετικά με τις εν λόγω συμβάσεις. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προσδιορίζει τον τρόπο πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον ενδιαφερόμενο φορέα εξωδικαστικών προσφυγών καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης του.
4.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διατίθενται με σαφή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο στον δικτυακό τόπο του εμπόρου, εφόσον υπάρχει, και, κατά περίπτωση, στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή.
Τροπολογία 190
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν συσταθεί οι δέουσες αποτελεσματικές εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για την επίλυση διαφορών οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και αφορούν τα εκ της παρούσας οδηγίας δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, μέσω της χρησιμοποίησης των υφιστάμενων φορέων όπου συντρέχει η περίπτωση. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και ότι καλύπτουν, επίσης, τις δραστηριότητες των διορισμένων αντιπροσώπων.
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν συσταθεί δέουσες, ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς και αποτελεσματικές εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για την επίλυση διαφορών οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και αφορούν τα εκ της παρούσας οδηγίας δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, μέσω της χρησιμοποίησης των υφιστάμενων αρμόδιων φορέων όπου συντρέχει η περίπτωση. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται και είναι προσβάσιμες τόσο στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών όσο και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και ότι καλύπτουν, επίσης, τις δραστηριότητες των διορισμένων αντιπροσώπων.
Τροπολογία 191
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εντάσσονται σε έναν ή περισσότερους φορείς ΕΕΔ.
Τροπολογία 192
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να συνεργάζονται για την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.
2.  Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να συνεργάζονται για την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω φορείς να έχουν επαρκή ικανότητα συμμετοχής με δέοντα και αποτελεσματικό τρόπο σε αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία.
Τροπολογία 193
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και εξασφαλίζει ότι οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Τροπολογία 194
Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 5
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Τροπολογία 195
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 α (νέο)
Άρθρο 93α
Τεχνικά πρότυπα
Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τους όρους εφαρμογής των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων των άρθρων 7 και 8 και των απαιτήσεων διασφάλισης του άρθρου 9.
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή εντός ....
Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Τροπολογία 196
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 5
5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 93 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο ή εάν πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 93 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 197
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 α (νέο)
Άρθρο 94α
Κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας
1.  Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική ομάδα του άρθρου 5 παράγραφος 3α, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων υπό τη μορφή κοινών και ασφαλών ανοικτών προτύπων επικοινωνίας για να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούν μεταξύ τους οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ή οι τρίτοι εκδότες μέσων πληρωμών.
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή εντός ...*.
Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
2.  Τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση πληροφοριών και επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση της ασφαλείας και της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιών.
3.  Τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας προσδιορίζουν ιδίως, στη βάση των διατάξεων των άρθρων 58 και 87, τον τρόπο με τον οποίο οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών επαληθεύουν την ταυτότητά τους έναντι των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού και τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού κοινοποιούν και ενημερώνουν τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
4.  Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, μεριμνούν ώστε τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας καταρτίζονται μετά από κατάλληλη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους στην αγορά υπηρεσιών πληρωμών, περιλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται εκτός του τραπεζικού τομέα.
5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού, τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και από τους τρίτους εκδότες μέσων πληρωμών.
6.  Τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση ώστε να λαμβάνονται υπόψη καινοτομίες και τεχνικές εξελίξεις.
7.  Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει την εφαρμογή άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
________________
* 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 198
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 β (νέο)
Άρθρο 94β
1.  Η ΕΑΤ δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της κατάλογο όλων των αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην Ένωση.
2.  Ο κατάλογος αυτός αναφέρει όλους τους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών των οποίων η εγγραφή έχει ανακληθεί, καθώς και τους λόγους αυτής της ανάκλησης.
3.  Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν στον ιστότοπό τους άμεσους συνδέσμους προς τον ιστότοπο οικείας της αρμόδιας αρχής, όπου αναφέρονται όλοι οι αδειοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
Τροπολογία 199
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 γ (νέο)
Άρθρο 94γ
Υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους
1.  Έως ...*, η Επιτροπή, ύστερα από δημόσια διαβούλευση επί ενός προσχεδίου, δημοσιεύει ένα φιλικό προς τον χρήστη ηλεκτρονικό φυλλάδιο όπου αναφέρονται με σαφή και εύληπτο τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών βάσει της παρούσας οδηγίας και της συναφούς ενωσιακής νομοθεσίας.
2.  Το φυλλάδιο της παραγράφου 1 καθίσταται διαθέσιμο, για όλους τους καταναλωτές στην Ένωση και για τους λοιπούς ενδιαφερομένους, στους ιστοτόπους της Επιτροπής, της ΕΑΤ και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών του τραπεζικού τομέα, και μπορεί εύκολα να μεταφορτωθεί και να μεταφερθεί σε άλλους ιστοτόπους. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τις ενώσεις καταναλωτών για τη δημοσίευση του φυλλαδίου.
3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μεριμνούν ώστε το φυλλάδιο, στην πρωτότυπη μορφή του, να καταστεί διαθέσιμο για όλους τους καταναλωτές, περιλαμβανομένων και εκείνων που δεν είναι πελάτες τους, ηλεκτρονικά στον ιστότοπό τους και σε έντυπη μορφή στα υποκαταστήματά τους, στους αντιπροσώπους τους και στις οντότητες στις οποίες αναθέτουν τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων τους.
Σε αυτά τα υποκαταστήματα, αντιπροσώπους και οντότητες, εξασφαλίζεται η ανάρτηση, κατά τρόπο ευδιάκριτο και ευανάγνωστο για τους καταναλωτές, ανακοίνωσης που περιέχει το ακόλουθο κείμενο: «Ζητήστε στο γκισέ το κείμενο που αναφέρει τα δικαιώματά σας ως χρήστη υπηρεσιών πληρωμών».
Στον ιστότοπό τους, εμφανίζεται η ακόλουθη ευδιάκριτη ειδοποίηση: «Κλικάρετε εδώ για να μάθετε τα δικαιώματά σας ως χρήστη υπηρεσιών πληρωμών». Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μεριμνούν επίσης ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι ευπρόσιτες στους πελάτες τους ανά πάσα στιγμή μέσω των ηλεκτρονικών λογαριασμών τους, εφόσον υπάρχουν.
4.  Ειδικότερα, το φυλλάδιο διανέμεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή όταν ο πελάτης συνάπτει οποιοδήποτε είδος σύμβασης ή, προκειμένου περί προσώπων που ήδη ήταν πελάτες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του φυλλαδίου, με γνωστοποίηση που τους απευθύνεται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του φυλλαδίου από την Επιτροπή.
5.  Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνουν στον ιστότοπό τους άμεσους συνδέσμους προς τον ιστότοπο της αρμόδιας αρχής, όπου αναφέρονται όλοι οι πιστοποιημένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
6.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν επιβάλλουν χρέωση στους πελάτες τους για την παροχή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου.
7.  Όσον αφορά τους τυφλούς και τα πρόσωπα με σοβαρά προβλήματα όρασης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με τη χρήση των κατάλληλων εναλλακτικών μέσων.
___________
* Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 200
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 2
2.  Οσάκις ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ενημερώνει την Επιτροπή περί αυτού και για κάθε μετέπειτα αλλαγή. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες μέσω ιστοσελίδας ή με άλλον ευπρόσιτο τρόπο.
2.  Οσάκις ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ενημερώνει την Επιτροπή περί αυτού και για κάθε μετέπειτα αλλαγή. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες μέσω ιστοσελίδας ή με άλλον ευπρόσιτο τρόπο και ταυτόχρονα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά.
Τροπολογία 201
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 α (νέα)
Το αργότερο στις ...*, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση αν είναι σκόπιμο, σχετικά με τις επιπτώσεις της ενσωμάτωσης των τριμερών συστημάτων στο πεδίο των διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση σε συστήματα πληρωμών, εστιάζοντας ιδίως στο επίπεδο του ανταγωνισμού και το μερίδιο αγοράς των συστημάτων καρτών.
____________
* Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0169/2014).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου