Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0264(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0169/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0169/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.4
CRE 03/04/2014 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0280

Hyväksytyt tekstit
PDF 734kWORD 481k
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I
P7_TA(2014)0280A7-0169/2014

Euroopan parlamentin tarkistukset 3. huhtikuuta 2014 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Direktiivi 2007/64/EY hyväksyttiin joulukuussa 2007 komission joulukuussa 2005 tekemän ehdotuksen perusteella. Vähittäismaksumarkkinoille on sen jälkeen ilmaantunut merkittäviä teknisiä innovaatioita sähköisten ja mobiilimaksujen määrän nopean kasvun ja uudentyyppisten maksupalveluiden markkinoilletulon myötä.
(2)  Direktiivi 2007/64/EY hyväksyttiin joulukuussa 2007 komission joulukuussa 2005 tekemän ehdotuksen perusteella. Vähittäismaksumarkkinoille on sen jälkeen ilmaantunut merkittäviä teknisiä innovaatioita sähköisten ja mobiilimaksujen määrän nopean kasvun ja uudentyyppisten maksupalveluiden markkinoilletulon myötä, mikä asettaa kyseenalaiseksi nykyisen kehyksen.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Maksupalveluita koskevan unionin lainsäädäntökehyksen uudelleentarkastelu ja erityisesti direktiivin 2007/64/EY vaikutusten arviointi ja komission vihreää kirjaa ”Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille”24 koskenut kuuleminen ovat osoittaneet, että nämä kehityssuuntaukset ovat nostaneet esiin merkittäviä sääntelyhaasteita. Maksumarkkinoiden tärkeät alat, erityisesti kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen alat, ovat usein edelleen pirstoutuneet kansallisten rajojen mukaan. Monet innovatiiviset maksutuotteet tai -palvelut eivät kuulu joko lainkaan tai suurelta osin direktiivin 2007/64/EY soveltamisalaan. Direktiivin 2007/64/EY soveltamisala ja erityisesti sen ulkopuolelle jätetyt seikat, kuten tiettyjen maksuihin liittyvien toimintojen jättäminen yleisten sääntöjen ulkopuolelle, ovat osoittautuneet joissakin tapauksissa liian moniselitteisiksi, yleisiksi tai yksinkertaisesti vanhentuneiksi ottaen huomioon markkinakehitys. Tämä on aiheuttanut oikeudellista epävarmuutta, mahdollisia turvallisuusriskejä maksuketjussa ja puutteita kuluttajansuojassa tietyillä aloilla. Innovatiivisten ja helppokäyttöisten digitaalisten maksupalveluiden käytön laajentaminen siten, että ne tarjoaisivat kuluttajille ja vähittäismyyjille tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja turvallisia maksutapoja unionissa, on osoittautunut vaikeaksi.
(3)  Maksupalveluita koskevan unionin lainsäädäntökehyksen uudelleentarkastelu ja erityisesti direktiivin 2007/64/EY vaikutusten arviointi ja komission vihreää kirjaa ”Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille”24 koskenut kuuleminen ovat osoittaneet, että nämä kehityssuuntaukset ovat nostaneet esiin merkittäviä sääntelyhaasteita. Maksumarkkinoiden tärkeät alat, erityisesti kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen alat, ovat usein edelleen pirstoutuneet kansallisten rajojen mukaan. Monet innovatiiviset maksutuotteet tai -palvelut eivät kuulu joko lainkaan tai suurelta osin direktiivin 2007/64/EY soveltamisalaan. Direktiivin 2007/64/EY soveltamisala ja erityisesti sen ulkopuolelle jätetyt seikat, kuten tiettyjen maksuihin liittyvien toimintojen jättäminen yleisten sääntöjen ulkopuolelle, ovat osoittautuneet joissakin tapauksissa liian moniselitteisiksi, yleisiksi tai yksinkertaisesti vanhentuneiksi ottaen huomioon markkinakehitys. Tämä on aiheuttanut oikeudellista epävarmuutta, mahdollisia turvallisuusriskejä maksuketjussa ja puutteita kuluttajansuojassa tietyillä aloilla. Innovatiivisten, turvallisten ja helppokäyttöisten digitaalisten maksupalveluiden käytön laajentaminen siten, että ne tarjoaisivat kuluttajille ja vähittäismyyjille tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja turvallisia maksutapoja unionissa, on osoittautunut vaikeaksi. Tähän liittyy suuria myönteisiä mahdollisuuksia, joita olisi hyödynnettävä johdonmukaisemmin.
__________________
__________________
24 KOM(2012) 941 lopullinen.
24 KOM(2012)0941.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)   Sähköisten maksujen yhdentyneiden sisämarkkinoiden toteuttaminen on olennaista, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat, kauppiaat ja yritykset voivat hyödyntää kaikki edut, jotka sisämarkkinat tarjoavat digitaalitalouden kehittymisen myötä.
(4)   Turvallisten sähköisten maksujen yhdentyneiden sisämarkkinoiden toteuttaminen on olennaista, jotta voidaan tukea unionin talouden kasvua ja varmistaa, että kuluttajat, kauppiaat ja yritykset voivat hyödyntää maksupalveluiden valinnanvaran ja avoimuuden kaikki edut, jotka sisämarkkinat tarjoavat digitaalitalouden kehittymisen myötä.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)   Olisi annettava uusia sääntöjä sääntelypuutteiden poistamiseksi samalla kun parannetaan oikeusvarmuutta ja varmistetaan, että lainsäädäntökehystä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa. Sekä nykyisille että uusille markkinatoimijoille olisi turvattava tasapuoliset toimintaedellytykset, mikä helpottaa uusien maksuvälineiden markkinoiden laajentamista ja antaa koko unionissa varmuuden kuluttajansuojan korkeasta tasosta näiden maksupalveluiden käytössä. Tämän odotetaan alentavan maksupalvelunkäyttäjien kustannuksia ja hintoja, laajentavan maksupalveluvalikoimaa ja lisäävän maksupalveluiden avoimuutta.
(5)   Olisi annettava uusia sääntöjä sääntelypuutteiden poistamiseksi samalla kun parannetaan oikeusvarmuutta ja varmistetaan, että lainsäädäntökehystä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa. Sekä nykyisille että uusille markkinatoimijoille olisi turvattava tasapuoliset toimintaedellytykset, mikä helpottaa uusien maksuvälineiden markkinoiden laajentamista ja antaa koko unionissa varmuuden kuluttajansuojan korkeasta tasosta näiden maksupalveluiden käytössä. Tämän odotetaan lisäävän koko maksujärjestelmän tehokkuutta ja alentavan maksupalvelunkäyttäjien kustannuksia ja hintoja, laajentavan maksupalveluvalikoimaa ja lisäävän maksupalveluiden avoimuutta sekä vahvistavan kuluttajien luottamusta yhdenmukaistettuihin maksumarkkinoihin.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a) Yhtenäinen euromaksualue, SEPA, saavuttaa tärkeän virstanpylvään vuonna 2014, kun kansallisista euromääräisistä tilisiirroista ja suoraveloituksista siirrytään SEPA-järjestelmän mukaisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin. Euroalueen euromääräisten vähittäismaksujen yhdennettyjen, kilpailukykyisten, innovatiivisten ja tasapuolisten toimintaedellytysten kehitystä olisi jatkettava, jotta voidaan saavuttaa todelliset maksupalvelujen sisämarkkinat unionissa. Tätä jatkuvaa kehitystä olisi ylläpidettävä entistä vahvemmalla hallinnolla Euroopan keskuspankin (EKP) johdolla. EKP:n ilmoituksen mukaisesti perustettavalla euromääräisiä vähittäismaksuja käsittelevällä neuvostolla (ERPB), SEPA-neuvoston toiminnan jatkajalla, olisi edistettävä tämän tavoitteen saavuttamista. ERPB:n, jonka kokoonpanossa otetaan tasapuolisemmin huomioon maksumarkkinoiden kysyntä- ja tarjontapuolen edut, olisi varmistettava SEPA-hankkeen tulevaa suuntaa, hankkeen tavoitteiden mahdollisia esteitä ja esteiden ratkaisukeinoja koskeva tehokas neuvonta sekä keinot, joilla voidaan edistää euromääräisiin vähittäismaksuihin liittyvää innovointia, kilpailua ja yhtenäistämistä Euroopan unionissa. Olisi myös tarkasteltava komission osallistumista tarkkailijana sen varmistamiseksi, että ERPB:n tehtävillä, kokoonpanolla ja toiminnalla tuetaan SEPA-hankkeen edistämistä.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)   Sähköisiin maksuihin liittyvät turvallisuusriskit ovat kasvaneet viime vuosina, mikä johtuu sähköisten maksujen muuttumisesta teknisesti monimutkaisemmiksi, niiden määrän jatkuvasta kasvusta eri puolilla maailmaa ja uusien maksupalvelutyyppien ilmaantumisesta. Koska turvalliset ja varmat maksupalvelut ovat hyvin toimivien maksupalvelumarkkinoiden kannalta keskeinen edellytys, maksupalveluiden käyttäjillä olisi oltava riittävä suoja niihin liittyviä riskejä vastaan. Maksupalvelut ovat olennaisia ratkaisevan tärkeiden talouden ja yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle, ja sen vuoksi maksupalveluntarjoajat, kuten luottolaitokset, on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin [pls insert number of NIS Directive after adoption]25 3 artiklan 8 kohdan mukaisiksi markkinatoimijoiksi.
(6)   Sähköisiin maksuihin liittyvät turvallisuusriskit ovat kasvaneet viime vuosina, mikä johtuu sähköisten maksujen muuttumisesta teknisesti monimutkaisemmiksi, niiden määrän jatkuvasta kasvusta eri puolilla maailmaa ja uusien maksupalvelutyyppien ilmaantumisesta. Koska turvalliset ja varmat maksupalvelut ovat hyvin toimivien maksupalvelumarkkinoiden kannalta keskeinen edellytys, maksupalveluiden käyttäjillä olisi oltava riittävä suoja niihin liittyviä riskejä vastaan. Maksupalvelut ovat olennaisia ratkaisevan tärkeiden talouden ja yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle, ja sen vuoksi maksupalveluntarjoajat, kuten luottolaitokset, on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin [lisätään tietoverkkoturvallisuutta koskevan direktiivin numero direktiivin hyväksymisen jälkeen]25 3 artiklan 8 kohdan mukaisiksi markkinatoimijoiksi. Tätä direktiiviä sovellettaessa on henkilötietojen käsittelyssä noudatettava direktiivin 95/46/EY 16 ja 17 artiklassa vahvistettuja turvallisuusvaatimuksia.
__________________
__________________
25 Toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa [päivämäärä] annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi XXXX/XX/EU (EUVL L x, s. x).
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi XXXX/XX/EU, annettu … päivänä …kuuta …, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L x, s. x).
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)   Direktiivissä [pls insert number of NIS Directive after adoption] säädetään jäsenvaltioiden tasolla toteutettavista yleisistä toimenpiteistä, joiden lisäksi maksutapahtumiin liittyviin turvallisuusriskeihin olisi puututtava myös maksupalveluntarjoajien tasolla. Maksupalveluntarjoajien toteuttamien turvatoimien on tarpeen olla oikeassa suhteessa kyseisiin turvallisuusriskeihin. Olisi otettava käyttöön säännöllinen raportointimekanismi, jotta voidaan varmistaa, että maksupalveluntarjoajat antavat toimivaltaisille viranomaisille vuosittain ajantasaistettuja tietoja turvallisuusriskiensä arvioinnista ja (lisä)toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet kyseisten riskien torjumiseksi. Sen varmistamiseksi, että muille maksupalveluntarjoajille ja maksujärjestelmille aiheutuvat vahingot, kuten huomattavan häiriön ilmeneminen maksujärjestelmässä, ja käyttäjille aiheutuvat vahingot pidetään mahdollisimman vähäisinä, on olennaista, että maksupalveluntarjoajilla on velvollisuus raportoida merkittävistä turvapoikkeamista viipymättä Euroopan pankkiviranomaiselle.
(7)   Direktiivissä [lisätään tietoverkkoturvallisuutta koskevan direktiivin numero direktiivin hyväksymisen jälkeen] säädetään jäsenvaltioiden tasolla toteutettavista yleisistä toimenpiteistä, joiden lisäksi maksutapahtumiin käytettäviin teknisiin järjestelmiin liittyviin turvallisuusriskeihin olisi puututtava myös maksupalveluntarjoajien tasolla ja heidän kustannuksellaan ja vastuullaan. Maksupalveluntarjoajien toteuttamien turvatoimien on tarpeen olla oikeassa suhteessa kyseisiin, palveluntarjoajien asiakkaisiin kohdistuviin turvallisuusriskeihin. Olisi otettava käyttöön säännöllinen raportointimekanismi, jotta voidaan varmistaa, että maksupalveluntarjoajat antavat toimivaltaisille viranomaisille vähintään kolme kertaa vuodessa ajantasaistettuja tietoja turvallisuusriskiensä arvioinnista ja (lisä)toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet kyseisten riskien vähentämiseksi. Sen varmistamiseksi, että muille maksupalveluntarjoajille ja maksujärjestelmille aiheutuvat vahingot, kuten huomattavan häiriön ilmeneminen maksujärjestelmässä, ja käyttäjille aiheutuvat vahingot pidetään mahdollisimman vähäisinä, on olennaista, että maksupalveluntarjoajilla on velvollisuus raportoida merkittävistä turvapoikkeamista viipymättä Euroopan pankkiviranomaiselle, jonka olisi vuosittain julkaistava kertomus unionin digitaalisten maksupalveluiden turvallisuudesta.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a) Jotta kuluttajat ymmärtäisivät direktiivin mukaiset oikeudet ja velvoitteet, heille olisi tiedotettava niistä selkeästi ja ymmärrettävästi. Komission olisi siksi kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta laadittava kuluttajaystävällinen sähköinen esite, jossa esitetään selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla tämän direktiivin ja muun maksupalveluihin liittyvän unionin lainsäädännön mukaiset kuluttajien oikeudet ja velvoitteet. Tiedot olisi asetettava saataville komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/20101a perustetun Euroopan pankkiviranomaisen ja kansallisten pankkialan sääntelyviranomaisten verkkosivustoille. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat asettavat esitteen kaikkien nykyisten ja uusien asiakkaidensa saataville maksutta alkuperäisessä muodossaan verkkosivustoillaan sekä paperimuodossa konttoreissaan, asiamiestensä toimistoissa ja yksiköissä, joille ne ovat ulkoistaneet toimintojaan.
_________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)   Maksupalveluita koskevaa tarkistettua sääntelykehystä täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o [XX/XX/XX].26 Kyseisellä asetuksella otetaan käyttöön säännöt, joita sovelletaan monen- ja kahdenvälisten toimitusmaksujen veloittamiseen kaikista kuluttajien pankki- ja luottokorttitapahtumista ja kyseisiin tapahtumiin perustuvista verkko- ja mobiilimaksuista, ja asetetaan rajoituksia tiettyjen liiketoimintasääntöjen käytölle korttitapahtumissa. Kyseisen asetuksen tarkoituksena on vauhdittaa edelleen korttipohjaisten maksujen tehokkaiden yhdentyneiden markkinoiden toteuttamista.
(8)   Maksupalveluita koskevaa tarkistettua sääntelykehystä täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o [XX/XX/XX]26. Kyseisellä asetuksella otetaan käyttöön säännöt, joita sovelletaan monen- ja kahdenvälisten toimitusmaksujen veloittamiseen kaikista kuluttajien pankki- ja luottokorttitapahtumista ja kyseisiin tapahtumiin perustuvista verkko- ja mobiilimaksuista, ja poistetaan siten kansallisten maksumarkkinoiden välinen huomattava este sekä asetetaan rajoituksia tiettyjen liiketoimintasääntöjen käytölle korttitapahtumissa. Kyseisen asetuksen tarkoituksena on vauhdittaa edelleen korttipohjaisten maksujen tehokkaiden yhdentyneiden markkinoiden toteuttamista.
__________________
__________________
26 Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista [päivämäärä] annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [XX/XX/XX/] (EUVL L x, s. x).
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [XX/XX/XX/], annettu … päivänä …kuuta …, korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (EUVL L x, s. x).
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)   Jotta eri jäsenvaltioissa ei noudatettaisi erilaisia lähestymistapoja kuluttajien haitaksi, tämän direktiivin avoimuussäännöksiä ja maksupalveluntarjoajia koskevia tietojenantovaatimuksia olisi sovellettava myös tapahtumiin, joissa maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoaja sijaitsee Euroopan talousalueella, jäljempänä ’ETA’, ja joissa toinen maksupalveluntarjoaja sijaitsee ETA:n ulkopuolella. On myös aiheellista ulottaa avoimuus- ja tietojenantosäännösten soveltaminen kaikkien valuuttojen määräisiin tapahtumiin ETA:ssa sijaitsevien maksupalveluntarjoajien välillä.
(9)   Jotta eri jäsenvaltioissa ei noudatettaisi erilaisia lähestymistapoja kuluttajien haitaksi, tämän direktiivin avoimuussäännöksiä ja maksupalveluntarjoajia koskevia tietojenantovaatimuksia sekä maksupalvelujen tarjoamiseen ja käyttöön liittyviä oikeuksia ja velvoitteita koskevia säännöksiä olisi sovellettava myös tapahtumiin, joissa maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoaja sijaitsee Euroopan talousalueella, jäljempänä ’ETA’, ja joissa toinen maksupalveluntarjoaja sijaitsee ETA:n ulkopuolella. Komission tarkastelun ja tarvittaessa komission antaman lainsäädäntöehdotuksen perusteella tämän direktiivin soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että siihen sisältyy mainittujen tapahtumien lisäksi suurin osa maksupalvelujen tarjoamiseen ja käyttöön liittyviä oikeuksia ja velvoitteita koskevista säännöksistä. On myös aiheellista ulottaa avoimuus- ja tietojenantosäännösten soveltaminen kaikkien valuuttojen määräisiin tapahtumiin ETA:ssa sijaitsevien maksupalveluntarjoajien välillä.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)   Maksupalveluiden määritelmän olisi oltava teknologiasta riippumaton ja mahdollistettava uudentyyppisten maksupalveluiden jatkokehitys samalla kun varmistetaan, että sekä nykyisten että uusien maksupalveluntarjoajien toimintaedellytykset ovat tasapuoliset.
(10)   Maksupalveluiden, maksukäytäntöjen ja -standardien määritelmien olisi oltava teknologiasta riippumattomia ja mahdollistettava uudentyyppisten maksupalveluiden jatkokehitys samalla kun varmistetaan, että sekä nykyisten että uusien maksupalveluntarjoajien toimintaedellytykset ovat turvalliset ja tasapuoliset.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)   Markkinoilta saatu palaute osoittaa, että rajallisia verkkoja koskevan poikkeuksen kattamiin maksutoimintoihin sisältyvien maksujen määrä ja arvo on usein erittäin suuri ja että nämä maksutoiminnot tarjoavat kuluttajille satoja tai tuhansia eri tuotteita ja palveluita, mikä ei vastaa direktiivissä 2007/64/EY säädetyn rajattuja verkkoja koskevan poikkeuksen tarkoitusta. Tämä kasvattaa riskejä ja poistaa maksupalvelunkäyttäjiltä ja erityisesti kuluttajilta oikeussuojan sekä asettaa säänneltyjen markkinoiden toimijat selkeästi epäedulliseen asemaan. Näiden riskien hillitseminen edellyttää rajallisen verkon täsmällisempää kuvaamista direktiivin 2009/110/EY mukaisesti. Maksuvälineen olisi katsottava olevan käytössä rajallisessa verkossa, jos sitä voidaan käyttää vain tavaroiden tai palveluiden hankintoihin tietyssä liikkeessä tai liikeketjussa taikka vain rajallisessa tavara- tai palveluvalikoimassa ostopaikan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tällaisiin välineisiin voivat kuulua kauppojen omat kortit, polttoainekortit, jäsenkortit, julkisen liikenteen matkakortit, ateriasetelit tai tiettyihin palveluihin käytettävät setelit, joihin sovelletaan toisinaan erityistä verokohtelua tai työvoimaa koskevaa oikeudellista järjestelmää, jolla pyritään edistämään tällaisten välineiden käyttöä sosiaalilainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun tällaisesta erityiseen käyttötarkoitukseen osoitetusta välineestä kehittyy yleisväline, siihen ei enää pitäisi soveltaa poikkeusta tämän direktiivin soveltamisalasta. Välineille, joita voidaan käyttää vain hankintoihin lueteltujen kauppiaiden liikkeissä, ei pitäisi myöntää poikkeusta tämän direktiivin soveltamisalasta, koska tyypillisesti tällaiset välineet on suunniteltu jatkuvasti kasvavia palveluntarjoajien verkostoja varten. Poikkeusta olisi sovellettava vain mahdollisille maksupalveluntarjoajille asetetun, rajallisen verkon määritelmän mukaisia toimintoja koskevan ilmoitusvelvoitteen yhteydessä.
(12)   Markkinoilta saatu palaute osoittaa, että rajallisia verkkoja koskevan poikkeuksen kattamiin maksutoimintoihin sisältyvien maksujen määrä ja arvo on usein erittäin suuri ja että nämä maksutoiminnot tarjoavat kuluttajille satoja tai tuhansia eri tuotteita ja palveluita, mikä ei vastaa direktiivissä 2007/64/EY säädetyn rajattuja verkkoja koskevan poikkeuksen tarkoitusta. Tämä kasvattaa riskejä ja poistaa maksupalvelunkäyttäjiltä ja erityisesti kuluttajilta oikeussuojan sekä asettaa säänneltyjen markkinoiden toimijat selkeästi epäedulliseen asemaan. Näiden riskien hillitseminen edellyttää rajallisen verkon täsmällisempää kuvaamista direktiivin 2009/110/EY mukaisesti. Maksuvälineen olisi katsottava olevan käytössä rajallisessa verkossa, jos sitä voidaan käyttää vain tavaroiden tai palveluiden hankintoihin tietyltä vähittäismyyjältä tai tietystä vähittäismyyntiketjusta taikka vain rajallisessa tavara- tai palveluvalikoimassa ostopaikan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tällaisiin välineisiin voivat kuulua kauppojen omat kortit, polttoainekortit, jäsenkortit, julkisen liikenteen matkakortit, pysäköintikortit, ateriasetelit tai tiettyihin palveluihin käytettävät setelit, joihin sovelletaan toisinaan erityistä verokohtelua tai työvoimaa koskevaa oikeudellista järjestelmää, jolla pyritään edistämään tällaisten välineiden käyttöä sosiaalilainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun tällaisesta erityiseen käyttötarkoitukseen osoitetusta välineestä kehittyy yleisväline, siihen ei enää pitäisi soveltaa poikkeusta tämän direktiivin soveltamisalasta. Välineille, joita voidaan käyttää vain hankintoihin lueteltujen kauppiaiden liikkeissä, ei pitäisi myöntää poikkeusta tämän direktiivin soveltamisalasta, koska tyypillisesti tällaiset välineet on suunniteltu jatkuvasti kasvavia palveluntarjoajien verkostoja varten. Poikkeusta olisi sovellettava vain mahdollisille maksupalveluntarjoajille asetetun, rajallisen verkon määritelmän mukaisia toimintoja koskevan ilmoitusvelvoitteen yhteydessä.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)   Direktiivissä 2007/64/EY myönnetään poikkeus sen soveltamisesta tietyille televiestintälaitteella tai tietoteknisellä laitteella toteutettaville maksutapahtumille edellyttäen, että verkko-operaattori ei toimi pelkästään välittäjänä digitaalisten tavaroiden ja palveluiden toimittamisessa kyseisen laitteen välityksellä vaan antaa myös lisäarvoa kyseisille tavaroille tai palveluille. Tämä poikkeus mahdollistaa erityisesti niin kutsutun operaattorilaskutuksen tai ostokset, joita koskevat maksut lisätään suoraan puhelinlaskuun, mikä edistää soiton merkkiäänten ja lisämaksullisten tekstiviestipalveluiden kaltaisen digitaalisen sisällön arvoltaan vähäiseen myyntiin perustuvien uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Markkinoilta saadussa palautteessa ei ole viitteitä siitä, että tämä maksutapa, jota kuluttajat pitävät luotettavana ja tarkoituksenmukaisena pienten maksujen maksutapana, olisi kehittynyt yleiseksi maksunvälityspalveluksi. Nykyisen poikkeuksen moniselitteinen sanamuoto on kuitenkin aiheuttanut sen, että tämä sääntö on pantu jäsenvaltioissa täytäntöön eri tavoilla. Tämä puolestaan on heikentänyt oikeusvarmuutta toimijoiden ja kuluttajien kannalta ja on toisinaan mahdollistanut sen, että muut maksunvälityspalvelut ovat vaatineet poikkeuksen saamista direktiivin 2007/64/EY soveltamisesta. Kyseisen direktiivin soveltamisalaa on sen vuoksi aiheellista kaventaa. Poikkeus olisi keskitettävä erityisesti mikromaksuihin, jotka liittyvät digitaaliseen sisältöön, kuten soittoääniin, taustakuviin, musiikkiin, peleihin, videoihin tai sovelluksiin. Poikkeusta olisi sovellettava maksupalveluihin vain silloin, kun niitä tarjotaan sähköisten viestintäpalveluiden (eli asianomaisen operaattorin pääasiallisen toiminnan) liitännäispalveluina.
(13)   Direktiivissä 2007/64/EY myönnetään poikkeus sen soveltamisesta tietyille televiestintälaitteella tai tietoteknisellä laitteella toteutettaville maksutapahtumille edellyttäen, että verkko-operaattori ei toimi pelkästään välittäjänä digitaalisten tavaroiden ja palveluiden toimittamisessa kyseisen laitteen välityksellä vaan antaa myös lisäarvoa kyseisille tavaroille tai palveluille. Tämä poikkeus mahdollistaa erityisesti niin kutsutun operaattorilaskutuksen tai ostokset, joita koskevat maksut lisätään suoraan puhelinlaskuun, mikä edistää soiton merkkiäänten ja lisämaksullisten tekstiviestipalveluiden kaltaisen digitaalisen sisällön arvoltaan vähäiseen myyntiin perustuvien uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Markkinoilta saadussa palautteessa ei ole viitteitä siitä, että tämä maksutapa, jota kuluttajat pitävät luotettavana ja tarkoituksenmukaisena pienten maksujen maksutapana, olisi kehittynyt yleiseksi maksunvälityspalveluksi. Nykyisen poikkeuksen moniselitteinen sanamuoto on kuitenkin aiheuttanut sen, että tämä sääntö on pantu jäsenvaltioissa täytäntöön eri tavoilla. Tämä puolestaan on heikentänyt oikeusvarmuutta toimijoiden ja kuluttajien kannalta ja on toisinaan mahdollistanut sen, että muut maksunvälityspalvelut ovat vaatineet poikkeuksen saamista direktiivin 2007/64/EY soveltamisesta. Kyseisen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävää osuutta on sen vuoksi aiheellista kaventaa. Jotta laajamittaiset maksutoiminnot eivät jäisi sääntelyn ulkopuolelle, poikkeus olisi keskitettävä mikromaksuihin, jotka liittyvät digitaaliseen sisältöön, kuten soittoääniin, taustakuviin, musiikkiin, peleihin, videoihin tai sovelluksiin. Poikkeusta olisi sovellettava maksupalveluihin vain silloin, kun niitä tarjotaan sähköisten viestintäpalveluiden (eli asianomaisen operaattorin pääasiallisen toiminnan) liitännäispalveluina.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a) Direktiivin 2007/64/EY soveltamisalan ulkopuolelle jäävät tekniset palveluntarjoajat, jotka tukevat maksupalveluiden tarjoamista ottamatta siirrettäviä varoja missään vaiheessa haltuunsa. Tämän poikkeuksen piiriin kuuluvat tyypillisesti tietojen käsittelyä ja tallentamista, yksityisyyden suojelua ja tietotekniikkaa koskevat palvelut. Poikkeus koskee siten myös maksupalveluiden tarjoajille tarkoitettujen teknisten maksuratkaisujen (näitä kutsutaan myös ”verkkokukkaroiksi”) kehittämistä, jossa useimmiten on kyse maksupalveluiden asettamisesta saataville matkaviestin- tai tietotekniikkavälineessä.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Palveluntarjoajat, jotka pyrkivät saamaan poikkeuksen direktiivin 2007/64/EY nojalla, eivät useinkaan konsultoi viranomaisia siitä, kuuluuko niiden toiminta kyseisen direktiivin soveltamisalaan vai sovelletaanko siihen poikkeusta, vaan luottavat omiin arvioihinsa. Vaikuttaa siltä, että maksupalveluntarjoajat ovat saattaneet käyttää joitakin poikkeuksia muokatakseen liiketoimintamallejaan, jotta niiden tarjoamat maksutoiminnot jäisivät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä voi kasvattaa maksupalvelunkäyttäjien riskejä ja erilaistaa maksupalveluntarjoajien toimintaolosuhteita sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi palveluntarjoajat olisi velvoitettava ilmoittamaan tietyt toiminnot toimivaltaisille viranomaisille sääntöjen yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi kaikkialla sisämarkkinoilla.
(15)  Palveluntarjoajat, jotka pyrkivät saamaan poikkeuksen direktiivin 2007/64/EY nojalla, eivät useinkaan konsultoi viranomaisia siitä, kuuluuko niiden toiminta kyseisen direktiivin soveltamisalaan vai sovelletaanko siihen poikkeusta, vaan luottavat omiin arvioihinsa. Vaikuttaa siltä, että maksupalveluntarjoajat ovat saattaneet käyttää joitakin poikkeuksia muokatakseen liiketoimintamallejaan, jotta niiden tarjoamat maksutoiminnot jäisivät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä voi kasvattaa maksupalvelunkäyttäjien riskejä ja erilaistaa maksupalveluntarjoajien toimintaolosuhteita sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi palveluntarjoajat olisi velvoitettava ilmoittamaan toimintonsa toimivaltaisille viranomaisille sääntöjen yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi kaikkialla sisämarkkinoilla.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)   Direktiivin 2007/64/EY hyväksymisen jälkeen erityisesti verkkomaksujen alalle on ilmaantunut uudentyyppisiä maksupalveluita. Markkinoille on kehittynyt erityisesti kolmansia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat maksutoimeksiantopalveluita kuluttajille ja kauppiaille ottamatta välttämättä haltuunsa siirrettäviä varoja. Kyseiset palvelut helpottavat maksujen suorittamista sähköisessä kaupankäynnissä luomalla ohjelmistosillan kauppiaan verkkosivun ja kuluttajan verkkopankkipalvelun välille verkkomaksujen käynnistämiseksi tilisiirtojen tai suoraveloitusten perusteella. Kolmannet palveluntarjoajat tarjoavat sekä kauppiaille että kuluttajille edullisen vaihtoehdon korttimaksuille ja antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä verkko-ostoksia, vaikka heillä ei olisi luottokorttia. Kolmannet palveluntarjoajat eivät kuitenkaan tällä hetkellä kuulu direktiivin 2007/64/EY soveltamisalaan, ne eivät välttämättä ole toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa eivätkä noudata direktiivin 2007/64/EY vaatimuksia. Tämä nostaa esiin monia oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi kuluttajansuojaan, turvallisuuteen ja vastuuseen sekä myös kilpailuun ja tietosuojaan. Uusilla säännöillä olisi sen vuoksi ratkaistava nämä kysymykset.
(18)   Direktiivin 2007/64/EY hyväksymisen jälkeen erityisesti verkkomaksujen alalle on ilmaantunut uudentyyppisiä maksupalveluita. Markkinoille on kehittynyt erityisesti kolmansia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat maksutoimeksiantopalveluita kuluttajille ja kauppiaille ottamatta välttämättä haltuunsa siirrettäviä varoja. Kyseiset palvelut helpottavat maksujen suorittamista sähköisessä kaupankäynnissä luomalla ohjelmistosillan kauppiaan verkkosivun ja kuluttajan verkkopankkipalvelun välille verkkomaksujen käynnistämiseksi tilisiirtojen tai suoraveloitusten perusteella. Kolmannet palveluntarjoajat tarjoavat sekä kauppiaille että kuluttajille edullisen vaihtoehdon korttimaksuille ja antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä verkko-ostoksia, vaikka heillä ei olisi maksukorttia. Kolmansilla palveluntarjoajilla on myös lupaavat mahdollisuudet edistää rajatylittävää sähköistä kaupankäyntiä sisämarkkinoilla. Kolmannet palveluntarjoajat muodostavat myös merkittävän turvallisuushaasteen maksujen ja maksajien kolmansille palveluntarjoajille ilmoittamien henkilötietojen koskemattomuuden varmistamiselle. Kolmannet palveluntarjoajat eivät kuitenkaan tällä hetkellä kuulu direktiivin 2007/64/EY soveltamisalaan, ne eivät välttämättä ole toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa eivätkä noudata direktiivin 2007/64/EY vaatimuksia. Tämä nostaa esiin monia oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi kuluttajansuojaan, turvallisuuteen ja vastuuseen sekä myös kilpailuun ja tietosuojaan. Uusilla säännöillä olisi sen vuoksi ratkaistava kaikki kyseiset haasteet asianmukaisesti ja varmistettava, että unionissa toimiville kolmansille palveluntarjoajille on myönnetty toimilupa tai ne on rekisteröity ja niitä valvotaan maksulaitoksina.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Rahansiirto on yksinkertainen maksupalvelu, joka tavallisesti perustuu maksajan käteissuoritukseen maksupalveluntarjoajalle, joka siirtää varat edelleen maksunsaajalle tai maksunsaajan puolesta toimivalle toiselle maksupalveluntarjoajalle esimerkiksi tiedonsiirtoverkon välityksellä. Joissain jäsenvaltioissa valintamyymälät, kauppiaat ja muut vähittäismyyjät tarjoavat yleisölle mahdollisuuden käyttää vastaavaa palvelua muun muassa kaasu-, sähkö-, vesi- ja muiden tavanomaisten kotitalouslaskujen maksamiseen. Näitä laskunmaksupalveluja olisi pidettävä rahansiirtona, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset katso tämän toiminnon kuuluvan muun maksupalvelun piiriin. On tarpeen määrittää ne maksupalveluntarjoajien ryhmät, joilla on oikeus tarjota maksupalveluita kaikkialla unionissa;
(19)  Rahansiirto on yksinkertainen maksupalvelu, joka tavallisesti perustuu maksajan käteissuoritukseen maksupalveluntarjoajalle, joka siirtää varat edelleen maksunsaajalle tai maksunsaajan puolesta toimivalle toiselle maksupalveluntarjoajalle esimerkiksi tiedonsiirtoverkon välityksellä. Joissain jäsenvaltioissa pankkiautomaatit, valintamyymälät, kauppiaat ja muut vähittäismyyjät tarjoavat yleisölle mahdollisuuden käyttää vastaavaa palvelua muun muassa kaasu-, sähkö-, vesi- ja muiden tavanomaisten kotitalouslaskujen maksamiseen. Näitä laskunmaksupalveluja olisi pidettävä rahansiirtona, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset katso tämän toiminnon kuuluvan muun maksupalvelun piiriin. On tarpeen määrittää ne maksupalveluntarjoajien ryhmät, joilla on oikeus tarjota maksupalveluita kaikkialla unionissa;
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
(19 a) Maksupalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että niillä edistetään kukoistavaa sähköistä kauppaa ja talouskasvua, on tärkeää sallia mahdollisille uusille tulokkaille ja nykyisille maksupalveluntarjoajille vaihtoehtoja korttimaksuille, jotta ne kehittävät ja tehostavat kuluttajille ja vähittäismyyjille tarjoamiaan palveluja. Näin ollen Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) olisi kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta laadittava läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa perusteellinen arviointi mahdollisuudesta ja tarpeellisuudesta ottaa käyttöön vaatimus asetuksen (EU) N:o 260/2012 2 artiklan 15 kohdassa määritetyn IBAN-tilinumeron tai muun vastaavan tunnisteen esittämisestä sähköisesti luettavassa muodossa maksukorteissa tai tarvittaessa muissa maksuvälineissä. Arvioinnissa on otettava huomioon petosten torjuntaa ja tietosuojaa koskevat säännöt.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Jos maksupalveluntarjoajat tarjoavat yhtä tai useampaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa maksupalvelua, niillä olisi aina oltava yksinomaan maksutapahtumiin käytettäviä maksutilejä. Jotta maksulaitokset voisivat tarjota maksupalveluita, niillä on ehdottomasti oltava mahdollisuus käyttää maksutilejä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tällainen mahdollisuus tarjotaan tavalla, joka on suhteutettu oikeutettuun tavoitteeseen, joka sillä aiotaan saavuttaa.
(27)  Jos maksupalveluntarjoajat tarjoavat yhtä tai useampaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa maksupalvelua, niillä olisi aina oltava yksinomaan maksutapahtumiin käytettäviä maksutilejä. Jotta maksulaitokset voisivat tarjota maksupalveluita, niillä on ehdottomasti oltava mahdollisuus käyttää maksutilejä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tällainen mahdollisuus on syrjimätön ja että se tarjotaan tavalla, joka on suhteutettu oikeutettuun tavoitteeseen, joka sillä aiotaan saavuttaa. Mahdollisuus voi olla perusluonteinen mutta kuitenkin niin laaja, että maksulaitos voi tarjota palvelujaan esteettä ja tehokkaasti. Siitä veloitettavien maksujen ei pitäisi olla kohtuuttomia tai tavanomaisesta liiketoimintakäytännöstä poikkeavia.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)   Toimilupien myöntämisestä maksulaitoksille, valvonnan suorittamisesta ja kyseisten toimilupien peruuttamisesta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön on todettu toimivan kaiken kaikkiaan tyydyttävästi. Toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä olisi kuitenkin lisättävä sekä tietojenvaihdon että direktiivin johdonmukaisen soveltamisen ja tulkinnan alalla tilanteissa, joissa toimiluvan saanut maksulaitos haluaisi tarjota maksupalveluita myös muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan sijoittautumisoikeuden tai palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella (”passporting”). Euroopan pankkiviranomaista (EPV) olisi pyydettävä laatimaan tällaista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa koskeva ohjeisto.
(29)   Toimilupien myöntämisestä maksulaitoksille, valvonnan suorittamisesta ja kyseisten toimilupien peruuttamisesta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön on todettu toimivan kaiken kaikkiaan tyydyttävästi. Toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä olisi kuitenkin lisättävä sekä tietojenvaihdon että direktiivin johdonmukaisen soveltamisen ja tulkinnan alalla tilanteissa, joissa toimiluvan saanut maksulaitos haluaisi tarjota maksupalveluita myös muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan sijoittautumisoikeuden tai palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella (”passporting”). EPV:n olisi laadittava tällaista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa koskeva ohjeisto kuultuaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti perustettua ja myös muita kuin pankkialan sidosryhmiä edustavaa neuvoa-antavaa lautakuntaa.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Sellaisten maksulaitosten, mukaan lukien niiden asiamiehet ja sivukonttorit, avoimuuden lisäämiseksi, joille toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet toimiluvan tai jotka ne ovat rekisteröineet, EPV:n olisi perustettava yhteisenä eurooppalaisena sähköisenä yhteyspisteenä toimiva verkkoportaali, jolla liitetään yhteen kansalliset rekisterit. Näillä toimenpiteillä olisi pyrittävä tehostamaan toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä.
(30)  Sellaisten maksulaitosten, mukaan lukien niiden asiamiehet ja sivukonttorit, avoimuuden lisäämiseksi, joille toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet toimiluvan tai jotka ne ovat rekisteröineet, EPV:n olisi perustettava yhteisenä eurooppalaisena sähköisenä yhteyspisteenä toimiva verkkoportaali, jolla liitetään yhteen kansalliset rekisterit. Näillä toimenpiteillä olisi pyrittävä tehostamaan toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja edistämään täysimääräisesti maksuympäristöä, jossa tuetaan kilpailua, innovaatioita ja turvallisuutta kaikkien sidosryhmien ja erityisesti kuluttajien hyödyksi.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Tässä direktiivissä määritetään vähimmäisvaltuudet, jotka toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava valvoessaan, että maksulaitokset noudattavat tätä direktiiviä, ja näitä valtuuksia olisi käytettävä kunnioittaen perusoikeuksia, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen. Käytettäessä kyseisiä valtuuksia, jotka voivat aiheuttaa vakavia ristiriitoja yksityis- ja perhe‑elämää, kotia sekä viestien kunnioittamista koskevien oikeuksien kanssa, jäsenvaltioilla olisi oltava käytössä riittävät ja tehokkaat suojatoimet esimerkiksi mahdollisen väärinkäytön ja mielivaltaisuuden varalta, tarvittaessa edellyttämällä ennakkolupaa kyseisen jäsenvaltion oikeusviranomaiselta.
(32)  Tässä direktiivissä määritetään vähimmäisvaltuudet, jotka toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava valvoessaan, että maksulaitokset noudattavat tätä direktiiviä, ja näitä valtuuksia olisi käytettävä kunnioittaen perusoikeuksia, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen. Käytettäessä kyseisiä valtuuksia, jotka voivat aiheuttaa vakavia ristiriitoja yksityis- ja perhe‑elämää, kotia sekä viestien kunnioittamista koskevien oikeuksien kanssa, jäsenvaltioilla olisi oltava käytössä riittävät ja tehokkaat suojatoimet esimerkiksi mahdollisen väärinkäytön ja mielivaltaisuuden varalta, tarvittaessa edellyttämällä ennakkolupaa kyseisen jäsenvaltion oikeusviranomaiselta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan perusoikeuskirjan 8 artiklan 3 kohdan mukaista riippumattoman viranomaisen (kansallisen tietosuojaviranomaisen) suorittamaa valvontaa.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)   On tärkeää, että kaikilla maksupalveluntarjoajilla on pääsy maksujärjestelmien teknisiä infrastruktuureja koskeviin palveluihin. Tällaiseen pääsyyn olisi kuitenkin sovellettava tarkoituksenmukaisia vaatimuksia maksujärjestelmien eheyden ja vakauden varmistamiseksi. Jokaisen maksupalveluntarjoajan olisi maksujärjestelmän jäsenyyttä hakiessaan toimitettava maksujärjestelmän jäsenille näyttö siitä, että sen sisäiset järjestelyt ovat riittävän vahvat kaikenlaisten riskien varalta. Muun muassa neljän osapuolen korttijärjestelmät ja suuremmat tilisiirto- ja suoraveloitusjärjestelmät sisältyvät tavallisesti näihin maksujärjestelmiin. Jotta voidaan varmistaa erilaisten toimiluvan saaneiden maksupalveluntarjoajaryhmien yhtäläinen kohtelu kaikkialla unionissa niiden toimilupaehdot huomioon ottaen, on tarpeen selventää sääntöjä, jotka koskevat pääsyä maksupalvelumarkkinoille ja maksujärjestelmiin.
(34)   On tärkeää, että kaikilla maksupalveluntarjoajilla on pääsy maksujärjestelmien teknisiä infrastruktuureja koskeviin palveluihin. Tällaiseen pääsyyn olisi kuitenkin sovellettava tarkoituksenmukaisia vaatimuksia maksujärjestelmien eheyden ja vakauden varmistamiseksi. Jokaisen maksupalveluntarjoajan olisi maksujärjestelmän jäsenyyttä hakiessaan vastattava valitsemansa järjestelmän riskeistä ja toimitettava maksujärjestelmän jäsenille näyttö siitä, että sen sisäiset järjestelyt ovat riittävän vahvat kaikenlaisten riskien ja kolmannen osapuolen harjoittaman petollisen väärinkäytön varalta valitun käyttöjärjestelmän vuoksi. Muun muassa neljän osapuolen korttijärjestelmät ja suuremmat tilisiirto- ja suoraveloitusjärjestelmät sisältyvät tavallisesti näihin maksujärjestelmiin. Jotta voidaan varmistaa erilaisten toimiluvan saaneiden maksupalveluntarjoajaryhmien yhtäläinen kohtelu kaikkialla unionissa niiden toimilupaehdot huomioon ottaen, on tarpeen selventää sääntöjä, jotka koskevat pääsyä maksupalvelumarkkinoille ja maksujärjestelmiin.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale
(41)   Tässä direktiivissä olisi määritettävä maksupalveluntarjoajien velvoitteet antaa tietoja maksupalvelunkäyttäjille, jotta nämä saisivat maksupalveluista kaikkialla yhtä korkeatasoista ja selkeää tietoa maksupalveluista voidakseen tehdä perusteltuja valintoja vapaasti EU:ssa. Avoimuuden nimissä tässä direktiivissä olisi säädettävä yhdenmukaistetuista vaatimuksista, joita tarvitaan sen varmistamiseksi, että maksupalvelunkäyttäjälle annetaan tarvittavat ja riittävät tiedot sekä maksupalvelusopimuksesta että maksutapahtumista. Maksupalveluiden sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava säätää vain tämän direktiivin mukaisista tietojenantosäännöksistä.
(41)   Tässä direktiivissä olisi määritettävä maksupalveluntarjoajien velvoitteet antaa tietoja maksupalvelunkäyttäjille, jotta nämä saisivat kaikkialla yhtä korkeatasoista ja selkeää tietoa maksupalveluista voidakseen verrata eri tarjoajien ehtoja (erityisesti hintarakenteen suhteen) EU:ssa ja tehdä perusteltuja valintoja vapaasti. Avoimuuden nimissä tässä direktiivissä olisi säädettävä yhdenmukaistetuista vaatimuksista, joita tarvitaan sen varmistamiseksi, että maksupalvelunkäyttäjälle annetaan tarvittavat, riittävät ja helppotajuiset tiedot sekä maksupalvelusopimuksesta että maksutapahtumista. Maksupalveluiden sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava säätää vain tämän direktiivin sekä direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisista tietojenantosäännöksistä.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale
(43)  Vaadittavien tietojen olisi oltava oikeassa suhteessa käyttäjien tarpeisiin, ja ne olisi välitettävä vakioformaatilla. Erillistä maksutapahtumaa koskevien tietojenantovaatimusten olisi kuitenkin oltava erilaiset kuin vaatimukset, jotka koskevat useita maksutapahtumia kattavaa puitesopimusta.
(43)  Vaadittavien tietojen olisi oltava oikeassa suhteessa käyttäjien tarpeisiin ja ne olisi välitettävä selkeällä vakioformaatilla tehokkuuden parantamiseksi. Erillistä maksutapahtumaa koskevien tietojenantovaatimusten olisi kuitenkin oltava erilaiset kuin vaatimukset, jotka koskevat useita maksutapahtumia kattavaa puitesopimusta.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale
(46)  Tässä direktiivissä olisi säädettävä kuluttajan oikeudesta saada olennaiset tiedot maksutta ennen sitovan maksupalvelusopimuksen tekemistä. Kuluttajan pitäisi myös voida milloin tahansa sopimussuhteen aikana pyytää ennakolta annettavia tietoja sekä puitesopimuksen paperimuodossa ja maksutta voidakseen vertailla maksupalveluntarjoajien palveluita ja niiden ehtoja sekä todentaa sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvoitteensa riitatilanteissa. Näiden säännösten olisi oltava direktiivin 2002/65/EY mukaiset. Tässä direktiivissä olevat säännökset, jotka koskevat nimenomaan maksuttomia tietoja, eivät saisi johtaa siihen, että kuluttajille annettavien tietojen antamisesta on mahdollista veloittaa maksuja muiden sovellettavien direktiivien nojalla.
(46)  Tässä direktiivissä olisi säädettävä kuluttajan oikeudesta saada olennaiset tiedot maksutta ennen sitovan maksupalvelusopimuksen tekemistä. Kuluttajan pitäisi myös voida milloin tahansa sopimussuhteen aikana pyytää ennakolta annettavia tietoja sekä puitesopimuksen paperimuodossa ja maksutta voidakseen vertailla maksupalveluntarjoajien palveluita ja niiden ehtoja sekä todentaa sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvoitteensa riitatilanteissa, millä säilytetään korkeatasoinen kuluttajansuoja. Näiden säännösten olisi oltava direktiivin 2002/65/EY mukaiset. Tässä direktiivissä olevat säännökset, jotka koskevat nimenomaan maksuttomia tietoja, eivät saisi johtaa siihen, että kuluttajille annettavien tietojen antamisesta on mahdollista veloittaa maksuja muiden sovellettavien direktiivien nojalla.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale
(49)  Asiakkaiden liikkuvuuden helpottamiseksi kuluttajien olisi voitava irtisanoa puitesopimus vuoden kuluttua ilman kuluja. Sovittu irtisanomisaika ei saisi olla kuluttajille yhtä kuukautta pidempi eikä maksupalveluntarjoajille kahta kuukautta lyhyempi. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa maksupalveluntarjoajan velvoitteeseen poikkeusolosuhteissa irtisanoa maksupalvelusopimus muun asiaankuuluvan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla; tällaista lainsäädäntöä on esimerkiksi rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta, toimenpiteistä varojen jäädyttämiseksi tai rikosten torjuntaan ja tutkintaan liittyvistä erityistoimenpiteistä annettu lainsäädäntö.
(49)  Asiakkaiden liikkuvuuden helpottamiseksi kuluttajien olisi voitava irtisanoa puitesopimus ilman kuluja. Sovittu irtisanomisaika ei saisi olla kuluttajille yhtä kuukautta pidempi eikä maksupalveluntarjoajille kolmea kuukautta lyhyempi. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa maksupalveluntarjoajan velvoitteeseen poikkeusolosuhteissa irtisanoa maksupalvelusopimus muun asiaankuuluvan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla; tällaista lainsäädäntöä on esimerkiksi rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta, toimenpiteistä varojen jäädyttämiseksi tai rikosten torjuntaan ja tutkintaan liittyvistä erityistoimenpiteistä annettu lainsäädäntö.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale
(51)   On tarpeen vahvistaa perusteet, joiden mukaan kolmansilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus tutustua sellaisiin tietoihin ja käyttää sellaisia tietoja, jotka koskevat toisen maksupalveluntarjoajan pitämällä maksupalvelunkäyttäjän tilillä olevien varojen saatavuutta. Sekä kolmannen palveluntarjoajan että maksupalvelunkäyttäjän tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan olisi täytettävä erityisesti tässä direktiivissä vahvistetut tai tarkoitetut taikka EPV:n ohjeisiin sisältyvät välttämättömät tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset. Maksajien olisi annettava kolmannelle palveluntarjoajalle nimenomainen lupa tutustua maksutiliinsä, ja niitä olisi informoitava asianmukaisesti tällaisen käytön laajuudesta. Sellaisten muiden maksupalveluntarjoajien kehittymisen mahdollistamiseksi, jotka eivät voi ottaa vastaan talletuksia, luottolaitosten on tarpeen antaa niille tietoja varojen saatavuudesta, jos maksaja on antanut suostumuksen tällaisten tietojen välittämiseen maksuvälineen myöntäneelle maksupalveluntarjoajalle.
(51)   On tarpeen vahvistaa perusteet, joiden mukaan kolmansilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus tutustua sellaisiin tietoihin ja käyttää sellaisia tietoja, jotka koskevat toisen maksupalveluntarjoajan pitämällä maksupalvelunkäyttäjän tilillä olevien varojen saatavuutta. Sekä kolmannen palveluntarjoajan että maksupalvelunkäyttäjän tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan olisi täytettävä erityisesti tässä direktiivissä vahvistetut tai tarkoitetut taikka EPV:n teknisiin täytäntöönpanostandardeihin sisältyvät välttämättömät tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset. EPV:n olisi laadittava kyseiset tekniset täytäntöönpanostandardit johdanto-osan 29 kappaleessa tarkoitettua neuvoa-antava lautakuntaa kuultuaan. Maksajille olisi tiedotettava asiasta yksiselitteisesti silloin, kun ne käyttävät kolmatta palveluntarjoajaa, ja niiden olisi annettava kolmannelle palveluntarjoajalle nimenomainen lupa tutustua maksutiliinsä, ja niitä olisi informoitava asianmukaisesti tällaisen käytön laajuudesta. Kolmansien palveluntarjoajien lisäksi markkinoilla on muita kolmansia maksuvälineiden myöntäjiä, jotka eivät kolmansien palveluntarjoajien tavoin voi ottaa vastaan talletuksia mutta jotka, toisin kuin kolmannet palveluntarjoajat, kehittävät liiketoimintamallejaan korttipohjaisten maksuvälineiden myöntämisen perusteella. Näiden kolmansien maksuvälineiden myöntäjien kehittymisen mahdollistamiseksi tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on tarpeen antaa niille tietoja varojen saatavuudesta, jos maksaja on antanut suostumuksen tällaisten tietojen välittämiseen niille. Jotta varmistetaan innovatiivisten maksupalveluntarjoajien vapaa pääsy markkinoille, ei tiliä ylläpitävää maksupalveluntarjoajaa ja kolmatta palveluntarjoajaa saisi vaatia tekemään sopimusta keskenään.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)
(51 a) Innovoinnin helpottamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten säilyttämiseksi kolmansia palveluntarjoajia ei pitäisi vaatia muodostamaan sopimussuhteita tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien kanssa maksutoimeksianto- tai tilitietopalvelujen puitteissa. Kolmansien palveluntarjoajien pitäisi ainoastaan kunnioittaa ja noudattaa yleisiä lainsäädäntö- ja valvontapuitteita.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale
(54)  Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti, maksajalle olisi palautettava välittömästi kyseisen maksutapahtuman summa. Maksajalle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi palautuksen tilillepanon arvopäivän olisi oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa on veloitettu. Jotta voitaisiin kannustaa maksupalvelunkäyttäjää ilmoittamaan viipymättä palveluntarjoajalleen maksuvälineen varastamisesta tai katoamisesta ja sillä tavoin vähentää oikeudettomien maksutapahtumien riskiä, maksupalvelunkäyttäjän vastuun määrän olisi oltava erittäin rajattu, ellei maksupalvelunkäyttäjä ole toiminut petollisesti tai syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Tässä yhteydessä näyttää siltä, että 50 euron summa on riittävä sen varmistamiseksi, että käyttäjille tarjotaan yhdenmukainen ja korkeatasoinen suoja koko unionissa. Kun käyttäjät ovat ilmoittaneet maksupalveluntarjoajalle maksuvälineensä mahdollisesta väärinkäytöstä, käyttäjiä ei enää pitäisi vaatia vastaamaan kyseisen välineen luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa maksupalveluntarjoajien vastuuseen omien tuotteidensa teknisestä turvallisuudesta.
(54)  Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti, maksajalle olisi palautettava yhden työpäivän kuluessa kyseisen maksutapahtuman summa. Maksajalle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi palautuksen tilillepanon arvopäivän olisi oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa on veloitettu. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle olisi lisäksi korvattava menetetyt korkotulot. Jotta voitaisiin kannustaa maksupalvelunkäyttäjää ilmoittamaan viipymättä palveluntarjoajalleen maksuvälineen varastamisesta tai katoamisesta ja sillä tavoin vähentää oikeudettomien maksutapahtumien riskiä, maksupalvelunkäyttäjän vastuun määrän olisi oltava erittäin rajattu, ellei maksupalvelunkäyttäjä ole toiminut petollisesti tai syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Tässä yhteydessä näyttää siltä, että 50 euron summa on riittävä sen varmistamiseksi, että käyttäjille tarjotaan yhdenmukainen ja korkeatasoinen suoja koko unionissa. Kun käyttäjät ovat ilmoittaneet maksupalveluntarjoajalle maksuvälineensä mahdollisesta väärinkäytöstä, käyttäjiä ei enää pitäisi vaatia vastaamaan kyseisen välineen luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa maksupalveluntarjoajien vastuuseen omien tuotteidensa teknisestä turvallisuudesta.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale
(57)  Tässä direktiivissä olisi annettava kuluttajien suojaamiseksi säännöt palautuksesta, kun toteutettu maksutapahtuma ylittää kohtuullisena pidettävän summan. Maksajalle aiheutuvan taloudellisen haitan ehkäisemiseksi on tarpeen varmistaa, että palautuksen tilillepanon arvopäivä on viimeistään päivä, jona kyseinen summa on veloitettu. Kun on kyse suoraveloituksista, maksupalveluntarjoajien olisi voitava myöntää asiakkailleen vielä tätä edullisempia ehtoja, ja asiakkailla olisi oltava ehdoton oikeus palautukseen kaikista riitautetuista maksutapahtumista. Tämä ehdoton oikeus palautukseen, jolla taataan korkein mahdollinen kuluttajansuojan taso, ei ole kuitenkaan perusteltu silloin, kun kauppias on jo täyttänyt sopimusvelvoitteensa ja kyseinen tavara tai palvelu on jo kulutettu. Jos käyttäjä esittää maksutapahtumaa koskevan palautusvaatimuksen, palautusoikeudet eivät saisi vaikuttaa maksajan vastuuseen suhteessa maksunsaajaan maksun perustana olevan oikeussuhteen nojalla, esimerkiksi tilatuista, kulutetuista tai laillisesti veloitetuista tavaroista tai palveluista, eikä käyttäjien oikeuteen peruuttaa maksutoimeksianto.
(57)  Tässä direktiivissä olisi annettava kuluttajien suojaamiseksi säännöt palautuksesta, kun toteutettu maksutapahtuma ylittää kohtuullisena pidettävän summan. Maksajalle aiheutuvan taloudellisen haitan ehkäisemiseksi on tarpeen varmistaa, että palautuksen tilillepanon arvopäivä on viimeistään päivä, jona kyseinen summa on veloitettu. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle olisi lisäksi korvattava menetetyt korkotulot. Kun on kyse suoraveloituksista, maksupalveluntarjoajien olisi voitava myöntää asiakkailleen vielä tätä edullisempia ehtoja, ja asiakkailla olisi oltava ehdoton oikeus palautukseen kaikista riitautetuista maksutapahtumista. Jos käyttäjä esittää maksutapahtumaa koskevan palautusvaatimuksen, palautusoikeudet eivät saisi vaikuttaa maksajan vastuuseen suhteessa maksunsaajaan maksun perustana olevan oikeussuhteen nojalla, esimerkiksi tilatuista, kulutetuista tai laillisesti veloitetuista tavaroista tai palveluista, eikä käyttäjien oikeuteen peruuttaa maksutoimeksianto.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 kappale
(63)   Erilaiset kansalliset käytännöt maksun veloittamisessa tietyn maksuvälineen käytöstä, jäljempänä ’lisämaksun veloittaminen’, ovat johtaneet äärimmäisen heterogeeniseen tilanteeseen unionin maksumarkkinoilla ja aiheuttaneet sekaannusta kuluttajien keskuudessa erityisesti sähköisen kaupankäynnin ja rajatylittävän toiminnan yhteydessä. Kauppiaat, jotka sijaitsevat jäsenvaltioissa, joissa lisämaksun veloittaminen on sallittua, tarjoavat tuotteita ja palveluita jäsenvaltioissa, joissa se on kiellettyä mutta joissa ne silti veloittavat kuluttajilta lisämaksun. Vahvoja perusteita lisämaksun veloituskäytäntöjen tarkistamiseen tukee myös se seikka, että asetuksella (EU) N:o xxx/yyyy otetaan käyttöön korttipohjaisista maksuista veloitettavia monenvälisiä toimitusmaksuja koskevat säännöt. Koska toimitusmaksut ovat pääasiallisia syitä siihen, että useimmat korttimaksut ovat kalliita, ja koska lisämaksun veloittaminen rajoittuu käytännössä korttipohjaisiin maksuihin, toimitusmaksuja koskevia sääntöjä olisi täydennettävä lisämaksun veloittamista koskevien sääntöjen tarkistamisella. Kustannusten avoimuuden ja tehokkaimpien maksuvälineiden käytön edistämiseksi jäsenvaltiot ja maksupalveluntarjoajat eivät saisi estää maksunsaajaa pyytämästä maksajalta maksua tietyn maksuvälineen käytöstä ottaen asianmukaisesti huomioon direktiivin 2011/83/EU säännökset. Maksunsaajan oikeutta pyytää lisämaksua olisi kuitenkin sovellettava vain niihin maksuvälineisiin, joita koskevia toimitusmaksuja ei säännellä. Tämän odotetaan toimivan mekanismina, joka ohjaa edullisimpien maksuvälineiden käyttöön.
(63)   Erilaiset kansalliset käytännöt maksun veloittamisessa tietyn maksuvälineen käytöstä, jäljempänä ’lisämaksun veloittaminen’, ovat johtaneet äärimmäisen heterogeeniseen tilanteeseen unionin maksumarkkinoilla ja aiheuttaneet sekaannusta kuluttajien keskuudessa erityisesti sähköisen kaupankäynnin ja rajatylittävän toiminnan yhteydessä. Kauppiaat, jotka sijaitsevat jäsenvaltioissa, joissa lisämaksun veloittaminen on sallittua, tarjoavat tuotteita ja palveluita jäsenvaltioissa, joissa se on kiellettyä mutta joissa ne silti veloittavat kuluttajilta lisämaksun. On myös monia esimerkkejä kauppiaista, jotka ovat veloittaneet kuluttajilta lisämaksuja, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin kauppiaalle tietyn maksuvälineen käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Vahvoja perusteita lisämaksun veloituskäytäntöjen tarkistamiseen tukee myös se seikka, että asetuksella (EU) N:o xxx/yyyy otetaan käyttöön korttipohjaisista maksuista veloitettavia monenvälisiä toimitusmaksuja koskevat säännöt. Koska toimitusmaksut ovat pääasiallisia syitä siihen, että useimmat korttimaksut ovat kalliita, ja koska lisämaksun veloittaminen rajoittuu käytännössä korttipohjaisiin maksuihin, toimitusmaksuja koskevia sääntöjä olisi täydennettävä lisämaksun veloittamista koskevien sääntöjen tarkistamisella. Unionin maksumarkkinoiden toiminnan edistämiseksi, kuluttajien hämmennyksen vähentämiseksi ja liiallisen yliveloittamiskäytännön lopettamiseksi jäsenvaltioiden olisi kiellettävä yliveloitukset estämällä johdonmukaisesti maksunsaajia pyytämästä maksajalta maksua tietyn maksuvälineen käyttämisestä.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 66 kappale
(66)  Voidakseen tehdä valintoja maksupalvelunkäyttäjien on tärkeää tietää, mitä kustannuksia ja maksuja maksupalveluista todellisuudessa aiheutuu. Läpinäkymättömien hinnoittelumenetelmien käyttöä ei sen vuoksi pitäisi sallia, sillä yleisesti tunnustetaan, että käyttäjien on tällaisten menetelmien vuoksi erittäin vaikea selvittää maksupalvelun todellista hintaa. Varsinkaan käyttäjälle epäedullista arvopäivän määritystä ei pitäisi sallia.
(66)  Voidakseen tehdä valintoja maksupalvelunkäyttäjien on tärkeää tietää, mitä kustannuksia ja maksuja maksupalveluista todellisuudessa aiheutuu, jotta kuluttajien luottamusta yhdenmukaistettuihin maksumarkkinoihin voidaan lisätä. Läpinäkymättömien hinnoittelumenetelmien käyttöä ei sen vuoksi pitäisi sallia, sillä yleisesti tunnustetaan, että käyttäjien on tällaisten menetelmien vuoksi erittäin vaikea selvittää maksupalvelun todellista hintaa. Varsinkaan käyttäjälle epäedullista arvopäivän määritystä ei pitäisi sallia.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 68 kappale
(68)  Maksajan maksupalveluntarjoajan olisi otettava vastuu maksun oikeasta suorittamisesta, mukaan lukien erityisesti maksutapahtuman täysimääräisyys ja toteuttamisaika, sekä täysi vastuu muiden maksuketjun osapuolten laiminlyönneistä maksunsaajan tiliin saakka. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoajalle ei ole maksettu koko määrää tai koko määrä maksetaan myöhässä, maksajan maksupalveluntarjoajan olisi mainitun vastuun seurauksena oikaistava maksutapahtuma tai palautettava maksajalle viipymättä kyseessä oleva osa maksutapahtumasta, tämän kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti esitettäviä vaatimuksia. Maksupalveluntarjoajan vastuun vuoksi maksajaa tai maksunsaajaa ei pitäisi vaatia maksamaan virheelliseen maksuun liittyviä kustannuksia. Toteuttamatta jääneiden taikka virheellisesti tai myöhässä toteutettujen maksutapahtumien osalta jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajien oikaisevien maksujen arvopäivä ja oikein suoritetun maksun arvopäivä ovat aina samat.
(68)   Maksajan maksupalveluntarjoajan, joka on tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja tai, tapauksen mukaan, kolmas palveluntarjoaja, olisi otettava vastuu maksun oikeasta suorittamisesta, mukaan lukien erityisesti maksutapahtuman täysimääräisyys ja toteuttamisaika, sekä täysi vastuu muiden maksuketjun osapuolten laiminlyönneistä maksunsaajan tiliin saakka. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoajalle ei ole maksettu koko määrää tai koko määrä maksetaan myöhässä, maksajan maksupalveluntarjoajan olisi mainitun vastuun seurauksena oikaistava maksutapahtuma tai palautettava maksajalle viipymättä kyseessä oleva osa maksutapahtumasta samana päivänä, jona maksupalveluntarjoaja on saanut virheen tietoonsa, tämän kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti esitettäviä vaatimuksia. Maksupalveluntarjoajan vastuun vuoksi maksajaa tai maksunsaajaa ei pitäisi vaatia maksamaan virheelliseen maksuun liittyviä kustannuksia. Toteuttamatta jääneiden taikka virheellisesti tai myöhässä toteutettujen maksutapahtumien osalta jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajien oikaisevien maksujen arvopäivä ja oikein suoritetun maksun arvopäivä ovat aina samat. Palautuksen ehdottoman oikeuden vastustajat korostavat riskiä siitä, että kuluttajat käyttävät oikeutta väärin. Maista, joissa kuluttajilla on oikeus ehdottomaan palatukseen, ei ole todisteita oikeuden väärinkäytöstä. Oikeuden väärinkäytöstä voitaisiin rangaista maksunsaajan uutena maksuvaatimuksena, R‑maksutapahtuman aiheuttaneelle osapuolelle johtuvina lisäkustannuksina, kuluttajan joutumisena mustalle listalle tai siten, että kuluttajaa estetään käyttämästä palvelua perumalla sitä koskeva sopimus, eikä maksun periminen takaisin vapauttaisi velvollisuudesta maksaa käytetyistä tavaroista.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 71 kappale
(71)   Jotta voitaisiin helpottaa tehokasta petostentorjuntaa ja torjua maksupetoksia kaikkialla unionissa, olisi säädettävä tehokkaasta tietojenvaihdosta maksupalveluntarjoajien välillä, ja maksupalveluntarjoajien olisi voitava kerätä, käsitellä ja vaihtaa maksupetoksiin osallisten henkilöiden henkilötietoja. Tämän direktiivin mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY37 sekä direktiivin 95/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200138 saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia sääntöjä.
(71)   Maksupalvelun tarjonta voi sisältää henkilötietojen käsittelyä. Tämän direktiivin mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY37 sekä direktiivin 95/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200138 saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia sääntöjä.
__________________
__________________
37 Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
37 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
38 Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 72 a kappale (uusi)
(72 a) Turvapoikkeamia koskevat raportointivelvoitteet eivät vaikuta muissa säädöksissä säädettyihin muita poikkeamia koskeviin raportointivelvoitteisiin, erityisesti direktiivissä 2002/58/EY, asetuksessa (EU) N:o … /... [yleinen tietosuoja-asetus] ja direktiivin …/…/EU [tietoverkkoturvallisuutta koskeva direktiivi] mukaisesti suunnitelluissa turvapoikkeamia koskevissa raportointivaatimuksissa vahvistettuihin henkilötietojen tietoturvaloukkauksia koskeviin vaatimuksiin.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 kappale
(74)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajien ja kuluttajien tässä direktiivissä tarkoitettuja oikeuksia ja velvoitteita koskevien riitojen ratkaisemiseksi on olemassa helposti saatavilla oleva ja edullinen tuomioistuimen ulkopuolinen menettely, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajien oikeutta viedä asia tuomioistuimeen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 593/200840 säädetään, että kuluttaja ei sovellettavaa lakia koskevien sopimusehtojen perusteella menetä sen valtion lain pakottavien säännösten suojaa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on. Tehokkaan ja toimivan riidanratkaisumenettelyn osalta jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajat ottavat käyttöön tehokkaan kuluttajien valituksia koskevan menettelyn, jota kuluttajat voivat noudattaa ennen riidan siirtämistä tuomioistuimen ulkopuoliseen menettelyyn tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valitusmenettelyn olisi sisällettävä lyhyet ja selkeästi määritellyt määräajat, joihin mennessä maksupalveluntarjoajan olisi vastattava valitukseen.
(74)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajien ja maksupalvelunkäyttäjien tässä direktiivissä tarkoitettuja oikeuksia ja velvoitteita koskevien riitojen ratkaisemiseksi perustetaan helposti saatavilla olevat, riippumattomat, puolueettomat, avoimet ja tehokkaat tuomioistuimen ulkopuoliset menettelyt ja pidetään niitä yllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajien oikeutta viedä asia tuomioistuimeen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 593/200840 säädetään, että kuluttaja ei sovellettavaa lakia koskevien sopimusehtojen perusteella menetä sen valtion lain pakottavien säännösten suojaa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on. Tehokkaan ja toimivan riidanratkaisumenettelyn osalta jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajat ottavat käyttöön tehokkaan valituksia koskevan menettelyn, jota maksupalvelunkäyttäjät voivat noudattaa ennen riidan siirtämistä tuomioistuimen ulkopuoliseen menettelyyn tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valitusmenettelyn olisi sisällettävä lyhyet ja selkeästi määritellyt määräajat, joihin mennessä maksupalveluntarjoajan olisi vastattava valitukseen.
__________________
__________________
40 Sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008 (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).
40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 a kappale (uusi)
(74 a) Kun otetaan huomioon, että EKP on sitoutunut perustamaan ERPB:n ja toimimaan sen puheenjohtajana ja että komissio on sitoutunut osallistumaan aktiivisesti ERPB:n toimintaan, komission olisi varmistettava, että SEPA:n hallintoa vahvistetaan mahdollisimman pian tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. Komission olisi varmistettava unionimenetelmän soveltaminen mahdollisuuksien mukaan ja samalla sen olisi pyrittävä kannustamaan sidosryhmien sitoutumiseen sekä tarjonta- että kysyntäpuolella aktiivisella osallistuttamisella, kuulemisella ja täydellä avoimuudella. Erityisesti maksupalveluntarjoajien ja käyttäjien olisi oltava tasapuolisesti edustettuina, jotta voidaan varmistaa sidosryhmien aktiivinen osallistuminen, edistää riittävää tiedottamista SEPA-prosessista käyttäjille ja seurata SEPA-prosessin täytäntöönpanoa.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 80 kappale
(80)   Tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komission olisi voitava tukeutua EPV:n asiantuntemukseen ja tukeen, ja EPV:n tehtävänä olisi oltava laatia ohjeita ja teknisiä sääntelystandardeja maksupalveluihin liittyvistä turvallisuusnäkökohdista ja jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä, joka koskee palveluiden tarjoamista ja toimiluvan saaneiden maksulaitosten perustamista muissa jäsenvaltioissa. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä kyseiset tekniset sääntelystandardit. Nämä erityistehtävät ovat täysin EPV:n aseman ja vastuiden mukaiset, sellaisina kuin ne määritellään EPV:n perustamisesta annetussa asetuksessa (EU) N:o 1093/2010.
(80)   Tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komission olisi voitava tukeutua EPV:n asiantuntemukseen ja tukeen, ja EPV:n tehtävänä olisi oltava laatia teknisiä täytäntöönpanostandardeja maksupalveluihin liittyvistä turvallisuusnäkökohdista ja jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä, joka koskee palveluiden tarjoamista ja toimiluvan saaneiden maksulaitosten perustamista muissa jäsenvaltioissa. Kun tekniset täytäntöönpanostandardit koskevat maksujen turvallisuusnäkökohtia, EPV:n on otettava huomioon myös vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen foorumin (Secure Pay -foorumi) antamat suositukset Internet-maksujen ja maksutilien käyttöpalvelujen turvallisuudesta. EPV:n olisi ennen näiden vaatimusten täyttämistä kuultava johdanto-osan 29 kappaleessa tarkoitettua neuvoa-antava lautakuntaa. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä kyseiset tekniset täytäntöönpanostandardit. Nämä erityistehtävät ovat täysin EPV:n aseman ja vastuiden mukaiset, sellaisina kuin ne määritellään EPV:n perustamisesta annetussa asetuksessa (EU) N:o 1093/2010.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 80 a kappale (uusi)
(80 a) Jotta maksupalvelut toimisivat kitkattomasti ja jotta laajempi SEPA-hanke toteutuisi täysin, on tärkeää, että kaikki sidosryhmät ja erityisesti käyttäjät ja kuluttajat osallistuvat siihen tiiviisti ja täysipainoisesti. Vaikka SEPA-hallintoelimen perustaminen on edistysaskel SEPAn ja maksupalvelujen hallinnossa, koska sidosryhmien edustusta siinä on parannettu, maksupalveluja koskevassa päätöksenteossa korostuvat edelleen tarjontapuoli ja erityisesti eurooppalaiset pankit Euroopan maksuneuvoston (EPC) vuoksi. Siksi on olennaisen tärkeää, että komissio tarkastelee uudelleen muun muassa EPC:n kokoonpanoa, EPC:n ja yleisen hallintorakenteen, kuten SEPA-neuvoston, välistä vuorovaikutusta sekä tämän yleisen rakenteen tehtäviä. Jos komissio vahvistaa tarkastelunsa perusteella tarpeen käynnistää uusia aloitteita SEPAn hallinnon parantamiseksi, komission olisi tarvittaessa annettava lainsäädäntöehdotus.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 83 a kappale (uusi)
(83 a) Vastavuoroisen tunnustamisen ja kotijäsenvaltion valvonnan periaatteet edellyttävät, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi peruutettava tai evättävä toimilupa, jos esimerkiksi toimintasuunnitelman sisällön, toiminnan alueellisen jakauman tai tosiasiallisen toiminnan perusteella on ilmeistä, että maksulaitos on valinnut jonkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmän kiertääkseen ankarammat vaatimukset, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa se pääasiallisesti harjoittaa tai aikoo harjoittaa toimintaansa. Maksulaitos pitäisi valtuuttaa jäsenvaltiossa, jossa sillä on rekisteröity toimipaikka, tai jos sillä ei kansallisen lainsäädännön nojalla ole rekisteröityä toimipaikkaa, sen päätoimipaikka. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi vaadittava, että maksulaitoksen päätoimipaikka sijaitsee aina sen kotijäsenvaltiossa ja että se tosiasiassa toimii siellä.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komissio tarkastelee uudelleen tämän kohdan soveltamista. Se antaa tarvittaessa kyseisen uudelleentarkastelun perusteella viimeistään .. päivänä …kuuta ...* lainsäädäntöehdotuksen ulottaakseen IV osaston säännökset 78 artiklaa lukuun ottamatta koskemaan maksutapahtumia, joissa vain yksi maksupalveluntarjoajista sijaitsee unionissa, niiden maksutapahtuman osien osalta, jotka toteutetaan unionissa, jos se on teknisesti toteutettavissa.
________________
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d alakohta
d)   maksutapahtumat, joissa on kyse ei‑ammattimaisesta käteisrahan vastaanottamisesta ja luovuttamisesta voittoa tavoittelemattoman toiminnan tai hyväntekeväisyyden yhteydessä;
d)   maksutapahtumat, joissa on kyse luvan saaneen järjestön johtamasta voittoa tavoittelematonta toimintaa koskevien lahjoitusten vastaanottamisesta ja käsittelemisestä hyväntekeväisyystoiminnan yhteydessä;
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta
j)  maksupalveluiden tarjoamista tukevat palvelut, joista tekniset palveluntarjoajat huolehtivat saamatta siirrettäviä varoja missään vaiheessa haltuunsa, kuten tietojen käsittely ja tallentaminen, yksityisyyttä suojaavat palvelut, tietojen ja henkilöllisyyden todentaminen, tietotekniikan ja viestintäverkkojen tarjoaminen, maksupalveluissa käytettävien päätteiden ja laitteiden tarjoaminen ja ylläpitäminen, lukuun ottamatta maksutoimeksianto- ja tilitietopalveluita;
j)  maksupalveluiden tarjoamista tukevat palvelut, joista tekniset palveluntarjoajat huolehtivat saamatta siirrettäviä varoja missään vaiheessa haltuunsa, kuten tietojen käsittely ja tallentaminen, yksityisyyttä suojaavat palvelut, tietojen ja henkilöllisyyden todentaminen, tietotekniikan ja viestintäverkkojen tarjoaminen, maksupalveluissa käytettävien päätteiden ja laitteiden ja turvallisten kanavien tarjoaminen ja ylläpitäminen, lukuun ottamatta maksutoimeksianto- ja tilitietopalveluita;
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – k alakohta
k)   palvelut, jotka perustuvat erityisiin välineisiin, jotka on suunniteltu tarkkaan määriteltyjen tarpeiden täyttämistä varten ja joita voidaan käyttää vain rajallisesti, koska kyseisen erityisen välineen haltija voi käyttää sitä tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen ainoastaan välineen myöntäjän tiloissa tai välineen myöntäjän kanssa tehdyn suoran kaupallisen sopimuksen nojalla palveluntarjoajien rajallisessa verkossa tai koska sitä voidaan käyttää vain joidenkin tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen;
k)   palvelut, jotka perustuvat erityisiin välineisiin, jotka on suunniteltu tarkkaan määriteltyjen tarpeiden täyttämistä varten ja joita voidaan käyttää vain rajallisesti, koska kyseisen erityisen välineen haltija voi käyttää sitä tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen ainoastaan yhdeltä välineen myöntäjältä tai välineen myöntäjän kanssa tehdyn suoran kaupallisen sopimuksen nojalla palveluntarjoajien rajallisessa verkossa tai koska sitä voidaan käyttää vain harvojen tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen;
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – k a alakohta (uusi)
k a) ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa voimassa oleva ja erityisellä sosiaali- tai verolainsäädännöllä säännelty väline, joka on asetettu saataville yrityksen tai julkisen elimen pyynnöstä ja johon liittyy henkilölle myönnetty oikeus ottaa vastaan tavaroita tai palveluja palveluntarjoajilta, jotka ovat tehneet kaupallisen sopimuksen välineen myöntäjän kanssa ja jota ei voida vaihtaa rahaan;
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta
l)   maksutapahtumat, jotka sähköisten viestintäverkkojen tai palveluiden tarjoajat toteuttavat, jos tapahtuma toteutetaan verkon tai palvelun käyttäjää varten ja digitaalisen sisällön hankintaa varten sähköisten viestintäpalveluiden liitännäispalveluina, riippumatta sisällön hankintaan tai kulutukseen käytettävästä laitteesta edellyttäen, että kunkin erillisen maksutapahtuman arvo on enintään 50 euroa ja maksutapahtumien kumulatiivinen arvo on enintään 200 euroa minkä tahansa laskutuskuukauden aikana;
l)   maksutapahtumat, jotka sähköisten viestintäverkkojen tai palveluiden tarjoajat toteuttavat välittäjän ominaisuudessa, ja maksutapahtumat, jotka ovat tarjoajan ydinliiketoiminnan liitännäispalveluja, jos tapahtuma toteutetaan verkon tai palvelun käyttäjää varten ja digitaalisen sisällön tai palvelun hankintaa varten, riippumatta digitaalisen sisällön tai palvelun hankintaan tai kulutukseen käytettävästä laitteesta edellyttäen, että kunkin erillisen maksutapahtuman arvo on enintään 20 euroa ja maksutapahtumien kumulatiivinen arvo on enintään 100 euroa minkä tahansa kalenterikuukauden aikana;
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 12 kohta
12.  ’maksupalvelunkäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää maksupalvelua joko maksajan tai maksunsaajan tai molempien ominaisuudessa;
12.  ’maksupalvelunkäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää maksupalvelua joko maksajan tai maksunsaajan tai molempien ominaisuudessa, mutta ’maksupalvelunkäyttäjällä’ ei tarkoiteta kolmatta maksupalveluntarjoajaa silloin, kun tämä toimii toisen maksupalvelunkäyttäjän puolesta toimivan maksupalveluntarjoajan ominaisuudessa;
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 18 kohta
18.  ’maksutoimeksiannolla’ maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoajalleen antamaa määräystä toteuttaa maksutapahtuma;
18.  ’maksutoimeksiannolla’ maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoajalleen joko suoraan tai kolmannen maksupalveluntarjoajan välityksellä antamaa määräystä toteuttaa maksutapahtuma;
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 21 kohta
21.   ’todentamisella’ menettelyä, jolla maksupalveluntarjoajan on mahdollista varmistaa tietyn maksuvälineen käyttäjän henkilöllisyys, mukaan lukien henkilökohtaisten turvatekijöiden käyttö tai henkilötietoasiakirjojen tarkistaminen;
21.   ’todentamisella’ menettelyjä, joilla maksupalveluntarjoajan on mahdollista varmistaa tietyn maksuvälineen käytön kelpoisuus, mukaan lukien käyttäjän henkilökohtaisten tietoturvavaltuuksien käyttö tai henkilötietoasiakirjojen tarkistaminen, tai tunnistaa kolmas maksupalveluntarjoaja;
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 22 kohta
22.   ’asiakkaan vahvalla tunnistamisella’ menettelyä, jota käytetään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tunnistetietojen vahvistamisessa käyttäen kahta tai useampaa tekijää, jotka ryhmitellään tietämykseksi, hallinnaksi ja olennaiseksi osaksi; nämä ryhmät ovat riippumattomia toisistaan siten, että yhden rikkominen ei aseta kyseenalaiseksi muiden luotettavuutta; menettely on suunniteltu todentamistiedon luottamuksellisuuden suojaamiseksi;
22.   ’asiakkaan vahvalla tunnistamisella’ menettelyä, jota käytetään maksuvälineen kelpoisuuden varmistamisessa käyttäen kahta tai useampaa tekijää, jotka ryhmitellään tietämykseksi (jotain, minkä vain käyttäjä tietää), hallinnaksi (jotain, mitä vain käyttäjällä on hallussaan) ja olennaiseksi osaksi (jotain, mitä käyttäjä on); nämä ryhmät ovat riippumattomia toisistaan siten, että yhden rikkominen ei aseta kyseenalaiseksi muiden luotettavuutta; menettely on suunniteltu todentamistiedon luottamuksellisuuden suojaamiseksi;
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 26 kohta
26.  ’maksuvälineellä’ henkilökohtaista välinettä ja/tai menettelytapoja, joista maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja ovat sopineet keskenään ja joita käytetään maksutoimeksiannon käynnistämiseksi;
26.  ’maksuvälineellä’ henkilökohtaista välinettä ja/tai menettelytapoja, joista maksupalvelunkäyttäjä ja ‑tarjoaja ovat sopineet keskenään ja joiden avulla maksupalvelunkäyttäjä käynnistää maksutoimeksiannon;
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 32 kohta
32.   ’maksutoimeksiantopalvelulla’ maksupalvelua, joka mahdollistaa pääsyn kolmannen maksupalveluntarjoajan tarjoamalle maksutilille, jolloin maksaja voi osallistua aktiivisesti maksutoimeksiannon käynnistämiseen tai kolmannen maksupalveluntarjoajan ohjelmistoon tai jolloin maksaja tai maksunsaaja voi käyttää maksuvälineitä toimittaakseen maksajan valtakirjat tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle;
32.   ’maksutoimeksiantopalvelulla’ maksupalvelua, joka mahdollistaa pääsyn maksutilille, kun kolmas maksupalveluntarjoaja käynnistää maksajan pyynnöstä maksutapahtuman tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan hoitamalta maksajan maksutililtä;
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 33 kohta
33.   ’tilitietopalvelulla’ maksupalvelua, jolla maksupalvelunkäyttäjälle annetaan koottuja ja käyttäjäystävällisessä muodossa olevia tietoja yhdestä tai useammasta maksutilistä, jota yksi tai useampi tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja ylläpitää maksupalvelunkäyttäjälle;
33.   ’tilitietopalvelulla’ kolmannen maksupalveluntarjoajan tarjoamaa palvelua, jossa maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä annetaan koottuja tietoja yhdestä tai useammasta maksutilistä, jota yksi tai useampi maksupalveluntarjoaja ylläpitää maksupalvelunkäyttäjälle;
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 38 a kohta (uusi)
38 a. ’henkilökohtaisilla tietoturvavaltuuksilla’ tietoja, joita käytetään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöllisyyden vahvistamiseen;
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 38 b kohta (uusi)
38 b. ’kolmannella maksuvälineiden myöntäjällä’ muuta kuin tiliä ylläpitävää maksupalveluntarjoajaa, joka harjoittaa liitteessä I olevassa 3 tai 5 kohdassa tarkoitettua liiketoimintaa;
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 38 c kohta (uusi)
38 c. ’tilisiirrolla’ kansallista tai rajatylittävää maksupalvelua, jolla maksajan maksutiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja hyvittää maksunsaajan maksutiliä yhdellä tai useammalla maksajan maksutililtä toteutettavalla maksutapahtumalla maksajan antaman määräyksen perusteella;
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 38 d kohta (uusi)
38 d. ’arkaluonteisilla maksutiedoilla’ tietoja, joita voitaisiin käyttää petosten tekemiseen, lukuun ottamatta tilinomistajan nimeä ja tilinumeroa, myös tietoja, jotka mahdollistavat maksutoimeksiannon käynnistämisen, tunnistamiseen käytettyjä tietoja, asiakkaalle toimitettavien maksu- tai tunnistamisvälineiden tilaamiseen käytettyjä tietoja, sekä tietoja, parametrejä ja ohjelmistoja, joilla voi muutettuina olla vaikutus oikeutetun osapuolen kykyyn tarkistaa maksutapahtumia, myöntää sähköisiä valtuutuksia tai valvoa tiliä;
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 38 e kohta (uusi)
38 e. ’maksutapahtuman hyväksymisellä’ maksupalveluntarjoajan tarjoamaa maksupalvelua, jossa maksupalveluntarjoaja tekee suoraan tai välillisesti maksunsaajan kanssa sopimuksen tämän maksutapahtumien, jotka maksajan maksuväline on käynnistänyt, hyväksymiseksi ja käsittelemiseksi, joiden tuloksena varat siirretään maksunsaajalle; palveluun voi kuulua tunnistus- ja hyväksymispalveluja ja muita palveluja, jotka liittyvät maksunsaajalle päätyvien rahavirtojen hallintaan, riippumatta siitä, pitääkö maksupalveluntarjoaja varoja hallussaan maksunsaajan puolesta.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  kuvaus prosessista, joka on käytössä arkaluonteisten maksutietojen sekä olennaisten loogisten ja fyysisten resurssien valvontaa ja paikannusta sekä niiden käyttömahdollisuuden rajoittamista varten;
g)  kuvaus prosessista, joka on käytössä arkaluonteisten maksutietojen valvontaa ja paikannusta sekä niiden käyttömahdollisuuden rajoittamista varten;
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – k alakohta
(k)   kuvaus sisäisen tarkastuksen menetelmistä, jotka hakija on ottanut käyttöön täyttääkseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY45 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/200646 mukaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät velvoitteensa;
(k)   niiden maksulaitosten osalta, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY45 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/200646 mukaisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä velvoitteita, kuvaus sisäisen tarkastuksen menetelmistä, jotka hakija on ottanut käyttöön täyttääkseen kyseiset velvoitteet;
__________________
__________________
45 Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15).
45 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15).
46 Maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana 15 päivänä marraskuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1781/2006 (EUVL L 345, 8.12.2006, s. 1).
46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1781/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006, maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (EUVL L 345, 8.12.2006, s. 1).
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta – 1 alakohta (uusi)
3 a. EPV laatii asetuksen (EU) N:o 1093/2010 41 artiklan mukaisesti perustettua ja kaikkia sidosryhmiä, muut kuin pankkialan sidosryhmät mukaan luettuina, edustavaa neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tiedot, jotka on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille maksulaitosten toimilupahakemuksissa, 1 kohdan a, b, c, e ja g–j alakohdassa vahvistetut vaatimukset mukaan luettuina.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta – 2 alakohta (uusi)
EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... .
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta – 3 alakohta (uusi)
Komissio hyväksyy ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.   Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava maksulaitosta, joka tarjoaa jotakin maksupalvelua ja harjoittaa samanaikaisesti 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua muuta liiketoimintaa, suojaamaan maksupalvelunkäyttäjiltä tai toisen maksupalveluntarjoajan kautta maksutapahtumien toteuttamista varten saadut varat jommallakummalla seuraavista tavoista:
1.   Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava maksulaitosta, joka tarjoaa jotakin liitteessä I luetelluista maksupalveluista tai harjoittaa 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua liiketoimintaa, suojaamaan maksupalvelunkäyttäjiltä tai toisen maksupalveluntarjoajan kautta maksutapahtumien toteuttamista varten saadut varat jommallakummalla seuraavista tavoista:
Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)   Varoja ei saa missään vaiheessa sekoittaa kenenkään muun luonnollisen henkilön tai minkään muun oikeushenkilön kuin niiden maksupalvelunkäyttäjien, joiden lukuun varoja säilytetään, varoihin, ja jos ne ovat yhä maksulaitoksen hallussa eikä niitä ei ole vielä suoritettu maksunsaajalle tai siirretty toiselle maksupalveluntarjoajalle varojen vastaanottamista seuraavana työpäivänä, ne on talletettava luottolaitoksessa olevalle erilliselle tilille tai sijoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten määrittelemään turvalliseen, likvidiin ja vähäriskiseen varallisuuteen. Lisäksi varat on suojattava jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti maksupalvelunkäyttäjien edun mukaisesti maksulaitoksen muiden velkojien saatavia vastaan, erityisesti maksukyvyttömyystapauksessa.
a)   Varoja ei saa missään vaiheessa sekoittaa kenenkään muun luonnollisen henkilön tai minkään muun oikeushenkilön kuin niiden maksupalvelunkäyttäjien, joiden lukuun varoja säilytetään, varoihin, ja jos ne ovat yhä maksulaitoksen hallussa eikä niitä ei ole vielä suoritettu maksunsaajalle tai siirretty toiselle maksupalveluntarjoajalle varojen vastaanottamista seuraavana työpäivänä, ne on tämän jälkeen talletettava luottolaitoksessa olevalle erilliselle tilille tai sijoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten määrittelemään turvalliseen, likvidiin ja vähäriskiseen varallisuuteen. Lisäksi varat on suojattava jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti maksupalvelunkäyttäjien edun mukaisesti maksulaitoksen muiden velkojien saatavia vastaan, erityisesti maksukyvyttömyystapauksessa.
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta
3.  Maksulaitoksella, jolla on kotijäsenvaltionsa kansallisen lainsäädännön mukaisesti oltava sääntömääräinen kotipaikka, on oltava päätoimipaikka samassa jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen kotipaikka.
3.  Maksulaitoksella, jolla on kotijäsenvaltionsa kansallisen lainsäädännön mukaisesti oltava sääntömääräinen kotipaikka, on oltava päätoimipaikka samassa jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen kotipaikka ja samassa jäsenvaltiossa, jossa se todellisuudessa harjoittaa liiketoimintaansa.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa maksulaitokselle myönnetyn toimiluvan, ainoastaan, jos laitos on jossakin seuraavista tilanteista:
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  se muodostaisi uhan maksujärjestelmän vakaudelle tai siihen kohdistettavalle luottamukselle jatkamalla maksupalvelutoimintaansa; tai
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)
Rekisterissä on myös yksilöitävä ja perusteltava kaikki tapaukset, joissa toimivaltainen viranomainen on peruuttanut toimiluvan.
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
4.  EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka koskevat pääsyä 13 artiklassa tarkoitettuihin julkisiin rekistereihin sisältyviin tietoihin unionin tasolla. EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle […kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä].
4.  EPV laatii 5 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka koskevat pääsyä 13 artiklassa tarkoitettuihin julkisiin rekistereihin sisältyviin tietoihin unionin tasolla.
EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ...*.
__________
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
2.   Jos maksulaitokset tarjoavat yhtä tai useampaa maksupalvelua, niillä voi olla vain yksinomaan maksutapahtumiin käytettäviä maksutilejä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pääsy kyseisiin maksutileihin on oikeasuhteinen.
2.   Jos maksulaitokset tarjoavat yhtä tai useampaa maksupalvelua, niillä voi olla vain maksutapahtumiin käytettäviä maksutilejä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksulaitoksille myönnetään pääsy luottolaitosten maksu- ja talletustilipalveluihin objektiivisin, syrjimättömin ja oikeasuhteisin perustein. Kyseisen pääsyn on oltava niin laaja, että maksulaitokset voivat tarjota maksupalvelujaan esteettä ja tehokkaasti.
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta
3.   Jos useampi kuin yksi viranomainen on jäsenvaltion alueella toimivaltainen asioissa, joita tämä osasto koskee, jäsenvaltion on varmistettava, että kyseiset viranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti. Sama koskee tapauksia, joissa tämän osaston soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta toimivaltaiset viranomaiset eivät ole luottolaitosten valvonnasta vastaavia toimivaltaisia viranomaisia.
3.   Jos viranomainen, joka on toimivaltainen asioissa, joita tämä osasto koskee, ei ole luottolaitosten valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen, jäsenvaltion on varmistettava, että kyseiset viranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.
Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
a)  vaatia maksulaitosta antamaan tiedot, joita tarvitaan, jotta noudattamista voidaan valvoa;
a)  vaatia maksulaitosta antamaan tiedot, joita tarvitaan, jotta noudattamista voidaan valvoa, virallisella päätöksellä, jossa täsmennetään pyynnön oikeusperusta ja pyynnön tarkoitus, pyydettävät tiedot sekä määräaika, johon mennessä tiedot on toimitettava;
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten esittämien tieto- tai asiakirjapyyntöjen on perustuttava päätökseen, jossa eritellään päätöksen oikeusperusta, pyynnön tarkoitus, pyydettyjen tietojen ja asiakirjojen yksityiskohdat, sekä tietojen tai asiakirjan toimittamista ja säilyttämistä koskeva määräaika.
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta
1.  Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Euroopan keskuspankin ja jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, EPV:n sekä maksupalveluntarjoajiin sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla nimettyjen muiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
1.  Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Euroopan keskuspankin ja jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, EPV:n sekä maksupalveluntarjoajiin sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla nimettyjen muiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Jos nämä viranomaiset käsittelevät henkilötietoja, niiden on mainittava, mihin tarkoitukseen tietoja tarvitaan ja mikä on asianmukainen unionin oikeuden mukainen oikeusperusta.
Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
d a) Europol, joka toimii unionin lainvalvontavirastona ja joka on vastuussa jäsenvaltioiden toimivaltaisten poliisiviranomaisten yhteisen lähestymistavan tukemisesta ja koordinoimisesta järjestäytyneen ja muun vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi, euron väärentäminen ja rahan ja muiden maksuvälineiden väärentäminen mukaan luettuna.
Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. EPV:llä on valtuudet käynnistää ja edistää sitovia sovitteluja toimivaltaisten viranomaisten välisten tietojenvaihtoon liittyvien riitojen ratkaisemiseksi.
Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa unionin maksulaitokselle, joka haluaa tarjota maksupalveluja vastaanottavassa jäsenvaltiossa, lisävaatimuksia, joita ei sovelleta vastaanottavan jäsenvaltion hyväksymiin maksulaitoksiin.
Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta
3.  Toimivaltaisten viranomaisten on annettava toisilleen kaikki olennaisen tärkeät ja/tai merkitykselliset tiedot erityisesti, jos asiamies, sivukonttori tai sellainen yksikkö, jolle maksupalvelutoimintoja on ulkoistettu, on rikkonut tai sen epäillään rikkoneen säännöksiä. Toimivaltaisten viranomaisten on tältä osin toimitettava pyynnöstä kaikki merkitykselliset tiedot ja omasta aloitteestaan kaikki olennaisen tärkeät tiedot.
3.  Toimivaltaisten viranomaisten on annettava toisilleen kaikki olennaisen tärkeät ja/tai merkitykselliset tiedot erityisesti, jos asiamies, sivukonttori tai sellainen yksikkö, jolle maksupalvelutoimintoja on ulkoistettu, on rikkonut tai sen epäillään rikkoneen säännöksiä. Toimivaltaisten viranomaisten on tältä osin toimitettava pyynnöstä kaikki merkitykselliset tiedot ja omasta aloitteestaan kaikki olennaisen tärkeät tiedot. Jos henkilötietoja säilytetään, toimivaltaiset viranomaiset eivät saa säilyttää henkilötietoja yli kymmenen vuoden ajan. Henkilötietojen säilytyksessä on joka tapauksessa noudatettava direktiiviä 95/46/EY.
Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta
5.  EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille ohjeita tekijöistä, jotka on otettava huomioon tehtäessä päätöstä siitä, onko maksulaitoksen ilmoittamassa toiminnassa, jota maksulaitos aikoo harjoittaa toisessa jäsenvaltiossa tämän artiklan 1 kohdan nojalla, kyse sijoittautumisoikeuden tai palveluiden tarjoamisen vapauden käytöstä. Ohjeet annetaan [… kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä].
5.  EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille ohjeita tekijöistä, jotka on otettava huomioon tehtäessä päätöstä siitä, onko maksulaitoksen ilmoittamassa toiminnassa, jota maksulaitos aikoo harjoittaa toisessa jäsenvaltiossa tämän artiklan 1 kohdan nojalla, kyse sijoittautumisoikeuden tai palveluiden tarjoamisen vapauden käytöstä. Ohjeet annetaan viimeistään ...*.
__________
* 12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  kyseisen henkilön, mukaan lukien mahdollinen asiamies, josta henkilö ottaa täyden vastuun, maksutapahtumien kokonaismäärä 12 edeltävän kuukauden aikana on keskimäärin enintään miljoona euroa kuukaudessa. Tätä vaatimusta arvioidaan kyseisen henkilön liiketoimintasuunnitelman mukaisen ennakoidun maksutapahtumien kokonaismäärän perusteella, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset vaadi kyseisen suunnitelman mukauttamista;
a)  kyseisen henkilön, mukaan lukien mahdollinen asiamies, josta henkilö ottaa täyden vastuun, maksutapahtumien tai kyseisen henkilön käynnistämien maksutapahtumien kokonaismäärä 12 edeltävän kuukauden aikana on keskimäärin enintään miljoona euroa kuukaudessa. Tätä vaatimusta arvioidaan kyseisen henkilön liiketoimintasuunnitelman mukaisen ennakoidun maksutapahtumien kokonaismäärän perusteella, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset vaadi kyseisen suunnitelman mukauttamista;
Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki kansalaiset saavat riittävästi tietoa henkilötietojen käsittelystä niiden kansallisten säännösten mukaisesti, joilla direktiivin 95/46/EY 10 ja 11 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 artiklan säännökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 3 kohta
3.  Jos maksupalveluntarjoaja saa veloittaa maksuja tietojen antamisesta 2 kohdan mukaisesti, maksujen on oltava asianmukaiset, ja ne on suhteutettava maksupalveluntarjoajan tosiasiallisiin kustannuksiin.
3.  Jos maksupalveluntarjoaja saa veloittaa maksuja tietojen antamisesta 2 kohdan mukaisesti, maksujen on oltava kohtuulliset, ja ne on suhteutettava maksupalveluntarjoajan tosiasiallisiin kustannuksiin.
Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajat, jotka vaihtavat maksutiliä, saavat pyynnöstä siirrosta vastaavalta maksupalveluntarjoajalta aiemmalta maksutililtä toteutetut maksutapahtumat kirjattuina pysyvällä välineellä kohtuullista maksua vastaan.
Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla
Jäsenvaltiot voivat säätää, että maksupalveluntarjoajalla on todistustaakka sen osoittamisesta, että se on noudattanut tässä osastossa säädettyjä tietojenantovaatimuksia.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että maksupalveluntarjoajalla on todistustaakka sen osoittamisesta, että se on noudattanut tässä osastossa säädettyjä tietojenantovaatimuksia.
Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että ennen kuin erillistä maksua koskeva palvelusopimus tai tarjous sitoo maksupalvelunkäyttäjää, maksupalveluntarjoajan on asetettava maksupalvelunkäyttäjän helposti saataville 38 artiklan mukaiset tiedot ja ehdot. Maksupalveluntarjoajan on annettava tiedot ja ehdot maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä kirjallisina tai muulla pysyvällä välineellä. Tiedot ja ehdot on annettava helposti ymmärrettävin termein selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.
1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että ennen kuin erillistä maksua koskeva palvelusopimus tai tarjous sitoo maksupalvelunkäyttäjää, maksupalveluntarjoajan on asetettava maksupalvelunkäyttäjän helposti saataville 38 artiklan mukaiset tiedot ja ehdot omien palveluidensa osalta. Maksupalveluntarjoajan on annettava tiedot ja ehdot maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä kirjallisina tai muulla pysyvällä välineellä. Tiedot ja ehdot on annettava helposti ymmärrettävin termein selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.
Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sen jälkeen kun kolmas maksupalveluntarjoaja on käynnistänyt maksutoimeksiannon, se antaa maksajan saataville 38 artiklassa tarkoitetut tiedot ja ehdot. Tiedot ja ehdot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.
Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta
2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmannet maksupalveluntarjoajat antavat maksutoimeksiantopalveluiden osalta maksajalle tiedot tarjotusta palvelusta ja kolmannen maksupalveluntarjoajan yhteystiedot.
2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmannet maksupalveluntarjoajat antavat maksutoimeksiantopalveluiden osalta ennen toimeksiannon käynnistämistä maksajalle seuraavat selkeät ja kattavat tiedot:
a)  kolmannen maksupalveluntarjoajan yhteystiedot ja rekisterinumero ja asiasta vastaavan valvontaviranomaisen nimi;
b)  tarvittaessa aika, jonka kuluessa maksutoimeksianto on käynnistettävä;
c)  kaikki mahdolliset maksut, jotka maksupalvelunkäyttäjän on maksettava kolmannelle maksupalveluntarjoajalle, ja tarvittaessa maksujen määrien erittely;
d)  tarvittaessa sovellettava tosiasiallinen vaihtokurssi tai viitekurssi.
Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – johdantokappale
Jos kolmas maksupalveluntarjoaja käynnistää maksutoimeksiannon maksajan pyynnöstä, sen on toimitettava maksajalle ja tarvittaessa maksunsaajalle tai asetettava maksajan ja tarvittaessa maksunsaajan saataville välittömästi toimeksiannon käynnistämisen jälkeen seuraavat tiedot:
Jos kolmas maksupalveluntarjoaja käynnistää maksutoimeksiannon maksajan pyynnöstä, sen on toimitettava maksajalle ja tarvittaessa maksunsaajalle välittömästi toimeksiannon käynnistämisen jälkeen selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla seuraavat tiedot:
Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – a alakohta
a)  vahvistus maksutoimeksiannon onnistuneesta käynnistämisestä maksajan tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle;
a)  vahvistus maksutapahtuman onnistuneesta käynnistämisestä maksajan tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle;
Tarkistus 92
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  tarvittaessa maksutapahtumasta veloitettavien maksujen määrä ja tarvittaessa niiden erittely.
d)  tarvittaessa kolmannen maksupalveluntarjoajan maksutapahtumasta veloittama maksujen määrä yksilöityinä.
Tarkistus 93
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)
Tällä artiklalla ei rajoiteta kolmanteen maksupalveluntarjoajaan ja maksunsaajaan sovellettavien tietosuojavelvoitteiden soveltamista.
Tarkistus 94
Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – johdantokappale
Maksajan maksupalveluntarjoajan on välittömästi maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen annettava maksajalle tai asetettava tämän saataville 37 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla seuraavat tiedot:
Tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on välittömästi maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen annettava maksajalle tai asetettava tämän saataville 37 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla seuraavat tiedot omista palveluistaan:
Tarkistus 95
Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – johdantokappale
Maksunsaajan maksupalveluntarjoajan on välittömästi maksutapahtuman toteuttamisen jälkeen annettava maksunsaajalle tai asetettava tämän saataville 37 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla seuraavat tiedot:
Maksunsaajan maksupalveluntarjoajan on välittömästi maksutapahtuman toteuttamisen jälkeen annettava maksunsaajalle tai asetettava tämän saataville 37 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla omien palveluidensa osalta seuraavat tiedot, jos ne ovat suoraan tämän käytettävissä:
Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltioiden on vaadittava, että hyvissä ajoin ennen kuin puitesopimus tai tarjous sitoo maksupalvelunkäyttäjää, maksupalveluntarjoaja antaa maksupalvelunkäyttäjälle 45 artiklassa mainitut tiedot ja ehdot paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä. Tiedot ja ehdot on annettava helposti ymmärrettävin termein selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.
1.   Jäsenvaltioiden on vaadittava, että hyvissä ajoin ennen kuin puitesopimus tai tarjous sitoo maksupalvelunkäyttäjää, maksupalveluntarjoaja asettaa maksupalvelunkäyttäjän saataville, tai antaa maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä maksupalvelunkäyttäjälle 45 artiklassa mainitut tiedot ja ehdot paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä. Tiedot ja ehdot on annettava helposti ymmärrettävin termein selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.
Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta – a alakohta
а)  kuvaus tarjottavan maksupalvelun pääasiallisista ominaisuuksista;
а)  selkeä kuvaus tarjottavan maksupalvelun pääasiallisista ominaisuuksista;
Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)   maksutapahtuman käynnistämistä tai toteuttamista varten annettavan suostumuksen ja tällaisen suostumuksen peruuttamisen muoto ja toimittamistapa 57 ja 71 artiklan mukaisesti;
c)   maksutoimeksiannon käynnistämistä tai maksutapahtuman toteuttamista varten annettavan suostumuksen ja tällaisen suostumuksen peruuttamisen muoto ja toimittamistapa 57 ja 71 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 6 kohta – a alakohta
a)  jos niin sovitaan, tieto siitä, että maksupalvelunkäyttäjän katsotaan hyväksyneen 47 artiklan mukaisesti sopimusehtojen muutokset, jollei hän ilmoita maksupalveluntarjoajalle ennen ehtojen ehdotettua voimaantulopäivää, ettei hyväksy niitä;
a)  jos niin sovitaan, tieto siitä, että maksupalvelunkäyttäjän katsotaan hyväksyneen 47 artiklan mukaisesti sopimusehtojen muutokset, jollei hän ilmoita maksupalveluntarjoajalle ennen ehtojen ehdotettua voimaantulopäivää, ettei hyväksy niitä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa muutos on selkeästi ja kiistattomasti edullisempi maksupalvelunkäyttäjille 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sillä tällaisella ilmoituksella ei ole vaikutusta, jos muutos on selkeästi ja yksiselitteisesti suotuisampi maksupalvelunkäyttäjille;
Tarkistus 100
Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.   Maksupalveluntarjoaja voi ehdottaa muutoksia puitesopimukseen sekä 45 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin ja ehtoihin 44 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla ja viimeistään kaksi kuukautta ennen niiden ehdotettua soveltamispäivää.
1.   Maksupalveluntarjoaja voi ehdottaa puitesopimukseen muutoksia, jotka eivät ole selkeästi ja kiistattomasti edullisempia maksupalvelunkäyttäjille, sekä 45 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin ja ehtoihin 44 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla ja viimeistään kaksi kuukautta ennen niiden ehdotettua soveltamispäivää.
Tarkistus 101
Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 2 kohta
2.   Korkoja tai vaihtokursseja koskevia muutoksia voidaan soveltaa välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta edellyttäen, että tällaisesta oikeudesta on sovittu puitesopimuksessa ja että muutokset perustuvat viitekorkoon tai -kursseihin, joista on sovittu 45 artiklan 3 alakohdan b ja c alakohdan mukaisesti. Maksupalvelunkäyttäjälle on ilmoitettava koron muutoksista mahdollisimman pian 44 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla, elleivät osapuolet ole sopineet, että tiedot toimitetaan tai asetetaan saataville tietyin väliajoin tai tietyillä tavoilla. Korkojen tai vaihtokurssien muutoksia, jotka ovat edullisempia maksupalvelunkäyttäjille, voidaan kuitenkin soveltaa ilman ennakkoilmoitusta.
2.   Korkoja tai vaihtokursseja koskevia muutoksia voidaan soveltaa välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta edellyttäen, että tällaisesta oikeudesta on sovittu puitesopimuksessa ja että korkoja tai vaihtokursseja koskevat muutokset perustuvat viitekorkoon tai -kursseihin, joista on sovittu 45 artiklan 3 alakohdan b ja c alakohdan mukaisesti. Maksupalvelunkäyttäjälle on ilmoitettava koron muutoksista mahdollisimman pian 44 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla, elleivät osapuolet ole sopineet, että tiedot toimitetaan tai asetetaan saataville tietyin väliajoin tai tietyillä tavoilla. Korkojen tai vaihtokurssien muutoksia, jotka ovat edullisempia maksupalvelunkäyttäjille, sekä puitesopimuksen muutoksia, jotka ovat selkeästi ja kiistattomasti edullisempia maksupalvelunkäyttäjille, voidaan kuitenkin soveltaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tarkistus 102
Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 2 kohta
2.  Yli 12 kuukauden määräajaksi tehdyn tai toistaiseksi voimassa olevan puitesopimuksen irtisanomisen on oltava maksutonta maksupalvelunkäyttäjälle 12 kuukauden jälkeen. Muissa tapauksissa sopimuksen irtisanomisesta veloitettavien maksujen on oltava asianmukaiset ja oikeassa suhteessa kustannuksiin.
2.  Puitesopimuksen irtisanomisen on oltava maksutonta maksupalvelunkäyttäjälle.
Tarkistus 103
Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 2 kohta
2.  Puitesopimukseen voi sisältyä ehto, jonka mukaan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava tai asetettava saataville määräajoin vähintään kerran kuukaudessa ja sovitulla tavalla siten, että maksaja voi tallentaa ja tulostaa tiedot uudelleen muuttumattomina.
2.  Puitesopimukseen on sisällyttävä ehto, jonka mukaan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava tai asetettava saataville määräajoin vähintään kerran kuukaudessa, maksutta ja sovitulla tavalla siten, että maksaja voi tallentaa ja tulostaa tiedot uudelleen muuttumattomina.
Tarkistus 104
Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää, että maksupalveluntarjoajat antavat tiedot paperimuodossa kerran kuukaudessa maksutta.
3.  Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää, että maksupalveluntarjoajat antavat tiedot paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä kerran kuukaudessa maksutta.
Tarkistus 105
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  viite, jonka avulla maksunsaaja voi tunnistaa maksutapahtuman ja tarvittaessa maksajan, sekä maksutapahtuman yhteydessä siirretyt tiedot;
a)  viite, jonka avulla maksunsaaja voi tunnistaa maksutapahtuman ja maksajan, sekä maksutapahtuman yhteydessä siirretyt tiedot;
Tarkistus 106
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää, että maksupalveluntarjoajat antavat tiedot paperimuodossa kerran kuukaudessa maksutta.
3.  Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää, että maksupalveluntarjoajat antavat tiedot paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä kerran kuukaudessa maksutta.
Tarkistus 107
Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Jos valuutan muuntamispalvelua tarjotaan ennen maksutapahtuman käynnistämistä ja jos kyseistä valuutan muuntamispalvelua tarjotaan myyntipaikassa tai tarjoaja on maksunsaaja, osapuolen, joka tarjoaa valuutan muuntamispalvelua maksajalle, on ilmoitettava tälle kaikki veloitettavat maksut sekä maksutapahtuman muuntamisessa käytettävä vaihtokurssi.
2.  Jos valuutan muuntamispalvelua tarjotaan ennen maksutapahtuman käynnistämistä ja jos kyseistä valuutan muuntamispalvelua tarjotaan pankkiautomaatissa tai myyntipaikassa tai tarjoaja on maksunsaaja, osapuolen, joka tarjoaa valuutan muuntamispalvelua maksajalle, on ilmoitettava tälle kaikki veloitettavat maksut sekä maksutapahtuman muuntamisessa käytettävä vaihtokurssi.
Tarkistus 108
Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 kohta
2.  Jos maksupalveluntarjoaja tai kolmas pyytää maksua tietyn maksuvälineen käytöstä, maksupalveluntarjoajan tai kolmannen on ilmoitettava maksupalvelunkäyttäjälle asiasta ennen maksutapahtuman käynnistämistä.
Poistetaan.
Tarkistus 109
Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Jos maksupalveluntarjoajalla on oikeus siirtää kolmannen osapuolen kustannukset maksajalle, maksaja ei ole velvollinen maksamaan niitä, ellei niiden koko määrää ole ilmoitettu ennen maksutapahtuman käynnistämistä.
Tarkistus 110
Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta
1.  Maksupalveluntarjoaja ei saa veloittaa maksupalvelunkäyttäjältä maksuja tässä osastossa tarkoitettujen tietojenantovelvoitteiden noudattamisesta tai oikaisu- ja varotoimenpiteistä, ellei 70 artiklan 1 kohdassa, 71 artiklan 5 kohdassa tai 79 artiklan 2 kohdassa toisin mainita. Maksupalvelunkäyttäjän ja ‑tarjoajan on sovittava näistä maksuista, ja niiden on oltava asianmukaiset ja oikeassa suhteessa maksupalveluntarjoajan todellisiin kustannuksiin.
1.  Maksupalveluntarjoaja ei saa veloittaa maksupalvelunkäyttäjältä maksuja tässä osastossa tarkoitettujen tietojenantovelvoitteiden noudattamisesta tai oikaisu- ja varotoimenpiteistä, ellei 70 artiklan 1 kohdassa, 71 artiklan 5 kohdassa tai 79 artiklan 2 kohdassa toisin mainita. Maksupalvelunkäyttäjän ja ‑tarjoajan on sovittava näistä maksuista, ja niiden on oltava asianmukaiset ja oikeassa suhteessa maksupalveluntarjoajan todellisiin kustannuksiin. Maksupalveluntarjoajan on pyynnöstä julkistettava maksutapahtuman todelliset kustannukset.
Tarkistus 111
Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta
3.  Maksupalveluntarjoaja ei saa estää maksunsaajaa veloittamasta maksajalta maksua tai tarjoamasta alennusta tietyn maksuvälineen käytöstä tai ohjaamasta häntä tietyn maksuvälineen käyttöön. Veloitettavat maksut eivät kuitenkaan saa ylittää kustannuksia, joita maksunsaajalle on aiheutunut tietyn maksuvälineen käytöstä.
3.  Maksupalveluntarjoaja ei saa estää maksunsaajaa veloittamasta maksajalta maksua tai tarjoamasta alennusta tietyn maksuvälineen käytöstä tai ohjaamasta häntä tietyn maksuvälineen käyttöön. Veloitettavat maksut eivät kuitenkaan saa ylittää suoria kustannuksia, joita maksunsaajalle on aiheutunut tietyn maksuvälineen käytöstä.
Tarkistus 112
Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat säätää, että maksunsaaja ei saa veloittaa maksua tietyn maksuvälineen käytöstä.
Tarkistus 113
Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.   Maksutapahtuman tai useiden maksutapahtumien toteuttamista koskeva suostumus on annettava muodossa, josta maksaja ja maksupalveluntarjoaja ovat sopineet. Suostumus voidaan antaa myös suoraan tai välillisesti maksunsaajan kautta. On katsottava, että maksutapahtuman toteuttamiseen on saatu suostumus, jos maksaja antaa kolmannelle maksupalveluntarjoajalle luvan käynnistää maksutapahtuma tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan kanssa.
2.   Maksutapahtuman tai useiden maksutapahtumien (myös suoraveloitusten) toteuttamista koskeva suostumus on annettava muodossa, josta maksaja ja maksupalveluntarjoaja ovat sopineet. Suostumus voidaan antaa myös suoraan tai välillisesti maksunsaajan kautta. On katsottava, että maksutapahtuman toteuttamiseen on saatu suostumus, jos maksaja antaa kolmannelle maksupalveluntarjoajalle luvan käynnistää maksutapahtuma maksajan tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan kanssa.
Tarkistus 114
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – otsikko
Kolmansien maksupalveluntarjoajien pääsy maksutilitietoihin ja kyseisten tietojen käyttö
Kolmansien maksupalveluntarjoajien ja kolmansien maksuvälineiden myöntäjien pääsy maksutilitietoihin ja kyseisten tietojen käyttö
Tarkistus 115
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksajalla on oikeus käyttää kolmatta maksupalveluntarjoajaa saadakseen maksupalveluita, jotka mahdollistavat pääsyn liitteessä I olevassa 7 kohdassa tarkoitettuihin maksutileihin.
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksajalla on oikeus käyttää hyväksyttyä kolmatta maksupalveluntarjoajaa saadakseen maksupalveluita, jotka mahdollistavat pääsyn liitteessä I olevassa 7 kohdassa tarkoitettuihin maksutileihin, edellyttäen, että maksaja voi käyttää maksutiliään verkkopankkipalvelun kautta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksajalla on oikeus käyttää hyväksyttyä kolmatta maksuvälineiden myöntäjää hankkiakseen maksutapahtumien käynnistämisen mahdollistavan maksuvälineen.
Tarkistus 116
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja ei saa kieltää kolmannen maksupalveluntarjoajan tai kolmannen maksuvälineiden myöntäjän tässä artiklassa tarkoitettua pääsyä, kun se on oikeutettu suorittamaan tietty maksu maksajan puolesta, sillä edellytyksellä, että maksaja antaa nimenomaisesti suostumuksensa 57 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 117
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Maksunsaajien, jotka tarjoavat maksajille mahdollisuuden käyttää kolmansia maksupalveluntarjoajia tai kolmansia maksuvälineiden myöntäjiä, on annettava yksiselitteisesti maksajille kyseistä kolmatta maksupalveluntarjoajaa / kyseisiä kolmansia maksupalveluntarjoajia koskevat tiedot, sen/niiden rekisterinumero ja asiasta vastaavan valvontaviranomaisen nimi mukaan luettuna.
Tarkistus 118
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Jos maksaja on antanut kolmannelle maksupalveluntarjoajalle luvan tarjota maksupalveluita 1 kohdan nojalla, maksajalla on oltava seuraavat velvoitteet:
2.  Jos maksaja on antanut kolmannelle maksupalveluntarjoajalle luvan tarjota maksupalveluita 1 kohdan nojalla, maksupalveluntarjoajalla on oltava seuraavat velvoitteet:
Tarkistus 119
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  varmistaa, että maksupalvelunkäyttäjän henkilökohtaiset turvatekijät eivät ole muiden osapuolten saatavilla;
a)  varmistaa, että maksupalvelunkäyttäjän henkilökohtaiset tietoturvavaltuudet eivät ole muiden osapuolten saatavilla;
Tarkistus 120
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  todentaa henkilöllisyytensä yksiselitteisesti tilinhaltijan tiliä ylläpitävälle (ylläpitäville) maksupalveluntarjoajalle (-tarjoajille);
b)  todentaa henkilöllisyytensä yksiselitteisesti tilinhaltijan tiliä ylläpitävälle (ylläpitäville) maksupalveluntarjoajalle (-tarjoajille) aina maksutapahtuman käynnistämisen tai tilitietojen keräämisen yhteydessä;
Tarkistus 121
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  olla tallentamatta maksupalvelunkäyttäjän arkaluonteisia maksutietoja tai henkilökohtaisia tietoturvavaltuuksia.
c)  olla tallentamatta maksupalvelunkäyttäjän henkilökohtaisia tietoturvavaltuuksia.
Tarkistus 122
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a) olla käyttämättä tietoja muihin kuin maksajan nimenomaisesti pyytämiin tarkoituksiin.
Tarkistus 123
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Jos maksaja on antanut kolmannelle maksuvälineiden myöntäjälle, joka on antanut maksajalle maksuvälineen, suostumuksen tietojen hankkimiseen siitä, onko maksajan tietyllä maksutilillä käytettävissä riittävästi varoja tiettyä maksutapahtumaa varten, kyseistä maksutiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on annettava kyseiset tiedot kolmannelle maksuvälineiden myöntäjälle välittömästi maksajan maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen. Tieto siitä, onko käytettävissä riittävästi varoja, annetaan direktiivin 95/46/EY mukaisesti pelkästään ”kyllä” tai ”ei” vastauksen muodossa, eikä tilin katetta ilmoiteta.
Tarkistus 124
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 4 kohta
4.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on käsiteltävä kolmannen maksupalveluntarjoajan palveluiden kautta välitettyjä maksutoimeksiantoja syrjimättömästi aikataulun ja ensisijaisuusjärjestyksen osalta suhteessa maksajan itsensä välittämiin maksutoimeksiantoihin, paitsi jos erilaiseen käsittelyyn on objektiiviset syyt.
4.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on käsiteltävä kolmannen maksupalveluntarjoajan tai kolmannen maksuvälineiden myöntäjän palveluiden kautta välitettyjä maksutoimeksiantoja syrjimättömästi erityisesti aikataulun ja ensisijaisuusjärjestyksen ja maksujen osalta suhteessa maksajan itsensä välittämiin maksutoimeksiantoihin, paitsi jos erilaiseen käsittelyyn on objektiiviset syyt.
Tarkistus 125
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Kolmansia maksupalveluntarjoajia ei vaadita ryhtymään sopimussuhteeseen tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan kanssa maksutoimeksianto- tai tilitietopalvelujen osalta.
Tarkistus 126
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että heti kun yhteiset ja turvalliset avoimet viestintästandardit on otettu käyttöön ja 94 a artiklan mukaisen kolmannen maksupalveluntarjoajan asiakkaan tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja on pannut ne täytäntöön, maksupalvelunkäyttäjä voi käyttää turvallisinta ja uusinta teknologista ratkaisua sähköisten maksutapahtumien käynnistämiseksi kolmansien maksupalveluntarjoajien kautta.
Tarkistus 127
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla
59 artikla
Poistetaan.
Kolmannen maksuvälineiden myöntäjän pääsy maksutilitietoihin ja kyseisten tietojen käyttö
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksajalla on oikeus käyttää kolmatta maksuvälineiden myöntäjää hankkiakseen maksukorttipalveluita.
2.  Jos maksaja on antanut kolmannelle maksuvälineiden myöntäjälle, joka on antanut maksajalle maksuvälineen, suostumuksen tietojen hankkimiseen siitä, onko maksajalla hallussa olevaa maksutiliä koskevaa maksutapahtumaa varten käytettävissä riittävästi varoja, kyseistä maksutiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on annettava kyseiset tiedot kolmannelle maksuvälineiden myöntäjälle välittömästi maksajan maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen.
3.  Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on käsiteltävä kolmannen maksuvälineiden myöntäjän palveluiden kautta välitettyjä maksutoimeksiantoja syrjimättömästi aikataulun ja ensisijaisuusjärjestyksen osalta suhteessa maksajan itsensä välittämiin maksutoimeksiantoihin, paitsi jos erilaiseen käsittelyyn on objektiiviset syyt.
Tarkistus 128
Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 2 kohta
2.  Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa maksupalvelunkäyttäjän on heti maksuvälineen saatuaan erityisesti toteutettava kaikki kohtuulliset toimet huolehtiakseen henkilökohtaisten turvatekijöidensä säilymisestä. Maksupalvelunkäyttäjien velvoitteet huolehtia maksuvälineistä eivät saa estää tämän direktiivin nojalla hyväksyttyjen maksuvälineiden ja -palveluiden käyttöä.
2.  Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa maksupalvelunkäyttäjän on heti maksuvälineen saatuaan erityisesti toteutettava kaikki kohtuulliset toimet huolehtiakseen henkilökohtaisten tietoturvavaltuuksiensa säilymisestä. Maksupalvelunkäyttäjien velvoitteet huolehtia maksuvälineistä eivät saa estää tämän direktiivin nojalla hyväksyttyjen maksuvälineiden ja -palveluiden käyttöä.
Tarkistus 129
Ehdotus direktiiviksi
62 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)   varmistaa, että maksuvälineeseen liitetyt henkilökohtaiset turvatekijät eivät ole muiden osapuolten kuin maksuvälineen käyttöön oikeutetun maksupalvelunkäyttäjän saatavilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 61 artiklassa tarkoitettuja maksupalvelunkäyttäjän velvoitteita;
a)   varmistaa, että maksuvälineeseen liitetyt henkilökohtaiset tietoturvavaltuudet ovat tosiasiallisesti varmoja eivätkä ole muiden osapuolten kuin maksuvälineen käyttöön oikeutetun maksupalvelunkäyttäjän saatavilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 61 artiklassa tarkoitettuja maksupalvelunkäyttäjän velvoitteita;
Tarkistus 130
Ehdotus direktiiviksi
62 artikla – 2 kohta
2.  Maksupalveluntarjoajan on vastattava riskistä, joka aiheutuu maksuvälineen tai maksuvälineeseen liitettyjen henkilökohtaisten turvatekijöiden lähettämisestä maksajalle.
2.  Maksupalveluntarjoajan on vastattava riskistä, joka aiheutuu maksuvälineen tai maksuvälineeseen liitettyjen henkilökohtaisten tietoturvavaltuuksien lähettämisestä maksajalle.
Tarkistus 131
Ehdotus direktiiviksi
63 artikla – 2 kohta
2.   Kun on kyse kolmannesta maksupalveluntarjoajasta, maksupalvelunkäyttäjän on saatava tämän artiklan 1 kohdan nojalla annettava hyvitys myös tiliä hoitavalta maksupalveluntarjoajalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 65 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 1 kohdan soveltamista.
2.   Jos maksupalvelunkäyttäjä on päättänyt käyttää kolmatta maksupalveluntarjoajaa, maksupalvelunkäyttäjän on ilmoitettava päätöksestään kolmannelle maksupalveluntarjoajalle ja tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle. Maksupalvelunkäyttäjän on saatava tämän artiklan 1 kohdan nojalla annettava hyvitys tiliä hoitavalta maksupalveluntarjoajalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 80 artiklan 1 kohdan soveltamista.
Tarkistus 132
Ehdotus direktiiviksi
63 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Maksupalvelunkäyttäjän on ilmoitettava tiliään ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle kaikki tietämänsä poikkeamat, jotka vaikuttavat maksupalvelunkäyttäjään, kun tämä käyttää kolmatta maksupalveluntarjoajaa tai kolmatta maksuvälineen myöntäjää. Tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille mahdollisista poikkeamista. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava EPV:n läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa 85 artiklan mukaisesti vahvistamia menettelyjä.
Tarkistus 133
Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että jos maksupalvelunkäyttäjä kiistää hyväksyneensä toteutetun maksutapahtuman tai väittää, että maksutapahtuma on virheellisesti toteutettu, hänen maksupalveluntarjoajansa ja, tapauksen mukaan maksutapahtumaan mahdollisesti osallistuvan kolmannen maksupalveluntarjoajan, on esitettävä todisteet siitä, että maksutapahtuma oli todennettu, oikein kirjattu ja merkitty tileille eikä siihen ollut vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö.
1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että jos maksupalvelunkäyttäjä kiistää hyväksyneensä toteutetun maksutapahtuman tai väittää, että maksutapahtuma on virheellisesti toteutettu, hänen maksupalveluntarjoajansa ja maksutapahtumaan mahdollisesti osallistuvan kolmannen maksupalveluntarjoajan on esitettävä todisteet siitä, että maksutapahtuma oli todennettu, oikein kirjattu ja merkitty tileille eikä siihen ollut vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö.
Tarkistus 134
Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jos maksutapahtuma on käynnistetty kolmannen maksupalveluntarjoajan kautta, tämä vastaa todisteiden esittämisestä siitä, ettei tekninen vika tai muu sen vastuulla olevaan maksupalveluun liittyvä häiriö vaikuttanut maksutapahtumaan.
Jos maksupalvelunkäyttäjä käynnistää maksutapahtuman kolmannen maksupalveluntarjoajan kautta, tämä vastaa todisteiden esittämisestä siitä, että maksutapahtuma oli todennettu ja oikein kirjattu ja ettei tekninen vika tai muu sen vastuulla olevaan maksupalveluun liittyvä häiriö vaikuttanut maksutapahtumaan.
Tarkistus 135
Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 2 kohta
2.  Jos maksupalvelunkäyttäjä kiistää hyväksyneensä toteutetun maksutapahtuman, se, että maksupalveluntarjoaja, mukaan lukien mahdollinen kolmas maksupalveluntarjoaja, on kirjannut maksuvälineen käytön, ei välttämättä sinänsä riitä osoittamaan, että maksaja olisi hyväksynyt maksutapahtuman tai toiminut petollisesti tai laiminlyönyt tarkoituksellisesti tai törkeän huolimattomasti yhtä tai useampaa 61 artiklassa tarkoitettua velvoitetta.
2.  Jos maksupalvelunkäyttäjä kiistää hyväksyneensä toteutetun maksutapahtuman, se, että maksupalveluntarjoaja, mukaan lukien mahdollinen kolmas maksupalveluntarjoaja, on kirjannut maksuvälineen käytön, ei välttämättä sinänsä riitä osoittamaan, että maksaja olisi hyväksynyt maksutapahtuman tai toiminut petollisesti tai laiminlyönyt tarkoituksellisesti tai törkeän huolimattomasti yhtä tai useampaa 61 artiklassa tarkoitettua velvoitetta. Tällaisessa tapauksessa pelkät olettamat ilman niitä tukevaa näyttöä maksuvälineen kirjatun käytön lisäksi eivät ole riittävää näyttöä maksajaa vastaan. Maksupalveluntarjoajan, tarvittaessa myös kolmannen maksupalveluntarjoajan, on esitettävä näyttöä maksajan petoksen tai törkeän huolimattomuuden osoittamiseksi.
Tarkistus 136
Ehdotus direktiiviksi
65 artikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti, maksajan maksupalveluntarjoaja palauttaa maksajalle oikeudettoman maksutapahtuman summan välittömästi ja tarvittaessa palauttaa veloitetun maksutilin tilaan, jossa se olisi ollut ilman oikeudettoman maksutapahtuman toteuttamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan soveltamista. Samalla on varmistettava myös, että maksajan maksutilille panon arvopäivä on viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu.
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti, maksajan maksupalveluntarjoaja palauttaa maksajalle oikeudettoman maksutapahtuman summan viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on havainnut tai sille on ilmoitettu maksutapahtumasta, ja tarvittaessa palauttaa veloitetun maksutilin tilaan, jossa se olisi ollut ilman oikeudettoman maksutapahtuman toteuttamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan soveltamista. Samalla on varmistettava myös, että maksajan maksutilille panon arvopäivä on viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu.
Tarkistus 137
Ehdotus direktiiviksi
65 artikla – 2 kohta
2.   Jos on kyse kolmannesta maksupalveluntarjoajasta, tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on palautettava oikeudettoman maksutapahtuman summa ja tarvittaessa palautettava veloitettu maksutili tilaan, jossa se olisi ollut ilman oikeudettoman maksutapahtuman toteuttamista. On mahdollista, että kolmatta maksupalveluntarjoajaa vaaditaan maksamaan tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle taloudellinen korvaus.
2.   Jos on kyse kolmannesta maksupalveluntarjoajasta, tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on palautettava oikeudettoman maksutapahtuman summa ja tarvittaessa palautettava veloitettu maksutili tilaan, jossa se olisi ollut ilman oikeudettoman maksutapahtuman toteuttamista. Jos kolmas maksupalveluntarjoaja ei pysty osoittamaan, että se ei ole vastuussa oikeudettomasta maksutapahtumasta, sen on yhden pankkipäivän kuluessa korvattava tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle maksetusta korvauksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, myös oikeudettoman maksutapahtuman summa.
Tarkistus 138
Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Poiketen siitä, mitä 65 artiklassa säädetään, maksaja voi olla enintään 50 euroon saakka vastuussa oikeudettomiin maksutapahtumiin liittyvistä menetyksistä, jotka aiheutuvat kadonneen tai varastetun maksuvälineen käytöstä tai maksuvälineen väärinkäytöstä.
1.  Poiketen siitä, mitä 65 artiklassa säädetään, maksaja voi olla enintään 50 euroon tai vastaavaan summaan kansallisessa valuutassa saakka vastuussa oikeudettomiin maksutapahtumiin liittyvistä menetyksistä, jotka aiheutuvat kadonneen tai varastetun maksuvälineen käytöstä tai maksuvälineen väärinkäytöstä. Tätä ei sovelleta, jos maksuvälineen katoaminen, varkaus tai joutuminen vääriin käsiin ei ollut maksajan tiedossa ennen maksua.
Tarkistus 139
Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa ja 5 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan maksupalveluntarjoajille suunnattuja ohjeita ”törkeän huolimattomuuden” käsitteen tulkinnasta ja käytännön soveltamisesta tässä yhteydessä. Ohjeet annetaan viimeistään [lisätään päivä – kaksitoista kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä], ja ne on ajantasaistettava säännöllisin väliajoin tapauksen mukaan.
Tarkistus 140
Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b. Jäsenvaltiot voivat tapauksissa, joissa maksaja ei ole toiminut petollisesti tai laiminlyönyt tarkoituksellisesti 61 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan, vähentää maksajan 1 kohdan mukaista vastuuta, ottaen huomioon erityisesti maksuvälineeseen liitetyt henkilökohtaiset turvatekijät ja olosuhteet, joissa maksuväline katosi, varastettiin tai tuli väärinkäytetyksi.
Tarkistus 141
Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c. Maksaja ei ole vastuussa taloudellisista seurauksista, joita aiheutuu kadonneen, varastetun tai vääriin käsiin joutuneen maksuvälineen käytöstä, jos oikeudeton maksutapahtuma oli mahdollinen sellaisen menetelmän tai tietoturvaloukkauksen avulla, joka oli tiedossa ja dokumentoitu eikä maksupalveluntarjoaja ollut parantanut turvallisuusjärjestelmiä estääkseen tehokkaasti vastaavanlaiset hyökkäykset, jollei maksaja itse ole toiminut petollisesti.
Tarkistus 142
Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Maksajan on maksupalveluntarjoajan pyynnöstä vastattava todisteiden esittämisestä tällaisten ehtojen täyttymisestä.
Maksajan on maksupalveluntarjoajan pyynnöstä ilmoitettava tosiasialliset tällaisiin ehtoihin liittyvät osatekijät.
Tarkistus 143
Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Palautus koskee toteutetun maksutapahtuman koko määrää. Tämä kattaa myös sen, että maksajan maksutilille panon arvopäivä on viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu.
Poistetaan.
Tarkistus 144
Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Suoraveloitusten osalta maksajalla on ehdoton oikeus palautukseen 68 artiklassa vahvistetuissa määräajoissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa maksunsaaja on jo täyttänyt sopimusvelvoitteet ja palvelut on jo saatu tai maksaja on jo kuluttanut tavarat. Maksunsaajan on maksupalveluntarjoajan pyynnöstä vastattava todisteiden esittämisestä kolmannessa alakohdassa säädettyjen ehtojen täyttymisestä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden lisäksi maksajalla on suoraveloitusten osalta ehdoton oikeus palautukseen 68 artiklassa vahvistetuissa määräajoissa.
Tarkistus 145
Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Palautus koskee toteutetun maksutapahtuman koko määrää. Maksajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu. Palautuksen maksaminen ei itsessään muuta maksunsaajan oikeudellista vaadetta.
Tarkistus 146
Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b. Jäsenvaltiot voivat sallia maksupalveluntarjoajien tarjota suotuisampia oikeuksia palautukseen suoraveloitusjärjestelmiensä mukaisesti sillä edellytyksellä, että ne ovat maksajan kannalta edullisempia.
Tarkistus 147
Ehdotus direktiiviksi
67 a artikla (uusi)
67 a artikla
Maksutapahtumat, joiden summaa ei tiedetä etukäteen
1.  Jäsenvaltiot vahvistavat niiden varojen enimmäismäärän, joiden käytön maksunsaaja voi estää maksajan maksutililtä sellaisten maksutoimeksiantojen osalta, joiden summaa ei tiedetä hankintahetkellä, sekä enimmäismääräajat sille, kuinka pitkään maksunsaaja voi estää varojen käyttöä.
2.  Maksunsaaja velvoitetaan ilmoittamaan maksajalle ennen maksutapahtumaa, estetäänkö hankintaan tarvittavan summan ylittävien varojen käyttö maksajan maksutililtä.
3.  Jos hankintaan tarvittavan summan ylittävien varojen käyttö on estetty maksajan maksutililtä, maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava tästä maksajalle tiliotteessa.
Tarkistus 148
Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksaja voi pyytää 67 artiklassa tarkoitettua palautusta maksunsaajan käynnistämän tai maksunsaajan välityksellä käynnistetyn oikeutetun maksutapahtuman osalta kahdeksan viikon kuluessa varojen veloituspäivästä.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksaja voi pyytää 67 artiklassa tarkoitettua palautusta maksunsaajan käynnistämän tai maksunsaajan välityksellä käynnistetyn oikeutetun maksutapahtuman osalta ainakin kahdeksan viikon kuluessa varojen veloituspäivästä.
Tarkistus 149
Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaanottoajankohdaksi katsotaan ajankohta, jona maksajan maksupalveluntarjoaja on vastaanottanut joko maksajan suoraan käynnistämän tai kolmannen maksupalveluntarjoajan hänen puolestaan käynnistämän taikka maksunsaajan välillisesti käynnistämän tai hänen kauttaan välillisesti käynnistetyn maksutoimeksiannon. Jos vastaanottoajankohta ei ole maksajan maksupalveluntarjoajan työpäivä, maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä. Maksupalveluntarjoaja voi vahvistaa lähelle työpäivän päättymistä takarajan, jonka jälkeen vastaanotetut maksutoimeksiannot katsotaan vastaanotetuiksi seuraavana työpäivänä.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaanottoajankohdaksi katsotaan ajankohta, jona maksajan maksupalveluntarjoaja on vastaanottanut joko maksajan suoraan käynnistämän tai kolmannen maksupalveluntarjoajan hänen puolestaan käynnistämän taikka maksunsaajan välillisesti käynnistämän tai hänen kauttaan välillisesti käynnistetyn maksutoimeksiannon. Vastaanottoajankohta ei voi olla myöhempi kuin ajankohta, jona maksajan tiliä on veloitettu. Jos vastaanottoajankohta ei ole maksajan maksupalveluntarjoajan työpäivä, maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä. Maksupalveluntarjoaja voi vahvistaa lähelle työpäivän päättymistä takarajan, jonka jälkeen vastaanotetut maksutoimeksiannot katsotaan vastaanotetuiksi seuraavana työpäivänä.
Tarkistus 150
Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.   Jos maksupalveluntarjoaja kieltäytyy toteuttamasta maksutoimeksiantoa, maksupalvelunkäyttäjälle on ilmoitettava kieltäytymisestä ja, jos mahdollista, sen syistä sekä menettelystä, jolla korjataan hylkäämiseen johtaneet tosiasialliset virheet, ellei sitä ole kielletty muussa asiaan liittyvässä unionin tai kansallisessa lainsäädännössä.
1.   Jos maksupalveluntarjoaja, tilanteen mukaan kolmas maksupalveluntarjoaja mukaan luettuna, kieltäytyy toteuttamasta maksutoimeksiantoa tai käynnistämästä maksutapahtumaa, maksupalvelunkäyttäjälle on ilmoitettava kieltäytymisestä ja, jos mahdollista, sen syistä sekä menettelystä, jolla korjataan hylkäämiseen johtaneet tosiasialliset virheet, ellei sitä ole kielletty muussa asiaan liittyvässä unionin tai kansallisessa lainsäädännössä.
Tarkistus 151
Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Puitesopimus voi sisältää ehdon, jonka mukaan maksupalveluntarjoaja voi periä maksun tällaisesta ilmoituksesta, jos kieltäytyminen on objektiivisesti perusteltua.
Maksupalveluntarjoaja ei saa periä maksupalvelunkäyttäjältä maksua tällaisesta ilmoituksesta.
Tarkistus 152
Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 2 kohta
2.   Tätä jaksoa sovelletaan myös muihin maksutapahtumiin, elleivät maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja ole toisin sopineet, lukuun ottamatta 78 artiklaa, josta osapuolet eivät voi sopia toisin. Jos kuitenkin maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja sopivat pidemmästä kuin 74 artiklassa säädetystä määräajasta, kyseinen määräaika saa unionin sisäisten maksutapahtumien osalta olla enintään neljä työpäivää 69 artiklan mukaisesta vastaanottoajankohdasta laskettuna.
2.   Tätä jaksoa sovelletaan myös muihin maksutapahtumiin, elleivät maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja ole toisin sopineet, lukuun ottamatta 78 artiklaa, josta osapuolet eivät voi sopia toisin. Jos kuitenkin maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja sopivat pidemmästä kuin 74 artiklassa säädetystä määräajasta, kyseinen määräaika saa unionin sisäisten maksutapahtumien osalta olla enintään neljä työpäivää tai kansallisen ja unionin lainsäädännön kattamien muiden oikeudellisten velvoitteiden mukainen aika 69 artiklan mukaisesta vastaanottoajankohdasta laskettuna.
Tarkistus 153
Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava maksajan maksupalveluntarjoajaa varmistamaan, että 69 artiklassa tarkoitetun vastaanottoajankohdan jälkeen maksutapahtuman summa hyvitetään maksunsaajan maksupalveluntarjoajan tilille viimeistään seuraavan työpäivän päättymiseen mennessä. Kyseisiä määräaikoja voidaan pidentää yhdellä työpäivällä, jos maksutapahtuma on käynnistetty paperimuodossa.
1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava maksajan maksupalveluntarjoajaa varmistamaan, että 69 artiklassa tarkoitetun vastaanottoajankohdan jälkeen maksutapahtuman summa hyvitetään maksunsaajan maksupalveluntarjoajan tilille viimeistään seuraavan työpäivän päättymiseen mennessä. Kyseistä määräaikaa voidaan pidentää yhdellä työpäivällä, jos maksutapahtuma on käynnistetty paperimuodossa.
Tarkistus 154
Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tapauksessa, jossa varojen saaminen takaisin 3 kohdan mukaisesti ei onnistu, väärin ohjattujen varojen maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on velvollinen antamaan maksajalle kaikki tarvittavat tiedot, jotta tämä voi ottaa yhteyttä varojen vastaanottajaan ja tarvittaessa esittää oikeudellisen vaateen varojen takaisin saamiseksi.
Tarkistus 155
Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Jos maksajan maksupalveluntarjoaja tai kolmas maksupalveluntarjoaja on ensimmäisen tai toisen alakohdan nojalla vastuussa, kyseisen maksupalveluntarjoajan on viipymättä palautettava maksajalle toteuttamatta jäänyt tai virheellisesti toteutettu maksutapahtuman summa ja tarvittaessa saatettava maksutili, jolta kyseinen summa oli veloitettu, tilaan, jossa se olisi ollut ilman virheellistä maksutapahtumaa. Maksajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu.
Jos maksajan maksupalveluntarjoaja tai kolmas maksupalveluntarjoaja on ensimmäisen tai toisen alakohdan nojalla vastuussa, kyseisen maksupalveluntarjoajan on viipymättä palautettava maksajalle toteuttamatta jäänyt tai virheellisesti toteutettu maksutapahtuman summa ja tarvittaessa saatettava maksutili, jolta kyseinen summa oli veloitettu, tilaan, jossa se olisi ollut ilman virheellistä maksutapahtumaa. Maksajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle on lisäksi korvattava menetetyt korkotulot.
Tarkistus 156
Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Jos maksajan käynnistämän maksutoimeksiannon maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai jos se on toteutettu virheellisesti, maksajan maksupalveluntarjoajan on tässä kohdassa tarkoitetusta vastuusta huolimatta pyynnöstä ryhdyttävä välittömästi toimiin jäljittääkseen maksutapahtuman ja ilmoitettava maksajalle tuloksista. Tästä ei saa veloittaa maksua maksajalta.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 157
Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Maksupalveluntarjoaja on maksunsaajan käynnistämän tai tämän välityksellä käynnistetyn maksutoimeksiannon osalta vastuussa maksunsaajalle maksutoimeksiannon asianmukaisesta toimittamisesta maksajan maksupalveluntarjoajalle 74 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan, 79 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 83 artiklan soveltamista. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on tämän alakohdan nojalla vastuussa, sen on välittömästi toimitettava uudelleen kyseinen maksutoimeksianto maksajan maksupalveluntarjoajalle. Jos maksutoimeksianto toimitetaan myöhässä, kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivä on viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutoimeksianto olisi toteutettu oikein.
2.  Maksupalveluntarjoaja on maksunsaajan käynnistämän tai tämän välityksellä käynnistetyn maksutoimeksiannon osalta vastuussa maksunsaajalle maksutoimeksiannon asianmukaisesta toimittamisesta maksajan maksupalveluntarjoajalle 74 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan, 79 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 83 artiklan soveltamista. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on tämän alakohdan nojalla vastuussa, sen on välittömästi toimitettava uudelleen kyseinen maksutoimeksianto maksajan maksupalveluntarjoajalle. Jos maksutoimeksianto toimitetaan myöhässä, kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivä on viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutoimeksianto olisi toteutettu oikein. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle on lisäksi korvattava menetetyt korkotulot.
Tarkistus 158
Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Lisäksi maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on vastuussa maksunsaajalle siitä, että se käsittelee maksutapahtuman sille 78 artiklan nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan, 79 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 83 artiklan soveltamista. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on tämän alakohdan nojalla vastuussa, sen on varmistettava, että maksutapahtuman summa on maksunsaajan käytettävissä välittömästi sen jälkeen, kun summa on hyvitetty maksunsaajan maksupalveluntarjoajan tilille. Kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein.
Lisäksi maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on vastuussa maksunsaajalle siitä, että se käsittelee maksutapahtuman sille 78 artiklan nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan, 79 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 83 artiklan soveltamista. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on tämän alakohdan nojalla vastuussa, sen on varmistettava, että maksutapahtuman summa on maksunsaajan käytettävissä välittömästi sen jälkeen, kun summa on hyvitetty maksunsaajan maksupalveluntarjoajan tilille. Kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle on lisäksi korvattava menetetyt korkotulot.
Tarkistus 159
Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Jos maksutapahtuma, josta maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ei ole ensimmäisen ja toisen alakohdan nojalla vastuussa, on jäänyt toteuttamatta tai jos se on toteutettu virheellisesti, maksajan maksupalveluntarjoaja on vastuussa maksajalle. Jos maksajan maksupalveluntarjoaja on tällä tavoin vastuussa, sen on asianmukaisesti ja viipymättä palautettava maksajalle toteuttamatta jääneen tai virheellisesti toteutetun maksutapahtuman summa ja saatettava maksutili, jolta kyseinen summa oli veloitettu, tilaan, jossa se olisi ollut ilman virheellistä maksutapahtumaa. Maksajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu.
Jos maksutapahtuma, josta maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ei ole ensimmäisen ja toisen alakohdan nojalla vastuussa, on jäänyt toteuttamatta tai jos se on toteutettu virheellisesti, maksajan maksupalveluntarjoaja on vastuussa maksajalle. Jos maksajan maksupalveluntarjoaja on tällä tavoin vastuussa, sen on asianmukaisesti ja viipymättä palautettava maksajalle toteuttamatta jääneen tai virheellisesti toteutetun maksutapahtuman summa ja saatettava maksutili, jolta kyseinen summa oli veloitettu, tilaan, jossa se olisi ollut ilman virheellistä maksutapahtumaa. Maksajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle on lisäksi korvattava menetetyt korkotulot.
Tarkistus 160
Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – 2 kohta – 4 alakohta
Jos maksutapahtuma toteutetaan myöhässä, maksaja voi päättää, että kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein.
Jos maksutapahtuma toteutetaan myöhässä, maksaja voi päättää, että kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle on lisäksi korvattava menetetyt korkotulot.
Tarkistus 161
Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 1 kohta
1.  Jos 80 artiklan mukainen maksupalveluntarjoajan vastuu voidaan kohdistaa toiseen maksupalveluntarjoajaan tai välittäjään, tämän on korvattava ensimmäiselle maksupalveluntarjoajalle syntyneet menetykset ja/tai maksetut määrät 80 artiklan mukaisesti. Tämä kattaa korvausten maksamisen siitä, että maksupalveluntarjoaja jättää käyttämättä asiakkaan vahvaa tunnistamista.
1.  Jos 65 ja 80 artiklan mukainen maksupalveluntarjoajan vastuu kohdistuu toiseen maksupalveluntarjoajaan tai välittäjään, tämän on korvattava ensimmäiselle maksupalveluntarjoajalle syntyneet tappiot ja/tai maksetut määrät 65 ja 80 artiklan mukaisesti . Tämä kattaa korvausten maksamisen siitä, että maksupalveluntarjoaja jättää käyttämättä asiakkaan vahvaa tunnistamista.
Tarkistus 162
Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. EPV:llä on valtuudet käynnistää oikeudellisesti sitova sovittelu ja edistää sitä tämän artiklan mukaisten oikeuksien harjoittamista koskevissa toimivaltaisten viranomaisten välisissä kiistoissa.
Tarkistus 163
Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta
Tätä direktiiviä sovellettaessa toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava direktiiviä 95/46/EY, direktiivin 95/46/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevia kansallisia sääntöjä ja asetusta (EY) N:o 45/2001.
1.  Jäsenvaltioiden on sallittava, että maksujärjestelmät ja maksupalveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja, kun se on välttämätöntä maksupetoksiin liittyvien rikosten torjunnan, tutkinnan ja selvittämisen varmistamiseksi. Tällaisessa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava direktiiviä 95/46/EY, direktiivin 95/46/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevia kansallisia sääntöjä ja asetusta (EY) N:o 45/2001.
Tarkistus 164
Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Kun henkilötietoja käsitellään tässä direktiivissä esitettyihin tarkoituksiin, on noudatettava tarpeellisuuden, oikeasuhteisuuden, käyttötarkoituksen rajoittamisen ja oikeasuhteisen enimmäisajan periaatteita.
Tarkistus 165
Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Erityisesti palveluntarjoajalla, asiamiehellä ja henkilötietojen käsittelijällä on oltava saatavilla sekä mahdollisuus käsitellä ja säilyttää ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelujen tarjoamiseksi.
Tarkistus 166
Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 c kohta (uusi)
1 c. Kaikkiin tämän direktiivin osalta kehitettäviin ja sovellettaviin tietojenkäsittelyjärjestelmiin on sisällyttävä sisäänrakennettu yksityisyyden suoja tai oletusarvoinen yksityisyyden suoja.
Tarkistus 167
Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 d kohta (uusi)
1 d. Edellä 5 artiklan j alakohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on muun muassa täsmennettävä myös toimenpiteet, joilla taataan turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevien periaatteiden noudattaminen ja sisäänrakennetun yksityisyyden suojan tai oletusarvoisen yksityisyyden suojan periaatteen täytäntöönpano.
Tarkistus 168
Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 e kohta (uusi)
1 e. Standardien kehittäminen ja yhteentoimivuuden varmistaminen tämän direktiivin tarkoituksia varten perustuu yksityisyyden suojaa koskevaan vaikutustenarviointiin, jossa määritetään kuhunkin saatavilla olevaan tekniseen vaihtoehtoon liittyvät riskit sekä korjaustoimenpiteet, joilla voidaan minimoida tietosuojaan kohdistuvat uhat.
Tarkistus 169
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta
1.   Maksupalveluntarjoajiin sovelletaan verkko- ja tietoturvaa koskevaa direktiiviä [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] sekä erityisesti sen 14 ja 15 artiklassa säädettyjä riskinhallintaa ja turvapoikkeamien raportointia koskevia vaatimuksia.
1.   Maksupalvelutarjoajien on luotava asianmukaisista hallintatoimenpiteistä ja valvontamekanismeista koostuva kehys tarjoamiinsa maksupalveluihin liittyvien operatiivisten riskien, myös turvariskien hallitsemiseksi. Kyseisen kehyksen osana maksupalveluntarjoajien on otettava käyttöön ja pidettävä yllä tehokkaita poikkeamien hallintamenettelyjä, merkittävien poikkeamien havaitseminen ja luokittelu mukaan luettuna.
Tarkistus 170
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 2 kohta
2.   Direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 6 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyn viranomaisen on viipymättä ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja EPV:lle ilmoituksista, jotka maksupalveluntarjoajilta on saatu verkko- ja tietoturvapoikkeamista.
2.   Maksupalveluntarjoajien on viipymättä ilmoitettava maksupalveluntarjoajan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle merkittävistä operatiivisista poikkeamista, myös turvapoikkeamista.
Tarkistus 171
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Ilmoituksen vastaanotettuaan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä toimitettava poikkeamaa koskevat merkitykselliset tiedot EPV:lle.
Tarkistus 172
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta
3.   Vastaanotettuaan ilmoituksen EPV ilmoittaa tarvittaessa asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
3.   Vastaanotettuaan ilmoituksen EPV, joka toimii läheisessä yhteistyössä kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa, arvioi poikkeaman merkityksen ja ilmoittaa tämän arvioinnin perusteella asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
Tarkistus 173
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimittava tarvittaessa ennakoivasti suojellakseen rahoitusjärjestelmän välitöntä turvallisuutta.
Tarkistus 174
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 4 kohta
4.  Jos turvapoikkeama saattaa vaikuttaa maksupalveluntarjoajan maksupalvelunkäyttäjien taloudellisiin etuihin, maksupalveluntarjoajan on direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 14 artiklan 4 kohdan säännösten noudattamisen lisäksi viipymättä ilmoitettava maksupalvelunkäyttäjilleen poikkeamasta ja annettava niille tiedoksi mahdolliset hallintatoimenpiteet, joita ne voivat toteuttaa omasta puolestaan lieventääkseen poikkeaman haitallisia vaikutuksia.
4.  Jos turvapoikkeama saattaa vaikuttaa maksupalveluntarjoajan maksupalvelunkäyttäjien taloudellisiin etuihin, maksupalveluntarjoajan on viipymättä ilmoitettava maksupalvelunkäyttäjilleen poikkeamasta ja annettava niille tiedoksi kaikki käytettävissä olevat hallintatoimenpiteet, joita ne voivat toteuttaa omasta puolestaan lieventääkseen poikkeaman haitallisia vaikutuksia.
Tarkistus 175
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. EPV laatii läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa ja 5 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan ohjeet, joissa täsmennetään edellä olevissa kohdissa tarkoitettujen merkittävien poikkeamien ilmoittamiskehys. Ohjeissa on täsmennettävä toimitettavien tietojen laajuus ja käsittely, myös poikkeamien merkityksellisyyttä koskevat kriteerit ja standardoidut ilmoitusmallit johdonmukaisen ja tehokkaan ilmoittamismenettelyn takaamiseksi
Tarkistus 176
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat toimittavat säännöllisesti eri maksuvälineisiin liittyviä petoksia koskevat tiedot toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ja EPV:lle.
Tarkistus 177
Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat antavat direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 6 artiklan 1 kohdan nojalla nimetylle viranomaiselle vuosittain ajantasaistettuja tietoja niiden tarjoamiin maksupalveluihin liittyvien operatiivisten ja turvallisuusriskien arvioinnista ja kyseisiin riskeihin kohdistettujen hallintatoimenpiteiden ja valvontamekanismien riittävyydestä. Direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 6 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyn viranomaisen on viipymättä toimitettava jäljennös näistä tiedoista kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat antavat toimivaltaiselle viranomaiselle vuosittain ajantasaistetut ja kattavat tiedot niiden tarjoamiin maksupalveluihin liittyvien operatiivisten ja turvallisuusriskien arvioinnista ja kyseisiin riskeihin kohdistettujen hallintatoimenpiteiden ja valvontamekanismien riittävyydestä.
Tarkistus 178
Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta
2.   Rajoittamatta direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 14 ja 15 artiklan soveltamista EPV laatii läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa ohjeet turvatoimien käyttöönotosta, toteutuksesta ja seurannasta, mukaan lukien mahdolliset sertifiointiprosessit. EPV ottaa huomioon muun muassa standardit ja/tai eritelmät, jotka komissio on julkaissut direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 16 artiklan 2 kohdan nojalla.
2.   EPV laatii läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa tekniset täytäntöönpanostandardit turvatoimien käyttöönotosta, toteutuksesta ja seurannasta, mukaan lukien mahdolliset sertifiointiprosessit. EPV ottaa huomioon muun muassa komission julkaisemat standardit ja/tai eritelmät sekä EKP:n/eurojärjestelmän SecuRePay Forum -järjestelyssä antamat suositukset internetmaksujen turvallisuudesta.
EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä … kuuta ….
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 179
Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 3 kohta
3.  EPV tarkastelee ohjeita uudelleen säännöllisesti, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein, tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa.
3.  EPV tarkastelee 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä täytäntöönpanostandardeja uudelleen säännöllisesti, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein, tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa.
Tarkistus 180
Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 4 kohta
4.  Rajoittamatta direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 14 ja 15 artiklan soveltamista EPV antaa ohjeita auttaakseen maksupalveluntarjoajia merkittävien poikkeamien ja niiden olosuhteiden määrityksessä, joissa maksulaitoksen edellytetään ilmoittavan turvapoikkeamasta. Ohjeet annetaan [lisätään päivä … kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä].
4.  EPV koordinoi maksupalveluihin liittyviä operatiivisia ja turvallisuusriskejä koskevien tietojen välittämistä toimivaltaisille viranomaisille ja EKP:lle.
Tarkistus 181
Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 2 kohta
2.  Jos maksupalveluntarjoaja tarjoaa liitteessä I olevassa 7 kohdassa tarkoitettuja palveluita, sen on todennettava henkilöllisyytensä tilinhaltijan tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle.
2.  Jos maksupalveluntarjoaja tarjoaa liitteessä I olevassa 7 kohdassa tarkoitettuja palveluita, sen on todennettava henkilöllisyytensä tilinhaltijan tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle 94 a artiklassa määriteltyjen yhteisten ja turvallisten avointen viestintästandardien mukaisesti.
Tarkistus 182
Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 3 kohta
3.   EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille maksupalveluntarjoajille suunnattuja ohjeita uusimmasta asiakkaiden tunnistamistekniikasta ja asiakkaan vahvan tunnistamisen käytöstä mahdollisesti myönnettävistä poikkeuksista. Ohjeet annetaan [lisätään päivä … kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä], ja ne on ajantasaistettava säännöllisin väliajoin tapauksen mukaan.
3.   EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa sekä Euroopan tietosuojavaltuutettua ja 5 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille maksupalveluntarjoajille suunnattuja ohjeita siitä, miten kolmansien maksupalveluntarjoajien on tunnistauduttava tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle, uusimmasta asiakkaiden tunnistamistekniikasta ja asiakkaan vahvan tunnistamisen käytöstä mahdollisesti myönnettävistä poikkeuksista. Ohjeet tulevat voimaan ennen ...*, ja ne on ajantasaistettava säännöllisin väliajoin tapauksen mukaan.
__________
* Tämän direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettu päivämäärä (kaksi vuotta tämän direktiivin hyväksymispäivämäärästä).
Tarkistus 183
Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla maksupalvelunkäyttäjät ja muut asiaan osalliset, mukaan lukien kuluttajajärjestöt, voivat tehdä toimivaltaisille viranomaisille valituksia tapauksista, joissa maksupalveluntarjoajien väitetään rikkoneen tätä direktiiviä.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla maksupalvelunkäyttäjät ja muut asiaan osalliset, mukaan lukien kuluttajajärjestöt, voivat tehdä toimivaltaisille viranomaisille tai vaihtoehtoisille riidanratkaisutahoille valituksia tapauksista, joissa maksupalveluntarjoajien väitetään rikkoneen tätä direktiiviä.
Tarkistus 184
Ehdotus direktiiviksi
89 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on nimitettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka varmistavat tämän direktiivin tehokkaan noudattamisen ja valvovat sitä. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän direktiivin noudattamisen. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava riippumattomia maksupalveluntarjoajista. Niiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia.
1.  Jäsenvaltioiden on nimitettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka varmistavat tämän direktiivin tehokkaan noudattamisen ja valvovat sitä. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän direktiivin noudattamisen. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava riippumattomia maksupalveluntarjoajista. Niiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia.
Tarkistus 185
Ehdotus direktiiviksi
89 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat valtuudet. Jos useampi kuin yksi viranomainen on jäsenvaltion alueella toimivaltainen varmistamaan tämän direktiivin tehokkaan noudattamisen ja valvomaan sitä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset viranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat kukin hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat valtuudet ja resurssit.
Tarkistus 186
Ehdotus direktiiviksi
89 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. EPV antaa EKP:tä kuultuaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille valitusmenettelyjä koskevia ohjeita, jotka on otettava huomioon, jotta varmistetaan tässä direktiivissä 1 kohdassa vahvistettujen asiaan liittyvien säännösten noudattaminen. Ohjeet on annettava viimeistään ...*, ja ne on tarvittaessa ajantasaistettava säännöllisin väliajoin.
__________
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
Tarkistus 187
Ehdotus direktiiviksi
90 artikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat ottavat käyttöön riittävät ja tehokkaat kuluttajien valitusten käsittelyä koskevat menettelyt maksupalvelunkäyttäjien tekemien tämän direktiivin mukaisia oikeuksia ja velvoitteita koskevien valitusten käsittelemiseksi.
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat ottavat käyttöön riittävät ja tehokkaat kuluttajien valitusten käsittelyä koskevat menettelyt ja soveltavat niitä maksupalvelunkäyttäjien tekemien tämän direktiivin mukaisia oikeuksia ja velvoitteita koskevien valitusten käsittelemiseksi ja seuraavat näiden menettelyjen tuloksellisuutta.
Tarkistus 188
Ehdotus direktiiviksi
90 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on vaadittava maksupalveluntarjoajia pyrkimään kaikin mahdollisin keinoin vastaamaan maksupalvelunkäyttäjien valituksiin ja kaikkiin niissä esille otettuihin seikkoihin kirjallisesti asianmukaisessa määräajassa, kuitenkin viimeistään 15 työpäivän kuluessa. Jos vastausta ei poikkeustilanteissa voida antaa 15 työpäivän kuluessa syistä, joihin maksupalveluntarjoaja ei voi vaikuttaa, maksupalveluntarjoajan edellytetään antavan väliaikaisen vastauksen, jossa ilmoitetaan selkeästi syyt valitukseen annettavan vastauksen viivästymiseen ja määräaika, johon mennessä kuluttaja tulee saamaan lopullisen vastauksen. Kyseistä määräaikaa voidaan kulloinkin jatkaa vain enintään 30 työpäivällä.
2.  Jäsenvaltioiden on vaadittava maksupalveluntarjoajia pyrkimään kaikin mahdollisin keinoin vastaamaan maksupalvelunkäyttäjien valituksiin ja kaikkiin niissä esille otettuihin seikkoihin kirjallisesti asianmukaisessa määräajassa, kuitenkin viimeistään 15 työpäivän kuluessa. Jos vastausta ei poikkeustilanteissa voida antaa 15 työpäivän kuluessa syistä, joihin maksupalveluntarjoaja ei voi vaikuttaa, maksupalveluntarjoajan edellytetään antavan väliaikaisen vastauksen, jossa ilmoitetaan selkeästi syyt valitukseen annettavan vastauksen viivästymiseen ja määräaika, johon mennessä kuluttaja tulee saamaan lopullisen vastauksen. Kyseistä määräaikaa voidaan kulloinkin jatkaa vain enintään 15 työpäivällä. Mikäli jäsenvaltiolla on tätä kattavampia valitusten käsittelymenettelyjä, joita kansallinen toimivaltainen viranomainen hallinnoi, voidaan soveltaa kansallisia sääntöjä.
Tarkistus 189
Ehdotus direktiiviksi
90 artikla – 4 kohta
4.   Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä helposti, suoraan, näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla tavalla maksupalveluntarjoajan verkkosivustolla, jos sellainen on olemassa, maksupalveluntarjoajan ja ‑käyttäjän välisen sopimuksen yleisissä ehdoissa ja tällaisiin sopimuksiin liittyvissä laskuissa ja kuiteissa. Lisäksi on ilmoitettava, missä kyseisestä tuomioistuinten ulkopuolisesta oikeussuojaelimestä ja sen käytöstä on saatavilla lisätietoja.
4.   Edellä olevassakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä selvästi, kattavasti ja helposti saatavilla olevalla tavalla elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, jos sellainen on olemassa, ja tarvittaessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen myyntiin tai palveluihin liittyvän sopimuksen yleisissä ehdoissa.
Tarkistus 190
Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita koskevien, maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välisten riitojen ratkaisemiseksi otetaan käyttöön riittävät ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja oikeussuojamenettelyt asiaa koskevan kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti käyttäen tarvittaessa olemassa olevia elimiä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisia menettelyitä sovelletaan maksupalveluntarjoajiin ja että ne kattavat myös nimettyjen edustajien toiminnan.
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita koskevien, maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välisten riitojen ratkaisemiseksi otetaan käyttöön riittävät, riippumattomat, puolueettomat, avoimet ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja oikeussuojamenettelyt asiaa koskevan kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti käyttäen tarvittaessa olemassa olevia toimivaltaisia elimiä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisia menettelyitä sovelletaan sekä maksupalvelunkäyttäjiin että -tarjoajiin, että molemmilla osapuolilla on mahdollisuus tutustua niihin ja että ne kattavat myös nimettyjen edustajien toiminnan.
Tarkistus 191
Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat käyttävät yhtä tai useampaa vaihtoehtoista riitojenratkaisuelintä.
Tarkistus 192
Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on vaadittava 1 kohdassa tarkoitettuja elimiä tekemään yhteistyötä tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita koskevien rajatylittävien riitojen ratkaisemiseksi.
2.  Jäsenvaltioiden on vaadittava 1 kohdassa tarkoitettuja elimiä tekemään yhteistyötä tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita koskevien rajatylittävien riitojen ratkaisemiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että näillä elimillä on riittävät valmiudet osallistua asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla rajatylittävään yhteistyöhön.
Tarkistus 193
Ehdotus direktiiviksi
92 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 а. EPV antaa 2 kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia koskevat ohjeet ja varmistaa, että seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Tarkistus 194
Ehdotus direktiiviksi
V osasto
DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET
DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TEKNISET STANDARDIT
Tarkistus 195
Ehdotus direktiiviksi
93 a artikla (uusi)
93 a artikla
Tekniset standardit
EPV laatii luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 7 ja 8 artiklassa esitettyjen omia varoja koskevien vaatimusten ja 9 artiklassa esitettyjen suojaamista koskevien vaatimusten soveltamisedellytykset.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ...
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 196
Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 5 kohta
5.  Edellä olevan 93 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
5.  Edellä olevan 93 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 197
Ehdotus direktiiviksi
94 a artikla (uusi)
94 a artikla
Yhteiset ja turvalliset avoimet viestintästandardit
1.  EPV laatii läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa ja 5 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan yhteisten ja turvallisten avointen viestintästandardien muodossa olevia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritetään, miten tiliä ylläpitävien palveluntarjoajien ja kolmansien maksupalveluntarjoajien tai kolmansien maksuvälineiden myöntäjien on viestittävä keskenään.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten ja turvallisten avointen viestintästandardien on sisällettävä tietojen toimittamista koskevat tekniset ja toiminnalliset eritelmät ja standardeissa on keskityttävä viestinnän turvallisuuden ja tehokkuuden optimoimiseen.
3.  Yhteisissä ja turvallisissa avoimissa viestintästandardeissa on 58 ja 87 artiklan säännösten mukaisesti erityisesti määritettävä, miten kolmansien maksupalveluntarjoajien on tunnistauduttava tiliä ylläpitäville maksupalveluntarjoajille ja miten tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava ja tiedotettava kolmansille maksupalveluntarjoajille.
4.  EPV varmistaa läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa, että yhteiset ja turvalliset avoimet viestintästandardit laaditaan maksupalvelumarkkinoiden kaikkien sidosryhmien, muut kuin pankkialan sidosryhmät mukaan luettuina, asianmukaisen kuulemisen jälkeen.
5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiliä ylläpitävät palveluntarjoajat, kolmannet maksupalveluntarjoajat ja kolmannet maksuvälineiden myöntäjät käyttävät yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja.
6.  Yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja tarkistetaan säännöllisesti innovaatioiden ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi.
7.  Tällä artiklalla ei estetä muiden tässä direktiivissä asetettujen velvoitteiden soveltamista.
__________
* 12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
Tarkistus 198
Ehdotus direktiiviksi
94 b artikla (uusi)
94 b artikla
1.  EPV julkistaa verkkosivustollaan luettelon kaikista unionissa toimiluvan saaneista maksupalveluntarjoajista.
2.  Luettelossa on mainittava kaikki toimiluvan saaneet maksupalveluntarjoajat, joiden rekisteröinnin peruuttaminen on meneillään sekä peruuttamiseen johtaneet syyt.
3.  Kaikkien maksupalveluntarjoajien verkkosivustoilla on oltava suora linkki sen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolle, joka on julkaissut luettelon kaikista toimiluvan saaneista maksupalveluntarjoajista.
Tarkistus 199
Ehdotus direktiiviksi
94 c artikla (uusi)
94 c artikla
Velvollisuus ilmoittaa kuluttajille heidän oikeuksistaan
1.  Komissio laatii viimeistään ...* ja järjestettyään luonnokseen perustuvan julkisen kuulemisen helppokäyttöisen sähköisen esitteen, jossa tämän direktiivin ja asiaan liittyvän unionin lainsäädännön nojalla kuluttajille kuuluvat oikeudet luetellaan selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu esite asetetaan unionin kaikkien kuluttajien ja muiden asianomaisten osapuolten saataville komission, EPV:n ja kansallisten pankkialan sääntelyviranomaisten verkkosivustoille, joista ne on helppo ladata ja siirtää muille verkkosivustoille. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, maksupalveluntarjoajille ja kuluttajajärjestöille esitteen julkistamisesta.
3.  Kaikkien maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että esite asetetaan alkuperäisessä muodossaan kaikkien kuluttajien, myös muiden kuin asiakkaiden, saataville sähköisesti niiden verkkosivustoilla sekä paperimuodossa niiden konttoreissa, niiden asiamiesten toimistoissa ja yksiköissä, joille ne ovat ulkoistaneet toimintojaan.
Seuraava helposti luettava ilmoitus on asetettava kyseisten konttoreiden, asiamiesten ja yksiköiden tiloissa esille siten, että se on kuluttajien helposti nähtävissä: ”Pyydä tiskiltä teksti, jossa oikeutesi maksupalveluiden käyttäjänä on esitetty.”
Verkkosivustoilla on pidettävä esillä helposti nähtävissä seuraava ilmoitus: “Tästä voit lukea oikeuksistasi maksupalveluiden käyttäjänä”. Maksupalveluntarjoajien on myös varmistettava, että niiden asiakkaat voivat milloin tahansa helposti tutustua kyseisiin tietoihin mahdollisen verkkopankkiyhteyden kautta.
4.  Esitettä on erityisesti jaettava sähköisesti tai paperimuodossa hetkellä, jolloin asiakas aloittaa sopimussuhteen, tai, kun on kyse asiakkaista, jotka olivat asiakkaita esitteen julkaisuhetkellä, ilmoittamalla heille esitteestä vuoden kuluessa siitä, kun komissio julkaisi esitteen.
5.  Kaikkien maksupalveluntarjoajien verkkosivustoilla on oltava suora linkki sen toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolle, joka on julkaissut luettelon kaikista sertifioiduista maksupalveluntarjoajista.
6.  Maksupalveluntarjoajat eivät saa periä asiakkailtaan maksua tämän artiklan mukaisten tietojen antamisesta.
7.  Sokeiden ja näkövammaisten osalta on tämän artiklan säännöksiä sovellettava asianmukaisia vaihtoehtoisia keinoja käyttäen.
__________
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
Tarkistus 200
Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 2 kohta
2.  Jos jäsenvaltio soveltaa jotain 1 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista, sen on ilmoitettava siitä ja muista mahdollisista myöhemmistä muutoksista komissiolle. Komissio julkistaa tiedot verkkosivustolla tai muulla tavalla, jonka avulla tietoihin on helppo tutustua.
2.  Jos jäsenvaltio soveltaa jotain 1 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista, sen on ilmoitettava siitä ja muista mahdollisista myöhemmistä muutoksista komissiolle. Komissio julkistaa tiedot verkkosivustolla tai muulla tavalla, jonka avulla tietoihin on helppo tutustua, ja ilmoittaa tästä samanaikaisesti Euroopan parlamentille.
Tarkistus 201
Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komissio antaa viimeistään … päivänä …kuuta …* kertomuksen vaikutuksista, joita on aiheutunut kolmen osapuolen järjestelmien sisällyttämisestä maksujärjestelmiin pääsyä koskevien säännösten soveltamisalaan, ottaen erityisesti huomioon korttijärjestelmien kilpailutilanteen ja markkinaosuuden, ja sisällyttää kertomukseen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.
____________
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

(1)Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0169/2014).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö