Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0264(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0169/2014

Predkladané texty :

A7-0169/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.4
CRE 03/04/2014 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0280

Prijaté texty
PDF 894kWORD 698k
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel
Platobné služby na vnútornom trhu ***I
P7_TA(2014)0280A7-0169/2014

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 3. apríla 2014 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Smernica 2007/64/ES bola prijatá v decembri 2007 na základe návrhu Komisie z decembra 2005. Odvtedy zažil maloobchodný platobný trh značné technické inovácie a rýchly nárast počtu elektronických a mobilných platieb, ako aj príchod nových druhov platobných služieb na trh.
(2)  Smernica 2007/64/ES bola prijatá v decembri 2007 na základe návrhu Komisie z decembra 2005. Odvtedy zažil maloobchodný platobný trh značné technické inovácie a rýchly nárast počtu elektronických a mobilných platieb, ako aj príchod nových druhov platobných služieb na trh, čo sú pre súčasný rámec výzvy.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Preskúmanie právneho rámca Únie týkajúceho sa platobných služieb a predovšetkým analýza vplyvu smernice 2007/64/ES, ako aj konzultácia o zelenej knihe Komisie s názvom „Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami“24 poukázali na skutočnosť, že ďalší vývoj je z regulačného hľadiska spojený so vznikom veľkých výziev. Dôležité oblasti platobného trhu, a to najmä platby kartou, internetové a mobilné platby sú stále často roztrieštené pozdĺž hraníc jednotlivých štátov. Mnohé inovačné platobné produkty alebo služby nespadajú, či už do veľkej miery alebo celkovo, do pôsobnosti smernice 2007/64/ES. Rozsah pôsobnosti smernice 2007/64/ES a predovšetkým niektoré prvky z neho vylúčené, ako napr. určité činnosti súvisiace s platbami vylúčené zo všeobecných pravidiel, sa navyše ukázali v niektorých prípadoch ako príliš nejednoznačné, veľmi všeobecné alebo jednoducho zastarané, keď sa vezme do úvahy vývoj na trhu. V dôsledku toho vznikla právna neistota, potenciálne bezpečnostné riziko v platobnom reťazci a nedostatočná ochrana spotrebiteľa v niektorých oblastiach. Ukázalo sa, že zavádzanie inovačných a na používanie jednoduchých digitálnych platobných služieb, ako aj poskytovanie účinných, pohodlných a bezpečných platobných metód v Únii je náročné.
(3)  Preskúmanie právneho rámca Únie týkajúceho sa platobných služieb a predovšetkým analýza vplyvu smernice 2007/64/ES, ako aj konzultácia o zelenej knihe Komisie s názvom „Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami“24 poukázali na skutočnosť, že ďalší vývoj je z regulačného hľadiska spojený so vznikom veľkých výziev. Dôležité oblasti platobného trhu, a to najmä platby kartou, internetové a mobilné platby sú stále často roztrieštené pozdĺž hraníc jednotlivých štátov. Mnohé inovačné platobné produkty alebo služby nespadajú, či už do veľkej miery alebo celkovo, do pôsobnosti smernice 2007/64/ES. Rozsah pôsobnosti smernice 2007/64/ES a predovšetkým niektoré prvky z neho vylúčené, ako napr. určité činnosti súvisiace s platbami vylúčené zo všeobecných pravidiel, sa navyše ukázali v niektorých prípadoch ako príliš nejednoznačné, veľmi všeobecné alebo jednoducho zastarané, keď sa vezme do úvahy vývoj na trhu. V dôsledku toho vznikla právna neistota, potenciálne bezpečnostné riziko v platobnom reťazci a nedostatočná ochrana spotrebiteľa v niektorých oblastiach. Ukázalo sa, že zavádzanie inovačných a na používanie jednoduchých digitálnych platobných služieb, ako aj poskytovanie účinných, pohodlných a bezpečných platobných metód v Únii je náročné. Táto oblasť má veľký pozitívny potenciál, ktoré je nutné konzistentnejšie využívať.
__________________
__________________
24 COM(2012)0941 final.
24 COM(2012)0941.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Vzhľadom na rozvoj digitálneho hospodárstva má vytvorenie integrovaného jednotného trhu elektronických platieb zásadný význam pre zabezpečenie toho, aby spotrebitelia, obchodníci a podniky mohli naplno využívať výhody vnútorného trhu.
(4)  Vzhľadom na rozvoj digitálneho hospodárstva má vytvorenie integrovaného jednotného trhu bezpečných elektronických platieb zásadný význam pre podporu rastu hospodárstva Únie a zabezpečenie toho, aby spotrebitelia, obchodníci a podniky mali na výber transparentné platobné metódy a mohli naplno využívať výhody digitálneho trhu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Na vyplnenie regulačných medzier a zároveň na zabezpečenie väčšej právnej istoty a jednotného uplatňovania legislatívneho rámca v celej Únii by bolo potrebné stanoviť nové pravidlá. Súčasným, ako aj novým hráčom na trhu by sa mali zaručiť rovnocenné prevádzkové podmienky, čím sa umožní, aby nové spôsoby platby oslovili širší trh, a zabezpečí sa vyššia úroveň ochrany spotrebiteľa pri využívaní týchto platobných služieb v rámci celej Únie. Malo by to viesť ku klesajúcemu trendu, pokiaľ ide o ceny a náklady používateľov platobných služieb, k širším možnostiam voľby a transparentnosti platobných služieb.
(5)  Na vyplnenie regulačných medzier a zároveň na zabezpečenie väčšej právnej istoty a jednotného uplatňovania legislatívneho rámca v celej Únii by bolo potrebné stanoviť nové pravidlá. Súčasným, ako aj novým hráčom na trhu by sa mali zaručiť rovnocenné prevádzkové podmienky, čím sa umožní, aby nové spôsoby platby oslovili širší trh, a zabezpečí sa vyššia úroveň ochrany spotrebiteľa pri využívaní týchto platobných služieb v rámci celej Únie. Malo by to zaistiť efektívnosť platobného systému ako celku a viesť ku klesajúcemu trendu, pokiaľ ide o ceny a náklady používateľov platobných služieb, k širším možnostiam voľby a transparentnosti platobných služieb, a zároveň posilniť dôveru spotrebiteľov v harmonizovaný trh s platbami.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA) dosiahne v roku 2014 významný míľnik, keďže dôjde k prechodu vnútroštátnych úhrad a inkás na úhrady a inkasá spĺňajúce podmienky SEPA. Budovanie integrovaného, konkurencieschopného, inovatívneho a rovného trhu s maloobchodnými platbami v eurách v eurozóne by malo pokračovať s cieľom dosiahnuť skutočne vnútorný trh pre platobné služby v Únii. Toto pokračujúce budovanie by mala podporiť posilnená správa pod vedením Európskej centrálnej banky (ECB). Oznámenie ECB o vytvorení Rady pre maloobchodné platby v eurách (ERPB), nástupkyne Rady SEPA, by malo prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa a uľahčiť ho. Zloženie ERPB by so zreteľom na lepšie vyváženie záujmov ponuky a dopytu na platobnom trhu malo zaistiť účinné poradenstvo v oblasti budúceho smerovania projektu SEPA a prípadných prekážok brániacich v dosiahnutí jeho cieľov, spôsobov, ako ich riešiť, a spôsobov, ako podporiť inovácie, hospodársku súťaž a integráciu maloobchodných platieb v eurách v Únii. Malo by sa počítať so zapojením Komisie ako pozorovateľa s cieľom zaistiť, aby úlohy, zloženie a fungovanie ERPB prispievali k presadzovaniu projektu SEPA.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  V posledných rokoch narástli bezpečnostné riziká spojené s elektronickými platbami. Je to v dôsledku vyššej technickej zložitosti elektronických platieb, neustále narastajúceho objemu elektronických platieb v celosvetovom meradle a novovznikajúcich druhov platobných služieb. Keďže spoľahlivé a bezpečné platobné služby predstavujú základnú podmienku pre riadne fungujúci trh s platobnými službami, používatelia platobných služieb by mali byť primerane chránení pred takýmito rizikami. Platobné služby sú nevyhnutné na zachovanie zásadných hospodárskych a spoločenských činností, a preto poskytovatelia platobných služieb ako úverové inštitúcie spadajú pod označenie „účastník trhu“ v zmysle článku 3 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady [vložiť číslo smernice o bezpečnosti sietí a informácií (NIS) po jej prijatí]25.
(6)  V posledných rokoch narástli bezpečnostné riziká spojené s elektronickými platbami. Je to v dôsledku vyššej technickej zložitosti elektronických platieb, neustále narastajúceho objemu elektronických platieb v celosvetovom meradle a novovznikajúcich druhov platobných služieb. Keďže spoľahlivé a bezpečné platobné služby predstavujú základnú podmienku pre riadne fungujúci trh s platobnými službami, používatelia platobných služieb by mali byť primerane chránení pred takýmito rizikami. Platobné služby sú nevyhnutné na zachovanie zásadných hospodárskych a spoločenských činností, a preto poskytovatelia platobných služieb ako úverové inštitúcie spadajú pod označenie „účastník trhu“ v zmysle článku 3 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady [vložiť číslo smernice o bezpečnosti sietí a informácií (NIS) po jej prijatí]25. Pri spracúvaní osobných údajov na účely tejto smernice by sa mali dodržiavať bezpečnostné požiadavky uvedené v článkoch 16 a 17 smernice 95/46/ES.
__________________
__________________
25Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady XXXX/XX/EÚ z [dátum] o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]).
25Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady XXXX/XX/EÚ z [dátum] o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Okrem všeobecných opatrení, ktoré majú byť prijaté na úrovni členských štátov podľa smernice [vložiť číslo smernice o bezpečnosti sietí a informácií (NIS) po jej prijatí], by sa bezpečnostné riziká spojené s platobnými transakciami mali riešiť aj na úrovni poskytovateľov platobných služieb, Bezpečnostné opatrenia, ktoré majú prijať poskytovatelia platobných služieb, musia byť primerané daným bezpečnostným rizikám. Na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia platobných služieb poskytovali príslušným orgánom každý rok aktualizované informácie o posúdení svojich bezpečnostných rizík a o (dodatočných) opatreniach, ktoré prijali v reakcii na tieto riziká, by sa mal zaviesť mechanizmus pravidelného podávania správ. Navyše s cieľom zaistiť minimálne poškodenie používateľov, iných poskytovateľov platobných služieb a platobných systémov, ako je napr. závažné narušenie platobného systému, je nevyhnutné, aby poskytovatelia platobných služieb mali povinnosť bezodkladne hlásiť zásadné bezpečnostné incidenty Európskemu orgánu pre bankovníctvo.
(7)  Okrem všeobecných opatrení, ktoré majú byť prijaté na úrovni členských štátov podľa smernice [vložiť číslo smernice o bezpečnosti sietí a informácií (NIS) po jej prijatí], by sa bezpečnostné riziká spojené s výberom technického systému ponúkajúceho platobné transakcie mali riešiť aj na úrovni poskytovateľov platobných služieb a na ich náklady a zodpovednosť. Bezpečnostné opatrenia, ktoré majú prijať poskytovatelia platobných služieb, musia byť primerané daným bezpečnostným rizikám hroziacim ich klientom. Na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia platobných služieb aspoň tri krát za rok poskytovali príslušným orgánom aktualizované informácie o posúdení svojich bezpečnostných rizík a o dodatočných opatreniach, ktoré prijali v reakcii s cieľom znížiť tieto riziká, by sa mal zaviesť mechanizmus pravidelného podávania správ. Navyše s cieľom zaistiť minimálne poškodenie používateľov, iných poskytovateľov platobných služieb a platobných systémov, ako je napr. závažné narušenie platobného systému, je nevyhnutné, aby poskytovatelia platobných služieb mali povinnosť bezodkladne hlásiť zásadné bezpečnostné incidenty Európskemu orgánu pre bankovníctvo, ktorý by mal zverejňovať výročnú správu o bezpečnosti digitálnych platobných služieb v Únii.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Aby spotrebitelia rozumeli svojim právam a povinnostiam podľa tejto smernice, musia byť o nich informovaní jasným a zrozumiteľným spôsobom. Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice by preto Komisia mala vytvoriť užívateľsky prívetivý elektronický leták, v ktorom jasným a ľahko zrozumiteľným spôsobom uvedie práva a povinnosti spotrebiteľov ustanovené v tejto smernici a v súvisiacich právnych predpisoch EÚ v oblasti platobných služieb. Tieto informácie by mali byť sprístupnené na internetových stránkach Komisie, Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (EBA), zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/20101a, a vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti bankovníctva. Členské štáty zaistia, aby poskytovatelia platobných služieb leták v pôvodnom formáte bezplatne sprístupnili všetkým svojim existujúcim a novým klientom elektronicky na svojich webových stránkach a v papierovej podobe na svojich pobočkách, u svojich sprostredkovateľov a u subjektov, na ktoré v rámci outsourcingu prenášajú svoju činnosť.
_________________
1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Revidovaný regulačný rámec pre platobné služby dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [XX/XX/XX]26. Týmto nariadením sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa účtovania viacstranných a dvojstranných výmenných poplatkov za všetky transakcie vykonané prostredníctvom spotrebiteľských debetných a kreditných kariet a za elektronické a mobilné platby založené na takýchto transakciách. Takisto sa ním obmedzuje používanie niektorých obchodných pravidiel týkajúcich sa transakcií realizovaných kartami. Cieľom nariadenia je ďalšie urýchlenie dosahovania účinného integrovaného trhu pre platby realizované kartami.
(8)  Revidovaný regulačný rámec pre platobné služby dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) (EÚ) [XX/XX/XX]26. Týmto nariadením sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa účtovania viacstranných a dvojstranných výmenných poplatkov za všetky transakcie vykonané prostredníctvom spotrebiteľských debetných a kreditných kariet a za elektronické a mobilné platby založené na takýchto transakciách, čím sa odstráni významná prekážka medzi vnútroštátnymi platobnými trhmi. Takisto sa ním obmedzuje používanie niektorých obchodných pravidiel týkajúcich sa transakcií realizovaných kartami. Cieľom nariadenia je ďalšie urýchlenie dosahovania účinného integrovaného trhu pre platby realizované kartami.
__________________
__________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [XX/XX/XX] z [dátum] o výmenných poplatkoch uplatňovaných na platobné transakcie realizované kartami (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]).
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [XX/XX/XX] z [dátum] o výmenných poplatkoch uplatňovaných na platobné transakcie realizované kartami (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  V záujme toho, aby sa predišlo odlišným prístupom v jednotlivých členských štátoch, čo by bolo nevýhodné pre spotrebiteľov, by sa ustanovenia tejto smernice o požiadavkách na transparentnosť a informácie pre poskytovateľov platobných služieb mali uplatňovať aj na transakcie, pri ktorých má platiteľov alebo príjemcov poskytovateľ platobných služieb sídlo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a druhý poskytovateľ platobných služieb má sídlo mimo EHP. Takisto je vhodné, aby sa uplatňovanie požiadaviek na transparentnosť a informácie rozšírilo na transakcie realizované vo všetkých menách medzi poskytovateľmi platobných služieb, ktorí majú sídlo v rámci EHP.
(9)  V záujme toho, aby sa predišlo odlišným prístupom v jednotlivých členských štátoch, čo by bolo nevýhodné pre spotrebiteľov, by sa ustanovenia tejto smernice o požiadavkách na transparentnosť a informácie pre poskytovateľov platobných služieb a o právach a povinnostiach v súvislosti s poskytovaním a využívaním platobných služieb mali uplatňovať aj na transakcie, pri ktorých má platiteľov alebo príjemcov poskytovateľ platobných služieb sídlo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a druhý poskytovateľ platobných služieb má sídlo mimo EHP. Na základe preskúmania Komisie a prípadne legislatívneho návrhu by sa uplatňovanie tejto smernice na takéto transakcie malo rozšíriť tak, aby zahŕňalo významnú časť ustanovení o právach a povinnostiach v súvislosti s poskytovaním a používaním platobných služieb. Takisto je vhodné, aby sa uplatňovanie požiadaviek na transparentnosť a informácie rozšírilo na transakcie realizované vo všetkých menách medzi poskytovateľmi platobných služieb, ktorí majú sídlo v rámci EHP.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Vymedzenie platobných služieb by malo byť technologicky neutrálne a malo by pripúšťať ďalší rozvoj nových druhov platobných služieb, pričom treba zabezpečiť rovnocenné prevádzkové podmienky tak pre už existujúcich, ako aj nových poskytovateľov platobných služieb.
(10)  Vymedzenia platobných služieb, platobných protokolov a noriem by mali byť technologicky neutrálne a mali by pripúšťať ďalší rozvoj nových druhov platobných služieb, pričom treba zabezpečiť rovnocenné bezpečné prevádzkové podmienky tak pre už existujúcich, ako aj nových poskytovateľov platobných služieb.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Spätná väzba z trhu naznačuje, že platobné činnosti, na ktoré sa vzťahuje výnimka obmedzenej siete, často zahŕňajú obrovské objemy a hodnoty platieb a spotrebiteľom sa v rámci nich ponúkajú stovky alebo tisíce rôznych výrobkov a služieb, čo nezodpovedá účelu výnimky obmedzenej siete, ako sa stanovuje v smernici 2007/64/ES. To pre používateľov platobných služieb (predovšetkým pre spotrebiteľov) predstavuje väčšie riziká a žiadnu právnu ochranu a jasné nevýhody pre aktérov na trhu podliehajúcich regulácii. Na obmedzenie týchto rizík je potrebné presnejšie vymedzenie obmedzenej siete v súlade so smernicou 2009/110/ES. Platobný nástroj by sa teda mal považovať za použiteľný v takejto obmedzenej sieti, len ak sa môže používať buď na kúpu tovaru alebo služieb v konkrétnom obchode alebo reťazci obchodov, alebo pre obmedzenú škálu tovarov alebo služieb bez ohľadu na zemepisnú polohu predajného miesta. Medzi takéto nástroje by mohli patriť karty jednotlivých predajní, palivové karty, členské karty a karty na verejnú dopravu a stravné lístky alebo poukazy na služby, na ktoré sa niekedy vzťahuje osobitná daň alebo pracovnoprávny rámec určený na podporu používania takýchto nástrojov s cieľom splniť ciele stanovené v právnych predpisoch v sociálnej oblasti Ak sa z takéhoto nástroja na osobitný účel vyvinie nástroj na všeobecný účel, nemalo by sa naďalej uplatňovať vyňatie z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Nástroje, ktoré sa môžu používať na kúpu v obchodoch uvedených obchodníkov, by nemali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože takéto nástroje sú zvyčajne navrhnuté pre sieť poskytovateľov služieb, ktorá sa stále rozširuje. Výnimka by sa mala uplatňovať spolu s povinnosťou potenciálnych poskytovateľov platobných služieb oznámiť činnosti, ktoré spadajú do rozsahu vymedzenia obmedzenej siete.
(12)  Spätná väzba z trhu naznačuje, že platobné činnosti, na ktoré sa vzťahuje výnimka obmedzenej siete, často zahŕňajú obrovské objemy a hodnoty platieb a spotrebiteľom sa v rámci nich ponúkajú stovky alebo tisíce rôznych výrobkov a služieb, čo nezodpovedá účelu výnimky obmedzenej siete, ako sa stanovuje v smernici 2007/64/ES. To pre používateľov platobných služieb (predovšetkým pre spotrebiteľov) predstavuje väčšie riziká a žiadnu právnu ochranu a jasné nevýhody pre aktérov na trhu podliehajúcich regulácii. Na obmedzenie týchto rizík je potrebné presnejšie vymedzenie obmedzenej siete v súlade so smernicou 2009/110/ES. Platobný nástroj by sa teda mal považovať za použiteľný v takejto obmedzenej sieti, len ak sa môže používať buď na kúpu tovaru alebo služieb od konkrétneho maloobchodného predajcu alebo maloobchodného reťazca, alebo pre obmedzenú škálu tovarov alebo služieb bez ohľadu na zemepisnú polohu predajného miesta. Medzi takéto nástroje by mohli patriť karty jednotlivých predajní, palivové karty, členské karty, parkovacie lístky a karty na verejnú dopravu a stravné lístky alebo poukazy na služby, na ktoré sa niekedy vzťahuje osobitná daň alebo pracovnoprávny rámec určený na podporu používania takýchto nástrojov s cieľom splniť ciele stanovené v právnych predpisoch v sociálnej oblasti. Ak sa z takéhoto nástroja na osobitný účel vyvinie nástroj na všeobecný účel, nemalo by sa naďalej uplatňovať vyňatie z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Nástroje, ktoré sa môžu používať na kúpu v obchodoch uvedených obchodníkov, by nemali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože takéto nástroje sú zvyčajne navrhnuté pre sieť poskytovateľov služieb, ktorá sa stále rozširuje. Výnimka by sa mala uplatňovať spolu s povinnosťou potenciálnych poskytovateľov platobných služieb oznámiť činnosti, ktoré spadajú do rozsahu vymedzenia obmedzenej siete.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Z rozsahu pôsobnosti smernice 2007/64/ES sú vyňaté určité platobné transakcie realizované prostredníctvom telekomunikačného alebo IT zariadenia, ak prevádzkovateľ siete nekoná len ako sprostredkovateľ na dodanie digitálnych tovarov alebo služieb prostredníctvom predmetného zariadenia, ale týmto tovarom alebo službám aj pridá hodnotu. Predovšetkým sa touto výnimkou umožňujú platby, ktoré účtuje operátor, resp. predaj účtovaný priamo na telefónny účet, počínajúc zvoneniami a prémiovými SMS službami (platby cez SMS), čo prispieva k rozvoju nových obchodných modelov založených na predaji digitálneho obsahu v nízkej hodnote. Spätná väzba z trhu neobsahuje žiadne dôkazy o tom, že by sa tento spôsob platby, ktorému spotrebitelia dôverujú ako pohodlnému spôsobu platby za služby či tovary v nízkej hodnote, rozvinul na všeobecnú sprostredkovateľskú platobnú službu. Keďže je však súčasná formulácia výnimky nejednoznačná, v jednotlivých členských štátoch sa toto pravidlo uplatňuje rôznymi spôsobmi. Následkom je nedostatočná právna istota pre operátorov a spotrebiteľov a príležitostne to umožnilo vydávať iné sprostredkovateľské platobné služby za oprávnené na vyňatie z rozsahu pôsobnosti smernice 2007/64/ES. Preto je vhodné, aby sa rozsah pôsobnosti tejto smernice zúžil. Výnimka by sa mala konkrétne zamerať na mikroplatby za digitálny obsah, ako sú zvonenia, pozadia na obrazovku, hudba, hry, videá alebo aplikácie. Táto výnimka by sa mala uplatňovať iba na platobné služby poskytované ako doplnkové služby k službám elektronickej komunikácie (ktoré sú hlavnou obchodnou činnosťou daného operátora).
(13)  Z rozsahu pôsobnosti smernice 2007/64/ES sú vyňaté určité platobné transakcie realizované prostredníctvom telekomunikačného alebo IT zariadenia, ak prevádzkovateľ siete nekoná len ako sprostredkovateľ na dodanie digitálnych tovarov alebo služieb prostredníctvom predmetného zariadenia, ale týmto tovarom alebo službám aj pridá hodnotu. Predovšetkým sa touto výnimkou umožňujú platby, ktoré účtuje operátor, resp. predaj účtovaný priamo na telefónny účet, počínajúc zvoneniami a prémiovými SMS službami (platby cez SMS), čo prispieva k rozvoju nových obchodných modelov založených na predaji digitálneho obsahu v nízkej hodnote. Spätná väzba z trhu neobsahuje žiadne dôkazy o tom, že by sa tento spôsob platby, ktorému spotrebitelia dôverujú ako pohodlnému spôsobu platby za služby či tovary v nízkej hodnote, rozvinul na všeobecnú sprostredkovateľskú platobnú službu. Keďže je však súčasná formulácia výnimky nejednoznačná, v jednotlivých členských štátoch sa toto pravidlo uplatňuje rôznymi spôsobmi. Následkom je nedostatočná právna istota pre operátorov a spotrebiteľov a príležitostne to umožnilo vydávať iné sprostredkovateľské platobné služby za oprávnené na vyňatie z rozsahu pôsobnosti smernice 2007/64/ES. Preto je vhodné, aby sa negatívny rozsah pôsobnosti tejto smernice zúžil. Aby platobné činnosti vo veľkom rozsahu nezostali neregulované, výnimka by sa mala zamerať na mikroplatby za digitálny obsah, ako sú zvonenia, pozadia na obrazovku, hudba, hry, videá alebo aplikácie. Táto výnimka by sa mala uplatňovať iba na platobné služby poskytované ako doplnkové služby k službám elektronickej komunikácie (ktoré sú hlavnou obchodnou činnosťou daného operátora).
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Smernica 2007/64/ES vylučuje zo svojej pôsobnosti poskytovateľov technických služieb, ktorí podporujú poskytovanie platobných služieb bez toho, aby kedykoľvek zasahovali do držby prostriedkov, ktoré majú byť prevedené. Typickými prípadmi služieb, ktoré patria do pôsobnosti tejto výnimky, sú spracovanie a uchovávanie údajov, služby ochrany súkromia a technológie IT. Výnimka ako taká sa vzťahuje aj na rozvoj technických riešení platieb pre poskytovateľov platobných služieb (niekedy uvádzané ako „digitálne peňaženky“), ktoré obvykle umožňujú dostupnosť platobných služieb na mobilnom zariadení alebo zariadení IT.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  Poskytovatelia služieb, ktorí by chceli využívať výnimku podľa smernice 2007/64/ES, sa často nespýtajú orgánov, či sa na ich činnosti táto smernica vzťahuje, alebo či sú vyňaté z rozsahu jej pôsobnosti, a spoliehajú sa na svoje vlastné posúdenie. Zdá sa, že niektoré výnimky použili poskytovatelia platobných služieb ako podnet k zmene svojich obchodných modelov tak, aby ich činnosti ponúkané v oblasti platieb boli vyňaté z pôsobnosti danej smernice. Môže to mať za následok zvýšené riziká pre používateľov platobných služieb a rozdielne podmienky pre poskytovateľov platobných služieb na vnútornom trhu. Poskytovatelia služieb by preto mali byť povinní oznamovať určité činnosti príslušným orgánom s cieľom zabezpečiť rovnaký výklad predpisov v rámci celého vnútorného trhu.
(15)  Poskytovatelia služieb, ktorí by chceli využívať výnimku podľa smernice 2007/64/ES, sa často nespýtajú orgánov, či sa na ich činnosti táto smernica vzťahuje, alebo či sú vyňaté z rozsahu jej pôsobnosti, a spoliehajú sa na svoje vlastné posúdenie. Zdá sa, že niektoré výnimky použili poskytovatelia platobných služieb ako podnet k zmene svojich obchodných modelov tak, aby ich činnosti ponúkané v oblasti platieb boli vyňaté z pôsobnosti danej smernice. Môže to mať za následok zvýšené riziká pre používateľov platobných služieb a rozdielne podmienky pre poskytovateľov platobných služieb na vnútornom trhu. Poskytovatelia služieb by preto mali byť povinní oznamovať svoje činnosti príslušným orgánom s cieľom zabezpečiť rovnaký výklad predpisov v rámci celého vnútorného trhu.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  Od prijatia smernice 2007/64/ES vznikli nové druhy platobných služieb, predovšetkým v oblasti internetových platieb. Konkrétne vznikli poskytovatelia služieb, ktorí sú treťou stranou a ktorí spotrebiteľom a obchodníkom ponúkajú tzv. platobné iniciačné služby, a to často bez toho, aby nadobudli vlastníctvo finančných prostriedkov určených na prevod. Tieto služby uľahčujú platby v rámci elektronického obchodu tým, že vytvárajú softvérové premostenie medzi webovou stránkou obchodníka a platformou pre online bankovníctvo spotrebiteľa s cieľom iniciovať internetové platby na základe úhrady alebo inkasa. Poskytovatelia služieb, ktorí sú treťou stranou, ponúkajú nízkonákladovú alternatívu k platbám kartou tak obchodníkom, ako aj spotrebiteľom a spotrebiteľom umožňujú nakupovať online aj vtedy, ak nevlastnia kreditné karty. Keďže sa ale na poskytovateľov služieb, ktorí sú treťou stranou, smernica 2007/64/ES v súčasnosti nevzťahuje, nemusia byť nevyhnutne pod dohľadom príslušného orgánu a neplnia požiadavky smernice 2007/64/ES. To vyvoláva celý rad právnych otázok, ako je ochrana spotrebiteľa, bezpečnosť a zodpovednosť, ako aj hospodárska súťaž a otázky týkajúce sa ochrany údajov. Nové pravidlá by preto mali reagovať na tieto otázky.
(18)  Od prijatia smernice 2007/64/ES vznikli nové druhy platobných služieb, predovšetkým v oblasti internetových platieb. Konkrétne vznikli poskytovatelia služieb, ktorí sú treťou stranou a ktorí spotrebiteľom a obchodníkom ponúkajú tzv. platobné iniciačné služby, a to často bez toho, aby nadobudli vlastníctvo finančných prostriedkov určených na prevod. Tieto služby uľahčujú platby v rámci elektronického obchodu tým, že vytvárajú softvérové premostenie medzi webovou stránkou obchodníka a platformou pre online bankovníctvo spotrebiteľa s cieľom iniciovať internetové platby na základe úhrady alebo inkasa. Poskytovatelia služieb, ktorí sú treťou stranou, ponúkajú nízkonákladovú alternatívu k platbám kartou tak obchodníkom, ako aj spotrebiteľom a spotrebiteľom umožňujú nakupovať online aj vtedy, ak nevlastnia platobné karty. Poskytovatelia služieb, ktorí sú treťou stranou, majú taktiež sľubný potenciál z hľadiska uľahčovania cezhraničného elektronického obchodu na vnútornom trhu. Poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú treťou stranou, taktiež predstavujú významné bezpečnostné výzvy pre ochranu integrity platieb a osobných údajov, ktoré im sprístupňujú osoby uskutočňujúce platbu. Keďže sa ale na poskytovateľov služieb, ktorí sú treťou stranou, smernica 2007/64/ES v súčasnosti nevzťahuje, nemusia byť nevyhnutne pod dohľadom príslušného orgánu a neplnia požiadavky smernice 2007/64/ES. To vyvoláva celý rad právnych otázok, ako je ochrana spotrebiteľa, bezpečnosť a zodpovednosť, ako aj hospodárska súťaž a otázky týkajúce sa ochrany údajov. Nové pravidlá by sa preto mali primerane zameriavať na všetky takéto otázky a malo by sa prostredníctvom nich zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb, ktorí sú treťou stranou a ktorí pôsobia v Únii, mali licenciu alebo boli registrovaní a podliehali dohľadu ako platobné inštitúcie.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 19
(19)  Poukázanie peňazí je jednoduchou platobnou službou, ktorá je obyčajne založená na tom, že platiteľ poskytne hotovosť poskytovateľovi platobných služieb, ktorý zodpovedajúcu sumu poukáže napríklad prostredníctvom komunikačnej siete príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu. V niektorých členských štátoch poskytujú supermarkety, obchodníci a iní maloobchodní predajcovia podobnú službu verejnosti, ktorá umožňuje uskutočňovanie platieb za komunálne služby a platenie iných pravidelných účtov domácností. Tieto služby uhrádzania účtov by sa mali považovať za poukázanie peňazí, ak podľa príslušných orgánov táto činnosť nie je inou platobnou službou.
(19)  Poukázanie peňazí je jednoduchou platobnou službou, ktorá je obyčajne založená na tom, že platiteľ poskytne hotovosť poskytovateľovi platobných služieb, ktorý zodpovedajúcu sumu poukáže napríklad prostredníctvom komunikačnej siete príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu. V niektorých členských štátoch poskytujú bankomaty, supermarkety, obchodníci a iní maloobchodní predajcovia podobnú službu verejnosti, ktorá umožňuje uskutočňovanie platieb za komunálne služby a platenie iných pravidelných účtov domácností. Tieto služby uhrádzania účtov by sa mali považovať za poukázanie peňazí, ak podľa príslušných orgánov táto činnosť nie je inou platobnou službou.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  Na dokončenie vnútorného trhu s platbami a na zabezpečenie toho, aby prispieval k rozrastajúcemu sa elektronickému obchodu a hospodárskemu rastu, je dôležité poskytnúť potenciálnym novým, ako aj súčasným poskytovateľom platobných služieb alternatívy k platobným kartám, aby sa ich služby poskytované spotrebiteľom a maloobchodníkom rozvíjali a zlepšovali. EBA preto v úzkej spolupráci s ECB do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice poskytne komplexné hodnotenie uskutočniteľnosti a želateľnosti zavedenia požiadavky, aby bol IBAN, ako ho vymedzuje článok 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 260/2012, alebo iný podobný identifikačný znak k dispozícii na debetných kartách a prípadne na iných platobných nástrojoch v elektronicky čitateľnom formáte. Posúdenie zohľadňuje pravidlá v oblasti predchádzania podvodom a ochrany údajov.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 27
(27)  Ak poskytovatelia platobných služieb poskytujú jednu alebo viac platobných služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mali by vždy viesť platobné účty, ktoré sa používajú výlučne na platobné transakcie. Aby platobné inštitúcie mohli poskytovať platobné služby, je nevyhnutné, aby mali prístup k platobným účtom. Členské štáty by mali zaistiť, aby sa takýto prístup poskytoval spôsobom primeraným legitímnemu cieľu, na ktorý má tento prístup slúžiť.
(27)  Ak poskytovatelia platobných služieb poskytujú jednu alebo viac platobných služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mali by vždy viesť platobné účty, ktoré sa používajú výlučne na platobné transakcie. Aby platobné inštitúcie mohli poskytovať platobné služby, je nevyhnutné, aby mali prístup k platobným účtom. Členské štáty by mali zaistiť, aby takýto prístup bol nediskriminačný a poskytoval sa spôsobom primeraným legitímnemu cieľu, na ktorý má tento prístup slúžiť. Prístup by síce mohol byť základný, mal by však vždy byť dostatočne rozsiahly, aby platobná inštitúcia mohla svoje služby poskytovať bez prekážok a efektívne. Poplatky účtované za takýto prístup by nemali byť neprimerané ani nezodpovedať bežnej obchodnej praxi.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 29
(29)  Celkovo sa fungovanie spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za udeľovanie povolení platobným inštitúciám, za vykonávanie kontrol a za rozhodovanie o odňatí týchto povolení ukázalo byť uspokojivé. Spolupráca medzi jednotlivými príslušnými orgánmi by sa však mala zlepšiť, pokiaľ ide o výmenu informácií, ako aj o jednotné uplatňovanie a výklad smernice v prípadoch, keď by platobná inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie, chcela poskytovať platobné služby aj v inom než jej domovskom členskom štáte pri uplatňovaní práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby (v rámci režimu povolenia na činnosť v zahraničí, tzv. passporting). Treba požiadať Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), aby pripravil súbor usmernení o spolupráci a výmene údajov.
(29)  Celkovo sa fungovanie spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za udeľovanie povolení platobným inštitúciám, za vykonávanie kontrol a za rozhodovanie o odňatí týchto povolení ukázalo byť uspokojivé. Spolupráca medzi jednotlivými príslušnými orgánmi by sa však mala zlepšiť, pokiaľ ide o výmenu informácií, ako aj o jednotné uplatňovanie a výklad smernice v prípadoch, keď by platobná inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie, chcela poskytovať platobné služby aj v inom než jej domovskom členskom štáte pri uplatňovaní práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby (v rámci režimu povolenia na činnosť v zahraničí, tzv. passporting). EBA by mal po konzultácii s poradným panelom ustanoveným na účely vykonávania tejto smernice v súlade s nariadením (EÚ) č. 1093/2010 a zastupujúcim okrem iného zainteresované strany pôsobiace mimo odvetvia bankovníctva pripraviť súbor usmernení o spolupráci a výmene údajov.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 30
(30)  S cieľom zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o platobné inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie, alebo platobné inštitúcie, ktoré sú zaregistrované na príslušných orgánoch, a to vrátane ich agentov a pobočiek, by sa v rámci EBA mal zriadiť webový portál, ktorý by slúžil ako európsky elektronický prístupový bod a ktorý by navzájom prepájal vnútroštátne registre. Tieto opatrenia by sa mali zamerať na to, aby sa prispelo k zlepšeniu spolupráce medzi príslušnými orgánmi.
(30)  S cieľom zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o platobné inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie, alebo platobné inštitúcie, ktoré sú zaregistrované na príslušných orgánoch, a to vrátane ich agentov a pobočiek, by sa v rámci EBA mal zriadiť webový portál, ktorý by slúžil ako európsky elektronický prístupový bod a ktorý by navzájom prepájal vnútroštátne registre. Tieto opatrenia by sa mali zamerať na to, aby sa prispelo k zlepšeniu spolupráce medzi príslušnými orgánmi, čo by v plnej miere prispelo k platobnému prostrediu podporujúcemu hospodársku súťaž, inovácie a bezpečnosť, v prospech všetkých zainteresovaných subjektov a najmä spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 32
(32)  Hoci sa v tejto smernici uvádza minimálny súbor právomocí, ktoré by príslušné orgány mali mať pri dohliadaní na to, ako platobné inštitúcie dodržiavajú predpisy, tieto právomoci treba vykonávať za súčasného dodržiavania základných práv vrátane práva na súkromie. Na vykonávanie právomocí, ktoré by mohli predstavovať závažné narušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie, by členské štáty mali zaviesť primerané a účinné záruky proti akémukoľvek zneužitiu alebo svojvoľnému konaniu, napríklad v prípade potreby prostredníctvom predbežného povolenia od súdneho orgánu príslušného členského štátu.
(32)  Hoci sa v tejto smernici uvádza minimálny súbor právomocí, ktoré by príslušné orgány mali mať pri dohliadaní na to, ako platobné inštitúcie dodržiavajú predpisy, tieto právomoci treba vykonávať za súčasného dodržiavania základných práv vrátane práva na súkromie. Bez toho, aby tým bola dotknutá kontrola zo strany nezávislého orgánu (vnútroštátneho orgánu na ochranu údajov) podľa článku 8 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie, na vykonávanie právomocí, ktoré by mohli predstavovať závažné narušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie, by členské štáty mali zaviesť primerané a účinné záruky proti akémukoľvek zneužitiu alebo svojvoľnému konaniu, napríklad v prípade potreby prostredníctvom predbežného povolenia od súdneho orgánu príslušného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 34
(34)  Pre každého poskytovateľa platobných služieb je nevyhnutné, aby mal prístup k službám technických infraštruktúr platobných systémov. Tento prístup by však mal podliehať príslušným požiadavkám, aby sa zabezpečila integrita a stabilita uvedených systémov. Každý poskytovateľ platobných služieb, ktorý žiada o účasť v platobnom systéme, by mal účastníkom tohto platobného systému predložiť dôkaz o tom, že jeho vnútorné mechanizmy sú dostatočne zabezpečené proti všetkým druhom rizík. Tieto platobné systémy obyčajne obsahujú napr. systémy platobných kariet so štyrmi účastníkmi, ako aj hlavné systémy na spracovanie úhrad a inkás. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie v celej Únii s rôznymi kategóriami poskytovateľov platobných služieb, ktorým bolo udelené povolenie, v súlade s podmienkami ich povolenia je potrebné objasniť pravidlá týkajúce sa prístupu k poskytovaniu platobných služieb a prístupu k platobným systémom.
(34)  Pre každého poskytovateľa platobných služieb je nevyhnutné, aby mal prístup k službám technických infraštruktúr platobných systémov. Tento prístup by však mal podliehať príslušným požiadavkám, aby sa zabezpečila integrita a stabilita uvedených systémov. Každý poskytovateľ platobných služieb, ktorý žiada o účasť v platobnom systéme, by mal niesť riziko vlastného výberu systému a mal by účastníkom tohto platobného systému predložiť dôkaz o tom, že jeho vnútorné mechanizmy sú dostatočne zabezpečené proti všetkým druhom rizík a podvodného zneužitia treťou stranou kvôli výberu operačných systémov. Tieto platobné systémy obyčajne obsahujú napr. systémy platobných kariet so štyrmi účastníkmi, ako aj hlavné systémy na spracovanie úhrad a inkás. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie v celej Únii s rôznymi kategóriami poskytovateľov platobných služieb, ktorým bolo udelené povolenie, v súlade s podmienkami ich povolenia je potrebné objasniť pravidlá týkajúce sa prístupu k poskytovaniu platobných služieb a prístupu k platobným systémom.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 41
(41)  Táto smernica by mala určiť povinnosti poskytovateľov platobných služieb, pokiaľ ide o poskytovanie informácií používateľom platobných služieb, ktorým by sa o platobných službách mali poskytnúť prehľadné informácie na rovnako vysokej úrovni, aby sa mohli rozhodnúť na základe dobrej informovanosti a aby si mohli slobodne zvoliť služby v rámci celej Únie. V záujme transparentnosti by sa v tejto smernici mali ustanoviť harmonizované požiadavky nevyhnutné na zabezpečenie poskytnutia potrebných a dostatočných informácií používateľom platobných služieb, ktoré sa týkajú zmluvy o poskytovaní platobných služieb a platobných transakcií. S cieľom podporiť bezproblémové fungovanie jednotného trhu v oblasti platobných služieb by členské štáty mali mať možnosť prijímať iba tie ustanovenia o poskytovaní informácií, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.
(41)  Táto smernica by mala určiť povinnosti poskytovateľov platobných služieb, pokiaľ ide o poskytovanie informácií používateľom platobných služieb, ktorým by sa o platobných službách mali poskytnúť prehľadné informácie na rovnako vysokej úrovni, aby sa mohli rozhodnúť na základe dobrej informovanosti vychádzajúcej z porovnania podmienok rôznych poskytovateľov (najmä z hľadiska štruktúry ich poplatkov) a aby si mohli slobodne zvoliť služby v rámci celej Únie. V záujme transparentnosti by sa v tejto smernici mali ustanoviť harmonizované požiadavky nevyhnutné na zabezpečenie poskytnutia potrebných, dostatočných a zrozumiteľných informácií používateľom platobných služieb, ktoré sa týkajú zmluvy o poskytovaní platobných služieb a platobných transakcií. S cieľom podporiť bezproblémové fungovanie jednotného trhu v oblasti platobných služieb by členské štáty mali mať možnosť prijímať tie ustanovenia o poskytovaní informácií, ktoré sú ustanovené v tejto smernici, ako aj v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 43
(43)  Požadované informácie by mali byť primerané potrebám používateľov a poskytované štandardným spôsobom. Požiadavky na poskytovanie informácií pri jednorazovej platobnej transakcii by sa však mali líšiť od požiadaviek rámcovej zmluvy, ktorá zahŕňa viacero platobných transakcií.
(43)  Požadované informácie by mali byť primerané potrebám používateľov a poskytované štandardným a jasným spôsobom v záujme zvýšenia efektivity. Požiadavky na poskytovanie informácií pri jednorazovej platobnej transakcii by sa však mali líšiť od požiadaviek rámcovej zmluvy, ktorá zahŕňa viacero platobných transakcií.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 46
(46)  Touto smernicou by sa malo stanoviť právo spotrebiteľa na bezplatné získanie dôležitých informácií pred tým, než je viazaný akoukoľvek zmluvou o poskytovaní platobných služieb. Spotrebiteľ by mal mať takisto možnosť kedykoľvek počas zmluvného vzťahu vopred žiadať o bezplatné poskytnutie informácií, ako aj rámcovej zmluvy, v papierovej forme, čo by mu umožnilo porovnať služby poskytovateľov platobných služieb a ich podmienky a v prípade akéhokoľvek sporu overiť svoje zmluvné práva a povinnosti. Uvedené ustanovenia by mali byť v súlade so smernicou 2002/65/ES. Výslovné ustanovenia o bezplatných informáciách v tejto smernici by nemali mať za následok umožnenie vyberania poplatkov za poskytovanie informácií spotrebiteľom podľa iných uplatniteľných smerníc.
(46)  Touto smernicou by sa malo stanoviť právo spotrebiteľa na bezplatné získanie dôležitých informácií pred tým, než je viazaný akoukoľvek zmluvou o poskytovaní platobných služieb. Spotrebiteľ by mal mať takisto možnosť kedykoľvek počas zmluvného vzťahu vopred žiadať o bezplatné poskytnutie informácií, ako aj rámcovej zmluvy, v papierovej forme, čo by mu umožnilo porovnať služby poskytovateľov platobných služieb a ich podmienky a v prípade akéhokoľvek sporu overiť svoje zmluvné práva a povinnosti, čím sa zachová vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov. Uvedené ustanovenia by mali byť v súlade so smernicou 2002/65/ES. Výslovné ustanovenia o bezplatných informáciách v tejto smernici by nemali mať za následok umožnenie vyberania poplatkov za poskytovanie informácií spotrebiteľom podľa iných uplatniteľných smerníc.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Odôvodnenie 49
(49)  S cieľom uľahčiť mobilitu klientov by sa malo spotrebiteľom umožniť ukončiť rámcovú zmluvu po jednom roku bez toho, aby im boli účtované poplatky. V prípade spotrebiteľov by dohodnutá výpovedná lehota nemala byť dlhšia než jeden mesiac a v prípade poskytovateľov platobných služieb nie kratšia než dva mesiace. Touto smernica by nemala byť dotknutá povinnosť poskytovateľa platobných služieb vypovedať zmluvu o poskytovaní platobných služieb za výnimočných okolností na základe iných príslušných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, napríklad právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, na základe akýchkoľvek akcií zameraných na zmrazenie finančných prostriedkov alebo akýchkoľvek osobitných opatrení súvisiacich s predchádzaním a vyšetrovaním trestnej činnosti.
(49)  S cieľom uľahčiť mobilitu klientov by sa malo spotrebiteľom umožniť ukončiť rámcovú zmluvu bez toho, aby im boli účtované poplatky. V prípade spotrebiteľov by dohodnutá výpovedná lehota nemala byť dlhšia než jeden mesiac a v prípade poskytovateľov platobných služieb nie kratšia než tri mesiace. Touto smernica by nemala byť dotknutá povinnosť poskytovateľa platobných služieb vypovedať zmluvu o poskytovaní platobných služieb za výnimočných okolností na základe iných príslušných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, napríklad právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, na základe akýchkoľvek akcií zameraných na zmrazenie finančných prostriedkov alebo akýchkoľvek osobitných opatrení súvisiacich s predchádzaním a vyšetrovaním trestnej činnosti.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 51
(51)  Je nevyhnutné stanoviť kritériá, podľa ktorých sa poskytovateľom, ktorí sú tretími stranami, umožní prístup k informáciám o dostupnosti finančných prostriedkov na účte používateľa platobnej služby, ktoré sú ale držané iným poskytovateľom platobných služieb, ako aj využívanie týchto informácií. Konkrétne by mali tak poskytovatelia, ktorí sú tretími stranami, ako aj poskytovatelia platobných služieb, ktorí spravujú účet používateľa platobnej služby, splniť potrebné požiadavky na ochranu údajov a bezpečnosť stanovené v tejto smernici, alebo na ktoré sa v tejto smernici odkazuje, alebo ktoré sú obsiahnuté v usmerneniach EBA. Platitelia by mali poskytovateľovi platobných služieb, ktorý je treťou stranou, dať výslovný súhlas na prístup k svojim platobným účtom a mali by byť náležite informovaní o rozsahu tohto prístupu. Na to, aby sa umožnil rozvoj ďalších poskytovateľov platobných služieb, ktorí nemôžu prijímať vklady, im úverové inštitúcie musia poskytnúť informácie o dostupnosti finančných prostriedkov, ak platiteľ súhlasil s tým, aby tieto informácie boli oznamované poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vydáva platobný nástroj.
(51)  Je nevyhnutné stanoviť kritériá, podľa ktorých sa poskytovateľom, ktorí sú tretími stranami, umožní prístup k informáciám o dostupnosti finančných prostriedkov na účte používateľa platobnej služby, ktoré sú ale držané iným poskytovateľom platobných služieb, ako aj využívanie týchto informácií. Konkrétne by mali tak poskytovatelia, ktorí sú tretími stranami, ako aj poskytovatelia platobných služieb, ktorí spravujú účet používateľa platobnej služby, splniť potrebné požiadavky na ochranu údajov a bezpečnosť stanovené v tejto smernici, alebo na ktoré sa v tejto smernici odkazuje, alebo ktoré sú obsiahnuté vo vykonávacích technických predpisoch EBA. EBA by mal vypracovať tieto vykonávacie technické predpisy po konzultácii s poradným panelom uvedeným v odôvodnení 29. Platitelia by mali byť jasne informovaní, že práve využívajú služby poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, a mali by poskytovateľovi platobných služieb, ktorý je treťou stranou, dať výslovný súhlas na prístup k svojim platobným účtom a mali by byť náležite informovaní o rozsahu tohto prístupu. Okrem poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú tretími stranami, sú na trhu aj iné subjekty, ktoré sú tretími stranami a ktoré rovnako ako poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú tretími stranami, nemôžu prijímať vklady, ale na rozdiel od poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú tretími stranami, svoj obchodný model budujú na vydávaní kartových platobných nástrojov. Aby sa umožnil rozvoj týchto vydavateľov platobných nástrojov, ktorí sú tretími stranami, je potrebné, aby im poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet poskytli informácie o dostupnosti finančných prostriedkov, ak platiteľ súhlasil s tým, aby im tieto informácie boli oznamované. V záujme zabezpečenia voľného prístupu na trh pre poskytovateľov inovatívnych platobných služieb by sa nemala vyžadovať nijaká zmluva ani dohoda medzi poskytovateľom platobnej služby spravujúcim účet a poskytovateľom služieb, ktorý je treťou stranou.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 51 a (nové)
(51a)  V záujme uľahčenia inovácie a zachovania rovnosti podmienok by poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú tretími stranami, nemali mať povinnosť vstupovať do zmluvných vzťahov s poskytovateľmi platobných služieb spravujúcimi účet v kontexte iniciácie platby alebo informačných služieb o účte. Poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú tretími stranami, by mali povinne dodržiavať len všeobecný rámec právnych predpisov a dohľadu.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 54
(54)  V prípade neautorizovaných platobných transakcií by sa platiteľovi mala bezodkladne vrátiť suma príslušnej transakcie. S cieľom predísť akémukoľvek znevýhodneniu platiteľa by dátum pripísania vrátenej sumy nemal byť neskorší než dátum, kedy bola príslušná suma z účtu odpísaná. S cieľom motivovať používateľa platobných služieb k tomu, aby bez zbytočného odkladu informoval poskytovateľa o každej krádeži alebo strate platobného nástroja, a tým znížil riziko vykonania neautorizovaných platobných transakcií, tento používateľ platobných služieb by mal byť zodpovedný iba za veľmi obmedzenú sumu, pokiaľ nekonal podvodným spôsobom alebo s hrubou nedbalosťou. V tejto súvislosti sa zdá byť primeraná suma vo výške 50 EUR, aby sa zabezpečila jednotná a vysoká úroveň ochrany používateľov v rámci Únie. Navyše ak používateľ informoval poskytovateľa platobných služieb o tom, že jeho platobný nástroj mohol byť zneužitý, od používateľa by sa nemalo žiadať, aby hradil ďalšie straty vyplývajúce z neautorizovaného použitia tohto nástroja. Touto smernicou by nemala byť dotknutá zodpovednosť poskytovateľov platobných služieb za technickú bezpečnosť ich vlastných produktov.
(54)  V prípade neautorizovaných platobných transakcií by sa platiteľovi mala v priebehu jedného pracovného dňa vrátiť suma príslušnej transakcie. S cieľom predísť akémukoľvek znevýhodneniu platiteľa by dátum pripísania vrátenej sumy nemal byť neskorší než dátum, kedy bola príslušná suma z účtu odpísaná. V prípade, že to už nie je technicky možné, by sa platiteľovi mal nahradiť aj ušlý úrok. S cieľom motivovať používateľa platobných služieb k tomu, aby bez zbytočného odkladu informoval poskytovateľa o každej krádeži alebo strate platobného nástroja, a tým znížil riziko vykonania neautorizovaných platobných transakcií, tento používateľ platobných služieb by mal byť zodpovedný iba za veľmi obmedzenú sumu, pokiaľ nekonal podvodným spôsobom alebo s hrubou nedbalosťou. V tejto súvislosti sa zdá byť primeraná suma vo výške 50 EUR, aby sa zabezpečila jednotná a vysoká úroveň ochrany používateľov v rámci Únie. Navyše ak používateľ informoval poskytovateľa platobných služieb o tom, že jeho platobný nástroj mohol byť zneužitý, od používateľa by sa nemalo žiadať, aby hradil ďalšie straty vyplývajúce z neautorizovaného použitia tohto nástroja. Touto smernicou by nemala byť dotknutá zodpovednosť poskytovateľov platobných služieb za technickú bezpečnosť ich vlastných produktov.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 57
(57)  V tejto smernici by sa mali stanoviť pravidlá vrátenia peňazí na účel ochrany spotrebiteľa v prípade, keď vykonaná platobná transakcia prevyšuje sumu, ktorú by bolo možné rozumne očakávať. S cieľom predísť akémukoľvek finančnému znevýhodneniu platiteľa treba zaistiť, aby dátum pripísania akejkoľvek vrátenej sumy nebol neskorší než dátum, kedy bola príslušná suma z účtu odpísaná. V prípade inkás by poskytovatelia platobných služieb mali byť schopní poskytovať svojim zákazníkom ešte výhodnejšie podmienky. Zákazníci by mali mať právo na bezpodmienečné vrátenie finančných prostriedkov pri každej spornej platobnej transakcii. Toto právo na bezpodmienečné vrátenie finančných prostriedkov, ktorým sa zabezpečuje najvyššia úroveň ochrany spotrebiteľa, však nie je oprávnené v prípadoch, keď obchodník už zmluvu naplnil a príslušný tovar alebo služby boli už spotrebované. V prípadoch, keď si používateľ nárokuje vrátenie finančných prostriedkov z nejakej platobnej transakcie, práva na vrátenie by nemali mať vplyv na zodpovednosť platiteľa voči príjemcovi vyplývajúcu zo základného vzťahu, napr. za objednaný, spotrebovaný alebo oprávnene účtovaný tovar alebo služby, ani na práva používateľa, pokiaľ ide o odvolanie platobného príkazu.
(57)  V tejto smernici by sa mali stanoviť pravidlá vrátenia peňazí na účel ochrany spotrebiteľa v prípade, keď vykonaná platobná transakcia prevyšuje sumu, ktorú by bolo možné rozumne očakávať. S cieľom predísť akémukoľvek finančnému znevýhodneniu platiteľa treba zaistiť, aby dátum pripísania akejkoľvek vrátenej sumy nebol neskorší než dátum, kedy bola príslušná suma z účtu odpísaná. V prípade, že to už nie je technicky možné, by sa platiteľovi mal nahradiť aj ušlý úrok. V prípade inkás by poskytovatelia platobných služieb mali byť schopní poskytovať svojim zákazníkom ešte výhodnejšie podmienky. Zákazníci by mali mať právo na bezpodmienečné vrátenie finančných prostriedkov pri každej spornej platobnej transakcii. V prípadoch, keď si používateľ nárokuje vrátenie finančných prostriedkov z nejakej platobnej transakcie, práva na vrátenie by nemali mať vplyv na zodpovednosť platiteľa voči príjemcovi vyplývajúcu zo základného vzťahu, napr. za objednaný, spotrebovaný alebo oprávnene účtovaný tovar alebo služby, ani na práva používateľa, pokiaľ ide o odvolanie platobného príkazu.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 63
(63)  Odlišné postupy v jednotlivých štátoch, pokiaľ ide o spoplatnenie používania daného platobného nástroja (ďalej len „príplatky“) viedli k extrémnej nejednotnosti na platobnom trhu Únie a k zmäteniu spotrebiteľov, predovšetkým v oblasti elektronického obchodu a v cezhraničnom kontexte. Obchodníci so sídlom v členských štátoch, v ktorých je účtovanie príplatkov povolené, ponúkajú tovary a služby v členských štátoch, v ktorých je táto prax zakázaná, a napriek tomu v takýchto prípadoch príplatky spotrebiteľovi účtujú. Pádne dôvody na revíziu praxe účtovania príplatkov navyše podporuje skutočnosť, že v nariadení (EÚ) č. xxx/rrrr sa stanovujú pravidlá pre multilaterálne výmenné poplatky za platby realizované kartami. Keďže výmenné poplatky sú hlavným dôvodom, že väčšina platieb kartou je nákladná, a účtovanie príplatkov sa v praxi obmedzuje na platby realizované kartou, pravidlá pre výmenné poplatky by mala sprevádzať revízia pravidiel pre účtovanie príplatkov. S cieľom podporiť transparentnosť nákladov a používanie najefektívnejších platobných nástrojov by členské štáty a poskytovatelia platobných služieb príjemcovi nemali brániť v tom, aby požadoval zaplatenie poplatku za použitie konkrétneho platobného nástroja od platiteľa, pričom treba riadne zohľadniť ustanovenia stanovené v smernici 2011/83/EÚ. Právo príjemcu požadovať účtovanie tohto príplatku by sa však malo uplatňovať iba pri tých platobných nástrojoch, pri ktorých nie sú výmenné poplatky regulované. Malo by to splniť funkciu mechanizmu, ktorý spotrebiteľov nasmeruje k najlacnejšiemu spôsobu platieb.
(63)  Odlišné postupy v jednotlivých štátoch, pokiaľ ide o spoplatnenie používania daného platobného nástroja (ďalej len „príplatky“) viedli k extrémnej nejednotnosti na platobnom trhu Únie a k zmäteniu spotrebiteľov, predovšetkým v oblasti elektronického obchodu a v cezhraničnom kontexte. Obchodníci so sídlom v členských štátoch, v ktorých je účtovanie príplatkov povolené, ponúkajú tovary a služby v členských štátoch, v ktorých je táto prax zakázaná, a napriek tomu v takýchto prípadoch príplatky spotrebiteľovi účtujú. Taktiež existuje mnoho príkladov obchodníkov, ktorí spotrebiteľom účtujú omnoho vyššie príplatky, než sú náklady hradené obchodníkom za použitie konkrétneho platobného nástroja. Pádne dôvody na revíziu praxe účtovania príplatkov navyše podporuje skutočnosť, že v nariadení (EÚ) č. xxx/rrrr sa stanovujú pravidlá pre multilaterálne výmenné poplatky za platby realizované kartami. Keďže výmenné poplatky sú hlavným dôvodom, že väčšina platieb kartou je nákladná, a účtovanie príplatkov sa v praxi obmedzuje na platby realizované kartou, pravidlá pre výmenné poplatky by mala sprevádzať revízia pravidiel pre účtovanie príplatkov. S cieľom zlepšiť fungovanie platobného trhu Únie, menej zavádzať spotrebiteľov a skoncovať s praxou účtovania nadmerných príplatkov by členské štáty mali zakázať účtovanie príplatkov tým, že by konzistentne bránili príjemcom v tom, aby od platiteľa vyžadovali poplatok za použitie konkrétneho platobného nástroja.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Odôvodnenie 66
(66)  Aby sa používateľ platobných služieb mohol rozhodnúť, je nevyhnutné, aby poznal reálne náklady a poplatky za platobné služby. Preto by sa nemalo povoliť používanie netransparentných postupov tvorby cien, pretože podľa všeobecne prijatého názoru tieto postupy spôsobujú používateľom nesmierne ťažkosti pri stanovovaní reálnej ceny platobnej služby. Najmä by nemalo byť povolené pripisovanie a odpisovanie so splatnosťou nevýhodnou pre používateľa.
(66)  V záujme posilnenia dôvery spotrebiteľov voči harmonizovanému platobnému trhu a aby sa používateľ platobných služieb mohol rozhodnúť, je nevyhnutné, aby poznal reálne náklady a poplatky za platobné služby. Preto by sa nemalo povoliť používanie netransparentných postupov tvorby cien, pretože podľa všeobecne prijatého názoru tieto postupy spôsobujú používateľom nesmierne ťažkosti pri stanovovaní reálnej ceny platobnej služby. Najmä by nemalo byť povolené pripisovanie a odpisovanie so splatnosťou nevýhodnou pre používateľa.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Odôvodnenie 68
(68)  Poskytovateľ platobných služieb platiteľa by mal prijať zodpovednosť za správne vykonanie platby vrátane predovšetkým plnej sumy platobnej transakcie a lehoty jej vykonania a plnú zodpovednosť za každé pochybenie iných strán v platobnom reťazci až po účet príjemcu. V dôsledku uvedenej zodpovednosti by mal poskytovateľ platobných služieb platiteľa v prípade, že sa plná suma nepripíše na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu alebo sa pripíše neskoro, platobnú transakciu opraviť alebo bez zbytočného odkladu vrátiť príslušnú sumu tejto transakcie platiteľovi bez toho, aby boli dotknuté prípadné ďalšie nároky, ktoré sú možné v súlade s vnútroštátnym právom. Pretože zodpovednosť nesie poskytovateľ platobných služieb, platiteľ ani príjemca by nemali znášať žiadne náklady súvisiace s chybne realizovanou platbou. Ak sa platobné transakcie nevykonajú, alebo sa vykonajú chybne alebo neskoro, členské štáty by mali zabezpečiť, aby dátum pripísania nápravných platieb poskytovateľom platobných služieb na účet a ich odpísania z účtu bol vždy rovnaký ako dátum pripísania alebo odpísania v prípade správneho vykonania platby.
(68)  Poskytovateľ platobných služieb platiteľa, či už poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet alebo prípadne poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, by mal prijať zodpovednosť za správne vykonanie platby vrátane predovšetkým plnej sumy platobnej transakcie a lehoty jej vykonania a plnú zodpovednosť za každé pochybenie iných strán v platobnom reťazci až po účet príjemcu. V dôsledku uvedenej zodpovednosti by mal poskytovateľ platobných služieb platiteľa v prípade, že sa plná suma nepripíše na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu alebo sa pripíše neskoro, platobnú transakciu opraviť alebo bez zbytočného odkladu vrátiť príslušnú sumu tejto transakcie platiteľovi v ten istý deň, ako sa poskytovateľ platobnej služby o chybe dozvedel, a to bez toho, aby boli dotknuté prípadné ďalšie nároky, ktoré sú možné v súlade s vnútroštátnym právom. Pretože zodpovednosť nesie poskytovateľ platobných služieb, platiteľ ani príjemca by nemali znášať žiadne náklady súvisiace s chybne realizovanou platbou. Ak sa platobné transakcie nevykonajú, alebo sa vykonajú chybne alebo neskoro, členské štáty by mali zabezpečiť, aby dátum pripísania nápravných platieb poskytovateľom platobných služieb na účet a ich odpísania z účtu bol vždy rovnaký ako dátum pripísania alebo odpísania v prípade správneho vykonania platby. Oponenti bezpodmienečného vrátenia finančných prostriedkov zdôrazňujú riziko zneužitia zo strany spotrebiteľov. Z krajín, kde spotrebitelia právo na bezpodmienečné vrátenie finančných prostriedkov majú, nie sú žiadne dôkazy o tom, že by sa toto právo zneužívalo. Akýkoľvek prípad zneužitia by sa trestal ako obnovený nárok na platbu zo strany príjemcu, ďalšie náklady hradené stranou, ktorá túto R-transakciu spôsobila, uvedením spotrebiteľa na čiernu listinu alebo zákazom využívania služby spotrebiteľom prostredníctvom zrušenia základnej zmluvy, a odvolanie platby by nezbavovalo povinnosti zaplatiť za spotrebovaný tovar.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Odôvodnenie 71
(71)  S cieľom uľahčiť účinné predchádzanie platobným podvodom a boj proti nim v rámci Únie by sa malo prijať ustanovenie upravujúce efektívnu výmenu údajov medzi poskytovateľmi platobných služieb, ktorým by sa malo povoliť zhromažďovanie, spracovávanie a výmena osobných údajov týkajúcich sa osôb zúčastnených na platobnom podvode. Na spracovávanie osobných údajov na účely tejto smernice sa uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady37 95/46/ES, vnútroštátne predpisy, ktorými sa transponuje smernica 95/46/ES, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady38 (ES) č. 45/2001.
(71)  Poskytovanie platobných služieb môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov. Na spracovávanie osobných údajov na účely tejto smernice sa uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES37, vnútroštátne predpisy, ktorými sa transponuje smernica 95/46/ES, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200138.
__________________
__________________
37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).
37Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).
38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Odôvodnenie 72 a (nové)
(72a)  Povinnosti v oblasti oznamovania bezpečnostných incidentov nemajú vplyv na iné povinnosti v oblasti oznamovania incidentov vyplývajúce z iných legislatívnych aktov, najmä na požiadavky v oblasti prípadov ustanovené v smernici 2002/58/ES, nariadenie (EÚ) č. .../... [všeobecné nariadenie o ochrane údajov] ani na požiadavky v oblasti oznamovania bezpečnostných incidentov plánované podľa smernice .../.../EÚ [smernica o bezpečnosti sietí a informácií].
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Odôvodnenie 74
(74)  Bez toho, aby bolo dotknuté právo zákazníkov podať žalobu na súd, by mali členské štáty zabezpečiť ľahko dostupné a hospodárne mimosúdne riešenie sporov medzi poskytovateľmi platobných služieb a spotrebiteľmi vyplývajúcich z práv a povinností uvedených v tejto smernici. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/200840 sa stanovuje, že ochranu poskytovanú spotrebiteľom povinnými predpismi právneho poriadku krajiny, v ktorej majú obvyklý pobyt, nemožno narušiť zmluvnými podmienkami o rozhodnom práve. S cieľom zriadiť efektívny a účinný postup riešenia sporov by členské štáty mali zabezpečiť, aby poskytovatelia platobných služieb zaviedli účinný postup riešenia sťažností spotrebiteľov, ktorý spotrebitelia môžu použiť pred tým, než sa spor posunie na vyriešenie v rámci mimosúdneho konania alebo na súd. V postupe riešenia sťažností by sa mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené časové lehoty, v rámci ktorých by poskytovateľ platobných služieb mal odpovedať na sťažnosť.
(74)  Bez toho, aby bolo dotknuté právo zákazníkov podať žalobu na súd, by mali členské štáty zabezpečiť vytvorenie a zachovanie ľahko dostupných, nezávislých, nestranných, transparentných a účinných mimosúdnych postupov na riešenie sporov medzi poskytovateľmi platobných služieb a používateľmi platobných služieb vyplývajúcich z práv a povinností uvedených v tejto smernici. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/200840 sa stanovuje, že ochranu poskytovanú spotrebiteľom povinnými predpismi právneho poriadku krajiny, v ktorej majú obvyklý pobyt, nemožno narušiť zmluvnými podmienkami o rozhodnom práve. S cieľom zriadiť efektívny a účinný postup riešenia sporov by členské štáty mali zabezpečiť, aby poskytovatelia platobných služieb zaviedli účinný postup riešenia sťažností, ktorý používatelia platobných služieb môžu použiť pred tým, než sa spor posunie na vyriešenie v rámci mimosúdneho konania alebo na súd. V postupe riešenia sťažností by sa mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené časové lehoty, v rámci ktorých by poskytovateľ platobných služieb mal odpovedať na sťažnosť.
__________________
__________________
40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím I), Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.
40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím I), Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Odôvodnenie 74 a (nové)
(74a)  Keďže ECB sa zaviazala vytvoriť Radu pre maloobchodné platby v eurách (ERPB) a predsedať jej a vzhľadom na záväzok Komisie aktívne sa zúčastňovať na činnosti ERPB by Komisia mala zabezpečiť, aby sa po tom, ako táto smernica nadobudne účinnosť, bez zbytočného odkladu posilnilo správu SEPA. Mala by zabezpečiť, aby sa metóda Únie uplatňovala v každom možnom prípade a zároveň by sa zabezpečila zaangažovanosť zúčastnených subjektov tak na strane ponuky, ako aj na strane dopytu mala dosahovať prostredníctvom aktívneho zapojenia, konzultácií a úplnej transparentnosti. Najmä poskytovatelia platobných služieb a používatelia by mali byť zastúpení rovnako, čím sa zabezpečí aktívna účasť zainteresovaných strán, prispeje sa k dostatočnému informovaniu konečných používateľov o procese SEPA a k monitorovaniu vykonávania procesu SEPA.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Odôvodnenie 80
(80)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice by sa Komisia mala vedieť spoľahnúť na odbornosť a podporu zo strany EBA, ktorého úlohou by malo byť vypracovať usmernenia a pripraviť regulačné technické predpisy týkajúce sa aspektov bezpečnosti, pokiaľ ide o platobné služby, a takisto na spoluprácu medzi členskými štátmi v kontexte poskytovania služieb a zriaďovania platobných inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie, v iných členských štátoch. Komisia by mala byť splnomocnená prijať tieto regulačné technické predpisy. Tieto osobitné úlohy sú plne v súlade s funkciou a zodpovednosťou EBA, ako sa vymedzujú v nariadení (EÚ) č. 1093/2010, podľa ktorého bol EBA zriadený.
(80)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice by sa Komisia mala vedieť spoľahnúť na odbornosť a podporu zo strany EBA, ktorého úlohou by malo byť pripraviť vykonávacie technické predpisy týkajúce sa aspektov bezpečnosti, pokiaľ ide o platobné služby, a takisto na spoluprácu medzi členskými štátmi v kontexte poskytovania služieb a zriaďovania platobných inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie, v iných členských štátoch. Ak sa tieto vykonávacie technické predpisy týkajú bezpečnostných aspektov platieb, EBA zohľadňuje aj odporúčania prijaté Európskym fórom pre bezpečnosť maloobchodných platieb (SecurePay Forum) v oblasti bezpečnosti internetových platieb a služieb prístupu k platobnému účtu. Pri plnení týchto požiadaviek by mal EBA viesť konzultácie s poradným panelom uvedeným v odôvodnení 29. Komisia by mala byť splnomocnená prijať tieto vykonávacie technické predpisy. Tieto osobitné úlohy sú plne v súlade s funkciou a zodpovednosťou EBA, ako sa vymedzujú v nariadení (EÚ) č. 1093/2010, podľa ktorého bol EBA zriadený.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Odôvodnenie 80 a (nové)
(80a)  V záujme hladkého fungovanie platobných služieb a toho, aby širší projekt SEPA dosiahol svoj plný potenciál, je životne dôležité, aby sa doň dôsledne zapojili všetky zainteresované strany a najmä používatelia, a aby v ňom mohli zohrávať plnohodnotnú úlohu. Zatiaľ čo vytvorenie riadiaceho orgánu SEPA je krokom k správe SEPA a ďalším platobným službám, a to vďaka lepšiemu zastúpeniu zainteresovaných strán, rozhodovanie o platobných službách je ešte stále vychýlené na stranu ponuky a najmä smerom k európskym bankám prostredníctvom Európskej platobnej rady (European Payments Council, EPC). Preto je zásadne dôležité, aby Komisia okrem iného prehodnotila zloženie EPC, vzťah medzi EPC a zastrešujúcou štruktúrou verejnej správy (napr. radou EPA), a úlohu tejto zastrešujúcej štruktúry. Ak Komisiou vykonané posúdenie potvrdí, že sú potrebné ďalšie iniciatívy na zlepšenie správy SEPA, Komisia by v náležitých prípadoch mala predložiť legislatívne návrhy.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Odôvodnenie 83 a (nové)
(83a)  Zásady vzájomného uznávania a dohľadu domovského členského štátu si vyžadujú, aby príslušné orgány členských štátov odobrali povolenie alebo aby ho odmietli udeliť v prípade, keď z obsahu obchodných plánov, geografického rozloženia alebo zo skutočne vykonávaných činností je zrejmé, že si platobná inštitúcia vybrala právny systém niektorého členského štátu preto, aby sa vyhla prísnejším pravidlám, ktoré platia v inom členskom štáte, na území ktorého mieni vykonávať alebo vykonáva väčšiu časť svojich činností. Platobná inštitúcia, ktorá je právnickou osobou, by mala získať povolenie v členskom štáte, v ktorom má svoje registrované sídlo, alebo svoje ústredie, ak podľa svojho vnútroštátneho práva registrované sídlo nemá. Okrem toho by mali členské štáty vyžadovať, aby ústredie platobnej inštitúcie bolo vždy situované v jeho domovskom členskom štáte a aby tam skutočne pôsobila.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Komisia preskúma uplatňovanie tohto odseku. Do ... * predloží na základe tohto preskúmania legislatívny návrh smerujúci k tomu, aby sa na platobné transakcie, v prípade ktorých má sídlo v Únii iba jeden z poskytovateľov platobných služieb, a to na tie časti platobnej transakcie, ktoré sa vykonávajú v Únii, prípadne vzťahoval nielen článok 78, ale aj ustanovenia hlavy IV.
________________
* Dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 3 – písmeno d
d)  platobné transakcie pozostávajúce z iného než profesionálneho výberu a dodania peňažnej hotovosti v rámci neziskovej alebo charitatívnej činnosti;
d)  platobné transakcie pozostávajúce z neziskového výberu a spracovania darcovských príspevkov v rámci charitatívnej činnosti uskutočnenej autorizovanou organizáciou;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 3 – písmeno j
j)  služby zabezpečované poskytovateľmi technických služieb, ktorí podporujú poskytovanie platobných služieb bez toho, aby v ktorejkoľvek fáze nadobudli vlastníctvo finančných prostriedkov určených na prevod, vrátane spracovania a uchovávania údajov, ochrany zverených prostriedkov a služieb ochrany súkromia, autentifikácie údajov a totožnosti, zabezpečovania informačných technológií (IT) a komunikačných sietí, zabezpečovania a údržby terminálov a zariadení používaných pri platobných službách, s výnimkou platobných iniciačných služieb a informačných služieb o účte;
j)  služby zabezpečované poskytovateľmi technických služieb, ktorí podporujú poskytovanie platobných služieb bez toho, aby v ktorejkoľvek fáze nadobudli vlastníctvo finančných prostriedkov určených na prevod, vrátane spracovania a uchovávania údajov, ochrany zverených prostriedkov a služieb ochrany súkromia, autentifikácie údajov a totožnosti, zabezpečovania informačných technológií (IT) a komunikačných sietí a bezpečných kanálov, zabezpečovania a údržby terminálov a zariadení používaných pri platobných službách, s výnimkou platobných iniciačných služieb a informačných služieb o účte;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 3 – písmeno k
k)  služby založené na osobitných nástrojoch, ktoré sú určené na splnenie konkrétnych potrieb, ktoré sa môžu používať len obmedzene, pretože držiteľovi osobitného nástroja umožňujú nakupovať tovar alebo služby iba v priestoroch vydavateľa alebo v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb na základe priamej obchodnej dohody s profesionálnym vydavateľom, alebo preto, že sa môžu používať iba na kúpu obmedzeného rozsahu tovaru alebo služieb;
k)  služby založené na osobitných nástrojoch, ktoré sú určené na splnenie konkrétnych potrieb, ktoré sa môžu používať len obmedzene, pretože držiteľovi osobitného nástroja umožňujú nakupovať tovar alebo služby iba jedného vydavateľa alebo v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb na základe priamej obchodnej dohody s vydavateľom, alebo preto, že sa môžu používať iba na kúpu úzkeho rozsahu tovaru alebo služieb;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 3 – písmeno k a (nové)
ka)  nástroj platný len v jednom členskom štáte upravený osobitným sociálnym alebo daňovým rámcom, ktorý sa poskytuje na žiadosť podniku alebo verejného subjektu a jednotlivcovi prináša právo získať tovar alebo služby od dodávateľov, ktorí uzatvorili s vydavateľom obchodnú dohodu, a ktorý nemožno vymeniť sa finančné prostriedky;
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 3 – písmeno l
l)  platobné transakcie vykonávané poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo služieb, ak sa transakcia poskytuje účastníkovi siete alebo služby a na nákup digitálneho obsahu ako doplnkových služieb k elektronickým komunikačným službám bez ohľadu na zariadenie použité na nákup alebo spotrebu obsahu pod podmienkou, že hodnota ktorejkoľvek jednej platobnej transakcie nie je vyššia než 50 EUR a kumulatívna hodnota platobných transakcií nie je vyššia než 200 EUR za ktorýkoľvek fakturovaný mesiac;
l)  platobné transakcie vykonávané v postavení sprostredkovateľa poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo služieb a platobných transakcií, ktoré sú doplnkové voči základnému predmetu činnosti poskytovateľa, ak sa transakcia poskytuje účastníkovi siete alebo služby a na nákup digitálneho tovaru alebo služieb bez ohľadu na zariadenie použité na nákup alebo spotrebu digitálneho obsahu alebo služby pod podmienkou, že hodnota ktorejkoľvek jednej platobnej transakcie nie je vyššia než 20 EUR a kumulatívna hodnota platobných transakcií nie je vyššia než 100 EUR za ktorýkoľvek kalendárny mesiac;
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 4 – bod 12
12.  „používateľ platobných služieb“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ alebo príjemca, alebo ako platiteľ aj príjemca;
12.  „používateľ platobných služieb“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ, príjemca, alebo ako platiteľ aj príjemca, ale s výnimkou poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, vo svojom osobitnom postavení, keď koná v mene iného používateľa platobných služieb;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 4 – bod 18
18.  „platobný príkaz“ je každý pokyn platiteľa alebo príjemcu svojmu poskytovateľovi platobných služieb, ktorým žiada o vykonanie platobnej transakcie;
18.  „platobný príkaz“ je každý pokyn platiteľa alebo príjemcu poskytovateľovi platobných služieb iniciovaný priamo alebo prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, ktorým žiada o vykonanie platobnej transakcie;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 4 – bod 21
21.  „autentifikácia“ je postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb overiť totožnosť používateľa osobitného platobného nástroja vrátane použitia jeho personalizovaných bezpečnostných prvkov alebo kontroly personalizovaných dokladov totožnosti;
21.  „autentifikácia“ sú postupy, ktoré umožňujú poskytovateľovi platobných služieb overiť platnosť použitia osobitného platobného nástroja vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných identifikačných údajov používateľa alebo kontroly personalizovaných dokladov totožnosti, alebo určiť totožnosť konajúceho poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 4 – bod 22
22.  „prísna autentifikácia zákazníka“ je postup potvrdenia identifikácie fyzickej alebo právnickej osoby na základe použitia dvoch alebo viacerých prvkov, ktoré sú kategorizované ako poznatok, vlastníctvo a inherencia a sú nezávislé v tom zmysle, že narušenie jedného prvku nenaruší spoľahlivosť ostatných prvkov, a ktorý je vytvorený takým spôsobom, aby chránil dôvernosť autentifikačných údajov;
22.  „prísna autentifikácia zákazníka“ je postup na overenie platnosti platobného nástroja na základe použitia dvoch alebo viacerých prvkov, ktoré sú kategorizované ako poznatok (niečo, čo vie len používateľ), vlastníctvo (niečo, čo má len používateľ) a inherencia (niečo, čím používateľ je) a sú nezávislé v tom zmysle, že narušenie jedného prvku nenaruší spoľahlivosť ostatných prvkov, a ktorý je vytvorený takým spôsobom, aby chránil dôvernosť autentifikačných údajov;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 4 – bod 26
26.  „platobný nástroj“ je každé personalizované zariadenie (zariadenia) a/alebo súbor postupov dohodnutý medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktoré sa používa na iniciovanie platobného príkazu;
26.  „platobným nástrojom“ je každé personalizované zariadenie (zariadenia) a/alebo súbor postupov dohodnutý medzi užívateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktoré používa používateľ platobných služieb na iniciovanie platobného príkazu;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 4 – bod 32
32.  „platobná iniciačná služba“ je platobná služba, ktorá umožňuje prístup k platobnému účtu a ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, v rámci ktorej môže byť platiteľ aktívne zapojený do iniciovania platby alebo softvéru poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, alebo v rámci ktorej môže platobné nástroje použiť platiteľ alebo príjemca na prenos identifikačných údajov platiteľa poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet;
32.  „platobná iniciačná služba“ je platobná služba, ktorá umožňuje prístup k platobnému účtu v prípade, že platobnú transakciu iniciuje poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, na žiadosť platiteľa z platobného účtu, ktorého majiteľom je platiteľ u poskytovateľa platobných služieb spravujúcemu účet;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 4 – bod 33
33.  „informačná služba o účte“ je platobná služba, v rámci ktorej sa používateľovi platobných služieb poskytujú konsolidované a ľahko použiteľné informácie o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré má používateľ platobných služieb u jedného alebo viacerých poskytovateľov platobných služieb spravujúcich účet;
33.  „informačná služba o účte“ je služba poskytovaná poskytovateľom platobných služieb, ktorá je treťou stranou, na žiadosť používateľa platobných služieb na poskytnutie konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré má používateľ platobných služieb u jedného alebo viacerých ďalších poskytovateľov platobných služieb;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 4 – bod 38 a (nový)
38a.  „personalizované bezpečnostné údaje“ sú informácie používané na overenie totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 4 – bod 38 b (nový)
38b.  „vydavateľ platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou“, je poskytovateľ platobných služieb nespravujúci účet, ktorý vykonáva obchodné činnosti uvedené v bode 3 alebo 5 prílohy I;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 4 – bod 38 c (nový)
38c.  „úhrada“ je vnútroštátna alebo cezhraničná platobná služba pripísania prostriedkov platobnej transakcie alebo série platobných transakcií z platobného účtu platiteľa na platobný účet príjemcu prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet platiteľa, na základe pokynu platiteľa;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 4 – bod 38 d (nový)
38d.  „citlivé platobné údaje“ sú údaje, ktoré by mohli byť zneužité na podvod, okrem mena majiteľa účtu a čísla účtu, ktoré zahŕňajú údaje umožňujúce iniciáciu platobného príkazu, autentifikačné údaje, údaje používané na žiadosť o zaslanie platobných prostriedkov či nástrojov alebo autentifikačných nástrojov, ktoré sa majú posielať zákazníkom, a aj údajov, parametrov a softvéru, ktoré by mohli v prípade pozmenenia ovplyvniť schopnosť oprávnenej strany overiť platobné transakcie, autorizovať elektronické mandáty (e-mandates) alebo kontrolovať účet;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 4 – bod 38 e (nový)
38e.  „nadobúdanie platobných transakcií“ je platobná služba poskytovaná poskytovateľom platobných služieb, ktorý s príjemcom priamo alebo nepriamo uzatvára zmluvu na prijatie a spracovanie platobných transakcií príjemcu iniciovaných prostredníctvom platobného nástroja platiteľa, čo vedie k prevodu finančných prostriedkov príjemcovi; služba by mohla zahŕňať zabezpečenie autentifikácie, autorizácie a iných služieb súvisiacich s riadením finančných tokov voči príjemcovi bez ohľadu na to, či nadobúdateľ má v držbe finančné prostriedky v mene príjemcu.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g
g)  s opisom zavedeného postupu na monitorovanie, sledovanie a obmedzovanie prístupu k citlivým platobných údajom a k logickým a fyzickým kritickým zdrojom;
g)  s opisom zavedeného postupu na monitorovanie, sledovanie a obmedzovanie prístupu k citlivým platobných údajom;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno k
k)  opisom mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré žiadateľ zaviedol s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady45 2005/60/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady46 (ES) č. 1781/2006;
k)  v prípade platobných inštitúcií podliehajúcich povinnostiam v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES45 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/200646 s opisom mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré žiadateľ zaviedol s cieľom dodržiavať tieto povinnosti;
__________________
__________________
45Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).
45Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).
46 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1).
46 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 a – pododsek 1 (nový)
3a.  Orgán EBA vypracuje po konzultácii s poradným panelom ustanoveným v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktorý zastupuje všetky zainteresované strany vrátane tých, ktoré pôsobia mimo odvetvia bankovníctva, návrh regulačných technických noriem, v ktorých sa uvedie, ktoré informácie sa majú poskytnúť príslušným orgánom pri žiadosti o autorizáciu platobných inštitúcií vrátane požiadaviek uvedených v odseku 1 písmenách a), b), c), e) a g) až j) odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 a – pododsek 2 (nový)
Orgán EBA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do ...
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 a – pododsek 3 (nový)
Komisia prijme návrh regulačných noriem, na ktoré sa odkazuje v prvom odseku, v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členské štáty alebo príslušné orgány požadujú, aby platobná inštitúcia, ktorá poskytuje niektorú z platobných služieb a pokiaľ zároveň vykonáva iné obchodné činnosti uvedené v článku 17 ods. 1 písm. c), zabezpečovala všetky finančné prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb alebo prostredníctvom iného poskytovateľa platobných služieb na účel vykonania platobných transakcií jedným z týchto spôsobov:
1.  Členské štáty alebo príslušné orgány požadujú, aby platobná inštitúcia, ktorá poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v prílohe 1 alebo uskutočňuje inú obchodnú činnosť uvedenú v článku 17 ods. 1 písm. c), zabezpečovala všetky finančné prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb alebo prostredníctvom iného poskytovateľa platobných služieb na účel vykonania platobných transakcií jedným z týchto spôsobov:
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a
a)  tieto finančné prostriedky sa nesmú v žiadnom okamihu zlúčiť s finančnými prostriedkami fyzickej alebo právnickej osoby inej než používateľov platobných služieb, v ktorých mene sa tieto finančné prostriedky držia, a ak ich stále drží platobná inštitúcia, pričom ich ešte nepreviedla príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy boli finančné prostriedky prijaté, uložia sa na samostatnom účte v úverovej inštitúcii alebo sa investujú do bezpečných, likvidných nízkorizikových aktív, ktoré vymedzia príslušné orgány domovského členského štátu, sú chránené v súlade s vnútroštátnym právom v záujme používateľov platobných služieb voči nárokom iných veriteľov platobnej inštitúcie, najmä v prípade jej platobnej neschopnosti;
a)  tieto finančné prostriedky sa nesmú v žiadnom okamihu zlúčiť s finančnými prostriedkami fyzickej alebo právnickej osoby inej než používateľov platobných služieb, v ktorých mene sa tieto finančné prostriedky držia, a ak ich stále drží platobná inštitúcia, pričom ich ešte nepreviedla príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy boli finančné prostriedky prijaté, následne sa uložia na samostatnom účte v úverovej inštitúcii alebo sa investujú do bezpečných, likvidných nízkorizikových aktív, ktoré vymedzia príslušné orgány domovského členského štátu, sú chránené v súlade s vnútroštátnym právom v záujme používateľov platobných služieb voči nárokom iných veriteľov platobnej inštitúcie, najmä v prípade jej platobnej neschopnosti;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3
3.  Platobná inštitúcia, ktorá má mať podľa vnútroštátneho práva svojho domovského členského štátu sídlo, má svoje ústredie v tom istom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo.
3.  Platobná inštitúcia, ktorá má mať podľa vnútroštátneho práva svojho domovského členského štátu sídlo, má svoje ústredie v tom istom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo, a v ktorom skutočne uskutočňuje svoje podnikateľské operácie.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Príslušné orgány môžu odňať povolenie udelené platobnej inštitúcii len v prípade, ak inštitúcia:
1.  Príslušné orgány môžu odňať povolenie udelené platobnej inštitúcii len v prípade, ak sa na inštitúciu vzťahuje niektorý z týchto prípadov:
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – písmeno d
d)  by ďalším vykonávaním obchodnej činnosti v oblasti platobných služieb predstavovala ohrozenie stability alebo dôvery v platobný systém;
d)  by ďalším vykonávaním obchodnej činnosti v oblasti platobných služieb predstavovala ohrozenie stability alebo dôvery v platobný systém; alebo
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 a (nový)
V registri sa tiež určí a odôvodní každé odňatie povolenia príslušnými orgánmi.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4 – pododsek 1
4.  EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa stanovia technické požiadavky týkajúce sa prístupu k informáciám vo verejných registroch uvedených v článku 13 na úrovni Únie. Orgán EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii [... do dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
4.  EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa stanovia technické požiadavky týkajúce sa prístupu k informáciám vo verejných registroch uvedených v článku 13 na úrovni Únie po konzultácii s poradným panelom uvedeným v článku 5 ods. 3a.
Orgán EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ...*.
________________
* Dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2
2.  Ak platobné inštitúcie poskytujú jednu alebo viac platobných služieb, môžu viesť iba platobné účty, ktoré sa používajú výlučne na platobné transakcie. Členské štáty zabezpečia primeraný prístup k takýmto platobným účtom.
2.  Ak platobné inštitúcie poskytujú jednu alebo viac platobných služieb, môžu viesť platobné účty, ktoré sa používajú výlučne na platobné transakcie. Členské štáty zabezpečia, že platobné inštitúcie získajú prístup k službám úverových inštitúcií v oblasti platových a vkladových účtov na objektívnom, nediskriminačnom a primeranom základe. Takýto prístup by mal byť dosť rozsiahly, aby sa umožnilo platobným inštitúciám poskytovať platobné služby bez prekážok a efektívne.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 21 – odsek 3
3.  Ak na území členského štátu existuje viac než jeden príslušný orgán pre záležitosti upravené touto hlavou, tento členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali, aby mohli účinne plniť svoje povinnosti. To isté platí aj v prípadoch, keď orgány príslušné pre otázky upravené v tejto hlave nie sú príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad úverovými inštitúciami.
3.  Ak orgán príslušný pre záležitosti upravené touto hlavou nie je príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad úverovými inštitúciami, tento členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali, aby mohli účinne plniť svoje povinnosti.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a
a)  vyžadovať od platobnej inštitúcie, aby poskytla všetky informácie potrebné na kontrolu dodržiavania uvedených ustanovení;
a)  vyžadovať od platobnej inštitúcie, aby poskytla všetky informácie potrebné na kontrolu dodržiavania uvedených ustanovení prostredníctvom formálneho rozhodnutia s uvedením právneho základu a účelu žiadosti, toho, aké informácie sa vyžadujú, a časovej lehoty na poskytnutie informácií;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2 a (nový)
2a.  Akákoľvek žiadosť príslušných orgánov členských štátov o informácie alebo dokumenty musí byť predložená na základe rozhodnutia s uvedením jej právneho základu, účelu žiadosti, podrobnosti požadovaných informácií a dokumentov a časovej lehoty na poskytnutie a uchovanie informácií alebo dokumentov.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1
1.  Príslušné orgány rôznych členských štátov spolupracujú navzájom, prípadne s Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov, orgánom EBA a inými príslušnými orgánmi určenými podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na poskytovateľov platobných služieb.
1.  Príslušné orgány rôznych členských štátov spolupracujú navzájom, prípadne s Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov, orgánom EBA a inými príslušnými orgánmi určenými podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na poskytovateľov platobných služieb. Ak tieto orgány spracúvajú osobné údaje, mali by uviesť konkrétny účel spracúvania a príslušný právny základ v rámci predpisov Únie.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  Europolom ako agentúrou, ktorá presadzuje právne predpisy Únie a je zodpovedná za pomoc a koordinovanie spoločného postupu medzi príslušnými policajnými orgánmi členských štátov v boji proti organizovanému zločinu, iným závažným trestným činom a terorizmu vrátane falšovania eura, pozmeňovania peňazí a iných platobných prostriedkov.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 a (nový)
2a.  EBA je poverený začatím a presadzovaním záväznej mediácie na riešenie sporov medzi príslušnými orgánmi vyplývajúcich z výmeny informácií.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 a (nový)
1a.  Na platobné inštitúcie Únie, ktoré chcú poskytovať platobné služby v hostiteľskom členskom štáte, členské štáty nekladú žiadne ďalšie požiadavky, ktoré nie sú uplatniteľné na platobné inštitúcie povolené hostiteľským členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 3
3.  Príslušné orgány si navzájom poskytujú všetky základné a/alebo dôležité informácie, a to najmä v prípadoch porušenia povinností alebo podozrenia z porušenia povinností zo strany agenta, pobočky alebo subjektu, ktorý bol poverený externým vykonávaním činnosti. V tejto súvislosti príslušné orgány na požiadanie oznamujú všetky dôležité informácie a z vlastnej iniciatívy aj všetky základné informácie.
3.  Príslušné orgány si navzájom poskytujú všetky základné a/alebo dôležité informácie, a to najmä v prípadoch porušenia povinností alebo podozrenia z porušenia povinností zo strany agenta, pobočky alebo subjektu, ktorý bol poverený externým vykonávaním činnosti. V tejto súvislosti príslušné orgány na požiadanie oznamujú všetky dôležité informácie a z vlastnej iniciatívy aj všetky základné informácie. V prípade uchovania osobných údajov nesmie doba ich uchovávania príslušným orgánom presiahnuť desať rokov. V každom prípade musí byť uchovávanie osobných údajov v súlade so smernicou 95/46/ES.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 5
5.  EBA vydá usmernenia určené príslušným orgánom v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 o prvkoch, ktoré treba zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či by oznámená činnosť, ktorú plánuje platobná inštitúcia vykonávať v druhom členskom štáte podľa odseku 1 tohto článku, predstavovala uplatnenie práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby. Uvedené usmernenia sa vydajú do [... dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
5.  EBA vydá usmernenia určené príslušným orgánom v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 o prvkoch, ktoré treba zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či by oznámená činnosť, ktorú plánuje platobná inštitúcia vykonávať v druhom členskom štáte podľa odseku 1 tohto článku, predstavovala uplatnenie práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby. Uvedené usmernenia sa vydajú do ...*.
_________________________
* 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a
a)  priemer z celkovej sumy platobných transakcií vykonaných dotknutou osobou za posledných dvanásť mesiacov vrátane agentov, za ktorých činnosť nesie plnú zodpovednosť, nepresahuje 1 milión EUR za mesiac. Táto požiadavka sa posúdi na základe celkovej sumy platobných transakcií predpokladanej v podnikateľskom pláne, ak príslušné orgány nepožadujú úpravu tohto plánu,
a)  priemer z celkovej sumy platobných transakcií vykonaných alebo iniciovaných dotknutou osobou za posledných dvanásť mesiacov vrátane agentov, za ktorých činnosť nesie plnú zodpovednosť, nepresahuje 1 milión EUR za mesiac. Táto požiadavka sa posúdi na základe celkovej sumy platobných transakcií predpokladanej v podnikateľskom pláne, ak príslušné orgány nepožadujú úpravu tohto plánu,
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh smernice
Článok 31 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty zaistia, aby jednotlivé osoby dostali primerané informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponujú články 10 a 11 smernice 95/46/ES, a s článkom 11 nariadenia (ES) č. 45/2001.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh smernice
Článok 33 – odsek 3
3.  Ak poskytovateľ platobných služieb môže ukladať poplatky za poskytovanie informácií v súlade s odsekom 2, poplatky sú primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.
(Netýka sa slovenskej verzie)
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 33 – odsek 3a (nový)
3a.  Členské štáty zabezpečia, aby spotrebiteľom, ktorí presúvajú svoj účet, odovzdávajúci poskytovatelia platobných služieb na požiadanie poskytli informácie o transakciách vykonaných na pôvodnom platobnom účte za primeranú cenu a na trvalom nosiči údajov.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 34
Členské štáty môžu ustanoviť, že dôkazné bremeno, pokiaľ ide o dôkaz dodržania požiadaviek na poskytovanie informácií uvedených v tejto hlave, je na poskytovateľovi platobných služieb.
Členské štáty ustanovia, že dôkazné bremeno, pokiaľ ide o dôkaz dodržania požiadaviek na poskytovanie informácií uvedených v tejto hlave, je na poskytovateľovi platobných služieb.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 37 – odsek 1
1.  Členské štáty vyžadujú, aby pred tým, než sa používateľ platobných služieb zaviaže akoukoľvek zmluvou o poskytovaní jednorazovej platobnej služby alebo ponukou, poskytovateľ platobných služieb sprístupnil používateľovi platobných služieb ľahko dostupným spôsobom informácie a podmienky vymedzené v článku 38. Na žiadosť používateľa platobných služieb poskytne poskytovateľ platobných služieb informácie a podmienky v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov. Tieto informácie a podmienky sú formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa platobná služba ponúka, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.
1.  Členské štáty vyžadujú, aby pred tým, než sa používateľ platobných služieb zaviaže akoukoľvek zmluvou o poskytovaní jednorazovej platobnej služby alebo ponukou, poskytovateľ platobných služieb sprístupnil používateľovi platobných služieb ľahko dostupným spôsobom informácie a podmienky vymedzené v článku 38, čo sa týka jeho vlastných služieb. Na žiadosť používateľa platobných služieb poskytne poskytovateľ platobných služieb informácie a podmienky v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov. Tieto informácie a podmienky sú formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa platobná služba ponúka, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh smernice
Článok 37 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak sa platobný príkaz iniciuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, členské štáty požadujú, aby tento sprístupnil používateľovi platobných služieb informácie a podmienky uvedené v článku 38. Tieto informácie a podmienky sú formulované jasne a zrozumiteľne v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa platobná služba ponúka, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 38 – odsek 2
2.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade platobných iniciačných služieb poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, poskytol platiteľovi informácie o ponúkanej službe a kontaktné údaje poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade platobných iniciačných služieb poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, poskytol pred iniciáciou platiteľovi tieto jasné a súhrnné informácie:
a)  kontaktné údaje a registračné číslo poskytovateľa platobnej služby, ktorý je treťou stranou, názov zodpovedného orgánu dohľadu;
b)  prípadne maximálnu časovú lehotu pre postup iniciovania platby;
c)  všetky poplatky, ktoré je používateľ platobných služieb povinný zaplatiť poskytovateľovi platobných služieb, ktorý je treťou stranou, a v náležitých prípadoch aj rozpis položiek, z ktorých sa poplatky skladajú;
d)  v náležitých prípadoch aktuálny alebo referenčný výmenný kurz, ktorý sa použije;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh smernice
Článok 39 – úvodná časť
Ak poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, na žiadosť platiteľa iniciuje platobný príkaz, bezodkladne po iniciácií poskytne alebo sprístupní platiteľovi alebo v náležitých prípadoch príjemcovi tieto údaje:
Ak poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, na žiadosť platiteľa iniciuje platobný príkaz, bezodkladne po iniciácií poskytne alebo sprístupní platiteľovi alebo v náležitých prípadoch príjemcovi jasným a jednoznačným spôsobom tieto údaje:
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh smernice
Článok 39 – písmeno a
a)  potvrdenie úspešnej iniciácie platobného príkazu s poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet platiteľa;
a)  potvrdenie úspešnej iniciácie platobnej transakcie s poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet platiteľa;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh smernice
Článok 39 – odsek 1 – písmeno d
d)  v náležitých prípadoch výšku poplatkov za platobnú transakciu, prípadne ich rozpis.
d)  v náležitých prípadoch výšku poplatkov splatných poskytovateľovi platobných služieb, ktorý je treťou stranou, za platobnú transakciu, pričom tieto poplatky uvedie po jednotlivých položkách.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh smernice
Článok 39 – odsek 1 a (nový)
Týmto článkom nie sú dotknuté povinnosti v oblasti ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, a na príjemcu.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh smernice
Článok 41 – úvodná časť
Ihneď po prijatí platobného príkazu poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytne alebo sprístupní platiteľovi rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 37 ods. 1, tieto údaje:
Ihneď po prijatí platobného príkazu poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet poskytne alebo sprístupní platiteľovi rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 37 ods. 1, tieto údaje týkajúce sa svojich služieb:
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh smernice
Článok 42 – úvodná časť
Ihneď po vykonaní platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne alebo sprístupní príjemcovi rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 37 ods. 1, tieto údaje:
Ihneď po vykonaní platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne alebo sprístupní príjemcovi rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 37 ods. 1, tieto údaje týkajúce sa jeho vlastných služieb, ak ich má sám priamo k dispozícii:
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh smernice
Článok 44 – odsek 1
1.  Členské štáty vyžadujú, aby poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb v dostatočnom predstihu pred tým, než sa tento zaviaže akoukoľvek rámcovou zmluvou alebo ponukou, poskytol v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov informácie a podmienky vymedzené v článku 45. Tieto informácie a podmienky sú formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa platobná služba ponúka, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.
1.  Členské štáty vyžadujú, aby poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb v dostatočnom predstihu pred tým, než sa tento zaviaže akoukoľvek rámcovou zmluvou alebo ponukou, sprístupnil alebo na žiadosť používateľa platobných služieb poskytol v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov informácie a podmienky vymedzené v článku 45. Tieto informácie a podmienky sú formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa platobná služba ponúka, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh smernice
Článok 45 – bod 2 – písmeno a
а)  opis hlavných charakteristických znakov platobnej služby, ktorá sa má poskytnúť;
а)  jasný opis hlavných znakov platobnej služby, ktorá sa má poskytnúť;
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh smernice
Článok 45 – bod 2 – písmeno c
c)  forma a postup na udelenie súhlasu na iniciovanie alebo vykonanie platobnej transakcie a odvolanie takého súhlasu v súlade s článkami 57 a 71;
c)  forma a postup na udelenie súhlasu na iniciovanie platobného príkazu alebo vykonanie platobnej transakcie a odvolanie takého súhlasu v súlade s článkami 57 a 71;
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh smernice
Článok 45 – bod 6 – písmeno a
a)  ak je to dohodnuté, informácia, že platí domnienka, že používateľ platobných služieb prijal zmeny podmienok v súlade s článkom 47, pokiaľ pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti týchto zmien neoznámil poskytovateľovi platobných služieb, že tieto zmeny neprijíma;
a)  ak je to dohodnuté, avšak okrem prípadov, keď je zmena očividne a jednoznačne priaznivejšia pre používateľov platobných služieb podľa článku 47 ods. 2, informácia, že platí domnienka, že používateľ platobných služieb prijal zmeny podmienok v súlade s článkom 47, pokiaľ pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti týchto zmien neoznámil poskytovateľovi platobných služieb, že tieto zmeny neprijíma, vzhľadom na to, že toto oznámenie nie je účinné v prípade, že je zmena očividne a jednoznačne priaznivejšia pre používateľov platobných služieb;
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh smernice
Článok 47 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Každú zmenu rámcovej zmluvy, ako aj informácií a podmienok vymedzených v článku 45 predkladá poskytovateľ platobných služieb rovnakým spôsobom, aký je uvedený v článku 44 ods. 1, a to najneskôr dva mesiace pred navrhovaným dňom začatia uplatňovania zmien.
1.  Každú zmenu rámcovej zmluvy, ktorá nie je očividne a jednoznačne priaznivejšia pre používateľov platobných služieb, ako aj informácií a podmienok vymedzených v článku 45 predkladá poskytovateľ platobných služieb rovnakým spôsobom, aký je uvedený v článku 44 ods. 1, a to najneskôr dva mesiace pred navrhovaným dňom začatia uplatňovania zmien.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh smernice
Článok 47 – odsek 2
2.  Zmeny úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu sa môžu uplatňovať okamžite a bez oznámenia za predpokladu, že sa takéto právo dohodlo v rámcovej zmluve a že zmeny sa zakladajú na referenčnej úrokovej sadzbe alebo výmennom kurze, ktoré sú dohodnuté v súlade s článkom 45 ods. 3 písm. b) a c). Používateľ platobných služieb je o každej zmene úrokovej sadzby informovaný čo najskôr, a to rovnakým spôsobom, aký je uvedený v článku 44 ods. 1, pokiaľ sa strany nedohodli na osobitnom intervale alebo spôsobe poskytovania alebo sprístupňovania informácií. Zmeny úrokových sadzieb alebo výmenných kurzov, ktoré sú pre používateľov platobných služieb priaznivejšie, sa však môžu uplatňovať bez oznámenia.
2.  Zmeny úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu sa môžu uplatňovať okamžite a bez oznámenia za predpokladu, že sa takéto právo dohodlo v rámcovej zmluve a že zmeny úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu sa zakladajú na referenčnej úrokovej sadzbe alebo výmennom kurze, ktoré sú dohodnuté v súlade s článkom 45 ods. 3 písm. b) a c). Používateľ platobných služieb je o každej zmene úrokovej sadzby informovaný čo najskôr, a to rovnakým spôsobom, aký je uvedený v článku 44 ods. 1, pokiaľ sa strany nedohodli na osobitnom intervale alebo spôsobe poskytovania alebo sprístupňovania informácií. Zmeny úrokových sadzieb alebo výmenných kurzov, ktoré sú pre používateľov platobných služieb priaznivejšie, ako aj zmeny rámcovej zmluvy, ktoré sú očividne a jednoznačne priaznivejšie pre používateľov platobných služieb, sa však môžu uplatňovať bez oznámenia.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh smernice
Článok 48 – odsek 2
2.  Vypovedanie rámcovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú dlhšiu než 12 mesiacov alebo na dobu neurčitú, je po uplynutí 12 mesiacov pre používateľa platobných služieb bezplatné. Vo všetkých ostatných prípadoch musia byť poplatky za vypovedanie zmluvy primerané a v súlade s nákladmi.
2.  Vypovedanie rámcovej zmluvy je pre používateľa platobných služieb bezplatné.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh smernice
Článok 50 – odsek 2
2.  Rámcová zmluva môže obsahovať podmienku, že informácie uvedené v odseku 1 sa poskytujú alebo sprístupňujú pravidelne najmenej raz mesačne a dohodnutým spôsobom, ktorý umožňuje platiteľovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie.
2.  Rámcová zmluva musí obsahovať podmienku, že informácie uvedené v odseku 1 sa poskytujú alebo sprístupňujú pravidelne najmenej raz mesačne, bezplatne a dohodnutým spôsobom, ktorý umožňuje platiteľovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh smernice
Článok 50 – odsek 3
3.  Členské štáty však môžu od poskytovateľov platobných služieb požadovať, aby raz mesačne poskytovali bezplatne informácie v papierovej forme.
3.  Členské štáty však môžu od poskytovateľov platobných služieb požadovať, aby raz mesačne poskytovali bezplatne informácie v papierovej forme alebo na inom trvanlivom nosiči údajov.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh smernice
Článok 51 – odsek 1 – písmeno a
a)  referenčné údaje umožňujúce príjemcovi identifikovať platobnú transakciu a prípadne platiteľa a všetky informácie prevedené s platobnou transakciou;
a)  referenčné údaje umožňujúce príjemcovi identifikovať platobnú transakciu a platiteľa a všetky informácie prevedené s platobnou transakciou;
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh smernice
Článok 51 – odsek 3
3.  Členské štáty však môžu od poskytovateľov platobných služieb požadovať, aby raz mesačne poskytovali bezplatne informácie v papierovej forme.
3.  Členské štáty však môžu od poskytovateľov platobných služieb požadovať, aby raz mesačne poskytovali bezplatne informácie v papierovej forme alebo na inom trvanlivom nosiči údajov.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh smernice
Článok 52 – odsek 2 – pododsek 1
Ak sa služba menového prepočtu ponúka pred iniciáciou platobnej transakcie a ak sa táto služba menového prepočtu ponúka v mieste predaja alebo ju ponúka príjemca, strana ponúkajúca službu menového prepočtu platiteľovi mu oznámi všetky poplatky, ako aj výmenný kurz, ktorý sa na menový prepočet platobnej transakcie použije.
Ak sa služba menového prepočtu ponúka pred iniciáciou platobnej transakcie a ak sa táto služba menového prepočtu ponúka cez bankomat, v mieste predaja alebo ju ponúka príjemca, strana ponúkajúca službu menového prepočtu platiteľovi mu oznámi všetky poplatky, ako aj výmenný kurz, ktorý sa na menový prepočet platobnej transakcie použije.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh smernice
Článok 53 – odsek 2
2.  Ak poskytovateľ platobných služieb alebo tretia osoba žiada za použitie daného platobného nástroja poplatok, oznámi to používateľovi platobných služieb pred iniciáciou platobnej transakcie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh smernice
Článok 53 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak má poskytovateľ platobných služieb nárok preniesť náklady spôsobené zapojením tretej strany na platiteľa, platiteľ je povinný hradiť ich len v prípade, ak ich celá výška bola známa pred iniciáciou platobnej transakcie.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh smernice
Článok 55 – odsek 1
1.  Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za plnenie svojich informačných povinností alebo za nápravné a preventívne opatrenia podľa tejto hlavy, pokiaľ nie je v článku 70 ods. 1, článku 71 ods. 5 a článku 79 ods. 2 stanovené inak. Takéto poplatky sú dohodnuté medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľa platobných služieb.
1.  Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za plnenie svojich informačných povinností alebo za nápravné a preventívne opatrenia podľa tejto hlavy, pokiaľ nie je v článku 70 ods. 1, článku 71 ods. 5 a článku 79 ods. 2 stanovené inak. Takéto poplatky sú dohodnuté medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľa platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb poskytne na požiadanie skutočné náklady na platobnú transakciu.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh smernice
Článok 55 – odsek 3
3.  Poskytovateľ platobných služieb nebráni príjemcovi, aby od platiteľa žiadal poplatok alebo mu ponúkol zľavu alebo ho iným spôsob viedol k používaniu daného platobného nástroja. Akékoľvek poplatky však nepresahujú náklady, ktoré vzniknú príjemcovi na používanie osobitného platobného nástroja.
3.  Poskytovateľ platobných služieb nebráni príjemcovi, aby od platiteľa žiadal poplatok alebo mu ponúkol zľavu alebo ho iným spôsob viedol k používaniu daného platobného nástroja. Akékoľvek poplatky však nepresahujú priame náklady, ktoré vzniknú príjemcovi na používanie osobitného platobného nástroja.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh smernice
Článok 55 – odsek 4 a (nový)
4a.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, môžu členské štáty stanoviť, že príjemca nemôže žiadať žiadne poplatky za používanie platobného nástroja.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh smernice
Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Súhlas s vykonaním platobnej transakcie alebo viacerých platobných transakcií sa udeľuje vo forme dohodnutej medzi platiteľom a poskytovateľom platobných služieb. Súhlas sa môže udeliť aj priamo alebo nepriamo prostredníctvom príjemcu. Súhlas s vykonaním platobnej transakcie sa takisto považuje za udelený, keď platiteľ autorizuje poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, aby inicioval platobnú transakciu s poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet.
2.  Súhlas s vykonaním platobnej transakcie alebo viacerých platobných transakcií (vrátane inkasa) sa udeľuje vo forme dohodnutej medzi platiteľom a poskytovateľom platobných služieb. Súhlas sa môže udeliť aj priamo alebo nepriamo prostredníctvom príjemcu. Súhlas s vykonaním platobnej transakcie sa takisto považuje za udelený, keď platiteľ autorizuje poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, aby inicioval platobnú transakciu s poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet, ktorý spravuje účet vlastnený platiteľom.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh smernice
Článok 58 – názov
Prístup k informáciám o platobnom účte a ich použitie poskytovateľom platobných služieb, ktorý je treťou stranou
Prístup k informáciám o platobnom účte a ich použitie poskytovateľom platobných služieb, ktorý je treťou stranou, a vydavateľom platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby mal platiteľ právo prostredníctvom využitia poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, získať platobné služby umožňujúce prístup k platobným účtom, ako sa uvádza v bode 7 prílohy I.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby mal platiteľ, ak disponuje platobným účtom, ku ktorému má prístup pomocou internetového bankovníctva, právo prostredníctvom využitia autorizovaného poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, získať platobné služby umožňujúce prístup k platobným účtom, ako sa uvádza v bode 7 prílohy I. Členské štáty zabezpečia, aby mal platiteľ právo prostredníctvom využitia autorizovaného vydavateľa platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou, získať platobný nástroj umožňujúci platobné transakcie.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 1 a (nový)
1a.  Poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet neodmietne umožniť prístup v zmysle tohto článku poskytovateľovi platobných služieb, ktorý je treťou stranou, alebo vydavateľovi platobného nástroja, ktorý je treťou stranou, ak bol autorizovaný na vykonanie osobitnej platby v mene platiteľa za predpokladu, že platiteľ udelil svoj výslovný súhlas v súlade s článkom 57.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 1 b (nový)
1b.  Príjemcovia, ktorí ponúknu platiteľom možnosť využiť poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, alebo vydavateľa platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou, jednoznačne poskytnú platiteľom informácie o takýchto poskytovateľoch platobných služieb, ktorí sú treťou stranou, vrátane registračného čísla a názvu zodpovedného orgánu dohľadu.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Ak bol poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, autorizovaný platiteľom na poskytovanie platobných služieb podľa odseku 1, má tieto povinnosti:
2.  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 2 – písmeno a
a)  zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb neboli prístupné iným stranám;
a)  zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné údaje používateľa platobných služieb neboli prístupné iným stranám;
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 2 – písmeno b
b)  autentifikovať sa jednoznačným spôsobom voči poskytovateľovi (poskytovateľom) platobných služieb spravujúcim účet majiteľa účtu;
b)  pri každom iniciovaní platby alebo zbere informácií o účte sa autentifikovať sa jednoznačným spôsobom voči poskytovateľovi (poskytovateľom) platobných služieb spravujúcemu (spravujúcim) účet majiteľa účtu;
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 2 – písmeno c
c)  neuchovávať citlivé platobné údaje alebo personalizované bezpečnostné údaje používateľa platobných služieb.
c)  neuchovávať personalizované bezpečnostné údaje používateľa platobných služieb.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)  nepoužívať údaje na iné účely, než sú tie, o ktoré platiteľ výslovne požiadal.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ak platiteľ vydal súhlas vydavateľovi platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou, ktorý poskytol platiteľovi platobný nástroj, aby získal informácie o dostupnosti dostatočných finančných prostriedkov na príslušnú platobnú transakciu v držbe platiteľa, poskytovateľ platobných služieb spravujúci príslušný platobný účet oznámi tieto informácie vydavateľovi platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou, hneď po prijatí platobného príkazu od platiteľa. Informáciou o dostupnosti dostatočných finančných prostriedkov by mala byť v súlade so smernicou 95/46/ES jednoduchá odpoveď „áno“ alebo „nie“, a nie oznámenie zostatku na účte.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 4
4.  Poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet zaobchádzajú s platobnými príkazmi zaslanými prostredníctvom služieb poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, rovnako ako s platobnými príkazmi zaslanými priamo platiteľom, pokiaľ ide o ich načasovanie a prioritu, okrem objektívne odôvodnených prípadov.
4.  Poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet zaobchádzajú s platobnými príkazmi zaslanými prostredníctvom služieb poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, alebo vydavateľa platobného nástroja, ktorý je treťou stranou, rovnako ako s platobnými príkazmi zaslanými priamo platiteľom, najmä pokiaľ ide o ich načasovanie a prioritu alebo poplatky, okrem objektívne odôvodnených prípadov.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 4 a (nový)
4a.  Poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú tretími stranami, by nemali mať povinnosť vstupovať do zmluvných vzťahov s poskytovateľmi platobných služieb spravujúcimi účty v kontexte iniciovania platby alebo informačných služieb o účte.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh smernice
Článok 58 – odsek 4 b (nový)
4b.  Členské štáty po tom, ako boli ustanovené spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy a ako ich vykonávajú poskytovatelia platobných služieb spravujúci účty zákazníka voči poskytovateľom platobných služieb, ktorí sú treťou stranou, v zmysle článku 94a, zabezpečia, že používatelia platobných služieb môžu pri iniciácii transakciách elektronickej platby prostredníctvom poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú treťou stranou, používať najbezpečnejšie, najmodernejšie technologické riešenie.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh smernice
Článok 59
Článok 59
vypúšťa sa
Prístup k informáciám o platobnom účte a ich použitie zo strany vydavateľa platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou
1.  Členské štáty zabezpečia, aby mal platiteľ právo prostredníctvom využitia vydavateľa platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou, získať služby platobných kariet.
2.  Ak platiteľ vydal súhlas vydavateľovi platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou, ktorý poskytol platiteľovi platobný nástroj, aby získal informácie o dostupnosti dostatočných finančných prostriedkov na príslušnú platobnú transakciu v držbe platiteľa, poskytovateľ platobných služieb spravujúci príslušný platobný účet oznámi tieto informácie vydavateľovi platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou, hneď po prijatí platobného príkazu od platiteľa.
3.  Poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet zaobchádzajú s platobnými príkazmi zaslanými prostredníctvom služieb vydavateľa platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou, rovnako ako s platobnými príkazmi zaslanými priamo platiteľom, pokiaľ ide o ich načasovanie a prioritu, okrem objektívne odôvodnených prípadov.
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh smernice
Článok 61 – odsek 2
2.  Na účely odseku 1 písm. a) používateľ platobných služieb najmä ihneď po získaní platobného nástroja prijme všetky primerané kroky, aby zabezpečil ochranu personalizovaných bezpečnostných prvkov tohto nástroja. Povinnosti používateľa platobných služieb týkajúce sa starostlivého zaobchádzania nebránia používaniu akéhokoľvek platobného nástroja a služieb povolených podľa tejto smernice.
2.  Na účely odseku 1 písm. a) používateľ platobných služieb najmä ihneď po získaní platobného nástroja prijme všetky primerané kroky, aby zabezpečil ochranu personalizovaných bezpečnostných údajov tohto nástroja. Povinnosti používateľa platobných služieb týkajúce sa starostlivého zaobchádzania nebránia používaniu akéhokoľvek platobného nástroja a služieb povolených podľa tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh smernice
Článok 62 – odsek 1 – písmeno a
a)  zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky platobného nástroja neboli prístupné stranám iným než používateľovi platobných služieb, ktorý je oprávnený používať platobný nástroj bez toho, aby boli dotknuté povinnosti používateľa platobných služieb stanovené v článku 61;
a)  zaistiť, aby personalizované bezpečnostné údaje platobného nástroja boli naozaj bezpečné a neboli prístupné iným stranám ako užívateľovi platobných služieb, ktorý je oprávnený používať platobný nástroj bez toho, aby boli dotknuté povinnosti užívateľa platobných služieb stanovené v článku 61;
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh smernice
Článok 62 – odsek 2
2.  Poskytovateľ platobných služieb znáša riziko spojené so zaslaním platobného nástroja alebo jeho personalizovaných bezpečnostných prvkov platiteľovi.
2.  Poskytovateľ platobných služieb znáša riziko spojené so zaslaním platobného nástroja alebo jeho personalizovaných bezpečnostných údajov platiteľovi.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh smernice
Článok 63 – odsek 2
2.  Ak je zapojený poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, používateľ platobných služieb má nárok na nápravu zo strany poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet podľa odseku 1 tohto článku bez toho, aby boli dotknuté články 65 ods. 2 a 80 ods. 1.
2.  Ak sa používateľ platobných služieb rozhodol využiť služby poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, používateľ platobných služieb o tom informuje tohto poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, a oznámi to poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet. Používateľ platobných služieb má nárok aj na nápravu zo strany poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet podľa odseku 1 tohto článku bez toho, aby bol dotknutý článok 80 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh smernice
Článok 63 – odsek 2 a (nový)
2a.  Používateľ platobných služieb podáva správu svojmu poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet o každej im známej udalosti, ktorá má na používateľa platobných služieb vplyv, pokiaľ ide o využívanie služieb poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, alebo vydavateľa platobných nástrojov, ktorý je treťou stranou. Poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet oznamuje vnútroštátnym príslušným orgánom všetky udalosti, ktoré sa stali. Vnútroštátne príslušné orgány potom postupujú podľa postupov určených Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) v úzkej spolupráci s ECB podľa článku 85.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh smernice
Článok 64 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Členské štáty vyžadujú v prípade, keď používateľ platobných služieb popiera, že vykonanú platobnú transakciu autorizoval, alebo tvrdí, že platobná transakcia nebola správne vykonaná, aby bolo na poskytovateľovi platobných služieb a v prípade, že je zapojený a v náležitých prípadoch na poskytovateľovi platobných služieb, ktorý je treťou stranou, aby dokázal, že platobná transakcia bola autentifikovaná, riadne zaznamenaná, zaúčtovaná a že na ňu nemala vplyv nijaká technická porucha ani iný nedostatok.
1.  Členské štáty vyžadujú v prípade, keď používateľ platobných služieb popiera, že vykonanú platobnú transakciu autorizoval, alebo tvrdí, že platobná transakcia nebola správne vykonaná, aby bolo na poskytovateľovi platobných služieb a v prípade, že je zapojený, na poskytovateľovi platobných služieb, ktorý je treťou stranou, aby dokázal, že platobná transakcia bola autentifikovaná, riadne zaznamenaná, zaúčtovaná a že na ňu nemala vplyv nijaká technická porucha ani iný nedostatok.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh smernice
Článok 64 – odsek 1 – pododsek 2
Ak platobnú transakciu inicioval poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, dôkazné bremeno, že na platobnú transakciu nemala vplyv nijaká porucha ani iné nedostatky spojené s platobnou službou, za ktorú je zodpovedný, je na poskytovateľovi platobných služieb, ktorý je treťou stranou.
Ak platobnú transakciu inicioval používateľ platobných služieb prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou, dôkazné bremeno, že platobná transakcia bola autentifikovaná, presne zaznamenaná a že na ňu nemala vplyv nijaká porucha ani iné nedostatky spojené s platobnou službou, za ktorú je zodpovedný, je na poskytovateľovi platobných služieb, ktorý je treťou stranou.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh smernice
Článok 64 – odsek 2
2.  V prípade, že používateľ platobných služieb popiera, že by autorizoval vykonanú platobnú transakciu, použitie platobného nástroja, ktoré zaznamenal poskytovateľ platobných služieb, v náležitých prípadoch poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, ako také nie je nevyhnutne dostatočným dôkazom, že platiteľ autorizoval danú platobnú transakciu alebo že pri plnení jednej alebo viacerých povinností podľa článku 61 konal platiteľ podvodným spôsobom alebo úmyselne konanie opomenul alebo konal s hrubou nedbalosťou.
2.  V prípade, že používateľ platobných služieb popiera, že by autorizoval vykonanú platobnú transakciu, použitie platobného nástroja, ktoré zaznamenal poskytovateľ platobných služieb, v náležitých prípadoch poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, ako také nie je nevyhnutne dostatočným dôkazom, že platiteľ autorizoval danú platobnú transakciu alebo že pri plnení jednej alebo viacerých povinností podľa článku 61 konal platiteľ podvodným spôsobom alebo úmyselne konanie opomenul alebo konal s hrubou nedbalosťou. V týchto prípadoch sa prosté domnienky bez ďalších podporných dôkazov nad rámec zaznamenaného použitia platobného nástroja nepovažujú za použiteľný dôkaz proti používateľovi platieb. Poskytovateľ platobných služieb, a to v náležitých prípadoch aj poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, musí predložiť podporné dôkazy dokazujúce podvod alebo hrubú nedbalosť zo strany platiteľa.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh smernice
Článok 65 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia bez toho, aby bol dotknutý článok 63, aby v prípade neautorizovanej platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb platiteľa okamžite platiteľovi vrátil sumu neautorizovanej platobnej transakcie a v náležitých prípadoch docielil stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, keby sa neautorizovaná platobná transakcia vôbec neuskutočnila. Tým sa tiež zabezpečí, aby dátum pripísania na platobný účet platiteľa nebol neskorší než dátum, kedy sa suma odpísala.
1.  Členské štáty zabezpečia bez toho, aby bol dotknutý článok 63, aby v prípade neautorizovanej platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb platiteľa do 24 hodín od zistenia alebo oznámenia transakcie, platiteľovi vrátil sumu neautorizovanej platobnej transakcie a v náležitých prípadoch docielil stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, keby sa neautorizovaná platobná transakcia vôbec neuskutočnila. Tým sa tiež zabezpečí, aby dátum pripísania na platobný účet platiteľa nebol neskorší než dátum, kedy sa suma odpísala.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh smernice
Článok 65 – odsek 2
2.  Ak je zapojený poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ktorý je treťou stranou, poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet vráti sumu neautorizovanej platobnej transakcie a v náležitých prípadoch na platobnom účte, z ktorého sa suma odpísala, docieli stav, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa neautorizovaná platobná transakcia neuskutočnila. Môže sa uplatniť finančná kompenzácia pre poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet od poskytovateľa platobných služieb, ktorý je treťou stranou.
2.  Ak je zapojený poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ktorý je treťou stranou, poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet vráti sumu neautorizovanej platobnej transakcie a v náležitých prípadoch na platobnom účte, z ktorého sa suma odpísala, docieli stav, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa neautorizovaná platobná transakcia neuskutočnila. Ak poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, nemôže dokázať, že nie je za neautorizovanú platobnú transakciu zodpovedný, do jedného pracovného dňa poskytne poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet kompenzáciu za primerané náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku vrátenia prostriedkov platiteľovi, a to vrátane sumy neautorizovanej platobnej transakcie.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh smernice
Článok 66 – odsek 1 – pododsek 1
Odchylne od článku 65 platiteľ môže byť povinný znášať straty až do maximálnej výšky 50 EUR, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanými platobnými transakciami a ktorá je spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného platobného nástroja alebo zneužitím platobného nástroja.
Odchylne od článku 65 platiteľ môže byť povinný znášať straty až do maximálnej výšky 50 EUR alebo jej ekvivalentu v inej národnej mene, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanými platobnými transakciami a ktorá je spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného platobného nástroja alebo zneužitím platobného nástroja. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, ak stratu, odcudzenie alebo zneužitie platobného nástroja nemohol platiteľ zistiť pred uskutočnením platby.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh smernice
Článok 66 – odsek 2 a (nový)
2a.  EBA v úzkej spolupráci s ECB a po porade s poradným panelom uvedeným v článku 5 ods. 3a vydá usmernenia adresované poskytovateľom platobných služieb v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 o výklade a praktickom používaní pojmu „hrubá nedbalosť“ v tomto kontexte. Tieto usmernenia sa vydajú do [vložte dátum – dvanásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a podľa potreby sa pravidelne aktualizujú.
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh smernice
Článok 66 – odsek 2 b (nový)
2b.  V prípadoch, keď platiteľ nekonal podvodne ani nemal úmysel nesplniť svoje povinnosti podľa článku 61, môžu členské štáty znížiť zodpovednosť uvedenú v odseku 1, pričom zohľadňujú najmä povahu personalizovaných bezpečnostných prvkov platobného nástroja a okolnosti, za ktorých došlo k jeho strate, odcudzeniu alebo zneužitiu.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh smernice
Článok 66 – odsek 2 c (nový)
2c.  Platiteľ neznáša nijaké finančné dôsledky vyplývajúce z použitia strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného nástroja, ak výslednú neautorizovanú platbu umožnila metóda alebo bezpečnostná medzera, ktoré boli známe a zdokumentované, a poskytovateľ platobných služieb nezlepšil bezpečnostné systémy tak, aby ďalšie útoky tohto druhy skutočne zablokoval, s výnimkou prípadu, ak sám platiteľ konal so zámerom podvodu.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh smernice
Článok 67 – odsek 1 – pododsek 2
Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb nesie platiteľ dôkazné bremeno týkajúce sa splnenia takýchto podmienok.
Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb poskytne platiteľ konkrétne skutočnosti týkajúce sa takýchto podmienok.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh smernice
Článok 67 – odsek 1 – pododsek 3
Vrátenie finančných prostriedkov sa týka celej sumy vykonanej platobnej transakcie. Zahŕňa to aj skutočnosť, aby dátum pripísania na platobný účet platiteľa nebol neskorší než dátum, kedy sa suma odpísala.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh smernice
Článok 67 – odsek 1 – pododsek 4
V prípade inkás platiteľ bezpodmienečné právo na vrátenie prostriedkov v časovej lehote stanovenej v článku 68 okrem prípadov, keď príjemca už splnil zmluvné povinnosti a nastalo už poskytnutie služieb alebo spotreba tovaru zo strany platiteľa. Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb nesie príjemca dôkazné bremeno týkajúce sa splnenia podmienok uvedených v treťom pododseku.
Členské štáty zabezpečia, že okrem práva uvedeného v odseku 1 v prípade inkás platiteľ bezpodmienečné právo na vrátenie prostriedkov v časovej lehote stanovenej v článku 68.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh smernice
Článok 67 – odsek 3 a (nový)
3a.  Vrátenie finančných prostriedkov sa týka celej sumy vykonanej platobnej transakcie. Dátum pripísania na platobný účet platiteľa nesmie byť neskôr než dátum, kedy sa suma odpísala. Samotné vrátenie platby nemení východiskový právny nárok príjemcu.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh smernice
Článok 67 – odsek 3 b (nový)
3b.  Členské štáty môžu svojim poskytovateľom platobných služieb umožniť, aby ponúkali priaznivejšie práva v oblasti vracania prostriedkov v súlade so svojimi inkasnými systémami pod podmienkou, že sú pre platiteľa výhodnejšie.
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh smernice
Článok 67 a (nový)
Článok 67a
Platobné transakcie, v prípade ktorých nie je suma transakcie známa vopred
1.  V prípade platobných transakcií, ktorých suma nie je známa v okamihu nákupu, členské štáty určia maximálnu sumu prostriedkov, ktorú možno blokovať na platobnom účte platiteľa, a maximálne lehoty na blokovanie prostriedkov príjemcom.
2.  Ak by na platobnom účte platiteľa boli blokované finančné prostriedky presahujúce sumu nákupu, je príjemca povinný o tom pred transakciou platiteľa informovať.
3.  Ak sú na platobnom účte platiteľa blokované finančné prostriedky presahujúce sumu nákupu, túto informáciu poskytuje platiteľovi jeho poskytovateľ platobných služieb vo výpise z účtu.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh smernice
Článok 68 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby platiteľ mohol v zmysle článku 67 požiadať o vrátenie finančných prostriedkov autorizovanej platobnej transakcie iniciovanej príjemcom alebo prostredníctvom neho v období ôsmich týždňov od dátumu odpísania finančných prostriedkov z účtu.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby platiteľ mohol v zmysle článku 67 požiadať o vrátenie finančných prostriedkov autorizovanej platobnej transakcie iniciovanej príjemcom alebo prostredníctvom neho v období prinajmenšom ôsmich týždňov od dátumu odpísania finančných prostriedkov z účtu.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh smernice
Článok 69 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby okamih prijatia platobného príkazu bol okamih, kedy poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijal platobný príkaz, ktorý bol iniciovaný priamo platiteľom alebo v jeho mene poskytovateľom platobných služieb, ktorý je treťou stranou, alebo nepriamo príjemcom alebo prostredníctvom neho. Ak okamih prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb platiteľa, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň. Poskytovateľ platobných služieb môže stanoviť čas ukončenia pred koncom pracovného dňa, po uplynutí ktorého sa každý predložený platobný príkaz považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby okamih prijatia platobného príkazu bol okamih, kedy poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijal platobný príkaz, ktorý bol iniciovaný priamo platiteľom alebo v jeho mene poskytovateľom platobných služieb, ktorý je treťou stranou, alebo nepriamo príjemcom alebo prostredníctvom neho. Okamih prijatia platobného príkazu nemôže byť neskorší než okamih odpísania prostriedkov z účtu platiteľa. Ak okamih prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb platiteľa, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň. Poskytovateľ platobných služieb môže stanoviť čas ukončenia pred koncom pracovného dňa, po uplynutí ktorého sa každý predložený platobný príkaz považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh smernice
Článok 70 – odsek 1 – pododsek 1
Ak poskytovateľ platobných služieb odmietne vykonať platobný príkaz, odmietnutie a, ak je to možné, i jeho dôvody a postup opravy akýchkoľvek faktických chýb, ktoré viedli k odmietnutiu, oznámi používateľovi platobných služieb, ak to nezakazujú iné príslušné právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy.
Ak poskytovateľ platobných služieb a prípadne aj poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, odmietnu vykonať platobný príkaz alebo iniciovať platobnú transakciu, odmietnutie a, ak je to možné, i jeho dôvody a postup opravy akýchkoľvek faktických chýb, ktoré viedli k odmietnutiu, sa oznámia používateľovi platobných služieb, ak to nezakazujú iné príslušné právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh smernice
Článok 70 – odsek 1 – pododsek 3
Rámcová zmluva môže obsahovať podmienku, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za takéto oznámenie, ak je odmietnutie objektívne odôvodnené.
Poskytovateľ platobných služieb za takéto oznámenie neúčtuje používateľovi platobných služieb žiadne poplatky.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh smernice
Článok 73 – odsek 2
2.  Tento oddiel sa uplatňuje na ostatné platobné transakcie, pokiaľ sa používateľ platobných služieb a poskytovateľ platobných služieb nedohodli inak, s výnimkou článku 78, ktorého ustanovenia si tieto strany nemôžu dohodnúť inak. Ak sa však používateľ platobných služieb a poskytovateľ platobných služieb v prípade platobných transakcií v rámci Únie dohodnú na lehote dlhšej, než je lehota stanovená v článku 74, táto lehota nesmie byť dlhšia než štyri pracovné dni nasledujúce po okamihu prijatia uvedenom v článku 69.
2.  Tento oddiel sa uplatňuje na ostatné platobné transakcie, pokiaľ sa používateľ platobných služieb a poskytovateľ platobných služieb nedohodli inak, s výnimkou článku 78, ktorého ustanovenia si tieto strany nemôžu dohodnúť inak. Ak sa však používateľ platobných služieb a poskytovateľ platobných služieb v prípade platobných transakcií v rámci Únie dohodnú na lehote dlhšej, než je lehota stanovená v článku 74, táto lehota nesmie byť dlhšia než štyri pracovné dni (alebo lehota umožnená inými právnymi povinnosťami podľa vnútroštátneho práva a práva Únie) nasledujúce po okamihu prijatia uvedenom v článku 69.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh smernice
Článok 74 – odsek 1
1.  Členské štáty vyžadujú od poskytovateľa platobných služieb platiteľa, aby zabezpečil, aby bola suma platobnej transakcie po okamihu prijatia podľa článku 69 pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa. Tieto lehoty sa môžu predĺžiť o ďalší pracovný deň pre platobné transakcie iniciované v papierovej forme.
1.  Členské štáty vyžadujú od poskytovateľa platobných služieb platiteľa, aby zabezpečil, aby bola suma platobnej transakcie po okamihu prijatia podľa článku 69 pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa. Táto lehota sa môže predĺžiť o ďalší pracovný deň pre platobné transakcie iniciované v papierovej forme.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh smernice
Článok 79 – odsek 5 a (nový)
5a.  Členské štáty zaistia, aby v prípade neúspešného pokusu o vymoženie finančných prostriedkov podľa odseku 3 bol poskytovateľ platobných služieb nesprávne adresovaného príjemcu povinný poskytnúť platiteľovi všetky informácie potrebné na to, aby príjemcu prostriedkov kontaktoval a v prípade potreby vzniesol právny nárok na ich opätovné získanie.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh smernice
Článok 80 – odsek 1 – pododsek 3
Ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, nesie zodpovednosť podľa prvého alebo druhého pododseku, príslušný poskytovateľ platobných služieb bez zbytočného odkladu vráti platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybnej platobnej transakcie a v náležitých prípadoch docieli stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná platobná transakcia vôbec nevykonala. Dátum pripísania na platobný účet platiteľa nesmie byť neskôr než dátum, kedy sa suma odpísala.
Ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ platobných služieb, ktorý je treťou stranou, nesie zodpovednosť podľa prvého alebo druhého pododseku, príslušný poskytovateľ platobných služieb bez zbytočného odkladu vráti platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybnej platobnej transakcie a v náležitých prípadoch docieli stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná platobná transakcia vôbec nevykonala. Dátum pripísania na platobný účet platiteľa nesmie byť neskôr než dátum, kedy sa suma odpísala. V prípade, že to už nie je technicky možné, sa platiteľovi nahradí aj ušlý úrok.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh smernice
Článok 80 – odsek 1 – pododsek 6
Ak v prípade nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej transakcie inicioval platobný príkaz platiteľ, vynaloží poskytovateľ platobných služieb na základe žiadosti a bez ohľadu na zodpovednosť podľa tohto odseku ihneď úsilie na to, aby vyhľadal priebeh platobnej transakcie a oznámi výsledok platiteľovi. Za to sa platiteľovi neúčtuje poplatok.
Ak v prípade nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej transakcie inicioval platobný príkaz platiteľ, vynaloží jeho poskytovateľ platobných služieb na základe žiadosti a bez ohľadu na zodpovednosť podľa tohto odseku ihneď úsilie na to, aby vyhľadal priebeh platobnej transakcie a oznámi výsledok platiteľovi. Za to sa platiteľovi neúčtuje poplatok.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh smernice
Článok 80 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Ak platobný príkaz inicioval príjemca alebo sa inicioval prostredníctvom neho, poskytovateľ platobných služieb je bez toho, aby bol dotknutý článok 63, článok 79 ods. 2 a 3 a článok 83, zodpovedný voči príjemcovi za správne zaslanie platobného príkazu poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v súlade s článkom 74 ods. 3 Ak je poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedný podľa tohto pododseku, bezodkladne odovzdá príslušný platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb platiteľa. V prípade neskorého zaslania platobného príkazu dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu nie je neskorší než dátum, kedy sa suma mala pripísať v prípade správneho vykonania.
2.  Ak platobný príkaz inicioval príjemca alebo sa inicioval prostredníctvom neho, poskytovateľ platobných služieb je bez toho, aby bol dotknutý článok 63, článok 79 ods. 2 a 3 a článok 83, zodpovedný voči príjemcovi za správne zaslanie platobného príkazu poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v súlade s článkom 74 ods. 3 Ak je poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedný podľa tohto pododseku, bezodkladne odovzdá príslušný platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb platiteľa. V prípade neskorého zaslania platobného príkazu dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu nie je neskorší než dátum, kedy sa suma mala pripísať v prípade správneho vykonania. V prípade, že to už nie je technicky možné, sa platiteľovi nahradí aj ušlý úrok.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh smernice
Článok 80 – odsek 2 – pododsek 2
Okrem toho poskytovateľ platobných služieb príjemcu je bez toho, aby bol dotknutý článok 63, článok 79 ods. 2 a 3 a článok 83, zodpovedný voči príjemcovi za spracovanie platobnej transakcie v súlade so svojimi povinnosťami podľa článku 78. Ak podľa tohto pododseku nesie zodpovednosť poskytovateľ platobných služieb príjemcu, tento poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby bola suma platobnej transakcie k dispozícii pre príjemcu bezodkladne po pripísaní sumy na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu. Dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu nie je neskorší než dátum, kedy sa suma mala pripísať v prípade správneho vykonania.
Okrem toho poskytovateľ platobných služieb príjemcu je bez toho, aby bol dotknutý článok 63, článok 79 ods. 2 a 3 a článok 83, zodpovedný voči príjemcovi za spracovanie platobnej transakcie v súlade so svojimi povinnosťami podľa článku 78. Ak podľa tohto pododseku nesie zodpovednosť poskytovateľ platobných služieb príjemcu, tento poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby bola suma platobnej transakcie k dispozícii pre príjemcu bezodkladne po pripísaní sumy na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu. Dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu nie je neskorší než dátum, kedy sa suma mala pripísať v prípade správneho vykonania. V prípade, že to už nie je technicky možné, sa platiteľovi nahradí aj ušlý úrok.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh smernice
Článok 80 – odsek 2 – pododsek 3
V prípade nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej transakcie, za ktorú nie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb príjemcu podľa prvého a druhého pododseku, je poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný voči platiteľovi. Ak je v tomto zmysle zodpovedný poskytovateľ platobných služieb platiteľa, tento podľa potreby a bez zbytočného odkladu vráti platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybnej platobnej transakcie a docieli stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná transakcia vôbec nevykonala. Dátum pripísania na platobný účet platiteľa nesmie byť neskôr než dátum, kedy sa suma odpísala.
V prípade nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej transakcie, za ktorú nie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb príjemcu podľa prvého a druhého pododseku, je poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný voči platiteľovi. Ak je v tomto zmysle zodpovedný poskytovateľ platobných služieb platiteľa, tento podľa potreby a bez zbytočného odkladu vráti platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybnej platobnej transakcie a docieli stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná transakcia vôbec nevykonala. Dátum pripísania na platobný účet platiteľa nesmie byť neskôr než dátum, kedy sa suma odpísala. V prípade, že to už nie je technicky možné, sa platiteľovi nahradí aj ušlý úrok.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh smernice
Článok 80 – odsek 2 – pododsek 4
V prípade, že sa platobná transakcia vykoná neskoro, platiteľ môže rozhodnúť o tom, že dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu nie je neskorší než dátum, kedy sa suma mala pripísať v prípade správneho vykonania.
V prípade, že sa platobná transakcia vykoná neskoro, platiteľ môže rozhodnúť o tom, že dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu nie je neskorší než dátum, kedy sa suma mala pripísať v prípade správneho vykonania. V prípade, že to už nie je technicky možné, sa platiteľovi nahradí aj ušlý úrok.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh smernice
Článok 82 – odsek 1
1.  Ak zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb podľa článku 80 možno prisúdiť inému poskytovateľovi platobných služieb alebo sprostredkovateľovi, tento poskytovateľ platobných služieb alebo sprostredkovateľ nahradí prvému poskytovateľovi platobných služieb všetky straty vzniknuté alebo sumy zaplatené podľa článku 80. Zahŕňa to aj kompenzáciu v prípade, že niektorý z poskytovateľov platobných služieb nepoužil prísnu autentifikáciu zákazníka.
1.  Ak zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb podľa článkov 65 a 80 možno prisúdiť inému poskytovateľovi platobných služieb alebo sprostredkovateľovi, tento poskytovateľ platobných služieb alebo sprostredkovateľ nahradí prvému poskytovateľovi platobných služieb všetky straty, ktoré vznikli, a/alebo sumy zaplatené podľa článkov 65 a 80. Zahŕňa to aj kompenzáciu v prípade, že niektorý z poskytovateľov platobných služieb nepoužil prísnu autentifikáciu zákazníka.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh smernice
Článok 82 – odsek 2 a (nový)
2a.  EBA sa poveruje tým, aby začínal a presadzoval záväznú mediáciu na urovnanie sporov medzi príslušnými orgánmi vyplývajúcich z vykonávania práv stanovených v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh smernice
Článok 84 – odsek 1
Akékoľvek spracovanie osobných údajov na účely tejto smernice sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES, vnútroštátnymi pravidlami, ktoré transponujú smernicu 95/46/ES, a nariadením (ES) č. 45/2001.
1.  Členské štáty umožňujú spracovanie osobných údajov platobnými systémami a poskytovateľmi platobných služieb, ak je potrebné na ochranu predchádzania platobným podvodom, ich vyšetrovania a zisťovania. Spracovanie týchto osobných údajov sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES, vnútroštátnymi pravidlami, ktoré transponujú smernicu 95/46/ES, a nariadením (ES) č. 45/2001.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh smernice
Článok 84 – odsek 1 a (nový)
1a.  Pri spracúvaní osobných údajov na účely tejto smernice sa dodržiavajú zásady nutnosti, proporcionality, obmedzeného účelu a primeranej lehoty uchovávania údajov.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh smernice
Článok 84 – odsek 1 b (nový)
1b.  Predovšetkým by každý poskytovateľ, agent alebo používateľ spracúvajúci osobné údaje mal získavať, spracúvať a uchovávať len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu jeho platobných služieb.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh smernice
Článok 84 – odsek 1 c (nový)
1c.  Súčasťou všetkých systémov spracúvania osobných údajov vytvorených a používaných v rámci tejto smernice je ochrana súkromia už v štádiu návrhu/štandardná ochrana súkromia.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh smernice
Článok 84 – odsek 1 d (nový)
1d.  V dokumentoch uvedených v článku 5 písm. j) by sa okrem iného mali uvádzať aj opatrenia zamerané na dodržiavanie zásad bezpečnosti a dôvernosti a mali by sa v nich uplatňovať zásady ochrany súkromia už v štádiu návrhu a štandardnej ochrany súkromia.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh smernice
Článok 84 – odsek 1 e (nový)
1e.  Tvorba noriem a zaisťovanie interoperability na účely tejto smernice vychádzajú z posúdenia vplyvov na súkromie, ktoré by malo umožniť určenie rizík spojených s každou z dostupných technických možností a nápravných opatrení, ktoré by bolo možné zaviesť na minimalizáciu hrozieb v oblasti ochrany údajov.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh smernice
Článok 85 – odsek 1
1.  Poskytovatelia platobných služieb podliehajú smernici [smernici NIS] [OP vložte číslo smernice po jej prijatí], a to najmä pokiaľ ide požiadavky týkajúce sa riadenia rizík a oznamovania incidentov obsiahnuté v jej článkoch 14 a 15.
1.  Poskytovatelia platobných služieb vypracujú rámec obsahujúci primerané opatrenia na zmiernenie rizika a kontrolné mechanizmy na riadenie prevádzkových a bezpečnostných rizík vzťahujúcich sa k platobným službám, ktoré poskytujú. Poskytovatelia služieb ako súčasť tohto rámca vytvoria a budú udržiavať účinné postupy riadenia incidentov vrátane zisťovania a klasifikácie zásadných incidentov.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh smernice
Článok 85 – odsek 2
2.  Orgán určený podľa článku 6 ods. 1 smernice [smernice NIS] [OP vložte číslo smernice po jej prijatí] bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán v domovskom členskom štáte a orgán EBA o oznámeniach o incidentoch týkajúcich sa bezpečnosti sietí a informácií prijatých od poskytovateľov platobných služieb.
2.  Poskytovatelia platobných služieb bez zbytočného odkladu oznamujú každý zásadnejší prevádzkový incident vrátane bezpečnostných incidentov príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte poskytovateľa platobných služieb.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh smernice
Článok 85 – odsek 2 a (nový)
2a.  Po prijatí oznámenia príslušný orgán domovského členského štátu bez zbytočného odkladu poskytne relevantné podrobnosti o incidente orgánu EBA.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh smernice
Článok 85 – odsek 3
3.  Po prijatí oznámenia a v náležitých prípadoch orgán EBA informuje príslušné orgány v ostatných členských štátoch.
3.  Po prijatí oznámenia orgán EBA v spolupráci s príslušným orgánom v domovskom členskom štáte posúdi relevantnosť incidentu a na základe tohto posúdenia informuje príslušné orgány v ostatných členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh smernice
Článok 85 – odsek 3 a (nový)
3a.  Vnútroštátny príslušný orgán koná v prípade potreby preventívne a s cieľom ochrániť bezprostrednú bezpečnosť finančného systému.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh smernice
Článok 85 – odsek 4
4.  Okrem ustanovení článku 14 ods. 4 smernice [smernice NIS] [OP vložte číslo smernice po jej prijatí] v prípade, že bezpečnostný incident má potenciál narušiť finančné záujmy používateľov platobných služieb poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb bez zbytočného odkladu informuje svojich používateľov platobných služieb o incidente a informuje ich o možných opatreniach na zmiernenie rizika, ktoré môžu prijať s cieľom zmierniť negatívne účinky incidentu.
4.  V prípade, že bezpečnostný incident má potenciál narušiť finančné záujmy používateľov platobných služieb poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb bez zbytočného odkladu informuje svojich používateľov platobných služieb o incidente a informuje ich o všetkých dostupných opatreniach na zmiernenie rizika, ktoré môžu prijať s cieľom zmierniť negatívne účinky incidentu.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh smernice
Článok 85 – odsek 4 a (nový)
4a.  EBA v úzkej spolupráci s EBA a po konzultácii s poradným panelom uvedeným v článku 5 ods. 3a vypracuje usmernenia, v ktorých spresní rámec pre oznamovanie zásadných incidentov uvedených vo vyššie zmienených odsekoch. V usmerneniach sa konkrétne uvedie rozsah podávaných informácií a spôsob zaobchádzania s nimi, vrátane kritérií relevantnosti incidentov a štandardných vzorov oznámení, s cieľom zaistiť jednotný a efektívny proces oznamovania.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh smernice
Článok 85 – odsek 4 b (nový)
4b.  Členské štáty zaistia, aby poskytovatelia platobných služieb pravidelne poskytovali údaje o podvodoch súvisiacich s rôznymi platobnými prostriedkami príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánu EBA.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh smernice
Článok 86 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb poskytovali orgánu určenému podľa článku 6 ods. 1 smernice [smernice NIS] [OP vložte číslo smernice po jej prijatí] každý rok aktualizované informácie o posúdených prevádzkových a bezpečnostných rizikách týkajúcich sa platobných služieb, ktoré poskytujú, ako aj o primeranosti opatrení na zmiernenie rizika a zavedených kontrolných mechanizmoch s cieľom reagovať na tieto riziká. Orgán určený podľa článku 6 ods. 1 smernice [smernice NIS] [OP vložte číslo smernice po jej prijatí] bez zbytočného odkladu postúpi kópiu týchto informácií príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb poskytovali príslušnému orgánu každý rok aktualizované a súhrnné informácie o posúdených prevádzkových a bezpečnostných rizikách týkajúcich sa platobných služieb, ktoré poskytujú, ako aj o primeranosti opatrení na zmiernenie rizika a zavedených kontrolných mechanizmoch s cieľom reagovať na tieto riziká.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh smernice
Článok 86 – odsek 2
2.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice [smernice NIS] [OP vložte číslo smernice po jej prijatí], orgán EBA v úzkej spolupráci s ECB vypracuje usmernenia týkajúce sa zavedenia, vykonávania a monitorovania bezpečnostných opatrení a v náležitých prípadoch aj postupov certifikácie. Orgán EBA okrem iného zohľadní normy a/alebo špecifikácie uverejnené Komisiou podľa článku 16 ods. 2 smernice [smernice NIS] [OP vložte číslo smernice po jej prijatí].
2.  Orgán EBA v úzkej spolupráci s ECB vypracuje vykonávacie technické predpisy týkajúce sa zavedenia, vykonávania a monitorovania bezpečnostných opatrení a v náležitých prípadoch aj postupov certifikácie. Orgán EBA okrem iného zohľadní normy a/alebo špecifikácie uverejnené Komisiou, ako aj odporúčania Eurosystému ECB pre bezpečnosť internetových platieb v rámci fóra pre bezpečnosť maloobchodných platieb (tzv. SecuRePay).
EBA predloží návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ….
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh smernice
Článok 86 – odsek 3
3.  Orgán EBA v úzkej spolupráci s ECB pravidelne tieto usmernenia preskúmava, prinajmenšom však raz za dva roky.
3.  Orgán EBA v úzkej spolupráci s ECB pravidelne tieto vykonávacie technické predpisy uvedené v odseku 2 preskúmava, prinajmenšom však raz za dva roky.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh smernice
Článok 86 – odsek 4
4.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice [smernice NIS] [OP vložte číslo smernice po jej prijatí], orgán EBA vydáva usmernenia s cieľom uľahčiť poskytovateľom platobných služieb kvalifikovanie zásadných incidentov a okolností, v prípade ktorých sa od platobnej inštitúcie vyžaduje, aby bezpečnostný incident oznámila. Tieto usmernenia sa vydajú do [vložte dátum – dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
4.  Orgán EBA koordinuje výmenu informácií v oblasti prevádzkových a bezpečnostných rizík týkajúcich sa platobných služieb s príslušnými orgánmi a ECB.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh smernice
Článok 87 – odsek 2
2.  Keď poskytovateľ platobných služieb poskytuje služby uvedené v bode 7 prílohy I, autentifikuje sa voči poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet majiteľa účtu.
2.  Keď poskytovateľ platobných služieb poskytuje služby uvedené v bode 7 prílohy I, autentifikuje sa voči poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet majiteľa účtu v súlade so spoločnými a bezpečnými otvorenými komunikačnými normami v zmysle ich vymedzenia v článku 94a.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh smernice
Článok 87 – odsek 3
3.  Orgán EBA vydáva v úzkej spolupráci s ECB usmernenia určené poskytovateľom platobných služieb, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 tejto smernice v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 o najmodernejšej autentifikácii zákazníka a akejkoľvek výnimke týkajúcej sa používania prísnej autentifikácie zákazníka. Tieto usmernenia sa vydajú do [vložte dátum – dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a podľa potreby sa pravidelne aktualizujú.
3.  Orgán EBA vydáva v úzkej spolupráci s ECB a po konzultácii s poradným panelom uvedeným v článku 5 ods. 3a usmernenia určené poskytovateľom platobných služieb, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 tejto smernice v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 o tom, ako sa poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú tretími stranami, autentifikujú voči poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účty, o najmodernejšej autentifikácii zákazníka a o akejkoľvek výnimke týkajúcej sa používania prísnej autentifikácie zákazníka. Tieto usmernenia nadobudnú účinnosť pred ...* a podľa potreby sa pravidelne aktualizujú.
____________
* Termín transpozície tejto smernice (dva roky od dátumu prijatia tejto smernice).
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh smernice
Článok 88 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli postupy, ktoré umožnia používateľom platobných služieb a iným zainteresovaným stranám vrátane združení spotrebiteľov podávať príslušným orgánom sťažnosti, pokiaľ ide o údajné porušenia tejto smernice zo strany poskytovateľov platobných služieb.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli postupy, ktoré umožnia používateľom platobných služieb a iným zainteresovaným stranám vrátane združení spotrebiteľov podávať príslušným orgánom alebo orgánom na alternatívne riešenie sporov sťažnosti, pokiaľ ide o údajné porušenia tejto smernice zo strany poskytovateľov platobných služieb.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh smernice
Článok 89 – odsek 1
1.  Členské štáty určia príslušné orgány na zabezpečenie a monitorovanie účinného súladu s touto smernicou. Uvedené príslušné orgány príjmu všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie tohto súladu. Sú nezávislé od poskytovateľov platobných služieb. Ide o príslušné orgány v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1039/2010.
1.  Členské štáty určia príslušné orgány na zabezpečenie a monitorovanie účinného súladu s touto smernicou. Uvedené príslušné orgány príjmu všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie tohto súladu. Sú nezávislé od poskytovateľov platobných služieb. Ide o príslušné orgány vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010;
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh smernice
Článok 89 – odsek 2
2.  Orgány uvedené v odseku 1 majú všetky potrebné právomoci na vykonávanie svojich povinností. V prípade, že je na zabezpečenie a monitorovanie účinného súladu s touto smernicou splnomocnený viac než jeden príslušný orgán, členské štáty zabezpečia úzku spoluprácu týchto orgánov, aby si mohli účinne plniť príslušné povinnosti.
2.  Orgány uvedené v odseku 1 majú všetky potrebné právomoci a zdroje na vykonávanie svojich povinností.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh smernice
Článok 89 – odsek 4 a (nový)
4a.  Orgán EBA vydá po konzultácii s ECB usmernenia určené príslušným orgánom v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 o postupoch riešenia sťažností, ktoré treba zohľadniť, ak sa má zabezpečiť súlad s príslušnými ustanoveniami tejto smernice, ako sa uvádza v odseku 1. Tieto usmernenia sa vydajú do ... * a podľa potreby sa pravidelne aktualizujú.
___________________
* Dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh smernice
Článok 90 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb zaviedli primerané a účinné postupy riešenia sťažností spotrebiteľov, pokiaľ ide o urovnávanie sťažností používateľov platobných služieb týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z tejto smernice.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb zaviedli a uplatňovali primerané a účinné postupy riešenia sťažností spotrebiteľov, pokiaľ ide o urovnávanie sťažností používateľov platobných služieb týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z tejto smernice, a sledujú, ako si v tomto ohľade počínajú.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh smernice
Článok 90 – odsek 2
2.  Členské štáty požadujú, aby poskytovatelia platobných služieb vynaložili všetko úsilie s cieľom písomne odpovedať na sťažnosti poskytovateľov platobných služieb, v ktorých sa budú venovať každému bodu sťažnosti, a to v primeranej časovej lehote, najneskôr však do 15 pracovných dní. Vo výnimočných situáciách, keď nemožno odpovedať do 15 pracovných dní z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly poskytovateľa platobných služieb, sa vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na sťažnosť a termínu konečnej odpovede pre spotrebiteľa. Táto lehota nesmie v žiadnom prípade prekročiť ďalších 30 pracovných dní.
2.  Členské štáty požadujú, aby poskytovatelia platobných služieb vynaložili všetko úsilie s cieľom písomne odpovedať na sťažnosti poskytovateľov platobných služieb, v ktorých sa budú venovať každému bodu sťažnosti, a to v primeranej časovej lehote, najneskôr však do 15 pracovných dní. Vo výnimočných situáciách, keď nemožno odpovedať do 15 pracovných dní z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly poskytovateľa platobných služieb, sa vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na sťažnosť a termínu konečnej odpovede pre spotrebiteľa. Táto lehota nesmie v žiadnom prípade prekročiť ďalších 15 pracovných dní. Ak má členský štát komplexnejšie postupy riešenia sťažností riadené príslušným vnútroštátnym orgánom, môžu sa uplatniť pravidlá členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh smernice
Článok 90 – odsek 4
4.  Informácie uvedené v odseku 2 sa uvedú na webovej stránke poskytovateľa platobných služieb ľahkým, priamym, zreteľným a trvale prístupným spôsobom, ak takáto stránka existuje, vo všeobecných obchodných podmienkach zmlúv medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb a na faktúrach a potvrdenkách súvisiacich s takýmito zmluvami. Ďalej sa uvedie, ako sa dajú získať ďalšie informácie o príslušnom subjekte mimosúdneho vyrovnania a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť.
4.  Informácie uvedené v odseku 3 sa uvedú na webovej stránke obchodníka jasným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom, ak takáto stránka existuje, a v uplatniteľnom prípade vo všeobecných obchodných podmienkach zmluvy o predaji alebo zmlúv o poskytovaní služieb medzi obchodíkom a spotrebiteľom.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh smernice
Článok 91 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, že na riešenie sporov medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z tejto smernice sa v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie zavedú primerané a účinné postupy mimosúdneho riešenia sťažností a mimosúdneho vyrovnania sporov, pričom sa prípadne využijú už existujúce orgány. Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto postupy uplatňovali na poskytovateľov platobných služieb a aby sa vzťahovali takisto na činnosti menovaných zástupcov.
1.  Členské štáty zabezpečia, že na riešenie sporov medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z tejto smernice sa v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie zavedú primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy mimosúdneho riešenia sťažností a mimosúdneho vyrovnania sporov, pričom sa prípadne využijú už existujúce príslušné orgány. Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto postupy uplatňovali na poskytovateľov a používateľov platobných služieb, boli dostupné používateľom aj poskytovateľom platobných služieb a aby sa vzťahovali takisto na činnosti menovaných zástupcov.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh smernice
Článok 91 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb podliehali jednému alebo viacerým orgánom na alternatívne riešenie sporov.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh smernice
Článok 91 – odsek 2
2.  Členské štáty požadujú, aby orgány uvedené v odseku 1 spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z tejto smernice.
2.  Členské štáty požadujú, aby orgány uvedené v odseku 1 spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z tejto smernice. Členské štáty zaistia, aby tieto orgány mali dostatočnú kapacitu na primerané a efektívne zapojenie sa do takejto cezhraničnej spolupráce.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh smernice
Článok 92 – odsek 2 a (nový)
2а.  EBA vydá usmernenia o sankciách uvedených v odseku 2 a zaistí, aby boli účinné, primerané a odrádzajúce.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh smernice
Názov 5
DELEGOVANÉ AKTY
DELEGOVANÉ AKTY A TECHNICKÉ PREDPISY
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh smernice
Článok 93 a (nový)
Článok 93a
Technické predpisy
Orgán EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov určujúcich podmienky uplatňovania požiadaviek na vlastné prostriedky uvedených v článkoch 7 a 8 a požiadaviek na zabezpečenie uvedených v článku 9.
EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ....
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh smernice
Článok 94 – odsek 5
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 93 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 93 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh smernice
Článok 94 a (nový)
Článok 94a
Spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy
1.  Orgán EBA v úzkej spolupráci s ECB a po konzultácii s poradným panelom uvedeným v článku 5ods. 3a vypracuje regulačné technické predpisy vo forme spoločných a bezpečných otvorených komunikačných noriem, v ktorých ustanoví, ako majú poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet a poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú treťou stranou, alebo vydavatelia platobných nástrojov, ktorí sú treťou stranou, navzájom komunikovať.
EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ...*.
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
2.  Spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy uvedené v odseku 1 zahŕňajú technické a funkčné špecifikácie na prenos informácií a zameriavajú sa na optimalizáciu bezpečnosti a efektívnosť komunikácie.
3.  Spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy na základe ustanovení článkov 58 a 87 predovšetkým špecifikujú, ako sa poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú tretími stranami, autentifikujú voči poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účty a ako poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet majú oboznamovať a informovať poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú treťou stranou.
4.  EBA v úzkej spolupráci s ECB zabezpečí, aby sa po príslušných konzultáciách so všetkými zainteresovanými stranami na trhu s platobnými službami vrátane zainteresovaných strán pôsobiacich mimo odvetvia bankovníctva vypracovali spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy.
5.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet, poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú treťou stranou, a vydavatelia platobných nástrojov, ktorí sú treťou stranou, využívali spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy.
6.  Spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy sa pravidelne revidujú s cieľom zohľadniť inovácie a technický vývoj.
7.  Tento článok nevylučuje uplatňovanie ďalších povinností ustanovených v tejto smernici.
________________
* 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh smernice
Článok 94 b (nový)
Článok 94b
1.  EBA na svojej webovej stránke sprístupní zoznam všetkých autorizovaných poskytovateľov platobných služieb v Únii.
2.  Tento zoznam uvádza všetkých autorizovaných poskytovateľov platobných služieb, ktorým je registrácia odňatá, a mali by sa v ňom uvádzať aj dôvody tohto odňatia.
3.  Všetci poskytovatelia platobných služieb umiestnia na svojich webových stránkach priamy odkaz na webovú stránku príslušného domovského orgánu, na ktorej sa nachádza zoznam všetkých autorizovaných poskytovateľov platobných služieb.
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh smernice
Článok 94 c (nový)
Článok 94c
Povinnosť informovať spotrebiteľov o ich právach
1.  Do ...* Komisia po verejnej konzultácii o návrhu vypracuje ľahko použiteľný elektronický leták, v ktorom sa budú jasným a zrozumiteľným spôsobom uvádzať práva spotrebiteľov vyplývajúce z tejto smernice a príslušných právnych predpisov Únie.
2.  Leták uvedený v odseku 1 sa sprístupní všetkým spotrebiteľom v Únii a ďalším zainteresovaným stranám na webovej stránke Komisie, orgánu EBA a vnútroštátnych bankových regulačných orgánov, bude možné ho jednoducho prevziať z internetu a preniesť na iné webové stránky. Komisia informuje členské štáty, poskytovateľov platobných služieb a združenia spotrebiteľov o uverejnení tohto letáka.
3.  Všetci poskytovatelia platobných služieb zabezpečia, aby bol leták vo svojej pôvodnej podobe sprístupnený všetkým spotrebiteľom vrátane tých, ktorí nie sú ich klientmi, elektronicky na ich webových stránkach a v papierovej podobe u ich agentov a v subjektoch poverených externým vykonávaním činnosti.
Na týchto pobočkách, u agentov a v subjektoch bude umiestnené zreteľne čitateľné upozornenie, ktoré obsahuje tento text: „Pri pulte si vyžiadajte informačný dokument obsahujúci zoznam vašich práv používateľa platobných služieb.“
Na ich webových stránkach sa bude nachádzať toto zreteľne čitateľné oznámenie: „Kliknutím sem sa dozviete viac o svojich právach používateľa platobných služieb.“ Poskytovatelia platobných služieb tiež zabezpečia, aby boli takéto informácie vždy ľahko dostupné ich klientom prostredníctvom online účtov, ak sú k dispozícii.
4.  Leták sa bude šíriť najmä elektronicky alebo v papierovej podobe, keď klient vstúpi do akéhokoľvek zmluvného vzťahu; klienti, ktorí v deň vydania letáka už sú klientmi, budú počas jedného roka informovaní o vydaní letáka Komisiou.
5.  Všetci poskytovatelia platobných služieb ponúknu na svojich webových stránkach priame prepojenie na webovú stránku príslušného orgánu, na ktorej sa nachádza zoznam všetkých certifikovaných poskytovateľov platobných služieb.
6.  Poskytovatelia platobných služieb neúčtujú klientom za poskytovanie informácií podľa tohto článku nijaké poplatky.
7.  V prípade nevidiacich alebo slabozrakých osôb sa ustanovenia tohto nariadenia budú uplatňovať s použitím vhodných alternatívnych prostriedkov.
______________
* Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh smernice
Článok 95 – odsek 2
2.  Ak členský štát využije niektorú z možností uvedených v odseku 1, oznamuje túto skutočnosť, ako aj všetky nasledujúce zmeny Komisii. Komisia tieto informácie zverejní na internetovej stránke alebo iným ľahko prístupným spôsobom.
2.  Ak členský štát využije niektorú z možností uvedených v odseku 1, oznamuje túto skutočnosť, ako aj všetky nasledujúce zmeny Komisii. Komisia tieto informácie zverejňuje na internetovej stránke alebo iným ľahko prístupným spôsobom a súbežne o tom informuje Európsky parlament.
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh smernice
Článok 96 – odsek 1 a (nový)
Komisia do ...* predloží správu, prípadne spolu s legislatívnym návrhom, o dosahu systémov s troma účastníkmi na rozsah ustanovení týkajúcich sa prístupu k platobným systémom, predovšetkým so zreteľom na úroveň hospodárskej súťaže a trhový podiel kartových systémov.
____________
* Dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0169/2014).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia